Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

2y ban nhân (PC) t#nh và các cp d i có quy n hn và ngh/a v( ban hành các k hoch qun lý nuôi trng thy sn trong phm vi qun lý ca mình trên c s nhng k hoch ã c duyt ca cp hành chính cao hn. 2y ban nhân dân các cp phi phê chun ngân sách chung và các k hoch ca a ph ng v s' d(ng tài nguyên và bo m vic thc hin các chính sách kinh t xã hi. 2y ban nhân dân các cp có vai trò rt khác nhau trong qun lý phát trin nuôi trng thu sn tùy theo chính sách tng a ph ng. , mt s vùng 2y ban nhân dân các cp ang to i u kin thu&n li cho s ci cách trong khi ó 2y ban nhân dân các cp vài ni v n còn bo th hoc phó mc hot ng này cho các c quan khác (s thy sn).

pdf250 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Long, Vit Nam: có t c tính b n vng hay không trong vic qun lý vùng m ven bin và vùng c bo tn vùng thp hn ca ng b%ng sông C'u Long, Vit Nam, Lu&n vn tin s/, Stig M.Christensen, Khoa Kinh t và tài nguyên mô tr ng, )i h c Nông nghip và thú y hoàng gia, Copenhagen, )an Mch. Corsin, F., C ng, N.T., Khang, P.V., Phillips, M.J. (2005). ) a các nguyên t"c vào thc hành: Kinh nghim ca Vit Nam v áp d(ng các quy t"c thc hành qun lý tt hn. Bài trình bày ti Hi ngh Hi Nuôi trng thu sn th gii. Hi ngh Khoa h c. 9-13/05/2005, Bali, Indonesia. CTU (2006). S liu thu th&p ti hin tr ng )BSCL. 2006. DARD Qung Ninh (2005). Trung tâm Khuyn ng - Phòng Nông nghip huyn Cát Hi, thành ph Hi Phòng (2006). Thc trng khó khn và các gii pháp cho ngh cá ti huyn Cát Hi. DARD An Giang, (2006). Kt qu ca kho sát nuôi trng thu sn ti t#nh An Giang, 2006. Deboyser P. (2006). Chính sách an toàn thc phm ca EU - i u kin nh&p khu các sn phm thu sn. Bài trình bày ti Hi tho EU-ASEAN TREATI v nhng vn V sinh và An toàn thc phm trong ngành thu sn. 15-16/06/2006, thành ph H Chí Minh, Vit Nam ) , D.H. (2005). S tng tr ng liên t(c ca ngành thu sn Vit Nam vào nm 2004. Tp chí Thu sn S. 1. 2005; tr. 3-5. (b%ng ting Vit). DOFI Bc Liêu (2004a). Báo cáo chính thc v tình hình nuôi trng thu sn nm 2004 và k hoch thc hin trong nm 2004 (B%ng ting Vit). DOFI Bc Liêu (2004b). Báo cáo chính thc v tình hình nuôi trng thu sn vào nm 2004 (B%ng ting Vit). DOFI Bn Tre (2004). Thc trng và nhu cu v ào to trong ngành thu sn n nm 2010 (B%ng ting Vit). DOFI Bn Tre (2005). Báo cáo chính thc v tình hình các hot ng Nuôi trng thu sn nm 2005 và gii pháp thc hin vào nm 2006 ca ngành thu sn t#nh Bn Tre. DOFI Khánh Hoà (2005). )ánh giá kt qu ca vic thc hin Ngh nh 224/1999/Q)- TTg ca Chính ph sau 6 nm (2000 – 2005). Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 226 DOFI Sóc Trng (2005a). Báo cáo chính thc v tình hình thc hin quy hoch vào nm 2004 và chin l c, nhim v( cho phát trin nuôi trng thu sn trong nm 2005 (B%ng ting Vit). DOFI Sóc Trng (2005b). Báo cáo v tình hình thc hin sáu tháng u nm và k hoch sáu tháng cui nm 2005 (B%ng ting Vit). D$ng, D.T., (2006). )ánh giá và khuyn ngh v s phát trin b n vng ca nuôi tôm ti ng b%ng sông C'u Long: nghiên cu tình hung ca t#nh Bc Liêu, Vit Nam. Lu&n vn thc s/ ca AIT, Thái Lan, 2006. GOV (1999). Quyt nh s 224/1999/Q)-TTG v ch ng trình quc gia v phát trin nuôi trng thu sn th i k0 1999-2010. GOV (2006). Quy hoch t!ng th v phát trin ngành thu sn n nm 2010 và nh h ng n nm 2020. GTZ (2005). Hot ng nuôi cá tra/basa ti Vit Nam – Nghiên cu v các vn mang tính b n vng. Hà, P.L.H (2005). Th ng hiu cho ngao. www.bentre.gov.vn truy c&p ngày 29/12/2005. Hà, T.T., (1999). Nghiên cu v các ký sinh trùng trên cá trôi 4n ) con (Labeo rohita và Cirrihina mrigala) nuôi ti )ình Bng (B"c Ninh) và )ông Anh (Hà Ni), và các ph ng pháp kim soát dch bnh do các ký sinh trùng gây ra. Lu&n vn thc s/, )i h c Thu sn, Nha Trang, Vit Nam. Hi, Q. (2005). Trin v ng ca t#nh Sóc Trng, truy c&p ngày 26 tháng 12 nm 2005 trên website:www baocantho.com.vn/Vietnam/kinhte/33346/ (ting Vit). Ho, N.V, RIA2 (2005). Tình hình nuôi cá tra/basa ti ng b%ng sông C'u Long ca Vit Nam. Bài trình bày ti Hi ngh Tôm toàn cu: 2005 ti HCMC, Vit Nam. Khanh, T.L., (2005). Nghiên cu v sc ti và kh nng t làm sch ca n c ti khu vc nuôi lng xây dng thông tin c bn cho phát trin ngh cá b n vng ti vùng ven bin thành ph Hi Phòng, t#nh Qung Ninh. Khôi, L.V, RIA1 (2006). S liu thu th&p ti hin tr ng mi n B"c. 2006. Lê, B.N. (2005). Nghiên cu v môi tr ng n c ao trong nuôi thâm canh cá tra/basa (Pangasius hypophthalmus) ti làng Tân Lc, huyn Tht Nt, t#nh Cn Th. Lu&n vn thc s/ ca )i h c Cn Th. 68tr. (b%ng ting Vit) Lê, S.X. (2001). Nghiên cu v s nhim mn ti ven bin ng b%ng sông C'u Long, Vit Nam. Báo cáo trình bày ti Hi tho khoa h c v Môi tr ng và Thiên tai ti ng b%ng sông C'u Long. 20-21/12/2002, 6 tr. (b%ng ting Vit). Lê, T.H. và Huynh, P.V.H., (2006). Nghiên cu tình hung v s' d(ng thc n t ch so vi thc n công nghip cho cá tra/basa ti ng b%ng sông C'u Long, Vit Nam. Trong: Báo cáo khoa h c, )i h c Cn Th, 2006. Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 227 Long, D.V., (2006). Xây dng các mô hình v phát trin nuôi trng thu sn b n vng ti o Cát Bà. Hi tho quc gia v phát trin thu sn b n vng ti Vit Nam, nhng vn và các gii pháp. Thành ph Hi Phòng, vào tháng 5/2006. Minh, T.H. (2006). S liu thu th&p ti hin tr ng ti )BSCL. 2006. Minh T.V, và ng nghip, (2005). Quy hoch Vùng nuôi cá tra/basa ca t#nh V/nh Long. 2005. MOFI (1996). Chin l c phát trin nuôi trng thu sn trong th i k0 1995-2000. MOFI (2000). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2000 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2001 MOFI (2001). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2001 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2002 MOFI (2002). Quy hoch t!ng th ca B Thu sn v phát trin kinh t - xã hi cho ngành thu sn n 2020 (D tho, 4/2002). MOFI (2003). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2002 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2003, 40tr. MOFI (2004a). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2003 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2004. MOFI (2004b). Tp chí Thu sn s 3/2004. Tình hình nuôi trng thu sn ti Vit Nam vào nm 2003 (B%ng ting Vit). MOFI (2005a). Quy hoch nuôi trng thu sn b n vng ven bin. SUMA và MOFI. 2005 MOFI (2005b). )ánh giá tác ng môi tr ng. 2005 MOFI (2005c). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2004 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2005, 19tr. MOFI (2005d). S liu thng kê t Ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn, 2000- 2005. MOFI (2006a). Báo cáo tin v phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2005 và gii pháp thc hin ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn vào nm 2006 ca các t#nh mi n B"c, 15 tr. MOFI (2006b). Báo cáo v ánh giá ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn 2000- 2005 và ph ng h ng n nm 2010. MOFI (2006c). Tình hình sn xut và th ng mi thu sn ca Vit Nam. 2006. Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 228 MOFI và Ngân hàng Th gii (2005). Nghiên cu ngành khai thác và nuôi trng thu sn Vit Nam. 2005. MONRE (2005a). Báo cáo quc gia v ô nhim t ti Vit Nam nm 2004. MONRE (2005b). Báo cáo tình hình môi tr ng Vit Nam nm 2005. MOSTE (1995). TCVNs 1995 - Các tiêu chun Vit Nam v môi tr ng vào nm 1995. Báo Giáo d(c và th i i Vit Nam (2006). Lý do tr1 em b+ h c tng lên ti V/nh Châu, Sóc Trng. Truy c&p t website: www.edu.net.vn ngày 04/01/2006 (B%ng ting Vit). Nga, N. T. P. (2004). Phân tích v th tr ng hoá cht và thuc thú y ti Sóc Trng, Bc Liêu và Cà mau. Lu&n vn thc s/, Khoa Thu sn, CTU. Ngân, T.T.T (2006). S liu thu th&p hin tr ng ti Hi Phòng. 2006. Nguyn, N.V, Hà, D.V. và Tùng, L.T. (2004). Nghiên cu v mt s loi to c ti khu vc nuôi ti các vùng ven bin mi n B"c Vit Nam. Hi tho v môi tr ng và bo tn ngun li thu sn Hi Phòng. Nguyn, T.P. (1998). Nuôi cá tra/basa lng ti ng b%ng sông C'u Long, Vit Nam: Phân tích thc trng và các nghiên cu v ci tin cách cho n. L’ Institut National Polytechnique de Toulouse, France (Lu&n vn Tin s/) (b%ng ting Pháp). Nguyn, TP, Trn T.T.H, D.T.Yn và Nguyn A.T., (2003). Các nghiên cu v Yêu cu dinh d .ng cá tra/basa ti Vit Nam. Báo cáo trình bày ti Hi ngh Nuôi trng thu sn châu Á-Thái Bình D ng nm 2003 Bng-cc, Thái Lan. Nguyn, T.P., Phm, M.D., V$, N.S., Trn V.B. và Âu, T.A.N. (2004). Áp d(ng công ngh cao nâng cao cht l ng các sn phm cá tra/basa, cá rô-phi và tôm càng xanh và gim chi phí sn xut. Báo cáo trình S Khoa h c và công ngh An Giang, 24 tr. (b%ng ting Vit). Nguyn T.P, Yang Yi, Lê Bo Ng c, )ng Thi Hoàng Oanh và Don Griffiths, (2006). Nuôi cá tra/basa và nhng vn v môi tr ng ti ng b%ng sông C'u Long ca Vit Nam. Nhì, T.V., (2005). )ánh giá v nhng nguyên liu thô ti a ph ng ch bin thc n cho cá tra/basa (P. hypopthalamus) nuôi lng ti t#nh An Giang. Lu&n vn thc s/, )i h c Cn Th. Nh ng, T. V. và Hà, B.T.T. (2005). Phát trin b n vng trong nuôi tôm- c hi và thách thc i vi Vit Nam. Thông tin Kinh t - Công ngh - Khoa h c thu sn. S 5, MOFI (B%ng ting Vit). Niên, P.M. (2004). Tình hình nuôi trng thu sn ven bin ti ng b%ng sông C'u Long Vit Nam. K yu hi tho quc gia v nghiên cu và công ngh áp d(ng trong nuôi trng thu sn. MOFI. Tr 101-114 (B%ng ting Vit). Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 229 Ph ng, N.T., Minh, T.H. và Tun, N.A. (2004). T!ng quan v nuôi tôm ven bin ti ng b%ng sông C'u Long. Báo cáo ti Hi tho v Phát trin các ngun li thu sn ven bin ti UEF, H Chí Minh, 2004. Ph ng, N.T, Châu, H.H. và To, C.T. (2006). Tình hình sn xut tôm (Penaeus monodon) ging ti t#nh Cà Mau và thành ph Cn Th. Tp chí Khoa h c ca )i h c Cn Th, Vit Nam. Sinh, L.X. (2002). S' d(ng tôm b m3 ti các tri ging. Tp chí Thu sn S 6/2003, MOFI (B%ng ting Vit). Sinh, L.X. (2003). Mô hình hoá kinh t-sinh h c tri tôm ging ti ng b%ng sông C'u Long ca Vit Nam, Lu&n vn tin s/, )i h c Sydney, Australia. Sinh, L.X., (2004). Nuôi trng thu sn và a dng sinh h c ti Vit Nam: T!ng quan. Báo cáo trình Vn phòng Ngân hàng Th gii ti Hà Ni, Vit Nam, 03/2004. Sinh, L.X. (2005). Phân tích v kinh t và k* thu&t trong nuôi trng thu sn ven bin ti ng b%ng sông C'u Long, gii pháp cho m rng tín d(ng phát trin nuôi trng thu sn ven bin ca các t#nh ti ng b%ng sông C'u Long. Sinh, L.X và Nga, N.T.P., (2005). Nhng vn liên quan n nuô cá tra/basa (Pangasius spp.) b n vng ti Vit Nam. Báo cáo trình bày ti hi tho “ Tính kinh t xã hi ca các loài thu sn trong nuôi trng thu sn b n vng” do Vin Hi d ng h c t! chc ti Hawaii, 17-19/10/2005. Sinh, L.X, Chung, D.M., Khuyn,P.T.N. và Truy n,T.T. (2006). Nhng tác ng v mt xã hi ca nuôi trng thu sn ven bin ti ng b%ng sông C'u Long. Tp chí Khoa h c ca )i h c Cn Th, Vit Nam. Son, N.P., và ng nghip, (2006). Nghiên cu v th tr ng Cá tra/basa ti ng b%ng sông C'u Long, Vit Nam. Trong: Hi tho v nghiên cu th tr ng ca cá tra/basa ti )i h c Cn Th, 28/03/2006. Son và ng nghip, (2003)-do Sinh trích d n, 2004. Sinh, L.X., 2004. Chính sách môi tr ng cho phát trin nuôi trng thu sn. Báo cáo trình Vn phòng Ngân hàng Th gii ti Hà Ni, Vit Nam, 11/2004 SUMA (2005). H s nuôi trng thu sn Vit Nam. VIFEP, SUMA và SUFA. 2005. Thành, N.V, RIA1 (2006). S liu thu th&p ti hin tr ng Nam )nh. 2006. Trn T.D. và Nguyn N.A. (2001). Xác nh, thông báo, kim soát và tháo n c l$ vi m(c ích “ sng vi l$” ti ng b%ng sông C'u Long. Báo cáo trình bày ti hi tho khoa h c v Môi tr ng và Thiên tai ti ng b%ng sông C'u Long. 20-21/12/2002, 7 tr. (b%ng ting Vit) Trn, T.M. (2004). Nhng vn v quy hoch và qun lý trong nuôi cá tra/basa n nm 2010. Báo cáo trình bày ti Hi tho quc gia v Cht l ng và Tên th ng mi cho cá tra/basa ca Vit Nam. T#nh An Giang, 14-15/12/2004, 14 tr (b%ng ting Vit). Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 230 Trn, V.N. (2005). )ánh giá vic s' d(ng nhng thc n s5n có ti a ph ng cho cá tra/basa (Pangasius hypophthalmus) nuôi lng ti t#nh An Giang. Lu&n vn thc s/ ca )i h c Cn Th. 79tr. (b%ng ting Vit) Tun, P.A và Tuyt, B.T (2002). )ánh giá v tác ng ca vic du nh&p cá chép, cá mè và cá trôi vào Vit Nam. in: Bn tin Kinh t và khoa h c. S 5, 2002. B Thu sn. Tun, P.T. (2004). Kho sát ban u v s' d(ng hoá cht và thuc thú y trong nuôi thâm canh cá tra/basa ti t#nh )ng Tháp. Lu&n vn )i h c, Khoa Thu sn, CTU. Trinh, N.T.T. (2004). Kho sát v hoá cht và thuc thú y trong nuôi tôm Nam Cn – Ng c Hin, t#nh Cà Mau. Lu&n vn )i h c, Khoa Thu sn, CTU. VASEP (2006). Tình hình nuôi tôm Vit Nam. Bài trình bày ti Hi ngh tôm toàn cu 2005 ca Tin s/ Nguyn Hu D$ng. HCMC, Vit Nam. Vit, T.V., (2006). )ánh giá v qun lý nuôi thâm canh và bán thâm canh tôm sú (P. monodon) t#nh Sóc Trng, ng b%ng sông C'u Long. Lu&n vn thc s/ ca AIT, Thái Lan, 2006. Yang, Y., Y., Derun, Y., Nguyn T.P., Tr ng, Q.P., Lin, C.K. và Diana, J.S. (2003). Các tác ng n môi tr ng ca nuôi cá tra/basa lng Hng Ng, Vit Nam. Báo cáo trình trong bu!i làm vic ln th 10, nghiên cu v n c thi và s ô nhim 3 (10ER3). C ch ao nuôi/Nuôi trng thu sn CRSP, )i h c Oregon State, Corvallis, Oregon. 20tr. Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 231 Ph) l)c 2: Danh sách nh.ng ngi tham gia hi tho và thành viên nhóm nghiên cu Tham gia trong hi tho tham vn các bên có liên quan do MOFI t! chc vào ngày 24/06/2006 v Vic qun lý môi tr ng trong )u t nuôi trng thu sn ti Vit Nam. H tên Chc v( Ni làm vic 1 Lê Thanh Lu Giám c RIA1 2 Bùi V'n i!n Cán b RIA1 3 inh V'n Thành Cán b RIA1 4 oàn Thanh Loan Cán b RIA1 5 Lê V'n Khôi Cán b RIA1 6 Lê Xuân Sc Cán b RIA1 7 Nguy-n Huy i!n Phó giám c NAFEC 8 Phm Trng Yên Phó v) trng DIC/MOFI 9 Bùi H.u Mnh Cán b NAFIQAVED/MOFI 10 Ngô Phng Hoa Cán b NAFIQAVED/MOFI 11 Nguy-n Th/ Chính Cán b DPF/MOFI 12 Nguy-n Tin Long Cán b DoST/MOFI 13 V9 Th/ Hng Ngân Cán b VIFEP/MOFI 20 Lê Thanh Phng Trng Khoa Thu sn CTU 21 Trng Hoàng Minh Cán b CTU 14 Michael Phillips Chuyên gia v! môi trng NACA 15 Flavio Corsin Chuyên gia Sc kho@ ng v6t thu sn NACA 16 Trn Th/ Thu Ngân Chuyên gia v! môi trng NACA 17 Nguy-n Hi Hà Cán b NACA 18 Jesper Clausen Cán b FAO 19 Th5m Ngc Di p Cán b WWF Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 232 Các thành viên ca nhóm nghiên cu H tên Chc v( Ni làm vic 1 Lê Thanh Lu Giám c RIA1 2 Bùi V'n i!n Cán b RIA1 3 inh V'n Thành Cán b RIA1 4 oàn Thanh Loan Cán b RIA1 5 Lê V'n Khôi Cán b RIA1 6 Lê Xuân Sc Cán b RIA1 7 Lê Thanh Phng Trng Khoa Thu sn CTU 8 Trng Hoàng Minh Cán b CTU 9 Michael Phillips Chuyên gia v! môi trng NACA 10 Flavio Corsin Chuyên gia Sc kho@ ng v6t thu sn NACA 11 Trn Th/ Thu Ngân Chuyên gia v! môi trng NACA 12 Nguy-n Hi Hà Cán b NACA 13 Jesper Clausen Cán b FAO 14 Th5m Ngc Di p Cán b WWF 15 Christoph Mathiesen Chuyên gia v! các v3n ! th( ch IFM 16 Anders Dalsgaard Chuyên gia An toàn thc ph5m và sc kho@ cng ng KVL 17 Stig Møller Christensen Chuyên gia Quy hoch Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 233 Ph) l)c 3: Các quy /nh ca chính ph liên quan n nuôi trng thu sn Các quy /nh chung liên quan n qun lý và phát tri(n nuôi trng thu sn • Lu6t Thu sn S 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ca Quc hi n c CHXHCN Vit Nam. • Pháp l nh Thú y n'm 2004 • Pháp l nh Thú y b0 sung n'm 2005 • Ngh/ /nh 86/2001/ND-CP ngày 16/11/2001 ca Chính ph v nhng i u kin hot ng kinh doanh trong khai thác và nuôi trng thu sn và Thông t 02/2002/TT-BTS ngày 6/12 2002 ca B Thu sn h ng d n thc hin Ngh nh 86/2001/ND-CP • Ngh/ /nh S 43/2003/ND-CP ca Chính ph ngày 2/05/2003 ban hành quy nh v các chc nng, nhim v( và c cu t! chc ca B Thu sn. • Ngh/ /nh S 70/2003/ND-CP ca Chính ph ngày 17/06/2003 ban hành quy nh x' pht vi phm hành chính trong ngành thu sn • Ngh/ /nh S 27/2005/ND-CP ca Chính ph ngày 8/03/2005 cung cp các h ng d n thc hin Lu&t Thu sn • Ngh/ /nh 59/2005/ND-CP ngày 04/05/2005, quy nh v i u kin sn xut và th ng mi trong mt s ngành ngh thu sn • Hng d*n S 32/1998 v quy hoch t!ng th cho phát trin kinh t - xã hi • Quyt /nh 251/1998/QD-TTg ngày 25/12/1998 ca Th t ng Chính ph phê duyt ch ng trình phát trin cho xut khu các sn phm thu sn n nm 2005 (Quyt nh ã c s'a !i và gia hn ch ng trình n nm 2010 và nh h ng n nm 2020) • Quyt /nh s 224/1999/QD-TTg ca Th t ng Chính ph ngày 08/12 1999 phê duyt ch ng trình phát trin nuôi trng thu sn n 2010 • Quyt /nh s 112/2004/Q-TTg ngày 23/6/2004 ca Th t ng Chính ph phê duyt Ch ng trình quc gia v sn xut ging cung cp cho ngành thu sn • Quyt /nh 131/2004/QD - TTg ca Th t ng Chính ph ngày ngày 16/07/2004 phê duyt Ch ng trình quc gia v phát trin và bo v ngun li thu sn • Quyt /nh S 22/2004/ QD-BTS ngày 15/09/2004 ca B Thu sn ban hành Các tiêu chun ngành và Quyt nh S 06/2005/QD-BTS ngày 17/02/2005 ban hành các tiêu chun ngành • Quyt /nh S 33/2005/QD-BTS ngày 23/12/2005 phê duyt ch ng trình phát trin c khí thu sn n nm 2010 và nh h ng n nm 2020 • Quyt /nh s 10/2006/QD-TTg ca Th t ng Chính ph ngày 11t/01/2006 phê duyt Quy hoch t!ng th cho phát trin các ngành thu sn n nm 2010 và nh h ng n nm 2020 Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 234 • Thông t 02/2004/TT-BTS ca B Thu sn ngày 22/03/2004 h ng d n thc hin Ngh nh S 70/2003/ND-CP • Thông t s 03/2006/TT-BTS ca B Thu sn ngày 12/04/2006 h ng d n thc hin Quy hoch t!ng th phát trin ngành thu sn n nm 2010 và nh h ng n nm 2020. Các quy /nh v! vi c s7 d)ng 3t, 3t r1ng và nc • Lu6t 3t ai S 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ca Quc hi n c CHXHCN Vit Nam • Lu6t v! bo v và phát tri(n r1ng S 29/2004/QH11 ngày 3/012 2004 ca Quc hi n c CHXHCN Vit Nam • Lu6t v! ngun nc S /2003 ca Quc hi n c CHXHCN Vit Nam • Ngh/ /nh 09/NQ/CP ngày 15/6/2000 ca Chính ph v chuyn !i c cu kinh t và th ng mi các sn phm nông nghip, và Thông t 05 ca B Thu sn ngày 03/11/2000 h ng d n thc hin Ngh nh 09 • Ngh/ /nh 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 ca Chính ph cung cp h ng d n chi tit thc hin Lu&t )t ai mi. • Ngh/ /nh 182/2004 ngày 29/10/2004 ca Chính ph v phí np pht trong các vi phm v qun lý t ai/ngun n c • Ngh/ /nh 142/2005/ND-CP ca Chính ph v vic thu phí cho thuê t và b mt n c • Quyt /nh 773-TTg ngày 21/12/1994 phê duyt Ch ng trình khai thác t hoang, t bi ven sông, các vùng ven bin và b mt n c. • Quyt /nh 04/2002/QD-BTS ngày 24/12/2001 ca B Thu sn v các quy nh qun lý môi tr ng ti các khu vc nuôi tôm t&p trung. • Quyt /nh 264/2003/QD-TTg ngày 24/12/2001 ca Th t ng Chính ph v mt s các gii pháp cho vic s' d(ng và qun lý t trong các doanh nghip nhà n c trong l/nh vc nông nghip và lâm nghip.. • Thông t 82/2000/TT-BTC ngày 14/8/2000 ca B Tài chính h ng d n các chính sách tài chính và t ai nh%m khuyn khích phát trin kinh t trang tri. Các quy /nh v! gi ng, thc 'n, loi hoá ch3t, kháng sinh và vi sinh, và qun lý ch3t lng các sn ph5m thu sn • Pháp l nh v! an toàn và v sinh thc ph5m thông qua ngày 07/08/2003 • Ngh/ /nh S 93/CP ngày 27/11/1993 ca Chính ph v công tác thú y i vi ng v&t thu sn và các sn phm thu sn, và Thông t 02/TS-TT ngày 25/06/1994 ca B Thu sn h ng d n thc hin Ngh nh S 93/CP • Ngh/ /nh 1091/1999/QD-BKHCNMT ngày 22/06/1999 ca B Khoa h c-Công ngh và Môi tr ng v hot ng kim tra ca nhà n c i vi các hàng hoá xut/nh&p khu. • Ngh/ /nh 08/2000/QD-BTS ngày 07/01/2000 ca B Thu sn quy nh vic kim tra và chng nh&n cht l ng các sn phm thu sn. Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 235 • Quyt /nh 865-Q/NC ca B Thu sn ngày 23/10/1996 v ban hành tài liu “ Quy hoch và s"p xp li các tri ging thu sn trong th i k0 1996 – 2000” ; • Quyt /nh 103/2000/QD-TTg ngày 25/08/2000 ca Th t ng Chính ph v mt s chính sách khuyn khích s phát trin ca sn xut ging cho nuôi trng thu sn. Quyt nh này c h ng d n chi tit trong Thông t 04/2000/TT- BTS ngày 3/11/2000 ca B Thu sn. • Quyt /nh s 01/2002/QD-BTS ca B Thu sn ngày 22/01/2002 v vic cm s' d(ng mt s loi hoá cht và kháng sinh trong sn xut và kinh doanh thu sn chú tr ng vào nuôi tôm. • Quyt /nh S 03/2002/QD-BTS ngày 23/01/2002 ban hành quy nh v qun lý thuc thú y thu sn • Quyt /nh 15/2002/Q-BTS ngày 17/05/2002 ban hành các quy nh v kim soát d l ng hoá cht và thuc trong thu sn và sn phm nuôi trng thu sn, bao gm các sn phm tôm, • Quyt /nh 18/2002/QD-BTS ngày 03/06/2002 ban hành các quy nh v kim dch ging thu sn, thc n, thuc, hoá cht và vi sinh s' d(ng trong nuôi trng thu sn bao gm nuôi tôm; • Quyt /nh s 07/2005/QD-BTS ca B Thu sn ngày 24/02/2005 v vic cm s' d(ng mt s loi hoá cht và kháng sinh trong sn xut và kinh doanh thu sn. Quyt nh này thay cho Quyt nh s 01/2002/QD-BTS v vn trên. • Quyt /nh s 26/2005/QD-BTS ca B Thu sn ngày 18/08/2005 v vic cm s' d(ng kháng sinh nhóm Fluoroquinoloness trong các sn phm thu sn xut khu sang Hoa K0 và B"c M*. • Quyt /nh 176/QD-BTS ngày 01/03/2006 v vic ban hành tm th i các quy nh v qun lý nuôi tôm chân tr"ng (P.vannamei). • Quyt /nh 06/2006/QD-BTS ngày 10/04/2006 v vic ban hành các quy nh v qun lý c s nuôi tôm và vùng nuôi tôm an toàn • Thông t s 03/2005/CT-BTS ngày 07/03/2005 ca MOFI v y mnh kim soát kháng sinh và các cht s' d(ng trong ch bin và kinh doanh thc n có ngun gc thu sn • Tiêu chu5n qu c gia s TCVN 6986: 2001 - Các tiêu chun cht l ng n c i vi n c thi công nghip thi vào n c ven bin nh%m m(c ích bo v i sng ng v&t thu sn. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 96-1996 - Các yêu cu k* thu&t i vi tôm sú b m3. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN-102: 1997 và c s7a 0i vào n'm 2004 - thc n viên t!ng hp cho tôm sú (Penaeus monodon) • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 101: 1997 - quy trình kim tra các mt hàng thu sn. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 099: 1996 và c s7a 0i trong 28 TCN 124: 1998 – Yêu cu cht l ng cho tôm ging bin Postlarvae 15. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN-125: 1998 - K* thu&t ng ging tôm sú (PL15 n PL45). Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 236 • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN-111: 1998 - Quy trình phòng chng dch bnh cho cá nuôi lng n c ng t. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN-171: 2001 - Quy trình nuôi thâm canh tôm sú (penaeus monodon). • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 167: 2001 - Các yêu cu k* thu&t i vi cá tra/basa b m3. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 168: 2001 - Các yêu cu k* thu&t i vi cá tra/basa bt. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 169: 2001 - Các yêu cu k* thu&t i vi cá tra/basa ging nh+. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 170: 2001 - Các yêu cu k* thu&t i vi cá tra/basa ging. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 176: 2002 và S7a 0i b, sung vào n'm 2004 - Nuôi cá tra/basa lng n!i – )i u kin v an toàn thc phm. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 187 : 2004 - thc n viên t!ng hp cho tôm càng xanh • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 188 : 2004 - thc n viên t!ng hp cá tra/basa. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 189 : 2004 - thc n viên t!ng hp cho cá rô-phi • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 190 : 2004 và Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 191: 2004 – Vùng nuôi tôm - )i u kin v an toàn thc phm. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 192 : 2004 – Khu vc nuôi cá bè- )i u kin v an toàn thc phm • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 193 : 2004 – Vùng thu nhuyn th hai mnh v+ – )i u kin v an toàn thc phm • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 202: 2004 - Quy trình chn oán bnh m tr"ng trong tôm th1 b%ng PCR. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 211: 2004 - Quy trình nuôi thâm canh cá tra/basa th ng phm. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 212: 2004 - Quy trình sn xut ging cá Basa . • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 213: 2004 - Quy trình sn xut ging cá tra. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 214: 2004 - Quy trình nuôi thâm canh th ng phm cá basa. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 092: 2005 - Tri ging tôm bin – Nhng yêu cu v V sinh và K* thu&t. • Tiêu chu5n ngành s 28 TCN 220: 2005 - Tri ging tôm càng xanh– Nhng yêu cu v V sinh và K* thu&t. Các quy /nh v! mua bán và xu3t kh5u i vi các sn ph5m thu sn • Ngh/ /nh 178/1999/QD-TTg do Th t ng Chính ph ban hành v các quy nh v ghi nhãn hàng hoá trên th tr ng trong n c và xut nh&p khu. Ngh nh này c quy nh chi tit trong Thông t 34/1999/TT-TTg ngày 15/12/1999 và Thông t s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 cung cp h ng d n thc hin Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 237 Quyt nh 178/1999/Q)-TTg ca Th t ng Chính ph ngày 30/8/1999 ban hành các quy nh v ghi nhãn các sn phm thu sn trên th tr ng; • Ngh/ /nh 95/2000/QD-TTg ngày 15/8/2000 ca Th t ng Chính ph v s'a !i b! sung các quy nh trong Ngh nh 178/1999/QD-TTg v ghi nhãn hàng hoá. • Quyt /nh S 650/2000/QD-BTS ngày 04/08/2000 ban hành quy nh v vic nhà n c kim tra và chng nh&n cht l ng hàng hoá thu sn (thay th cho Quyt nh ca MOFI 08/2000/QD-BTS ngày 07/1/2000 vi m(c ích t ng t). • Quyt /nh 61/QÐ-TTg ngày 17/01/2002 ca Th t ng Chính ph v h tr phát trin th tr ng các sn phm thu sn Các quy /nh v! vi c bo v các ngun li t nhiên và môi trng liên quan n nuôi trng thu sn • Lu6t v! Bo v môi trng thông qua ngày 27/12/1993. • Pháp l nh v bo v và phát trin ca các ngun li thu sn ngày 25/04/1989 ca Hi ng Nhà n c • Ngh/ /nh 175/CP ca Chính ph ngày 18/10/1994 h ng d n thc hin Lu&t v bo v môi tr ng • Ngh/ /nh S 26/CP ngày 26/4/1996 ca Chính ph v x' pht hành chính i vi vic vi phm trong bo v môi tr ng • Ngh/ /nh S 67/2003/ND-CP ca Chính ph v phí bo v môi tr ng áp d(ng cho n c thi. • Ngh/ /nh 109/2003/ND-CP ngày 23/09 2003 ca Chính ph v khai thác b n vng vùng t ng&p n c. • Quyt /nh s 06/2006/QD-BTS ngày 10/04 2006 ca B Thu sn ban hành quy nh v vùng nuôi tôm và c s nuôi tôm an toàn. • Thông t 04/TS-TT ngày 30/08/1990 ca B Thu sn h ng d n thc hin Pháp lnh v bo v và phát trin ca các ngun li thu sn ngày 25/04/1989 ca Hi ng Nhà n c và Ngh/ /nh S 195/HDBT ngày 2/06/1990 ca Hi ng B tr ng v bo v và phát trin các ngun li thu sn • Thông t s 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/04/1998 ca B Khoa h c công ngh và môi tr ng v xây dng và thm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi tr ng có liên quan ti các d án u t • Thông t 01/2000/TT-BTS ngày 28/04/2000 ca B Thu sn s'a !i và b! sung Thông t 04/TS-TT ngày 30/08/1990 ca B Thu sn h ng d n thc hin Quy nh v bo v và phát trin ca các ngun li thu sn ngày 25/04/1989 ca Hi ng Nhà n c và Ngh/ /nh S 195/HDBT ngày 02/06/1990 ca Hi ng B tr ng v bo v và phát trin ca các ngun li thu sn • Thông t 02 ngày 06/12/2002 ca B Thu sn liên quan n nhng i u kin kinh doanh trong khai thác và nuôi trng thu sn. Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 238 Ph) l)c 4: Bng t0ng hp các hành ng qun lý môi trng cho t1ng loài nuôi Bng d i ây tóm t"t các khuyn ngh qun lý tt hn ch yu cho m i báo cáo v loài nuôi/h thng nuôi. Thông tin chi tit hn có trong các báo cáo v loài nuôi. a) Nuôi tôm Các khuyn ngh/ v! qun lý Nuôi tôm Xác nh v trí/a im tri nuôi • Xây dng tri nuôi tôm mi trên vùng tri u • Tránh gây t!n hi n rng ng&p mn hoc các ni c trú ng&p n c nhy cm khác • Tránh làm tri trên vùng t phèn • Không t tri trên nhng khu vc t cát • Phát trin tri tôm bán thâm canh/thâm canh mi cn tuân theo EIA và/hoc bên trong các khu vc c thit k phù hp • Cn nâng cao hiu qu ca tri nuôi qung canh trong vùng tri u Thit k và xây dng h thng • Tách riêng các im x n c thi ra kh+i kênh cp n c gim s t ô nhim và duy trì an toàn sinh h c • Gim thiu xói mòn và nhim mn trong quá trình xây dng và v&n hành. • Gim cht thi và nâng cao hiu qu s' d(ng ngun li thông qua nuôi kt hp, thit k h thng và qun lý • Kt hp vi các loài khác (nhuyn th và nuôi rong bin ), • Khuyn khích các h thng nuôi tôm/lúa gim ph( thuc vào n c bin và gim s xâm nh&p ca n c mn các vùng trng lúa • Áp d(ng các bin pháp gim thiu vic x các cht thi (ví d(: rác thi sinh hot, du) ra môi tr ng ven bin Qun lý n c/bùn l"ng • Gim s' d(ng n c b%ng cách gim thay n c n c và quay vòng • Loi b+ bùn theo cách thân thin vi môi tr ng. Tìm cách t&n d(ng bùn vào m(c ích khác • X' lý n c thi gim tác ng n môi tr ng sng t nhiên. Qun lý ging • S' d(ng ngun tôm ã c thun hoá nu có th. • Khuyn khích vic sn xut tôm sú (SPF P.monodon) b m3 sch mm bnh • Xây dng các tiêu chun cht ch- v qun lý tri ging và tôm cht l ng. • Xây dng h thng chng nh&n v cht l ng các tri ging tt hn (cnh tranh lành mnh gia các tri ging) • Nâng cao s hiu bit và khuyn khích s' d(ng cht l ng ging tt hn trong nông dân nuôi tôm • Ci tin hot ng ánh b"t tôm b m3. • Loài ngoi lai (ví d(: P.vannamei) ch# c nuôi khi ly t nhng ngun không nhim dch bnh, áp d(ng các bin pháp gim thiu ri ro do tôm thoát ra kh+i tri. Qun lý thc n • S' d(ng thc n công nghip phù hp v cht l ng và s l ng • )y mnh vic kim tra thc n th ng xuyên, gim cht thi và ci thin FCR thông qua qun lý thc n tt hn. Kim soát dch bnh • S' d(ng ngun tôm sú sch mm bnh SPF P.monodon. Nu không có ngun SPF, s' d(ng con ging có cht l ng và ã qua kim tra. • Qun lý da trên phòng bnh và qun lý sc kho1 có trách nhim hn là s' d(ng hoá cht • Xây dng và thc hin h thng giám sát và cnh báo • Xây dng nng lc v qun lý sc kho1, theo dõi và giám sát cp t#nh và huyn An toàn thc phm • Không s' d(ng hoá cht b cm • Không s' d(ng hoá cht phòng bnh. • Thc hin các bin pháp qun lý sc kho1 phòng nga và chn oán úng các Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 239 vn dch bnh. • Bo m i u kin v sinh cho tri và bo qun, x' lý tôm sau thu hoch. • Hiu bit ca nông dân và trung gian mua bán v nhng yêu cu ca th tr ng Các li ích xã hi và vic làm • )y mnh nuôi tôm qung canh và qung canh ci tin và nuôi tôm có t! chc ti các t#nh phía Nam (Cà Mau) cho ng i nghèo vì các h thng này có ri ro b l và dch bnh thp hn. • Cung cp các khoá t&p hun cho nông dân và ng i làm thuê v BMPs • Gim thiu nhng mâu thu n và bo m các li ích cho cng ng a ph ng b) Nuôi cá bi(n và tôm hùm lng Các khuyn ngh/ v! qun lý Nuôi cá bi(n Nuôi tôm hùm Xác nh v trí/a im tri nuôi • Tránh khu bo tn bin, rn san hô, thm c+ bin và các khu vc c bo v theo lu&t khác • Cn tránh các khu vc có tàu bè i li, bãi 1 và ng khi t lng • Tránh mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, du lch, v.v.. • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • )t ti các khu vc c bo v kh+i gió/sóng mnh hoc s' d(ng lng phù hp vi nhi u i u kin • Bo m an toàn vi ng giao thông thu&n tin và c s h tng c bn • B trí tri ti các khu vc ã c khoanh vùng/thit k phù hp cho nuôi cá bin • Tránh khu bo tn bin, rn san hô, thm c+ bin và các khu vc c bo v theo lu&t khác • Xác nh v trí ti nhng khu vc c che ch"n tránh nh h ng ca sóng/gió mnh. • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • La ch n các vùng bin có cht l ng n c tt và tránh nhng ni c'a sông có dao ng v mn • Nhng vùng có sinh v&t áy sch vi cát hoc bùn • Tránh các khu vc san hô ngay c ti ni không phi là khu vc c bo v bo tn a dng sinh h c bin • Tránh mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, du lch, v.v.. Thit k và xây dng h thng • Các lng n!i cn vng chu c gió và dòng chy mà không b h hi • Không t&p trung tt c các tri trong mt khu vc. Cn dành không gian cho vic luân chuyn. • )y mnh nuôi kt hp vi rong bin và nhuyn th gim cht thi và nâng cao hiu qu hot ng ca tri nuôi • Áp d(ng các bin pháp gim thiu vic x cht thi (ví d(: rác thi sinh hot, du) vào môi tr ng bin • Các lng n!i thích hp cho nuôi tôm hùm hn do d di chuyn và v&n hành theo cách thân thin vi môi tr ng • Kích c. ca các tri cn là 4-10 lng qun lý và v&n hành tt hn • Cn áp d(ng vic nuôi kt hp bao gm v3m xanh trên dây lng, cá v c trong mt s lng và/hoc rong bin trên b mt • Áp d(ng các bin pháp gim thiu vic x cht thi (ví d(: rác thi sinh hot, du) vào môi tr ng bin Qun lý n c/bùn l"ng • Bo m cht l ng n c là phù hp i vi loài nuôi • Dành không gian bên trong các khu vc nuôi trng thu sn luân chuyn các tri gim thiu s hình thành cht thi. • Tránh các khu vc có n c l u chuyn kém • Thc hin vic giám sát bo m duy trì cht l ng ca n c và bùn l"ng • Tránh các khu vc có dao ng ln v cht l ng n c ch8ng hn nh vùng c'a sông, c bit là mn. • Dành không gian bên trong các khu vc nuôi trng thu sn luân chuyn các tri gim thiu s hình thành cht thi. • Thc hin vic giám sát bo m duy trì cht l ng ca n c và bùn l"ng Qun lý ging • S' d(ng cá ng trong tri ging nu có • S' d(ng các ph ng pháp thu ging t Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 240 th. • Tránh ánh b"t cá con trong t nhiên, tránh dùng các ph ng pháp ánh cá mang tính hu dit • Xây dng các tiêu chun cht ch- v qun lý tri ging và cht l ng ca tri cá ging. • Cn tránh a các loài ngoi lai vào. Nu cn thit, tham vn và xin phê chun t các nhà chc trách có liên quan. nhiên làm tng t# l sng và gim các tác ng v sinh thái (ví du: b y thu ging t nhiên) • Chuyn giao k* thu&t làm gim stress và tng t# l sng. • S' d(ng ging cht l ng tt và t# l th bo m t# l sng ti u • Gi tôm hùm m3 li n vi trng cho phép th trng vào môi tr ng. Qun lý thc n • Gim s' d(ng cá tp nguyên liu. • Nâng cao hiu qu s' d(ng thc n thông qua vic s' d(ng thc n m hoc thc n ch bin theo công thc • )y mnh vic kim tra thc n th ng xuyên, gim cht thi thông qua qun lý thc n tt hn. • Loi tr thc n tha tránh ô nhim môi tr ng. • Làm v sinh lng duy trì môi tr ng trong sch. • Kim tra tôm hùm hàng ngày và loi b+ mt cách an toàn các thc n tha. • Làm v sinh lng theo nh k0 duy trì môi tr ng trong sch • Ch bin tt cá tp ti nhà b%ng cách bm nh+ và b+ v+. • S' d(ng kt hp gia cá và nhuyn th tng t# l sng và gim FCR. Kim soát dch bnh • Thc hin kim tra sc kho1 nh k0 và thc hin t"m n c ng t theo nh k0. • )m bo thc hin quan tr"c môi tr ng th ng xuyên và duy trì các i u kin v môi tr ng mt cách ti u. • Ch# di chuyn nhng con kho1 mnh • Cha tr cho cá b m"c bnh úng cách, tu0 theo triu chng. • Loi b+ cá cht và x n c cho phù hp.Thông báo dch bnh cho các nhà chc trách a ph ng có th ng phó nhanh vi dch bnh • Nông dân và/hoc các hi nông dân thành l&p các kênh thông tin v dch bnh và các ph ng pháp cha tr. • • Thc hin kim tra sc kho1 nh k0 • Duy trì các i u kin v môi tr ng mt cách ti u • Ch# di chuyn nhng con kho1 mnh • Tin hành quan tr"c môi tr ng th ng xuyên • Thông báo dch bnh cho các nhà chc trách a ph ng có th ng phó nhanh vi dch bnh • Nông dân và/hoc các hi nông dân thành l&p các kênh thông tin v dch bnh và gii pháp cha tr. An toàn thc phm • )t tránh xa các ngun có nguy c gây ô nhim • Không s' d(ng hoá cht b cm • Không s' d(ng hoá cht trong phòng bnh. • Thc hin qun lý sc kho1 phòng nga và chn oán úng các vn dch bnh. • Không x n c thi ch a c trung hoà sau khi x' lý b%ng hoá cht. • Bo m i u kin v sinh ca tri và bo qun cá thu hoch. • Hiu bit ca nông dân và trung gian mua bán v nhng yêu cu ca th tr ng • • )t tránh xa các ngun có nguy c gây ô nhim • Không s' d(ng hoá cht b cm • Không s' d(ng hoá cht trong phòng bnh. • Thc hin qun lý sc kho1 phòng nga và chn oán úng các vn dch bnh. • Bo m i u kin v sinh ca tri và bo qun tôm hùm thu hoch. • Hiu bit ca nông dân và trung gian mua bán v nhng yêu cu ca th tr ng Các li ích xã hi • Chính quy n a ph ng cn có quy • Chính quy n a ph ng cn có quy hoch Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 241 và vic làm hoch chi tit và nông dân cn ng ký hot ng ca h . • Phát trin nhóm nuôi lng chia s1 k* thu&t nuôi, kinh nghim và ngun n c • S' d(ng qu* tín d(ng xoay vòng ci thin kh nng tip c&n vi vn • Cung cp các khoá t&p hun cho công nhân v qun lý tri tt hn chi tit và nông dân cn ng ký hot ng ca h . • Phát trin nhóm nuôi lng chia s1 k* thu&t nuôi, kinh nghim và ngun n c • S' d(ng qu* tín d(ng xoay vòng ci thin kh nng tip c&n vi vn • Cung cp các khoá t&p hun cho công nhân v qun lý tri tt hn c) Nuôi nhuy-n th( ven bi(n Các khuyn ngh/ v! qun lý Nhuy-n th( Xác nh v trí/a im tri nuôi • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • Tránh nhng ni có mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, du lch, v.v.. Thit k và xây dng h thng • Gim thiu vic th ging quá dày và duy trì vic nuôi trong gii hn sc ti Qun lý n c/bùn l"ng • Bo m v trí ca tri không b nh h ng ca s hình thành cht thi bùn l"ng Qun lý ging • S' d(ng nhuyn th ging c sn xut trong các tri ging nu có th. • Xây dng các tiêu chun cht ch- v qun lý tri ging và cht l ng ca tri ging nhuyn th. Qun lý thc n • Không phù hp vi hình thc n l c ca nhuyn th • )i vi nhng loài chân b(ng bin (ví d( c h ng Babylonia), áp d(ng các bin pháp gim cht thi và nâng cao hiu qu s' d(ng thc n. Kim soát dch bnh • Thc hin kim tra sc kho1 nh k0 An toàn thc phm • Th ng xuyên kim tra nhuyn th bo m v các yêu cu i vi an toàn thc phm. • Bo m i u kin v sinh ca tri và bo qun nhuyn th thu hoch. Các li ích xã hi và vic làm • Tri nuôi nhuyn th to c hi tt cho ng i nghèo do ri ro thp.. • H tr ng i nghèo tip c&n vi công ngh nuôi nhuyn th d) Nuôi rong bi(n ven bi(n Các khuyn ngh/ v! qun lý Nuôi rong bi(n Xác nh v trí/a im tri nuôi • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • Tránh mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, khách du lch, v.v.. • Khuyn khích nuôi bin kt hp tng sc ti ca môi tr ng ven bin cho nuôi trng thu sn Thit k và xây dng h thng • Gim thiu vic th ging quá dày và duy trì vic nuôi trong gii hn sc ti • Loi b+ bt k0 loi cht thi nào (rác thi sinh hot, dây/bè c$) c$ng cn theo cách an toàn v môi tr ng Qun lý n c/bùn l"ng • Bo m v trí ca tri không b nh h ng ca s hình thành cht thi Qun lý ging • S' d(ng rong bin thc v&t không m"c bnh và có cht l ng Qun lý thc n • Không thích hp i vi rong bin Kim soát dch bnh • Thc hin kim tra sc kho1 nh k0 An toàn thc phm • Bo m i u kin v sinh ca tri và bo qun nhuyn th thu hoch. Các li ích xã hi và vic làm • Khuyn khích ng i nghèo ti các vùng ven bin trông rong bin • H tr ng i nghèo tip c&n vi công ngh nuôi rong bin Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 242 e) Nuôi cá tra/basa (Pangasius) lng và ao Các khuyn ngh/ v! qun lý Nuôi cá tra/basa lng Nuôi cá tra/basa ao Xác nh a im/b trí • Ch# b trí tri nuôi ti nhng khu vc phù hp. • Cn quy hoch tt hn xác nh nhng khu vc phù hp cho nuôi cá tra/basa và trong gii hn sc ti. • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • Tránh nhng ni có mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, du lch, v.v.. • Ch# b trí tri nuôi ti nhng khu vc cung cp n c. Xây dng, thit k h thng và có s t ng tác vi i sng t nhiên/ni c trú • Lng/l i cn kim tra th ng xuyên và c bo d .ng tránh h hi và tht thoát • Khuyn khích nuôi a loài vi loài d n ao • N c thi t ao cá tra/basa cn c x vào h thng nuôi trng kt hp vi lúa . • Áp d(ng các bin pháp gim cht thi t tri nuôi (ví d(, v+ bao thc n và rác thi sinh hot khác và cht thi hu c) • B ao cn cao hn mc n c cao nht tng c ghi nh&n trong khu vc nh%m ngn cá thoát ra ngoài trong l$. Qun lý n c và bùn l"ng • Áp d(ng các bin pháp gim cht thi t tri nuôi (ví d(, v+ bao thc n và rác thi sinh hot khác và cht thi hu c) • Giám sát các i u kin v môi tr ng • Thc hin quy nh v xây dng ao x' lý tr c khi x ra vùng n c xung quanh • Khuyn khích s' d(ng bùn cho vic trng tr t • Thit l&p h thng quan tr"c v ô nhim môi tr ng • V trí ca ao phi c ch n li n k trc tip vi sông, không s' d(ng n c gián tip t nhng ng i s' d(ng khác. • Cn vét bùn l"ng và s' d(ng nó gia c b cho tri – tuyt i không c b+ ra sông. Qun lý ging • S' d(ng ging cht l ng t các tri ging, không dùng ging t nhiên • Kim tra ging tr c khi th vào lng • S' d(ng ging cht l ng t các tri ging, không dùng ging t nhiên • Kim tra ging tr c khi th vào các ao Qun lý thc n • Hn ch s' d(ng cá tp ánh b"t gn b và ven sông vn c coi là nhng ni hu nh ã b cn kit. • 7u tiên cho thc n ch bin theo công thc gim cht thi • Cho n có hiu qu gim cht thi và FCR • Hn ch s' d(ng cá tp ánh b"t gn b và ven sông vn c coi là nhng ni hu nh ã b cn kit. • 7u tiên cho thc n ch bin theo công thc gim cht thi • Cho n có hiu qu gim cht thi và FCR Kim soát dch bnh • Thc hin các bin pháp qun lý sc kho1 • Thc hin các bin pháp qun lý Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 243 gim stress • Duy trì an toàn sinh h c và ri ro a mm bnh vào • Gim nhng ri ro v lây lan dch bnh b%ng vic vt b+ cá cht kp th i và theo úng ph ng pháp. • Bo m s' d(ng có trách nhim thuc thú y và hoá cht sc kho1 gim stress • Duy trì an toàn sinh h c và ri ro a mm bnh vào (hình thc nuôi ao d thc hin hn) • Gim nhng ri ro v lây lan dch bnh b%ng vic vt b+ cá cht kp th i và theo úng ph ng pháp. • Bo m s' d(ng có trách nhim thuc thú y và hoá cht An toàn thc phm • Xây dng và ph! bin BMP/các tiêu chun v s' d(ng hoá cht có trách nhim trong nông dân • Mua úng hoá cht có nhãn mác ca nhà cung cp áng tin c&y • Cn thc hin vic giám sát, ghi chép vào s sách (các yu t u vào ch8ng hn nh thc n và thuc cha bnh, t# l cht, d tr u vào, hoá n và s sách k toán) • Không nên n c thi t nhà v sinh, bp và ni git gi$ gây ô nhim n c. Tt c các tri cn có b t hoi – mt yêu cu trong lu&t i vi các tri nuôi ti Vit Nam. • Bo m v sinh thu hoch và bo qun cá tra/basa t ao n ng i ch bin • Xây dng và ph! bin BMP/các tiêu chun v s' d(ng hoá cht có trách nhim trong nông dân • Mua úng hoá cht có nhãn mác ca nhà cung cp áng tin c&y • Cn thc hin vic giám sát, ghi chép vào s sách (các yu t u vào ch8ng hn nh thc n và thuc cha bnh, t# l cht, d tr u vào, hoá n và s sách k toán) . • Không nên n c thi t nhà v sinh, bp và ni git gi$ gây ô nhim n c. Tt c các tri cn có b t hoi – mt yêu cu trong lu&t i vi các tri nuôi ti Vit Nam. • Bo m v sinh thu hoch và bo qun cá tra/basa t ao n ng i ch bin Các li ích xã hi và vic làm • To mi liên h bình 8ng gia nông dân và các nhà ch bin cân i cung và cu tt hn. • To s hiu bit v các vn th tr ng trong nông dân • To s hiu bit ca khách hàng v nuôi cá tra/basa b n vng, !i li, s- òi h+i ng i nông dân h ng ti k- h ca th tr ng thu c giá cao hn. • To mi liên h bình 8ng gia nông dân và các nhà ch bin cân i cung và cu tt hn. • To s hiu bit v các vn th tr ng trong nông dân • To s hiu bit ca khách hàng v nuôi cá tra/basa b n vng, !i li, s- òi h+i ng i nông dân h ng ti k- h ca th tr ng thu c giá cao hn. f) Nuôi cá chép ao và lng Các khuyn ngh/ v! qun lý Nuôi cá chép lng Nuôi cá chép ao Xác nh a im/b trí • )t tri cách xa các im có rác thi công nghip/ô th • Tránh mâu thu n v li ích vi ng i s' d(ng tài nguyên khác ch8ng hn nh ng dân, du lch, v.v.. • )t tri ti nhng khu vc có n n t phù hp (t sét/t phù sa) • Tránh thuc tr sâu làm ô nhim t và n c cung cp (n c và t nên áp ng các tiêu chun v môi tr ng) • )t tri cách xa khu công nghip, các khu vc b ô nhim do con ng i và các hot ng nông nghip gây ra. Xây dng, thit k h thng và có s t ng tác vi i sng t nhiên/ni c trú • Xây dng lng và l i vi v&t liu b n gim h hi t gió và dòng chy ca n c và gim nhng ri ro v tht thoát cá. • S' d(ng h thng nuôi kt hp (ch8ng hn nh VAC) s' d(ng có hiu qu các ngun lc ca tri • )"p &p ao th&t ch"c tránh n c rò r# Phn 2 – Các báo cáo loài nuôi Trang 244 làm mt n c • Bo m cung cp n c. Qun lý n c • Áp d(ng các bin pháp gim cht thi t tri nuôi (ví d(: v+ bao thc n và rác thi sinh hot và cht thi hu c khác) • Giám sát các i u kin v môi tr ng • Di chuyn lng tránh s hình thành cht thi t&p trung mt s v trí • Bo m y v cht l ng n c và áp ng các tiêu chun v môi tr ng TCVN 5942-1995 (ct b) v các tiêu chun cht l ng b mt n c • Các tri nuôi ao thâm canh cn có cng cp và thoát n c và ni x' lý tránh s ô nhim n c Qun lý ging • S' d(ng ging cht l ng ca loài ã bit • Kim tra ging tr c khi th vào ao • Không th loài ngoi lai tr khi c chính ph phê duyt • S' d(ng ging cht l ng ca loài ã bit • Kim tra ging tr c khi th vào các ao • Không th loài ngoi lai tr khi c chính ph phê duyt Qun lý thc n • Cho n có hiu qu thông qua vic quan sát hành vi ca cá và i u ch#nh kích th c và hàm l ng m ca khu phn n theo kích c. cá • S' d(ng khay ng thc n trong ao cá giám sát l ng thc n tiêu th( và gim bt thc n tha • Cho n có hiu qu thông qua vic quan sát hành vi ca cá và i u ch#nh kích th c và hàm l ng m ca khu phn n theo kích c. cá • S' d(ng khay ng thc n trong ao cá giám sát l ng thc n tiêu th( và gim bt thc n tha Kim soát dch bnh • Duy trì môi tr ng trong lng lành mnh gim stress cho cá • Giám sát môi tr ng • Bo m cá ging không b bnh. • Duy trì môi tr ng ao trong lành gim stress cho cá • Giám sát môi tr ng • Bo m cá ging không b bnh. An toàn thc phm • Không s' d(ng hoá cht và thuc thú y b cm dùng trong nuôi trng thu sn. • Không s' d(ng hoá cht và thuc thú y b cm in nuôi trng thu sn. • Khuyn khích s' d(ng ch phm sinh h c trong vic qun lý môi tr ng và vic i u tr bnh. • Tránh s' d(ng “ bùn en” • Thc hin các quy t"c qun lý tt hn phá v. chu k0 sng ca các ký sinh ng v&t Các li ích xã hi và vic làm • Phát trin các nhóm nuôi cá chia s1 k* thu&t nuôi, kinh nghim và ngun n c • Huy ng qu* tín d(ng trong cng ng tng c ng kh nng tip c&n vn • Xây dng các quy nh cho tng nhóm khác nhau cùng ang s' d(ng chung các ngun lc ch8ng hn nh n c và t • Khuyn khích ph( n tham gia vào các hot ng nuôi trng thu sn • Khuyn khích nuôi a loài nuôi ti khu vc nông thôn nghèo • Phát trin các nhóm nuôi cá chia s1 k* thu&t nuôi, kinh nghim và ngun n c • Huy ng qu* tín d(ng trong cng ng tng c ng kh nng tip c&n vn • Xây dng các quy nh i vi tng nhóm khác nhau cùng ang s' d(ng chung các ngun lc ch8ng hn nh n c và t • Khuyn khích ph( n tham gia vào các hot ng nuôi trng thu sn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfHướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.pdf