Khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng plc tại công ty asc charwie

ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY IN HOA VĂN TRÊN KHĂN DÙNG PLC TẠI CÔNG TY ASC CHARWIE LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa để từng bước bắt kịp sự phát triển trong khu vực Đông Nam Á và thế giới về mọi mắt kinh tế và xã hội. Công nghiệp sản xuất hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Việc tự động hóa là sự lựa chọn không tránh khỏi trong mọi lĩnh vực nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Cùng với sự của các ngành sản xuất khác, ngành dệt và sản xuất hàng may mặc cũng phát triển mạnh, các mặt hàng vải đa dạng về chủng loại, màu sắc hoa văn phong phú. Các trang thiết bị máy móc phục vụ trong công nghiệp ở nước ta đa số còn lạc hậu song do nhu cầu sản xuất số máy này vẫn được khai thác. Với nguồn vốn đầu tư mới hạn hẹp do đó bên cạnh việc mua sắm những trang thiết bị mới, hiện đại cần phải cải tạo nâng cấp các hệ thống thiết bị máy móc cũ để đáp ứng cho việc sản xuất. Việc nâng cấp các hệ thống này nhằm nâng cao mức độ tự động hóa, tăng năng suất trong sản xuất. Bước thực hiện việc cải tạo nâng cấp một hệ thống máy móc đầu tiên là thay thế hệ thống điều khiển cũ sử dụng rơle bằng một thiết bị điều khiển có thể lập trình được là PLC nhằm làm cho mạch điều khiển của hệ thống gọn nhẹ, hoạt động chính xác đáng tin cậy hơn và quan trọng nhất là dễ dàng thay đổi chương trình điều khiển khi có yêu cầu. PLC là một thiết bị điều khiển công nghiệp mới đã và đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Vấn đề tự động hóa trong công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay và nâng cao năng suất lao động, là một trong những đề tài được các bạn sinh viên, các thầy cô ở những trường kỹ thuật quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất. Việc khảo sát và sử dụng phần mềm lập trình cho PLC họ SIMATIC S7 để điều khiển máy in hoa văn trên khăn tắm là nội dung của tập luận văn tốt nghiệp mà em trình bày. MỤC LỤC Chương I: A. Giới thiệu chung về thiết bị điều khiển lập trình PLC 1 B. Giới thiệu chung về thiết bị điều khiển lập trình PLC SIMATIC S7-200 2 1. Cấu trúc phần cứng của S7 – 200 2 2. Cấu trú bộ nhớ 6 3. Thực hiện chương trình 10 4. Cấu trúc chương trình của S7 – 200 11 Chương II: Ngôn ngữ lập trình của S7 – 200 1. Phương pháp lập trình 13 2. Các toán hạng giới hạn cho phép của CPU 214 15 3. Một số lệnh cơ bản 16 Chương III: Qui trình công nghệ in khăn 1. Giới thiệu công nghệ in 34 2. Các phần của máy in 36 3. Nguyên tắc hoạt động của máy in 37 4. Các chương trình hoạt động của máy in 37 Chương IV: Chương trình điều khiển hệ thống máy in hoa văn dùng PLC 1. Các yêu cầu công nghệ của hệ thống máy in 40 2. Qui định một số tiếp điểm và cuộn dây trong chương trình điều khiển 40 3. Lưu đồ giải thuật các chương trình 42 4. Chương trình điều khiển dạng LAD 50 5. Chương trình điều khiển dạng STL 67 KẾT LUẬN

docChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng plc tại công ty asc charwie, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng n ┤├ Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng neáu n=1 n: I, Q, M, SM, (bit) T, C n ┤\├ Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû khi n=1 n ┤I├ Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng töùc thôøi khi n=1 n:1 n ┤\I├ Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû töùc thôøi khi n=1 Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho STL nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng LD n Leänh naïp giaù trò logic cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n: I, Q, M, SM, (bit) T, C LDN n Leänh naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. LDI n Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n:1 LDNI n Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. ª OUTPUT (=): leänh sao cheùp noäi dung cuûa bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp vaøo bit ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Moâ taû leänh OUTPUT baèng LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng n ─( ) Cuoän daây ñaàu ra ôû traïng thaùi kích thích khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua n:I,Q,M,SM,T,C (bit) n ─( I ) Cuoän daây ñaàu ra ñöôïc kích thích töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua n: Q (bit) Caùc leänh ghi/xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm: ª SET (S) ª RESET (R): Leänh duøng ñeå ñoùng vaø ngaét caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. Trong LAD, logic ñieàu khieån doøng ñieän ñoùng hay ngaét caùc cuoän daây ñaàu ra. Khi doøng ñieàu khieån ñeán caùc cuoän daây thì caùc cuoân daây ñoùng hoaëc môû caùc tieáp ñieåm. Trong STL, leänh truyeàn traïng thaùi bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp ñeán caùc ñieåm thieát keá. Neáu bit naøy coù giaù trò baèng 1, caùc leänh S hoaëc R seõ ñoùng ngaét tieáp ñieåm hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm (giôùi haïn töø 1 ñeán 255). Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi bôûi caùc leänh naøy. Moâ taû leänh S (Set) vaø R (Reset) baèng LAD: LAD Moâ taû Toaùn haïng S bit n ──( S ) Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit S-bit: I, Q, M,SM,T, C,V (bit) n (byte): IB, QB, MB, SMB, VB,AC, haèng soá, *VD, *AC S bit n ──( R ) Ngaét moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S-bit. Neáu S-bit laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoaù bit ñaàu ra cuûa Timer/Counter ñoù. S bit n ──( SI ) Ñoùng töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit S-bit: Q (bit) n(byte):IB,QB, MB, SMB, VB,AC, haèng soá, *VD, *AC S bit n ──( RI ) Ngaét töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit Moâ taû leänh S (Set) vaø R (Reset) baèng STL: STL Moâ taû Toaùn haïng S S-bit n Ghi giaù trò logic vaøo moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit S-bit: I, Q, M,SM,T, C,V (bit) R S-bit n Xoùa moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit. Neáu S-bit laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoaù bit ñaàu ra cuûa Timer/Counter ñoù. SI S-bit n Ghi töùc thôøi giaù trò logic vaøo moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit S-bit: Q (bit) n (byte):IB,QB,MB, SMB, VB,AC, haèng soá, *VD, *AC RI S-bit n Xoùa töùc thôøi moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit. Caùc leänh logic ñaïi soá Boolean: Caùc leänh tieáp ñieåm ñaïi soá Boolean cho pheùp taïo laäp caùc maïch logic (khoâng coù nhôù). Trong LAD caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caáu truùc maïch, maéc noái tieáp hay song song caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay caùc tieáp ñieåm thöôøng môû. Trong STL coù theå söû duïng leänh A (And) vaø O (Or) cho caùc haøm hôû hoaëc caùc leänh AN (And Not), ON (Or Not) cho caùc haøm kín. Giaù trò cuûa ngaên xeáp thay ñoåi phuï thuoäc vaøo töøng leänh. Ngoaøi nhöõng leänh laøm vieäc tröïc tieáp vôùi tieáp ñieåm, S7 – 200 coøn coù 5 leänh ñaëc bieät bieåu dieãn cho caùc pheùp tính cuûa ñaïi soá Boolean cho caùc bit trong ngaên xeáp, ñöôïc goïi laø leänh stack logic. Ñoù laø caùc leänh ALD (And Load), OLD (Or Load), LPS (Logic Push), LRD (Logic Read) vaø LPP (Logic Pop). Leänh stack logic ñöôïc duøng ñeå toå hôïp, sao chuïp hoaëc xoaù caùc meänh ñeà logic. LAD khoâng coù boä ñeám daønh cho Stack logic. STL söû duïng caùc leänh stack logic ñeå thöïc hieän phöông trình toång theå coù nhieàu bieåu thöùc con. Leänh Moâ taû Toaùn haïng ALD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính logic AND. Keát quaû ghi laïi vaøo bit ñaàu tieân. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Khoâng coù OLD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính logic OR. Keát quaû ghi laïi vaøo bit ñaàu tieân. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Khoâng coù LPS Leänh Logic Push (LPS) sao chuïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi bò ñaåy xuoáng moät bit. Bit cuoái cuøng bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp. Khoâng coù LRD Leänh sao cheùp giaù trò cuûa bit thöù hai vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp.Caùc giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí Khoâng coù LPP Leänh keùo ngaên xeáp leân moät bit. Giaù trò cuûa bit sau ñöôïc chuyeån cho bit tröôùc. Khoâng coù ª AND (A) Leänh A vaø O phoái hôïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm n vôùi ª OR (O) giaù trò bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû pheùp tính ñöôïc ñaët laïi vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Giaù trò cuûa caùc bit coøn laïi trong ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Taùc ñoäng cuûa caùc pheùp tính A (And) vaø O (Or) C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Tröôùc (And) Sau Tröôùc (Or) Sau m =C0٧n m =C0٨n ª AND LOAD (ALD) ª OR LOAD (OR) : Leänh ALD vaø OLD thöïc hieän pheùp tính logic And vaø Or giöõa hai bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû cuûa logic naøy seõ ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. Noäi dung coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Taùc ñoäng cuûa leänh ALD vaø OLD VAØO ngaên xeáp nhö sau: C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Tröôùc ALD Sau C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Tröôùc OLD Sau m =C0٧C1 m =C0٨C1 ª LOGIC PUSH (LPS) ª LOGIC READ (LRD) ª LOGIC POP (LPP): Leänh LPS, LRD vaø LPP laø nhöõng leänh thay ñoåi noäi dung bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh LPS sao cheùp noäi dung bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp sau ñoù bò ñaåy xuoáng moät bit. Leänh LRD laáy giaù trò bit thöù hai ghi vaøo bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp sau ñoù ñöôïc keùo leân moät bit. Leänh LPP keùo ngaên xeáp leân moät bit. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ┤ NOT ├ ┤ P ├ ┤ N ├ Coù theå duøng caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå phaùt hieän söï chuyeån tieáp traïng thaùi cuûa xung (söôøn xung) vaø ñaûo laïi traïng thaùi cuûa doøng cung caáp (giaù trò ñænh cuûa ngaên xeáp). LAD söû duïng caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät naøy ñeå taùc ñoäng vaøo doøng cung caáp. Caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät khoâng coù toaùn haïng rieâng cuûa chính chuùng vì theá phaûi ñaët chuùng phía tröôùc cuoän daây hoaëc hoäp ñaàu ra. Tieáp ñieåm chuyeån tieáp döông/aâm (caùc leänh söôøn tröôùc vaø söôøn sau) coù nhu caàu veà boä nhôù bôûi vaäy ñoái vôùi CPU 214 coù theå söû duïng nhieàu nhaát laø 256 leänh. Caùc leänh so saùnh Khi laäp trình, neáu caùc quyeát ñònh veà ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän döïa treân keát quaû cuûa vieäc so saùnh thì coù theå söû duïng leänh so saùnh theo byte, Word hay Dword cuûa S7 – 200. LAD söû duïng leänh so saùnh ñeå so saùnh caùc giaù trò cuûa byte, word hay Dword (giaù trò thöïc hoaëc nguyeân). Nhöõng leänh so saùnh thöôøng laø: so saùnh nhoû hôn hoaëc baèng (=). Khi so saùnh giaù trò cuûa byte thí khoâng caàn phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng, ngöôïc laïi khi so saùnh caùc töø hay töø keùp vôùi nhau thì phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng laø bit cao nhaát trong töø hoaëc töø keùp. Ví duï 7FFF > 8000 vaø 7FFFFFFF > 80000000. LAD Moâ taû Toaùn haïng n1 n2 ─┤==B├─ n1 n2 ─┤==I├─ n1 n2 ─┤==D├─ n1 n2 ─┤==R├─ Tieáp ñieåm ñoùng khi n1=n2 B = byte I = Integer = Word D = Double Integer R = Real n1, n2(byte): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Const, *VD, *AC n1 n2 ─┤>=B├─ n1 n2 ─┤>=I├─ n1 n2 ─┤>=D├─ n1 n2 ─┤>=R├─ Tieáp ñieåm ñoùng khi n1≥ n2 B = byte I = Integer = Word D = Double Integer R = Real n1, n2(word): VW, T, C, QW, MW, SMW, AC, AIW, haèng soá, *VD, *AC n1 n2 ─┤<=B├─ n1 n2 ─┤<=I├─ n1 n2 ─┤<=D├─ n1 n2 ─┤<=R├─ Tieáp ñieåm ñoùng khi n1≤ n2 B = byte I = Integer = Word D = Double Integer R = Real n1, n2(Dword): VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC, haèng soá, *VD, *AC Trong STL nhöõng leänh so saùnh thöïc hieän pheùp so saùnh byte, töø hay töø keùp. Caên cöù vaøo kieåu so saùnh (=), keát quaû cuûa pheùp so saùnh coù giaù trò baèng 0 (neáu ñuùng) hoaëc baèng 1 (neáu sai) neân noù coù theå söû duïng keát hôïp cuøng caùc leänh LD, A, O. Ñeå taïo ra ñöôïc caùc pheùp so saùnh maø S7 – 200 khoâng coù leänh so saùnh töông öùng nhö: so saùnh khoâng baèng nhau (), so saùnh nhoû hôn (), coù theå taïo ra ñöôïc nhôø keát hôïp leänh NOT vôùi caùc leänh ñaõ coù (==, >=, <=) Leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình con Caùc leänh cuûa chöông trình, neáu khoâng coù nhöõng leänh ñieàu khieån rieâng, seõ ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi trong moät voøng queùt. Leänh ñieàu khieån chöông trình cho pheùp thay ñoåi thöù töï thöïc hieän leänh. Chuùng cho pheùp chuyeån thöù töï thöïc hieän, ñaùng leõ ra laø leänh tieáp theo, tôùi moät leänh baát cöù naøo khaùc cuûa chöông trình, trong ñoù nôi ñieàu khieån chuyeån ñeán ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc baèng moät nhaõn chæ ñích. Thuoäc nhoùm leänh ñieàu khieån chöông trình goàm: leänh nhaûy, leänh gïoïi chöông trình con. Nhaõn chæ ñích, hay goïi ñôn giaûn laø nhaõn, phaûi ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc khi thöïc hieän nhaûy hay leänh goïi chöông trình con. Vieäc ñaët nhaõn cho leänh nhaûy phaûi naèm trong chöông trình. Nhaõn cuûa chöông trình con, hoaëc cuûa chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc khai baùo ôû ñaàu chöông trình. Khoâng theå duøng leänh nhaûy JMP ñeå chuyeån ñieàu khieån töø chöông trình chính vaøo moät vaøo moät nhaõn baát kyø trong chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét. Töông töï nhö vaäy cuõng khoâng theå töø moät chöông trình con hay chöông trình xöû lyù ngaét nhaûy vaøo baát cöù moät nhaõn naøo naèm ngoaøi caùc chöông trình ñoù. Leänh goïi chöông trình con laø leänh chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con. Khi chöông trình con thöïc hieän caùc pheùp tính cuûa mình thì vieäc ñieàu khieån laïi ñöôïc chuyeån trôû veà leänh tieáp theo trong chöông trình chính ngay sau leänh goïi chöông trình con. Töø moät chöông trình con coù theå goïi ñöôïc moät chöông trình con khaùc trong noù, coù theå goïi nhö vaäy nhieàu nhaát laø 8 laàn trong S7 – 200. Ñeä qui (trong moät chöông trình con coù leänh goïi ñeán chính noù) veà nguyeân taéc khoâng bò caám song phaûi chuù yù ñeán giôùi haïn treân. Neáu leänh nhaûy hay leänh goïi chöông trình con ñöôïc thöïc hieän thì ñænh ngaên xeáp luoân coù giaù trò logic baèng 1. Bôûi vaäy trong chöông trình con caùc leänh coù ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän nhö caùc leänh khoâng ñieàu kieän. Sau caùc leänh LBL (ñaët nhaõn) vaø SBR, leänh LD trong STL seõ bò voâ hieäu hoùa. Khi moät chöông trình con ñöôïc goïi, toaøn boä noäi dung cuûa ngaên xeáp seõ ñöôïc caát ñi, ñænh cuûa ngaên xeáp nhaän moät giaù trò môùi laø 1, caùc bit khaùc coøn laïi cuûa ngaên xeáp nhaän giaù trò logic 0 vaø chöông trình ñöôïc chuyeån tieáp ñeán chöông trình con ñaõ ñöôïc goïi. Khi thöïc hieän xong chöông trình con vaø tröôùc khi ñieàu khieån ñöôïc chuyeån trôû laïi chöông trình ñaõ goïi noù, noäi dung ngaên xeáp ñaõ ñöôïc caát giöõ tröôùc ñoù seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi ngaên xeáp. Noäi dung cuûa thanh ghi AC khoâng ñöôïc caát giöõ khi goïi chöông trình con, nhöng khi moät chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc goïi, noäi dung cuûa thanh ghi AC seõ ñöôïc caát giöõ tröôùc khi thöïc hieän chöông trình xöû lyù ngaét vaø naïp laïi khi chöông trình xöû lyù ngaét ñaõ ñöôïc thöïc hieän xong. Bôûi vaäy chöông trình xöû lyù ngaét coù theå töï do söû duïng boán thanh ghi AC cuûa S7 – 200. ª JMP, CALL ª LBL, SBR : Leänh nhaûy JMP vaø leänh goïi chöông trình con SBR cho pheùp chuyeån ñieàu khieån töø vò trí naøy ñeán moät vò trí khaùc trong chöông trình. Cuù phaùp leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình con trong LAD vaø STL ñeàu coù toaùn haïng laø nhaõn chæ ñích (nôi nhaûy ñeán, nôi chöùa chöông trình con) LAD STL Moâ taû Toaùn haïng n ─( JMP) JMP Kn Leänh nhaûy thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán nhaõn n trong moät chöông trình. n: CPU 212: 0÷63 CPU 214: 0÷255 LBL: n JMP Kn Leänh khai baùo nhaõn n trong moät chöông trình. n ─( CALL) CALL Kn Leänh goïi chöông trình con, thöïc hieän pheùp chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con coù nhaõn n. n: CPU 212: 0÷15 CPU 214: 0÷255 SBR:n SBR Kn Leänh gaùn nhaõn cho moät chöông trình con. ─( CRET) CRET Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con coù ñieàu kieän (bit ñaàu cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1) Khoâng coù ─( RET) RET Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con khoâng ñieàu kieän. Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt MEND, END, STOP, NOP, WDR Caùc leänh naøy ñöôïc duøng ñeå keát thuùc chöông trình ñang thöïc hieän, vaø keùo daøi moät khoaûng thôøi gian cuûa moät voøng queùt. Trong LAD vaø STL chöông trình phaûi ñöôïc keát thuùc baèng leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän MEND. Coù theå söû duïng leänh keát thuùc coù ñieàu kieän END tröôùc leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän. Leänh STOP keát thuùc chöông trình, noù chuyeån ñieàu khieån chöông trình ñeán cheá ñoä STOP. Neáu nhö gaëp leänh STOP trong chöông trình chính, hoaëc trong chöông trình con thì chöông trình ñang ñöôïc thöïc hieän seõ keát thuùc ngay laäp töùc. Leänh roãng NOP khoâng coù taùc duïng gì trong vieäc thöïc hieän chöông trình. Caàn löu yù leänh NOP phaûi ñöôïc ñaët beân trong chöông trình chính, chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét. Leänh WDR seõ khôûi ñoäng laïi ñoàng hoà quan saùt (watchdog timer), vaø chöông trình tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt ôû cheá ñoä quan saùt neân caån thaän khi söû duïng leänh WDR. Vieäc chuyeån coâng taéc cöùng cuûa S7 – 200 vaøo vò trí STOP hoaëc thöïc hieän leänh STOP trong chöông trình seõ laø nguyeân nhaân ñaët ñieàu khieån vaøo cheá ñoä döøng trong khoaûng thôøi gian 1,4s … Caùc leänh ñieàu khieån Timer Timer laø boä taïo thôøi gian giöõa tín hieäu ra neân trong ñieàu khieån vaãn thöôøng ñöôïc goïi laø khaâu treã. Neáu kyù hieäu tín hieäu (logic) vaøo laø x(t) vaø thôøi gian treã taïo ra baèng Timer laø t thì tín hieäu ñaàu ra cuûa Timer ñoù seõ laø x(t – t) S7 – 200 coù 64 boä Timer (vôùi CPU 212) hoaëc 128 Timer (vôùi CPU 214) ñöôïc chia laøm hai loaïi khaùc nhau laø: Timer taïo thôøi gian treã khoâng coù nhôù (On-Delay Timer), kyù hieäu laø TON. Timer taïo thôøi gian treã coù nhôù (Retentive On-Delay Timer), kyù hieäu laø TONR. Hai kieåu Timer cuûa S7 – 200 (TON vaø TONR) phaân bieät vôùi nhau ôû phaûn öùng cuûa noù ñoái vôùi traïng thaùi ñaàu vaøo. Caû hai Timer kieåu TON vaø TONR cuøng baét ñaàu taïo thôøi gian treã tín hieäu keå töø thôøi ñieåm coù söôøn leân ôû tín hieäu ñaàu vaøo, töùc laø khi tín hieäu ñaàu vaøo chuyeån traïng thaùi logic töø 0 leân 1, ñöôïc goïi laø thôøi gian Timer ñöôïc kích, vaø khoâng tính khoaûng thôøi gian khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic 0 vaøo thôøi gian treã tín hieäu ñaët tröôùc. Khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng 0, TON töï ñoäng reset coøn TONR thì khoâng töï ñoäng reset. Timer TON ñöôïc duøng ñeå taïo thôøi gian treã trong moät khoaûng thôøi gian (mieàn lieân thoâng), coøn vôùi TONR thôøi gian treã seõ ñöôïc taïo ra trong nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau. Timer TON vaø TONR bao goàm 3 loaïi vôùi ba ñoä phaân giaûi khaùc nhau, ñoä phaân giaûi 1ms, 10ms vaø 100ms. Thôøi gian treã t ñöôïc taïo ra chính laø tích cuûa ñoä phaân giaûi cuûa boä Timer ñöôïc choïn vaø giaù trò ñaët tröôùc cho Timer. Ví duï Timer coù ñoä phaân giaûi 10ms vaø giaù trò ñaët tröôùc laø 50 thì thôøi gian treã seõ laø t = 500ms. Timer cuûa S7 – 200 coù nhöõng tính chaát cô baûn sau: Caùc boä Timer ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät coång vaøo vaø giaù trò ñeám töùc thôøi. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer ñöôïc nhôù trong thanh ghi 2 byte (goïi laø T-word) cuûa Timer, xaùc ñònh khoaûng thôøi gian treã keå töø khi Timer ñöôïc kích. Giaù trò ñaët tröôùc cuûa caùc boä Timer ñöôïc kyù hieäu trong LAD vaø STL laø PT. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa thanh ghi T-word thöôøng xuyeân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa Timer. Moãi boä Timer, ngoaøi thanh ghi 2 byte T-word löu giaù trò ñeám töùc thôøi, coøn coù moät bit kyù hieäu laø T-bit, chæ thò traïng thaùi logic ñaàu ra. Giaù trò logic cuûa bit naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vôùi giaù trò ñaët tröôùc. Trong khoaûng thôøi gian tín hieäu x(t) coù giaù trò logic 1, giaù trò ñeám töùc thôøi trong T-word luoân ñöôïc caäp nhaät vaø thay ñoåi taêng daàn cho ñeán khi noù ñaït giaù trò cöïc ñaïi. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hay baèng giaù trò ñaët tröôùc, T-bit coù giaù trò logic 1. Ñoä phaân giaûi caùc loaïi Timer cuûa S7 – 200, CPU 214 Leänh Ñoä phaân giaûi Giaù trò cöïc ñaïi CPU 214 TON 1 ms 32,767 s T32 vaø T96 10 ms 327,67 s T33 ÷ T36, T97 ÷ T100 100 ms 3276,7 s T32 ÷ T96, T101 ÷ T127 TONR 1 ms 32,767 s T0 vaø T64 10 ms 327,67 s T1 ÷ T4, T65 ÷ T68 100 ms 3276,7 s T5 ÷ T31, T69 ÷ T95 Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng TON—Txx — IN — PT Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TON ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bit coù giaù trò logic baèng 1. coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo IN. Txx (word) CPU214:32÷63 96÷127 PT: VW, T, (word) C, IW, QW,MW,SMW, AC,AIW,haèngsoá TONR—Txx — IN — PT Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bit coù giaù trò logic baèng 1. Chæ coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R cho T-bit. Txx (word) CPU214: 0 ÷31 64 ÷95 PT: VW, T, (word) C, IW, QW,MW,SMW, AC,AIW,haèngsoá Khi söû duïng Timer kieåu TONR, giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc löu laïi vaø khoâng bò thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian khi tín hieäu ñaàu vaøo coù logic 0. Giaù trò cuûa T-bit khoâng ñöôïc nhôù maø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vaø giaù trò ñaët tröôùc. Khi reset moät boä Timer, T-word vaø T-bit cuûa noù ñoàng thôøi ñöôïc xoùa vaø coù giaù trò baèng 0, nhö vaäy giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc ñaët veà 0 vaø tin hieäu ñaàu ra cuõng coù traïng thaùi logic baèng 0. Caùc leänh ñieàu khieån Counter Counter laø boä ñeám thöïc hieän chöùc naêng ñeám söôøn xung trong S7 – 200. Caùc boä ñeám cuûa S7 – 200 ñöôïc chia laøm hai loaïi: boä ñeám tieán (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD). Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu logic ñaàu vaøo, töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi logic töø 0 leân 1 cuûa tín hieäu. Soá xung ñeám ñöôïc, ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte cuûa boä ñeám, goïi laø thanh ghi C-word. Noäi dung cuûa thanh ghi C-word, goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám, luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám, ñöôïc kyù hieäu laø PV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng hoaëc lôùn hôn giaù trò ñaët tröôùc naøy thì boä ñeám baùo ra ngoaøi baèng caùch ñaët giaù trò logic 1 vaøo moät bit ñaëc bieät cuûa noù, goïi laø C-bit. Tröôøng hôïp giaù trò ñeám töùc thôøi nhoû hôn giaù trò ñaët tröôùc C-bit coù giaù trò logic laø 0. Khaùc vôùi caùc boä Timer, caùc boä ñeám CTU vaø CTUD ñeàu coù chaân noái vôùi tín hieäu ñieàu khieån xoùa ñeå thöïc hieän vieäc ñaët laïi cheá ñoä khôûi phaùt ban ñaàu (reset) cho boä ñeám, ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi R trong LAD, hay ñöôïc qui ñònh laø traïng thaùi logic cuûa bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong STL. Boä ñeám ñöôïc reset khi tín hieäu xoaù naøy coù möùc logic laø 1 hoaëc khi leänh R (reset) ñöôïc thöïc hieän vôùi C-bit. Khi boä ñeám ñöôïc reset, caû C-word vaø C-bit ñeàu nhaän giaù trò 0. Boä ñeám tieán/luøi CTUD ñeám tieán khi gaêp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám tieán, kyù hieäu laø CU hoaëc bit thöù 3 cuûa ngaên xeáp trong STL, vaø ñeám luøi khi gaëp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám luøi, kyù hieäu laø CD trong LAD hoaëc bit thöù 2 cuûa ngaên xeáp trong STL. Boä ñeám tieán CTU coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø 0 ñeán 32.767. Boä ñeám tieán/luøi CTUD coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø –32.768 ñeán 32.767. LAD Moâ taû Toaùn haïng CTU – Cxx —CU —PV —R Khai baùo boä ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C-word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bit (Cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ñöôïc reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi. Cxx : (word) CPU 214: 0 ÷47 80 ÷127 PV :(word): VW, T,C,IW,QW,MW, SMW, AC, AIW, haèngsoá,*VD,*AC CTUD – Cxx —CU —PV —CD —R Khai baùo boä ñeám tieán/luøi, ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU, ñeám luøi theo söôøn leân cuûa CD. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C-word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bit (Cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ngöøng ñeám tieán khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi 32.767 vaø ngöøng ñeám luøi khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi –32.768. CTUD reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1. Cxx : (word) CPU 214: 48 ÷79 PV :(word): VW, T,C,IW,QW,MW, SMW, AC, AIW, haèngsoá,*VD,*AC Caùc leänh di chuyeån noäi dung oâ nhôù Caùc leänh di chuyeån thöïc hieän vieäc di chuyeån hoaëc sao cheùp soá lieäu töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù. Trong LAD vaø STL leänh dòch chuyeån thöïc hieän vieäc di chuyeån hay sao cheùp noäi dung moät byte, moät töø ñôn, hoaëc moät töø keùp töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù. Leänh trao ñoåi noäi dung vuûa hai byte trong moät töø ñôn thöïc hieän vieäc chuyeån noäi dung cuûa byte thaáp sang byte cao vaø ngöôïc laïi chuyeån noäi dung cuûa byte cao sang byte thaáp cuûa töø ñoù. ª MOV_B (LAD) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa byte IN sang byte OUT ª MOVB (STL) ª MOV_W (LAD) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø ñôn IN sang OUT ª MOVW (STL) ª MOV_DW (LAD) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø keùp IN sang OUT ª MOVD (STL) ª MOV_R (LAD) Leänh sao cheùp moät soá thöïc töø IN (4byte) sang ª MOVR (STL) OUT (4byte) Cuù phaùp leänh dòch chuyeån nhö sau: LAD STL Toaùn haïng MOV_B — EN — IN OUT— MOVB IN OUT IN : VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (byte) haèng soá, *VD, *AC OUT: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (byte) *VD, *AC MOV_W — EN — IN OUT— MOVW IN OUT IN : VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø ñôn) haèng soá, *VD, *AC OUT: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø ñôn) *VD, *AC MOV_DW — EN — IN OUT— MOVD IN OUT IN : VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø keùp) haèng soá, *VD, *AC OUT: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø keùp) *VD, *AC MOV_R — EN — IN OUT— MOVR IN OUT IN : VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø keùp) haèng soá, *VD, *AC OUT: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, (töø keùp) *VD, *AC Söû duïng boä ñeám toác ñoä cao: Boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi vaø ñieàu khieån caùc quaù trình coù toác ñoä cao maø PLC khoâng theå khoáng cheá ñöôïc do bò haïn cheá veà thôøi gian cuûa voøng queùt. Trong CPU 214 coù ba boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc ñaùnh soá laàn löôït laø: HSC0, HSC1 vaø HSC2. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa boä ñeám toác ñoä cao cuõng töông töï nhö caùc boä ñeám thoâng thöôøng khaùc, töùc laø ñeám theo söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo. Soá ñeám ñöôïc seõ ñöôïc heä thoáng ghi nhôù vaøo moät oâ nhôù ñaëc bieät kieåu töø keùp vaø ñöôïc goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi kyù hieäu laø CV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng giaù trò ñaët tröôùc thì boä ñeám phaùt ra moät tín hieäu baùo ngaét. Giaù trò ñaët tröôùc laø moät soá nguyeân 32 bit ñöôïc löu trong moät oâ nhôù kieåu töø keùp, kyù hieäu laø PV. Choïn cheá ñoä laøm vieäc cho Boä ñeám toác ñoä cao baèng leänh HDFE vaø chæ coù theå kích boä ñeám sau khi ñaõ khai baùo cheá ñoä laøm vieäc baèng leänh HSC. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc boä ñeám toác ñoä cao: HSC0: Taàn soá ñeám cöïc ñaïi cho pheùp cuûa HSC0 laø 2 KHz. Boä ñeám HSC0 söû duïng moät coång vaøo laø I0.0 vaø chæ coù moät cheá ñoä laøm vieäc duy nhaát laø ñeám tieán hoaëc luøi soá caùc söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo taïi ngoõ vaøo I0.0 HSC0 söû duïng töø keùp SMD38 ñeå löu giaù trò ñeám töùc thôøi CV, giaù trò ñaët tröôùc PV ñöôïc ghi vaøo töø keùp SMD42 (caû hai giaù trò PV vaø CV laø nhöõng soá nguyeân 32 bit coù daáu). Chieàu ñeám tieán/luøi cuûa HSC0 ñöôïc qui ñònh bôûi traïng thaùi cuûa bit SM37.3 nhö sau: SM37.3 = 0 ñeám luøi theo söôøn leân cuûa I0.0 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.0 Caùc böôùc khai baùo söû duïng HSC0 (neân thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân): Naïp giaù trò ñieàu khieån phuø hôïp cho SMB37. Xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF (do HSC0 coù moät cheá ñoä laøm vieäc neân leänh xaùc ñònh seõ laø: HDEF K0 K0) Naïp giaù trò töùc thôøi ban ñaàu vaø giaù trò ñaët tröôùc vaøo SMD38 vaø SMD42. Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét HSC0 baèng leänh ATCH. Kích boä ñeám baèng leänh HSC K0 HSC1: taàn soá ñeám cöïc ñaïi taïi ngoõ vaøo laø 7KHz HSC1 laø moät boä ñeám linh hoaït, söû duïng boán ñaàu vaøo I0.6, I0.7, I1.0 vaø I1.1 vôùi 12 cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau. HSC1 söû duïng töø keùp SMD48 ñeå löu giaù trò ñeám töùc thôøi CV, giaù trò ñaët tröôùc PV ñöôïc ghi vaøo töø keùp SMD52 (caû hai giaù trò PV vaø CV laø nhöõng soá nguyeân 32 bit coù daáu). Khaùc vôùi HSC0, HSC1 coù ba khaû naêng ñeám: Ñeám tieán hoaëc luøi theo söôøn leân cuûa I0.6 (cheá ñoä 0, 1, 2, 3, 4, 5) Ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.6 vaø luøi theo söôøn leân cuûa I0.7 (cheá ñoä 6, 7, 8) Ñeám tieán hoaëc luøi soá laàn leäch giaù trò logic giöõa hai coång I0.6 vaø I0.7, töùc laø soá laøn pheùp tính logic XOR cuûa I0.6 vaø I0.7 coù keát quaû laø 1 (cheá ñoä 6, 7, 8) Chieàu ñeám (tieán hay luøi) trong cheá ñoä 0, 1, 2 ñöôïc quy ñònh bôûi bit SM47.3 nhö sau: SM47.3 = 0 ñeám luøi theo söôøn leân cuûa I0.6 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.6 vaø trong cheá ñoä 3, 4, 5 bôûi ñaàu vaøo I0.7 nhö sau: I0.7 = 0 ñeám luøi theo söôøn leân cuûa I0.6 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.6 HSC1 coù hai taàn soá ñeám. Trong caùc cheá ñoä 0÷8 taàn soá ñeám baèng taàn soá thay ñoåi traïng thaùi tín hieäu ñaàu vaøo laø 7KHz, rieâng trong cheá ñoä 9, 10, 11 tuøy theo söï khai baùo söû duïng maø taàn soá ñeám coù theå baèng hoaëc coù theå gaáp 4 laàn taàn soá bieán thieân traïng thaùi keát quaû pheùp tính XOR giöõa I0.6 vaø I0.7. Do ñoù trong cheá ñoä 9, 10, 11 taàn soá ñeám cöïc ñaïi cho pheùp cuûa HSC1 seõ laø 28KHz. Caáu truùc byte SMB47 ñöôïc goïi laø byte ñieàu khieån cuûa HSC1 nhö sau SM47.0 Kieåu reset cho tín hieäu xoaù taïi I0.0 (cheá ñoä 1,2,4,5,7,8,10,11) SM47.1 Kieåu kích cho tín hieäu khôûi ñoäng taïi I1.1 (cheá ñoä 2,5,8,11) SM47.2 Taàn soá ñeám cuûa HSC1 (cheá ñoä 9,10,11) SM47.3 Chieàu ñeám: 0 - ñeám luøi, 1 - ñeám tieán SM47.4 Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám: 0-khoâng cho pheùp, 1-cho pheùp SM47.5 Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñaët tröôùc: 0-khoâng cho pheùp, 1-cho pheùp SM47.6 Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò töùc thôøi: 0-khoâng cho pheùp, 1-cho pheùp SM47.7 1-cho pheùp kích HSC1, 0-cho pheùp huyû HSC1 ¯Caùc böôùc khai baùo söû duïng HSC1 (neân thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân): Naïp giaù trò ñieàu khieån phuø hôïp cho SMB47 (ví duï 16#F8=248) Xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF. Naïp giaù trò töùc thôøi ban ñaàu vaøo SMD48 vaø giaù trò ñaët tröôùc vaøo SMD52. Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo/ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét HSC0 baèng leänh ATCH. Kích boä ñeám baèng leänh HSC. Khi söû duïng HSC1 cuøng vôùi cheá ñoä ngaét vaøo/ra, caùc tín hieäu baùo ngaét sau ñaây seõ ñöôïc phaùt: Baùo ngaét khi CV=PV neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 13 ñöôïc khai baùo. Baùo ngaét khi coù tín hieäu baùo thay ñoåi chieàu ñeám töø I0.7, neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 14 ñöôïc khai baùo. Baùo ngaét khi HSC1 bò reset bôûi I1.0, neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 15 ñöôïc khai baùo. HSC2: HSC2 coù nguyeân lyù laøm vieäc gioáng nhö HSC1. HSC1 vaø HSC2 laøm vieäc ñoäc laäp, khoâng aûnh höôûng nhau. Caùc ngoõ vaøo I0.6, I0.7, I1.0, I1.1 cuûa HSC1 ñöôïc thay theá baèng I1.2, I1.3, I1.4 vaø I1.5 trong HSC2. Caáu truùc byte SMB57 ñöôïc goïi laø byte ñieàu khieån cuûa HSC2, nhö sau: SM57.0 Kieåu reset cho tín hieäu xoùa taïi I1.4 (cheá ñoä 1,2,4,5,7,8,10,11) SM57.1 Kieåu kích cho tín hieäu khôûi ñoäng taïi I1.5 (cheá ñoä 2,5,8,11) SM57.2 Taàn soá ñeám cuûa HSC2 (cheá ñoä 9,10, vaø 11) SM57.3 Chieàu ñeám: 0 - ñeám luøi, 1 - ñeám tieán. SM57.4 Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám: 0 - khoâng cho pheùp, 1 – cho pheùp SM57.5 Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñaët tröôùc: 0 -khoâng cho pheùp, 1–cho pheùp SM57.6 Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi:0 -khoâng cho pheùp, 1-cho pheùp SM57.7 1 – cho pheùp kích HSC2, 0 – cho pheùp huûy HSC2 HSC2 coù ba khaû naêng ñeám gioáng nhö HSC1 vaø taàn soá ñeám trong caùc cheá ñoä cuõng gioáng nhö HSC1. ¯ Thuû tuïc khai baùo söû duïng boä ñeám toác ñoä cao: Khai baùo söû duïng caùc boä ñeám HSC0, HSC1 vaø HSC2 neân ñöôïc thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân, khi maø bit SM0.1 coù giaù trò logic laø 1. Thuû tuïc khai baùo toát nhaát laø moät chöông trình con vaø chöông trình con ñoù ñöôïc goïi baèng leänh CALL trong voøng queùt ñaàu. Caùc coâng vieäc cuûa chöông trình con khai baùo söû duïng Boä ñeám toác ñoä cao bao goàm: Naïp giaù trò veà kieåu hoaït ñoäng phuø hôïp cho byte ñieàu khieån. Ví duï nhö khi khai baùo kieåu hoaït ñoäng cho HSC1 vôùi: Tín hieäu xoùa ngoaøi tích cöïc khi coù logic laø 1 thì phaûi ghi 0 vaøo SM47.0 Tín hieäu kích (start) ngoaøi tích cöïc khi coù logic laø 1 thì ghi 0 vaøo SM47.1 Taàn soá ñeám baèng taàn soá cuûa tín hieäu vaøo thì ghi 0 vaøo SM47.2 Ñeám tieán theo söôøn leân cuûa tín hieäu vaøo thì ghi 1 vaøo SM47.3 Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám thì ghi 1 vaøo SM47.4 Cho pheùp thay ñoåi giaù trò daët tröôùc thì ghi 1 vaøo SM47.5 Cho pheùp thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi thì ghi 1 vaøo SM47.6 Cho pheùp kích HSC1 thì ghi 1 vaøo SM47.7 Xaùc ñònh cheá ñoä laø vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF. Ví duï nhö muoán xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc soá 3 cho HSC1 thì thöïc hieän leänh sau trong STL: HDEF K1 K3 Naïp giaù trò ñeám töùc thôøi ban ñaàu vaø giaù trò ñaët tröôùc. Ví duï naïp giaù trò ñeám töùc thôøi ban ñaàu laø 0 vaø giaù trò ñaët tröôùc laø 3 cho HSC1 thì thöïc hieän leänh sau trong STL: MOVD K0 SMD48 giaù trò ñeám töùc thôøi ban ñaàu laø0. MOVD K3 SMD52 giaù trò ñaët tröôùc laø 3. Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo/ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét. Ví duï nhö söû duïng HSC1 laøm tín hieäu baùo ngaét vaøo/ra maõ hieäu 13 (khi CV=PV) vaø maõ hieäu 14 (khi ñoåi chieàu ñeám) vôùi caùc chöông trình xöû lyù ngaét töông öùng coù nhaõn laø 0 vaø 1 thì thöïc hieän caùc leänh sau trong STL: ATCH K0 K13 ATCH K1 K14 Kích boä ñeám vôùi kieåu laøm vieäc ñaõ ghi trong byte ñieàu khieån baèng leänh HSC. Ví duï nhö kích boä ñeám HSC1 theo SMB47 baèng caùch thöïc hieän leänh sau trong STL: HSC K1 CHÖÔNG III QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ IN KHAÊN Giôùi thieäu coâng ngheä in Coâng ngheä in laø quaù trình chuyeån hình aûnh, maøu saéc hoa vaên leân vaûi, ñaây chính laø khaâu quyeát ñònh tính thaåm myõ cuûa maët haøng. Vì vaäy noù ñoøi hoûi caàn ñaït ñoä chính xaùc, saéc neùt, khoâng bò leäch maøu, coù tính myõ thuaät … Töø boán maøu cô baûn, khi ta tieán haønh choàng maøu thì seõ coù ñöôïc raát nhiaàu maøu khaùc nhau. Coâng ngheä in goàm caùc khaâu cô baûn sau: l Thieát keá maãu, veõ kieåu: khi coù maãu hoa vaên theo yeâu caàu, ta tieán haønh veõ kieåu baèng maùy vi tính, sau ñoù taùch maøu chi tieát hoa vaên ñoù thaønh caùc chi tieát rieâng bieät goïi laø phim maãu. Khi ta choàng taát caû caùc chi tieát rieâng naøy laïi ta coù ñöôïc maãu hoa vaên thieát keá. Sau khi ñaõ coù maãu cuûa töøng maøu ta tieán haønh chuïp caùc maãu ñoù leân khuoân löôùi. Nhôø vaøo caùc chi tieát naøy ta seõ quyeát ñònh soá khuoân löôùi laøm ra. Moãi khuoân ta chæ in ñöôïc moät maøu. l Laøm khuoân löôùi: khuoân löôùi laø khuoân mang maãu moät chi tieát hoa vaên, laø thieát bò chuyeån tröïc tieáp hình aûnh, maøu saéc hoa vaên leân saûn phaåm. Moãi khuoân löôùi chæ in ñöôïc moät maøu chi tieát. Khuoân löôùi laø moät khung hình chöõ nhaät, treân khuoân coù caêng moät taám vaûi löôùi goïi laø löôùi in. Löôùi in laø moät loaïi vaûi ñaëc bieät coù theå cho möïc in thaám qua deã daøng, löôùi in raát quan troïng noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng in. Khuoân löôùi ñöôïc traùng moät lôùp keo gielatin, ñaët phim maãu leân khuoân roài ñem chuïp treân ñeøn chuïp, sau ñoù mang ñi röûa, nhöõng phaàn chi tieát in seõ raõ troâi theo nöôùc coøn nhöõng choã khoâng in seõ coøn laïi keo. Nhöõng choã bò bòt kín baèng keo laø nhöõng choã khoâng caàn in, coøn nhöõng choã troáng chính laø hình aûnh cuûa caùc chi tieát hoa vaên. Khi in möïc in seõ thaám qua nhöõng choã troáng vaø baét vaøo saûn phaåm. l Khaâu in: khi khuoân löôùi ñöôïc laøm xong, vieäc ñaàu tieân laø phaûi gaén caùc khuoân löôùi ñoù vaøo khung cuûa maùy in. Sau ñoù tuyø theo yeâu caàu thöïc teá maø ta choïn chöông trình in vaø khôûi ñoäng maùy in chaïy theo chöông trình ñaõ choïn. Caùc chöông trình in goàm coù: In moät laàn vaø In hai laàn. Hình 10: Hình veõ heä thoáng maùy in Caùc phaàn cuûa maùy in: Beä in (baøn in): coù vai troø quan troïng trong vieäc baûo ñaûm cho hình aûnh hoa vaên ñaït ñoä neùt, ñoä chính xaùc khi in. Beä in laø moät caùi baøn thaät phaúng, khoâng coù choã loàâi loõm. Trong quaù trình in, baêng chuyeàn seõ töïa saùt leân beà maët baøn in. Phía döôùi beä in coù gaén moät nam chaâm ñieän, nam chaâm ñieän coù theå di chuyeån doïc theo beä in nhôø vaøo hai pittoâng daàu ñaët hai beân. Nam chaâm naøy duøng ñeå huùt dao gaït laøm cho dao gaït ñeø saùt vaøo maët löôùi in. Baêng chuyeàn: baêng chuyeàn laø moät daïng vaûi cao su, coù nhieàu lôùp ñeå ñaït ñöôïc ñoä meàm. Lôùp treân cuøng cuûa baêng chuyeàn coù ñoä nhaùm thaät mòn, ñöôïc traùng moät lôùp keo moûng ñeå taêng ñoä baùm cuûa khaên caàn in vaøo baêng chuyeàn trong quaù trình in. Do ñoù khi baêng chuyeàn dòch chuyeån khaên caàn in cuõng dòch chuyeån theo. Hình 11: Hình moâ taû vò trí cuûa khung in Khung in: phía treân baêng chuyeàn laø khung in. Khung in cuûa maùy in coù caùc ngaøm ñeå gaén khuoân löôùi, phía döôùi khung in coù gaén caùc pittoâng daàu ñeå naâng haï khung. Dao gaït: dao gaït laø coâng cuï ñeå ñaåy, pheát möïc maøu laøm cho möïc thaám qua löôùi in chuyeån maøu leân vaät caàn in. Dao gaït laø moät truï troøn, baèng saét theùp (ñeå nam chaâm coù theå huùt ñöôïc) ñaët naèm ngang, beân ngoaøi boïc moät lôùp cao su moûng. Khi nam chaâm huùt, dao gaït seõ ñeø saùt leân maët löôùi in, nam chaâm di chuyeån seõ keùo dao gaït di chuyeån. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy in: Truyeàn ñoäng cuûa maùy in nhôø vaøo caùc ñoäng cô xoay chieàu khoâng ñoäng boä, ñoäng cô moät chieàu, ñoäng cô bôm daàu … Khi coù tín hieäu ñieàu khieån taùc ñoäng caùc ñoäng cô naøy seõ hoaït ñoäng theo chöông trình ñieàu khieån. Baêng chuyeàn ñöôïc keùo baèng moät ñoäng cô moät chieàu, treân truïc ñoäng cô coù gaén moät boä caûm bieán toác (Rotary Encoder). Boä caûm bieán toác ñoä naøy seõ ñeám soá voøng quay cuûa ñoäng cô, ñoäng cô quay moät voøng Rotery Encoder seõ cho ra 2048 xung. Truyeàn ñoäng naâng haï khung, di chuyeån cuûa nam chaâm gaït dao ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc pittoâng daàu. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy in nhö sau: Gaén khuoân löôùi vaøo khung in, sau ñoù ñieàu chænh xaùc khung in vaøo vò trí ñaët khaên treân baêng chuyeàn nhôø vaøo caùc vít ñieàu chænh. Caùc khung tieáp theo cuõng phaûi ñöôïc caân chænh chính xaùc theo ñuùng vò trí in treân khaên ñeå caùc chi tieát in khoâng bò leäch nhau. Baêng chuyeàn cuõng phaûi döøng thaät chính xaùc theo vò trí aán ñònh. Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán baøn in roài döøng laïi. Khung in ñöôïc haï xuoáng saùt maët khaên. Möïc in ñöôïc raûi ñeàu leân khuoân löôùi. Nam chaâm ñieän döôùi beä in ñöôïc caáp ñieän, huùt dao dao gaït treân khuoân löôùi saùt vaøo beà maët khuoân löôùi. Ñoäng cô bôm daàu neùn daàu vaøo pittoâng ñaåy nam chaâm tröôït doïc theo baøn in. Khi nam chaâm tröôït, keùo theo dao gaït tröôït treân beà maët khuoân löôùi, gaït möïc thaám qua khuoân löôùi xuoáng khaên caàn in. Khung ñöôïc naâng leân vaø baêng chuyeàn tieáp tuïc di chuyeån ñeán khung in thöù hai, vaø hoaït ñoäng laïi dieãn ra tieáp tuïc nhö treân. Caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa maùy in: Chöông trình gaén khuoân löôùi: Tröôùc khi cho maùy in hoaït ñoäng theo chöông trình ñöôïc choïn thì ta phaûi gaén caùc khuoân löôùi vaøo khung maùy in, böôùc naøy goïi laø gaén löôùi. Phöông phaùp nhö sau: Naâng khung: muoán baêng chuyeàn dòch chuyeån thì khung in phaûi ñöôïc naâng leân. Dòch baêng: baêng chuyeàn ñöôïc dòch chuyeån vaø döøng laïi khi boä ñeám ñeám ñeán 307200 töùc baèng ñoä daøi töø vò trí khung in thöù nhaát ñeán khung in thöù hai. Haï khung: khung maùy in ñöôïc haï xuoáng ñeå gaén khuoân löôùi vaøo. Gaén khuoân: tröôùc tieân ta phaûi gaén khuoân löôùi thöù nhaát vaøo vò trí khuoân ñaàu tieân. Ñeå ñaûm baûo vieäc gaén khuoân thöù hai ñöôïc chính xaùc, ta vaïch phaán taïi boán loã ñònh vò ôû caùc goùc khuoân thöù nhaát xuoáng baêng chuyeàn. Caên cöù vaøo boán vaïch phaán treân baêng chuyeàn ta gaén khuoân löôùi thöù hai theo caùc vaïch ñoù. Laøm töông töï cho caùc khuoân coøn laïi, nhö theá khuoân thöù nhaát vaø caùc khuoân coøn laïi seõ khôùp nhau. Chöông trình röûa baêng chuyeàn: Trong quaù trình in, neáu nhö daàu nhôùt hay möïc in rôi vaõi xuoáng baêng chuyeàn thì seõ laøm baån khaên khi ñaët khaên leân baêng chuyeàn, do ñoù chöông trình röûa baêng nhaèm lau röûa baêng chuyeàn saïch seõ tröôùc khi in khi ñoù seõ khoâng laøm baån khaên. Chöông trình röûa baêng chuyeàn goàm caùc böôùc sau: Naâng khung: khung ñöôïc naâng leân ñeå baêng chuyeàn coù theå chuyeån ñoäng. Khi khung ñaõ ñöôïc naâng leân, baêng chuyeàn di chuyeån vaø ñoäng cô röûa hoaït ñoäng ñeå röûa. Ñoäng cô röûa vaø baêng chuyeàn hoaït ñoäng cho ñeán khi coù tín hieäu döøng môùi ngöng. Chöông trình in moät laàn: Chöông trình in moät laàn thöïc hieän vieäc in leân saûn phaåm, dao gaït seõ gaït ngang qua khuoân löôùi ñaåy pheát möïc in leân saûn phaåm roài dao döøng laïi. Chöông trình in moät laàn seõ thöïc hieän lieân tuïc theo voøng laëp cho ñeán khi coù tín hieäu döøng. Chöông trình in moät laàn coù caùc böôùc sau: Naâng khung (neáu khung chöa ñöôïc naâng). Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán roài döøng laïi taïi vò trí khung. Haï khung xuoáng. Gaït dao (tuøy theo vò trí dao naèm beân traùi hay phaûi maø dao seõ ñöôïc gaït sang phaûi hay traùi). Quay laïi böôùc ñaàu tieân. Chöông trình in hai laàn: Chöông trình in naøy töông töï nhö chöông trình in moät laàn, nhöng dao gaït seõ gaït hai laàn. Chöông trình chæ ñöôïc thöïc hieän khi maãu chi tieát khoâng ñoøi hoûi choàng maøu quaù khít nhau, vì khi gaït dao hai laàn coù theå laøm leäch khaên in xeâ dòch vaø lôùp möïc in seõ daày hôn in moät laàn. Chöông trình goàm caùc böôùc: Naâng khung (neáu khung chöa ñöôïc naâng). Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán roài döøng laïi taïi vò trí khung. Haï khung xuoáng. Gaït dao töø phaûi sang traùi roài gaït dao töø traùi sang phaûi. Quay laïi böôùc ñaàu tieân. Chöông trình döøng: Chöông trình döøng khi coù tín hieäu goïi döøng thì seõ döøng caùc chöông trình khaùc laïi vaø Reset keùo dao gaït veà phía phaûi khung roài döøng taát caû laïi. CHÖÔNG IV: CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG MAÙY IN HOA VAÊN DUØNG PLC Caùc yeâu caàu coâng ngheä cuûa heä thoáng maùy in: Khung maùy in khoâng ñöôïc pheùp naâng leân khi dao ñang gaït. Trong caùc chöông trình in neáu dao ñang naèm beân traùi thì seõ ñöôïc gaït sang phaûi vaø ngöôïc laïi. Baêng chuyeàn khoâng ñöôïc dòch chuyeån khi khung ñaõ ñöôïc haï xuoáng vaø khoâng ñöôïc haï khung khi baêng chuyeån ñang dòch chuyeån. Khi ñoäng cô keùo baêng chuyeàn quay ñöôïc moät voøng thì töông öùng baêng chuyeàn dòch chuyeån ñöôïc 1 cm. Tröôùc khi haï khung baêng chuyeàn dòch chuyeån vôùi 2 toác ñoä nhanh, chaäm. Baêng chuyeàn dòch chuyeån nhanh khi soá ñeám chöa ñaït 266240 vaø döøng laïi khi soá ñeám ñaït 307200. Qui ñònh moät soá tieáp ñieåm vaø cuoän daây trong chöông trình ñieàu khieån Caùc nuùt aán goïi chöông trình: Röûa baêng I0.0 Gaén löôùi I0.1 In moät laàn I0.2 In hai laàn I0.3 Döøng I0.4 Caùc coâng taéc haønh trình Giôùi haïn khung naâng I1.2 Giôùi haïn khung haï I1.3 Giôùi haïn dao gaït beân traùi I2.0 Giôùi haïn dao gaït nhanh beân traùi I2.1 Giôùi haïn dao gaït beân phaûi I2.2 Giôùi haïn dao gaït nhanh beân phaûi I2.3 Caùc ngoõ ra Naâng khung Q0.0 Haï khung Q0.1 Baêng chuyeàn chaïy nhanh Q0.2 Baêng chuyeàn chaïy chaäm Q0.3 Dao gaït sang traùi, nhanh Q0.4 Dao gaït sang traùi, chaäm Q0.5 Dao gaït sang phaûi, nhanh Q0.6 Dao gaït sang phaûi, chaäm Q0.7 Nam chaâm Q1.0 Phanh haõm ñieän Q1.1 Ñoäng cô röûa baêng chuyeàn Q2.0 Söû duïng boä ñeám HSC 1 vôùi caùc ngoõ vaøo I0.6, I0.7, I1.0, I1.1 I0.6 noái vaøo ngoõ ra cuûa Rotary Encoder Löu ñoà giaûi thuaät caùc chöông trình Chöông trình gaén löôùi: GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ DELAY 1 GIAÂY HAÏ KHUNG START GAÏT DAO SANG PHAÛI GIÔÙI HAÏN DAO BEÂN PHAÛI DÖØNG Yes No No Yes Chöông trình röûa baêng chuyeàn: Yes START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG NAÂNG BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ RÖÛA HOAÏT ÑOÄNG COÙ TÍN HIEÄU DÖØNG ? DÖØNG No No Yes DELAY 3 GIAÂY Chöông trình in moät laàn: START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG NAÂNG BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 266240 ? BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 307200 ? (1 ) (2 ) Yes No Yes No Yes No TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM (1 ) HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ DALAY 1 GIAÂY TAÙC ÑOÄNG VAØO NAM CHAÂM DELAY 1 GIAÂY DAO GAÏT NHANH GIÔÙI HAÏN DAO GAÏT NHANH ? (2 ) (3 ) (2) Yes No Yes No DAO GAÏT CHAÄM (2) GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO (3) DÖØNG DAO No Yes Chöông trình in hai laàn: START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG NAÂNG BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH I II III No Yes BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 266240? BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 307200? TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ DALAY 1 GIAÂY TAÙC ÑOÄNG VAØO NAM CHAÂM I II III Yes No Yes No Yes No IV III IV III DELAY 1 GIAÂY DAO GAÏT NHANH SANG TRAÙI DAO GAÏT CHAÄM GIÔÙI HAÏN DAO GAÏT NHANH ? GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO DÖØNG DAO DELAY 2 GIAÂY DAO GAÏT NHANH SANG PHAÛI Yes No Yes No V VI III GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO NHANH DAO GAÏT CHAÄM, SANG PHAÛI GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO? Yes No Yes No DÖØNG DAO V VI III Chöông trình döøng: NGAÉT DÖØNG CAÙC CHÖÔNG TRÌNH KHAÙC START DAO ÔÛ GIÔÙI HAÏN BEÂN PHAÛI? DÖØNG ÑÖA DAO VEÀ GIÔÙI HAÏN BEÂN PHAÛI Yes No Chöông trình ñieàu khieån daïng LAD Chöông trình ñieàu khieån daïng STL NETWORK 1 //KHAI BAO SU DUNG BO DEM TOC DO CAO LD SM0.1 R M0.0, 255 R T37, 10 MOVB 204, SMB47 HDEF 1, 0 MOVD +0, SMD48 NETWORK 2 //GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LDN M21.0 AN M21.2 AN M21.3 CALL 0 NETWORK 3 //GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LDN M21.1 AN M21.2 AN M21.3 CALL 1 NETWORK 4 //GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.3 CALL 2 NETWORK 5 //GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.2 CALL 3 NETWORK 6 //GOI CHUONG TRINH DUNG LD SM0.0 CALL 4 NETWORK 7 //DIEU KHIEN NANG KHUNG LD M0.0 O M1.0 O M2.0 O M3.0 = Q0.0 NETWORK 8 //DIEU KHIEN HA KHUNG LD M2.1 O M3.1 O M0.1 = Q0.1 NETWORK 9 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN NHANH LD M1.2 O M2.2 O M3.2 = Q0.2 NETWORK 10 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN CHAM LD M2.3 O M3.3 = Q0.3 NETWORK 11 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, NHANH LD M2.4 O M3.4 = Q0.4 NETWORK 12 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, CHAM LD M2.5 O M3.5 = Q0.5 NETWORK 13 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, NHANH LD M0.6 O M2.6 O M3.6 O M4.6 = Q0.6 NETWORK 14 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, CHAM LD M0.7 O M2.7 O M3.7 O M4.7 = Q0.7 NETWORK 15 //TAC DONG NAM CHAM LD M10.0 O M12.0 O M13.0 O M14.0 = Q1.0 NETWORK 16 //TAC DONG PHANH HAM DONG CO LD M12.1 O M13.1 = Q1.1 NETWORK 17 MEND NETWORK 18 //CHUONG TRINH GAN LUOI SBR 0 NETWORK 19 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LD I0.1 S M21.1, 1 NETWORK 20 //HA KHUNG XUONG LD M21.1 EU O M0.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M0.1 NETWORK 21 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 AN I2.2 EU S M0.6, 1 NETWORK 22 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 A I2.3 EU R M0.6, 1 S M0.7, 1 NETWORK 23 //DAO DUNG LAI LD M21.1 A I1.3 A I2.2 EU R M0.7, 1 R M10.0, 1 R T37, 1 R M21.1, 1 NETWORK 24 RET NETWORK 25 //CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN SBR 1 NETWORK 26 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LD I0.0 S M21.0, 1 NETWORK 27 //NANG KHUNG LEN LD M21.0 EU O M1.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M1.0 NETWORK 28 //CHAY BANG CHUYEN LD M21.0 LD I1.2 O M1.2 ALD AN M1.0 = M1.2 NETWORK 29 //DELAY 3 GIAY (Truoc khi mo dong co rua) LD M1.2 TON T38, +20 NETWORK 30 //DONG CO RUA HOAT DONG LD M1.2 A T38 = Q2.0 NETWORK 31 RET NETWORK 32 //CHUONG TRINH IN MOT LAN SBR 2 NETWORK 33 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN LD I0.2 S M21.2, 1 NETWORK 34 //NANG KHUNG LD M21.2 EU O M2.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 35 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.2 A I1.2 AN M2.0 EU S M2.2, 1 S M20.0, 1 NETWORK 36 //KICH BO DEM LD M20.0 HSC 1 NETWORK 37 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.2 AD= SMD48, +266240 R M2.2, 1 S M2.3, 1 NETWORK 38 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.2 AD= SMD48, +307200 R M2.3, 1 S M12.1, 1 NETWORK 39 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M12.1 TON T39, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.0, 1 NETWORK 40 //HA KHUNG LD T39 O M2.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.1 NETWORK 41 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M12.1 A I1.3 TON T40, +10 NETWORK 42 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T40 EU S M12.0, 1 S M20.2, 1 NETWORK 43 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.2 TON T41, +10 NETWORK 44 //DAO GAT NHANH (Sang trai neu dao o ben phai va nguoc lai) LD M12.0 A T41 LPS AN I2.2 AN M2.4 AN M2.5 = M2.6 LPP AN I2.0 AN M2.6 AN M2.7 = M2.4 NETWORK 45 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M2.6 A I2.3 R M20.2, 1 S M2.7, 1 NETWORK 46 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M2.4 A I2.1 R M20.2, 1 S M2.5, 1 NETWORK 47 //DAO DUNG LAI LD M21.2 LD I2.0 O I2.2 ALD EU R M2.7, 1 R M2.5, 1 R M12.0, 2 = M20.3 NETWORK 48 //NANG KHUNG LEN LD M20.3 O M2.0 AN I1.2 AN M2.5 AN M2.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 49 LD M2.0 R T39, 2 NETWORK 50 RET NETWORK 51 //CHUONG TRINH IN 2 LAN SBR 3 NETWORK 52 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN LD I0.3 S M21.3, 1 NETWORK 53 //NANG KHUNG LD M21.3 EU O M3.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 NETWORK 54 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.3 A I1.2 AN M3.0 EU S M3.2, 1 S M20.4, 1 NETWORK 55 //KICH BO DEM LD M20.4 HSC 1 NETWORK 56 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.3 AD= SMD48, +266240 R M3.2, 1 S M3.3, 1 NETWORK 57 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.3 AD= SMD48, +307200 R M3.3, 1 S M13.1, 1 NETWORK 58 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M13.1 TON T42, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.4, 1 NETWORK 59 //HA KHUNG LD T42 O M3.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.1 NETWORK 60 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M13.1 A I1.3 TON T43, +10 NETWORK 61 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T43 EU S M13.0, 1 S M20.6, 1 NETWORK 62 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.6 TON T44, +10 NETWORK 63 //DAO GAT NHANH IN LAN 1 (Gat sang trai) LD M13.0 A T44 AN I2.0 AN M3.6 AN M3.7 = M3.4 NETWORK 64 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M3.4 A I2.1 R M20.6, 1 S M3.5, 1 NETWORK 65 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.0 EU R M3.5, 1 S M22.0, 1 NETWORK 66 //DELAY 2 GIAY (Truoc khi gat dao de in lan 2) LD M22.0 TON T45, +20 NETWORK 67 //DAO GAT NHANH IN LAN 2 (Gat sang phai) LD M13.0 A T45 AN I2.2 AN M3.4 AN M3.5 = M3.6 NETWORK 68 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M3.6 A I2.3 R M22.0, 1 S M3.7, 1 NETWORK 69 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.2 EU R M3.7, 1 R M13.0, 2 R M22.0, 1 = M20.7 NETWORK 70 //NANG KHUNG LEN LD M20.7 EU O M3.0 AN I1.2 AN M3.5 AN M3.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 NETWORK 71 LD M3.0 R T42, 2 NETWORK 72 RET NETWORK 73 //CHUONG TRINH DUNG SBR 4 NETWORK 74 //NHAN NUT CHUONG TRINH DUNG LD I0.4 EU R M0.0, 248 S M31.7, 1 NETWORK 75 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M31.7 AN I2.2 = M4.6 NETWORK 76 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M4.6 A I2.3 EU R M31.7, 1 S M4.7, 1 NETWORK 77 //DAO DUNG LAI LD I2.2 R M4.7, 1 R M31.7, 1 NETWORK 78 RET

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng plc tại công ty asc charwie.DOC
Luận văn liên quan