Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lới thi công công trình

MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây các công trình xây dựng như: công trình cầu, công trình công nghiệp - dân dụng, công trình thủy lợi, thủy điện được xây dựng ngày càng rộng rãi. Để đáp ứng được các yêu cầu của công trình thì công tác trắc địa đóng vai trò quan trọng ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công công trình đến khi công trình bắt đầu đi vμo sử dụng vμ ổn định. Các mạng lưới trắc địa công trình thường có tính đặc thù cao, vì vậy cùng với việc đo đạc chính xác (lựa chọn dụng cụ máy móc và phương pháp đo) thì việc nghiên cứu phương pháp tính toán, quy trình xử lý số liệu một cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm và bản chất của lới trắc địa công trình lμrất cần thiết. Được sự hớng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Quang Phúc tôi đã lựa chọn đề tμi tốt nghiệp: “Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lới thi công công trình'' MỤC LỤC Trang Mục lục . 1 Mở đầu 2 Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ LỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 3 1.1 Một số đặc điểm của lưới khống chế trắc địa công trình 3 1.2 Nguyên tắc ước tính lới trắc địa công trình 8 1.3 Lựa chọn hệ toạ độ vμ mặt chiếu cho lới trắc địa công trình 13 1.4 Tính chuyển toạ độ 16 1.5 Lưới khống chế thi công công trình 22 Chương 2 – KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO 28 2.1 Khái niệm chung về lưới trắc địa tự do 28 2.2 Định vị lưới . 32 2.3 Một số tính chất cơ bản của kết quả bình sai lưới tự do . 33 2.4 Nhận xét về bình sai lưới tự do 37 Chương 3 – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LỚI TRẮC ĐỊA TỰ DO ĐỂ XỬ LÝ LƯỚI THI CÔNG CÔNG TRÌNH . 39 3.1 Thuật toán xử lý số liệu lới thi công 39 3.2 Lập chương trình bình sai . 57 3.3 Tính toán thực nghiệm 62 KẾT LUẬN 69 PHỤ LỤC . 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 87

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2612 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lới thi công công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xong, vµo Luu file so lieu ®Ó l­u l¹i. 4. Sau khi cã ®­îc file sè liÖu ta tiÕn hµnh Binh sai m¹ng l­íi. KÕt qu¶ thu ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh 3.12. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 59 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 H×nh 3.10. Giao diÖn ch­¬ng tr×nh b×nh sai l­íi mÆt b»ng tù do H×nh 3.11. Më file sè liÖu Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 60 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 H×nh 3.12. KÕt qu¶ b×nh sai 3.2.2. Tæ chøc, m· ho¸ file d÷ liÖu §Ó cho ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh cã thÓ ®äc vµ hiÓu ®­îc bµi to¸n tr¾c ®Þa th× tr­íc hÕt chóng ta ph¶i m· hãa sè liÖu cña m¹ng l­íi tr¾c ®Þa ®ã d­íi d¹ng c¸c file d÷ liÖu vµ l­u chóng trong m¸y tÝnh. C¸c ®èi t­îng thµnh phÇn cña mét m¹ng l­íi tr¾c ®Þa tù do bao gåm ®iÓm (täa ®é), trÞ ®o gãc, trÞ ®o dµi, trÞ ®o ph­¬ng vÞ (®èi víi l­íi mÆt b»ng) vµ ®é cao, trÞ ®o chªnh cao (®èi víi l­íi ®é cao) ®­îc m« t¶ b»ng c¸c cÊu tróc nh­ sau: 3.2.2.1. Tæ chøc file sè liÖu l­íi mÆt b»ng thi c«ng a. Ph©n tÝch ®å h×nh l­íi, tiÕn hµnh ®¸nh sè c¸c ®iÓm l­íi víi quy t¾c ®iÓm míi ®¸nh sè tr­íc, ®iÓm ®Þnh vÞ ®¸nh sè sau (nÕu trong l­íi cã cã ®iÓm gèc th× ®iÓm gèc ®­îc ®¸nh sè sau cïng). b. §­a vµo c¸c tham sè ®Æc tr­ng cña l­íi - Tªn l­íi. - Sè ®iÓm trong l­íi, sè l­îng trÞ ®o gãc, trÞ ®o c¹nh, trÞ ®o ph­¬ng vÞ. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 61 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 - C¸c ®Æc tr­ng ®é chÝnh x¸c: sai sè ®o gãc, sai sè ®o c¹nh. c. Vµo tªn ®iÓm d. Täa ®é gÇn ®óng c¸c ®iÓm l­íi e. M· ho¸ trÞ ®o - TrÞ ®o gãc: ®iÓm tr¸i, ®iÓm gi÷a, ®iÓm ph¶i, gi¸ trÞ gãc - TrÞ ®o c¹nh: ®iÓm tr­íc, ®iÓm sau, gi¸ trÞ c¹nh - TrÞ ®o ph­¬ng vÞ: ®iÓm tr­íc, ®iÓm sau, gi¸ trÞ ph­¬ng vÞ VÝ dô file sè liÖu l­íi mÆt b»ng thi c«ng: LUOI THI CONG THUY DIEN BAN LA (NGHE AN)-DO THANG 6-1996 5 10 59 34 0 0.004 0.9 0.9 0.002 0.000002 TC-01 TC-02 TC-03 TC-04 TC-05 TC-06 TC-07 TC-08 TC-09 TC-10 TD-01 TD-02 TD-03 TD-04 TG-04 1 2140216.532 446041.4998 2 2140469.677 445462.9441 3 2140143.649 445322.9269 13 2139752.253 445578.9874 14 2139270.864 446191.4102 15 2138675.031 446572.6930 6 1 7 6 55 30.0 7 1 8 11 6 32.7 8 1 5 10 53 18.3 5 1 4 29 43 23.9 4 1 3 40 31 41.6 6 9 10 14 21 37.5 9 10 8 39 40 9.5 12 3 1 1 47 10.5 11 4 12 54 38 46.8 12 4 1 5 25 22.2 1 2 631.512 1 3 722.259 1 4 756.497 13 1 655.340 13 6 567.896 6 14 595.090 14 10 378.385 10 15 876.613 3.2.2.1. Tæ chøc file sè liÖu l­íi ®é cao thi c«ng a. TiÕn hµnh ®¸nh sè c¸c ®iÓm l­íi víi quy t¾c ®iÓm míi ®¸nh sè tr­íc, ®iÓm ®Þnh vÞ ®¸nh sè sau (nÕu trong l­íi cã cã ®iÓm gèc th× ®iÓm gèc ®­îc ®¸nh sè sau cïng). b. §­a vµo c¸c tham sè ®Æc tr­ng cña l­íi - Tªn l­íi. - Sè ®iÓm trong l­íi, sè l­îng trÞ ®o chªnh cao. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 62 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 c. Vµo tªn ®iÓm d. §é cao gÇn ®óng c¸c ®iÓm l­íi e. M· ho¸ trÞ ®o: §iÓm tr­íc, ®iÓm sau, gi¸ trÞ chªnh cao ®o. VÝ dô file sè liÖu l­íi ®é cao thi c«ng: luoi thuc nghiem luoi do cao thi cong 3 5 12 NM-1 NM-2 NM-3 NM-4 NM-5 TC-04 TC-05 TC-12 7456.26 12625.75 9250.52 6 1 615.42 2 6 2 189.51 2 1 2 -425.16 6 1 8 1180.22 4 1 3 1381.65 6 7 2 -4975.42 4 3 2 -1806.24 2 4 3 909.65 2 8 4 -707.37 2 4 5 1739.26 4 3 5 830.33 2 7 5 -2338.15 6 3.2.3. C¸c ch­¬ng tr×nh nguån Ch­¬ng tr×nh chÝnh cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh xuÊt nhËp d÷ liÖu vµ tÝnh to¸n b×nh sai th«ng qua viÖc gäi c¸c ch­¬ng tr×nh con. Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt víi 5 modul chÝnh lµ: - B×nh sai l­íi mÆt b»ng truyÒn thèng - B×nh sai l­íi mÆt b»ng tù do - B×nh sai l­íi ®é cao truyÒn thèng - B×nh sai l­íi ®é cao tù do - Ch­¬ng tr×nh tÝnh chuyÓn to¹ ®é C¸c ch­¬ng tr×nh nguån sÏ ®­îc chóng t«i giíi thiÖu cô thÓ ë phÇn phô lôc. 3.3. tÝnh to¸n thùc nghiÖm Trªn c¬ së c¸c ch­¬ng tr×nh b×nh sai ®· lËp ®­îc, trong phÇn nµy chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm tÝnh to¸n cho m¹ng l­íi thi c«ng c«ng tr×nh cã trong thùc tÕ s¶n xuÊt. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 63 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 3.3.1. Thùc nghiÖm tÝnh to¸n l­íi mÆt b»ng thi c«ng M¹ng l­íi ®­îc thùc nghiÖm lµ l­íi thi c«ng thuû ®iÖn B¶n L¶ (NghÖ An) ®o th¸ng 6 n¨m 1996. M¹ng l­íi ®­îc x©y d­íi d¹ng l­íi tam gi¸c ®o gãc - c¹nh, gåm 15 ®iÓm TC-01 TC-02 TC-03 TC-04 TC-05 TC-06 TC-07 TC-08 TC-09 TC-10 TD-01 TD-02 TD-03 TD-04 TG-04 L­íi ®o 59 gãc, 34 c¹nh Sai sè ®o gãc m = 0.9” Sai sè ®o c¹nh mS= 2 + 2D(ppm) (mm) L­íi cã sè khuyÕt d =3 (d¹ng [x, y, ]) §å h×nh l­íi: (h×nh 3.13) H×nh 3.13. L­íi khèng chÕ thi c«ng thuû ®iÖn B¶n L¶ (NghÖ An) KET QUA BINH SAI LUOI THI CONG THUY DIEN BAN LA (NGHE AN)-DO THANG 6-1996 =============000============== I. SO LIEU KHOI TINH ===================== -So diem dinh vi : 5 -So diem can xac dinh : 10 -So luong goc do : 59 -So luong canh do : 34 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 64 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 II.TOA DO DIEM DINH VI ====================== ================================================================== | S | TEN | TOA DO | | | T | |---------------------------------| GHI CHU | | T | DIEM | X(m) | Y(m) | | |-----|-------|----------------|----------------|----------------| | 11 |TD-01 | 2140321.570 | 445327.245 | | | 12 |TD-02 | 2140228.376 | 445959.789 | | | 13 |TD-03 | 2139752.253 | 445578.987 | | | 14 |TD-04 | 2139270.864 | 446191.410 | | | 15 |TG-04 | 2138675.031 | 446572.693 | | ================================================================== III.KET QUA PHAN TICH DO ON DINH CUA CAC MOC ========================================= ===================================================================== | S | TEN | TOA DO | lech k/c | | T | |-------------------------------|-----------------------| | T | DIEM | dX(m) | dY(m) | ds(cm) | |---|-------|---------------|---------------|-----------------------| |11 |TD-01 | -.003| .000| .003 | |12 |TD-02 | .000| .004| .004 | |13 |TD-03 | .001| .001| .001 | |14 |TD-04 | -.002| -.006| .006 | |15 |TG-04 | .004| .001| .004 | ===================================================================== IV.KET QUA TRI DO SAU BINH SAI =============================== A.TRI DO GOC NGANG SAU BINH SAI ===================================================================== | SO | TEN-DINH | GIA TRI GOC | HIEU | TRI GOC SAU | | THU|---------------------| DO | CHINH | BINH SAI | | TU | Trai-Giua-Phai | Do-Phut-Giay| Giay | Do-Phut-Giay| |----|---------------------|-------------|------------|-------------| | 1 |TC-06 TC-01 TC-07 | 6 55 30.00| .56 | 6 55 30.56| | 2 |TC-07 TC-01 TC-08 | 11 6 32.70| -.57 | 11 6 32.13| | 3 |TC-08 TC-01 TC-05 | 10 53 18.30| 1.35 | 10 53 19.65| | 4 |TC-05 TC-01 TC-04 | 29 43 23.90| .80 | 29 43 24.70| | 5 |TC-04 TC-01 TC-03 | 40 31 41.60| -1.74 | 40 31 39.86| | 6 |TC-03 TC-01 TC-02 | 29 25 23.80| -.04 | 29 25 23.76| | 7 |TC-01 TC-02 TC-04 | 62 21 32.20| .09 | 62 21 32.29| | 8 |TC-04 TC-02 TC-03 | 27 15 1.80| 1.94 | 27 15 3.74| | 9 |TC-02 TC-03 TC-01 | 60 57 59.60| .60 | 60 58 .20| |10 |TC-01 TC-03 TC-06 | 24 48 51.60| .22 | 24 48 51.82| |11 |TC-06 TC-03 TC-05 | 37 17 6.30| .51 | 37 17 6.81| |12 |TC-05 TC-03 TC-04 | 11 13 30.20| -.47 | 11 13 29.73| |13 |TC-03 TC-04 TC-02 | 18 27 28.90| -1.19 | 18 27 27.71| |14 |TC-02 TC-04 TC-01 | 47 41 24.60| -.52 | 47 41 24.08| |15 |TC-01 TC-04 TC-06 | 28 52 5.80| -.56 | 28 52 5.24| |16 |TC-06 TC-04 TC-10 | 25 7 20.10| -.35 | 25 7 19.75| |17 |TC-03 TC-05 TC-01 | 47 38 56.50| .31 | 47 38 56.81| |18 |TC-01 TC-05 TC-06 | 18 0 47.00| .25 | 18 0 47.25| |19 |TC-06 TC-05 TC-10 | 43 7 18.60| .30 | 43 7 18.90| |20 |TC-10 TC-05 TC-08 | 93 33 31.40| .72 | 93 33 32.12| |21 |TC-10 TC-06 TC-09 | 22 7 11.40| .59 | 22 7 11.99| Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 65 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 |22 |TC-09 TC-06 TC-07 | 18 58 32.50| -.27 | 18 58 32.23| |23 |TC-07 TC-06 TC-05 | 35 41 49.30| -.94 | 35 41 48.36| |24 |TC-05 TC-06 TC-04 | 40 34 42.40| .29 | 40 34 42.69| |25 |TC-04 TC-06 TC-03 | 36 28 26.10| .34 | 36 28 26.44| |26 |TC-03 TC-06 TC-01 | 56 0 42.00| -.72 | 56 0 41.28| |27 |TC-01 TC-07 TC-06 | 4 18 51.20| -.53 | 4 18 50.67| |28 |TC-06 TC-07 TC-10 | 50 17 15.00| -.31 | 50 17 14.69| |29 |TC-10 TC-07 TC-09 | 90 51 1.50| .07 | 90 51 1.57| |30 |TC-09 TC-07 TC-08 | 63 54 37.90| .37 | 63 54 38.27| |31 |TC-08 TC-07 TC-01 | 150 38 14.40| .40 | 150 38 14.80| |32 |TC-05 TC-08 TC-01 | 14 25 1.10| .97 | 14 25 2.07| |33 |TC-01 TC-08 TC-07 | 18 15 12.00| 1.08 | 18 15 13.08| |34 |TC-07 TC-08 TC-10 | 10 0 20.30| -.72 | 10 0 19.58| |35 |TC-10 TC-08 TC-09 | 46 13 46.00| -.10 | 46 13 45.90| |36 |TC-08 TC-09 TC-07 | 59 51 18.00| -1.75 | 59 51 16.25| |37 |TC-07 TC-09 TC-06 | 19 53 12.20| -.70 | 19 53 11.50| |38 |TC-06 TC-09 TC-10 | 14 21 37.50| .23 | 14 21 37.73| |39 |TC-09 TC-10 TC-08 | 39 40 9.50| -.89 | 39 40 8.61| |40 |TC-08 TC-10 TC-07 | 15 14 .50| .08 | 15 14 .58| |41 |TC-07 TC-10 TC-05 | 28 31 53.30| -.73 | 28 31 52.57| |42 |TC-05 TC-10 TC-04 | 22 34 43.30| .24 | 22 34 43.54| |43 |TC-04 TC-10 TC-06 | 37 30 24.00| .97 | 37 30 24.97| |44 |TC-07 TG-04 TD-04 | 0 49 49.60| -1.36 | 0 49 48.24| |45 |TD-04 TG-04 TC-10 | 24 49 4.20| .45 | 24 49 4.65| |46 |TG-04 TC-10 TD-04 | 51 41 30.50| -.28 | 51 41 30.22| |47 |TD-04 TC-10 TC-06 | 91 17 4.50| .38 | 91 17 4.88| |48 |TC-06 TD-04 TC-10 | 49 14 38.00| 1.10 | 49 14 39.10| |49 |TC-10 TC-06 TD-04 | 39 28 17.00| -.99 | 39 28 16.01| |50 |TD-03 TC-06 TC-01 | 86 18 59.30| -.32 | 86 18 58.98| |51 |TC-04 TC-01 TD-03 | 1 12 37.20| -.87 | 1 12 36.33| |52 |TD-03 TC-01 TC-03 | 39 19 3.60| -.06 | 39 19 3.54| |53 |TD-02 TD-03 TC-01 | 6 14 16.00| -.19 | 6 14 15.81| |54 |TC-01 TD-03 TC-06 | 33 49 37.80| -.14 | 33 49 37.66| |55 |TD-03 TD-02 TC-03 | 43 46 9.50| -.78 | 43 46 8.72| |56 |TD-02 TD-01 TC-04 | 65 13 50.30| .01 | 65 13 50.31| |57 |TD-02 TC-03 TC-01 | 1 47 10.50| .13 | 1 47 10.63| |58 |TD-01 TC-04 TD-02 | 54 38 46.80| .01 | 54 38 46.81| |59 |TD-02 TC-04 TC-01 | 5 25 22.20| -.22 | 5 25 21.98| ===================================================================== B.TRI DO CANH SAU BINH SAI =========================================================== | SO | TEN-CANH | CHIEU DAI | HIEU | CHIEU DAI | | THU|----------------| DO | CHINH | SAU BINH SAI | | TU | DAU-CUOI | (m) | (m) | (m) | |----|----------------|------------|-------|--------------| | 1 |TC-01 TC-02 | 631.512 | .002 | 631.514 | | 2 |TC-01 TC-03 | 722.259 | .001 | 722.260 | | 3 |TC-01 TC-04 | 756.497 | .000 | 756.497 | | 4 |TC-01 TC-05 | 863.707 | -.003 | 863.704 | | 5 |TC-01 TC-06 | 365.574 | .003 | 365.577 | | 6 |TC-01 TC-07 | 947.217 | .000 | 947.217 | | 7 |TC-02 TC-03 | 354.822 | .002 | 354.824 | | 8 |TC-02 TC-04 | 802.205 | .003 | 802.208 | | 9 |TC-03 TC-04 | 513.163 | .002 | 513.165 | |10 |TC-03 TC-05 | 919.822 | .000 | 919.822 | |11 |TC-03 TC-06 | 859.944 | -.002 | 859.942 | |12 |TC-04 TC-06 | 646.638 | -.002 | 646.636 | |13 |TC-04 TC-10 | 943.152 | -.001 | 943.151 | |14 |TC-05 TC-06 | 571.751 | -.002 | 571.749 | Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 66 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 |15 |TC-05 TC-10 | 642.179 | .003 | 642.182 | |16 |TC-05 TC-08 | 655.290 | .007 | 655.297 | |17 |TC-06 TC-07 | 585.968 | -.001 | 585.967 | |18 |TC-06 TC-09 | 1080.864 | -.002 | 1080.862 | |19 |TC-06 TC-10 | 450.892 | .000 | 450.892 | |20 |TC-07 TC-08 | 582.665 | .000 | 582.665 | |21 |TC-07 TC-09 | 560.142 | -.002 | 560.140 | |22 |TC-07 TC-10 | 385.281 | -.002 | 385.279 | |23 |TC-08 TC-09 | 605.141 | .000 | 605.141 | |24 |TC-08 TC-10 | 945.543 | .002 | 945.545 | |25 |TC-09 TC-10 | 684.547 | -.001 | 684.546 | |26 |TD-01 TC-04 | 679.750 | .000 | 679.750 | |27 |TC-03 TD-02 | 642.480 | -.003 | 642.477 | |28 |TG-04 TC-07 | 723.385 | .001 | 723.386 | |29 |TD-02 TC-04 | 711.817 | .000 | 711.817 | |30 |TD-03 TC-01 | 655.340 | .002 | 655.342 | |31 |TD-03 TC-06 | 567.896 | -.002 | 567.894 | |32 |TC-06 TD-04 | 595.090 | -.002 | 595.088 | |33 |TD-04 TC-10 | 378.385 | .001 | 378.386 | |34 |TC-10 TG-04 | 876.613 | -.001 | 876.612 | =========================================================== V.KET QUA TOA DO DIEM SAU BINH SAI ==================================== =========================================================================================== | S | TEN | TOA DO | SAI SO VI TRI DIEM | ELIP SAI SO | | T | |-------------------------|--------------------|------------------------------| | T | DIEM | X(m) | Y(m) |Mx(cm)|My(cm)|Md(cm)| E | F | Goc dinh huong | |---|-------|------------|------------|------|------|------|------------------------------| | 1 |TC-01 | 2140216.534| 446041.501| .14 | .16 | .21 | 1.59 | 1.39 | 134 | 17 | | 2 |TC-02 | 2140469.679| 445462.945| .19 | .23 | .30 | 2.57 | 1.54 | 11 | 6 | | 3 |TC-03 | 2140143.650| 445322.928| .19 | .16 | .25 | 2.03 | 1.44 | 10 | 53 | | 4 |TC-04 | 2139669.435| 445519.035| .13 | .17 | .22 | 1.71 | 1.32 | 29 | 43 | | 5 |TC-05 | 2139378.329| 445833.179| .14 | .20 | .24 | 1.98 | 1.39 | 40 | 31 | | 6 |TC-06 | 2139863.357| 446135.908| .13 | .15 | .20 | 1.58 | 1.20 | 29 | 25 | | 7 |TC-07 | 2139278.629| 446173.993| .14 | .20 | .24 | 2.10 | 1.23 | 62 | 21 | | 8 |TC-08 | 2138735.846| 445962.131| .18 | .31 | .36 | 3.14 | 1.82 | 27 | 15 | | 9 |TC-09 | 2138866.236| 446553.057| .22 | .29 | .37 | 3.23 | 1.71 | 60 | 57 | |10 |TC-10 | 2139543.540| 446453.746| .15 | .15 | .21 | 1.72 | 1.26 | 24 | 48 | |11 |TD-01 | 2140321.567| 445327.245| .20 | .18 | .27 | 1.98 | 1.79 | 37 | 17 | |12 |TD-02 | 2140228.376| 445959.793| .17 | .14 | .22 | 1.80 | 1.25 | 11 | 13 | |13 |TD-03 | 2139752.254| 445578.988| .17 | .18 | .25 | 1.85 | 1.66 | 18 | 27 | |14 |TD-04 | 2139270.862| 446191.404| .16 | .14 | .21 | 1.75 | 1.20 | 47 | 41 | |15 |TG-04 | 2138675.035| 446572.694| .18 | .18 | .25 | 2.02 | 1.51 | 28 | 52 | =========================================================================================== VI. CAC YEU TO TUONG HO CUA LUOI ================================ ================================================================================== | No | Ten canh | Chieu dai | Phuong vi |Ma(")| Ms(m)| Ms/S | Mth | |----|--------------|-----------|-------------|-----|------|--------------|------| | 1 |TC-01 TC-02 | 631.514| 293 37 53.91| .77| .001| 1: 458000 | .003| | 2 |TC-01 TC-03 | 722.260| 11 6 32.70| .65| .001| 1: 570000 | .003| | 3 |TC-01 TC-04 | 756.497| 10 53 18.30| .59| .001| 1: 605000 | .003| | 4 |TC-01 TC-05 | 863.704| 29 43 23.90| .54| .001| 1: 594000 | .003| | 5 |TC-01 TC-06 | 365.577| 40 31 41.60| .68| .001| 1: 321000 | .002| | 6 |TC-01 TC-07 | 947.217| 29 25 23.80| .51| .001| 1: 631000 | .003| | 7 |TC-02 TC-03 | 354.824| 62 21 32.20| .84| .001| 1: 250000 | .002| | 8 |TC-02 TC-04 | 802.208| 27 15 1.80| .70| .002| 1: 507000 | .003| | 9 |TC-03 TC-04 | 513.165| 60 57 59.60| .76| .001| 1: 424000 | .002| | 10 |TC-03 TC-05 | 919.822| 24 48 51.60| .59| .002| 1: 600000 | .003| | 11 |TC-03 TC-06 | 859.942| 37 17 6.30| .60| .001| 1: 663000 | .003| | 12 |TC-04 TC-06 | 646.636| 11 13 30.20| .59| .001| 1: 524000 | .002| | 13 |TC-04 TC-10 | 943.151| 18 27 28.90| .47| .001| 1: 652000 | .003| | 14 |TC-05 TC-06 | 571.749| 47 41 24.60| .61| .001| 1: 448000 | .002| | 15 |TC-05 TC-10 | 642.182| 28 52 5.80| .57| .001| 1: 497000 | .002| | 16 |TC-05 TC-08 | 655.297| 25 7 20.10| .67| .002| 1: 393000 | .003| | 17 |TC-06 TC-07 | 585.967| 47 38 56.50| .56| .001| 1: 486000 | .002| Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 67 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 | 18 |TC-06 TC-09 | 1080.862| 18 0 47.00| .55| .002| 1: 669000 | .003| | 19 |TC-06 TC-10 | 450.892| 43 7 18.60| .51| .001| 1: 453000 | .001| | 20 |TC-07 TC-08 | 582.665| 93 33 31.40| .63| .001| 1: 405000 | .002| | 21 |TC-07 TC-09 | 560.140| 22 7 11.40| .67| .001| 1: 399000 | .002| | 22 |TC-07 TC-10 | 385.279| 18 58 32.50| .66| .001| 1: 346000 | .002| | 23 |TC-08 TC-09 | 605.141| 35 41 49.30| .77| .001| 1: 415000 | .003| | 24 |TC-08 TC-10 | 945.545| 40 34 42.40| .61| .002| 1: 615000 | .003| | 25 |TC-09 TC-10 | 684.546| 36 28 26.10| .71| .001| 1: 488000 | .003| | 26 |TD-01 TC-04 | 679.750| 56 0 42.00| .87| .002| 1: 295000 | .004| | 27 |TC-03 TD-02 | 642.477| 4 18 51.20| .79| .002| 1: 362000 | .003| | 28 |TG-04 TC-07 | 723.386| 50 17 15.00| .95| .002| 1: 313000 | .004| | 29 |TD-02 TC-04 | 711.817| 90 51 1.50| .65| .002| 1: 397000 | .003| | 30 |TD-03 TC-01 | 655.342| 63 54 37.90| .73| .002| 1: 351000 | .003| | 31 |TD-03 TC-06 | 567.894| 150 38 14.40| .76| .002| 1: 320000 | .003| | 32 |TC-06 TD-04 | 595.088| 14 25 1.10| .52| .001| 1: 430000 | .002| | 33 |TD-04 TC-10 | 378.386| 18 15 12.00| .61| .001| 1: 296000 | .002| | 34 |TC-10 TG-04 | 876.612| 10 0 20.30| .69| .002| 1: 360000 | .004| ================================================================================== VII.KET LUAN ============ 1. Sai so trung phuong trong so don vi mo = .89 " 2. Phuong vi yeu nhat TG-04 - TC-07 ma = .95 " 3. Canh yeu nhat TC-02 - TC-03 ms/S = 1/250000 4. Diem yeu nhat TC-09 M = .37(cm) Nguoi thuc hien: Cao Ba Ha Lop : Trac dia B - K48 TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT 3.3.2. Thùc nghiÖm tÝnh to¸n l­íi ®é cao thi c«ng M¹ng l­íi ®­îc thùc nghiÖm gåm 3 mèc cÊp c¬ së vµ 5 mèc míi. L­íi ®o 12 chªnh cao. L­íi cã sè khuyÕt d =1. KET QUA BINH SAI LUOI DO CAO ===========* * *============ I.SO LIEU KHOI TINH =================== So diem do cao goc : 3 So diem can xac dinh : 5 So luong chenh cao do : 12 II. DO CAO DIEM DINH VI ======================= -------------------------------------------- | S | TEN | DO CAO | | T | |----------------------------| | T | DIEM | H(mm) Ghi chu | |------------------------------------------| | 6 |TC-04 | 7456.26 | | | 7 |TC-05 | 12625.75 | | | 8 |TC-12 | 9250.52 | | -------------------------------------------- Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 68 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 III. DO LECH CAO DO CUA CAC DIEM DINH VI ======================================== -------------------------------------------- | S | TEN | DO lech | | T | |----------------------------| | T | DIEM | dH(mm) Ghi chu | |------------------------------------------| | 6 |TC-04 | 1.27 | | | 7 |TC-05 | -3.10 | | | 8 |TC-12 | 1.83 | | -------------------------------------------- IV.KET QUA TRI DO SAU BINH SAI ============================== TRI DO CHENH CAO SAU BINH SAI ----------------------------- =================================================================== | SO | TEN - CANH | GIA TRI CHENH | HIEU | TRI CHENH CAO | Mh | | THU| ------------- | CAO DO | CHINH | BINH SAI | | | TU | DAU - CUOI | (mm) | (mm) | (mm) |(mm)| ------------------------------------------------------------------- | 1 | TC-04 - NM-1 | 615.42 | -.34| 615.08 | .13| | 2 | TC-04 - NM-2 | 189.51 | .34| 189.85 | .18| | 3 | NM-1 - NM-2 | -425.16 | -.07| -425.23 | .19| | 4 | NM-1 - TC-12 | 1180.22 | -.48| 1179.74 | .29| | 5 | NM-1 - NM-3 | 1381.65 | -.24| 1381.41 | .26| | 6 | TC-05 - NM-2 | -4975.42 | .15| -4975.27 | .32| | 7 | NM-3 - NM-2 | -1806.24 | -.39| -1806.63 | .27| | 8 | NM-4 - NM-3 | 909.65 | -.38| 909.27 | .29| | 9 | TC-12 - NM-4 | -707.37 | -.24| -707.61 | .34| | 10 | NM-4 - NM-5 | 1739.26 | .28| 1739.54 | .37| | 11 | NM-3 - NM-5 | 830.33 | -.06| 830.27 | .32| | 12 | TC-05 - NM-5 | -2338.15 | -.22| -2338.37 | .50| ------------------------------------------------------------------- V.DO CAO DIEM SAU BINH SAI ========================== ========================================================= | S | TEN | DO CAO | SAI SO | | | T | | ------------------------ | GHI CHU | | T | DIEM | (mm) | (mm) | --------------------------------------------------------| | 1 | NM-1 | 8072.61 | .32 | | | 2 | NM-2 | 7647.38 | .28 | | | 3 | NM-3 | 9454.01 | .31 | | | 4 | NM-4 | 8544.74 | .34 | | | 5 | NM-5 | 10284.28 | .37 | | | 6 | TC-04 | 7457.53 | .29 | | | 7 | TC-05 | 12622.65 | .35 | | | 8 | TC-12 | 9252.35 | .32 | | --------------------------------------------------------- DO CHINH XAC DO DAC ------------------- Sai so trung phuong trong so don vi: .28mm GHI CHU : - Nguoi tinh : Cao Ba Ha - Lop trac dia BK48 - Truong dai hoc Mo Dia chat Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 69 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 KÕt luËn Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thuËt to¸n øng dông, qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n t«i cã mét sè kÕt luËn nh­ sau: 1. ViÖc øng dông ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp cho c«ng t¸c xö lý sè liÖu m¹ng l­íi thi c«ng c«ng tr×nh. 2. Trong ®å ¸n ®· kh¶o s¸t ph­¬ng ph¸p vµ quy tr×nh tÝnh to¸n b×nh sai l­íi tù do. §· x¸c ®Þnh, lùa chän thuËt to¸n hîp lý ®Ó b×nh sai m¹ng l­íi thi c«ng c«ng tr×nh (l­íi mÆt b»ng thi c«ng vµ l­íi ®é cao thi c«ng). 3. Trªn c¬ së kh¶o s¸t lý thuyÕt chóng t«i ®· thµnh lËp ®­îc ch­¬ng tr×nh tÝnh to¸n trªn m¸y vi tÝnh. §· thùc hiÖn tÝnh to¸n thùc nghiÖm trªn mét sè m¹ng l­íi, kÕt qu¶ xö lý sè liÖu ®· ®­îc so s¸nh víi mét sè phÇn mÒm kh¸c vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng ®¾n cña thuËt to¸n vµ ch­¬ng tr×nh mµ chóng t«i ®· thµnh lËp ®­îc. Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ, tuy b¶n ®å ¸n ®· hoµn thµnh, nh­ng kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy, t«i rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c c¸n bé chuyªn ngµnh vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó kiÕn thøc cña t«i ®­îc më réng h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o T.S NguyÔn Quang Phóc gi¶ng viªn bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, khoa Tr¾c ®Þa, ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ®· quan t©m, gióp ®ì t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t«i hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Hµ Néi, th¸ng 6 - 2008 Sinh viªn Cao B¸ H¹ Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 70 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Phô lôc c¸c ch­¬ng tr×nh nguån 1. Ch­¬ng tr×nh b×nh sai l­íi mÆt b»ng thi c«ng $debug $large c CHUONG TRINH BINH SAI LUOI MAT BANG THI CONG c Ho va ten :Cao Ba Ha c Lop : Trac dia B - K48 Implicit Real *8(a-h, o-z) Character ff*30 Character Khd(100)*7 Character Tr*8, Tenct*100 Common /v1/ X(100),Y(100),It(500),Ig(500),Ip(500), *Id(500),Iph(500),giay(500),Id1(500),Iph1(500),giay1(500) Common /v3/ Goc(500),Kd(500),Kc(500),Canh(500) Common /v2/ Hv(200),Ptc(5000) Common /v4/ Idfv(500),Icfv(500),Gocfv(500) Dimension B(50,3),C(50,3),BB(5000),CC(5000),Sa(500) Dimension Ktt(100),RLV(100),Q1(50,50),Ds(500) Dimension Sm(500),S(500),SSd(500),Sth(500) Dimension Xg(100),Yg(100),Xe(500),Ye(500) Dimension E(100),F(100),Ph(100),ZN(100),ZM(100),Se(1000) Dimension X2(500),Y2(500),Beta(500) Write(*,'(a\)') ' Nhap ten file du lieu : ' Read (*,'(a)') ff Open (1,file=ff,status='old') Write(*,'(a\)') ' Nhap ten file ket qua : ' Read(*, '(a)') ff Open(4,file= ff,status='new') Write(*,'(a\)') ' Nhap ten file *.dxf : ' Read(*,'(a)') ff Open(6,file= ff,status='new') bk=10d0 cch=40d0 b1= 1.d0 Pi= 4.d0*dAtan(b1) Pi2= 2.d0*Pi Ro= 3600.d0*180.d0/Pi dv=1000.d0 Df=0.000001 Read (1,'(a)') Tenct Read (1,*) Ng,Nxd,Ngoc,Ncanh,Nfv, sma Write (4,1) Tenct,Ng,Nxd,Ngoc,Ncanh 1 Format (// 31X,'KET QUA BINH SAI'/ * 10X,A100/ * 24X,'=============000=============='///// * 15X,'I. SO LIEU KHOI TINH'/ * 15X,'====================='// * 18X, '-So diem dinh vi : ' ,I3/ * 18X, '-So diem can xac dinh : ' ,I3/ * 18X, '-So luong goc do : ' ,I3/ * 18X, '-So luong canh do : ' ,I3/) Read(1,*) Ssg,Ssfv,a,b1 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 71 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Ndi=(Nxd+Ng) Read(1,2)(Khd(I),I=1,Ndi) 2 Format(10A7) hk=Khd(nxd+1) Do 3 M=1, Ndi Read (1,*) M,X(M),Y(M) Xy=X(nxd+1) Yy=Y(nxd+1) 3 Continue Write (4, 4) 4 Format (/15x, 'II.TOA DO DIEM DINH VI'/ * 15x, '======================'// * 10x, 66('=')/ * 10x, '| S | TEN | TOA DO |' *' |'/ * 10X, '| T | |---------------------------------|' *' GHI CHU |'/ * 10X, '| T | DIEM | X(m) | Y(m) |' *' |'/ * 10X, '|-----|-------|----------------|----------------|' *'----------------|') N=(Nxd+1) Do 5 I=N, Ndi Write(4,6) I,Khd(I),X(I),Y(I) 6 Format(10x,'|',I3,' |',A7,'|',F15.3,' |',F15.3,' |' *' |') 5 Continue Write(4,7) 7 Format(10x,66('=')) Do 8 M=1, Ngoc Read (1,*) It(m),Ig(m),Ip(m),Id(m),Iph(m),giay(m) Goc(m)= (Id(m)*3600.d0+Iph(m)*60.d0+giay(m))/Ro 8 Continue Do 9 M= 1, Ncanh Read (1,*) Kd(m),Kc(m),canh(m) 9 Continue Do 10 M=1,Nfv Read(1,*) Idfv(m),Icfv(m),Id(m),Iph(m),giay(m) Gocfv(m)=(Id(m)*3600.d0+Iph(m)*60.d0+giay(m))/Ro 10 Continue Ian= Ndi*2 KK =Ian*(Ian-1)/2+Ian Ms=Ian*(Ian+1)/2 Do 101 IQ=1,Ms PTC(IQ)=0.d0 101 Continue If(Ngoc.eq.0.d0) Goto 102 Do 103 M=1,Ngoc I= Ig(M) J= It(M) K= Ip(M) Call dSHCG(Ro,Pi2,I,J,K,M,Ian) P= 1.d0/(ssg**2) Call dPTC(Ian, P) 103 Continue 102 If(Ncanh.eq.0.d0) Goto 104 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 72 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Do 105 M= 1,Ncanh I= Kd(M) J= Kc(M) Call Dshcc(M, I, J, Ian) P=1.d0/((a+b1*Canh(M))**2) Call dPTC(Ian, P) 105 Continue 104 If(Nfv.EQ.0.d0) Goto 741 Do 106 M=1,Nfv I=Idfv(m) J=Icfv(m) Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) P=1.d0/(Ssfv**2) Call dPTC(Ian, P) 106 Continue 741 Sx=0.d0 Sy=0.d0 N1=Ndi-Ng M1=N1+1 Do 1111 I=M1,Ndi Sx=Sx+X(I)/Ng Sy=Sy+Y(I)/Ng 1111 Continue CC1=0.d0 Do 1112 I=M1,Ndi CC1=CC1+(X(I)-Sx)**2+(Y(I)-Sy)**2 1112 Continue CC1=dsqrt(CC1) dm1=Ng*1.d0 dm1=1.d0/dsqrt(dm1) N0=M1*2-1 Do 1113 I=1,Ian B(I,1)=dm1*MOD(I,2) B(I,2)=dm1*MOD(I+1,2) If(Ng.eq.Ndi) Goto 1113 C(I,1)=B(I,1) C(I,2)=B(I,2) If(I.GE.N0) Goto 1113 C(I,1)=0.d0 C(I,2)=0.d0 1113 Continue Do 1114 I=1,Ndi B(2*I-1,3)= (Y(I)-Sy)/CC1 B(2*I,3) =-(X(I)-Sx)/CC1 If(Ng.eq.Ndi) Goto 1114 C(2*I-1,3)=B(2*I-1,3) C(2*I,3) =B(2*I,3) If(I.ge.M1) Goto 1114 C(2*I-1,3)=0.d0 C(2*I,3) =0.d0 1114 Continue KL=(Ian-1)*Ian/2+Ian Do 1115 L1=1,KL BB(L1)=0.d0 CC(L1)=0.d0 1115 Continue Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 73 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Do 1116 I=1,Ian Do 1117 K=I,Ian J=(K-1)*K/2+I Do 1118 L=1,3 If(Ng.EQ.Ndi) Goto 1130 CC(J)=CC(J)+C(I,L)*C(K,L) 1130 BB(J)=BB(J)+B(I,L)*B(K,L) 1118 Continue 1117 Continue 1116 Continue KL=(Ian-1)*Ian/2+Ian Do 1131 L=1,KL If(Ng.EQ.Ndi) Goto 132 PTC(L)=PTC(L)+CC(L)*10000000.d0 Goto 1131 132 PTC(L)=PTC(L)+BB(L)*10000000.d0 1131 Continue Ls=Ian-1 Call DTDNG(Ls) Call DNDAO(Ian) Do 800 I2=1,Ian RLV(I2)=0.d0 800 Continue Do 801 I3=1,Ian Do 802 J3=1,Ian If(J3.GT.I3) Goto 805 K=(I3-1)*I3/2+J3 Goto 806 805 K=(J3-1)*J3/2+I3 806 RLV(I3)=RLV(I3)-PTC(K)*PTC(KL+J3) 802 Continue 801 Continue 889 Write(4, 701) 701 Format(//14x, 'III.KET QUA PHAN TICH DO ON DINH CUA CAC MOC '/ * 15x, '========================================= '// *10x,69('=')/ *10x,'| S | TEN | TOA DO | lech k/c * |'/ *10x,'| T | |-------------------------------|---------------- *-------|'/ *10x,'| T | DIEM | dX(m) | dY(m) | ds(cm) * |'/ *10x,'|---|-------|---------------|---------------|---------------- *-------|') sdy=0.d0 DRmax=0d0 Do 989 K=(nxd+1),Ndi RX= RLV(K*2-1) RY= RLV(K*2) DR= dsqrt(RX**2+RY**2) If(DR.le.DRmax) Goto 710 DRmax=DR Tendy=Khd(K) sttmax=K Xmax=X(K) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 74 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Ymax=Y(K) 710 Write (4, 711) k,Khd(k),RX,RY,DR 711 Format (10x,'|', I2,' |' , A7,'|', F15.3,'|', F15.3, '| ',F15.3,' * |') 989 Continue write(4,712) 712 Format(10x,69('=')) Write(4, 820) 820 Format(//15x, 'IV.KET QUA TRI DO SAU BINH SAI'/ * 15X, '==============================='//) If(Ngoc.eq.0.d0) Goto 514 Write(4,513) 513 Format(15X, 'A.TRI DO GOC NGANG SAU BINH SAI'// *10x,69('=')/ *10x,'| SO | TEN-DINH ' *'| GIA TRI GOC | HIEU | TRI GOC SAU |'/ *10x,'| THU|---------------------' *'| DO | CHINH | BINH SAI |'/ *10x,'| TU | Trai-Giua-Phai ' *'| Do-Phut-Giay| Giay | Do-Phut-Giay|'/ *10x'|----|---------------------|-------------|------------' *'|-------------|') Pvv1=0.d0 Do 810 M= 1,Ngoc Pg=1.d0/(Ssg**2) I=Ig(M) J=It(M) K=Ip(M) Call dSHCG(Ro,Pi2,I,J,K,M,Ian) V= 0.d0 Do 812 L= 1, Ian V=V + HV(L)*RLV(L) 812 Continue V=V+HV(Ian+1) Pvv1=Pvv1+V*V*Pg Call Drado(Goc(M),Id(m),Iph(m),giay(m),Ro) Id1(m) = Id(m) Iph1(m) = Iph(m) Giay1(m)= Giay(m)+V If(Giay1(m).ge.60.d0) Goto 830 If(Giay1(m).lt.0.d0) Goto 832 Goto 860 832 II = Giay1(m)/60.d0-1 Iph1(m) = Iph1(m)+II Giay1(m)= Giay1(m)+Abs(II*60.d0) If(Iph1(m).le.0.d0) Goto 833 Goto 860 833 II = Iph1(m)/60.d0-1 Id1(m) = Id1(m)+II Iph1(m)= Iph1(m)+Abs(II*60.d0) Goto 860 830 II = Giay1(m)/60.d0 Iph1(m) = Iph1(m)+II Giay1(m)= Giay1(m)-II*60.d0 If(Iph1(m).ge.60) Goto 831 Goto 860 831 II = Iph1(m)/60.d0 Id1(m) = Id1(m)+II Iph1(m)= Iph1(m)-II*60.d0 Goto 860 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 75 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 860 Write (4,813) M,Khd(It(M)),Khd(Ig(M)),Khd(Ip(M)) * ,Id(m), Iph(m) , Giay(m), V, Id1(m), Iph1(m), Giay1(m) 813 Format ( 10x,'|', I2, ' |', 3A7, '|', I4, I3, F6.2, '|', *F8.2,4X,'|', I4, I3, F6.2, '|' ) 810 Continue Write(4, 890) 890 Format(10x,69('=')) 514 If (Ncanh.eq.0.d0) Goto 515 919 Write(4,920) 920 Format(//15X, 'B.TRI DO CANH SAU BINH SAI'// *10x, 59('=')/ *10x,'| SO | TEN-CANH | CHIEU DAI | HIEU | CHIEU ' *'DAI |'/ *10x,'| THU|----------------| DO | CHINH | SAU ' *'BINH SAI |'/ *10x,'| TU | DAU-CUOI | (m) | (m) | (m)' *' |'/ *10x,'|----|----------------|------------|-------|--------' *'------|') Pvv2=0.d0 Do 910 M=1,(Ncanh) I=Kd(M) J=Kc(M) Pc=1/((a+b1*Canh(m))**2) Call dSHCC(M,I,J,Ian) V=0.d0 Do 912 L=1,Ian V=V+HV(L)*RLV(L) 912 Continue V=V+HV(Ian+1) Pvv2=Pvv2+V*V*Pc Canhbs=Canh(M)+V Write (4, 913) M,Khd(Kd(M)),Khd(Kc(M)),Canh(M),V,Canhbs 913 Format (10x,'|',I2,' |' , A7, ' ', A7, ' |', F10.3, ' |', F6.3 * ' |', F10.3, ' |') 910 Continue Write(4, 914) 914 Format(10x,59('=')) 515 If(Nfv.eq.0.d0) Goto 1222 Write(4,516) 516 Format(//15X, 'C.TRI DO PHUONG VI SAU BINH SAI'// *10x, 64('=')/ *10x,'| SO | TEN-HUONG | GIA TRI GOC | HIEU |' *' TRI GOC SAU |'/ *10x,'| THU|----------------| DO | CHINH |' *' BINH SAI |'/ *10x,'| TU | DAU-CUOI | Do-Phut-Giay| Giay |' *' Do-Phut-Giay|'/ *10x,'|----|----------------|-------------|------------|' *'-------------|') Pvv3=0.d0 Do 310 M= 1,Nfv Pfv=1/(Ssfv**2) I=Idfv(M) J=Icfv(M) Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) V= 0.d0 Do 312 L= 1, Ian V=V + HV(L)*RLV(L) 312 Continue V=V+HV(Ian+1) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 76 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Pvv3=Pvv3+V*V*Pfv Call Drado(Gocfv(M),Id(m),Iph(m),giay(m),Ro) Id1(m) = Id(m) Iph1(m) = Iph(m) Giay1(m)= Giay(m)+V If(Giay1(m).ge.60.d0) Goto 330 If(Giay1(m).lt.0.d0) Goto 332 Goto 360 332 II = Giay1(m)/60.d0-1 Iph1(m) = Iph1(m)+II Giay1(m)= Giay1(m)+Abs(II*60.d0) If(Iph1(m).le.0.d0) Goto 333 Goto 360 333 II = Iph1(m)/60.d0-1 Id1(m) = Id1(m)+II Iph1(m)= Iph1(m)+Abs(II*60.d0) Goto 360 330 II = Giay1(m)/60.d0 Iph1(m) = Iph1(m)+II Giay1(m)= Giay1(m)-II*60.d0 If(Iph1(m).ge.60) Goto 331 Goto 360 331 II = Iph1(m)/60.d0 Id1(m) = Id1(m)+II Iph1(m)= Iph1(m)-II*60.d0 Goto 360 360 Write (4,313) M,Khd(Idfv(M)),Khd(Icfv(M)) * ,Id(m), Iph(m) , Giay(m), V, Id1(m), Iph1(m), Giay1(m) 313 Format ( 10x,'|', I2, ' |', A7, ' ', A7, ' |', I4, I3, * F6.2, '|', F8.2,4X,'|', I4, I3, F6.2, '|' ) 310 Continue Write(4, 390) 390 Format(64('=')) PVV=Pvv1+Pvv2+Pvv3 Goto 1939 1222 PVV=Pvv1+Pvv2 1939 SSDV=dsqrt(PVV/(Ngoc+Ncanh+Nfv-2*Ndi+3)) Do 1989 K3=1,Ndi X(K3)=X(K3)+RLV(K3*2-1) Y(K3)=Y(K3)+RLV(K3*2) 1989 Continue 1889 Write(4, 1701) 1701 Format(//15x, 'V.KET QUA TOA DO DIEM SAU BINH SAI '/ * 15x, '==================================== '// *10x,91('=')/ *10x,'| S | TEN | TOA DO | SAI SO VI' *' TRI DIEM | Elip sai so |'/ *10x,'| T | |-------------------------|----------' *'----------|------------------------------|'/ *10x,'| T | DIEM | X(m) | Y(m) |Mx(cm)|' *'My(cm)|Md(cm)| E | F | goc dinh huong |'/ *10x,'|---|-------|------------|------------|------|' *'------|------|------------------------------|') Do 1710 I=1,Ndi Kx =(I*2-1)*(I*2-2)/2+I*2-1 Ky =(I*2)*(I*2-1)/2+I*2 Kxy=Ky-1 Qx =PTC(Kx) Qy =PTC(Ky) Qxy=PTC(Kxy) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 77 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 SSx=100.d0*SSDV*Dsqrt(ABS(Qx)) SSy=100.d0*SSDV*Dsqrt(ABS(Qy)) SSd(I)=Dsqrt(SSx*SSx+SSy*SSy) ZM(I)=Qx-Qy ZN(I)=2*Qxy ZZ=Qx+Qy ZR=Dsqrt(ZM(I)*ZM(I)+ZN(I)*ZN(I)) E(I)=SSDV*Dsqrt((ZZ+ZR)/2) F(I)=SSDV*Dsqrt((ZZ-ZR)/2) E1=1000.d0*E(I) F1=1000.d0*F(I) Ph(I)=dMod(dAtan2(ZN(I),ZM(I))+Pi2,Pi2) If(Ph(I).Lt.0.d0) Ph(I)=Ph(I)+Pi2 If(Ph(I).GT.Pi) Ph(I)=Ph(I)-Pi Ph1=Ph(I) Call Drado(Ph1,Id,Iph,giay,Ro) Write (4, 1711) I,Khd(I),X(I),Y(I),SSx,SSy,SSd(I),E1,F1,Id(I) *,Iph(I) 1711 Format (10x,'|', I2,' |' , A7,'|', F12.3,'|', F12.3, '| ', *F4.2, ' | ', F4.2, ' | ', F4.2, ' |',F5.2,' |',F5.2,' | ',I4,' *| ',I3,' |') 1710 Continue Write(4, 1712) 1712 Format(10x,91('=')) Do 1020 M=1, Ncanh I=Kd(M) J=Kc(M) Dx1= X(J)-X(I) Dy1= Y(J)-Y(I) Ds(m)= Dsqrt(Dx1**2+Dy1**2) Do 1021 L=1,Ian HV(L)= 0.d0 1021 Continue HV(I*2-1)= -Dx1/Ds(m) HV(I*2) = -Dy1/Ds(m) HV(J*2-1)= Dx1/Ds(m) HV(J*2) = Dy1/Ds(m) QF= 0.d0 Call Dhts(Ian, QF) Sm(m)= SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) Ktt(m)=(Ds(m)/Sm(m)) Ktt(m)=(Ktt(m)/1000.d0) Ktt(m)=Ktt(m)*1000.d0 1020 Continue KI=1000000000 Do 80 I=1,Ncanh If(Ktt(I).GE.KI) Goto 80 KI=Ktt(I) Kj=Kd(I) Kn=Kc(I) 80 Continue Do 760 m=1,Ncanh I=Kd(M) J=Kc(M) Dx1= X(J)-X(I) Dy1= Y(J)-Y(I) Ds(m)= Dsqrt(Dx1**2+Dy1**2) Do 1028 L=1,Ian HV(L)= 0.d0 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 78 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 1028 Continue HV(I*2-1)= Ro*dy1/(Ds(m)**2) HV(I*2) = -Ro*dx1/(Ds(m)**2) HV(J*2-1)= -Ro*dy1/(Ds(m)**2) HV(J*2) = Ro*dx1/(Ds(m)**2) QF=0.d0 Call Dhts(Ian,QF) Sa(m)=SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) 760 Continue ss=0.d0 Do 341 I=1,Ncanh If(Sa(I).LE.ss) Goto 341 ss=Sa(I) Ko=Kd(I) Kz=Kc(I) 341 Continue Sd=0.d0 Do 342 I=1,Ndi If(SSd(I).LE.Sd) Goto 342 Sd=SSd(I) Km=I 342 Continue Write(4,406) 406 Format(//15x,'VI. CAC YEU TO TUONG HO CUA LUOI'/ * 15x,'================================'// *10x,82('=')/ *10x,'| No | Ten canh | Chieu dai | Phuong vi |Ma(")|' *' Ms(m)| Ms/S | Mth |'/ *10x,'|----|--------------|-----------|-------------|-----|' *'------|--------------|------|') Do 400 M=1,Ncanh I=Kd(m) J=Kc(m) DX1=X(J)-X(I) DY1=Y(J)-Y(I) S(m)=dsqrt(DX1**2+DY1**2) tu=(S(m)*Sa(m))/Ro Sth(m)=dsqrt(Sm(m)*Sm(m)+Tu**2) afa=dMod(dAtan2(DY1,DX1)+Pi2,Pi2) If(afa.Lt.0.d0) afa=afa+Pi2 Call Drado (afa,Id,Iph,giay,Ro) Write(4,405) M,Khd(Kd(m)),Khd(Kc(m)),S(m),Id(m),Iph(m),giay(m), *Sa(m),Sm(m),Ktt(m),Sth(m) 405 Format(10x,'|',I3,' |',A7,A7,'|',F11.3,'|',I4,I3,F6.2,'|', *F5.2,'|',F6.3,'|',' 1:',I8,' |',F6.3,'|') 400 Continue Write(4,407) 407 Format(10x,82('=')) Write(4, 2001) 2001 Format(/10x,'VII.KET LUAN'/ * 10x,'============') Write(4,1027) SSDV 1027 Format(/15x, * '1. Sai so trung phuong trong so don vi mo =', * F6.2, ' " ') Write (4,348) Khd(Ko),Khd(Kz),ss 348 Format(15x,'2. Phuong vi yeu nhat ', * A7,'- ',A7,' ma =',F6.2,' " ') Write (4,1119) Khd(Kj),Khd(Kn),KI 1119 Format(15x,'3. Canh yeu nhat ', Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 79 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 *A7,'- ',A7,'ms/S = 1/',I6) Write(4,453) Khd(Km),Sd 453 Format(15x,'4. Diem yeu nhat ',A7,' M =', * F6.2,'(cm)') Write(4,566) 566 Format(///40x,' Nguoi thuc hien: Cao Ba Ha '/ * 40x,' Lop : Trac dia B - K48'/ * 40x,' TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT '/) Write(6,69) 69 Format(' 0'/'SECTION'/' 2'/'ENTITIES') Do 83 I=1,Ncanh Write(6,93) Y(Kd(I)),X(Kd(I)),Y(Kc(I)),X(Kc(I)) 93 Format( *' 0'/'LINE'/' 8'/'CANH'/' 62'/'131'/' 10'/f18.3/' 20'/f18.3/ *' 30'/'0.0'/' 11'/f18.3/' 21'/f18.3/' 31'/'0.0') 83 Continue Do 131 I=1,Ngoc Write(6,162) Y(It(I)),X(It(I)),Y(Ig(I)),X(Ig(I)) 162 Format( *' 0'/'LINE'/' 8'/'CANH'/' 62'/'131'/' 10'/f18.3/' 20'/f18.3/ *' 30'/'0.0'/' 11'/f18.3/' 21'/f18.3/' 31'/'0.0') 131 Continue Do 138 I=1,Ngoc Write(6,137) Y(Ig(I)),X(Ig(I)),Y(Ip(I)),X(Ip(I)) 137 Format( *' 0'/'LINE'/' 8'/'CANH'/' 62'/'131'/' 10'/f18.3/' 20'/f18.3/ *' 30'/'0.0'/' 11'/f18.3/' 21'/f18.3/' 31'/'0.0') 138 Continue Do 839 I=(Nxd+1),Ndi Write(6,821) Y(I),X(I),Cch,Khd(I) 821 Format(' 0'/'TEXT'/' 8'/'TEN_DIEM'/' 62'/'30'/' 10'/F18.3/ *' 20'/F18.3/' 30'/'0.0'/' 40'/F8.1/' 1'/A7/' 41'/'0.7'/ *' 7'/'STANDARD') 839 Continue Do 739 k=1,Nxd Write(6,721) Y(k),X(k),Cch,Khd(k) 721 Format(' 0'/'TEXT'/' 8'/'TEN_DIEM'/' 62'/'50'/' 10'/F18.3/ *' 20'/F18.3/' 30'/'0.0'/' 40'/F8.1/' 1'/A7/' 41'/'0.7'/ *' 7'/'STANDARD') 739 Continue Cd=10.d0 Do 961 I=1,Ncanh I1=Kd(I) J1=Kc(I) dx11 =X(J1)-X(I1) dy11 =Y(J1)-Y(I1) afS = dMod(dAtan2(dy11,dx11)+Pi2,Pi2) If(afS.LT.0) afS = afS + Pi2 Xg(I)=(X(I1)+X(J1))/2 Yg(I)=(Y(I1)+Y(J1))/2 Xq1=Xg(I)+cd*dcos(afS+Pi/2) Yq1=Yg(I)+cd*dsin(afS+Pi/2) Xq2=Xg(I)+cd*dcos(afS+(3*Pi)/2) Yq2=Yg(I)+cd*dsin(afS+(3*Pi)/2) Write(6,957) Yq1,Xq1,Yq2,Xq2 957 Format( *' 0'/'LINE'/' 8'/'KH-CANHDO'/' 62'/'120'/' 10'/f14.3/ *' 20'/f14.3/' 30'/'0.0'/' 11'/f14.3/' 21'/f14.3/' 31'/'0.0') 961 Continue Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 80 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 dl =25.d0 Do 847 I=1,Ngoc dxt=X(It(I))-X(Ig(I)) dyt=Y(It(I))-Y(Ig(I)) dxp=X(Ip(I))-X(Ig(I)) dyp=Y(Ip(I))-Y(Ig(I)) afat= dMod(dAtan2(dxt,dyt)+Pi2,Pi2) afap= dMod(dAtan2(dxp,dyp)+Pi2,Pi2) afat= afat*180.d0/pi afap= afap*180.d0/pi Write(6,849) Y(Ig(I)),X(Ig(I)),dl,afap,afat 849 Format(' 0'/'ARC'/' 8'/'KH-GOC'/' 62'/'6'/' 10'/F18.3/' 20' * /F18.3/' 30'/' 0.0'/' 40'/F8.1/' 50'/F11.6/' 51'/F11.6) 847 Continue Do 654 I=1,Ndi Write(6,201) Y(I),X(I),bk 201 FORMAT(' 0'/'CIRCLE'/' 8'/'VT-diem'/' 62'/'13'/' 10'/F12.3/ *' 20'/F12.3/' 30'/'0.0'/' 40'/F10.3) 654 Continue Do 766 I=1,Ndi Yf=F(I)/50 Do 767 K=2,50 K1=K-1 Ye(K)=-K1*Yf Ca1=E(I)*dsqrt(F(I)*F(I)-Ye(K)*Ye(K)) Xe(K)=Ca1/F(I) Se(K)=dsqrt(Xe(K)*Xe(K)+Ye(K)*Ye(K)) 767 Continue Do 768 J=52,100 J1=J-51 Ye(J)=-(F(I)-J1*Yf) Ca2=E(I)*dsqrt(F(I)*F(I)-Ye(J)*Ye(J)) Xe(J)=-Ca2/F(I) Se(J)=dsqrt(Xe(J)*Xe(J)+Ye(J)*Ye(J)) 768 Continue Do 769 J2=102,150 J3=J2-101 Ye(J2)=J3*Yf Ca3=E(I)*dsqrt(F(I)*F(I)-Ye(J2)*Ye(J2)) Xe(J2)=-Ca3/F(I) Se(J2)=dsqrt(Xe(J2)*Xe(J2)+Ye(J2)*Ye(J2)) 769 Continue Do 770 K2=152,200 K3=K2-152 Ye(K2)=(F(I)-K3*Yf) Ca4=E(I)*dsqrt(F(I)*F(I)-Ye(K2)*Ye(K2)) Xe(K2)=Ca4/F(I) Se(K2)=dsqrt(Xe(K2)*Xe(K2)+Ye(K2)*Ye(K2)) 770 Continue Xe(1) = E(I) Ye(1) = 0.d0 Se(1) = E(I) Xe(51)= 0.d0 Ye(51)=-F(I) Se(51)= F(I) Xe(101)=-E(I) Ye(101)= 0.d0 Se(101)= E(I) Xe(151)= 0.d0 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 81 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Ye(151)= F(I) Se(151)= F(I) Aft=dmod(dAtan2(Ye(1),Xe(1))+Pi2,Pi2) Do 771 Im=1,200 Afp=dmod(dAtan2(Ye(Im),Xe(Im))+Pi2,Pi2) Beta(Im)= Afp-Aft If(Beta(Im).Lt.0.d0) Beta(Im)=Beta(Im)+Pi2 Se(Im)=15000.d0*Se(Im) Af1=Ph(I)+Beta(Im) X2(Im)=X(I)+Se(Im)*dcos(Af1) Y2(Im)=Y(I)+Se(Im)*dsin(Af1) 771 Continue Do 772 I6=1,200 X2(201)=X2(1) Y2(201)=Y2(1) Write(6,773) Y2(I6),X2(I6),Y2(I6+1),X2(I6+1) 773 Format( *' 0'/'LINE'/' 8'/'ELIP-SAISO'/' 62'/'10'/' 10'/f14.3/ *' 20'/f14.3/' 30'/'0.0'/' 11'/f14.3/' 21'/f14.3/' 31'/'0.0') 772 Continue 766 Continue Write(6,209) 209 Format(' 0'/'ENDSEC'/' 0'/'EOF') Close(6) Stop End 2. Ch­¬ng tr×nh b×nh sai l­íi ®é cao thi c«ng $debug $large c Binh sai luoi do cao thi cong c Ho va ten : Cao Ba Ha c Lop : Trac dia BK48 Implicit Real *8(a-h, o-z) Character ff*50, Tenct*50, Tr*7 Character Khd(200)*8 Dimension H(200),hh(200),S(200),Kd(500),Kc(500),RLV(100),RH(100) Common /v1/ HV(200), PTC(5000) Write (*,*) 'Nhap ten file so lieu : ' Read (*,'(a)') ff Open (1, file=ff, status='old') Write (*,*) 'Nhap ten file ket qua : ' Read (*,'(a)') ff Open (4, file=ff, status='new') Read (1,'(a)') Tenct Read (1,*) Ng, Nxd, Ncc,Gh a= -10000000000.d0 Ndi= (Ng+Nxd) Do 1 I= 1, Ndi H(I)= a 1 Continue Read(1,89) (Khd(m),m=1,Ndi) 89 Format(10A6) Read(1,*) (H(k),K=(Nxd+1),Ndi) Do 3 I= 1, Ncc Read (1,*) Kd(I), Kc(I), hh(I), S(I) 3 Continue Write (4,5) Ng, Nxd, Ncc 5 Format (//15x, 'KET QUA BINH SAI LUOI DO CAO '/ * 15x, '===========* * *============'// * 15x, 'I.SO LIEU KHOI TINH'/ * 15x, '==================='/ * 15x, 'So diem do cao goc : ',I3/ * 15x, 'So diem can xac dinh : ',I3/ Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 82 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 * 15x, 'So luong chenh cao do : ',I3// ) LT= 0 14 Do 10 I= 1, Ncc If (H(Kd(I)).ne.a.and.H(Kc(I)).eq.a) Goto 11 If (H(Kd(I)).eq.a.and.H(Kc(I)).ne.a) Goto 12 Goto 10 11 H(Kc(I))= H(Kd(I))+hh(I) Goto 13 12 H(Kd(I))= H(Kc(I))-hh(I) 13 LT= LT+1 If (LT.eq.Nxd) Goto 20 10 Continue Goto 14 20 Write (4,6) 'II. DO CAO DIEM DINH VI' 6 Format (15x, A23/ * 15X, 23('=')// * 10x, 44('-')/ * 10x, '| S | TEN | DO CAO |'/ * 10x, '| T | |----------------------------|'/ * 10x, '| T | DIEM | H(mm) Ghi chu |'/ * 10x, '|------------------------------------------|') Do 21 J= (Nxd+1), Ndi Write (4,22) J, Khd(J), H(J) 22 Format (10x,'|', I3,' |', A7,'|', F9.2,' |',14X,'|') 21 Continue Write(4,23) 23 Format(10x,44('-')) Ian=Ndi KL=(Ian-1)*Ian/2+Ian Ms=Ian*(Ian+1)/2 Do 199 K=1,Ms PTC(K)=0.d0 199 Continue Do 100 M= 1, Ncc Do 101 K= 1, (Ian+1) HV(K)=0d0 101 continue I= Kd(M) J= Kc(M) HV(I)= -1d0 HV(J)= 1d0 HV(Ian+1)= H(J)-H(I)-hh(M) P= 1/S(M) Call dPTC (Ian, P) 100 Continue Do 65 I=(Nxd+1),Ian Do 66 J=I,Ian K=J*(J-1)/2+I PTC(K)=PTC(K)+1.d0 66 Continue 65 Continue Ls=Ian-1 Call DTDNG(Ls) Call DNDAO(Ian) Do 70 I=1,Ian Do 71 J=I,Ian L1=J*(J-1)/2+I PTC(L1)=PTC(L1)-1.d0/(Ng*1.d0)**2 71 Continue 70 Continue Do 80 I1=1,Ian RLV(I1)=0.d0 80 Continue Do 82 I=1,Ian Do 83 J=1,Ian If(J.GT.I) Goto 84 K=(I-1)*I/2+J Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 83 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Goto 85 84 K=J*(J-1)/2+I 85 RLV(I)=RLV(I)-PTC(K)*PTC(Ms+J) 83 Continue 82 Continue Write (4,60) 'III. DO LECH CAO DO CUA CAC DIEM DINH VI' 60 Format (12x, A40/ * 12X, 40('=')// * 10x, 44('-')/ * 10x, '| S | TEN | DO lech |'/ * 10x, '| T | |----------------------------|'/ * 10x, '| T | DIEM | dH(mm) Ghi chu |'/ * 10x, '|------------------------------------------|') Write (4, 711) (K,Khd(K),RLV(K),K=(nxd+1),Ndi) 711 Format (10x,'|', I3,' |', A7,'|', F9.2,' |',14X,'|') Write(4,33) 33 Format(10x,44('-')) Write (4,7) 'IV.KET QUA TRI DO SAU BINH SAI' 7 Format (//15x, A30/ * 15x, 30('=')/ * 15x, 'TRI DO CHENH CAO SAU BINH SAI'/ * 15x, '-----------------------------'/ * 67('=')/ *'| SO | TEN - CANH | GIA TRI CHENH | HIEU | TRI CHENH CAO | Mh * |'/ *'| THU| ------------- | CAO DO | CHINH | BINH SAI | * |'/ *'| TU | DAU – CUOI | (mm) | (mm) | (mm) |(mm *)|'/ * 67('-')) PVV= 0.d0 Do 500 m= 1, ncc Do 501 K= 1, (Ian+1) HV(K)=0.d0 501 continue I= Kd(M) J= Kc(M) HV(I)= -1d0 HV(J)= 1d0 QF=0.d0 Call Dhts(Ian,QF) HV(Ian+1)= H(J)-H(I)-hh(M) P= 1/S(M) V= 0.d0 Do 502 K=1, Ian V= V+HV(K)*RLV(K) 502 Continue V= V+HV(Ian+1) PVV= PVV+ V*V*P PVV= abs(PVV) SSDV= dSQRT(PVV/(Ncc-Ndi+1)) Sa=SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) hhbs= hh(m)+V Write(4, 503) m, Khd(I), Khd(J), hh(m), V, hhbs, sa 503 Format ('|', I3, ' | ', A6,'- ',A6, '|' * F10.2, 5X, '|', F7.2, '| ', F9.2, 4X,'|', F4.2, '|') 500 Continue Write(4,504) 504 Format(67('-')) Write (4, 259) 'V.DO CAO DIEM SAU BINH SAI' 259 Format (//15x, A28/ * 17x, 26('=')// * 57('=')/ *'| S | TEN | DO CAO | SAI SO | | '/ *'| T | | ------------------------ | GHI CHU | '/ *'| T | DIEM | (mm) | (mm) | '/ *'--------------------------------------------------------| ') Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 84 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Do 400 I= 1, Ian K= I*(I-1)/2 + I QH= ptc(k) SSH= SSDV*dSqrt(ABS(QH)) HBS= H(I)+RLV(I) Write (4, 401) I, Khd(I), HBS, SSH 401 Format ('|', I3, ' | ', A7, '|', F10.2, ' | ', F7.2,' |' * 12x, '|') 400 Continue Write(4,402) 402 Format(57('-')) Write (4,505) ssdv 505 Format (//15x, 'DO CHINH XAC DO DAC'/ * 15x, '-------------------'// * 15x,'Sai so trung phuong trong so don vi:',F5.2, 'mm'// * ' GHI CHU : '/ * 10x, '- Nguoi tinh : Cao Ba Ha'/ * 10x, '- Lop trac dia BK48'/ * 10x, '- Truong dai hoc Mo Dia chat'/) Stop End 3. Ch­¬ng tr×nh tÝnh chuyÓn to¹ ®é $debug $large c CHUONG TRINH TINH CHUYEN TU XY SANG BL c Ho va ten :Cao Ba Ha c Lop : Trac dia B-K48 Implicit Real *8(a-h, o-z) Character ff*50,Tenct*100, td(100)*100 Dimension X(1000),Y(1000) b1= 1.d0 Pi= 4.d0*dAtan(b1) Pi2= 2.d0*Pi Ro= 3600.d0*180.d0/Pi Write (*,'(a\)') ' Nhap ten file so lieu : ' Read (*,'(a)') ff Open (1, file=ff, status='old') Write (*,'(a\)') ' Nhap ten file ket qua : ' Read (*,'(a)') ff Open (4, file=ff, status='new') Read (1,'(a)') Tenct Read(1,*) Nd,a,b2,dMo Read(1,50) (td(I),I=1,Nd) 50 Format(10A7) Read(1,*) Id1,Iph1,G1 GL0=(Id1*3600.d0+Iph1*60.d0+G1)/Ro Read (1,*) I0do, I0ph, g0 dl0= (I0do*3600.d0 + I0ph*60.d0 +g0)/Ro Do 1 I=1,Nd Read(1,*) I,X(I),Y(I) 1 Continue Gh=0.0000000000000001d0 a22=a*a b22=b2*b2 e2=(a22-b22)/a22 ep2=(a22-b22)/b22 c=a/dsqrt(1-e2) Ao1=1.d0-3.d0*ep2/4.d0+ 45.d0*(ep2**2)/64.d0 Ao2=-175.d0*(ep2**3)/256.d0+ 11025.d0*(ep2**4)/16384.d0 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 85 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 Ao=Ao1+Ao2 A2=Ao-1.d0 A4=15.d0*(ep2**2)/32.d0-175.d0*(ep2**3)/384.d0+3675.d0*(ep2**4) */8192.d0 A6=-35.d0*(ep2**3)/96.d0+735.d0*(ep2**4)/2048.d0 A8=315.d0*(ep2**4)/1024.d0 Write(4,6) tenct 6 Format(///32x,'KET QUA TINH CHUYEN TOA DO PHANG'/ *36x,'TRONG CUNG HE QUY CHIEU'// *27x,A100/ *32x,'--------------------------------'/ *113('=')/ *'| | | TOA DO TRONG HE CU |' *' TOA DO TRONG HE MOI | TOA DO TRAC DIA |'/ *'| STT | TEN DIEM |-------------------------------|' *'--------------------------------------------------------------|'/ *'| | | X(m) | Y(m) |' *' X(m) | Y(m) | B | L |'/ *'|-----|----------|---------------|---------------|' *'---------------|---------------|---------------|--------------|') Do 2 I=1,Nd Y(I)=Y(I)-500000.d0 Bo1=20.d0 4 t=dcos(Bo1) t1=dsin(Bo1) t2=t*t t4=t2**2 t6=t2**3 Bo=(X(I)/(dMo*c)-(A2+A4*t2+A6*t4+A8*t6)*t*t1)/Ao ep1=ABS(Bo-Bo1) If(ep1.LE.Gh) Goto 3 Bo1=Bo Goto 4 3 to=dtan(Bo) tN=a/dsqrt(1.d0-e2*dsin(Bo)*dsin(Bo)) tM=(1.d0-e2)*tN/(1.d0-e2*dsin(Bo)*dsin(Bo)) P=tN/tM y2=Y(I)*Y(I) y3=Y(I)*Y(I)*Y(I) y4=y2*y2 y5=y2*y3 y6=y2**3 y7=y3*y4 y8=y2**4 dM2=dMo**2 dM3=dMo**3 dM4=dMo**4 dM5=dMo**5 dM6=dMo**6 dM7=dMo**7 dM8=dMo**8 tN3=tN**3 tN5=tN**5 tN7=tN**7 to2=to**2 to4=to**4 to6=to**6 P2=P**2 P3=P**3 P4=P**4 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 86 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 R1=(to*y2)/(2.d0*dM2*tM*tN) R2=(to*y4)/(24.d0*dM4*tM*tN3) R21=(-4.d0*P2+9.d0*P*(1.d0-to2)+12.d0*to2) R3=(to*y6)/(720.d0*dM6*tM*tN5) R31=8.d0*P4*(11.d0-24.d0*to2)-12.d0*P*P2*(21.d0-71.d0*to2) R32=15.d0*P2*(15.d0-98.d0*to2+15.d0*to4)+180.d0*P*(5.d0*to2- *3.d0*to4)+360.d0*to4 R4=(to*y8)/(40320.d0*dM8*tM*tN7) R41=(1385.d0+3633.d0*to2+4095.d0*to4+1575.d0*to6) GB=Bo-R1+R2*R21-R3*(R31+R32)+R4*R41 SB=1.d0/dcos(Bo) q1=Y(I)/(dMo*tN) q2=y3*(P+2.d0*to2)/(6.d0*dM3*tN3) q3=y5/(120.d0*dM5*tN5) q31=(-4.d0*P3*(1.d0-6.d0*to2)+P2*(9.d0-68.d0*to2)+72.d0*P*to2 *+24.d0*to4) q4=y7/(5040.d0*dM7*tN7) q41=(61.d0+662.d0*to2+1320.d0*to4+720.d0*to6) dl=sb*(q1-q2+q3*q31-q4*q41) GL=GL0+dl e=dsqrt((a22-b22)/a22) dl1=Gl-dl0 dt=dtan(GB) fi=(1.d0-e**2*(dsin(GB))**2)/(1.d0-e**2) b0=1.d0+0.75d0*e**2+(45.d0/64.d0)*e**4+(175.d0/256.d0)*e**6 b222=0.75d0*e**2+(15.d0/16.d0)*e**4+(525.d0/512.d0)*e**6 b4=(15.d0/64.d0)*e**4+(105.d0/256.d0)*e**6 b6=(35.d0/512.d0)*e**6 X0=a*(1.d0-e**2)*(b0*GB-(b222/2.d0)*dsin(2.d0*GB)+(b4/4.d0)* *dsin(4.d0*GB)-(b6/6.d0)*dsin(6.d0*GB)) dN=a/dsqrt(1.d0-e**2*(dsin(GB))**2) dc=dcos(GB) ds=dsin(GB) dx=dmo*(X0+dN*ds*dc*dl1**2/2.d0+dN*ds*dc**3*(4.d0*fi**2+fi- *dt**2)*dl1**4/24.d0+dN*ds*dc**5.d0*(8*fi**4*(11.d0-24.d0*dt**2) *-28.d0*fi**3*(1.d0-6*dt**2)+fi**2*(1.d0-32.d0*dt**2)-fi*(2.d0* *dt**2)+dt**4)*dl1**6/720.d0+dN*ds*dc**7*(1385.d0-3111.d0*dt**2+ *543.d0*dt**4-dt**6)*dl1**8/40320.d0) dy=dmo*(dN*dl1*dc+dN*dc**3*(fi-dt**2)*dl1**3/6.d0+dN*dc**5* *(4.d0*fi**3*(1.d0-6.d0*dt**2)+fi**2*(1+8.d0*dt**2)-2.d0*fi* *dt**2+dt**4)*dl1**5/120.d0+dN*dc**7*(61.d0-479.d0*dt**2+179.d0* *dt**4-dt**6)*dl1**7/5040.d0) dy=dy+500000.d0 Y(I)=Y(I)+500000.d0 Call Drado(GB,Id,Iph,g,Ro) Call Drado(GL,Id2,Iph2,g2,Ro) Write (4,7) I,td(I),x(I),Y(I), dx, dy,Id,Iph,g,Id2,Iph2,g2 7 Format ( '|',I5,'| ',A7,' |',F15.3,'|',F15.3,'|',F15.3,'|',F15.3, *'|',I3 , I3 , F8.4 ,' |', I3 , I3 , F8.4,'|') 2 Continue Write(4,8) 8 Format (113('=')) Write(4,16) 16 Format(///60x,' Nguoi thuc hien: Cao Ba Ha '/ * 60x,' Lop : Trac dia B - K48'/ * 60x,' TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT '/) Stop End Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Cao B¸ H¹ - 87 - Líp Tr¾c ®Þa B-K48 tµi liÖu tham kh¶o [1]. GS.TSKH. Hoµng Ngäc Hµ - TS. Tr­¬ng Quang HiÕu (1999), C¬ së to¸n häc xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa, Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i. [2]. Phan V¨n HiÕn - Ng« V¨n Hîi - TrÇn Kh¸nh - NguyÔn Quang Phóc NguyÔn Quang Th¾ng - Phan Hång TiÕn - TrÇn ViÕt TuÊn (2001), Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i. [3]. NguyÔn Quang Phóc (2004), §Æc ®iÓm c«ng t¸c thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ mÆt ph¼ng tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, T¹p chÝ KHKT Má - §Þa chÊt, Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt. [4]. TrÇn Kh¸nh (1996), Nghiªn cøu øng dông b×nh sai tù do trong lÜnh vùc xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, LuËn ¸n PTS khoa häc kü thuËt, Th­ viÖn tr­êng §¹i häc Má-§Þa chÊt, Hµ Néi. [5]. NguyÔn Quang Phóc (2002), Tiªu chuÈn æn ®Þnh cña c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së trong quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh, TuyÓn tËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø 15, §¹i häc Má - §Þa chÊt, Hµ Néi. [6]. NguyÔn Quang Phóc (2001), Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc chuÈn vµ xö lý sè liÖu ®o lón c«ng tr×nh, LuËn v¨n th¹c sü kü thuËt,Th­ viÖn tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [7]. Phan V¨n HiÕn - Vi Tr­êng - Tr­¬ng Quang HiÕu (1985), Lý thuyÕt sai sè vµ ph­¬ng ph¸p sè b×nh ph­¬ng nhá nhÊt, Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i. [8]. NguyÔn Quang Phóc ( ), Bµn thªm vÒ vÊn ®Ò ®Þnh vÞ l­íi tù do tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, T¹p chÝ KHKT Má- §Þa ChÊt sè 19, Tr­êng §¹i Häc Má- §Þa ChÊt. [9]. §ç Ngäc §­êng - §Æng Nam Chinh (2007), Bµi gi¶ng c«ng nghÖ GPS, Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt. [10]. NguyÔn Quang Phóc (2004), Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ®¹i l­îng ®o ®Õn h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña ellipse sai sè, T¹p chÝ KHKT Má - §Þa ChÊt sè 7, Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf16_3316.pdf