Khóa luận Biên soạn e-Book một số hợp chất thiên nhiên bằng phần mềm Adobe acrobat pro 9.0

Về khóa luận – Thấy được tác dụng và vai trò của các hợp chất thiên nhiên trong học tập và nghiêng cứu cũng như ở cuộc sống. – Giới thiệu khái quát về khái niệm các hợp chất chất thiên nhiên, khái niện, đặc điểm và tình hình sử dụng E-book hiện nay. – Hướng dẫn cụ thể các bước biên soạn một cuốn E-book hóa học với phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended. – Giới thiệu khái quát về các phần mềm ứng dụng để biên soạn E-book: Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended, Adobe Reader 9.3, Microsoft Office Word, Chemwindow 6.0, SnagIt 11, Mathtype 6.7.

pdf68 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Biên soạn e-Book một số hợp chất thiên nhiên bằng phần mềm Adobe acrobat pro 9.0, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
từ clipboard (bộ nhớ tạm khi ta copy hay cut một đối tượng). Combine: Kết hợp các file khác nhau thành một file PDF. Collaborate: Các ứng dụng online của Adobe Acrobat. Save: Lưu file đang làm việc. Save As: Lưu file dưới một tên khác. Save as Certified Document: Lưu file dưới dạng đã đăng kí bản quyền. Export: Xuất file PDF sang định dạng khác. Attach to Email: Đính kèm vào email. Revert: Quay trở lại trạng thái lần save cuối (tương tự chức năng Undo). Close: Đóng file đang làm việc. Properties: Trình bày các thuộc tính của file PDF đang làm việc. Print Setup: Định dạng trang in. Print: Cài đặt các thông số khi in. History: Danh sách các file PDF đã mở. Exit: Thoát khỏi chương trình. * Edit Undo: Hủy lệnh vừa thực hiện. Redo: Lấy lại lệnh vừa hủy. Cut: Cắt đối tượng, lúc này đối tượng được lưu vào clipboard (bộ nhớ tạm). Copy: Sao chép đối tượng và lưu vào clipboard. Paste: Dán đối tượng từ clipboard vào vùng làm việc. Delete: Xóa đối tượng. Copy File to Clipboard: Sao chép file vào clipboard. Select All: Chọn tất cả các đối tượng. Desselect All: Bỏ chọn tất cả các đối tượng. Check Spelling: Kiểm tra lỗi chính tả. Look Up Selected Word: Tra nghĩa của từ được chọn trên trang web www.dictionary.com. Cách khác: bôi đen từ, right click > Look Up “ ” . Find: Tìm kiếm một từ trong file PDF đang làm việc. Ở khung Find, gõ từ cần tìm kiếm > enter. Search: Tìm kiếm trong các tài liệu khác đã lưu trong bộ nhớ của máy tính. Search Results: Có các tùy chọn Next Result (kết quả tìm kế tiếp), Previous Result (kết quả tìm trước), Next Document (kết quả tìm kết tiếp ở tài liệu khác), Previous Document (kết quả tìm trước ở tài liệu khác). Preferences: Thiết lập các thông số cho chương trình. * View Go To: Di chuyển đến + First Page: Trang đầu tiên. + Previous Page: Trang trước. + Next Page: Trang kế tiếp. + Last Page: Trang cuối cùng. + Page: Chọn trang cần đến Zoom: Phóng to hay thu nhỏ trang tài liệu. Page Display: Cách hiển thị trang làm việc, gồm: + Single Page: Chỉ hiển thị một trang. + Single Page Continuos: Hiển thị một trang nhưng nối tiếp nhau. + Two-Up: Hiển thị hai trang cùng lúc. + Two-Up Continuous: Hiển thị hai trang cùng lúc nối tiếp nhau. Rotate View: Quay trang đang làm việc, bao gồm Clockwise (quay dọc trang tài liệu), Counterclockwise (quay ngang trang tài liệu). Reading Mode: Chuyển sang chế độ đọc tài liệu, lúc này tất cả các thanh công cụ đều ẩn, chỉ còn thanh menu, thanh cuộn dọc và tài liệu. Full Screen Mode: Chuyển sang chế độ toàn màn hình, lúc này chỉ còn tài liệu. Menu Bar: Ẩn/ Hiển thị thanh menu. Toolbars: Hiển thị các thanh công cụ. Navigation Panels: Hiển thị các cửa sổ panel bên trái màn hình làm việc. Grid: Ẩn/ Hiển thị đường kẻ ô trong vùng làm việc. Snap to Grid: Sắp xếp thẳng hàng các đối tượng với đường kẻ ô của chương trình. Rulers: Hiển thị thước kẻ. Automatically Scroll: Tự động di chuyển trang tài liệu theo chiều dọc. * Document Header & Footer: Thêm, chỉnh sửa Header và Footer. Backgroud: Thêm, chỉnh sửa background (nền) của trang tài liệu. Watermark: Thêm text vào trang tài liệu. Insert Pages: Chèn thêm trang mới vào trang tài liệu. Extract Pages: Giãn trang tài liệu. Replace Pages: Thay thế trang tài liệu bằng một trang khác. Delete Pages: Xóa trang tài liệu. Split Document: Chia tài nhiệu thành nhiều phần nhỏ. Rotate Pages: Quay trang tài liệu. Scan to PDF: Chuyển tài liệu từ máy quét thành file PDF. Optimized Scanned PDF: Chỉnh sửa file PDF được tạo từ máy quét. Reduce File Size: Thu nhỏ kích thước file PDF. Add Bookmark: Thêm mục lục. Attach a File: Đính kèm file. * Comments (lời bình luận, chú thích) Add sticky note: Thêm chú thích cho trang tài liệu: di chuyển đến vị trí cần chèn note, rồi gõ nội dung chú thích vào hộp thoại bên cạnh, sau đó đóng hộp thoại. Nếu trỏ chuột vào sticky note sẽ hiện lên nội dung chú thích. Show comment & markup toolbar: Hiển thị thanh công cụ comment. Show comments list: Hiển thị danh sách tất cả các comment trong cửa sổ phía dưới trang tài liệu. Comment view: Chọn lựa kiểu hiển thị cho các comment. Comment and markup tools: Gồm các công cụ trên thanh toolbar comment & markup. Attach for email review: Chuyển tài liệu để xem bằng email. Send for shared review: Đưa tài liệu lên trang web của adobe để chia sẻ (người sử dụng phải có tài khoản trên trang web adobe). Enable for commenting and analysis in adobe reader: Mở hộp thoại Save As. vùng ghi chú thích Summarize comments: Tóm tắt các comment của trang tài liệu, lúc này xuất hiện một file PDF mới Summary of Comments on Microsoft Word. Print with comments summary: In file Summary of Comments on Microsoft Word. Import comments: Chèn comment từ một file khác. * Forms Gồm các lệnh dùng để tạo, chỉnh sửa form (mẫu có sẵn) của file PDF. * Tools Mỗi lựa chọn tương ứng với một thanh toolbar. Chức năng Custome Toolbars gồm các tùy chọn để chọn hiển thị các thanh công cụ cần thiết. * Advanced Menu này gồm nhiều tính năng nâng cao, nhưng đáng lưu ý nhất là tính năng Security, biểu tượng trên thanh công cụ . Trong đây, ta cần lưu ý chức năng 2 Encrypt with PassWord (khóa bằng mật mã). Ban đầu chức năng này bị ẩn, ta không thể cài mật mã được. Chương trình yêu cầu phải lưu tài liệu hiện hành thêm một bản sao (copy), rồi sau đó cài mật mã trên file copy này. Cách cài passWord cho file PDF Mở file cần cài mật mã. Vào menu File > Save a Copy Hiện ra hộp thoại chọn Save a Copy, rồi chọn nơi lưu file, chọn save. Mở bản sao (file copy vừa mới tạo). Chọn Advaced > Security > Encrypt with PassWord chọn Yes. Lúc này hiện ra hộp thoại: Compatibility (khả năng tương thích): Chọn phiên bản của phần mềm có thể mở được file này. Để thuận tiện, thường chọn Acrobat 7.0 and later. Select Document Components to Encrypt: Chọn các thành phần của file PDF muốn khóa. Thường chọn Encrypt all document contents (khóa toàn bộ nội dung của tài liệu). Require a password to open the document (yêu cầu mật mã để mở tài liệu): Nếu chọn mục này, thì người xem cần nhập mật mã khi muốn mở tài liệu. Sau đó nhập mật mã vào khung bên dưới. Permissions > Restrict editing and printing of the document. A password will be required in order to change these permission settings (yêu cầu mật mã để chỉnh sửa hay in tài liệu): Chọn mục này thì người xem có thể mở được tài liệu nhưng không thể chỉnh sửa hay in tài liệu. Adobe Acrobat 9 Pro Extended là một bộ phần mềm hỗ trợ đắc lực cho việc tạo và chỉnh sửa các file định dạng PDF. Đây là công cụ mạnh mẽ gồm nhiều tính năng, nhưng trong giới hạn cho phép chỉ có thể giới thiệu một số tính năng cơ bản, thông dụng của phần mềm này. Giới thiệu các thanh công cụ Vào menu View > Toolbars rồi chọn các thanh công cụ cần hiển thị. Dưới đây chỉ giới thiệu một vài thanh công cụ thông dụng. * Advanced editing Gồm các công cụ nâng cao dùng để chỉnh sửa trực tiếp trên file PDF gốc. Select Object: Chọn các đối tượng được tạo từ phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended. Nếu cần chỉnh sửa đối tượng thì double click vào đối tượng rồi chỉnh sửa. Button: Bôi đen một vùng làm việc để chèn thêm đối tượng khác. Link: Thiết lập đường dẫn liên kết tại vị trí của một đối tượng đã chọn. TouchUp Text: Chỉnh sửa đối tượng là text (chữ) trên tài liệu (chỉ có thể chỉnh sửa những lỗi đơn giản). TouchUp Reading Order: Chỉnh sửa lỗi hệ thống trên file PDF. TouchUp Object: Chỉnh sửa đối tượng là image (hình ảnh), object (vật thể) trong file PDF. * Analysis Gồm các công cụ phân tích các thông tin trên tài liệu * Comment & Markup Gồm các công cụ dùng để bình luận, ghi chú, đánh dấu trên file PDF. Sticky Note: Thêm ghi chú vào tài liệu, ta chọn vị trí cần đặt ghi chú, rồi nhập nội dung vào hộp thoại mới xuất hiện. Text Edits: Công cụ để chỉnh sửa text (văn bản). Stamp: Dán tem vào tài liệu. Highlight Text: Đánh dấu một đoạn text. Attach a File as a Comment: Chèn một file làm lời bình luận. Record Audio Comment: Ghi âm một file làm lời bình luận. Text Box: Vẽ textbox. Pencil: Vẽ chú thích tùy ý. Pencil Eraser: Xóa chú thích đã vẽ bằng Pencil. Hình dạng các chú thích. * Edit Check spelling: Kiểm tra lỗi chính tả của các comment. Undo: Hủy lệnh vừa thực hiện. Redo: Lặp lại lệnh vừa hủy. Copy: Sao chép đối tượng. * File Open: Mở một file PDF. Print: In file hiện hành. Save: Lưu file hiện hành. Organizer: Mở cửa sổ hiển thị danh sách các file PDF đã mở ra. Attach File: Chèn thêm file vào file hiện hành. Search: Tìm kiếm, có 2 chức năng: In the current document (tìm trong tài liệu hiện hành) và All PDF Document in (tìm trong các file PDF có trong thư mục) nhập từ cần tìm > Search . Attach PDF file to email: Đính kèm file PDF hiện hành vào email. Upload Documents to Acrobat.com: Đưa tài liệu lên trang web Acrobat.com (đòi hỏi người dùng phải có tài khoản trên Adobe). * Find Công cụ tìm kiếm: nhập từ cần tìm vào ô trống > Enter * Multimedia Tính năng này chỉ có trong ứng dụng Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended hoặc phiên bản mới hơn 3D tool: Chèn hình ảnh 3D (từ ứng dụng AutoCAD) vào tài liệu. Flash tool: Chèn file flash vào tài liệu. Sound tool: Chèn file âm thanh vào tài liệu. Video tool: Chèn file video vào tài liệu. * Page Display Chọn cách hiển thị trang tài liệu. * Page Navigation Di chuyển giữa các trang tài liệu. * Print Production Chỉnh sửa khi in tài liệu. * Select & Zoom Chọn đối tượng (hoặc cả trang) để phóng to và thu nhỏ. * Task Tạo file PDF mới. Kết hợp nhiều file với nhau. Khóa file PDF. Chọn chức năng Multimedia. Chọn công cụ comment. * Type Writer Công cụ này cho phép nhập text vào file PDF. Tuy nhiên không có tác dụng đối với text trên file gốc. 3.2. Một số phần mềm hỗ trợ 3,2.1. Microsoft Office Word 2010 Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 * Tối ưu Ribbons Nếu ta vẫn đang dùng bộ Office 2003 và quen thuộc với thanh menu chuẩn nằm ở phía trên cửa sổ thì hãy chuẩn bị cho một sự đổi mới trong bộ Office 2010. Với thanh menu theo giao diện Ribbon, các chức năng sẽ được chia ra theo từng tab riêng biệt trên menu chứ không hiển thị ra toàn bộ như kiểu menu cũ. Thực ra bộ Office 2007 cũng đã được trang bị kiểu menu Ribbon, tuy nhiên, menu của Office 2010 được tối ưu để thuận tiện hơn cho người dùng. Ngoài ra, ta cũng có thể tạo thêm các tab mới để chứa các chức năng của riêng mình. Menu Ribbon trên Word 2010 Có thể khi mới chuyển qua menu mới, ta sẽ gặp ít nhiều khó khăn về sự mới lạ, tuy nhiên, một khi đã quen thuộc, ta sẽ khó mà chấp nhận quay trở lại sử dụng mẫu menu cũ trên Office 2003. * Hệ thống menu mới lạ Trước đây, Office 2007 đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với Office 2003 cũng như các phiên bản Office cũ về mặt giao diện, đặc biệt là menu của chương trình thì giờ đây, Office 2010 lại là tạo nên 1 cấp độ mới và là một sự thay đổi về menu công cụ của chương trình. Khi lựa chọn trên menu công cụ, thay vì sổ xuống 1 menu như trước đây, toàn bộ cửa sổ Office 2010 sẽ thay đổi màu sắc và sẽ cung cấp cho ta các tùy chọn như Save, Open, Close, Preview Và trên cùng, hệ thống menu mới cung cấp các thông tin chi tiết về tác giả, kích thước tập tin, và các thông tin về sửa đổi file. Thêm vào đó là một cửa sổ cho phép ta xem trước tài liệu ở dạng trang in để chắc chắn rằng văn bản đã được trình bày theo đúng ý của mình. Nói một đơn giản: Hệ thống menu mới của Office 2010 rõ ràng và chi tiết hơn rất nhiều. * Chức năng Text Effect Thay vì phải tạo một đối tượng WordArt để chèn chữ nghệ thuật vào trang văn bản, giờ đây với Office 2010 công việc đó đã đơn giản hơn rất nhiều và người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn với việc trang trí văn bản của mình. Khác với phiên bản Office 2007, tính năng WordArt chỉ được tích hợp vào Excel và Powerpoint còn với Word 2007 thì mọi sự vẫn y như trước nhưng tới Office 2010 thì đã khác. Với tính năng Text Effect ta có thể sử dụng hoàn toàn các hiệu ứng đẹp mắt của WordArt trong Excel hay Powerpoint 2007 trong Word 2010. Thật đơn giản ta chỉ cần lựa chọn đoạn văn bản cần áp dụng hiệu ứng sau đó nhấp chuột vào biểu tượng của Text Effect trên thanh công cụ tại thẻ Menu Home, một menu đổ xuống cho phép ta lựa chọn các hiệu ứng cần áp dụng. Nếu như phải lựa chọn Edit để hiệu chỉnh nội dung cho WordArt thì giờ đây người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản có hiệu ứng của WordArt . Người dùng có thể chèn, xóa hay thay đổi Font, kích thước Font, màu sắc, đánh dấu với văn bản mang hiệu ứng của WordArt Chú ý: Chức năng này chỉ sử dụng cho những file Word được tạo ra từ Word 2010 và có định dạng *.docx nếu người dùng lưu file dưới dạng *.doc thì các hiệu ứng này sẽ tự động bị gỡ bỏ khỏi văn bản * Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng Không chỉ biết đến với những công cụ soạn thảo văn bản và tính toán, Office 2010 còn biết đến với công cụ chỉnh sửa ảnh và video mạnh mẽ. Cụ thể, ta có thể dễ dàng chỉnh sửa và biên tập nội dung hình ảnh cũng như video ngay trong trong Microsoft PowerPoint. Ta thậm chí có thể loại bỏ nền của hình ảnh với bộ Office mới. * Chức năng Backstage View Trong Office 2010, nút bấm này được thay đổi bởi một tab mới trên Ribbon, nằm ở trong cùng bên trái. Khi ta click vào tab này, một màn hình mới được gọi là Backstage View sẽ được hiện lên. Trên màn hình này, danh sách bên trái sẽ chứa các tác vụ, màn hình bên phải sẽ là tùy chọn các chức năng tương ứng với tác vụ đó. * Chức năng Paster Preview Microsoft đã thu thập phản hồi của khách hàng về các phiên bản Office trước và phát hiện ra rằng số đông người dùng thường xuyên mất nhiều thời gian để dán một đoạn văn bản hoặc hình ảnh vào nội dung soạn thảo của mình. Nguyên do của tình trạng này là vì người dùng không biết trước nội dung được dán vào văn bản sẽ trông như thế nào, và họ phải làm lại nhiều lần mới khiến cho chúng trông hợp lý và phù hợp với định dạng của nội dung soạn thảo. Và đó là lý do tính năng Paste Preview được ra đời. Paste Preview cho phép ta xem trước nội dung soạn thảo sẽ trông như thế nào nếu một nội dung khác được dán vào trong đó, giúp ta tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra tính năng này còn cho phép lưu giữ định dạng của nội dung cần dán, kết hợp các định dạng hoặc loại bỏ định dạng của nội dung trước khi dán. * Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản Đây là một điểm mới có trong Office 2010, trong Menu Insert ta dễ dàng nhận thấy nút lệnh Screenshot. Khi nhấp chuột vào nút lệnh Screenshot một menu hiện ra hiển thị các cửa sổ đang mở và chương trình đang chạy người dùng chỉ việc nhấp chuột vào đối tượng để có được bức ảnh chèn vào văn bản. Người dùng cũng có thêm lựa chọn chụp tuỳ chọn bằng cách lựa chọn Screen Clipping để chụp ảnh những vùng mình muốn. Khi chọn lệnh này màn hình máy tính sẽ mờ đi và con trỏ chuyển thành dấu cộng màu đen, người dùng nhấp chuột và khoanh một vùng cần chụp vùng đó sẽ sáng lên và ngay khi thả chuột người dùng sẽ có được một bức ảnh chèn vào văn bản là vùng vừa chọn. * Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp Với Office 2010 người dùng có thêm nhiều lựa chọn thiết lập các chế độ và hiệu ứng cho đối tượng picture được chèn vào văn bản. Chỉ cần chọn đối tượng này sau đó vào Menu Picture Tools\Format người dùng có thể dễ dàng nhận thất các lựa chọn để thay đổi hiệu ứng cho bức ảnh như: Correction, Color, Artistic Effect. * Khả năng mở rộng màn hình Office 2010 cho phép người dùng mở rộng cửa sổ soạn thảo bằng cách ẩn hoặc hiện bảng Menu Ribbon bằng nút lệnh Minimize the Ribbon nằm phía trên góc phải cửa sổ làm việc của các ứng dụng Office 2010 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1. * Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn Ngoài các định dạng được hỗ trợ bởi MS Office các phiên bản trước đó như Doc, Docx thì Office 2010 cũng hỗ trợ lưu file dưới định dạng PDF và XPS mà không phải cài đặt thêm Add-in nào như Office 2007. * Phát triển chức năng tìm kiếm Nếu như với Office 2007 và các phiên bản trước đó hộp thoại tìm kiếm không có gì khác biệt thì với Office Word 2010 MS đã phát triển chức năng này thành một chức năng khá linh hoạt và tốc độ tìm kiếm cũng được cải thiện đáng kể. Khi chọn lệnh tìm kiếm hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+F, cửa sổ soạn thảo sẽ thu hẹp lại về bên trái nhường chỗ cho hộp thoại tìm kiếm. Khi người dùng nhập nội dung tìm kiếm vào ô Search Document thì các từ giống sẽ được đánh dấu ngay trong văn bản đồng thời hộp thoại cũng hiện ra một phần đoạn văn gần với từ đang tìm kiếm để người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến vùng có từ đang tìm kiếm. * Tùy chọn bảo mật mạnh mẽ Ta luôn lo lắng nội dung tài liệu của mình sẽ bị thay đổi và truy cập trái phép? Điều này sẽ được hạn chế tối đa ở trong Office 2010. Phiên bản Office mới cung cấp những tính năng cho phép hạn chế việc thay đổi mà không có sự cho phép của tác giả, ngoài ra còn cung cấp thêm vào một “chế độ bảo vệ” (protection mode) để tránh việc ta vô tình sửa nội dung của file ngoài ý muốn. 3,2.2. SnagIt 11 Giới thiệu SnagIt 11 Techsmith vừa cho ra mắt phiên bản Snagit 11 (SN11) kèm theo đó là tính năng chụp ảnh được cải tiến mới, cho phép ta tạo hiệu ứng ảnh sau khi chụp, chia sẻ ảnh dễ dàng lên các dịch vụ Screencast.com, hay Camtasia Studio. Snagit 11 khoác lên mình một tông màu khá sang trọng, cùng nhiều thay đổi về mặt biểu tượng và giao diện chương trình, phiên bản này cho phép ta quay và lưu clip với định dạng .mp4 chất lượng cao, tạo hiệu ứng cho ảnh sau khi chụp, phóng lớn các chi tiết ảnh,... Không những thế, ứng dụng Snagit 11 Editor được bổ sung thêm nhiều kiểu con dấu (stamp) để “ ịn” lên hình ảnh và tùy chọn chia sẻ video vừa quay lên YouTube, hỗ trợ tự động kiểm tra chính tả tiếng Anh với những từ mà người dùng chèn lên ảnh... Ứng dụng trong Snagit 10 Editor Ứng dụng trong Snagit 11 Editor Phiên bản Snagit 11.0.0 build 207 có dung lượng 63.11MB, tương thích với hầu hết Windows, tải về từ địa chỉ Key: SXS38-USEZF-KWTBP-CMC7A-4MR85 Các tính năng của trình SnagIt * Khám phá các tính năng trên giao diện Snagit 11 Được khoác “bộ cánh” trông sang trọng hơn trước, giao diện của Snagit 11 gồm ba nhóm chính, trong đó có hai nhóm mới là Capture Profiles và Capture Profiles. Chức năng mới trong Snagit 11 − Capture Profiles giúp ta dễ dàng lựa chọn giữa Image (chụp ảnh màn hình), Video (quay video màn hình) hoặc Text (bắt chữ trên cửa sổ) thay vì phải nhấp chọn thông qua ba biểu tượng nhỏ nằm bên trái nút phía dưới. − Time-saving Profiles chứa các chế độ chụp ảnh và quay video màn hình mới: + 10-second delay: Tự động chụp cửa sổ, Taskbar, thanh menu ứng dụng sau khoảng thời gian 10 giây đếm lùi. + Share via Screencast.com: Quay video vùng tự chọn trên màn hình (nhấn Shift + F10 để dừng quay) và chia sẻ video lên tài khoản từng đăng ký tại dịch vụ Screencast.com. + Grayscale and reduce to 50%: Chụp màn hình hay cửa sổ dưới dạng ảnh đen trắng (ảnh Grayscale có mô hình màu đơn giản nhất với 256 cấp độ xám biến thiên từ màu đen đến màu trắng) và tự động giảm kích cỡ ảnh xuống còn 50%. + Add time / date caption: Ảnh chụp sẽ được chèn thêm giờ và ngày chụp ở phía trên. + Insert to Word with border: Chụp và tự động chèn ảnh có khung viền mờ vào file Word. Đây là chế độ đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên soạn thảo văn bản kèm ảnh minh họa. Thay vì chụp và dán ảnh vào nội dung văn bản, hoặc lưu ảnh ra thư mục rồi chèn vào tài liệu theo cách thủ công như trước đây, ta nên sử dụng chế độ chụp ảnh này để tiết kiệm thời gian. − Nếu ta từng cài Snagit 10, trên giao diện Snagit 11 sẽ có nhóm Capture (from version 10) chứa các chế độ chụp ảnh từng xuất hiện trong phiên bản 10. Ngoài ra, dưới khung Quick Lauch bên trái giao diện Snagit 11 này chỉ còn ba biểu tượng: + Open Snagit Editor: Mở cửa sổ lưu và chỉnh sửa ảnh chụp. + Get More Profiles: Liên kết đến website của nhà sản xuất dể tải thêm các profile cho Snagit 11, chẳng hạn Share to Twitter Profile (chia sẻ video, ảnh lên tài khoản Twitter), Share to FacE-book Profile (chia sẻ ảnh, video lên tài khoản FacE-book) + Turn on Oneclick: Hiện menu cho phép kích hoạt nhánh các tính năng của Snagit 11 phía trên màn hình. Menu này sẽ tự động ẩn đi khi ta không dùng đến. Hiện Menu * Chèn các con dấu mới trên ảnh, chia sẻ video lên YouTube Song trong menu xổ ra khi bấm biểu tượng thuộc thẻ Draw chứa nhiều kiểu con dấu hơn để ta tha hồ chọn và chèn lên ảnh. Hộp thoại thay đổi kích thước ảnh (gọi bằng cách bấm biểu tượng Resize > Resize Image trong thẻ Image) có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Nếu không muốn đổi kích cỡ ảnh theo tỷ lệ mặc định, ta bỏ dấu chọn tại ô Lock proportions phía dưới, rồi nhập chiều rộng và chiều cao tùy thích vào hai hộp Width và Height phía trên. Bên cạnh đó, khi video quay màn hình chuyển vào cửa sổ Snagit 11 Editor, phía trên sẽ có thêm hai biểu tượng: YouTube (tải video lên tài khoản YouTube) và Camtasia Studio (chuyển video sang cửa sổ Camtasia Studio, chương trình quay phim màn hình chuyên nghiệp của hãng TechSmith, nếu ta đã cài sẵn nó) 3,2.3. MathType 6.7 MathType 6.7 là một tiện ích được thiết kế dùng để thay thế tính năng Equation Editor được tích hợp trong trình sọan thảo văn bản Microsoft Word giúp người dùng có thể biểu diễn các công thức của môn toán học thậm chí cả lý và hóa học một cách đầy đủ hơn và hiển thị chính xác hơn. MathType 6.7 dễ sử sụng và tương thích tốt với ứng dụng Microsoft Office 2007 và 2010. Sau khi cài đặt thì menu MathType đã được tích hợp sẵn trong Word 2010. Ứng dụng này có kí tự toán học đa dạng và dễ sử dụng hơn so với Equation đi kèm của Microsoft Office Word 2007, đặc biệt có thể chọn font chữ tùy thích. Để tiến hành chèn một công thức vào văn bản hãy chọn mục Insert Display Equation trong thực đơn MathType sẽ xuất hiện giao diện chính của MathType 6.7. Khung bên trên là các biểu tượng tương ứng với các dạng công thức toán, lý, hóa học không chỉ ở các bậc trung cấp mà thậm chí cả bậc đại học. Hầu như là không thiếu bất cứ dạng nào. Tùy theo nhu cầu của công việc mà ta chọn các mục tương ứng bằng cách click chọn vào các ô biểu tượng dạng công thức. Sau đó nội dung ở khung bên dưới sẽ thay đổi theo. Tiến hành nhập dữ liệu vào. Khi hoàn tất nhấn nút ở góc trên bên phải màn hình > OK. Khi đó công thức sẽ được chèn vào văn bản đang soạn thảo. Ngoài ra, chúng ta còn có thể đánh tiếng việt trong MathType 6.7. 3,2.4. Chemwindow 6.0 Chemwindow 6.0 là một phần mềm rất thông dụng trong hóa học, dùng để viết các công thức hóa học, có thể dễ dàng download từ website 56513047/ChemWindows6.0.rar. Sau khi cài đặt, chemwindow 6.0 sẽ có giao diện như sau: Ví dụ như muốn viết công thức của benzen thì ta sẽ lấy con trỏ nhấp vào nút rồi nhấp vào vùng viết công thức hóa học. Còn nếu muốn viết một phương trình thì ta nhấp vào sau đó nhấp vào vùng viết công thức là chúng ta có thể viết hầu hết các công thức Hóa học kể cả dễ lẫn khó. 3,2.5. Adobe Reader 9.3 Sự khó khăn nhất đối với E-book này là phần mềm tạo ra nó Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended chiếm một lượng tài nguyên quá lớn trong hệ điều hành, dung lượng trước khi cài đặt là 724MB, dung lượng sau khi cài đặt lên tới 2100MB. Tuy nhiên sau một thời gian tìm kiếm các phần mềm khác có tính năng tương tự, có thể đọc được các file PDF có phim và hình ảnh mà dung lượng cài đặt lại nhỏ hơn, dễ dàng cho việc di chuyển và cài đặt hơn. Cuối cùng, dòng phần mềm Adobe Reader 9 là lựa chọn duy nhất và tối ưu để đọc E-book này, trong đó phiên bản mới nhất là Adobe Reader 9.3. Phần mềm Adobe Reader 9.3 là phần mềm chuyên dụng tốt nhất dành cho việc đọc file PDF. Nó được phát hành như một phần mềm nguồn mở và miễn phí (khác với Acrobat Pro – phải trả phí). Có thể download tại địa chỉ: thankyou/xpi/?installer=Reader_9.3_English_for_Windows&a=ARH&a=Acro bat.com&a=Air_Installer&d=McAfee_Security_Scan_Plus. Sự tiện lợi ở chỗ phần mềm này chỉ có 26MB, có thể cài đặt ở một máy tính bình thường, không chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ, mà khả năng đọc thì lại ngang hàng với Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended (dung lượng sau khi cài đặt của Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended là 2100MB). Do đó chúng ta không phải dùng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended (dung lượng lớn) mới có thể đọc được PDF có phim, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết với phần mềm Acrobat Reader 9.3. Giao diện tương tự như giao diện của Acrobat Pro 9.0. CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM BIÊN SOẠN E- BOOK HÓA HỌC 4.1 Các bước biên soạn E-book hóa học 4,1.1. Nghiên cứu tài liệu Trong quá trình biên soạn cuốn E-book này, em đã tham khảo nhiều tài liệu của các thầy cô giảng dạy về chuyên đề các hợp chất trong tự nhiên nhưng E-book gồm nội dung chính là các phần trong giáo trình CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN, tác giả thầy Lê Văn Đăng, nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM (2005). Được sự cho phép của thầy, em đã dùng giáo trình này như một nguồn tài liệu tham khảo chính. 4,1.2. Thao tác trong Word 2007 Đây là thao tác cơ bản quan trọng nhất trong quá trình biên soạn E-book, vì E-book được xây dựng trên cơ sở văn bản Word rồi sau đó mới chuyển qua file PDF. Word là một ứng dụng phổ thông, quen thuộc với mọi đối tượng người dùng, nên thao tác chính chỉ đơn giản là gõ chử lên trên Word 2007. 4,1.3. Vẽ cấu trúc hóa học bằng Chemwindow 6.0 Chemwindow 6.0 là công cụ không thể thiếu khi vẽ các cấu trúc hợp chất hóa học hữu cơ. Các thanh tác vụ cơ bản của Chemwindow 6.0 như sau: Standard Tools: Thanh công cụ cơ bản Custom palette: Bao gồm các loại mũi tên và các loại dấu Commands: Thanh chứa các lệnh như save, print, open, undo, Graphic Tools: Thanh tạo đồ họa (ví dụ như là ô vuông, ngoặc đơn,.) Orbital Tools: Thanh vẽ orbital Others Tools: Thanh chứa một số lệnh khác (ví dụ: lệnh xóa, vẽ cấu hình ghế,) Reaction Tools: Vẽ các mũi tên biểu diễn quá trình phản ứng Symbols Tools: Thanh chứa các kí tự Template Tools: Chứa một số định dạng chất Style Bar: Chỉnh sửa một số thuộc tính (ví dụ: kiểu chữ, màu chữ)) Graphic Style Bar: Chỉnh sửa lại đồ họa (ví dụ: độ lớn của viền, màu của viền,..) Zoom Bar: Phóng to và thu nhỏ (cả trang hoặc một đối tượng) Kết hợp các thanh này với nhau, ta có thể vẽ được công thức một cách đẹp mắt, ví dụ như công thức sau: H HO OH OH H H OH O CH2OH H H β H HO OH OCH3 H H OH O CH2OH H HCH3OH HCl khan OH hemiaxetal -D-(+)-Glucopiranozô Metyl -D-(+)-glucopiranozitβ H HO OH H H OH OH O CH2OH H H H HO OH H H OCH3 OH O CH2OH H HCH3OH HCl khan OH hemiaxetal α-D-(+)-Glucopiranozô αMetyl -D-(+)-glucopiranozit 4,1.4. Chụp hình bằng SnagIt Công cụ biên tập ảnh SnagIt Editor * Menu Image + Rotate: Quay image (ảnh chụp). + Resize: Phóng to hay thu nhỏ image. + Canvas Color: Chọn màu cho background (nền) của image. + Crop: Cắt bỏ phần không cần thiết bằng cách quét chọn vùng cần giữ lại rồi chọn Crop. + Cut Out: Cắt bỏ một đoạn ở giữa và nối hai đoạn còn lại với nhau bằng cách quét chọn một vùng cần cắt bỏ rồi chọn Cut Out. + Trim: Cắt bỏ phần background còn dư ra. 4,1.5. Chuyển đổi từ file Word sang file PDF Định dạng file của Word 2007 là docx. Để thực hiện được E-book ta phải chuyển sang định dạng PDF (Portable Document Format). PDF là một định dạng tập tin với bố cục cố định, phù hợp cho việc chia sẻ. Lưu file bằng định dạng PDF: Chọn File > Save As . Ở hộp thoại hiện ra, trong phần Save as type chọn PDF > Save 4.2. Thao tác trong Adobe Acrobat Pro 9 Lời khuyên: Chỉnh sửa trực tiếp trong Adobe Acrobat 9 là rất phức tạp, có những lỗi không thể sửa chữa được nên ta phải hoàn thiện tài liệu trên văn bản Word trước khi chuyển qua PDF. 4,2.1. Lập bảng mục lục Bảng mục lục là công cụ hữu ích giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các nội dung, thuận lợi khi tìm kiếm thông tin, thao tác nhanh chóng Để lập bảng mục lục, ta dùng công cụ Bookmark. Với chức năng này, khi ta nhắp chuột vào một đề mục bất kì trong bookmark thì tài liệu tự động nhảy đến trang chứa đề mục. 4,2.2. Cách tạo bookmark trong cùng một file PDF Dùng chuột bôi đen đề mục cần chèn vào mục lục > right click > Add Bookmark (phím tắt Ctrl + B). Lúc này trong panel Bookmark sẽ xuất hiện đề mục tương ứng. Nếu chúng ta muốn tạo một danh sách các đề thi đi kèm chung với file mà chúng ta đang sử dụng thì chúng ta nhấp vào nút sau đó nhấp, chúng ta muốn tạo bao nhiêu tên thì chúng ta nhấp bấy nhiêu nút. 4,2.3. Cách tạo bookmark cho nhiều file PDF khác nhau Đối với E-book phức tạp gồm nhiều đề thi, để thuận tiện cho việc chỉnh sửa từng đề riêng lẻ mà không làm ảnh hưởng đến các đề khác, ta không nên gom tất cả các đề của E-book vào cùng một file PDF duy nhất mà nên tách rời thành từng đề, rồi sau đó liên kết các đề lại thành 1 cuốn E-book hoàn chỉnh. 4,2.4. Cách tạo liên kết trong E-book * Tạo liên kết giữa các file PDF (giữa các đề) với nhau Để tạo liên kết cho file PDF chương 2 với file PDF chương 1, ta làm như sau: right click > Properties > Actions. Trong hộp thoại hiện ra, chọn Open a file > Add > chọn đường dẫn đến file PDF chương 1 > OK. Trong hộp thoại hiện ra, chọn OK. Làm tương tự để tạo liên kết cho file PDF tiếp theo * Tạo liên kết giữa các câu trong file PDF Sau khi đã tạo tất cả các Bookmark cho mỗi chương, mỗi chương gồm nhiều phần mục, ta tiến hành liên kết giữa các phần mục trong chương như sau: Ví dụ: Trong chương 1, liên kết tới đường dẫn phần 1 chương số 2 – Trong chương 1, chọn Bookmark phần 1 của chương 2 > right click > Properties > Action > xuất hiện hộp thoại chọn đồng ý – Trong hộp thoại hiện ra, chọn Go to a page view > Add > Đồng ý. – Mở file PDF chương 2, dùng chuột di chuyển đến phần 1 của chương 2, khi đã tới vị trí cần chọn > nhấn Set Link > xuất hiện hộp thoại ban đầu...> OK – Làm tương tự với Bookmark các câu còn lại, ta sẽ liên kết đường dẫn từ chương 1 tới phần 2, phần 3 ,... của chương 2. Làm tương tự với tất cả Bookmark của các phần còn lại trong file PDF chương 1, ta sẽ tạo được liên kết giữa chương 1 với tất cả các câu còn lại. Sau đó lưu lại rồi đóng file PDF. Vậy là đã hoàn thành việc tạo liên kết cho các phần của 5 chương với file PDF của chương 1. Ví dụ khi mở file PDF chương 1, left click vào bookmark phần 2 chương 3 thì chương trình tự động nhảy sang file PDF của chương 3 ngay tại vị trí phần 2. Làm tương tự đối với chương 2, chương 3, để liên kết trong ebook. 4.3. E-book Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên E-book “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” là file định dạng PDF, trong đó chia làm 5 chương gồm 8 file ( hơn 300 trang). Ở đây chỉ xin tóm tắt sơ lược nội dung cuốn E-book thông qua bảng mục lục sau MỤC LỤC CỦA EBOOK Chương 1 : Gluxit ........................................................................................ 1 1.1. Khái niệm. ........................................................................................................ 1 1.2. Phân loại. ......................................................................................................... 1 1.3. Monosaccarit. ................................................................................................... 8 1.4. Đisaccarit. .................................................................................................... 104 1.5. Trisaccarit. ................................................................................................... 119 1.6. Polisaccarit. .................................................................................................. 121 1.7. Heterosaccarit. ............................................................................................. 136 Chương 2. Ankaloit ................................................................................. 143 2.1. Khái niệm. .................................................................................................... 143 2.2. Thành phần nguyên tố và cấu tạo của ankaloit. ........................................... 143 2.3. Phương pháp tách biệt ankaloit. .................................................................. 144 2.4. Tính chất chung của ankaloit. ...................................................................... 144 2.5. Thuốc thử của ankaloit. ............................................................................... 145 2.6. Một số ankaloit quan trọng. ......................................................................... 147 2.7.Một số điều cần biết về ma tuý. .................................................................... 153 Chương 3. Terpen và terpenoit .............................................................. 154 3.1. Khái niệm và phân loại ................................................................................ 154 3.2. Đặc điểm về hoá học lập thể và cấu tạo của terpen. .................................... 164 3.3. Một số terpen tiêu biểu. ............................................................................... 184 Chương 4. Steroit .................................................................................... 202 4.1. Giới thiệu chung. ......................................................................................... 202 4.2. Một số đại diện của steroit thiên nhiên. ....................................................... 202 4.3. Sườn căn bản của steroit. ............................................................................. 204 4.4. Phân loại các steroit. .................................................................................... 204 4.5. Vấn đề đồng phân trong steroit. ................................................................... 207 Chương 5. Một số phương pháp ........................................................... 210 nghiêng cứu các hợp chất thiên nhiên 5.1. Đo góc quay cực của dung dịch chất quang hoạt ....................................... 210 trên máy phân cực kí. 5.2. Các phương pháp tách hợp chất hửu cơ....................................................... 220 Tài liệu tham khảo của ebook Tóm lại, E-book Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên bao gồm 5 chương chính, trong mỗi chương đều có bảng mục lục trình bày từng phần và từng mục riêng biệt, giúp người học có thể chọn lựa và theo dõi theo ý muốn một cách dễ dàng, thuận lợi. Ngoài ra, việc thực hiện cuốn E-book này giúp cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo về các hợp chất thiên nhiên cho giáo viên, sinh viên và những người yêu thích hóa học các hợp chất thiên nhiên. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động học tập, khả năng tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo của người học. Cuốn E-book với dung lượng nhẹ, rất thuận lợi để chia sẻ lên cộng đồng E-book, với những người yêu thích hóa học. Từ việc tổng hợp các tài liệu nghiên cứu cùng với việc ứng dụng các phần mềm dùng để biên soạn E-book, em đã hoàn thành sản phẩm E-book “Chuyên đề một số hợp chất thiê nhiên” là file định dạng PDF, gồm 237 trang, có 5 chương. Cuốn E-book gồm tất cả 8 file PDF riêng rẽ, được kết nối lại với nhau, giúp chúng ta có thể dễ dàng chỉnh sửa từng file khi có sự cố ở bất kì 1 file nào đó. Cuối cùng, toàn bộ sản phẩm thực hiện được là 1 đĩa DVD với dung lượng 870 MB. Đặc biệt, chúng ta chỉ cần dùng chương trình Acrobat Reader 9.3 (dung lượng 26 MB) là có thể đọc được các file PDF. Nếu máy có cấu hình tốt thì chúng ta có thể dùng phần mềm tạo E-book là Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended để đọc PDF (dung lượng sau cài đặt là 2,10 GB). Chương 5. Thực nghiệm sư phạm. 5.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng ebook “ Một số hợp chất thiên nhiên” trong quá trình tự học của sinh viên khoa Hoá trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 5.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm Tổ chức thực nghiệm cho một số bạn lớp hoá năm 4 của trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh là Hoá 4A và Hoá 4B. Lí do chính để chọn các lớp này là: - Các bạn đã học qua chương trình hóa học hữu cơ 3 của khoa Hoá trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nên các bạn có thể đối chứng lại sách giáo trình đã học. - Các bạn đều chọn môn thi tốt nghiệp là môn Hoá hữu cơ. - Các bạn đều có trang thiết bị để phục vụ cho việc học tập bằng ebook. 5.3. Tiến hành thực nghiệm Đầu tiên, em cho chia sẽ ebook “ Hoá học hữu cơ 3” cho các bạn tham khảo. Qua một thời gian sử dụng, em cho các bạn đánh giá sản phẩm ebook “ Hoá học hữu cơ 3” bằng phiếu điều tra thông tin. Sau đó, em thống kê, xử lí số liệu, phân tích tổng hợp ý kiến. 5.4. Kết quả thực nghiệm Tiến hành lấy ý kiến của 48 bạn sinh viên trong 2 lớp thực nghiệm, em thu được kết quả sau: Tiêu chí đánh giá Ebook “ Một số hợp chất tự nhiên” Tần số Phần trăm Nội dung Đầy đủ các kiến thức quan trọng cần thiết 34 70,83% Nội dung phong phú 39 81,25% Kiến thức chính xác, khoa học, thiết thực 33 68,75% Có thêm nhiều hình ảnh và video minh hoạ sinh động mang tính trực quan 35 72,91% Tính thiết thực 40 83,33% Hình Thiết kế khoa học 35 72,91% thức Bố cục hợp lí, logic 38 79,16% Trình bày đẹp mắt, hấp dẫn 36 75 % Tính khả thi Dễ sử dụng 43 89,58% Phù hợp với trình độ học tập của sinh viên 33 68,75% Phù hợp với khả năng sử dụng vi tính của sinh viên 35 72,91% Phù hợp với điều kiện thực tế ( sinh viên có máy tính ) 34 70,83% Phù hợp với thời gian tự học ở nhà của sinh viên 37 77,08% Hiệu quả Dễ hiểu bài, tiếp thu bài nhanh 35 72,91% Tạo hứng thú trong học tập 33 68,75% Chất lượng học tập được nâng lên 35 72,91% Góp phần vào việc đổi mới phương pháp học tập 38 79,16% Từ bảng số liệu cho thấy kết quả đánh giá của sinh viên về ebook được thiết kế như sau: - Đánh giá về nội dung: + Đầy đủ các kiến thức quan trọng cần thiết 70,83% + Nội dung phong phú: 81,25% + Kiến thức chính xác, khoa học: 68,75% + Có thêm nhiều hình ảnh và video minh hoạ sinh động mang tính trực quan: 72,91% + Tính thiết thực: 83,33% - Đánh giá về hình thức: + Thiết kế khoa học: 72,91% + Bố cục hợp lí, logic: 79,16% + Trình bày đẹp mắt, hấp dẫn: 75 % - Đánh giá tính khả thi: + Dễ sử dụng: 89,58% + Phù hợp với trình độ học tập của sinh viên: 68,75% + Phù hợp với điều kiện thực tế ( sinh viên có máy tính ): 70,83% + Phù hợp với thời gian tự học ở nhà của sinh viên: 77,08% - Đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng ebook + Dễ hiểu bài, tiếp thu bài nhanh: 72,91% + Tạo hứng thú trong học tập: 68,75% + Chất lượng học tập được nâng lên: 72,91% + Góp phần vào việc đổi mới phương pháp học tập: 79,16% Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên đều đánh giá cao ebook, đều tích cực ứng dụng ebook trong quá trình học tập. Phần III. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 1. Kết luận Qua luận văn này, em đã được học hỏi nhiều thứ hơn từ kiến thức chuyên môn Sư phạm về phương pháp giải các bài tập trắc nghiệm hóa học đến việc phát triển kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, em rút ra được một số nhận định sau: 1.1. Kết quả nghiêng cứu 1.1.2. Về khóa luận – Thấy được tác dụng và vai trò của các hợp chất thiên nhiên trong học tập và nghiêng cứu cũng như ở cuộc sống. – Giới thiệu khái quát về khái niệm các hợp chất chất thiên nhiên, khái niện, đặc điểm và tình hình sử dụng E-book hiện nay. – Hướng dẫn cụ thể các bước biên soạn một cuốn E-book hóa học với phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended. – Giới thiệu khái quát về các phần mềm ứng dụng để biên soạn E-book: Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended, Adobe Reader 9.3, Microsoft Office Word, Chemwindow 6.0, SnagIt 11, Mathtype 6.7. 1.1.3. Về sản phẩm E-book Một số hợp chất thiên nhiên “Ebook Một số hợp chất thiên nhiên” bao gồm 5 chương chính được trích từ các phần trong giáo trình CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN, tác giả thầy Lê Văn Đăng, nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM (2005) sẽ giúp sinh viên ngành hoá học tập và nghiêng cứu kiến thức về các hợp chất thiên nhiên một cách hệ thống. “Ebook Một số hợp chất thiên nhiên” bao gồm 5 chương chính được trình bày rõ ràng, logic, mỗi câu có liên kết với các phần khác một cách liên tục và tỉ mỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến về hoá học hữu cơ hiện nay. Ngoài ra, trong mỗi phần đều có tổng kết lại các kiến thức cũ hay công thức cũ, giúp người học có thể dể dàng nghiêng cứu và ôn tập. Danh sách 5 chương chính của ebook CHƯƠNG I. GLUXIT CHƯƠNG II. ANKALOIT CHƯƠNG III. TERPEN VÀ TERPENNOIT CHƯƠNG IV. STEROIT CHƯƠNG V. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNG CỨU 1.2. Thuận lợi Về phía giáo viên – Thêm nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành hoá về các hợp chất thiên nhiên. – Giúp người học hoàn thiện các kĩ năng sử dụng các phầm mềm tin học trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. – Ứng dụng để biên soạn E-book phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiêng cứu. – Khai thác khả năng tự nghiên cứu của học sinh trong quá trình học. Về phía người học – Người học có thêm nguồn tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu tự nghiên cứu. – Hướng người học đến việc sử dụng tin học làm công cụ hỗ trợ đắc lực cho nghiên cứu, học tập. – Với nguồn tài liệu E-book phong phú trên mạng Internet, người học phát huy kĩ năng tự nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện vốn kiến thức của mình. 1.2. Khó khăn – Kĩ năng sử dụng tin học của một số người học còn hạn chế. – Nguồn tư liệu về các hợp chất trong tự nhiên còn chưa phong phú đa dạng. 2. Đề xuất Về phía người học – Trau dồi kiến thức phổ thông, tin học cho mình và tự tìm kiếm các nguồn tư liệu cho mình trên Internet, tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại trên các trang web về giáo dục. – Chuẩn bị cho mình những hành trang, những kinh nghiệm và những phương pháp học tập hiệu quả. 3. Hướng phát triển của đề tài – Vận dụng cách biên soạn E-book để biên soạn kho E-book làm nguồn tài liệu tham khảo. – Đưa E-book “Một số hợp chất thiên nhiên” trở thành một phần trong giáo trình đại học và cao đẳng ở trường đại học và trung học chuyên nghiệp. – Đưa E-book “Một số hợp chất thiên nhiên” lên cộng đồng E-book trên mạng Internet. Lời kết Với sự nỗ lực của bản thân, em đã cố gắng hoàn thành đề tài nghiên cứu trongkhả năng cho phép. Đề tài đã mô tả cụ thể cách thiết kế một cuốn sách điện tử. Giúp sinh viên bổ sung thêm kiến thức tin học và kĩ năng ứng dụng các phần mềm tin họclàm công cụ phục vụ việc học tập. Sản phẩm eBook “Một số hợp chất thiên nhiên” là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên khoa Hóa Đại học sư phạm. Do giới hạn về thời gian nghiên cứu chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để hoànthiện đề tài này. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ qua email phanduy_hoa35@yahooo.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Văn Đăng (2005), Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên, NXB Đại học quốc gia TP.HCM. 2. Lê Văn Đăng (2002), Hóa học hữu cơ tập III, Trường ĐHSP TPHCM. 3. Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB Đại học quốc gia TP.HCM 4. Phan Thị Kim Tuyền (2011), Biên soạn E-book giáo khoa hóa học 11 nâng cao bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended. 5. Trịnh Văn Biều (2005), Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ĐHSP Tp. HCM. 6. www.edu.go.vn 7. www.hoahocngaynay.com 8. www.violet.vn Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN ột cuốn sách hay sẽ góp phần không nhỏ vào thành công trong việc học của bạn. Nếu như những cuốn sách hoá học bạn đã từng đọc chỉ cung cấp cho bạn những kiến thức và hình ảnh minh hoạ ít ỏi. Và do đó mình chọn đề tài nghiên cứu “THIẾT KẾ EBOOK CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN BẰNG PHẦN MỀM ADOBE ACROBAT 9.0 PRO EXTENDED” đã cho ra đời một sản phẩm mới về công nghệ thông tin. Ebook “ Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” không chỉ cung cấp đầy đủ kiến thức mà còn có nhiều hình ảnh minh họa đẹp mắt, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn bạn đến với con đường tìm ra tri thức hoá học mới về các hợp chất tiêu biểu trong tự nhiên. Các bạn vui lòng điền vào một số thông tin cá nhân:  Nam Nữ Bạn học lớp nào:.. Câu 1. Bạn hiểu như thế nào là ebook (còn gọi là sách điện tử ). Chọn câu trả lời đúng nhất. A. Sách điện tử là dạng thông tin dưới nhiều định dạng như doc, pdf, chmđòi hỏi phải có những thiết bị và phần mềm chuyên dụng mới xem được. B. Sách điện tử là dạng thông tin dưới nhiều định dạng như mp3, gif, flvđòi hỏi phải có những thiết bị và phần mềm chuyên dụng mới xem được. C. Sách điện tử là dạng thông tin dưới nhiều định dạng như doc, pdf, chmkhông cần dùng những thiết bị và phần mềm chuyên dụng để xem. D. Sách điện tử không in trên giấy, là dạng thông tin dưới nhiều định dạng như mp3, gif, flv không cần dùng những thiết bị và phần mềm chuyên dụng để xem. Câu 2. Các bạn sử dụng các thiết bị nào sau đây để đọc ebook . Lựa chọn nhiều đáp án. A. Máy tính B. Điện thoại di động C. Máy tính bỏ túi ( pocket PC ) D. Thiết bị khác. Câu 3. Những lợi ích khi bạn sử dụng ebook so với sách in: A. Không phải lo lắng sách của bạn sẽ bị sờ rách, mối mọt sau 1 thời gian lâu không sử dụng. B. Dễ dàng bảo quản, chia sẽ cho bạn bè. C. Chi phí thấp ( có thể miễn phí ) D. Ý kiến khác ( ............................................................................................................................ ) M Câu 4. Thời gian bạn sử dụng ebook cho quá trình tự học. A. Thường xuyên B. Bình thường C. Rất hiếm D. Không có. Câu 5: Về hình thức, bạn cảm thấy màu sắc, kiểu chữ, bố cục trình bày của Ebook chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên như thế nào? A. Màu sắc hài hoà hoà, đẹp mắt và bố cục trình bày hợp lí, rõ ràng. B. Bình thường C. Màu sắc hài hoà hoà, đẹp mắt nhưng bố cục trình bày không hợp lí. D. Màu sắc không hài hoà hoà và bố cục trình bày không hợp lí. Câu 6: Qua một thời gian sử dụng, việc sử dụng Ebook đối với bạn: A. Đơn giản, dễ sử dụng B. Khá khó khăn vì không quen dùng C. Không biết dùng D. Ý kiến khác ( ............................................................................................................................ ) Câu 7: Về nội dung, Ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” đã hỗ trợ cho bạn những mảng kiến thức nào? A. Steroit tạo thành một nhóm hợp chất thiên nhiên phong phú, được trích li từ súc vật và thảo mộc B. Ancaloit là có tác dụng hoạt tính sinh lí cao đối với cơ thể người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh. C. Gluxit là một trong những thành phần cơ bản của tế bào và mô trong cơ thể sinh vật, chủ yếu là thực vật. D. Một số phương pháp nghiêm cứu và cô lập các hợp chất trong tự nhiên. Câu 8: Bạn thấy ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” nổi bật gì hơn so với các ebook hoá học khác. Bạn có thể lựa chọn nhiều đáp án. A. Màu sắc hài hoà, đẹp mắt và bố cục trình bày hợp lí, rõ ràng. B. Hình ảnh, video thí nghiệm minh hoạ hấp dẫn, lôi cuốn. C. Cung cấp đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và ứng dụng vào cuộc sống. D. Không có điểm gì nổi bật. Câu 9: Nội dung kiến thức trong ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” giúp ích gì cho bạn trong cuộc sống ? A. Hiểu hơn về nguồn gốc, công thức cấu tạo, tính chất của nhiều chất quen thuộc trong tự nhiên như Gluxit, Ankaloit, Terpen và Terpenoit, Steroit . . . B. Bình thường C. Chẳng có gì. D. Ý kiến khác ( ........................................................................................................................... ). Câu 10. Đối với bạn, quá trình tự học, nghiên cứu, khám phá, tìm tòi tri thức mới bằng sách điện tử “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” là A. Rất cần thiết B. Cần thiết C. Bình thường D. Không cần thiết. Câu 11. Quá trình tự học của bạn sẽ diễn ra như thế nào nếu có một cuốn sách điện tử như ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên”. Bạn có thể lựa chọn nhiều đáp án. A. Dễ tiếp thu kiến thức, hiểu bài sâu sắc, nhớ bài lâu hơn. B. Tăng hứng thú, nâng cao khả năng tự học, nghiên cứu. C. Bình thường D. Ý kiến khác( ............................................................................................................................. ) Câu 14: Bạn nghĩ ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” có phải là nguồn tài liệu hữu ích cho sinh viên chuyên ngành hoá không? A. Có B. Không Câu 15. Bạn mong đợi cuốn ebook “Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên” như thế nào? A. Đẹp về hình thức, hay về nội dung B. Đẹp về hình thức, nội dung hấp dẫn có nhiều hình ảnh. C. Đẹp về hình thức, nội dung không cần hay. D. Ý kiến khác ( .............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ) Vì vậy, để hoàn thiện hơn về cuốn ebook này mình rất mong sự đóng góp ý kiến chân thành từ các bạn ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Cám ơn sự đóng góp ý kiến chân thành của các bạn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftvefile_2013_09_13_2779371421_64.pdf
Luận văn liên quan