Hướng dẫn Cách Trình bày tốt nghiệp báo cáo luận văn tốt nghiệp

Tài liệu „ Tài liệu chính dùng cho trình bày „ Các tài liệubổsung chi tiếtchocácphầnhiệnthực „ Bài nói lời trình bày „ Các trảlờichocáccâuhỏidựđoán trước †Chương trình „ Dạng source & execute „ Bốcụcphầndemo „ Các ví dụ, sốliệucầnthiếtcho phầndemo „ Các kếtquảđánh giá †Dựphòng

pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 9596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn Cách Trình bày tốt nghiệp báo cáo luận văn tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 1 Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Cao Trí caotri@dit.hcmut.edu.vn 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 2 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 2 Nội dung † Các yêu cầu trình bày một LVTN † Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp † Một số điểm chú ý † Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN † Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 3 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 3 Các yêu cầu trình bày LVTN † Mục tiêu trình bày † Ðối tượng tham khảo † Bố cục/nội dung của một luận văn † Hình thức trình bày † Qui chế về trình bày luận văn 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 4 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 4 Bố cục của LVTN † Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang † Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang † Mục lục –Table of content, Table, Figure,.. † Phân tích đề tài – Introduction – 5 % † Cơ sở của đề tài – Background – 15-20% † Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10% † Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation - 50-60% † Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10% † Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE † Phụ lục - Appendix 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 5 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 5 Một số điểm chú ý † Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT † LVTN giá trị hiện tại và lâu dài † Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN „ Bố cục không chặt chẽ „ Chồng lắp về nội dung „ Không có tài liệu tham khảo rõ ràng „ Chép lại các tài liệu đã có † Các vấn đề trình bày bản in LVTN „ Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục „ Lỗi chính tả „ Các vấn đề khác „ Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ. 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 6 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 6 Sử dụng MS Word cho soạn thảo LVTN † Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo „ Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày „ Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi „ Tránh các lỗi trong trình bày bản in † Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word) „ Theo dõi đánh số các reference, figure, table,.. „ Sử dụng note trong các chú thích † Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động † Sử dụng Master Document: „ Master document ? „ Phân chia và quản lý các phần của tài liệu. „ Thuận tiện trong việc soạn thảo 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 7 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 7 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 8 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 8 Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp † Các vấn đề chú ý trong báo cáo † Nội dung trình bày † Tài liệu phục vụ cho trình bày † Kỹ thuật trình bày † Khai thác MS Power Point 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 9 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 9 Các vấn đề chú ý † Mục tiêu bài báo cáo † Ðối tượng người nghe † Thời lượng trình bày „ Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất hạn chế. † Chuẩn bị bài trình bày „ Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn „ Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang tính chất thao tác chi tiết „ Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi „ Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 10 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 10 Nội dung báo cáo † Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài † Phân tích các vấn đề cần giải quyết † Chọn lựa giải pháp † Trình bày tóm tắt giải pháp † Kết quả hiện tại † Ðánh giá † Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng chính 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 11 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 11 Tài liệu cho báo cáo † Tài liệu „ Tài liệu chính dùng cho trình bày „ Các tài liệu bổ sung chi tiết cho các phần hiện thực „ Bài nói lời trình bày „ Các trả lời cho các câu hỏi dự đoán trước † Chương trình „ Dạng source & execute „ Bố cục phần demo „ Các ví dụ, số liệu cần thiết cho phần demo „ Các kết quả đánh giá † Dự phòng 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 12 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 12 Kỹ thuật trình bày † Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc † Tránh các khả năng gián đoạn bài nói † Phát âm rõ rành, mạch lạc, không quá nhanh † Chú ý đến phản ứng từ phía người nghe † Chuẩn bị khả năng cho các câu hỏi đã chuẩn bị trước † Phân bố bài trình bày 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 13 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 13 Sử dụng MS Power Point † Ðặc tính của công cụ phù hợp cho công việc † Ảnh hưởng của công cụ đến nội dung và bố cục của bài trình bày † Khai thác các đặc tính của công cụ trong việc trình bày: „ Màu sắc „ Sự sinh động trong trình bày „ Sự tập trung thông tin „ Tạo sự thoải mái † Sử dụng note cho bài trình bày 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 14 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 14 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 15 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 15 Các tài liệu thao khảo † Effective presentation Thư viện khoa CNTT † Các file MS Word một luận văn tham khảo caotri@dit.hcmut.edu.vn † Mẫu MS Word Template của LVTN Khoa CNTT Cảm ơn ThS Nguyễn Cao Trí Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrình bày báo cáo luận văn tốt nghiệp.pdf
Luận văn liên quan