Khái quát tình hình Công ty Kiểm toán Việt Nam

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY Công ty Kiểm toán Việt Nam là công ty chuyên ngành luôn cung cấp các dịch vụ về kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, quản trị có trụ sở chính tại số 8- Phạm Ngọc Thạch- Đống Đa- Hà Nội và 2 chi nhánh: 01 tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 tại Hải phòng, 01 tại Đà Nẵng( dự kiến trong năm 2004). Công ty Kiểm toán Việt Nam và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập ngày 13/05/1991 theo quyết định số 165 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc thành lập công ty Kiểm toán Việt Nam tên giao dịch quốc tế là Việt Nam Auditing Company (VACO). Có thể nói, Vaco là một trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, điển hình về sự năng động, sáng tạo đi đầu trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên chú ý chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, nhân viên, và luôn coi trọng cong tác đào tạo nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của công ty. Trong thời gian vừa qua, công ty đã tạo dựng được mạng lưới khách hàng tương đối ổn định và đa dạng, nhờ đó đã đưa hoạt động kinh doanh của công ty liên tục tăng trưởng. Từ năm 1992, Vaco đã hợp tác với Deloitte Touche Tomatsu (DTT) Athur Andersen(AA), Price Waterhouse Cooper(PWC) .là những hàng kiểm toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Đến tháng 4/1995 Vaco đã liên doanh với DTT thành lập công ty liên doanh Vaco-DTT ( theo quy định số 1187/GP ngày 04/04/95 của Uỷ ban nhà nước về hợp tác đầu tư) đánh dấu một bước phát triển mới cuả ngành kiểm toán Việt Nam. Từ ngày 1/10/1997 một bộ phận của Vaco đã được Deloitte Touche Tohmátu là thành viên mở ra một thời kỳ phát triển vượt bậc về chuyên môn nghề nghiệp, có thể so sánh với các hãng kiểm toán lớn trên thế giới. Hiện nay Vaco là công ty đầu tiên, doanh trực tiếp thuộc bộ trong tổng số 18 công ty trong toàn quốc chuyển mô hình quản lý theo mô hình TNHH một thành viên vào năm 2003 và lấy tên là: “Công ty kiểm toán Việt Nam TNHH”

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát tình hình Công ty Kiểm toán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam lµ c«ng ty chuyªn ngµnh lu«n cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ kiÓm to¸n, kÕ to¸n, t­ vÊn tµi chÝnh, qu¶n trÞ cã trô së chÝnh t¹i sè 8- Ph¹m Ngäc Th¹ch- §èng §a- Hµ Néi vµ 2 chi nh¸nh: 01 t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, 01 t¹i H¶i phßng, 01 t¹i §µ N½ng( dù kiÕn trong n¨m 2004). C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé Tµi ChÝnh, ®­îc thµnh lËp ngµy 13/05/1991 theo quyÕt ®Þnh sè 165 TC/Q§/TCCB cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ViÖt Nam Auditing Company (VACO). Cã thÓ nãi, Vaco lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, ®iÓn h×nh vÒ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®i ®Çu trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, cã tinh thÇn ®oµn kÕt néi bé, th­êng xuyªn chó ý ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña c¸n bé, nh©n viªn, vµ lu«n coi träng cong t¸c ®µo t¹o nh»m phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. Trong thêi gian võa qua, c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc m¹ng l­íi kh¸ch hµng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®a d¹ng, nhê ®ã ®· ®­a ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn tôc t¨ng tr­ëng. Tõ n¨m 1992, Vaco ®· hîp t¸c víi Deloitte Touche Tomatsu (DTT) Athur Andersen(AA), Price Waterhouse Cooper(PWC)….lµ nh÷ng hµng kiÓm to¸n chuyªn nghiÖp lín nhÊt thÕ giíi. §Õn th¸ng 4/1995 Vaco ®· liªn doanh víi DTT thµnh lËp c«ng ty liªn doanh Vaco-DTT ( theo quy ®Þnh sè 1187/GP ngµy 04/04/95 cña Uû ban nhµ n­íc vÒ hîp t¸c ®Çu t­) ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn míi cu¶ ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam. Tõ ngµy 1/10/1997 mét bé phËn cña Vaco ®· ®­îc Deloitte Touche Tohm¸tu lµ thµnh viªn më ra mét thêi kú ph¸t triÓn v­ît bËc vÒ chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, cã thÓ so s¸nh víi c¸c h·ng kiÓm to¸n lín trªn thÕ giíi. HiÖn nay Vaco lµ c«ng ty ®Çu tiªn, doanh trùc tiÕp thuéc bé trong tæng sè 18 c«ng ty trong toµn quèc chuyÓn m« h×nh qu¶n lý theo m« h×nh TNHH mét thµnh viªn vµo n¨m 2003 vµ lÊy tªn lµ: “C«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam TNHH” II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh chøc n¨ng: ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, sau ®ã lµ c¸c Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c chøc n¨ng. Cô thÓ: Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn toµn quyÒn c«ng ty cã quyÒn ®iÒu hµnh quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chi nh¸nh trùc thuéc. Gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp qu¶n lý phßng ISD (phßng dÞch vô quèc tÕ) Thµnh viªn cña h·ng DTT vµ Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®¹i diÖn cho c«ng ty ®Ó qu¶n lý vµ trî gióp cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc, ph¸n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ph¸t hµnh c¸c b¸o c¸o theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n cã sù phèi hîp chÆt chÏ nhÞp nhµng trong viÖc ®Ó ra chiÕn l­îc ®­êng lèi ph¸t triÓn cña toµn c«ng ty. Lµ thµnh viªn cña h·ng kiÓm to¸n quèc tÕ song bé m¸y l·nh ®¹o hoµn toµn lµ ng­êi ViÖt Nam. Héi ®ång cè vÊn cña Vaco-DTT vµ c¸c chuyªn gia tham gia kiÓm so¸t chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô cung cÊp, sù tu©n thñ trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, hç trî c«ng ty vÒ mÆt ®µo t¹o theo Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn toµn cÇu (GDP). VÒ mÆt ho¹t ®éng, c«ng ty cã phßng Hµnh chÝnh, 7 phßng nghiÖp vô, phßng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kinh doanh vµ 3 chi nh¸nh. + Phßng hµnh chÝnh tæng hîp phô tr¸ch vÒ mÆt hµnh chÝnh, qu¶n trÞ v¨n th­ vµ kÕ to¸n. + Phßng dÞch vô quèc tÕ phèi hîp víi phßng NV IV phô tr¸ch kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ngoµi ra phßng dÞch vô quèc tÕ cßn chuyªn ®¶m nhiÖm kiÓm to¸n c¸c kh¸ch hµng chung víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c vµ DTT. + Phßng §µo t¹o ®¶m nhiÖm kiÓm to¸n c¸c kh¸ch hµng thuéc lÜnh vùc b¶o kiÓm ng©n hµng. + Phßng NV I ®¶m nhiÖm ®èi t­îng kh¸ch hµng s¶n xuÊt kinh doanh xi m¨ng, r­îu , bia, thuèc l¸. + Phßng NV II ®¶m nhiÖm kiÓm to¸n cña kh¸ch hµng thuéc lÜnh vùc hµng kh«ng d©n dông. + Phßng NV III phô tr¸ch kiÓm to¸n c¸c kh¸ch hµng thuéc lÜnh vùc than, ®iÖn lùc, B­u chÝnh ViÔn th«ng. + Phßng kiÓm to¸n XDCB chuyªn kiÓm to¸n c¸c dù ¸n XDCB. C¸c phßng nghiÖp vô lu«n cã sù hç trî lÉn nhau mét c¸ch chÆt chÏ chuyªn m«n vµ nh©n sù nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong c«ng viÖc. Hai chi nh¸nh H¶i Phßng vµ thµnh phè HCM thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c«ng ty thùc hiÖn lËp b¸o c¸o theo h×nh thøc hîp nhÊt BCTC. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: §Æc ®iÓm vÒ c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp: bao gåm 12 dÞch vô t­ vÊn vµ d­íi ®©y lµ mét sè nghiÖp vô t­ vÊn c¬ b¶n: DÞch vô kiÓm to¸n: Bªn c¹nh viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô kiÓm to¸n BCTC hµng n¨m, Vaco cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ thùc hiÖn so¸t xÐt kh¶ n¨ng s¸p nhËp vµ mua b¸n doanh nghiÖp, hay cung cÊp dÞch vô t­ vÊn trong lÜnh vùc cho vay hoÆc tµi trî vèn quèc tÕ. C¸c chuyªn gia cña Vaco cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c¸c dÞch vô kiÓm to¸n nh­ kiÓm to¸n BCTC n¨m theo luËt ®Þnh, so¸t xÐt BCTC hµng quý hoÆc s¸u th¸ng, thùc hiÖn hîp nhÊt BCTC trong tËp ®oµn quèc tÕ. Víi viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn cña DTT, Vaco b¶o ®¶m c«ng viÖc kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi c¸c ChuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ, ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam. C¸c kiÓm to¸n viªn cña c«ng ty ®Òu n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n , thuÕ, luËt ph¸p hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam, còng nh­ n¾m v÷ng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ vµ yªu cÇu lËp BCTC cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Qua ®ã, viÖc t­ vÊn th«ng qua qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao cho c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty th­êng xuyªn cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoai vµ c¸c c«ng ty ®a quèc gia, ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt khai th¸c má, dÇu löa, viÔn th«ng, ng©n hµng, b¶o hiÓm, kh¸ch s¹n vµ dÞch vô, phÇn mÒm, dÞch vô c«ng céng… Theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ hoµn thµnh cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, c«ng ty cßn cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n vèn ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ hoµn thµnh gãp phÇn gióp c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ®óng ®¾n tµi s¶n cña m×nh tr­íc khi ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2. DÞch vô kÕ to¸n. Bé phËn chuyªn cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n cña c«ng ty cã nh÷ng chuyªn gia giái, cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc t¹i Vô chÕ ®é kÕ to¸n- Bé Tµi ChÝnh, ®· ®­îc ®µo taä vÒ kÕ to¸n quèc tÕ ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi còng nh­ ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm t­ vÊn kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c dù ¸n do quèc tÕ tµi trî vµ c¸c tæng c«ng ty lín. C«ng ty cã thÓ cung c¸p c¸c dÞch vô kÕ to¸n bao gåm viÖc ghi chÐp, gi÷ sæ, lËp b¸o c¸o thuÕ, lËp c¸c b¸o c¸o quü, n¨m theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc ViÖt Nam vµ cña c«ng ty mÑ. C«ng ty còng trî gióp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp theo ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam sang h×nh thøc phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n ®­îc thõa nhËn chung, hoÆc theo yªu cÇu cô thÓ c¶ tËp ®oµn. Víi môc ®Ých kh«ng ngõng t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña dÞch vô kÕ to¸n, trî gióp cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c chuyªn gia kÕ to¸n cña c«ng ty cã thÓ trî gióp c¸c kh¸ch hµng trong viÖc x©y dùng hÖ th«ng kÕ to¸n phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, yªu cÇu b¸o c¸o cña ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh cña ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam, tr×nh Bé Tµi ChÝnh phª duyÖt ¸p dông. C«ng ty còng trî gióp c¸c dù ¸n ®­îc Ng©n hµng thÕ giíi, ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸, Quü tiÒn tÖ Quèc tÕ vµ c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ tµi trî thµnh lËp hÖ thèng kÕ to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c nhµ tµi trî vµ yªu cÇu qu¶n lý cña dù ¸n t¹i ViÖt Nam. C¸c chuyªn gia kÕ to¸n cña chóng t«i, lµ thµnh viªn trong ban so¹n th¶o chuÈn mùc, còng ®· tham gia trî gióp ®¾c lùc cho Bé Tµi ChÝnh trong viÖc so¹n th¶o vµ ban hµnh ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam. 1.3.DÞch vô t­ vÊn thuÕ Vaco ®· x¸c ®Þnh ®­îc r»ng thuÕ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ lµ mèi quan t©m lín cña c¸c doanh nghiÖp. DÞch vô t­ vÊn thuÕ cña Vaco lu«n mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho kh¸ch hµng bëi sù kÕt hîp gi÷a kinh nghiÖm cña ®éi ngò chuyªn gia t­ vÊn thuÕ ViÖt Nam, ®Æc biÖt am hiÓu vÒ ph¸p luËt thuÕ t¹i ViÖt Nam còng nh­ lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi Tæng côc thuÕ, c¸c c¬ quan thuÕ t¹i ®Þa ph­¬ng, vµ c¸c chuyªn gia t­ vÊn thuÕ toµn cÇu cña DTT. C¸c chuyªn gia t­ vÊn thuÕ cña chóng t«i lu«n trî gióp c¸c kh¸ch hµng lËp kÕ ho¹ch vµ tÝnh to¸n mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c s¾c thuÕ ®­îc ¸p dông t¹i tõng doanh nghiÖp nh»m hç trî cho môc ®Ých kinh doanh cña hä. §ång thêi cßn gióp cho c¸c kh¸ch hµng gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ thuÕ trong c¸c giao dÞch kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn trî gióp kh¸ch hµng trong viÖc khiÕu n¹i thuÕ lªn c¸c c¬ quan cÊp cao cña ChÝnh Phñ. Kinh nghiÖm t­ vÊn thuÕ cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua cung cÊp c¸c dÞch vô: + LËp kÕ ho¹ch thuÕ. +X©y dùng c¬ cÊu kinh doanh cã hiÖu qu¶ cho môc ®Ých tÝnh thuÕ +ThuÕ nhµ thÇu, thuÕ b¶n quyÒn. + LËp kÕ ho¹ch, tÝnh to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ lËp tê khai th¸c thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. + C¸c lo¹i thuÕ kh¸c. + Tæ chøc héi th¶o thuÕ vµ ®µo t¹o c¸c kiÕn thøc vÒ thuÕ. DÞch vô t­ vÊn cho c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty®­îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc th­êng xuyªn cung cÊp vµ cËp nhËt c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu vÒ thuÕ còng nh­ kÕt hîp víi c¸c c¬ quan thuÕ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o vÒ thuÕ. HÇu hÕt c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Òu cÇn ®­îc h­íng dÉn vÒ c¸c thñ tôc nh­ thµnh lËp, thuª v¨n phßng lµm viÖc, tuyÓn dông nh©n viªn, t×m kiÕm c¸c nhµ t­ vÇn, thµnh lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quan chøc t¹i c¸c c¬ quan ChÝnh Phñ. 1.4. DÞch vô t­ vÊn kinh doanh,®Çu t­: Víi rÊt nhiÒu mèi quan hÖ ®a d¹ng s½n cã, c«ng ty cã thÓ trî gióp c¸c kh¸ch hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vµ t­ vÊn cho hä c¸c vÊn ®Ò nªu trªn. Còng nh­ vËy, c«ng ty còng cã thÓ trî gióp c¸c kh¸ch hµng thµnh lËp c¸c mèi quan hÖ kinh doanh víi c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau. Ngoµi ra, c«ng ty còng cung cÊp c¸c dÞch vô, trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi t×m kiÕm vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng liªn kÕt kinh doanh cña c¸c bªn ®èi t¸c tiÒm tµng t¹i ViÖt Nam. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh doanh nghiÖp, tµi s¶n, ®­îc ¸p dông ®Ó th«ng qua ®ã c¸c bªn ®èi t¸c cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu cÇn xem xÐt tr­íc khi ®­a ra mét quyÕt ®Þnh b¸n hoÆc tho¶ thuËn kinh doanh. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh doanh nghiÖp, tµi s¶n, ®­îc ¸p dông ®Ó th«ng qua ®ã c¸c bªn ®èi t¸c cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu cÇn xem xÐt tr­íc khi ®­a ra mét quyÕt ®Þnh b¸n hoÆc tho¶ thuËn kinh doanh. Ph¹m vi c¸c dÞch vô t­ vÊn kinh doanh vµ t­ vÊn ®Çu t­ cña c«ng ty bao gåm, nh÷ng kh«ng h¹n chÕ trong c¸c néi dung sau: + LËp hå s¬ dù ¸n ®Çu t­ + Thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc chi nh¸nh. + X©y dùng luËn chøng kh¶ ti cho c¸c ngµnh riªng biÖt. + Phôc håi, t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp. + Thµnh lËp vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé + Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ lËp dù b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh. + T­ vÊn, trî gióp doanh nghiÖp trong viÖc cæ phÇn ho¸ vµ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. + §µo t¹o vµ tuyÓn dông nh©n lùc. + X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc. 1.5. DÞch vô ®µo t¹o. §éi ngò c¸c chuyªn gia ®µo t¹o cña Vaco bao gåm nh÷ng chuyªn gia giµu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc gi¶ng d¹y, nghiªn cøu vµ thùc hµnh kÕ to¸n, kiÓm to¸n ë ViÖt Nam vµ c¸c chuyªn gia cña DTT. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty bao gåm kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ qu¶n trÞ kinh doanh ®· ®em l¹i nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho c¸c doanh nghiÖp vÒ néi dung c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n quèc tÕ, chÕ ®é kÕ to¸n vµ chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam. C¸c th«ng tin nµy còng bao gåm c¶ néi dung c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam ®­îc vËn dông cô thÓ cho tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, tõng ngµnh kinh doanh hoÆc tõng doanh nghiÖp cô thÓ. Nh»m trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp tæ chøc vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm to¸n néi bé, c«ng ty còng tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ kü thuËt kiÓm to¸n néi bé néi dung ®µo t¹o ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam, c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ ®­îc chÊp nhËn chung vµ kü thuËt thùc hµnh kiÓm to¸n cña DTT. ViÖc ®µo t¹o vµ cung cÊp, cËp nhËt th«ng tin cho c¸c kh¸ch hµng cßn ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò do Vaco th­êng xuyªn tæ chøc. Quy tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam: §Ó thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm to¸n cho c¸c kh¸ch hµng, hiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông phÇn mÒm kiÓm to¸n AS/2 do Deloitte Touche Tomatsu chuyÓn giao. §©y lµ phÇn mÒm kiÓm to¸n hiÖn ®¹i nhÊt thÕ giíi. Quy tr×nh cña phÇn mÒm kiÓm to¸n AS/2 nh­ sau: 1000: LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. 2000: B¸o c¸o. 3000: Qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n 4000: HÖ thèng kiÓm to¸n. 5000: KiÓm tra chi tiÕt- Tµi s¶n 6000: KiÓm tra chi tiÕt- C«ng nî 7000: KiÓm tra chi tiÕt- Vèn chñ së h÷u 8000: KiÓm tra chi tiÕt- B¸o c¸o l·i lç Trong mçi phÇn sÏ ®­îc cô thÓ ho¸ c¸c b­íc c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn nh»m gióp cho cuéc kiÓm to¸n cã nh÷ng ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ chi phÝ kiÓm to¸n nh­ng chÊt l­îng kiÓm to¸n vÉn cao vµ gi÷ ®­îc uy tÝn cho c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y: KÓ tõ khi thµnh lËp, h¬n 10 n¨m qua, víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé, nh©n viªn toµn c«ng ty vµ cña tõng thµnh viªn Ban Gi¸m §èc ®· ®­a c«ng ty ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu v­ît bËc, ®ãng gãp vµo sù tr­ëng thµnh cña c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam. HiÖn nay, vai trß vµ vÞ trÝ cña c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh trªn c¶ n­íc. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã Vaco ®· ®­îc BTC ghi nhËn vµ ®Ò nghÞ. ChÝnh phñ tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng 3 n¨m 2001 vµ Gi¸m ®èc-Bµ Hµ ThÞ Thu Thanh ®· nhËn gi¶i th­ëng Sao ®á n¨m 2002 do Phã Thñ t­íng Vò Khoan trao tÆng, tiÕp ®Õn lµ Chñ tÞch UBMTTQVN Ph¹m ThÕ DuyÖt trao tÆng cóp DN Sao §á- mét gi¶i rÊt cao quý vµ xøng ®¸ng víi nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña tõng c¸ nh©n vµ tËp thÓ C«ng ty. Vaco cã ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng t¹i Hoa Kú, Anh, BØ, Ailen, Malaysia, Singapoer, H«ngK«ng… víi thêi gian tõ 1 ®Õn 18 th¸ng vµ c¸c kho¸ ®µo t¹o trong n­íc, trong ®ã cã mét sè l­îng lín c¸c kiÓm to¸n viªn ®· ®­îc cÊp chøng chØ kiÓm to¸n viªn Quèc gia(CPA) víi sù trî gióp cña ®éi ngò chuyªn gia, cè vÊn n­íc ngoµi cã tr×nh ®é, b»ng cÊp chuyªn m«n quèc tÕ. Víi ®éi ngò kiÓm to¸n viªn quèc gia nhiÒu nhÊt so víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c ë ViÖt Nam, bao gåm c¸c kiÓm to¸n xuÊt s¾c nhÊt cña ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam, dÞch vô kiÓm to¸n lµ dÞch vô cã chÊt l­îng cao cña Vaco. - Tr×nh ®é nh©n viªn + 45% sè nh©n viªn ®· ®­îc ®µo t¹o, kh¶o s¸t vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n ë n­íc ngoµi. + 37% sè nh©n viªn cã trªn 5 n¨m kinh nghiÖm. + 12% sè nh©n viªn cã b»ng th¹c sü. + 21% sè nh©n viªn cã hai b»ng ®¹i häc trë lªn. + 60% sè nh©n viªn sö dông thµnh th¹o ngo¹i ng÷ trong c«ng viÖc. + 95% sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh trong c«ng viÖc Qua tÝnh to¸n ta thÊy tèc ®é t¨ng nh©n viªn hµng b×nh qu©n hµng n¨m cña c«ng ty lµ 200%. Tèc ®é nµy ph¸t triÓn t­¬ng ®èi lín vµ t­¬ng øng víi viÖc ph¸t triÓn nµy th× sè l­îng vµ doanh thu cña c«ng ty. KÕt luËn Thùc tiÔn héi nhËp quèc tÕ ®· cho thÊy ®©y lµ qu¸ tr×nh kh«ng chØ ®em l¹i nh÷ng c¬ héi, mµ cßn ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n- kiÓm to¸n trong n­íc. Mét mÆt, më cöa héi nhËp sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi vÒ kh¸ch hµng, ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ th«ng qua viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. MÆt kh¸c, më cöa héi nhËp còng ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc mµ trùc tiÕp lµ sù c¹nh tranh quèc tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nh­ vËy, víi nh÷ng truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm ®· cã nghiÖp vô träng t©m ®Æt ra cho c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam trong thêi gian tíi lµ ph¶i lu«n ®i ®Çu trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vÒ lÜnh vùc kÕ to¸n- kiÓm to¸n cña ViÖt Nam, víi c¸c ®Þnh h­íng lín sau ®©y: TiÕp tôc duy tr× vµ më réng thÞ phÇn trong n­íc th«ng qua viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng, ®a d¹ng ho¸ lÜnh vùc, h×nh thøc cung cÊp dÞch vô vµ ®èi t¸c hîp t¸c quèc tÕ, cÇn nghiªn cøu ®Þnh h­íng v­¬n ra thÞ tr­êng c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc. Víi th«ng tin vµ kinh nghiÖm thu ®­îc trong qóa tr×nh kinh doanh, cÇn cñng cè vµ t¨ng c­êng vai trß tham m­u víi Bé tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é kÕ to¸n- kiÓm to¸n võa phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam, võa ®¸p øng theo th«ng lÖ vµ chuÈn mùc quèc tÕ. §Èy m¹nh vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ rÌn luyÖn c¸n bé theo nguyªn t¾c võa cã tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cao(ngµy cµng cã nhiÒu kiÓm to¸n viªn ®¹t tr×nh ®é quèc tª) võa cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong c«ng viÖc. Tãm l¹i, víi nh÷ng thµnh tùu, kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua vµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc kinh doanh trong thêi tíi, tËp thÓ BG§ vµ c¸n bé, nh©n viªn cÇn tiÕp tôc phÊn ®Êu, t¨ng c­êng sù cÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ ®Ó ®­a c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam (Vaco) ph¸t triÓn vµ xøng ®¸ng víi vai trß tiªn phong trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc Bé Tµi ChÝnh tin t­ëng vµ giao phã.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Kiểm toán VN.DOC
Luận văn liên quan