Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro

Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục hình .iii Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ v Các chữ viết tắt .vi Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 2 II.1. Đại cương về da . 2 II.1.1. Giới thiệu 2 II.1.2. Cấu trúc da 4 II.1.2.1 Lớp biểu bì . 5 a Lớp gốc 5 b Lớp sợi . 5 c Lớp hạt . 6 d Lớp bóng . 6 e Lớp sừng 6 f Các tế bào thuộc lớp biểu bì . 6 g Hình thái điển hình của các tế bào biểu bì 9 h Một số cấu trúc đặc biệt của tế bào biểu bì . 10 II.1.2.2 Lớp trung bì . 12 II.1.2.3 Màng cơ bản 12 II.1.2.4 Sự phân bố mạch và thần kinh . 12 II.1.2.5 Cấu trúc phụ trên da . 13 II.2. Đại cương về da bao quy đầu 15 II.2.1. Giới thiệu 15 II.2.2. Cấu trúc da bao quy đầu . 16 II.2.2.1 Vị trí . 16 II.2.2.2 Cấu trúc . 16 II.3. Tế bào sừng 18 II.3.1 Giới thiệu 18 II.3.2. Cơ chế biệt hóa 18 II.3.2.1 Cơ chế biệt hóa tế bào gốc biểu bì 18 II.3.2.2 Cơ chế hóa sừng ở biểu bì da 21 II.3.3. Các phương pháp thu nhận tế bào sừng 22 II.3.4. Các môi trường nuôi tế bào sừng 23 II.3.4.1 Môi trường có huyết thanh . 23 II.3.4.2 Feeder nguyên bào sợi . 24 II.3.4.3 Môi trường không huyết thanh 25 II.3.4.4 Môi trường bổ sung nhân tố từ thực vật 26 II.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng lên tế bào sừng 27 II.3.5.1 Hormone và các nhân tố tăng trưởng . 27 II.3.5.2 Calcium 27 II.3.6. Ứng dụng của việc nuôi tế bào sừng . 28 II.3.7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước . 30 Chương III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP . 31 III.1. Vật liệu . 31 III.1.1. Dụng cụ 32 III.1.2. Thiết bị . 33 III.1.3. Quy trình chuẩn bị dụng cụ 35 III.1.4. Hóa chất . 36 III.1.4. Chuẩn bị hóa chất . 37 III.2. Phương pháp nghiên cứu III.2.1. Thiết kế nghiên cứu 42 III.2.2. Đối tượng nghiên cứu 42 III.2.3. Nội dung nghiên cứu 44 III.2.3.1 Mục tiêu tổng quát 44 III.2.3.2 Mục tiêu khảo sát 44 III.2.3.3 Trình tự thí nghiệm tổng quát . 44 III.2.3.3 Các quy trình thí nghiệm 45 Phương pháp thu nhận lớp biểu bì 46 Phương pháp nuôi sơ cấp biểu bì 47 Phương pháp nuôi thứ cấp tế bào sừng . 48 Phương pháp xác định mật độ tế bào 48 Phương pháp xử lý số liệu 49 Chương IV: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 49 IV.1. Kết quả thu nhận lớp biểu bì 49 IV.2. Kết quả xác định môi trường tối ưu cho khả năng bám dính của tế bào biểu bì . 55 IV.3. Kết quả nuôi sơ cấp tế bào sừng . 59 IV.4. Kết quả sự tăng trưởng của tế bào sừng ở nuôi thứ cấp 62 Chương V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 69 V.1. Kết luận 69 V.2. Đề nghị . 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC . 73

pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2825 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuangHung.pdf
Luận văn liên quan