Khảo sát hiện trạng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất xi măng hòn chông tại kiên lương (Kiên Giang) – đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG HÒN CHÔNG TẠI KIÊN LƯƠNG (KIÊN GIANG) – ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM (kèm ppt báo cáo) MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU 7 1.1. Tính cần thiết của đề tài 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 7 1.3. Nội dung nghiên cứu chính 7 1.4. Phương pháp nghiên cứu chính 7 1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 8 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 8 Chương 2: GIỚI THIỆU NHÀ MÁY VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY ĐANG THỰC HIỆN 9 2.1. Thông tin chung về nhà máy 9 2.2. Công nghệ và Quy trình sản xuất của nhà máy 9 2.3. Lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất, nhiên liệu, nguyên liệu thô 13 2.4. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy 14 2.4.1. Chất thải rắn 14 2.4.2. Nước thải 16 2.4.3. Tiếng ồn, rung 17 2.4.4. Khí thải 17 2.5. Công tác bảo vệ môi trường của nhà máy; ưu, nhược điểm của các biện pháp bảo vệ môi trường 18 2.5.1. Hệ thống thiết bị giảm thiểu khí thải 18 2.5.2. Hệ thống xử lý nước thải 19 2.5.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn 19 2.5.3.1. Chất thải sinh hoạt 19 2.5.3.2. Chất thải rắn sản xuất 19 2.5.4. Tiếng ồn, rung 20 2.5.5. Tổ chức thực hiện các yêu cầu theo quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM 20 2.5.6. Thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra các thông số môi trường định kỳ 21 Chương 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG HÒN CHÔNG 23 3.1. Các thông số môi trường không khí cần khảo sát 23 3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích và đo đạc 23 3.2.1. Các phương pháp đo đạc và lấy nẫu 23 3.2.1.1. Mẫu không khí xung quanh 23 3.2.1.2. Các thông số nguồn thải 24 3.3. Kết quả đo đạc & phân tích mẫu: (được khảo sát vào ngày 15/11/2006) 25 3.3.1. Chất lượng không khí xung quanh 25 3.3.2. Độ ồn các điểm trên đường biên của Nhà máy 27 3.3.3. Khí thải từ các nguồn sản xuất xi măng 28 3.3.4. Khí thải từ nhà máy điện. 29 3.4. So sánh kết quả khảo sát tháng 11 năm 2006 với kết quả của tháng 4 năm 2006 30 Chương 4: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG 4.1. Tổng quan các phương pháp xử lý NOx 37 4.1.1. Phương pháp hấp phụ 37 4.1.2. Phương pháp hấp thụ 38 4.1.2.1. Hấp thụ bằng nước 38 4.1.2.2. Hấp thụ bằng kiềm 39 4.1.2.3. Hấp thụ chọn lọc 40 4.1.2.4. Phương pháp hấp thụ đồng thời SO2 và NOx 40 4.1.3. Xử lý NOX bằng phương pháp xúc tác và nhiệt 41 4.1.3.1. Khử oxit nitơ có xúc tác và nhiệt độ cao 41 4.1.3.2. Khử NOx với xúc tác chọn lọc 42 4.1.3.3. Phân hủy NOx bằng chất khử dị thể 43 4.1.3.4. Phân hủy NOx bằng chất khử đồng thể và dị thể không có xúc tác 43 Chương 5: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NOX CHO NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG 45 5.1. Công nghệ kiểm soát NOx tại nguồn nhà máy đang áp dụng 45 5.2. Lựa chọn công nghệ xử lý NOx cho ống khói lò nung 46 5.3. Lựa chọn công nghệ xử lý NOx cho ống khói máy phát điện 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 HÌNH ẢNH MINH HỌA 56

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3129 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hiện trạng môi trường không khí khu vực nhà máy sản xuất xi măng hòn chông tại kiên lương (Kiên Giang) – đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG ((( LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG HÒN CHÔNG TẠI KIÊN LƯƠNG (KIÊN GIANG) – ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM GVHD: TS. NGUYỄN QUỐC BÌNH SVTH: PHẨM QUỐC THIỆN LỚP: 06MT1N MSSV: 610133B NIÊN KHÓA: 2002 – 2006 TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBìa.doc
  • pptBao Ve.ppt
  • docHien trang MTKK doi voi sx xi mang o xi nghiep sx.doc
  • docLC.doc