Khóa luận Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Đặt vấn đề Bỏng là một bệnh ngoại khoa khá quan trọng Để điều trị bỏng các chế phẩm của sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm đã được chứng minh trong lâm sàng. Viêc cung ứng thuốc có khó khăn. Các mục tiêu cụ thể của khóa luận : 1. Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm. 3. Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với với chế phẩm Silvirin 1% (ấn Độ).

ppt34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2970 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrÇn v¨n quang nghiªn cøu kü thuËt bµo chÕ, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn trªn in vitro cña chÕ phÈm kem Silver sulfa 1% Ng­êi h­íng dÉn : TS. NguyÔn ThÞ Léc §Æt vÊn ®Ò Báng lµ mét bÖnh ngo¹i khoa kh¸ quan träng §Ó ®iÒu trÞ báng c¸c chÕ phÈm cña sulfadiazin b¹c cã nhiÒu ­u ®iÓm ®· ®­îc chøng minh trong l©m sµng. Viªc cung øng thuèc cã khã kh¨n. C¸c môc tiªu cô thÓ cña khãa luËn : 1. Nghiªn cøu kü thuËt bµo chÕ kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt cña chÕ phÈm. 3. Nghiªn cøu t¸c dông kh¸ng khuÈn trªn in vitro cã so s¸nh víi víi chÕ phÈm Silvirin 1% (Ên §é). PhÇn I Tæng quan tµi liÖu 1. Tû lÖ m¾c bÖnh báng. Thêi b×nh : 1,8% - 10% so víi chÊn th­¬ng ngo¹i khoa. Trong chiÕn tranh : 3% - 10% tæng sè th­¬ng binh vµ cã thÓ lªn tíi 70% - 85%. 2. Thuèc mì s¸t khuÈn ®iÒu trÞ vÕt báng t¹i chç * Kem maduxin;* Mì cao vµng;* Damcream . * ChÕ phÈm chøa ho¹t chÊt sulfadiazin b¹c nh­ : Sivadene (Mü), Flammazin (Ph¸p), Silvirin (Ên §é), Slivin (Pakistan)… 3. chÕ phÈm thuèc mì cã ho¹t chÊt sulfadiazin b¹c. 3.1. C«ng thøc ho¸ häc. Sulfadiazin b¹c lµ muèi b¹c cña N1- pyrimidin - 2 - yl - sulfanilamid (AgC10H9N4O2S) KLPT = 357,1. §é hoµ tan trong n­íc < 1/10.000. H×nh 1 : C«ng thøc ho¸ häc cña sulfadiazin b¹c * sulfadiazin cã t¸c dông k×m khuÈn: do c¹nh tranh øc chÕ víi PABA. * Ion b¹c: Ion b¹c chuyÓn cÇu nèi gi÷a 2 nit¬ thuéc 2 nh©n purin ®èi diÖn .Do vËy ®· lµm mÊt kh¶ n¨ng sinh s¶n ph©n ®«i cña vi khuÈn. Phèi hîp: nh©n pyrimidin sÏ dÔ dµng lµm vËn chuyÓn ion b¹c qua mµng vi khuÈn. * C¬ chÕ t¸c dông kh¸c víi c¸c hîp chÊt b¹c kh¸c, kh¸c víi sulfadiazin ®¬n ®éc. 3.2 C¬ chÕ t¸c dông. 3.3. T¸c dông kh¸ng khuÈn. B¶ng 1: Kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn trªn invitro cña sulfadiazin b¹c 3.4. HÊp thu thuèc. * C¸c nghiªn cøu vÒ hÊp thu víi Ag111 cho thÊy hÇu hÕt thuèc tÝch tô ë líp biÓu b× (cã t¸c dông t¹i chç). Kho¶ng 10% l­îng sulfadiazin b«i t¹i chç ®­îc hÊp thu.. §Ó ®o sulfadiazin vµ c¸c chÊt chuyÓn ho¸ ®Æc hiÖu cÇn dïng ph­¬ng ph¸p HPLC. * L­îng b¹c ®­îc hÊp thu trong c¬ thÓ kho¶ng d­íi 1%. §o b»ng quang phæ hÊp phô nguyªn tö. 3.5. Nh÷ng ­u ®iÓm trong ®iÒu trÞ l©m sµng. - Cã phæ kh¸ng khuÈn réng - Cã thÓ lµm mÒm m« báng ®«ng cøng. - Kh«ng g©y ®au khi b«i. - Kh«ng g©y rèi lo¹n ®iÖn gi¶i hay kiÒm toan. - Kh«ng lµm bÈn y phôc hay v¶i tr¶i gi­êng. 1. VËt liÖu trang thiÕt bÞ. 1.1. VËt liÖu ho¸ chÊt. - B¹c sulfadiazin ®¹t tiªu chuÈn USP 24. - C¸c t¸ d­îc cÇn thiÕt ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. - C¸c chÊt b¶o qu¶n, c¸c chÊt chèng «xy ho¸ ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. - C¸c dung m«i dïng cho SKLM, HPLC-pp. - Mµng nh©n t¹o cellophan. - C¸c ho¸ chÊt kh¸c cÇn thiÕt. PhÇn II VËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1.2. Dông cô, trang thiÕt bÞ. - C©n ph©n tÝch ®é chÝnh x¸c 0,1mg cña Trung Quèc . - M¸y ly t©m cña NhËt B¶n. - Tñ ®iÒu nhiÖt gi÷ ®­îc nhiÖt ®é ë 400C, Trung Quèc - B¶n máng Silicagel 60 F254 ,VKN cung cÊp. - §Ìn huúnh quang soi ë b­íc sãng 254 nm. - Th¹ch Muller - Hinton. - C¸c chñng vi khuÈn: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli. - Dông cô nghiªn cøu kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt ra khái t¸ d­îc thuèc mì. - M¸y s¾c ký láng cao ¸p hiÖu n¨ng cao Shimadzu. - C¸c dông cô cÇn thiÕt kh¸c trong phßng thÝ nghiÖm. 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 2.1. §Þnh tÝnh ho¹t chÊt . *§Þnh tÝnh Sulfadiazin - Theo D§VN I:Dïng ph­¬ng ph¸p SKLM : + HÖ dung m«i triÓn khai : Methanol : NH4OH®Æc = 100 : 1,5 . +ThÓ tÝch chÊm 10l. + Soi ®Ìn huúnh quang ë b­íc sãng 254nm. + Gi¸ trÞ Rf chuÈn : 6,4. 2.2. *§Þnh l­îng sulfadiazin b¹c trong kem. Ph­¬ng ph¸p ®o nitrit : 1 ml natri nitrit 35,71mg sunfadiazin b¹c. 2.3. C¸c b­íc nghiªn cøu m« h×nh kem Silver sulfa 1%. H×nh 4: C¸c b­íc nghiªn cøu m« h×nh kem Sliver sulfa 1% 2.3.1 (B­íc 1): X©y dùng c¸c c«ng thøc bµo chÕ. * X©y dùng c¸c c«ng thøc cèt t¸ d­îc + Trong tÊt c¶ c¸c c«ng thøc sö dông chÊt b¶o qu¶n lµ hçn hîp nipagin: nipason =95: 5. + C¸c t¸ d­îc phèi hîp trong c«ng thøc ph¶i ®em l¹i gi¸ trÞ HLB thÝch hîp (8 - 18) HLB hçn hîp HLBc = sum @ (f x HLBn) HLB yªu cÇu %A = [100 (X - HLBb)] / (HLBa - HLBb) %B = 100 - %A. * Nghiªn cøu t×m chÊt chèng «xy ho¸ Ion b¹c trong c«ng thøc ho¹t chÊt rÊt dÔ bÞ «xy ho¸. -Nghiªn cøu víi 4 chÊt chèng «xy ho¸ sau: Natri sulfit ,natri bisulfit,natri metasulfit,hydro quinon. - Hµm l­îng : 0,05%; 0,10% vµ 0,15%. - Thêi ®iÓm: t0: ngay sau khi bµo chÕ t1 sau khi bµo chÕ 1 ngµy, t2 sau khi bµo chÕ 3 ngµy, t3 sau khi bµo chÕ 7 ngµy. - Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ : xem xÐt sù thay ®æi mµu s¾c. H×nh 5: S¬ ®å quy tr×nh bµo chÕ kem Silver sulfa 1% 2.3.2. (B­íc 2): Nghiªn cøu s¬ bé ®é bÒn v÷ng. - §iÒu kiÖn 1: Ly t©m thuèc mì míi bµo chÕ trong vßng 5 phót víi tèc ®é 600v/phót ë nhiÖt ®é 20  10C. Quan s¸t sù ph©n líp cña thuèc mì. - §iÒu kiÖn2: §Æt thuèc mì ë 40  10C trong vßng 1 ngµy ®ªm. Quan s¸t sù thay ®æi cña thuèc mì. -Lùa chän ba c«ng thøc bÒn v÷ng nhÊt nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt 2.3.3. (B­íc 3): Nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt qua mµng cellophan *KhuÕch t¸n thuèc qua mµng: - Ng¨n trªn : 3g thuèc mì - M«i tr­êng khuÕch t¸n : 25ml dung dÞch NH4OH 2,5% - Thêi gian t1, t2, t3, t4 ®· ®Þnh s½n. * §Þnh tÝnh ho¹t chÊt gi¶i phãng: SKLM(D§VN I)®Ó x¸c ®Þnh ®· cã ho¹t chÊt gi¶i phãng vµ x¸c ®Þnh t1. *§Þnh l­îng nång ®é : ph­¬ng ph¸p HPLC. - Víi mçi CT, ë 1 thêi ®iÓm t, khuÕch t¸n 5 mÉu ®Ó tÝnh l­îng ho¹t chÊt gi¶i phãng qua mµng b»ng ph­¬ng ph¸p HPLC. - X©y dùng ®­êng chuÈn: b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng tèi thiÓu. - C¸c th«ng sè cña ph­¬ng ph¸p HPLC: + Pha ®éng lµ mét hÖ dung m«i A: B = 28 : 72 víi . Dung m«i A lµ hçn hîp : Acetolnitrile cã H3PO4 (1/900). . Dung m«i B lµ hçn hîp : N­íc cÊt cã H3PO4 (1/900). + ThÓ tÝch mÉu tiªm 50 l. + Tèc ®é dßng 1ml/phót. + Cét: RP18, Sopam (250 x 4,6mm,5m). + §o ë b­íc sãng 266nm. 2.3.4. (B­íc 4): Nghiªn cøu ®é kh¸ng khuÈn. Sö dông ph­¬ng ph¸p khuÕch t¸n trªn gel th¹ch: Th¹ch Muller - Hinton ®æ ®Üa ®­êng kÝnh 9cm, ®ôc 2 lç ®èi xøng cã ®­êng kÝnh 1cm, 1 lç cho Silver sulfa 1% (c«ng thøc cã ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt tèt nhÊt t×m ®­îc ë b­íc 3), lç cßn l¹i cho thuèc ®èi chøng Silvirin 1%. Sö dông 3 ®Üa th¹ch cho 3 chñng vi khuÈn. S. aureus; P. aeruginosa; E. coli (theo quy ®Þnh cña D§VN). C¸c chñng vi khuÈn thuÇn ®­îc lµm thµnh hçn dÞch 108 VK/ml cÊy l¸ng trªn bÒ mÆt th¹ch, ®îi kh« mÆt th¹ch cho thuèc vµo lç thö vµ lç chøng t­¬ng øng. C¸c ®Üa th¹ch ®­îc ñ 370C trong 24 giê. §äc kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®o ®­êng kÝnh vßng v« khuÈn xung quanh lç thö vµ lç chøng. 1. KÕt qu¶ x©y dùng c«ng thøc bµo chÕ. X©y dùng c«ng thøc: CT 1: Sulfadiazin b¹c 1,0g Acid stearic 24,0g Triethanolamin 1,0g Glycerin 13,0g ChÊt b¶o qu¶n 0,50g N­íc tinh khiÕt v® 100ml PhÇn III KÕt qu¶ vµ bµn luËn CT 2 Sulfadiazin b¹c 1,0g Sorbitan stearat 1,4g Polysorbat 80 0,6g Alol cetostearic 6,5g Triglycorides 11,0g Glycrol 0,4g ChÊt b¶o qu¶n 0,5g N­íc tinh khiÕt v® 100ml CT 3: Sulfadiazin b¹c 1,0g Alcol cetostearic 8,0g Glycerin monostearat 0,4g Vaselin 6,0g Paraffin 0,5g Tween 60 0,6g ChÊt b¶o qu¶n 0,2g N­íc tinh khiÕt v® 100ml CT 4: Sulfadiazin b¹c 1,0g Alcol stearylic 15,0g S¸p ong 8,0g Tween 80 3,8g Span 80 1,2g Sorbitol 8,0g ChÊt b¶o qu¶n 0,2g N­íc tinh khiÕtv® 100ml CT 5: Sulfadiazin b¹c 1,0g Alcol cetylic 3,0g DÇu paraffin 20,0g Glycerol stearat 2,9g Polysorbat 80 3,1g Glycol propylen 7,0g ChÊt b¶o qu¶n 0,2g N­íc tinh khiÕt v® 100ml Lùa chän chÊt chèng oxy ho¸. B¶ng 2: HiÖu lùc b¶o vÖ chèng «xy ho¸ cña natri bisulfit. Chän chÊt chèng «xy ho¸ lµ natri bisulfit , hµm l­îng 0,15%, 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu s¬ bé ®é bÒn v÷ng. B¶ng 3: KÕt qu¶ nghiªn cøu s¬ bé ®é æn ®Þnh Chän c¸c c«ng thøc: CT2, CT3, CT5 ®Ó ®o gi¶i phãng ho¹t chÊt qua mµng. 3. KÕt qu¶ ®o gi¶i phãng ho¹t chÊt 3.1. KÕt qu¶ ®Þnh tÝnh ho¹t chÊt gi¶i phãng qua mµng: B¶ng 4: KÕt qu¶ ®Þnh tÝnh b»ng SKLM Chän c¸c thêi ®iÓm t1 = 90phót, t1 =120phót, t3 =180phót, t 4=360 phót ®Ó ®o l­îng ho¹t chÊt gi¶i phãng qua mµng b»ng HPLC. 3.2.KÕt qu¶ ®Þnh l­îng d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng . 3.2.1. KÕt qu¶ x©y dùng ®­êng chuÈn. - S¾c ký ®å dung m«i cña cèt t¸ d­îc. - C¸c ®­êng chuÈn: + ChuÈn 1: nång ®é ho¹t chÊt 2,12g/ml. + ChuÈn 2: nång ®é ho¹t chÊt 5,30g/ml. + ChuÈn 3: nång ®é ho¹t chÊt 10,60g/ml. KÕt qu¶ ®­îc ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh y = 5,9118.e - 0,06.x + 0. HÖ sè t­¬ng quan r = 0,999833 1. Cho thÊy cã sù t­¬ng quan kh¸ chÆt chÏ gi÷a diÖn tÝch pic vµ nång ®é. 3.2.2.NhËn biÕt pic cña sulfadiazin b¹c. Sö dông hÖ thèng HPLC kÕt hîp detecter diode array: - Thêi gian l­u tR. - HÖ sè Match =1. 3.2.3. TÝnh nång ®é d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng. *KÕt qu¶ tÝnh nång ®é d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng: B¶ng 5: Nång ®é d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng theo thêi gian cña CT3(n = 5;SD = 0,0018) *TÝnh tû lÖ% d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng: C«ng thøc tÝnh tû lÖ% d­îc chÊt gi¶i phãng qua mµng: B¶ng 6: Tû lÖ % ho¹t chÊt ®­îc gi¶i phãng qua mµng cña c¸c CT theo thêi gian H×nh 6: §å thÞ so s¸nh tû lÖ % ho¹t chÊt ®­îc gi¶i phãng qua mµng cña c¸c CT theo thêi gian (c¸c tû lÖ % ®Òu ®­îc gÊp lªn 10 lÇn) Chän CT3 ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn trªn invitro. B¶ng 7: Tû lÖ % ho¹t chÊt ®­îc gi¶i phãng qua mµng cña Silvirin 1% theo thêi gian(n = 5;SD = 0,0018) B¶ng 8: So s¸nh tû lÖ % ho¹t chÊt ®­îc gi¶i phãng qua mµng cña CT3 víi Silvirin 1% theo thêi gian Kh¶ n¨ng gi¶i phãng ho¹t chÊt qua mµng cña CT3 vµ Silvirin 1% lµ t­¬ng ®­¬ng 5. KÕt qu¶ ®o kh¸ng khuÈn trªn invitro. B¶ng 9:So s¸nh kh¶ n¨ng khuÈn trªn invitr« gi÷a CT3 vµ Silvirin 1% KÕt qu¶ kh¸ng khuÈn trªn invitr« gi÷a CT3 vµ Silvirin 1% lµ t­¬ng ®­¬ng KÕt luËn - §· x©y dùng ®­îc c«ng thøc kem Silver sulfa 1% (CT3) cã h×nh thøc c¶m quan ®¹t yªu cÇu, cã ®é æn ®Þnh bÒn v÷ng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng v× ®· æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt. - Kh¶ n¨ng gi¶i phãng ho¹t chÊt qua mµng cña CT3 vµ Silvirin 1% lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. Nh­ vËy kem Silver sulfa 1% cã ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt tèt, cèt t¸ d­îc kh«ng c¶n trë kh¶ n¨ng gi¶i phãng ho¹t chÊt cña kem - Kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn cña CT3 lµ t­¬ng ®­¬ng víi Silvirin 1% trªn invitro. KiÕn nghÞ. TiÕp tôc nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt kh¸c cña kem Silver sulfa 1%: * Nghiªn cøu ®é æn ®Þnh l©u dµi. * Nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt vµ kh¸ng khuÈn trªn invivo. * Nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp vµ tr­êng diÔn. * Nghiªn cøu hiÖu lùc ®iÒu trÞ cña kem. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c quý vÞ ®¹i biÓu c¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% (file ppt).ppt
Luận văn liên quan