Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

Lời mở đầu Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn. Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác những tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt được lợi nhuận như mong muốn. Tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Thông tin chi phí, giá thành có ý nghĩa sâu sắc với công tác quản trị doanh nghiệp bởi vì trên cơ sở đó, người quản lý mới xây dựng được cơ cấu chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà" để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Nội dung luận văn gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận). Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Mục lục Lời cảm ơn 1 Lời mở đầu 2 Phần I. Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp CFSX và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 3 I. Khái quát chung về CPSX và tính giá thành SP . 3 1. Chi phí sản xuất .3 1. 1. Khái niệm. 3 1.2. Phân loại CF. 3 2. Giá thành sản phẩm . 4 2.1. Khái niệm giá thành. 4 2.2 Phân loại giá thành. 5 3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm . 5 II. Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sP 6 1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp 6 1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX. .6 1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX 6 2. Đánh giá SPDD cuối kỳ . 13 2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp 13 2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 13 2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức . 14 3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất . 14 3.1. Đối tượng tính giá thành 14 3.2. Kỳ tính giá thành 14 3.3. Các phương pháp tính giá thành 14 III. Các hình thức và phương pháp chi sổ kế toán . 17 Phần II. Thực trạng hoạt động hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà 18 I. Đặc điểm chung về công ty thương mại và du lịc Hồng Trà . 18 1. Quá trình hình thành và phát triển 18 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà . 19 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà 21 4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính . 23 II. Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng trà 26 1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 26 2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26 3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang . 37 4. Kế toán tính giá thành sản phẩm 39 Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. 40 I. đánh giá tình hình chung 40 II. Những hạn chế còn tồn tại 41 III. Một số giải pháp nâng cao công tác hạch toán cổ phần và tính giá thành tại công ty thương mại và du lịch hồng trà 41 Kết luận 44 Tài liệu tham khảo 45

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3015 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÝ s¶n xuÊt vµ kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 631 cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn nî: - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú tõ TK 154 sang. - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú (®· tËp hîp ë c¸c TK 621, TK 622, TK 627). Bªn cã: - Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng viÖc cßn dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c«ng viÖc lao vô, dÞch vô hoµn thµnh trong kú. Tr×nh tù h¹ch to¸n CPSX toµn doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p KK§K ®­îc kh¸i qu¸t theo phô lôc 05. Phô lôc 05: S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp CPSX toµn doanh nghiÖp TK 631 (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) TK 154 TK 621 TK 622 TK 627 TK 154 TK 152, 138 TK 632 (1) (2) (3) (4) (7) (6) (5) Chó thÝch: (1) KÕt chuyÓn gi¸ trÞ SPDD ®Çu kú (2) KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT (3) KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT (4) KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung (5) KÕt chuyÓn gi¸ trÞ SPDD cuèi kú (6) Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, tiÒn båi th­êng ph¶i thu (7) Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh (nhËp kho, göi b¸n hoÆc b¸n ngay) 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ch­a ®Õn kú thu ho¹ch ch­a hoµn thµnh, ch­a tÝnh vµo khèi l­îng bµn giao thanh to¸n). §¸nh gi¸ SPDD lµ x¸c ®Þnh phÇn CPSX tÝnh cho SPDD cuèi kú. Tïy thuéc vµo møc ®é, thêi gian tham gia cña chi phÝ vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ vËn dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ SPDD cuèi kú cho phï hîp. 2.1. §¸nh gi¸ SPDD theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chØ tÝnh cho SPDD cuèi kú ph©n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp, cßn chi phÝ kh¸c tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh. Gi¸ trÞ SPDD cuèi kú = SPD D§K tÝnh theo chi phÝ NVLTT + Chi phÝ NVLTT ph¸t sinh TK x Sè l­îng s¶n phÈm quy ®æi Sè l­îng SP hoµn thµnhTK + Sè l­îng SPDDCK Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã chi phÝ NVLTT (nguyªn vËt liÖu chÝnh) chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nh­ vËy vÉn ®¶m b¶o ®­îc møc ®é chÝnh x¸c, ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít ®­îc khèi l­îng tÝnh to¸n. 2.2. §¸nh gi¸ SPDD theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt cÇn quy ®æi khèi l­îng SPDD ra khèi l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Sau ®ã, x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ theo nguyªn t¾c sau. * §èi víi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (nguyªn vËt liÖu chÝnh) bá vµo mét lÇn tõ ®Çu quy tr×nh s¶n phÈm th× gi¸ trÞ SPDD cuèi kú ®­îc tÝnh theo c«ng thøc nh­ ë môc 2.1. * §èi víi chi phÝ bá dÇn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× gi¸ trÞ SPDD ®­îc tÝnh theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ SPDD cuèi kú = SPD D§K tÝnh theo chi + Chi phÝ SXDDTK x Sè l­îng s¶n phÈm quy ®æi Sè l­îng SP hoµn thµnh + Sè l­îng SP quy ®æi Trong ®ã: S¶n phÈm quy ®æi = SPDDCK x møc ®é hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. 2.3. §¸nh gi¸ SPDD theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc, cã ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c ®Þnh møc chi phÝ. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo khèi l­îng SPDD vµ chi phÝ ®Þnh møc cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ë tõng ph©n x­ëng (giai ®o¹n) ®Ó tÝnh gi¸ trÞ SPDD cuèi kú, còng cã thÓ chØ tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc cho tÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ. C«ng thøc tÝnh: Chi phÝ s¶n xuÊt. SPD D = S¶n l­îng SPDD x Chi phÝ ®Þnh møc Cuèi kú Sau ®ã, tËp hîp l¹i cho tõng s¶n phÈm. 3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp SX. 3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô ®· hoµn thµnh cÇn tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Tïy theo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt còng nh­ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp mµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc lao vô, dÞch vô hoµn thµnh, thµnh phÈn ë giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng, nöa thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, s¶n phÈm ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh. 3.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh: Trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n cßn nhiÖm vô x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú mµ bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Mçi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt cña chóng ®Ó x¸c ®Þnh cho thÝch hîp. Do ®ã kú tÝnh gi¸ thµnh mµ c¸c doanh nghiÖp ¸p dông lµ hµng th¸ng, hµng quý, hoÆc hµng n¨m còng cã thÓ lµ thêi kú kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm hay c¸c lo¹i s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. 3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu CPSX ®Ó tÝnh to¸n tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh; c¸c yÕu tè hoÆc kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt sö dông ph­¬ng ph¸p sau: 3.3.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶m ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp). C«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè l­îng mÆt hµng Ýt, khèi l­îng lín, tËp hîp CPSX tho tõng lo¹i s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Gi¸ trÞ SPDD§K + CPSX ph¸t sinhTK - Gi¸ trÞ SPDDCK Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú 3.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, s¶n phÈm tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc kÕ tiÕp nhau. Nöa thµnh phÈm giai ®o¹n tr­íc lµ ®èi t­îng chÕ biÕn ë giai ®o¹n sau cho ®Õn b­íc cuèi cïng t¹o ®­îc thµnh phÈm. Ph­¬ng ph¸p nµy cã hai c¸ch sau: a. Ph­¬ng ph¸p ph©n buíc cã tÝnh gi¸ thµnh NTP: Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ thµnh NTP cña giai ®o¹n tr­íc vµ kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù vµ liªn tôc, do ®ã ph­¬ng ph¸p nµy gäi lµ ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn tuÇn tù chi phÝ. C¨n cø vµo CPSX ®· tËp hîp ®­îc ë giai ®o¹n 1 ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña NTP ë giai ®o¹n nµy theo c«ng thøc: Tæng c«ng thµnh s¶n phÈm Chi phÝ cho SPDD ®Çu kú CPSX tËp hîp trong kú Chi phÝ cho SPDD cuèi kú = + - ë giai ®o¹n 2, kÕ to¸n tÝnh theo c«ng thøc: gi¸ Gi¸ thµnh giai ®o¹n 1 Chi phÝ CPSX ph¸t Chi phÝ SPDD thµnh giai = + SPDD giai + sinh giai + cuèi kú giai ®o¹n hai ®o¹n hai §K ®o¹n haiTK ®o¹n hai TiÕn hµnh tuÇn tù nh­ trªn ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng sÏ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p nµy. b. Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc kh«ng tÝnh NTP: Trong tr­êng hîp nµy, kÕ to¸n chØ tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thµnh phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi. Tr×nh tù tÝnh theo c¸c b­íc sau: C¨n cø vµo sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú theo tõng giai ®o¹n ®Ó tÝnh to¸n phÇn CPSX cña giai ®o¹n cã trong gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng kho¶n môc. KÕt chuyÓn song song tõng kho¶n môc chi phÝ ®· tÝnh ®­îc ®Ó tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh cña thµnh phÈm, ph­¬ng ph¸p nµy cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song chi phÝ, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: Tæng gi¸ thµnh thµnh phÈm = CPSX cña tõng giai ®o¹n (ph©n x­ëng, tæ) n»m trong thµnh phÈm. 3.3.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ: ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã qui c¸ch phÈm chÊt kh¸c nhau nh­ may mÆc, dÖt kim, ®ãng giÇy c¬ khÝ chÕ t¹o… ®Ó gi¶m bít khèi l­îng h¹ch to¸n, kÕ to¸n th­êng tiÕn hµnh tËp hîp CPSX theo nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i do ®ã ®èi t­îng tËp hîp CPSX lµ nhãm s¶n phÈm cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm. Gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña tõng lo¹i = (hoÆc gi¸ thµnh ®Þnh møc) Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i s¶n phÈm Tû lÖ gi¸ thµnh = Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña nhãm s¶n phÈm Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (hoÆc gi¸ thµnh ®Þnh møc) 3.3.4. Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ CPSX s¶n phÈm phô: ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ trong cïng quy tr×nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt võa thu ®­îc s¶n phÈm chÝnh võa thu ®­îc s¶n phÈm phô (c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn ®­êng, r­îu, bia, m× ¨n liÒn…). Tæng gi¸ thµnh SPDD CPSX SPDD CPSX s¶n S¶n phÈm chÝnh = ®Çu kú + trong kú - cuèi kú - phÈm phô Tû träng CPSX s¶n phÈm phô = Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô Tæng chi phÝ s¶n xuÊt 3.3.5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t nhá, võa theo c¸c ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. V× chØ khi nµo ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh míi tÝnh gi¸ thµnh do vËy mµ kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. 3.3.6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè. NÕu trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm s¶n xuÊt víi cïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu thu ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy. Tr­íc hÕt c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña s¶n phÈm ®Ó quy ®Þnh cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét hÖ sè. Quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sã tÝnh gi¸ thµnh ®Ó lµm tiªu thøc ph©n bæ. Tæng sè l­îng quy ®æi = (s¶n l­îng thùc tÕ SPi x HÖ sè quy ®æi SPi Trong ®ã i = 1 ,n) HÖ sè ph©n bæ SPi = Sè l­îng quy ®æi SPi Tæng sè l­îng quy ®æi TÝnh tæng gi¸ thµnh thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm (theo tõng kho¶n môc). TÝnh tæng gi¸ thµnh SPi = (SPDD§K + CPSXTK - SPDDCK) HÖ sè ph©n bæ SPi. 3.3.7. Ph­¬ng ph¸p tinh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ thµnh ®Þnh møc trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh, v¹ch ra ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c thay ®æi vÒ ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, x¸c ®Þnh ®­îc chªnh lÖch so víi ®Þnh møc cña s¶n phÈm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh Chªnh lÖch cho thay + Chªnh lÖch so cña s¶n ph©m = ®Þnh møc - ®æi ®Þnh møc - víi ®Þnh møc Tãm l¹i, cã rÊt nhiÒu c¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy tïy tõng ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp mµ cã sù vËn dông tõng ph­¬ng ph¸p cho thÝch hîp. III. C¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p chi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ chän mét trong bèn h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n sau: H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ. H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i. H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. V× ®¬n vÞ thùc tËp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ nªn ®Ó tiÖn theo dâi cho phï hîp t«i xin ®i s©u nghiªn cøu h×nh thøc ghi sæ nµy. H×nh thøc sè kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: Sæ kÕ to¸n tæng hîp: sæ c¸i tµi kho¶n, sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt: më tïy theo yªu cÇu qu¶n lý. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sæ c¸i: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo TK kÕ to¸n ®­îc qui ®Þnh trong chÕ ®é TK kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sæ c¸i ®­îc më riªng cho tõng TK. Mçi TK ®­îc më 1 trang hoÆc 1 sè trang tïy theo sè l­îng ghi chÐp cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu hat Ýt cña øng TK. PhÇn II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ I. §Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 461 ngµy 06/02/2002 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (NN & PTNT) vÒ viÖc chuyÓn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ ®æi tªn trung t©m kiÓm tra chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ngµnh chÌ s¸t nhËp víi phßng kinh doanh sè 3 cña Tæng c«ng ty chÌ thµnh C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty chÌ, do vËy c«ng ty h¹ch to¸n phô thuéc vµo Tæng c«ng ty. C«ng ty ®­îc sö dông con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i sè 46 phè T¨ng B¹t Hæ, quËn Hai Bµ Tr­ng, Thµnh Phè Hµ Néi. C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ chÞu sù l·nh ®¹o toµn diÖn vµ qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam, ®­îc chñ ®éng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ngµnh nghÒ kinh doanh cña Tæng c«ng ty giao cho, tæ chøc vµ nh©n sù theo sù ph©n cÊp hoÆc ñy quyÒn cña Tæng c«ng ty. C«ng ty ®­îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ, kinh doanh néi tiªu, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ChÌ, kinh doanh n«ng l©m thñy s¶n h­¬ng liÖu, kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n nhµ hµng theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 315346 cÊp ngµy 25/03/2002 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi. §Õn th¸ng 05/2002 theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty giao cho, C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®­îc nhËn bµn giao vµ qu¶n lý thªm Nhµ m¸y ChÌ Cæ Loa thuéc C«ng ty chÕ biÕn ChÌ vµ n«ng s¶n thùc phÈm Cæ Loa t¹i x· ViÖt Hïng - HuyÖn §«ng Anh - TP. Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 676/CVN - KH§T/TT ngµy 24/05/2002. Víi môc ®Ých lµ chÕ biÕn s¶n xuÊt tinh chÕ ChÌ xuÊt khÈu vµ néi tiÕt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng cao ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m·. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc - C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ BiÓu sè 01 Phßng KiÓm tra s¶n phÈm Gi¸m ®èc C«ng ty Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Phßng Kinh doanh XNK I Phßng Kinh doanh XNK II Phßng Néi tiªu Du lÞch Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Phã G§ SX- KD kiªm G§ nhµ m¸y ChÌ Cæ Loa Phã G§ phô tr¸ch kü thuËt Nhµ m¸y chÌ Cæ Loa Ph©n x­ëng sµng ph©n lo¹i ChÌ Ph©n x­ëng t¸i chÕ ®Êu trén Ph©n x­ëng ChÌ néi tiªu M« h×nh tæ chøc Bé m¸y cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®­îc c¬ cÊu theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam vµ cã s¬ ®å (nh­ ®· vÏ ë trªn). Do thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cßn h¹n chÕ, do vËy viÖc t×m hiÓu kü chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cßn ch­a ®i s©u. Cho nªn em còng nªu kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban nh­ sau. a. Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ng­êi ®¹i diÖn cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, tr­íc Tæng c«ng ty, tr­íc ph¸p luËt. Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch ®­îc giao, còng nh­ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh phßng, phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 1 vµ sè 2. b. Phã gi¸m ®èc kü thuËt. Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i chÌ s¶n xuÊt ®ãng gãi, ®Êu trén .v.v…vµ gióp Gi¸m ®èc n¾m ®­îc t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty Phã gi¸m ®èc kü thuËt phô tr¸ch trùc tiÕp phßng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. c. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - kinh doanh cña c«ng ty, trùc tiÕp phô tr¸ch phßng néi tiªu du lÞch ba ph©n x­ëng t¹i Nhµ m¸y Cæ Loa. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh lµ ng­êi qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ lµ ng­êi gióp ®ì Gi¸m ®çc. VÒ giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng, kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty. d. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh, tæ chøc b¶o vÖ khoa tÇng hµng hãa cña c«ng ty. e. Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh (PhÇn nµy sÏ ®­îc nªu chi tiÕt ë phÇn sau). f. Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu sè 1. Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, giao dÞch víi kh¸ch hµng triÓn khai c¸c nghiÖp vô xuÊt khÈu. Cã nhiÖm vô t×m kiÕm kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµ më réng thÞ tr­êng ®Ó xuÊt khÈu chÌ cña c«ng ty, xuÊt khÈu c¸c l« hµng ®· ký kÕt. g. Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu sè 2. Cã nhiÖm vô ký kÕt c¸c hîp ®ång mua chÌ cña c¸c c«ng ty chÌ trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ®i c¸c n­íc. NhËp khÈu c¸c mÆt hµng khi xÐt thÊy cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng (c¶ néi ®Þa vµ n­íc ngoµi). h. Phßng néi tiªu vµ du lÞch. Cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo th¸ng quý vµ n¨m. Më réng vµ khai th¸c thÞ tr­êng, lµm c«ng t¸c giao dÞch b¸n hµng, marketing, ®¶m b¶o viÖc tiªu thô s¶n phÈm chÌ néi tiªu cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn cã chøc n¨ng th¨m dß, khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch… i. Phßng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, gi¸m s¸t c¸c c«ng nghÖ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm chÌ do c«ng ty s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cho c¸c s¶n phÈm nhËp kho. X©y dùng c¸c néi quy vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ kiÓm tra, chØ ®¹o c«ng viÖc s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. j. Ph©n x­ëng sµng ph©n lo¹i chÌ. Cã nhiÖm vô tæ chøc chÕ biÕn chÌ vµ b¸n thµnh phÈm ra c¸c lo¹i chÌ kh¸c nhau ®¶m b¶o chÊt l­îng c¬ cÊu s¶n phÈm theo mÉu m· ®· ph©n tÝch ®Ó phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu vµ giao nhËp kho, Tæng c«ng ty theo kÕ ho¹ch. k. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÌ néi tiªu. Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ãng gãi c¸c lo¹i chÌ xanh, chÌ h­íng phôc vô tiªu dïng trong n­íc. l. Ph©n x­ëng tinh chÕ, ®Êu trén chÌ. Cã nhiÖm vô ®Êu trén chÌ ®óng mÉu ®· kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc chÊp nhËn theo tõng hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ. a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc quy ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) hµng n¨m vÒ viÖc sö dông vËt t­ hµng hãa cho s¶n xuÊt cña c«ng ty. Theo dâi c«ng nî, ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®· ®­îc quy ®Þnh nh­ trªn, Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®· thùc hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c thèng kª trong ph¹m vi toµn c«ng ty, tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, h­íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c bé phËn thùc hiÖn ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é h¹ch to¸n vµ chÕ ®é tµi chÝnh. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô vµ chøc n¨ng phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh lu«n lu«n b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc tõ tr­ëng phßng cho ®Õn c¸c nh©n viªn trong phßng. §ång thêi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, lo¹i h×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khèi l­îng møc ®é phøc t¹p cña c¸c th«ng tin mµ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung víi c¬ cÊu nh­ h×nh vÏ sau: Tr­ëng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n Phã phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh phô tr¸ch N/M Cæ Loa KÕ to¸n thuÕ hµng nhËp khÈu KÕ to¸n tµi s¶n c«ng cô KÕ to¸n kho nguyªn vËt liÖu gi¸ thµnh KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî Nh©n viªn viÕt phiÕu Thèng kª hµng hãa t¹i kho BiÓu sè 02 4. Tr­ëng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh (phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n). Tr­ëng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh ®­îc ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. HiÖn nay phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh ®­îc biªn chÕ 08 ng­êi ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc ®· ®­îc nªu trong s¬ ®å trªn. Tr­ëng phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung trong phßng vµ kiªm kÕ to¸n tæng hîp, kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña phßng m×nh. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty n»m trªn hai ®Þa bµn, mét n»m ë quËn Hai Bµ Tr­ng, mét n»m ë huyÖn §«ng Anh, cã kho¶ng c¸ch xa nhau hµng chôc kil«met, nªn phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh còng ®­îc t¸ch ra ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng theo dâi, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc thuËn tiÖn. + T¹i v¨n phßng c«ng ty (sè 46 T¨ng B¹t Hæ). Cã 05 ng­êi trong ®ã cã: 01 tr­ëng phßng phô tr¸ch chung, 01 kÕ to¸n theo dâi kho, NVL vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, 01 kÕ to¸n theo dâi TSC§ vµ CCDC, 01 kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî, 01 kÕ to¸n thuÕ vµ hµng nhËp khÈu. + T¹i nhµ m¸y Cæ Loa (§«ng Anh) cã 03 ng­êi trong ®ã cã: 01 phã phßng phô tr¸ch thèng kª t¹i nhµ m¸y, 01 nh©n viªn viÕt phiÕu vµ 01 nh©n viªn thèng kª hµng hãa t¹i kho. + Phã phßng kÕ ho¹ch T/C. Cã nhiÖm vô theo dâi vµ qu¶n lý hµng hãa nhËp khÈu t¹i kho nhµ m¸y chÌ Cæ Loa chØ ®¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt t¸i chÕ, ®Êu trén, ®ãng gãi theo mÉu kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn cho c¸c phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 1 vµ sè 2 chuyÓn sang, tÝnh to¸n chi phÝ t¹i nhµ m¸y vµ lµ ng­êi chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña tr­ëng phßng. + KÕ to¸n kho, nguyªn vËt liÖu vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c¸c lo¹i hµng hãa trong c«ng ty. + KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî. Cã nhiÖm vô thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ, giao dÞch víi c¸c ng©n hµng, theo dâi c¸c c«ng nî gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng, víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ ng­îc l¹i, theo dâi tiªu thô s¶n phÈm chÌ. + KÕ to¸n thuÕ, hµng nhËp khÈu. Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c l« hµng nhËp khÈu do phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu sè 2 ®· ký hîp ®ång víi tõng kh¸ch hµng, thu c«ng nî hµng nhËp khÈu. Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i thuÕ nh­ thuÕ GTGT, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c… + KÕ to¸n theo dâi TSC§, CCDC. Cã nhiÖm vô theo dâi TSC§, CCDC nhËp xuÊt trong th¸ng, n¨m. LËp b¶ng trÝch khÊu hao cña tõng bé phËn ®Ó ph©n bæ chi phÝ chÝnh x¸c, gióp cho tr­ëng phßng lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n, trung vµ dµi h¹n. + KÕ to¸n thèng kª hµng hãa t¹i kho. Cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu nhËp xuÊt hµng ngµy ®Ó b¸o c¸o nhanh. Hµng tuÇn, hµng th¸ng mang phiÕu nhËp xuÊt vÒ trô së c«ng ty giao cho kÕ to¸n theo dâi vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cËp nhËt sè liÖu ®Ó phôc vô b¸o c¸o cho l·nh ®¹o c«ng ty. TËp hîp chi phÝ t¹i nhµ m¸y vÒ c«ng ty thanh to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + Nh©n viªn viÕt phiÕu. Cã nhiÖm vô hµng ngµy viÕt phiÕu nhËp, xuÊt vËt t­, hµng hãa ra vµo kho cña c«ng ty. b. §Æc ®iÓm h×nh thøc sæ kÕ to¸n. Phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ vËn dông hÖ thèng chøng tõ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. PhiÕu xuÊt nhËp hµng hãa theo mÉu cña Tæng c«ng ty, hãa ®¬n GTGT do Tæng côc thuÕ ph¸t hµnh. Lµ ®¬n vÞ phô thuéc do vËy C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ lu«n chÞu sù qu¶n lý gi¸m s¸t cña Tæng c«ng ty vµ c¸c phßng ban trong Tæng. Chøng tõ hµng ngµy c¸c kÕ to¸n viªn ph¶i cËp nhËt th­êng xuyªn ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ còng nh­ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n "chøng tõ ghi sæ". Bëi v× h×nh thøc nµy phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ h¹ch to¸n hµng tån khi theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, niªn ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông lµ n¨m d­¬ng lÞch, kú kÕ to¸n lµ theo quý.Tr×nh tù ghi sæ ®­îc ph¶n ¸nh ë biÓu sè 03. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ gèc B¶ng c©n ®èi sè p/s B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ quü Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ 1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh S¶n phÈm cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®­îc s¶n xuÊt theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ hµng lo¹t víi khèi l­îng lín, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt lµ cã ph©n x­ëng do vËy yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý lµ rÊt cao. Víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ vËy cho nªn viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ cho tõng lo¹i s¶n phÈm, theo tõng ph©n x­ëng. Do thêi gian nghiªn cøu còng nh­ tr×nh ®é cña em cßn h¹n hÑp, v× vËy trong bµi viÕt nµy em chØ xin nªu ®Õn vÊn ®Ò tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm chÌ sen 8g thuéc ph©n x­ëng chÌ néi tiªu. BiÓu sè 04: Quy tr×nh s¶n xuÊt chÌ sen 8g NVL Sµng, ®Êu, trén Sao, sÊy, ­íp h­¬ng §ãng gãi NhËp kho, hoÆc xuÊt b¸n 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. a. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña chÌ 8g lµ chÌ xanh b¸n thµnh phÈm ngoµi ra ®Ó cã mét s¶n phÈm chÌ sen 8g hoµn chØnh còng ph¶i sö dông thªm mét sè nguyªn vËt liÖu phô nh­: tinh sen, hoa ng©u, nhiªn liÖu ®Ó phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt lµ: Ga sao chÌ, dÇu diezen. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho chÌ sen 8g chiÕm mét tû träng kh¸ lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt (kho¶ng 80 - 90%). Theo s¬ ®å cña biÓu sè 03 cho ta thÊy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÌ sen 8g gåm cã 3 giai ®o¹n chÝnh ®ã lµ: + Giai ®o¹n 1: Sµng, ®Êu, trén. + Giai ®o¹n 2: Sao sÊy ­íp h­¬ng. + Giai ®o¹n 3: §ãng gãi. ë mçi giai ®o¹n kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ cho tõng giai ®o¹n. §Ó tõ ®ã biÕt ®­îc trong mçi giai ®o¹n chi phÝ nguyªn vËt liÖu tiªu thô hÕt bao nhiªu trªn c¬ së ®ã mµ tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm hoµn chØnh. §èi víi nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®­îc c«ng ty tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Trong quý IV n¨m 2003 cã: + Gi¸ thùc tÕ chÌ xanh b¸n thµnh phÈm tån ®Çu quý: 15.670®/ 1 kg. + Sè l­îng tån ®Çu quý: 14.560. + Gi¸ chÌ xanh nhËp trong quý: 17.520®/ 1 kg. + Sè l­îng hµng nhËp trong quý: 30.547®/ 1 kg. VËy ta cã: = = 16.922,84/1kg. = 32.764 x 16.922,84 = 554.459.929 ®ång. BiÓu sè 05 §¬n vÞ: C«ng ty TM vµ Du lÞch Hång Trµ §Þa chØ: 46 T¨ng B¹t Hæ - Hµ Néi MÉu sè: 02YT Ban hµnh theo Q§ sè: 1141 - TC/Q§/C§KT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2003 Sè: 19 Nî: 621 - 2 Cã: 152 - 1 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ Thanh §Þa chØ: Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÌ néi tiªu. Lý do xuÊt kho: Dïng cho s¶n xuÊt chÌ sen 8g. XuÊt t¹i kho: Nguyªn liÖu 2 - Nhµ m¸y chÌ Cæ Loa. TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, s¶n phÈm vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ChÌ xanh b¸n thµnh phÈm Kg 32.764 32.764 16.922,84 554.459.929 Céng 554.459.929 XuÊt ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2003 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ NVL, kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp nh­ sau: BiÓu sè 06 trÝch B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Quý IV n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ghi cã TK Ghi nî TK TK 152.1 TK 152.2 TK 152.3 Céng TK 153 + TK 621.2 chÌ sen 8g 711.279.195 19.394.404 18.178.175 784.851.774 - ChÌ xanh BTP 554.459.929 - Gas sao chÌ 2.841.600 - H­¬ng ng©u 8.322.960 - Ph¸ cè chi 1.037.171 - Tinh h­¬ng sen 5.976.444 - Chi phÝ gia c«ng 16.593.830 - Tói x¸ch tay - Tói thiÕc 8g 140.225.436 - Thïng catton 7.399.191 - B¨ng dÝnh mê 534.453 + TK 627 CPSXC 1.570.500 850.745 - Giai ®o¹n sµng 243.737 131.865 - Giai ®o¹n ®ãng gãi 1.326.763 718.880 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 07 Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu TK: 621.2 Sè 07 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 XuÊt chÌ xanh BTP 621.2 152.1 554.459.929 31/12 XuÊt Gas sao chÌ 621.2 152.3 2.841.600 31/12 XuÊt h­¬ng ng©u 621.2 152.3 8.322.960 31/12 XuÊt ph¸ cè chi 621.2 152.3 1.037.171 31/12 XuÊt tinh h­¬ng sen 621.2 152.3 5.976.444 31/12 Chi phÝ gia c«ng 621.2 152.1 16.593.830 31/12 XuÊt tói x¸ch tay 621.2 152.2 11.460.760 31/12 XuÊt tói thiÕc 621.2 152.1 140.225.436 31/12 XuÊt thïng caton 621.2 152.2 7.399.191 31/12 XuÊt b¨ng dÝnh mê 621.2 152.2 534.453 Céng nî TK 621.2 748.851.774 Quý IV K/C TK 621.2 154 621 748.851.774 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 08 Sæ c¸i tµi kho¶n TK 621 chi phÝ NVLTT cho chÌ sen 8g Quý IV n¨m 2003 Sè d­ ®Çu kú 0 TK ®èi øng DiÔn gi¶i Sè ph¸t sinh Nî Cã 152.1 XuÊt chÌ xanh BTP 554.459.929 152.1 Chi phÝ gia c«ng 16.593.830 152.1 XuÊt tói thiÕc chÌ sen 8g 140.225.436 152.2 XuÊt tói x¸ch 11.460.760 152.2 XuÊt thïng caton 7.399.191 152.2 XuÊt b¨ng dÝnh mê 534.453 152.3 XuÊt gas sao chÌ 2.841.600 152.3 XuÊt h­¬ng ng©u 8.322.960 152.3 XuÊt ph¸ cè chØ 1.037.171 152.3 XuÊt tinh h­ëng sen 5.976.444 154.2 P.X chÕ biÕn chÌ TP néi tiªu 748.851.774 Tæng ph¸t sinh nî: 748.851.774 Tæng ph¸t sinh cã: 748.851.774 Sè d­ cuèi kú: 0 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ b. KÕ to¸n lËp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - CF NCTT bao gåm nh÷ng kho¶ng tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­: l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§. - CF NCTT ®­îc tËp hîp theo tõng giai ®o¹n vµ chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm. - §Ó tËp hîp CF NCTT kÕ to¸n sö dông TK 622. Vµ më chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm. (§èi víi chÌ sen 8g kÕ to¸n më chi tiÕt TK 622.2). + L­¬ng thêi gian: ¸p dông cho c¸c c«ng nh©n trong tr­êng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm nh­: bèc dÔ vËt t­, hµng hãa t¹i x­ëng. + L­¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông cho c«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ. - Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, khèi l­îng xp hoµn thµnh kÕ to¸n tÝnh ra ngµy c«ng thùc tÕ vµ l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cuèi th¸ng kÕ to¸n ph©n x­ëng göi c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng lªn phßng kÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, kÕ to¸n theo dâi tæng hîp l¹i vµ lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng s¶n phÈm ®ång thêi còng lµm c¨n cø ®Ó vµo b¶ng ph©n bè sè 2. "B¶ng ph©n bè tiÒn l­¬ng vµ BHXH". Cho toµn c«ng ty. Tû lÖ trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§ thùc hiÖn theo chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh. BHXH 15%, BHYT2%, KPC§ 2%. Nh÷ng kho¶n trªn do c«ng ty ph¶i nép cho c¸c së côc c¸c c¬ quan nhµ n­íc theo ®óng quy ®Þnh(24%). BiÓu sè 09: trÝch B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng - b¶ng ph©n bæ sè 2 QuÝ IV - 2003 §¬n vÞ ®ång STT TK ghi cã TK ghi nî TK 334.2 ph¶i tr¶ CBCNV TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TK 338.22 (2%) TK 338.32 (15%) TK 338.42 (2%) Céng cã TK 338 622.2 28.792.039 575.840,8 4.318.805,9 575.840,8 5.740.487,8 627 5.675.670 113.513,4 851.350,5 113.513,4 6.754.047,3 ……………. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ CF l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ngµy 31/12/2003. BiÓu sè 10 Chøng tõ ghi sæ Sè liÖu TK 622.2 Sè 08 th¸ng 12 n¨m 2004 §Þnh vÞ: ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 30/10 15 L­¬ng CNTT chÌ néi tiªu néi tiªu th¸ng 10 622.2 334.2 9.047.510 30/11 27 L­¬ng CNTT chÌ néi tiªu th¸ng 11 622.2 334.2 9.560.000 31/12 35 L­¬ng CNTT chÌ néi tiªu th¸ng 12 622.2 334.2 10.184.529 31/12 38 TrÝch KPC§ 2% 622.2 338.2 575.840,8 31/12 39 TrÝch BHXH 15% 622.2 338.3 4.318.805,9 31/12 40 TrÝch BHYT 2% 622.2 338.4 575.840,8 BiÓu sè 11: Sæ c¸i tµi kho¶n TK 622.2 CF NCTT ChÌ Sen 8g QuÝ IV - 2003 Sè d­ ®Çu kú O. TK ®èi øng DiÔn gi¶i Sè ph¸t sinh Nî Cã 334.2 Ph¶i tr¶ CNTTSX 28.792.039 154.2 PX chÕ biÕn chÌ TP néi tiªu 28.792.039 Tæng P/S nî: 28.792.039 Tæng P/S cã: 28.792.039 Sè d­ cuèi kú: 0 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ t­íng ®¬n vÞ c. KÕ to¸n CF s¶n xuÊt chung. Bao gåm: Nh÷ng CF cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau CF NVL vµ CF NC trong ph¹m vi ph©n x­ëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. §Ó theo dâi CF s¶n xuÊt chung c«ng ty sö dông TK 627 më c¸c TK chi tiÕt ®Ó theo dâi. + CF nh©n viªn ph©n x­ëng. §èi víi nh©n viªn ph©n x­ëng c«ng ty tr¶ l­¬ng theo thêi gian, bao gåm c¸c kho¶ng l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, vµ c¸c kho¶n theo l­¬ng nh­ BHYT, BHXH KPC§: c¸c kÕ to¸n ph©n x­ëng dùa vµo b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, cuèi th¸ng tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng - BHXH - B¶ng ph©n bæ sè 2. BiÓu sè 12. Chøng tõ ghi sæ. Sè liÖu TK. 627.1. Sè 09 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ: ®ång. Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng 627.1 334.2 5.675.670 31/12 TrÝch KDC§ 2% 627.1 338.2 113.513,4 31/12 TrÝch BHXH 15% 627.1 338.3 851.350,5 31/12 TrÝch BHYT 2% 627.1 338.4 113.513,4 Céng 6.754.047,3 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: c¨n cø vµ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. BiÓu sè 13 Chøng tõ ghi sæ Sè liÖu TK 627.2 Sè 10 th¸ng 12/ 2003. §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ngµy sè Nî Cã 31/12 XuÊt vËt t­ cho giai ®o¹n sµng, ®Êu trén, ­íp t¸ch h­¬ng 627.2 152.2 243.737 31/12 XuÊt vËt t­ giai ®o¹n ®ãng gãi 627.2 152.2 1.326.763 Céng 1.570.500 + KÕ to¸n CF CCDC. BiÓu sè 14 Chøng tõ ghi sæ Sè liÖu TK 627 Sè 11 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 XuÊt CCDC. cho giai ®o¹n sµng ®Êu trén ­íp t¸ch l­îng. 627.3 153 131.865 31/12 XuÊt CCDC. Giai ®o¹n ®ãng gãi 627.3 153 718.880 Céng 850.745 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ + CF KHTSC§: c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. BiÓu sè 15 Chøng tõ ghi sè Sè liÖu TK 6274 Sè 12 th¸ng 12 n¨m 2003. §¬n vÞ ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 TrÝch KHTS C§ cho giai ®o¹n sµng ®Çu trén 627.4 214 2.879.650 31/12 TrÝch KHTSC§ cho giai ®o¹n ®ãng gãi. 627.4 214 15.698.742 Céng 18.578.392 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ + CF dÞch vô mua ngoµi: c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n thanh to¸n tiÒn ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. BiÓu sè 16 Chøng tõ ghi sæ. Sè liÖu TK 627.7 Sè 13 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 CF ®iÖn l­íi 627.7 331 1.004.700 31/12 CF ®iÖn tho¹i 627.7 331 216.000 Céng 1.220.700 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ + CF b»ng tiÒn kh¸c: c¨n cø vµo c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. BiÓu sè 17: Chøng tõ ghi sè Sè liÖu TK 627.8 Sè 14 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 CF b»ng tiÒn kh¸c cho giai ®o¹n sµng ®Êu trén 627.8 111 393.700 31/12 CF b»ng tiÒn kh¸c cho giai ®o¹n ®ãng gãi 627.8 111 2.146.300 Céng 2.540.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 18 Sæ c¸i TK TK 627 CF s¶n xuÊt chung cho ChÌ Sen 8g. QuÝ IV. 2003 §¬n vÞ ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 CF nh©n viªn ph©n x­ëng 334 5.675.670 338 1.078.377,3 31/12 CF vËt liÖu 152 1.570.500 31/12 CFCCDC 153 850.745 31/12 CF KHTS C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco 214 18.578.392 31/12 CF dÞch vô mua ngoµi 331 1.220.700 31/12 CF b»ng tiÒn kh¸c 111 2.540.000 31/12 K/C 627 sang TK 154.2 154 31.514.384,3 P/S Nî: 31.514.384,3 P/S Cã: 31.514.384,3 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 3. KÕ to¸n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. C«ng ty TM vµ du lÞch Hång Trµ söa dông TK 154.2 (CF s¶n xuÊt kinh doanh dë dang). §Ó tËp hîp CF s¶n xuÊt cho toµn bé s¶n phÈm ChÌ Sen 8g. C¨n cø vµo c¸c CF 621.2. 622.2, 627 kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn CF s¶n xuÊt trong quý IV vÒ TK 154.2. Theo ®Þnh kho¶n ph©n x­ëng trªn biÓu ®å 17 d­íi ®©y. BiÓu sè 19 Chøng tõ ghi sè TK: 154.2 QuÝ IV n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Ngµy Sè Nî Cã 31/12 K/C CF NVL trùc tiÕp s¶n phÈm ChÌ Sen 8g 154.2 621.2 748.851.774 31/12 K/C CF NCTT s¶n phÈm ChÌ Sen 8g 154.2 622.2 34.262.526,5 31/12 K/C CF s¶n xuÊt chung ph©n x­ëng chÌ sen 8g 154.2 627 31.514.354,3 Tæng céng 814.628.684,8 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 20 Sæ c¸i Tµi kho¶n 154.2 - ChÌ Sen 8g. QuÝ IV - 2003 §¬n vÞ ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè liÖu TK Ngµy Sè Nî Cã D­ ®Çu kú 34.350.790 31/12 K/C CF NVL thÞ tr­êng 621.2 778.851.774 31/12 K/C CF NCTT 622.2 34.262.526,5 31/12 K/C CF s¶n xuÊt chung ph©n x­ëng chÌ sen 8g 627 31.514.354,3 31/12 Z s¶n phÈm hoµn thµnh 155 814.628.684,8 D­ cuèi kú 39.878.250 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo ph­¬ng ph¸p tÝnh theo NVL chÝnh cßn c¸c lo¹i CF kh¸c tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh. + Quý IV/2003. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÌ néi tiªu s¶n xuÊt ChÌ Sen 8g hoµn thµnh lµ: 30.545kg. + C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª s¶n phÈm dë dang quý IV/2003 s¶n phÈm dë dang lµ: 2.219 kg. + C¨n cø vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh quý III/2003. Th× s¶n phÈm dë dang cuèi quý lµ 34.350.790 (®Çu quý IV). + C¨n cø vµo "Chøng tõ ghi sæ" biÓu sè 04. CF NVL trùc tiÕp trong kú lµ 554.459.929. C¨n cø vµo tµi liÖu trªn kÕ to¸n ®¸nh gi¸ S¶n phÈm dë dang quý IV n¨m 2003 nh­ sau: Gi¸ trÞ chÌ xanh BTP dë dang cuèi quý = 34.350790 + 554.459.929 x 2219 30.545 + 2219 = 588.810.719 x 2219 32.7164 = 39.878.250 4. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: T¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶m ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp), kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn “Sæ c¸i tµi kho¶n 154.2 chÌ sen 8g” cã: D­ ®Çu kú 34.350.790 P/S trong kú 814.628.684,8 D­ cuèi kú 39.878.250 VËy: = 778.267.224,8 Z ®¬n vÞ = = 25.479,4 ®ång/ 1kg. BiÓu sè 21 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm : ChÌ Sen 8g Sè l­îng: 30.545 kg §¬n vÞ tÝnh ®ång STT Kho¶n môc CP Gi¸ trÞ Sp dë dang ®Çu kú Chi phÝ P/S trong kú Gi¸ trÞ SP dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 CF NVL TT. 34.350.790 748.851.774 39.878.250 743.324.314 24.335 2 CF NCTT 0 34.262.526,5 0 34.262.526,5 1.121,7 3 CF SX chung 0 31.514.384,3 0 31.514.384,3 1.031,7 34.350.790 814.628.684,8 39.878.250 809.101.224,8 26.488,8 PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh chung. C«ng ty th­¬ng m¹i du lÞch Hång Trµ míi thµnh lËp tõ th¸ng 04 - 2001. Tuy c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn nh­ng nhê sù phÊn ®Êu nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn bé c«ng ty cïng víi sù ®éng viªn quan t©m l·nh ®¹o cña Ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam, C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Hång Trµ ®ang dÇn tõng b­íc tho¸t ra nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. C«ng ty kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ta thay ®æi mÉu m· ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Cuèi n¨m 2003 c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu ®¹t h¬n 70% tû ®ång, lîi nhuËn ®¹t 1,5 tû ®ång, hoµn thµnh tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc (nép h¬n 2,2 tû ®ång cho NSNN), æn ®Þnh viÖc lµm cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cho ®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n > mét triÖu ®ång/ mét th¸ng/ mét ng­êi. §øng tr­íc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ kh«ng ngõng ®Æt vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ nh×n chung ®· phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty ®· sö dông sæ s¸ch kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n t­¬ng ®èi phï hîp, cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty trong kú. Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty cã c¬ cÊu gän nhÑ, quy ®Þnh trong phßng ®· ®­îc c¸n bé tu©n thñ nghiªm ngÆt. Do vËy mäi c«ng viÖc trong c«ng ty ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt gän nhÑ. Bªn c¹nh ®ã phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh nãi riªng còng nh­ toµn bé c«ng ty nãi chung vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ. CÇn l·nh ®¹o c«ng ty cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang d©ng tõng b­íc kh¾c phôc, ®Ó tõ ®ã hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña Tæng c«ng ty giao cho còng nh­ kÕ ho¹ch Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æt ra. II. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· lµm ®­îc ë trªn cña c«ng ty th× vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ sau: Thø nhÊt: C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña toµn c«ng ty nãi chung còng nh­ phßng kÕ to¸n nãi riªng cßn ch­a thùc sù hîp lý. Do vËy mµ kh«ng ph¸t huy hÕt nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña c«ng ty. - Thø hai: B­íc sang thÕ kû 21 thÕ kû cña c«ng nghÖ th«ng tin ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¾t kÞp nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng. V× vËy ®ßi hái c¸c c«ng ty ph¶i hiÖn ®¹i hãa m¹ng l­íi th«ng tin. Trªn thùc tÕ c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ch­a ®¸p øng yªu cÇu nµy. HÖ thèng m¸y tÝnh cña c«ng ty cßn qu¸ nghÌo nµn, c«ng ty ch­a ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng ty ho¹ch to¸n v× lý do biªn chÕ cña phßng kÕ to¸n lµ sù ch¾p ghÐp cña nhiÒu phßng ban kh¸c nhau ®é tuæi cña c¸n bé kÕ to¸n ®· cao, tr×nh ®é chuyªn m«n h¹n chÕ, rÊt ¸i ng¹i trong viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc. Thø ba: ViÖc lËp chøng tõ ghi sæ ch­a thùc sù cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c«ng t¸c qu¶n trÞ kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý toµn c«ng ty. Thø t­: ViÖc tÝnh to¸n l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn ch­a khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty. §«i khi c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp cã lçi nhá th× c«ng ty ¸p dông h×nh thøc “ph¹t” ®· lµm cho t×nh c¶m cña c¸n bé c«ng nh©n víi c«ng ty ch­a thùc sù trung thµnh. III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c h¹ch to¸n cæ phÇn vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. ý kiÕn thø nhÊt: ViÖc c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña phßng kÕ to¸n. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc cña c«ng ty cã nhµ m¸y ë xa trô së chÝnh cña c«ng ty cho nªn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp. Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh chØ biÕn chÕ l­¬ng phã phßng phô tr¸ch nhµ m¸y Cæ Loa th× kh«ng ®¶m nhiÖm hÕt c«ng viÖc. Theo ý kiÕn c¸ nh©n em cÇn ph¶i biªn chÕ thªm kÕ to¸n viªn ®Ó hç trî cho phã phßng kÕ ho¹ch hµnh chÝnh. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn tuyÓn thªm mét sè kÕ to¸n míi tèt nghiÖp, cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®Æc biÖt n¾m b¾t vÒ phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n sau nµy. ý kiÕn thø hai : VÒ viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, theo t«i ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña tõng kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nh­ sau: = TiÒn l­¬ng chÝnh thùc tÕ ph¶i tr¶ x Tû lÖ trÝch tr­íc Tû lÖ trÝch tr­íc = Tr×nh tù h¹ch to¸n nh­ sau: - §Þnh kú khi trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: (chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 335: - Khi ph¶n ¸nh sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 335: Cã TK 334: ý kiÕn thø ba: §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, kÕ to¸n gi¸ thµnh nªn cËp nhËt néi dung cña chuÈn mùc vÒ "Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c" theo Th«ng t­ 89/2002/TT -BTC ban hµnh ngµy 09/10/2002. Trong chuÈn mùc nµy cã bæ sung néi dung ph¶n ¸nh bªn nî cña TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" liªn quan tíi viÖc tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Tr­êng hîp nÕu chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng v­ît trªn møc b×nh th­êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n cña kú kÕ to¸n mµ kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 nh­ tr­íc ®©y. ý kiÕn thø t­: VÒ h×nh thøc ghi sæ. HiÖn t¹i c«ng ty ¸p dông h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ" trong c«ng t¸c kÕ to¸n víi h×nh thøc nµy vÒ hiÖn t¹i th× phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp nh­ng cã mét ®iÒu rÊt bÊt cËp lµ, viÖc lËp chøng tõ ghi sè chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi quý, ®iÒu nµy kh«ng ®¸p øng kÞp thêi vÒ th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo ý kiÕn c¸ nh©n em th× nªn lËp chøng tõ ghi sæ 10 ngµy mét lÇn. Bªn c¹nh ®ã trªn thùc tÕ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cã nh­îc ®iÓm c«ng viÖc kÕ to¸n nhiÒu, lín, vµ trïng lÆp. Do vËy, sÏ g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu c¸n bé kÕ to¸n mµ c«ng viÖc nhiÒu mµ thùc tÕ lµ thõa c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c«ng viÖc rÊt Ýt. Trong t­¬ng lai c«ng ty ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n th× h×nh thøc nµy sÏ thùc sù kh«ng phï hîp. Theo ý kiÕn c¸ nh©n em c«ng ty nªn chuyÓn sang h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung, viÖc theo dâi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh dÔ cËp nhËt h¬n vµ sÏ phï hîp víi viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®· ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian vµ néi dung kinh tÕ cña c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo ®óng quan hÖ ®èi øng gi÷a c¸c tµi kho¶n, sau ®ã tõ sæ nhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. ý kiÕn thø n¨m: HiÖn nay C«ng ty tÝnh hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu ®Ó ®ãng gãi b¶o qu¶n thµnh phÈm nh­: tói s¸ch tay, tói thiÕc, b¨ng dÝnh mê v.v… vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ ch­a chÝnh x¸c c¸c chi phÝ nµy theo em C«ng ty nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 641: Cã TK 152.2: KÕt luËn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu phÇn gi¸ trÞ th¨ng d­, còng nh­ ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nh÷ng nguån thu lín, ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng. Muèn lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n th× vÊn ®Ò cèt lâi lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh sao cho, Võa tiÕt kiÖm chi phÝ ë møc thÊp nhÊt mµ v¹t ®¹t ®­îc lîi nhuËn ë møc cao nhÊt. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh khoa häc lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu v× nã ®ãng vai trß trung t©m cña toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng sinh lêi. Nã cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp cã tuæi ®êi cßn trÎ, C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch, nh­ng víi sù nç lùc v­ît bËc cña Ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ®· gióp cho c«ng ty dÇn tho¸t ra khái khã kh¨n vµ ngµy mét v÷ng b­íc trªn ®µ ph¸t triÓn. §ãng gãp vµo sù thµnh c«ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn mét phÇn ®ãng gãp cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do sù h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu còng nh­ vÒ mÆt tr×nh ®é, cho nªn bµi viÕt nµy cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em còng rÊt mong muèn vµ xin tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ, thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n tr­êng §H&QLKDHN vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña TS NguyÔn ThÞ Kim Ng©n ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng ph¸p nhiÖm vô cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. ( 2002, 2003). 2. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n Doanh nghiÖp II Tr­êng §HQL &KDHN. 3. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña tr­êng Häc viÖn Tµi chÝnh. 4. S¸ch tham kh¶o: HiÓu biÕt vÒ VAT trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 5. Gi¸o tr×nh: LÞch sö kinh tÕ quèc d©n tr­êng §HKTQD. 6. Gi¸o tr×nh: HÖ thèng kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. 7. QuyÕt ®Þnh 461 ra ngµy 06/02/2002. 8. GiÊy phÐp kinh doanh sè 315346 ra ngµy 25/03/2002. 9. Mét sè bµi luËn v¨n tèt nghiÖp khãa III, IV, Tr­êng §HQL & KDHN. 10. T¹p chÝ thêi b¸o kinh tÕ. (n¨m 2003). Môc lôc Lêi c¶m ¬n……………………………………………………………….. 1 Lêi më ®Çu……………………………………………………………….. 2 PhÇn I. C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ………….. 3 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh SP ………………... 3 1. Chi phÝ s¶n xuÊt……………………………………………………...3 1. 1. Kh¸i niÖm. 3 1.2. Ph©n lo¹i CF. 3 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ………………………………………………. 4 2.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh. 4 2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 5 3. Mèi quan hÖ gi÷a CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm……………. 5 II. KÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh sP …………………….. 6 1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doan nghiÖp ………………………………………………………………… 6 1.1.§èi t­îng KINH TÕ tËp hîp CPSX. .6 1.2. Ph­¬ng ph¸p KT tËp hîp CPSX………………………………….. 6 2. §¸nh gi¸ SPDD cuèi kú…….………………………………………13 2.1. §¸nh gi¸ SPDD theo chi phÝ NVLTT hoÆc chi phÝ NVL chÝnh trùc tiÕp …………………………………………………………………………….. 13 2.2. §¸nh gi¸ SPDD theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng………………………………………………………………………………… 13 2.3. §¸nh gi¸ SPDD theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc…………………. 14 3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ……………………………………………………………. 14 3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh……………………………………………… 14 3.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh……………………………………………………….. 14 3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh…………………………………….. 14 III. C¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p chi sæ kÕ to¸n…………………... 17 PhÇn II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ ………………………………………… 18 I. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞc Hång Trµ... 18 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ……………………………… 18 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ …………………………………………………………………... 19 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ……………………………………...... 21 4. Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch - tµi chÝnh ………………………………. 23 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch hång trµ……………….. 26 1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh 26 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 26 3. KÕ to¸n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang………………... 37 4. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 39 PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ. 40 I. ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chung 40 II. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i 41 III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c h¹ch to¸n cæ phÇn vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch hång trµ 41 KÕt luËn 44 Tµi liÖu tham kh¶o 45 Danh môc ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t CPSX: Chi phÝ s¶n xuÊt TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh NVLTT: Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp NCTT: Nh©n c«ng trùc tiÕp TK: Tµi kho¶n KKTX: Kª khai th­êng xuyªn KK§K: KiÓm kª ®Þnh kú SPDD: S¶n phÈm dë dang NTP: Nöa thµnh phÈm CP: Cæ phÇn H§KD: Ho¹t ®éng kinh doanh BHXH: B¶o hiÓm x· héi KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn BHYT: B¶o hiÓm y tÕ CPSXC: Chi phÝ s¶n xuÊt chung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.doc
Luận văn liên quan