Khảo sát mạch từ trên máy tính

LỜI NÓI ĐẦU Điện là một dạng năng lượng rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Là dạng năng lượng đáp ứng cho hầu hết các thiết bị phục vụ cho con người ở hiện tại và trong tương lai. Việc kiểm soát và nghiên cứu về điện để phục vụ lợi ích cho con người là nhiệm vụ của những người học ngành điện. Trong đề tài nầy, người viết khảo sát hiện tượng điện sinh ra từ trường trong các mạch từ, là một dạng biến đổi năng lượng của điện (từ điện – điện; điện – cơ; điện – nhiệt; .). Sử dụng công thức để tính tay, mô phỏng, xem phân bố từ trường bằng Electronic Workbench và Ansoft. Cũng như các sinh viên khác, tôi luôn mong muốn đóng góp chút công sức của mình để học tập và phục vụ cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Em xin cám ơn thầy NGUYỄN CHU HÙNG đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài luận văn nầy. Cảm ơn tất các thầy cô đã hướng dẫn và truyền đạt cho em những kiến thức; điều kiện học tập trong những năm học qua và trong thời gian làm luận văn. Mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót. Mong quí thầy cô và các bạn đọc thông cảm và góp ý. MỤC LỤC Trang Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠCH TỪ VÀ CÁCH TÍNH TOÁN 1 I. Từ trường và các tính chất của nó 1 II. Các định lý trong mạch từ 2 III. Xây dựng lý thuyết tương tự 3 IV. Đặt tính của vật liệu từ 5 V. Từ dẫn điện không khí và từ dẫn rò 5 VI. Những bài toán cơ bản 12 VII. Mạch từ nam châm điện một chiều 15 VIII. Mạch từ xoay chiều 18 IX. Tính lực hút điện từ 21 X. Cuộn dây trong mạch từ 23 Chương II: GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 29 I. Giới thiệu phần mềm Electronic Workbench 29 II. Giới thiệu phần mềm Ansoft 36 Chương III. KHẢO SÁT MẠCH TỪ MỘT CHIỀU HÌNH CHỮ E 50 I. Hình dạng và kích thước mạch từ 50 II. Sơ đồ thay thế mạch từ 50 III. Giải bài toán khi không xét từ trở lõi thép 52 1. Giải bằng phương pháp cổ điển 52 2. Giải bằng mô phỏng Electronic Workbench 60 IV. Giải bài toán khi xét từ trở lõi thép 71 1. Mạch từ phân đoạn và sơ đồ thay thế 71 2. Khảo sát phân bố từ thông 71 3. Mô phỏng dùng Electronic Workbench 78 Chương IV. KHẢO SÁT MẠCH TỪ XOAY CHIỀU HÌNH CHỮ E 82 I. Hình dạng, kích thước và sơ đồ thay thế mạch từ 82 II. Tính toán các thông số của mạch từ 82 III. Mô phỏng dùng Electronic Workbench 96 Chương V. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSOFT 100 I. Bài toán tuyến tính 100 II. Bài toán phi tuyến 108 PHỤ LỤC: 116

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát mạch từ trên máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG IV KHAÛO SAÙT MAÏCH TÖØ XOAY CHIEÀU HÌNH CHÖÕ E I.HÌNH DAÏNG, KÍCH THÖÔÙC & SÔ ÑOÀ THAY THEÁ MAÏCH TÖØ: a a b c 2a ln=lg l a b Hình 3.1: Hình chieáu ñöùng vaø baèng cuûa maïch töø 1.Hình daïng vaø kích thöôùc: Nam chaâm ñieän daïng huùt chaäp, cuoän daây nam chaâm ñieän ñaët giöõa hai khe, bao quanh loõi giöõa. 2.Sô ñoà thay theá maïch töø: Hình 3.2: Sô ñoà thay theá cuûa maïch töø. II. TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA MAÏCH TÖØ: Choïn kích thöôùc maïch töø xoay chieàu gioáng nhö ôû phaàn moät chieàu: Choïn vaät lieäu töø laø theùp M-5 cuûa Myõ, daøy 0.3mm. Cho caùc thoâng soá: a=40mm; b=82mm, heä soá eùp chaët k=0.95. Þ Kích thöôùc cuûa phaàn vaät lieäu töø laø: b’=k.b = 0.95*82=77.9 @ 78mm. Þ Soá laù cuûa maïch töø: n=78/0.3 =260. Cho tröôùc B = 1.5 (T), c = 120 mm, l =120mm . Giaû söû beà roäng cuûa voøng ngaén maïch laø x (0<x<a). Choïn voøng ngaén maïch coù tieát dieän laø hình chöõ nhaät, kích thöôùc anmxbnm. Do ñoù, dieän tích tieát dieän cuûa voøng ngaén maïch:Snm = anmxbnm. Cho voøng ngaén maïch oâm cöïc töø loõm vaøo 2mm. Suy ra chieàu daøi trung bình cuûa voøng ngaén maïch laø: (mm). 1/ Toång trôû naép: . * . Trong ñoù: rR : laø thaønh phaàn tích cöïc cuûa töø trôû suaát rz cuûa vaät lieäu töø. Tra töø ñöôøng cong töø hoùa vôùi B = 1.5 (T) ta ñöôïc rR = 28.1(m/H). Sn = axb’ =78x40 = 3120 mm2 = 0.00312 m2. ln = c+a = 120+40 = 160 mm =0.16 m. . * . Vôùi: rx :laø thaønh phaàn phaûn khaùng cuûa töø trôû suaát rz cuûa vaät lieäu töø. . Trong ñoù: g: laø troïng löôïng rieâng cuûa vaät lieäu töø (kg/m2). P0: laø toån hao do doøng ñieän xoaùy vaø töø treå treân moät ñôn vò troïng löôïng (W/kg). Bm: giaù trò bieân ñoä cuûa töø caûm xoay chieàu. . 2/ Toång trôû loõi giöõa: . * * 3/ Toång trôû loõi beân: Töø thoâng chaïy trong loõi beân baèng ½ töø thoâng chaïy trong loõi giöõa (=F0/2). Do ñoù B = F0/2Sl2 = F0/Sl1, Þ rR, rR khoâng thay ñoåi. * * 4/ Toång trôû goâng: Baèng toång trôû naép. 5/ Töø daãn roø ñôn vò gs: Gioáng nhö phaàn maïch töø DC. 6/ Töø daãn khe hôû khoâng khí: Töø daãn khe hôû khoâng khí cöïc töø giöõa gioáng nhö phaàn maïch töø DC. Hai cöïc töø beân töø daãn ñöôïc chia thaønh hai thaønh phaàn: phaàn khoâng ñi qua voøng ngaén maïch vaø phaàn qua voøng ngaén maïch. Phaàn khoâng ñi qua voøng ngaén maïch: Hình hoäp chöõ nhaät kích thöôùc: (a-x).b.d. 2x ½ hình truï ñaëc, baùn kính d, daøi (a-x). 2x ½ hình truï roãng, daøi (a-x). ¼ truï ñaëc, baùn kính d, daøi b. ¼ truï roãng, daøi b. 2x ¼ caàu ñaëc, baùn kính d. 2x ¼ caàu roãng, daøy m. Töø daãn khe hôû phaàn khoâng ñi qua voøng ngaén maïch laø: Phaàn ñi qua voøng ngaén maïch: Hình hoäp chöõ nhaät kích thöôùc: x.b.d. 2x ½ hình truï ñaëc, baùn kính d, daøi x. 2x ½ hình truï roãng, daøi x. ½ truï ñaëc, baùn kính d, daøi b. ½ truï roãng, daøi b. 2x ¼ caàu ñaëc, baùn kính d. 2x ¼ caàu roãng, daøy m. 7/Tính toaùn voøng ngaén maïch: Ñieän trôû voøng ngaén maïch: Trong ñoù: lnm: chieàu daøi trung bình cuûa voøng ngaén maïch. Snm: dieän tích voøng ngaén maïch. r: ñieän trôû suaát vaät lieäu cheá taïo voøng ngaén maïch. Vaät lieäu laøm voøng ngaén maïch: ñoàng, ôû cheá ñoä hoaït ñoäng bình thöôøng, giaû söû nhieät ñoä cuûa voøng ngaén maïch laø t = 800C. Þ Vôùi: a = 0.043: heä soá giaûn nôû nhieät cuûa ñoàng. Ñieän khaùng voøng ngaén maïch: xnm raát nhoû so vôùi rnm. Toång trôû töø ñoaïn maïch töø coù chöùa voøng ngaén maïch: . Goùc ngaén maïch: w: taàn soá goùc cuûa nguoàn ñieän: w = 2pf (laáy f=50Hz). 8/Heä soá roø s: Vôùi:GdS laø töø daãn töông ñöông khe hôû khoâng khí cuûa maïch töø ñang xeùt. Gs laø töø daãn roø = gsl/3. 9/Töø thoâng: Bieân ñoä töø thoâng laøm vieäc: Cho goùc pha ban ñaàu baèng 00 Töø thoâng toång: Töø thoâng chaïy qua loõi beân, phaàn coù voøng ngaén maïch. Töø thoâng chaïy trong loõi beân, phaàn khoâng coù voøng ngaén maïch: Vôùi: Rd1 = 1/2Gd1(W); Rd2 = 1/2Gd2(W). 10/Söùc töø ñoäng cuoän daây: Bieân ñoä: 11/Löïc huùt ñieän töø: a)Löïc huùt ñieän töø loõi giöõa: Thaønh phaàn khoâng ñoåi: Thaønh phaàn bieán thieân: Giaù trò trung bình cuûa löïc huùt ñieän töø loõi giöõa:Ftb = F= b)Löïc huùt ñieän töø hai loõi beân Thaønh phaàn khoâng thay ñoåi: Thaønh phaàn bieán thieân: Giaù trò cöïc tieåu cuûa löïc huùt ñieän töø: Fmin = F= + F=’ - F»’. Vôùi Flv = 93.6x10-4(Wb)=const; c = 120mm; l = 120mm; d = 0.5mm. ÖÙng vôùi töøng giaù trò cuûa x (cho x thay ñoåi töø 2-40mm), ta coù caùc thoâng soá cuûa maïch töø trong baûng sau: Baûng soá lieäu: STT x(m) Gd(H) Gd1(H) Gd2(H) GdS(H) Gøs(H) s 1 2.00E-03 1.68E-05 8.07E-06 5.08E-07 8.50E-06 5.50E-07 1.06 2 4.00E-03 1.68E-05 7.66E-06 9.23E-07 8.50E-06 5.50E-07 1.06 3 6.00E-03 1.68E-05 7.24E-06 1.34E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 4 8.00E-03 1.68E-05 6.83E-06 1.75E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 5 1.00E-02 1.68E-05 6.41E-06 2.17E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 6 1.20E-02 1.68E-05 6.00E-06 2.58E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 7 1.40E-02 1.68E-05 5.58E-06 3.00E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 8 1.60E-02 1.68E-05 5.17E-06 3.41E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 9 1.80E-02 1.68E-05 4.75E-06 3.83E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 10 2.00E-02 1.68E-05 4.34E-06 4.24E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 11 2.20E-02 1.68E-05 3.92E-06 4.66E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 12 2.40E-02 1.68E-05 3.51E-06 5.07E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 13 2.60E-02 1.68E-05 3.09E-06 5.49E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 14 2.80E-02 1.68E-05 2.68E-06 5.90E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 15 3.00E-02 1.68E-05 2.26E-06 6.32E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 16 3.20E-02 1.68E-05 1.85E-06 6.73E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 17 3.40E-02 1.68E-05 1.43E-06 7.15E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 18 3.60E-02 1.68E-05 1.02E-06 7.56E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 19 3.80E-02 1.68E-05 6.01E-07 7.98E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 20 4.00E-02 1.68E-05 1.86E-07 8.39E-06 8.50E-06 5.50E-07 1.06 STT Rd(1/H) Rd1(1/H) Rd2(1/H) rnm(W) Xnm(1/H) tgqnm qnm(rad) 1 5.94E+04 6.19E+04 9.84E+05 2.10E-04 1.49E+06 0.759 0.6492 2 5.94E+04 6.53E+04 5.42E+05 2.16E-04 1.46E+06 1.35 0.9318 3 5.94E+04 6.90E+04 3.74E+05 2.21E-04 1.42E+06 1.91 1.0875 4 5.94E+04 7.32E+04 2.85E+05 2.26E-04 1.39E+06 2.44 1.1818 5 5.94E+04 7.80E+04 2.31E+05 2.31E-04 1.36E+06 2.95 1.244 6 5.94E+04 8.34E+04 1.94E+05 2.36E-04 1.33E+06 3.44 1.2878 7 5.94E+04 8.96E+04 1.67E+05 2.41E-04 1.30E+06 3.91 1.3202 8 5.94E+04 9.68E+04 1.46E+05 2.46E-04 1.28E+06 4.35 1.345 9 5.94E+04 1.05E+05 1.31E+05 2.51E-04 1.25E+06 4.78 1.3647 10 5.94E+04 1.15E+05 1.18E+05 2.57E-04 1.22E+06 5.20 1.3807 11 5.94E+04 1.27E+05 1.07E+05 2.62E-04 1.20E+06 5.59 1.3939 12 5.94E+04 1.43E+05 9.85E+04 2.67E-04 1.18E+06 5.97 1.4049 13 5.94E+04 1.62E+05 9.11E+04 2.72E-04 1.16E+06 6.34 1.4144 14 5.94E+04 1.87E+05 8.47E+04 2.77E-04 1.13E+06 6.69 1.4225 15 5.94E+04 2.21E+05 7.91E+04 2.82E-04 1.11E+06 7.03 1.4296 16 5.94E+04 2.71E+05 7.42E+04 2.87E-04 1.09E+06 7.36 1.4358 17 5.94E+04 3.49E+05 6.99E+04 2.92E-04 1.07E+06 7.68 1.4413 18 5.94E+04 4.92E+05 6.61E+04 2.98E-04 1.06E+06 7.98 1.4462 19 5.94E+04 8.32E+05 6.27E+04 3.03E-04 1.04E+06 8.28 1.4506 20 5.94E+04 2.69E+06 5.96E+04 3.08E-04 1.02E+06 8.57 1.4546 STT Flv(wb) Fs(wb) F0(wb) F2m(wb) F1m(wb) j2(rad) j1(rad) 1 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 1.83E-04 9.30E-03 -1.234 1.86E-02 2 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.05E-04 9.32E-03 -1.366 2.16E-02 3 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.24E-04 9.33E-03 -1.417 2.38E-02 4 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.44E-04 9.33E-03 -1.443 2.60E-02 5 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.67E-04 9.33E-03 -1.458 2.84E-02 6 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.92E-04 9.33E-03 -1.467 3.11E-02 7 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 3.20E-04 9.33E-03 -1.473 3.42E-02 8 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 3.53E-04 9.33E-03 -1.476 3.77E-02 9 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 3.92E-04 9.33E-03 -1.477 4.19E-02 10 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 4.39E-04 9.33E-03 -1.476 4.68E-02 11 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 4.95E-04 9.32E-03 -1.473 5.28E-02 12 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 5.64E-04 9.32E-03 -1.469 6.02E-02 13 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 6.51E-04 9.31E-03 -1.462 6.96E-02 14 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 7.66E-04 9.30E-03 -1.452 8.18E-02 15 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 9.21E-04 9.28E-03 -1.437 9.85E-02 16 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 1.15E-03 9.25E-03 -1.414 1.23E-01 17 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 1.49E-03 9.19E-03 -1.378 1.60E-01 18 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 2.11E-03 9.05E-03 -1.312 2.27E-01 19 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 3.45E-03 8.60E-03 -1.164 3.77E-01 20 93.6E-04 6.06E-04 9.97E-03 7.35E-03 5.58E-03 -0.639 9.03E-01 STT Fcdm(Av) jcd(rad) F=’2(Kgf) F=’1(Kgf) F=(Kgf) F»(Kgf) Fmin(Kgf) 1 1249.5 0.319 0.2299143 1.13E+04 285.01 11257.53 2.85E+02 2 1248.8 0.2193 0.3045375 5.65E+03 285.01 5652.219 2.85E+02 3 1273.8 0.175 0.3849127 3.77E+03 285.01 3774.552 2.85E+02 4 1308.6 0.151 0.4854559 2.83E+03 285.01 2833.241 2.85E+02 5 1350.6 0.1364 0.6162766 2.27E+03 285.01 2267.512 2.85E+02 6 1399.6 0.1271 0.7903756 1.89E+03 285.01 1889.895 2.86E+02 7 1456.7 0.121 1.0268097 1.62E+03 285.01 1619.889 2.86E+02 8 1523.4 0.1171 1.3549049 1.42E+03 285.01 1417.18 2.86E+02 9 1602.1 0.1151 1.8214969 1.26E+03 285.01 1259.342 2.86E+02 10 1696 0.1148 2.5043554 1.13E+03 285.01 1132.901 2.87E+02 11 1809.9 0.116 3.5385449 1.03E+03 285.01 1029.267 2.88E+02 12 1950.7 0.1189 5.1715588 9.42E+02 285.01 942.6947 2.89E+02 13 2129.3 0.1241 7.887686 8.68E+02 285.01 869.1925 2.92E+02 14 2362.8 0.1323 12.716055 8.04E+02 285.01 805.9065 2.96E+02 15 2681 0.145 22.090534 7.47E+02 285.01 750.8264 3.04E+02 16 3139.6 0.1649 42.663948 6.96E+02 285.01 703.0303 3.21E+02 17 3855.9 0.198 96.832815 6.47E+02 285.01 666.1485 3.62E+02 18 5122.6 0.2594 289.49459 5.93E+02 285.01 691.0572 4.76E+02 19 7885.3 0.3999 1545.1425 5.06E+02 285.01 1682.739 6.54E+02 20 15833 0.8948 #DIV/0! 2.03E+02 285.01 #DIV/0! #DIV/0! F2m F1m Nhaän xeùt: Khi beà roäng voøng ngaén maïch taêng leân, bieân ñoä töø thoâng ñi qua phaàn khoâng coù voøng ngaén maïch giaûm xuoáng. Bieân ñoä töø thoâng ñi qua phaàn coù voøng ngaén maïch taêng leân. Löïc huùt ñieän töø min Fmin vaø söùc töø ñoäng Fcd taêng leân. jcd j2 j1 Cho kích thöôùc voøng ngaén maïch thay ñoåi (Snm töø 4mm2 ñeán 42mm2); beà roäng voøng ngaén maïch chieám 2/3 cöïc töø (x = 26.67mm); d = 1mm. Ta ñöôïc caùc soá lieäu sau: ST T Snm (mm2) rnm (W) Xnm (1/H) qnm (rad) F2m (wb) F1m (wb) j2 (rad) j1 (rad) Fcdm (Av) Fmin (Kgf) 1 4 1.64E-03 1.91E+05 0.5036 4.76E-03 6.32E-03 -0.663 4.82E-01 3532.4 3.11E+02 2 6 1.09E-03 2.87E+05 0.6907 3.93E-03 7.44E-03 -0.864 4.13E-01 3872.3 3.31E+02 3 8 8.21E-04 3.83E+05 0.8339 3.26E-03 8.08E-03 -1.001 3.47E-01 4011.4 3.38E+02 4 10 6.57E-04 4.78E+05 0.9429 2.76E-03 8.47E-03 -1.097 2.94E-01 4069.2 3.37E+02 5 12 5.47E-04 5.74E+05 1.0268 2.37E-03 8.71E-03 -1.167 2.53E-01 4094.5 3.33E+02 6 14 4.69E-04 6.70E+05 1.0925 2.08E-03 8.86E-03 -1.22 2.22E-01 4106.1 3.27E+02 7 16 4.11E-04 7.65E+05 1.1449 1.84E-03 8.97E-03 -1.261 1.97E-01 4111.7 3.22E+02 8 18 3.65E-04 8.61E+05 1.1875 1.65E-03 9.05E-03 -1.293 1.77E-01 4114.3 3.17E+02 9 20 3.28E-04 9.57E+05 1.2226 1.50E-03 9.10E-03 -1.32 1.60E-01 4115.5 3.13E+02 10 22 2.99E-04 1.05E+06 1.2521 1.37E-03 9.15E-03 -1.342 1.47E-01 4115.9 3.09E+02 11 24 2.74E-04 1.15E+06 1.2771 1.26E-03 9.18E-03 -1.36 1.35E-01 4116 3.07E+02 12 26 2.53E-04 1.24E+06 1.2985 1.17E-03 9.21E-03 -1.376 1.25E-01 4115.9 3.04E+02 13 28 2.35E-04 1.34E+06 1.3171 1.09E-03 9.23E-03 -1.39 1.16E-01 4115.7 3.02E+02 14 30 2.19E-04 1.43E+06 1.3334 1.02E-03 9.24E-03 -1.402 1.09E-01 4115.4 3.00E+02 15 32 2.05E-04 1.53E+06 1.3477 9.56E-04 9.26E-03 -1.412 1.02E-01 4115.1 2.99E+02 16 34 1.93E-04 1.63E+06 1.3605 9.01E-04 9.27E-03 -1.421 9.62E-02 4114.8 2.97E+02 17 36 1.82E-04 1.72E+06 1.3718 8.52E-04 9.28E-03 -1.429 9.10E-02 4114.5 2.96E+02 18 38 1.73E-04 1.82E+06 1.382 8.08E-04 9.29E-03 -1.437 8.63E-02 4114.2 2.95E+02 19 40 1.64E-04 1.91E+06 1.3913 7.68E-04 9.29E-03 -1.443 8.21E-02 4114 2.94E+02 20 42 1.56E-04 2.01E+06 1.3997 7.32E-04 9.30E-03 -1.449 7.82E-02 4113.7 2.94E+02 Caùc giaù trò töø daãn khe hôû khoâng khí vaø töø daãn roø gioáng nhö ôû phaàn treân (khoâng thay ñoåi theo tieát dieän voøng ngaén maïch). Ñoà thò quan heä giöõa caùc ñaïi löôïng vaø dieän tích voøng ngaén maïch: Nhaän xeùt: Khi dieän tích voøng ngaén maïch taêng leân, bieân ñoä söùc töø ñoäng taêng moät luùc roài sau ñoù baûo hoaø. Löïc huùt ñieän töø Fmin taêng leân roài sau ñoù giaûm xuoáng. Töø thoâng ñi qua phaàn coù voøng ngaén maïch giaûm xuoáng, ñi qua phaàn khoâng coù voøng ngaén maïch taêng leân. Goùc leäch pha giöõa töø thoâng F1 vaø töø thoâng F2 taêng leân theo tieát dieän voøng ngaén maïch. Ñoà thò Fcd = f(Snm): Ñoà thò Fmin = f(Snm): Ñoà thò F= f(Snm): F1m F2m Ñoà thò j = f(Snm): j2 j1 III.MOÂ PHOÛNG DUØNG ELECTRONIC WORKBENCH Caùc heä soá qui ñoåi choï gioáng nhö ôû phaàn moâ phoûng maïch töø moät chieàu. Cho dieän tích voøng ngaén maïch thay ñoåi (Snm thay ñoåi). Ta coù baûng thoâng soá: Baûng töø daãn vaø töø khaùng: ST T Snm (mm2) Rs (1/H) Rmd (1/H) Rmd1 (1/H) Rmd2 (1/H) Xnm (1/H) 1 4 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.91E+05 2 6 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 2.87E+05 3 8 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 3.83E+05 4 10 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 4.78E+05 5 12 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 5.74E+05 6 14 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 6.70E+05 7 16 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 7.65E+05 8 18 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 8.61E+05 9 20 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 9.57E+05 10 22 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.05E+06 11 24 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.15E+06 12 26 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.24E+06 13 28 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.34E+06 14 30 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.43E+06 15 32 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.53E+06 16 34 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.63E+06 17 36 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.72E+06 18 38 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.82E+06 19 40 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 1.91E+06 20 42 1.82E+06 1.16E+05 3.17E+05 1.74E+05 2.01E+06 Baûng ñieän trôû vaø töï caûm qui ñoåi: STT Rs(W) Rd(W) Rd1(W) Rd2(W) Lnm(H) 1 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.94E-02 2 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 2.91E-02 3 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 3.88E-02 4 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 4.85E-02 5 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 5.82E-02 6 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 6.79E-02 7 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 7.75E-02 8 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 8.72E-02 9 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 9.69E-02 10 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.07E-01 11 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.16E-01 12 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.26E-01 13 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.36E-01 14 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.45E-01 15 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.55E-01 16 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.65E-01 17 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.74E-01 18 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.84E-01 19 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 1.94E-01 20 3.63E+02 23.2 63.4 34.8 2.04E-01 Vôùi: Lnm = Xnm/2pw; w = 2pf = 100p. Ñieän daãn vaø ñieän trôû qui ñoåi: Rmn (1/H) Rml1 (1/H) Rml2 (1/H) Rmg (1/H) Rn (W) Rl1 (W) Rl2 (W) Rg (W) 1441.03 540.38 1080.76 1441.03 0.29 0.108 0.216 0.29 Ñieän khaùng vaø töï caûm qui ñoåi: Xmn (1/H) Xml1 (1/H) Xml2 (1/H) Xmg (1/H) Ln (H) Ll1 (H) Ll2 (H) Lg (H) 1076.92 403.85 807.69 1076.92 0.545 0.205 0.409 0.545 Baûng giaù trò doøng ñieän, ñieän aùp ño ñöôïc vaø töø thoâng qui ñoåi. STT I2(A) I1(A) F2m(wb) F1m(wb) j2(rad) j1(rad) 1 9.44E-01 1.27E+00 4.72E-03 6.35E-03 -0.663 4.82E-01 2 7.80E-01 1.49E+00 3.90E-03 7.47E-03 -0.864 4.13E-01 3 6.48E-01 1.62E+00 3.24E-03 8.11E-03 -1.001 3.47E-01 4 5.44E-01 1.70E+00 2.72E-03 8.49E-03 -1.097 2.94E-01 5 4.68E-01 1.75E+00 2.34E-03 8.75E-03 -1.167 2.53E-01 6 4.10E-01 1.78E+00 2.05E-03 8.88E-03 -1.22 2.22E-01 7 3.60E-01 1.80E+00 1.80E-03 8.99E-03 -1.261 1.97E-01 8 3.26E-01 1.82E+00 1.63E-03 9.08E-03 -1.293 1.77E-01 9 2.94E-01 1.83E+00 1.47E-03 9.13E-03 -1.32 1.60E-01 10 2.70E-01 1.84E+00 1.35E-03 9.19E-03 -1.342 1.47E-01 11 2.44E-01 1.84E+00 1.22E-03 9.20E-03 -1.36 1.35E-01 12 2.30E-01 1.85E+00 1.15E-03 9.24E-03 -1.376 1.25E-01 13 2.16E-01 1.85E+00 1.08E-03 9.26E-03 -1.39 1.16E-01 14 2.02E-01 1.85E+00 1.01E-03 9.27E-03 -1.402 1.09E-01 15 1.90E-01 1.86E+00 9.52E-04 9.28E-03 -1.412 1.02E-01 16 1.80E-01 1.86E+00 8.98E-04 9.29E-03 -1.421 9.62E-02 17 1.69E-01 1.86E+00 8.47E-04 9.30E-03 -1.429 9.10E-02 18 1.61E-01 1.86E+00 8.05E-04 9.31E-03 -1.437 8.63E-02 19 1.53E-01 1.86E+00 7.66E-04 9.32E-03 -1.443 8.21E-02 20 1.46E-01 1.87E+00 7.31E-04 9.33E-03 -1.449 7.82E-02 Ñoà thò F = f(Snm): F1m F2m Ñoà thò j= f(Snm): j2 j1 Daïng töø thoâng chaïy qua loõi beân vaø goùc pha ôû phaàn moâ phoûng naày coù daïng gioáng nhö ôû phaàn tính toaùn vôùi sai khaùc nhoû coù theå chaáp nhaän ñöôïc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docIV.doc
  • docComment.doc
  • docCover.doc
  • docI.doc
  • docII.doc
  • docIndex.doc
  • docpreface.doc
  • docV.doc