Khóa luận Nghiên cứu, tìm hiểu máy thu phát VHF IC M59

ĈӇcó thӇthêm DSC hoһc chӭc năng cӫa bӝxáo trӝn âm thanh vào IC-M59, thì phҧi lҳp ÿһt các kh ӕi tu Ǥ chӑn sau. ü UX-120: Chӭc năng DSC. ü UT-79: Chӭc năng cӫa bӝxáo trӝn âm thanh. ü OPC-457: KӃt n ӕi GPS khi UX-120 ÿѭӧc lҳp ÿһt. (1) Tҳt nguӗn cӫa bӝthu phát (OFF) và ngҳt cáp nguӗn dòng mӝt chiӅu. (2) Tháo dӥ4 ÿinh ӕc tӯbҧng mһt phía sau, rӗi tháo bӓcái vӓcӫa máy thu phát. (3) Lҳp ÿһt nhӳng thiӃt b ӏmong muӕn. (4) Thay thӃvӓcӫa máy thu phát và siӃt chһt nh ӳng ÿinh ӕc, vӟi mӝt lӵc xoҳn khoҧng 4 ÿӃn 6 kg ÿӇÿҧm bҧo sӵchӕng thҩm nѭӟc

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu, tìm hiểu máy thu phát VHF IC M59, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình 3: Microphone Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 12 ü Nhӳng công tҳc này ÿѭӧc sӱ dөng thay vì bӝ lӵa chӑn kênh cӫa bӝ thu phát. (2) Công tҳc nguӗn Cao/Thҩp [Hi/Lo] ü Thay ÿәi nguӗn lӕi ra giӳa mӭc cao và mӭc thҩp. ü Trong khi ÿang nhҩn, nhҩn công tҳc [5]/[6] ÿӇÿLӅu chӍnh sӵ hiӇn thӏ và ÿLӅu khiӇn/chuyӇn mҥch cѭӡng ÿӝ ánh sáng quay trӣ lҥi. 1.3. Chӭc năng hiӇn thӏ Mô tҧ tҩt cҧ các chӭc năng hiӇn thӏ trên màn hình cӫa máy thu phát Hình 4: Mô t̫ chͱc năng hi͋n th͓ trên màn hình máy thu phát. (1) Bӝ chӍ thӏ phát Xuҩt hiӋn trong khi ÿang phát. (2) ChӍ thӏ báo bұn Xuҩt hiӋn khi thu tín hiӋu hoһc [Squelch] ÿã ÿѭӧc xoay theo chiӅu kim ÿӗng Kӗ. (3) ChӍ thӏ kênh BiӇu diӉn hoҥt ÿӝng cӫa kênh. (4) ChӍ thӏ thҿ kênh Xuҩt hiӋn khi kênh ÿã lӵa chӑn әn ÿӏnh nhѭ thҿ kênh. (5) ChӍ thӏ quét Xuҩt hiӋn và nháy sáng trong suӕt thӡi gian hoҥt ÿӝng quét. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 13 (6) ChӍ thӏ sáng 2 ÿӗng hӗ Xuҩt hiӋn và nháy sáng trong suӕt thӡi gian hoҥt ÿӝng 2 ÿӗng hӗ. (7) ChӍ thӏ sáng 3 ÿӗng hӗ Xuҩt hiӋn và nháy sáng trong suӕt thӡi gian hoҥt ÿӝng 3 ÿӗng hӗ. (8) ChӍ thӏ bӝ xáo trӝn âm Xuҩt hiӋn trong khi bӝ xáo trӝn âm ÿѭӧc hoҥt ÿӝng. (9) ChӍ thӏ song công Xuҩt hiӋn khi kênh ÿã lӵa chӑn là mӝt kênh song công. (10) ChӍ thӏ thӯa nhұn/thu Xuҩt hiӋn trong suӕt thӡi gian hoҥt ÿӝng DSC ü “RCV” xuҩt hiӋn khi cuӝc gӑi DSC ÿã ÿѭӧc thu. ü “ACK RCV” xuҩt hiӋn khi sӵ thӯa nhұn ÿã ÿѭӧc thu ü “ACK” và “TX”xuҩt hiӋn khi ÿang phát mӝt bҧn tin thӯa nhұn (ACK). (11) ChӍ thӏ DSC Xuҩt hiӋn trong suӕt thӡi gian hoҥt ÿӝng DSC và chӍ ra mӝt bҧn tin, mӝt mүu ÿã ÿӏnh rõ, thông báo… (12) ChӍ thӏ NMEA Xuҩt hiӋn khi thiӃt bӏ NMEA (nhѭ bӝ thu Gps) ÿã ÿѭӧc kӃt nӕi. (13) ChӍ thӏ cҧnh báo thӡi tiӃt Cho biӃt chӭc năng cҧnh báo thӡi tiӃt ÿã hoҥt ÿӝng (14) ChӍ thӏ chӃÿӝ ü “USA” chӍ ra nhӳng kênh USA ÿѭӧc chӑn. ü “CAN” chӍ ra nhӳng kênh cӫa Canada ÿѭӧc chӑn. ü “INT” chӍ ra nhӳng kênh quӕc tӃÿѭӧc chӑn. ü “WX” chӍ ra nhӳng kênh thӡi tiӃt ÿѭӧc chӑn. (15) ChӍ thӏ nguӗn mӭc thҩp ChӍ ra rҵng nguӗn lӕi ra ӣ mӭc thҩp ÿѭӧc chӑn. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 14 (16) ChӍ thӏ kênh gӑi Xuҩt hiӋn khi kên gӑi ÿѭӧc chӑn. 1.4. Hoҥt ÿӝng cѫ bҧn 1.4.1. Nguӗn ON ü Xoay [PWR/ON] theo chiӅu kim ÿӗng hӗÿӇ bұt nguӗn ON. 7ҩt cҧ nhӳng chi tiӃt trên mһt chӍ thӏÿѭӧc hiӇn thӏ trong Pӝt thӡi gian ngҳn. “SCRM” chӍ xuҩt hiӋn khi tuǤ chӑn UT-79 ÿѭӧc cài ÿһt. “dSC” chӍ xuҩt hiӋn khi tuǤ chӑn UX-120 ÿѭӧc cài ÿһt. Hình 5 ü Hoҥt ÿӝng cӫa bӝ thu phát ÿѭӧc chӍ ra nhѭ sau v ChӃÿӝÿLӋn áp mӭc thҩp Khi “b” xuҩt hiӋn và nháy sáng nhѭ chӍ thӏ bên phҧi, có mӝt vҩn ÿӅӣ nguӗn. Trong trѭӡng hӧp này kiӇm tra bӝ pin trong thùng chӭa và cáp nguӗn DC. Hình 2 1.4.2. Lӵa chӑn kênh 1.4.2.1. Kênh 16 ü Kênh 16 là mӝt kênh khҭn cҩp, nó ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ bҳt ÿҫu hoҥt ÿӝng giao tiӃp vӟi trҥm khác và vӟi nhӳng thông tin khҭn cҩp. ü Kênh 16 ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn trong suӕt hoҥt ÿӝng 2 hoһc 3 ÿӗng hӗ. Trong khi ÿang thi hành bҥn ÿӵѫc yêu cҫu ÿӇÿLӅu khiӇn kênh 16. Hình 6 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 15 Hình 7: L͹a ch͕n kênh 16 1.4.2.2. Kênh gӑi Kênh gӑi ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ lѭu trӳ, kênh gӑi thѭӡng hay ÿѭӧc sӱ dөng nhҩt ÿӇ Jӑi lҥi mӝt cách nhanh chóng. Thêm vào ÿó kênh gӑi ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn trong suӕt thӡi gian 3 ÿӗng hӗ. ChӃÿӝ mһc ÿӏnh ÿӕi vӟi kênh gӑi là kênh 9 vӟi viӋc sӱ dөng theo ý muӕn. Hình 8: L͹a ch͕n kênh g͕i 1.4.2.3. Kênh USA, Canada và Quӕc tӃ Có 61 kênh USA, 57 kênh Canada, 57 kênh quӕc tӃ. Nhóm nhӳng kênh này có thӇÿѭӧc sӱ dөng ÿӕi vӟi hoҥt ÿӝng tӯng vùng. (1) Nhҩn [CH/WX] ÿӇ lӵa chӑn mӝt kênh thông thѭӡng NӃu kênh thӡi tiӃt xuҩt hiӋn, nhҩn lҥi [CH/WX] (2) Xoay bӝ lӵa chӑn kênh ÿӇ lӵa chӑn mӝt kênh “DUP” xuҩt hiӋn ÿӕi vӟi kênh song công. (3) ĈӇ thay ÿәi nhóm kênh, nhҩn [CH/WX.U/I/C] trong 1 giây Kênh USA, Canada, quӕc tӃ có thӇÿѭӧc lӵa chӑn mӝt cách tuҫn tӵ . Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 16 Hình 9:L͹a ch͕n kênh USA, Canada và kênh Qu͙c t͇ 1.4.2.4. Kênh thӡi tiӃt Có 10 kênh loҥi này. Nhӳng kênh này ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇÿLӅu khiӇn phѭѫng tiӋn quҧng bá.Thӡi tiӃt NOAA. Hình 10: L͹a ch͕n kênh thͥi ti͇t Ѭu ÿLӇm: Dӵ báo Chӭc năng thӡi tiӃt: ü Nhӳng trҥm quҧng bá NOAA phát âm thanh dӵ báo thӡi tiӃt. Trѭӟc bҧn thông báo thӡi tiӃt quan trӑng khi chӭc năng dӵ báo thӡi tiӃt ÿѭӧc bұt. ü ChӍ thӏ “ALT” nháy sáng cho ÿӃn khi bҩt kì phím nào ÿѭӧc nhҩn. Chӭc năng này ÿѭӧc kích hoҥt khi kênh thӡi tiӃt ÿѭӧc lӵa chӑn hoһc trong suӕt thӡi gian quét . 1.4.3. Bӝ thu (1) Xoay [PWR/VOL] ÿӇ bұt nguӗn ON. (2) Xoay hӃt cӥ [SQUELCH] theo chiӅu kim ÿӗng hӗ. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 17 (3) ĈLӅu chӍnh [PWR/ON] ÿӇ mӭc nghe thích hӧp. (4) Xoay [SQUELCH] theo chiӅu kim ÿӗng hӗ cho ÿӃn khi âm tҫn biӃn mҩt. (5) Lӵa chӑn kênh mong muӕn. ü Khi mӝt tín hiӋu ÿѭӧc thu. ü Squelch mӣ. ü Âm tҫn ÿѭӧc phát tӯ loa. ü “BUSY” xuҩt hiӋn trong chӭc năng hiӇn thӏ. (6) Khi mӝt tín hiӋu ngҳt ÿѭӧc thu, xoay hӃt cӥ [SQUELCH] theo chiӅu kim ÿӗng hӗ. 1.4.3.1. Chӭc năng bӝ trӝn âm Ĉӕi vӟi nhӳng thông tin bí mұt, cҫn phҧi sӱ dөng chӭc năng trӝn âm. Tҩt cҧ nhӳng thành viên cӫa nhóm phҧi có ÿѫn vӏ trӝn âm UT-79 ÿã ÿѭӧc cài ÿһt ÿӇ liên lҥc Vӱ dөng chӭc năng này. Trong khi nhҩn [HI/LO], hãy nhҩn [CH/WX] ÿӇ bұt chӭc Qăng ON và OFF. ü “SCRM” xuҩt hiӋn khi chӭc năng là ON. ü Chӭc năng này không thӇ sӱ dөng trên CH16. ü ThiӃt lұp mã trӝn trong chӃÿӝ SET. 1.4.3.2. Chӭc năng 2/3 ÿӗng hӗ Nhӳng chӭc năng này cho phép bҥn kiӇm tra nhanh chóng kênh khҭn cҩp và kênh theo ý muӕn (Ch9; lұp trình ÿѭӧc) trong khi thu kênh khác. Khi thu mӝt tín hiӋu trên mӝt trong nhӳng kênh này, bӝ thu phát dӯng lҥi trên mӝt kênh cho ÿӃn khi tín hiӋu biӃn mҩt. Nhҩn [DUAL.TRI] ngay tӭc khҳc ÿӕi vӟi chӃÿӝ 2 ÿӗng bӝ. Hình 11 Hình 12 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 18 Nhҩn và giӳ [DUAL.TRI] ÿӇ sang chӃ ÿӝ 3 ÿӗng bӝ Khi thu 1 tín hiӋu trên kênh 16, kênh 16 có sӵѭu tiên. 1.4.4. Bӝ phát Trѭӟc khi phát, hãy ÿӑc nhӳng thӫ tөc gӑi dѭӟi ÿây. v Nhӳng thӫ tөc gӑi ü %ҥn phҧi tӵ nhұn biӃt khi phát và phҧi chú ý giӟi hҥn vӅ mһt thӡi gian ü Ký hiӋu cuӝc gӑi mӛi lҫn gӑi mӝt trҥm bӡ biӇn hay cho mӝt thuyӅn lӟn khác. 1Ӄu không ký hiӋu cuӝc gӑi, có thӇ nhұn dҥng trҥm bҵng cách gӱi tên con tàu và tên giҩy phép. ü Ký hiӋu cuӝc gӑi tҥi thӡi ÿLӇm kӃt thúc mӛi lҫn truyӅn mà thѭӡng mӛi cuӝc truyӅn kéo dài hѫn 3 phút. ü Phҧi dӯng và gӱi bҧn ký hiӋu cuӝc gӑi ít nhҩt mӝt lҫn mӛi lҫn 15 phút trong suӕt cuӝc gӑi kéo dài tӯ thuyӅn ÿӃn bӡ biӇn. ü Giӳ cuӝc gӑi ngҳn (nhӓ hѫn 3 phút) ÿӧi 2 phút trѭӟc khi lһp lҥi mӝt cuӝc gӑi. KiӇm tra kênh 16 hai giây 1 lҫn Hình 13 Khi thu 1 tín hiӋu trên kênh 16. Kênh 16 ÿã ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn cho ÿӃn khi tín hiӋu biӃn mҩt. Hình 14 Khi thu 1 tín hiӋu trên kênh gӑi, kênh gӑi ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn trong khi kiӇm tra ch 16 trong khoҧng 2 giây Hình 16. KiӇm tra kênh 16 và kênh gӑi mӛi lҫn 2 giây Hình 15 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 19 ü Nhӳng cuӝc truyӅn không cҫn thiӃt là không cho phép. v Do ÿó ÿӇ phát ta phҧi thӵc hiӋn (1) Chӑn kênh hoҥt ÿӝng. (2) Nhҩn [HI/LO] ÿӇ cho nguӗn ra khi phát. ü “Low” xuҩt hiӋn khi nguӗn lӕi ra ӣ mӭc thҩp ÿѭӧc chӑn. ü Nguӗn mӭc cao không thӇÿѭӧc chӑn trên mӝt vài kênh. (3) Nhҩn và giӳ công tҳc PTT ÿӇ phát. “TX” xuҩt hiӋn. (4) Nói vào Microphone mӭc âm bình thѭӡng. Không giӳ Microphone quá gҫn miӋng hay nói quá to. ĈLӅu này làm méo tín hiӋu phát. (5) Giҧi phóng công tҳc PTT ÿӇ thu. Chúi ý: ü Trên nhӳng kênh USA: 13, 15 và 67, quá trình truyӅn sӱ dөng nguӗn mӭc cao có thӇ trong giây lát. ĈӇ sӱ dөng nguӗn ӣ mӭc cao, nhҩn và giӳ [HI/LO] trong khi phát. ü %ӝÿӏnh thӡi thӡi gian quá hҥn: Bӝ thu phát có chӭc năng ÿӏnh thӡi thӡi gian quá hҥn ÿӇ ngăn chһn viӋc truyӅn liên tөc và dài. Khi phát không tӵ nhiên mӝt cách tӵÿӝng sau 5 phút cӫa cuӝc truyӅn liên tөc. 1.4.5. Chӭc năng quét %ӝ thu phát có chӭc năng quét tӕc ÿӝ cao trong khi thӵc thi trên nhӳng tín hiӋu có ích. Tӕc ÿӝ quét là 8 kênh/1s (ÿXӧc chҩp nhұn khi chӭc năng dӵ báo thӡi tiӃt ÿѭӧc sӱ dөng). 1.4.5.1. Có 2 loҥi quét là sҹn có ü Quét thѭӡng (quét tҩt cҧ nhӳng thҿ kênh mӝt cách tuҫn tӵ). ü Quét ѭu tiên (kiêm tra kênh 16 trong khi quét). Hai loҥi quét này có thӇÿѭӧc chӑn trong chӃÿӝ SET. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 20 1.4.5.2. ThiӃt lұp thҿ kênh ü %ҥn có thӇÿӏnh rõ nhӳng kênh nhѭ thҿ kênh khi quét mӝt cách hiӋu quҧ. Thҿ kênh có thӇÿһt ÿӕi vӟi mӛi nhóm kênh mӝt cách ÿӝc lұp. ü Chӑn kênh mong muӕn sau ÿó nhҩn và giӳ [SCAN.TAG] trong 1 giây ÿӇ bұt chӭc năng thiӃt lұp thҿ. Hình 17 ü Chӭc năng xoá tҩt cҧ thҿ kênh. Trong khi nhҩn [HI/LO] nhҩn giӳ [SCAN/TAG] trong 3 giây cho ÿӃn khi tiӃng bíp dài trӣ thành 2 tiӃng bíp ngҳn. Tҩt cҧ thҿ kênh trong nhóm kênh lӵa chӑn ÿѭӧc giҧi phóng. 1.4.5.3. Hoҥt ÿӝng quét (1) Chӑn nhóm kênh mong muӕn (USA, CAN, INT) hay kênh WX mong muӕn ӣ bӝ phұn hiӇn thӏ sau ÿó thӵc hiӋn hoҥt ÿӝng trên. (2) Nhҩn [SCAN] ÿӇ bҳt ÿҫu quét ü “SCAN” xuҩt hiӋn và nháy sáng ӣ chӭc năng hiӇn thӏ. ü “16” xuҩt hiӋn trong suӕt chu kǤ quét ѭu tiên. (3) ĈӇ dӯng quét, nhҩn lҥi [SCAN] “SCAN” biӃn mҩt 1.4.5.4. Ĉӏnh thӡi lҥi viӋc quét Khi tín hiӋu ÿѭӧc tìm ra, viӋc quét dӯng cho ÿӃn khi tín hiӋu biӃn mҩt và lҩy Oҥi sau 5 giây, vì vұy phҧi thiӃt lұp chӃÿӝ SET. 1.4.5.5. Xác nhұn thҿ kênh Trong khi quét quay [DIAL] ü ChӃÿӝ thҿ kênh ÿѭӧc chӑn. ü 'ӯng viӋc quay [DIAL] ÿӇ trӣ lҥi viӋc quét. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 21 1.4.5.6. Chӭc năng dӵ báo thӡi tiӃt Khi chӭc năng này bұt ON, kênh thӡi tiӃt ÿã lӵa chӑn ÿѭӧc kiӇm tra trong khi quét. 1.4.6. Lұp trình kênh gӑi Phím kênh gӑi, [9], ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ chӑn kênh 9, tuy nhiên bҥn có thӇ lұp trình vӟi nhӳng kênh thѭӡng sӱ dөng nhҩt trong mӛi nhóm kênh ÿӇ gӑi lҥi tӭc thì. (1) Nhҩn [CH/WX . U/I/C] trong 1 giây Pӝt hay nhiӅu lҫn ÿӇ chӑn nhóm kênh mong muӕn (USA, INT, CAN) ÿӇ lұp trình. (2) Nhҩn [9] ÿӇ chӑn kênh gӑi cӫa nhóm kênh ÿã chӑn.“CALL” và sӕ kênh gӑi xuҩt hiӋn. (3) Trong khi nhҩn [HI/LO], nhҩn [9] ÿӇ vào chӃÿӝ viӃt cӫa kênh gӑi Sӕ kênh gӑi và nhóm kênh có thӇ lұp trình nhanh. (4) Xoay bӝ lӵa chӑn kênh ÿӇ lӵa chӑn kênh mong muӕn. (5) Nhҩn lai [9] ÿӇ lұp trình kênh hiӇn thӏ nhѭ kênh gӑi. Sӕ kênh gӑi và nhóm kênh Wҳt nhanh. 1.4.7. HiӇn thӏ backlighting ü Chӭc năng hiӇn thӏ và chuyӇn mҥch có thӇ là Backlit ÿӇ thҩy tӕt hѫn dѭӟi ÿLӅu kiӋn ánh sáng thiӃu. ü Trong khi nhҩn [HI/LO. DIM], xoay bӝ chӑn kênh ÿӇÿLӅu chӍnh ánh sáng quay lҥi. Ánh sáng quay lҥi có thӇÿһt ӣ 1 trong 3 mӭc ÿӝ hay tҳt ÿi OFF. 1.4.8. Chӭc năng gӑi lӵa chӑn sӕ 1.4.8.1. Tәng quát Khi ÿѫn vӏ tuǤ chӑn UX-120 ÿѭӧc lҳp ÿһt chӭc năng gӑi lӵa chӑn sӕ hay DSC có thӇÿѭӧc sӱ dөng thông qua IC-M59. DSC là mӝt phѭѫng pháp truyӅn thông vô tuyӃn không chӍ là phѭѫng pháp liên lҥc tiӃng nói thuұn tiӋn. Lӧi ích cӫa viӋc sӱ dөng Hình 18 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 22 giao tiӃp sӕ thông qua giao tiӃp tiӃng nói là thông tin (ÿһc biӋt hӳu ích cho nhӳng cuӝc Jӑi khҭn cҩp và nhӳng vҩn ÿӅ báo ÿӝng khác) có thӇÿѭӧc lұp trình trѭӟc và ÿѭӧc truyӅn ÿi mӝt cách chính xác. Thêm vào ÿó khi bӝ nhұn GPS (phiên bҧn NMEA0183 1.5, 2.0 hoһc 2.1) ÿѭӧc kӃt nӕi tӟi vӏ trí con tàu cӫa bҥn và thӡi gian UTC hiӋn tҥi ÿѭӧc truyӅn cùng nhau cùng vӟi kí hiӋu con tàu ÿӇ tҥo nên cuӝc gӑi khҭn cҩp. %̫ng 1: Mô t̫ các cu͡c g͕i DSC Loҥi DSC Mô tҧ Tham khҧo Cuӝc gӑi khҭn cҩp. Cuӝc gӑi này gӱi thông tin khҭn cҩp bao gӗm sӕ ID Fӫa con thuyӅn lӟn (và vӏ trí thӡi gian dӳ liӋu/UTC khi bӝ thu GPS ÿѭӧc kӃt nӕi). Gӱi ÿi chӍ dѭӟi nhӳng ÿLӅu kiӋn khҭn cҩp. Sӵ thӇ hiӋn DSC sӁÿѭӧc thu tӯ trҥm bӡ biӇn sau khi thӵc hiӋn cuӝc gӑi khҭn cҩp. Trang 13, 16 Cuӝc gӑi chuyӇn tiӃp khҭn cҩp. Cuӝc gӑi này ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thông báo cho nhӳng trҥm bӡ biӇn (hoһc nhӳng con thuyӅn khác) khi mӝt thuyӅn lӟn ӣ trong tình trҥng gһp tai hoҥ không thӇ làm ÿѭӧc gì cҧ. IC-M59 chӍ thu nhӳng loҥi tín hiӋu này mà không phát. Trang 16 Cuӝc gӑi tӯ Wҩt cҧ các con thuyӅn Cuӝc gӑi này ÿѭӧc sӱ dөng trong nhӳng tình huӕng không khҭn cҩp. Loҥi tín hiӋu này bao gӗm thông tin cho phép mӝt bӝ thu phát hoҥt ÿӝng ӣ chӃÿӝ thu lӵa chӑn mӝt kênh xác ÿӏnh mӝt cách tӵÿӝng ÿӕi vӟi thông tin âm thanh. Trang 14, 16 Cuӝc gӑi riêng lҿ Cuӝc gӑi này cho phép ban gӱi mӝt tín hiӋu ÿӃn duy nhҩt mӝt con thuyӅn lӟn xác ÿӏnh. Mã ID cӫa con thuyӅn phҧi ÿѭӧc lұp trình trѭӟc. Hai loҥi bҧn tin thӯa nhұn (Có khҧ năng ÿӗng ý/Không có khҧ năng ÿӗng ý) là sҹn có (Ĉӕi vӟi viӋc phát và thu), sau mӝt cuӝc gӑi riêng lҿ. Trang 15, 17 Cuӝc gӑi vùng ÿӏa lý. ĈLӅu này ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thông báo cho tҩt cҧ mӑi con thuyӅn ӣ mӝt vùng xác ÿӏnh, khi mӝt bӝ thu Trang 17 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 23 vùng ÿӏa lý. con thuyӅn ӣ mӝt vùng xác ÿӏnh, khi mӝt bӝ thu GPS ÿѭӧc kӃt nӕi nhӳng cuӝc gӑi trӵc tiӃp ÿӃn nhӳng vùng khác hѫn là bӏ loҥi bӓÿi. Trong trѭӡng Kӧp này IC-M59 chӍ thu. 1.4.8.2. TruyӅn cuӝc gӑi khҭn cҩp (1) Nhҩn và giӳ [16.EMER] ÿӃn khi nào nghe ÿѭӧc 4 bít ngҳn thành 1 tiӃng bít dài. (2) Nhҩn [PTT] ÿӇ truyӅn cuӝc gӑi khҭn cҩp. (3) Bӝ truyӅn vүn ӣ kênh 70 cho ÿӃn khi các thông tin ÿѭӧc nhұn. ü Khi không có thông tin nào ÿѭӧc nhұn thì cuӝc gӑi khҭn cҩp sӁ lһp lҥi ÿӃn khi ÿѭӧc nhұn. ü ĈӇ huӹ bӓ, tҳt nguӗn (OFF) rӗi bұt lҥi (ON). ü Nhӳng cuӝc gӑi ÿӃn bҥn mà không phҧi cuӝc gӑi khҭn cҩp thì sӁ không ÿѭӧc nhұn. (4) Khi mӝt cuӝc gӑi khҭn cҩp ÿѭӧc nhұn thì chuông báo ÿӝng kêu và kênh 16 tӵÿӝng ÿѭӧc chӑn. Nhҩn mӝt phím bҩt kì ÿӇ huӹ bӓ chuông. (5) TruyӅn mӝt cuӝc gӑi báo ÿӝng ÿһc biӋt Eҵng tiӃng nói theo công ÿRҥn sau: ü “Ngày tháng”. ü “Tên cӫa tàu”. ü 9 sӕ nhұn dҥng và kí hiӋu cuӝc gӑi (hoһc các nhұn dҥng khác cӫa tàu). ü 9ӏ trí tàu nӃu nó chѭa chӭa trong DSC. ü Tình trҥng khҭn cҩp và nhӳng cӭu trӧ cҫn thiӃt. ü %ҩt kì thông tin nào khác có thӇ giúp ÿӥ cӭu nҥn. Chú ý: Hình 19 Hình 20 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 24 ü Khi mӝt bӝ nhұn GPS (NMEA 0183) ÿѭӧc kӃt nӕi thì vӏ trí cӫa tàu ÿѭӧc truyӅn tӵÿӝng vӟi cuӝc gӑi khҭn cҩp. ü Thông tin vӅ mӝt báo ÿӝng khҭn cҩp DSC thì thông thѭӡng chӍÿѭӧc tҥo ra bӣi trҥm ÿLӅu khiӇn tàu. 1.4.8.3. TruyӅn cuӝc gӑi tҩt cҧ các tàu Các tàu lӟn sӱ dөng kênh 70 làm “kênh nghe” cӫa chúng. Khi bҥn muӕn thông báo mӝt bҧn tin ÿӃn nhӳng con tàu này, thì dùng chӭc năng gӑi tҩt cҧ các tàu. (1) Lӵa chӑn mӝt kênh thông thѭӡng làm kênh truyӅn (ÿӕi vӟi liên lҥc bҵng giӑng nói sau khi Jӱi cuӝc gӑi ÿӃn tҩt cҧ các tàu). Mӝt vài kênh A (ví dө kênh 88A) không thӇ sӱ dөng. (2) Quay [SQUELCH] thuұn theo chiӅu kim ÿӗng hӗÿӃn khi hӃt tiӃng nhiӉu. (3) Khi nhҩn [9. ALL/IND] quay lӵa chӑn kênh ÿӃn khi chӑn chӭc năng all nhѭ hình YӁ bên phҧi. (4) Nhҩn và giӳ [9. ALL/IND] ÿӃn khi nghe thҩy 4 tiӃng bít ngҳn tҥo thành 1 tiӃng bít dài. Màn hình thay ÿәi nhѭ hình ӣ bên phҧi. (5) Nhҩn phím [PTT] mӝt lúc ÿӇ truyӅn cuӝc Jӑi ÿӃn tҩt cҧ các tàu Sau khi truyӅn, kênh ÿã thiӃt lұp trong bѭӟc (1) ÿѭӧc lӵa chӑn. (6) Nhҩn và giӳ phím [PTT] ÿӇ gӱi mӝt thông báo tӟi tҩt cҧ các tàu. Chú ý: Khi kênh 70 bұn, cuӝc goӏ tӟi tҩt cҧ các tàu không sҹn sàng. Bӝ thu phát sӁÿӧi cho tӟi khi kênh này ÿѭӧc xoá, sau ÿó sӁ truyӅn cuӝc gӑi tӵÿӝng. Màn hình này sӁ xuҩt hiӋn trong khi cuӝc gӑi này ӣ trҥng thái chӡ. Hình 21 Hình 22 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 25 1.4.8.4. TruyӅn cuӝc gӑi riêng Chӭc năng truyӅn cuӝc gӑi riêng cho phép bҥn truyӅn mӝt tín hiӋu DSC chӍ tӟi Pӝt nhóm riêng biӋt. (1) Ĉһt mã nhұn dҥng cho cuӝc gӑi riêng mà bҥn muӕn gӑi ÿӃn. Mã này là lӕi vào cho Pөc ÿӏa chӍ trong ÿһt mode. (2) Lӵa chӑn kênh thông tin (cho giao tiӃp giӑng nói sau khi cuӝc gӑi riêng ÿѭӧc gӱi). ü /ӵa chӑn mӝt kênh ÿѫn giҧn (mӝt vài kênh A không ÿѭӧc sӱ dөng) cho kӃt Qӕi tӯ tàu tӟi tàu. ü Chӑn mӝt kênh kép cho kӃt nӕi tàu trҥm. (3) Quay núm [SQUELCH] theo chiӅu kim ÿӗng hӗÿӃn khi tiӃng ӗn biӃn mҩt. (4) Khi nhҩn [9. ALL/IND] quay bӝ chӑn kênh ÿӃn chӭc năng “IND” nhѭ hình bên phҧi. Khi chѭa ÿһt trѭӟc ÿӏa chӍ không thӇ chӑn “IND”. (5) Ҩn và giӳ [9. ALL/IND] ÿӃn khi nghe thҩy 4 tiӃng kêu ngҳn chuyӇn thành 1 tiӃng kêu dài. ü Màn hình biӃn ÿәi nhѭ hình bên phҧi. ü Khi chӳ “ALL” xuҩt hiӋn thay thӃ chӳ “IND” quay bӝ chӑn ÿӇ chӑn “IND” khi ҩn [9. ALL/IND]. (6) Ҩn [PTT] mӝt lúc ÿӇ truyӅn cuӝc gӑi riêng biӋt. Năng lѭӧng “Cao” ÿѭӧc chӑn tӵ ÿӝng khi truyӅn cuӝc gӑi. (7) Giӳ nguyên ӣ kênh 70 ÿӃn khi thông tin ÿѭӧc nhұn. (8) Khi thông tin ÿѭӧc nhұn màn hình biӃn ÿәi nhѭ hình bên phҧi. ü Có tiӃng kêu bíp. ü Kênh ÿѭӧc ÿһt ӣ bѭӟc 2 ÿѭӧc thiӃt lұp. (9) Nhҩn và giӳ [PTT] ÿӇ thông báo bҧn tin ÿӃn nhóm liên quan Hình 23 Hình 24 Hình 25 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 26 1.4.8.5. Nhұn cuӝc gӑi DSC Vài loҥi truyӅn DSC có thӇÿѭӧc nhұn. Nhӳng công viӋc cҫn thiӃt phө thuӝc vào tӯng loҥi DSC nhѭ trong các ví dө dѭӟi ÿây. Tuy nhiên trong tҩt cҧ các ví dө, bҥn phҧi theo kênh 70 ÿӇ nhұn tín hiӋu ÿó. v Nhұn mӝt cuӝc gӑi khҭn cҩp ü Các tiӃng báo ÿӝng. ü “RCO” và “dTB” xuҩt hiӋn nên màn hình, sau ÿó kênh 16 ÿѭӧc lӵa chӑn Wӵÿӝng. ü Ҩn phím [16] ÿӇ dӯng báo ÿӝng. ü TiӃp tөc theo dõi kênh 16 vì trҥm theo dõi tàu có thӇ yêu cҫu trӧ giúp trong Eҩt cӭ trѭӡng hӧp nguy hiӇm nào. 1.4.8.6. Nhұn mӝt cuӝc gӑi relay khҭn cҩp 0ӝt cuӝc gӑi relay khҭn cҩp có thӇÿѭӧc truyӅn tӯ mӑi tàu lӟn ÿӃn mӝt trҥm ÿLӅu khiӇn. Khi theo dõi kênh 70 và mӝt cuӝc relay khҭn cҩp ÿѭӧc nhұn. ü Các âm báo ÿӝng. ü “RCV” và “RLY” xuҩt hiӋn trên màn hình sau ÿó kênh 16 ÿӵѫc chӑn tӵÿӝng. ü Ҩn phím [16] ÿӇ dӯng báo ÿӝng . ü Giám sát kênh 16 ÿӃn khi thông báo khҭn cҩp hoàn tҩt. 1.4.8.7. Nhұn mӝt cuӝc gӑi tҩt cҧ các tàu Khi theo dõi kênh 70 và cuӝc gӑi Wҩt cҧ các tàu ÿѭӧc nhұn. ü Còi báo ÿӝng hay tiӃng kêu bíp tuǤ thuӝc vào lӵa chӑn. Hình 26 Hình 27 Hình 28 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 27 ü “RCV” và “ALL” xuҩt hiӋn trên màn hình sau ÿó kênh ÿѭӧc chӑn nhӡ trҥm ÿLӅu khiӇn sӁ tӵÿӝng ÿѭӧc lӵa chӑn ÿӇ giao tiӃp giӑng nói. ü Giám sát kênh ÿѭӧc lӵa chӑn cho mӝt thông báo tӯ tàu gӑi ÿi. 1.4.9. Mӝt cuӝc gӑi theo vùng ÿӏa lý Trong khi ÿLӅu khiӇn kênh 70 và mӝt cuӝc gӑi vùng ÿӏa lý (ÿӕi vӟi vùng bҥn ÿang ӣÿó) ÿã ÿѭӧc thu: ü Báo ÿӝng khҭn cҩp hay nhӳng tiӃng bíp phө thuӝc vào loҥi tín hiӋu thu ÿѭӧc. ü “RCV” và “GEO” xuҩt hiӋn ӣ màn hình hiӇn thӏ, sau ÿó kênh ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi trҥm gӑi mӝt cách tӵÿӝng mà cuӝc gӑi này ÿã ÿѭӧc chӑn ÿӕi vӟi nhӳng thông tin tiӃng nói. ü Giám sát kênh ÿã chӑn vӟi thông báo tӯ thuyӅn gӑi vӅ trҥm. Chúi ý: Khi không có bӝ thu GPS ÿѭӧc kӃt nӕi hay nӃu có mӝt vҩn ÿӅ vӟi bӝ thu ÿã ÿѭӧc kӃt nӕi, tҩt cҧ nhӳng cuӝc gӑi vùng ÿӏa lý ÿã ÿѭӧc thu, không phө thuӝc vào vӏ trí cӫa bҥn. 1.4.10. Thu môt cuӝc gӑi riêng lҿ Khi thu mӝt cuӝc gӑi riêng lҿ, mӝt bҧn thӯa nhұn phҧi ÿѭӧc gӱi trӣ lҥi trҥm Jӑi trong 4,5 phút. Hoҥt ÿӝng và chӭc năng cӫa bӝ thu phát khác nhau phө thuӝc vào viӋc thiӃt lұp chӃÿӝ SET. v Hai bҧn tin có thӇÿѭӧc chӑn là bҧn tin thӯa nhұn (ACK) ü “Có khҧ năng ÿӗng ý”: Bҥn có thӇ giao tiӃp vӟi cuӝc gӑi tӯ tàu lӟn thông qua Mic sau khi kӃt nӕi DSC. ü “Không có khҧ năng ÿӗng ý”: Bҥn không thӇ giao tiӃp vӟi mӝt cuӝc gӑi tӯ tàu lӟn sau khi kӃt nӕi DSC. Hình 29 Hình 30 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 28 v Trong khi ÿLӅu khiӇn kênh 70 và mӝt kênh riêng lҿÿã ÿѭӧc thu ü Báo ÿӝng khҭn cҩp hay nhӳng tiӃng bíp phө thuӝc vào loҥi tín hiӋu thu ÿѭӧc. ü “RCV” và “IND” xuҩt hiӋn ӣ màn hình hiӇn thӏ. ü Kênh xác ÿӏnh bӣi trҥm goi mӝt cách Wӵÿӝng ÿѭӧc chӑn ÿӇ kiӇm tra ÿLӅu kiӋn kênh (ÿѭӧc chҩp nhұn khi bҧn tin thӯa nhұn ACK ÿѭӧc chӑn tӵÿӝng và ÿҫy ÿӫ). ü Quá trình tiӃp theo ӣ trang sau tuǤ thuӝc vào nhӳng ÿLӅu kiӋn ÿһt trѭӟc. v Khi cách bán tӵÿӝng (SA) hay thӫ công (SL) ÿѭӧc chӑn trong chӃÿӝ SET (1) Nhҩn và giӳ [9. ALL/IND] cho ÿӃn khi nghe thҩy 4 tiӃng bíp ngҳn chuyӇn thành 1 tiӃng bíp dài ÿӇ gӱi bҧn tin ”Có khҧ năng ÿӗng ý”. NӃu bҥn muӕn gӱi bҧn tin “Có khҧ năng không ÿӗng ý” hay là cuӝc gӑi riêng lҿ hoһc cho tҩt cҧ các tàu, xoay bӝ lӵa chӑn kênh ÿӇ lӵa chӑn chúng . (2) Nhҩn [PTT] trong giây lát ÿӇ phat ÿi bҧn tin thӯa nhұn ACK ü Kênh xác ÿӏnh bӣi trҥm gӑi ÿã ÿѭӧc lӵa chӑn. ü Khi bҧn tin “Có khҧ năng không ÿӗng ý” ÿã ÿѭӧc phát ÿi trong bѭӟc (1) thì bӝ thu phát vүn còn trên kênh 70. (3) Sau khi thu qúa trình truyӅn âm thanh thì ta có sӵ phҧn hӗi thông qua Microphone. 1.5. Sӵ khác nhau giӳ bán tӵÿӝng và bҵng tay 1.5.1. Bán tӵÿӝng Khi không có hoҥt ÿӝng nào ÿѭӧc thӵc hiӋn, bӝ thu phát gӱi bҧn tin thӯa nhұn “Không có khҧ năng ÿӗng ý” trong 4,5 phút mӝt cách tӵÿӝng sau khi cuӝc gӑi ÿѭӧc thu. Hình 31 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 29 1.5.2. Bҵng tay ü Khi không có hoҥt ÿӝng nào ÿѭӧc thӭc hiӋn sau khi thu mӝt cuӝc gӑi sӁ không có bҧn tin thӯa nhұn ÿѭӧc phát ÿi. ü Khi chӃÿӝ hoàn toàn tӵÿӝng (FA) ÿѭӧc chӑn trong chӃÿӝ SET. Bӝ thu phát mӝt cách tӵÿӝng ÿáp lҥi cuӝc gӑi theo mӝt trong 2 cách phө thuӝc vào sӵ thӯa nhұn Wӵÿӝng thiӃt lұp trong chӃÿӝ SET. ü Khi có khҧ năng ÿӗng ý ÿѭӧc ÿһt (Ab), Eӝ thu phát sӁ phát tӵÿӝng mӝt bҧn tin thӯa nhұn có khҧ năng ÿӗng ý và sau ÿó chӑn kênh nhѭÿã xác ÿӏnh rõ bӣi trҥm Jӑi ÿӕi vӟi nhӳng thông tin âm thanh. ü Khi bҧn tin không có khҧ năng ÿӗng ý ÿѭӧc thiӃt lұp (Un), bӝ thu phát tӵÿӝng VӁ phát bҧn tin không có khҧ năng ÿӗng ý và vүn còn ӣ trên kênh 70. 1.6. Ĉi vào chӃÿӝ SET ChӃÿӝ SET ÿѭӧc sӱ dөng tuǤ theo hoҥt ÿӝng cӫa bӝ thu phát ÿӇ phù hӧp vӟi hoҥt ÿӝng mà bҥn cҫn. Truy nhұp vào chӃÿӝ SET: (1) Trong khi nhҩn [16], thì bұt nguӗn ON. ü Giӳ viӋc nhҩn [16] cho ÿӃn khi hiӇn thӏ chӃÿӝ SET bҳt ÿҫu xuҩt hiӋn ü ChӃÿӝ SET ÿã ÿѭӧc chӑn. (2) ĈӇ thoát khӓi chӃÿӝ SET, tҳt nguӗn OFF sau ÿó bұt ON trӣ lҥi. 1.6.1. Lӵa chӑn mӝt mөc tin Có trên 8 mөc tin trong chӃÿӝ SET (phө thuӝc vào nhӳng tuǤ chӑn ÿã ÿѭӧc cài ÿһt) mà có thӇÿӵѫc chӍnh phù hӧp vӟi hoҥt ÿӝng mà bҥn cҫn. (1) Lӵa chӑn chӃÿӝ SET nhѭӣ trên. Hình 32 Hình 33 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 30 (2) Nhҩn [16] ÿӇ chӑn mөc tin mong muӕn, sau ÿó xoay [CHANEL] ÿӇ lӵa chӑn ÿLӅu kiӋn mong muӕn. Hãy xem tiӃp ӣ trang sau nhӳng chi tiӃt trên mӛi mөc cӫa chӃÿӝ SET. Chú ý: ü 6ѫÿӗ khӕi bên dѭӟi chӍ ra chӃÿӝ mһc ÿӏnh ÿӕi vӟi mӛi mөc tin ӣ chӃÿӝ SET và trұt tӵ cӫa sӵ sҳp xӃp. ü Nhӳng mөc tin bên trong ÿѭӡng chҩm chҩm chӍ xuҩt hiӋn khi nhӳng ÿѫn vӏ tuǤ chӑn ÿѭӧc cài ÿһt. v Nhӳng mөc tin cӫa chӃÿӝ SET Hình 34 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 31 CHѬѪNG 2. MÔ TҦ MҤCH Ĉ,ӊN Trong chѭѫng 2 này sӁ trình bày mӝt sӕ mҥch ÿLӋn hay ÿѭӧc sӱ dөng trong máy thu phát trên biӇn VHF IC-M59. 2.1. Mҥch ÿLӋn máy thu 2.1.1. ChuyӇn mҥch Ăngten Chӭc năng chuyӇn mҥch cӫa Ăngten nhѭ mӝt mҥch lӑc thông thҩp trong khi thu và nhѭ mҥch cӝng hѭӣng trong khi phát, nó chuyӇn dòng tín hiӋu phát và dòng tín hiӋu thu. Tín hiӋu thu ÿi vào khӕi chính tӯ kӃt nӕi Ăngten và thông qua mҥch lӑc thông thҩp (L14-L16, C62-C68). Tín hiӋu này khi ÿó sӁÿѭӧc ӭng dөng tӟi dòng chuyӇn Pҥch Ăngten. 2.1.2. Mҥch suy giҧm Dòng chҧy qua D10 thì ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn bӣi bӝÿLӅu khiӇn [SQUELCH] và bӝ khuӃch ÿҥi mӝt chiӅu (IC11a). Khi bӝÿLӅu khiӇn [SQUELCH] ÿѭӧc ÿһt ӣ mӭc ÿӝ sâu, dòng cӫa D10 tăng lên. Trong trѭӡng hӧp này D10 hoҥt ÿӝng nhѭ mӝt bӝ suy giҧm. 2.1.3. Mҥch RF Tín hiӋu tӯ mҥch chuyӇn mҥch Ăngten ÿi qua mҥch lӑc thông dҧi ÿLӅu khiӇn ÿѭӧc (L19, D11), nѫi cҩp tín hiӋu mong muӕn ÿѭa vào bӝ khuӃch ÿҥi RF (Q20). Tín hiӋu ÿѭӧc khuӃch ÿҥi tҥi Q20 sau ÿó ÿѭӧc ÿѭa vào bӝ lӑc thông dҧi ÿLӅu khiӇn ÿѭӧc 3 trҥng thái (L20-L22, D12-D14) ÿӇ loҥi bӓ các tín hiӋu ngoài dҧi và tăng Fѭӡng tính chӑn lӑc các tín hiӋu sau ÿó ÿѭӧc ÿѭa vào mҥch trӝn thӭ nhҩt (Q11). Khoá ÿLӋn thӃ PLL ÿѭӧc sӱ dөng cho ÿLӅu khiӇn ÿLӋn thӃ cӫa các ÿiôt tham sӕ (D11-D14). Khoá ÿLӋn thӃ PLL thì khuӃch ÿҥi dòng tҥi IC11b thông qua Q30 và sau ÿó ÿѭӧc ÿѭa vào nhӳng ÿiôt này. 2.1.4. Bӝ trӝn thӭ nhҩt và các mҥch IF 0ҥch bӝ trӝn thӭ nhҩt chuyӇn các tín hiӋu nhұn ÿѭӧc tӟi mӝt tҫn sӕÿã ÿѭӧc Oӵa chӑn cӫa tín hiӋu IF thӭ nhҩt vӟi mӝt tҫn sӕ lӕi ra cӫa mҥch PLL. Bҵng viӋc thay ÿәi tҫn sӕ cӫa mҥch PLL thì chӍ có mӝt tҫn sӕ mong muӕn ÿѭӧc ÿѭa qua mӝt mҥch lӑc thҥch anh tҥi vùng tiӃp theo cӫa bӝ trӝn. Các tín hiӋu tӯ mҥch RF ÿѭӧc trӝn vӟi tín Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 32 hiӋu VCO tҥi bӝ trӝn thӭ nhҩt (Q21) ÿӇ tҥo ra tín hiӋu IF thӭ nhҩt vӟi tҫn sӕ 28,8 MHz. 7ҫn sӕ IF thӭ nhҩt ÿѭӧc ÿѭa vào mӝt mҥch lӑc thҥch anh (F12) ÿӇ loҥi trӯ các tín hiӋu ngoài dҧi. Tín hiӋu IF thӭ nhҩt ÿѭӧc khuӃch ÿҥt tҥi bӝ khuӃch ÿҥi IF (Q22) và sau ÿó ÿѭӧc ÿѭa vào mҥch trӝn thӭ hai (IC3). 2.1.5. Mҥch giҧÿLӅu chӃ và mҥch IF thӭ hai 0ҥch trӝn thӭ hai chuyӇn ÿәi tín hiӋu IF thӭ nhҩt tҥo ra tín hiӋu IF thӭ hai. 0ӝt hӋ thӕng máy thu ÿәi tҫn hai lҫn (cái mà chuyӇn các tín hiӋu nhұn ÿѭӧc hai lҫn) thì nó tăng cѭӡng tӍ lӋÿҭy ҧnh và lѭu giӳ hӋ sӕ khuӃch ÿҥi cӫa bӝ nhұn әn ÿӏnh. IC IF FM (IC3) bao gӗm bӝ dao ÿӝng cөc bӝ thӭ hai, bӝ trӝn thӭ hai, bӝ khuӃch ÿҥi giӟi hҥn, bӝ phát hiӋn ghép cҫu phѭѫng và mҥch phát hiӋn nhiӉu… Các tín hiӋu IF thӭ nhҩt tӯ Q22 thì ÿѭӧc ÿѭa vào phҫn trӝn thӭ hai cӫa IC3 (chân 16) và ÿѭӧc trӝn vӟi tín hiӋu LO thӭ hai vӟi tҫn sӕ là 21,345 MHz ÿѭӧc tҥo ra bӣi X3 ÿӇ tҥo thành Pӝt tín hiӋu IF thӭ hai vӟi tҫn sӕ 455KHz. Tín hiӋu IF thӭ hai tӯ IC3 (chân 3) thì ÿi qua mҥch lӑc gӕm (F11), nѫi nhӳng tín hiӋu không mong muӕn bӏ loҥi bӓ và sau ÿó ÿѭӧc ÿѭa vào bӝ khuӃch ÿҥi giӟi hҥn và IF thӭ hai và trong IC3 (chân 5). Tín hiӋu ÿѭӧc ÿѭa tӟi phҫn phát hiӋn tín hiӋu FM trong IC3 ÿӇ giҧi ÿLӅu chӃ tҥo ra các tín hiӋu AF. Mҥch phát hiӋn tín hiӋu FM trong IC3 ÿӇ giҧi ÿLӅu chӃ tҥo ra các tín hiӋu AF. 0ҥch phát hiӋn FM hoҥt ÿӝng theo phѭѫng pháp phát hiӋn góc phҫn tѭ (phát hiӋn pha dòng), nó sӱ dөng mӝt bӝ tách sóng biӃn ÿLӋu tҫn sӕ gӕm (X2) cho ÿӝ trӉ pha, ÿӇ thu ÿѭӧc mӝt mҥch không ÿLӅu chӍnh. Tín hiӋu ÿѭӧc tách tӯ IC3 (chân 9) ÿѭӧc áp dөng tӟi mҥch AF. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 33 Hình 35: S˯ÿ͛ m̩ch b͡ hoàn ÿL͏u FM và SQUELCH. 2.1.6. Mҥch Squelch Trong mӝt bӝ thu FM, nhiӉu âm thanh kéo dài trong mҥch IF và AF khi bên thu không nhұn ÿѭӧc tín hiӋu RF. Tuy nhiên nhiӉu bӏ tҥo ra khi nhұn mӝt tín hiӋu. 0ҥch Squelch tín hiӋu hoҥt ÿӝng dӵa theo nguyên lý hoҥt ÿӝng này, các linh kiӋn, các thiӃt bӏ nhiӉu trong tín hiӋu bӏ phát hiӋn (tҫm 20KHz hoһc cao hѫn) tӯ IC3 (chân 9) ÿӵѫc ÿѭa vào bӝÿLӅu khiӇn và ÿѭӧc phát hiӋn tҥi phҫn phát hiӋn nhiӉu thông qua bӝ Oӑc tích cӵc ӣ IC6 (chân 8). Bӝ phát hiӋn nhiӉu chuyӇn nó thành ÿLӋn thӃ mӝt chiӅu. Phҫn Trigѫ Squelch trong IC3 chuyӇn sang mӝt tín hiӋu chuyӇn mҥch cao hay thҩp, Q23 ÿLӅu khiӇn Squelch gҳn vào và nӟi lӓng thӡi gian. Tín hiӋu chuyӇn Squelch tӯ IC3 (chân 13), ÿѭӧc ÿѭa vào CPU thông qua bӝ Pӣ rӝng vào ra IC13 (chân 6). Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 34 2.1.7. Mҥch khuӃch ÿҥi AF Các tín hiӋu AF tӯ IC3 (chân 9) vào bӝ xáo trӝn giӑng nói tùy ý ÿӇ giҧi ÿLӅu chӃ tiӃng nói ÿã bӏ xáo trӝn hoһc rӁ mҥch cho bӝ qua chuyӇn mҥch tѭѫng tӵ (IC5, chân 8, 9). Tín hiӋu sau ÿó ÿѭӧc cung cҩp cho mҥch giҧi nhҩn mҥnh (R122, C144). Mҥch giҧi nhҩn mҥnh là mӝt mҥch tích hӧp vӟi tính chҩt tҫn sӕ -6dB/octave. Tín hiӋu tích hӧp ÿѭӧc cung cҩp cho các mҥch lӑc tích cӵc (Q32, Q25), Q32 có chӭc năng nhѭ mӝt mҥch lӑc thông cao ÿӇ nén các tín hiӋu tҥp âm thҩp không mong muӕn và Q25 có chӭc năng nhѭ mҥch lӑc thông thҩp ÿӇ nén nhӳng tín hiӋu tҥp âm cao hѫn. Tín hiӋu ÿã ÿѭӧc lӑc cho qua bӝÿLӅu khiӇn [VOL] và chuyӇn mҥch câm AF (Q26) và sau ÿó ÿѭӧc cung cҩp cho bӝ khuyӃch ÿҥi công suҩt AF (IC8, chân 1). Tín hiӋu lӕi ra tӯ IC8 (chân 4) ÿLӅu khiӇn loa phía trong. 2.2. Các mҥch máy phát 2.2.1. Mҥch khuӃch ÿҥi micro Mҥch khuyӃch ÿҥi micro khuyӃch ÿҥi các tín hiӋu âm thanh (Audio) vӟi tiӅn nhҩn mҥnh 6dB/octave tӯ micro thành mӭc cҫn thiӃt cho mҥch ÿLӅu chӃ. Các tín hiӋu Wӯ micro ÿѭӧc khuyӃch ÿҥi ӣ bӝ khuyӃch ÿҥi micro (IC6). Bӝ khuyӃch ÿҥi nӕi vӟi mӝt WөÿLӋn (C135) và ÿLӋn trӣ (R96) ÿӇÿҥt ÿѭӧc các tính chҩt tiӅn nhҩn mҥnh. Các tín hiӋu ÿã khuyӃch ÿҥi cho vào bӝ xáo trӝn giӑng nói chӑn lӵa ÿӇ xáo trӝn tiӃng nói thông qua ÿѭӡng “MICAO”, hoһc tránh mӝt bӝ qua R99 và mӝt chuyӇn Pҥch tѭѫng tӵ (IC5, chân 11, 10). Các tín hiӋu truyӅn qua chuyӇn mҥch tѭѫng tӵ (IC5, chân 3, 4) và ÿѭӧc cung Fҩp cho bӝ khuyӃch ÿҥi giӟi hҥn (IC7a) nhҵm giӟi hҥn trong ÿӝ lӋch tҫn sӕ và sau ÿó ÿѭӧc cung cҩp cho bӝ lӑc Splatter (IC7b) mà bӝ lӑc này tiӃn hành khӱ các tín hiӋu ӣ Wҫn sӕ 3KHz hoһc cao hѫn. 2.2.2. Mҥch ÿLӅu chӃ Mҥch ÿLӅu chӃ thӵc hiӋn ÿLӅu chӃ tín hiӋu dao ÿӝng VCO (tín hiӋu RF) sӱ Gөng các tín hiӋu audio. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 35 Các tín hiӋu audio tӯ IC7b truyӅn qua bӝÿLӅu khiӇn chia tҫn (R117) và sau ÿó cung cҩp cho mҥch ÿLӅu chӃ (D4) ÿӇ thay ÿәi ÿLӋn kháng cӫa D4 và ÿLӅu chӃ tín hiӋu dao ÿӝng tҥi VCO (Q9). 2.2.3. Mҥch khuyӃch ÿҥi ÿLӅu khiӇn Mҥch khuyӃch ÿҥi ÿLӅu khiӇn khuyӃch ÿҥi tín hiӋu dao ÿӝng VCO cho mӭc Fҫn thiӃt tҥi bӝ khuyӃch ÿҥi công suҩt Lӕi ra VCO ÿѭӧc khuӃch ÿҥi ÿӋm bӣi Q10 và Q11. Sau ÿó nó ÿѭӧc cung cҩp cho chuyӇn mҥch TX/RX (D5). Tín hiӋu truyӅn ÿi tӯ chuyӇn mҥch TX/RX ÿѭӧc khuyӃch ÿҥi tҥi các bӝ khuyӃch ÿҥi tiӅn ÿLӅu khiӇn (Q12) và ÿLӅu khiӇn (Q13). KhuyӃch ÿҥi ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc mӭc tín hiӋu xҩp xӍ +23dB (200 mW). Sau ÿó tín hiӋu khuyӃch ÿҥi ÿѭӧc cung cҩp cho bӝ khuyӃch ÿҥi công suҩt RF (IC2). 2.2.4. Mҥch khuyӃch ÿҥi công suҩt Mҥch khuyӃch ÿҥi công suҩt khuyӃch ÿҥi tín hiӋu ÿLӅu khiӇn cho mӭc công suҩt lӕi ra. IC2 là mӝt modun công suҩt có dung lѭӧng lӕi ra mӣ rӝng khoҧng 35W. /ӕi ra tӯ IC2 (chân 4) truyӅn qua mӝt mҥch chuyӇn mҥch anten và sau ÿó cung cҩp cho bӝ kӃt nӕi anten thông qua mҥch lӑc thông thҩp. 2.2.5. Mҥch APC Mҥch APC bҧo vӋ modun công suҩt (IC2) tӯ tҧi lӕi ra ghép không ÿӕi xӭng. 0ҥch dò APC ( D7, D8 ) dò các tín hiӋu trѭӟc và tín hiӋu ÿã chӍnh lѭu tҥi D7 và D8 Wѭѫng ӭng. ĈLӋn áp kӃt hӧp ÿѭӧc cung cҩp cho mӝt trong các lӕi vào khuyӃch ÿҥi khác nhau (Q17a) thông qua mҥch ÿLӅu khiӇn cao/thҩp ( R44, R46, Q18 ). ĈLӋn áp ÿѭӧc cung cҩp ÿLӅu khiӇn lӕi vào khuyӃch ÿҥi khác (Q17b) và bӝÿLӅu khiӇn ÿLӋn áp lӋch (Q15). Vì vұy các ÿLӋn áp ngѭӧc cӫa bӝ khuyӃch ÿҥi ÿLӅu khiӇn và modun công suҩt Eӏ giҧm ÿi. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 36 Hình 36: S˯ÿ͛ m̩ch APC 2.2.6. Mҥch PLL Mҥch PLL cung cҩp tҫn sӕ dao ÿӝng әn ÿӏnh và nhұn tҫn sӕ LO. Mҥch PLL so sánh pha tҫn sӕ VCO ÿã chia vӟi tҫn sӕ tham chiӃu. Tҫn sӕ lӕi ra mҥch PLL ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn bӣi bӝ dao ÿӝng tham chiӃu và tӹ lӋÿѭӧc chia cӫa bӝ chia có thӇ lұp trình ÿѭӧc. Lӕi ra tӯ Q9 ÿѭӧc khuyӃch ÿҥi ÿӋm ӣ Q10 và Q31, sau ÿó cung cҩp cho IC PLL (IC10 chân 5). IC10 chia lӕi vào này vӟi chuӛi dӳ liӋu tӯ CPU và dò pha cӫa nó Yӟi tҫn sӕ tham chiӃu ÿã chia và sau ÿó cung cҩp các pha khác nhau nhѭ là mӝt xung. Các tín hiӋu lӕi ra tӱ IC 10 (chân 7) ÿѭӧc khuyӃch ÿҥi ӣ bѫm nҥp (Q28, Q29) ÿӇ mӣ rӝng ÿLӋn áp khoá. Các tín hiӋu ÿã khuyӃch ÿҥi sau ÿó ÿѭӧc chuyӇn thành ÿLӋn áp DC (ÿLӋn áp khoá) bӣi mҥch lӑc lһp (R137, C155-C160, IC9) và ÿLӅu khiӇn các ÿiôt tham sӕ (D2, D3). ĈLӋn áp mӝt chiӅu cNJng ÿѭӧc cung cҩp cho mҥch lӑc thông dҧi ÿLӅu hѭӣng ÿѭӧc RX nhѭ là tín hiӋu ÿLӅu hѭӣng thông qua Q30. Lӕi ra VCO tӯ Q9 ÿѭӧc khuyӃch ÿҥi ÿӋm tҥi Q10 và Q11, và sau ÿó ÿѭӧc gӱi Wӟi chuyӇn mҥch TX/RX (D5). Tín hiӋu LO thu ÿѭӧc cung cҩp cho bӝ trӝn ÿҫu tiên (Q21) thông qua mӝt bӝ lӑc thông thҩp. Tín hiӋu truyӅn ÿi ÿѭӧc cung cҩp cho bӝ tiӅn khuyӃch ÿҥi ÿLӅu khiӇn. Mӝt phҫn tín hiӋu lӕi ra VCO ÿѭӧc cung cҩp cho IC PLL (IC 10, chân 5) thông qua Q31. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 37 Hình 37: S˯ÿ͛ m̩ch PLL 2.3. Các mҥch cung cҩp nguӗn %̫ng 2: Các m̩ch cung c̭p ngu͛n Ĉѭӡng Mô tҧ VDD Cung cҩp nguӗn mӝt chiӅu bên ngoài tӯ bӝ nӕi nguӗn. HV ĈLӋn áp mӝt chiӅu 13.8V truyӅn qua các ÿLӋn trӣ (R1-R3). HVS ÿLӋn áp giӕng nhau nhѭ là mӝt ÿѭӡng HV mà ÿѭӡng này ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn bӣi chuyӇn mҥch nguӗn (bӝ SW, R1). VCC VDD truyӅn qua mach ÿLӅu khiӇn HVS (Q1, Q2) mà mҥch này ÿѭӧc ÿLӅu khiӇn bӣi ÿѭӡng HVS. 8V Thông thѭӡng 8V chuyӇn tӯÿѭӡng VCC ӣ mҥch bӝÿLӅu chӍnh 8V (bӝ MAIN, IC1) mà mҥch này ÿѭӧc cung cҩp bӝÿLӅu chӍnh cho PLL, R8 và các mҥch bӝÿLӅu chӍnh T8, … 5V Thông thѭӡng 5V chuyӇn tӯÿѭӡng HVS ӣ mҥch bӝÿLӅu chӍnh 5V (bӝ LOGIC, IC3) mà mҥch này ÿѭӧc cung cҩp bӝÿLӅu chӍnh cho PLL Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 38 và các IC mӣ rӝng hѫn. R8 8V nhұn chuyӇn tӯÿѭӡng 8V ӣ mҥch bӝÿLӅu chӍnh R8 (bӝ MAIN, Q3, Q4) mà mҥch này ÿѭӧc cung cҩp cho các mҥch máy thu. T8 8V phát chuyӇn tӯÿѭӡng 8V ӣ mҥch bӝÿLӅu chӍnh T8 (bӝ MAIN, Q5, Q6) mà mҥch này ÿѭӧc cung cҩp cho các mҥch máy phát. 2.4. Phân phӕi các cәng 2.4.1. CPU (các ÿѫn vӏ logic) %̫ng 3: Mô t̫ l͙i ra m͡t s͙ c͝ng Stt Pin Tên cәng Phҫn mô tҧ 1 ECK Lӕi ra cӫa tín hiӋu ÿӗng hӗÿӃn EEPROM IC (IC2). 2 EDATA Ĉѭӡng dӳ liӋu ÿӃn EEPROM IC (IC2). 8 L. BATT Ĉѭa vào cәng ÿӇ cҧnh báo pin yӃu. 10 BEEP Lӕi ra cӫa ra cәng tiӃng bíp. 12 S. STB /ӕi ra cӫa tín hiӋu nhҩp nháy ÿӃn bӝ trӝn âm tùy chӑn (UT- 79). 13 P. STB /ӕi ra cӫa tín hiӋu nhҩp nháy ÿӃn PLL IC (ÿѫn vӏ MAIN IC10). 14 DATA Lӕi ra cӫa ra cәng dӳ liӋu nӕi tiӃp. 15 CK Lӕi ra cӫa ra cәng xung ÿӗng hӗ nӕi tiӃp. 16 IEX. P/S /ӕi ra cӫa sӵ lӵa chӑn chӃÿӝ tín hiӋu ÿӃn IC mӣ rӝng lӕi vào ÿѫn vӏ MAIN IC13). ü Mӭc cao: ChӃÿӝ song song. ü Mӭc thҩp: ChӃÿӝ nӕi tiӃp. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 39 17 HI/LO /ӕi ra cӫa sӵ lӵa chӑn các tín hiӋu ra: - Mӭc ÿӝ tiӃng bíp khi nhұn ü 0ӭc cao: TiӃng bíp nhӓ ü 0ӭc thҩp: TiӃng bíp lӟn - Công suҩt RF ra khi gӱi: 0ӭc cao: Công suҩt lӟn. 21 DIAL. A 22 DIAL. B Ĉѭa tín hiӋu xung vào tӯ [DIAL] (ÿѫn vӏ SENSOR S1) 23 PTT Ĉѭa vào cәng sӵ chuyӇn ÿәi PLL (mӭc thҩp PLL ÿѭӧc bұt) 24 IEX. D Ĉѭa vào cәng tín hiӋu dӳ liӋu tӯ IC mӣ rӝng ÿҫu vào (ÿѫn vӏ MAIN IC 13). 26 S. CON /ӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn ÿӃn bӝ trӝn âm tùy chӑn (UT- 79) 0ӭc thҩp: Kích hoҥt bӝ trӝn âm 27 S. TRU /ӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn ÿӃn khóa chuyӇn ÿәi tѭѫng tӵ ÿѫn vӏ MAIN IC5) 0ӭc thҩp: Bұt chӭc năng trӝn âm tùy chӑn. 33 H/L Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (H/L) 34 SCAN Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (SCAN) 35 DL/WX Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (DL/WX) 36 DUAL Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (DUAL) 37 CALL Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (CH9) hoһc (CALL) 38 CH16 Ĉѭa vào cәng cho sӵ chuyӇn ÿәi (CH16) Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 40 2.4.2. IC ÿҫu ra mӣ rӝng (ÿѫn vӏ MAIN IC12) %̫ng 4: Mô t̫ l͙i ra m͡t s͙ c͝ng Stt Pin Tên cәng Phҫn mô tҧ 4 RCV Lӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn ÿӃn mҥch ÿLӅu chӍnh R8 (Q3,Q4) 0ӭc cao: Khi nhұn 5 SEND Lӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn ÿӃn mҥch ÿLӅu chӍnh T8 (Q5,Q6) 0ӭc cao: Khi gӱi 6 MIC/DSC /ӕi ra cӫa âm truyӅn tín hiӋu lӵa chӑn ÿӃn bӝ chuyӇn ÿәi Wѭѫng tӵ (IC5). ü 0ӭc cao: Chӑn tín hiӋu cӫa DSC. ü 0ӭc thҩp: Chӑn tín hiӋu cӫa Micro. 7 DETSQL Lӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn theo thӡi gian tác ÿӝng trӣ lҥi không có tiӃng ӗn. ü 0ӭc cao: Trong khi tác ÿӝng không tiӃng ӗn ÿѭӧc Pӣ (thӡi gian tác ÿӝng trӣ lҥi dài hѫn). ü 0ӭc thҩp: Trong khi tác ÿӝng không tiӃng ӗn bӏÿóng hoһc trong suӕt thӡi gian 2/3 nhӏp ÿӗng hӗ hoһc thӡi gian quét. (thӡi gian tác ÿӝng trӣ lҥi ngҳn hѫn). 11 RMUT /ӕi tín hiӋu ÿLӅu khiӇn bӝ chuyӇn ÿәi chһn tiӃng AF (Q26). 0ӭc cao: Bұt bӝ chuyӇn ÿәi chһn tiӃng (ngҳt tiӃng). 12 TMUT /ӕi ra cӫa tín hiӋu truyӅn âm câm. 0ӭc cao: Tҳt tín hiӋu truyӅn. 14 DETSCN /ӕi ra cӫa tín hiӋu ÿLӅu khiӇn khóa ÿѭӧc: ü 0ӭc cao: Trung bình. ü 0ӭc thҩp: Trong suӕt nhӏp 2/3 cӫa ÿӗng hӗ hoһc quét Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 41 2.4.3. IC ÿҫu ra mӣ rӝng (ÿѫn vӏ MAIN IC13) %̫ng 5: Mô t̫ l͙i ra m͡t s͙ c͝ng Stt Pin Tên cәng Phҫn mô tҧ 4 OPTIN Ĉѭa vào cәng ÿӇ dò sӵ cài ÿһt ÿѫn vӏ trӝn âm tùy chӑn (UT- 79). 0ӭc cao: UT-79 ÿѭӧc cài ÿһt 6 SQL Ĉѭa vào cәng ÿӇ ngҳt tín hiӋu bұt/tҳt. 0ӭc thҩp: Mӣ ngҳt. 7 UNLK Ĉѭa vào cәng ÿӇ mӣ khóa tín hiӋu 0ӭc thҩp: PLL ÿѭӧc mӣ khóa. 13 TONE Ĉѭa vào cәng ÿӇ tín hiӋu vi phân tӯ mҥch giҧi mã tiӃng nói WX (IC4). 0ӭc thҩp: TiӃng nói WX ÿѭӧc nhұn 14 TXDET Ĉѭa vào cәng ÿӇ bӝ chӍ thӏ TX (“TX” trong LCD) tín hiӋu ÿLӅu khiӇn. ü 0ӭc thҩp: Bӝ chӍ thӏ TX ÿѭӧc bұt (tín hiӋu RF ÿѭӧc ÿѭa ra) ü 0ӭc cao: Bӝ chӍ thӏ TX tҳt (không có tín hiӋu RF ÿѭӧc ÿѭa ra) Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 42 2.5. Các thӫ tөc ÿLӅu chӍnh 2.5.1. ĈLӅu chӍnh PLL %̫ng 6: B̫ng ÿL͉u ch͑nh PLL Ĉo ÿҥc ĈLӇm ÿLӅuchӍnh6ӵÿLӅu chӍnh ĈLӅu kiӋn ÿLӅu chӍnh Ĉѫn vӏ 9ӏ trí Giá trӏ Ĉѫn vӏ ÿLӅuchӍnh ĈLӋn áp khóa 1 -Kênh hoҥt ÿӝng: CH16 Ĉang nhұn MAIN 1ӕi mӝt ÿӗng Kӗ sӕÿa năng hoһc máy hiӋn sóng vӟi CP2 3.5V MAIN L3 7ҫn Vӕ liên quan 1 -Kênh hoҥt ÿӝng: CH16 -Nӕi ÿӗng hӗ ÿo công suҩt RF hoһc giҧ tҧi 50 W vӟi bӝ NӃt nӕi ăngten. Ĉang truyӅn MAIN .Ӄt nӕi lӓng Wҫn sӕÿӃm Yӟi bӝ kӃt nӕi ăngten. 156.800 0 MHz MAIN C213 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 43 Khӕi chính: Hình 38 2.5.2. ĈLӅu chӍnh máy phát Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 44 %̫ng 7: b̫ng ÿL͉u ch͑nh máy phát Ĉo ÿҥc ĈLӇm ÿLӅuchӍnh6ӵÿLӅu chӍnh ĈLӅu kiӋn ÿLӅu chӍnh Ĉѫn Yӏ 9ӏ trí Giá trӏ Ĉѫn vӏ ÿLӅuchӍnh 1 -Kênh hoҥt ÿӝng: CH16 -Công suҩt ra: Cao Ĉang truyӅn 25W R44Công suҩt ra 2 -Công suҩt ra: Thҩp Panel sau 1ӕi ÿӗng Kӗÿo công suҩt RF vӟibӝ NӃt nӕi ăngten 0.9W MAIN R46 Ĉӝ OӋch Wҫn sӕ 1 -Kênh hoҥt ÿӝng: CH16 -Nӕi bӝ tҥo âm tӯ J1 (pin 5) vӟi mӝt ÿӗng Kӗÿo ÿLӋn áp xoay chiӅu (mV) và ÿһt: 7ҫn sӕ: 1kHz 0ӭc: 150 mV Ĉһt ÿӗng hӗ ÿo ÿӝ OӋch tҫn sӕ nhѭ sau: HPF: Tҳt LPF: 20kHz Khӱ trӑng âm: Tҳt %ӝ dò tìm: (P-P)/2 -Công suҩt ra: Thҩp Ĉang truyӅn Panel sau 1ӕi ÿӗng Kӗÿo ÿӝ OӋch tҫn Vӕ vӟi bӝ NӃt nӕi ăngten thông qua Eӝ suy giҧm. 4.3± kHz MAIN R117 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 45 Khӕi chính: Hình 39 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 46 2.5.3. ĈLӅu chӍnh máy thu %̫ng 8: ĈL͉u ch͑nh máy thu Ĉo ÿҥc ĈLӇm ÿLӅuchӍnh6ӵÿLӅu chӍnh ĈLӅu kiӋn ÿLӅu chӍnh Ĉѫn Yӏ 9ӏ trí Giá trӏ Ĉѫn vӏ ÿLӅuchӍnh Ĉӝ nhҥy 1 -Kênh hoҥt ÿӝng: CH16 -[SQUELCH] ÿLӅu khiӇn: Cao nhҩt: BӝÿӃm xung ÿӗng hӗ. -Nӕi 1 SSG tӟi bӝ NӃt nӕi anten và ÿһt: 7ҫn sӕ: 156.800MHz 0ӭc:1 m V(- 107dbm) 6ӵÿLӅu biӃn: 1kHz Ĉӝ lӋch: 3.5± kHz Ĉang nhұn MAIN 1ӕi ÿӗng Kӗÿo ÿLӋn áp Pӝt chiӅu Yӟi CP1 0ӭc ÿLӋn áp cӭc ÿҥi MAIN ĈLӅu chӍnh chuӛi: L19, L20, L21, L22. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 47 Khӕi chính: Hình 40 v 6ѫÿӗ khӕi cӫa máy thu phát VHF IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 48 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 49 CHѬѪNG 3. THÁO BӒ, LӴA CHӐN LҲP ĈҺT, KӂT NӔI VÀ BҦO DѬӤNG Trong chѭѫng này chӫ yӃu sӁ trình bày vӅ vҩn ÿӅ tháo dӡi, lӵa chӑn lҳp ÿһt Pӝt sӕ khӕi theo ý muӕn và vӏ trí lҳp ÿһt bӝ thu phát trên các phѭѫng tiӋn giao thông trên biӇn, chӫ yӃu dùng ÿӇ gҳn trên tàu, thuyӅn và các phѭѫng tiӋn ÿi biӇn, bӝ thu phát FNJng ÿѭӧc ӭng dөng ÿӇ trang bӏ cho các lӵc lѭӧng Hҧi quân. 3.1. Tháo bӓ vӓ. Tháo bӓ 4 ÿinh ӕc, chӍ dүn nhѭ hình phía dѭӟi và kéo trѭӧt vӓ ra khӓi ÿӃ. Hình 42: Mͧ v͗ b͡ thu phát 3.2. Tháo bӓ khӕi chính. ü *ӥ bӓ 2 mӕi hàn ӣÿҫu chân cáp DC kí hiӋu (b), 3 mӕi hàn ӣ chân transistor kí hiӋu (c) và 3 mӕi hàn kӃt nӕi ăngten kí hiӋu (d) ÿѭӧc chӍ ra trên hình vӁ. ü Tháo bӓ 2 ÿinh ӕc kí hiӋu (e) và 13 ÿinh ӕc kí hiӋu (f) ra khӓi khӕi chính. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 50 Hình 43 3.3. Lӵa chӑn lҳp ÿһt khӕi. ĈӇ có thӇ thêm DSC hoһc chӭc năng cӫa bӝ xáo trӝn âm thanh vào IC-M59, thì phҧi lҳp ÿһt các khӕi tuǤ chӑn sau. ü UX-120: Chӭc năng DSC. ü UT-79: Chӭc năng cӫa bӝ xáo trӝn âm thanh. ü OPC-457: KӃt nӕi GPS khi UX-120 ÿѭӧc lҳp ÿһt. (1) Tҳt nguӗn cӫa bӝ thu phát (OFF) và ngҳt cáp nguӗn dòng mӝt chiӅu. (2) Tháo dӥ 4 ÿinh ӕc tӯ bҧng mһt phía sau, rӗi tháo bӓ cái vӓ cӫa máy thu phát. (3) Lҳp ÿһt nhӳng thiӃt bӏ mong muӕn. (4) Thay thӃ vӓ cӫa máy thu phát và siӃt chһt nhӳng ÿinh ӕc, vӟi mӝt lӵc xoҳn khoҧng 4 ÿӃn 6 kg ÿӇÿҧm bҧo sӵ chӕng thҩm nѭӟc. 3.3.1. Lҳp ÿһt khӕi UX-120 DSC. ü .Ӄt nӕi khӕi UX-120 (J1) tӟi IC M59 (J5) và ÿҧm bҧo rҵng khӕi UX-120 ÿѭӧc Jҳn bҵng 2 ÿinh ӕc ÿѭӧc cung cҩp chӍ ra ӣ hình dѭӟi ÿây. ü Ӣ phía sau cӫa IC-M59, kéo trѭӧt cáp cӫa khӕi UX-120 theo chiӅu mӣ. ü Quay ÿinh ӕc theo chiӅu kim ÿӗng hӗÿӇ gҳn chһt cáp tӟi IC-M59, và kӃt thúc viӋc gҳn kӃt bҵng viӋc chӕt chân 7 trên khӕi UX-120. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 51 Hình 44: L̷p ÿ̿t UX-120 Chúi ý: Khi lҳp ÿһt bӝ DSC ü Không bao giӡ phát tín hiӋu khҭn cҩp khi tàu cӫa bҥn không cҫn sӵ giúp ÿӥ khҭn cҩp. Tín hiӋu khҭn cҩp chӍÿѭӧc sӱ dөng trong trѭӡng hӧp khҭn cҩp . ü Tránh sӱ dөng hoһc lҳp ÿһt bӝ thu phát tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi ánh sáng mһt trӡi hoһc vùng có nhiӋt ÿӝ thҩp hѫn -20 ÿӝ hoһc lӟn hѫn +60 ÿӝ. ü Không vұn hành bӝ thu phát khi ÿӝng cѫ tàu không chҥy. Khi ÿӝng cѫ tҳt và Eӝ thu phát hoҥt ÿӝng, pin nhiên liӋu trên tàu sӁ nhanh chóng hӃt. ü Giӳ bӝ thu phát xa tҫm tay trҿ em. ü Giӳ cáp ăngten và nguӗn 1 chiӅu càng xa phích cҳm ÿLӋn, máy phát và các thiӃt bӏÿLӋn tӱ khác càng tӕt ÿӇ ngăn ngӯa các hӓng hóc kƭ thuұt. ü Giӳ bӝ thu phát và microphone cách nhau ít nhҩt là 1m so vӟi la bàn cӫa tàu. ü Không bào giӡ kӃt nӕi bӝ thu phát tӟi 1 lӕi ra xoay chiӅu. Nó có thӇ gây nә hoһc gây ÿLӋn giұt . ĈLӋn thӃ cao, không bao giӡ chҥm vào ăngten hoһc phҫn NӃt nӕi vӟi ăngten trong quá trình phát, nó có thӇ gây ra ÿLӋn giұt hoһc bӓng . 3.3.2. Lҳp ÿһt bӝ tháo trӝn âm thanh UT-79. ü .Ӄt nӕi khӕi UT-79 tӟi phích cҳm chân 14 (J2) cӫa IC-M59 ÿӵѫc chӍ ra trên hình. ü *ҳn chһt khӕi UT-79 vào ÿúng vӏ trí bҵng ÿinh ӕc ÿѭӧc cung cҩp và vòng ÿӋm nhѭ trên hình vӁ. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 52 Hình 45: Lҳp ÿһt UX-79 3.3.3. Lҳp ÿһt OPC-457 ĈӇ lҳp ÿһt khӕi OPC-457 ta thӵc hiӋn lҫn lѭӧt mӝt sӕ thao tác nhѭ hình vӁ dѭӟi ÿây. Hình 46: /ҳp ÿһt OPC-457 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 53 3.4. Sӵ kӃt nӕi. Hình 47 (1). KӃt nӕi DSC (Lӵa chӑn OPC-457, thông qua khӕi UX-120). .Ӄt nӕi chân 7 tӟi mӝt máy thu GPS cho sӵ truyӅn vӏ trí dӳ liӋu và thӡi gian. Hình 48 ü /Ӌnh có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc: GAA ü Ĉӏnh dҥng có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc: NMEA0183 ver. 1.5, 2.0 hoһc 2.1 (2). KӃt nӕi nguӗn mӝt chiӅu. Nhӳng kӃt nӕi cung cҩp cáp nguӗn mӝt chiӅu dӵa theo sӵ kӃt nӕi tӟi mӝt nguӗn mӝt chiӅu 12V bên ngoài. (3). KӃt nӕi Ăngten. .Ӄt nӕi ăngten cӫa máy thu phát VHF trên biӇn vӟi mӝt ÿҫu nӕi PL-259 tӟi máy thu phát. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 54 Chúi ý: Sӵ phát không có ăngten sӁҧnh hѭӣng ÿӃn máy thu phát. (4). Phích cҳm loa bên ngoài. (5). Giá treo micro. .Ӄt nӕi tӟi vӏ trí cӫa bӝ thu phát. Khi ngӯng kӃt nӕi mӍco ÿѭӧc ÿһt trên giá treo và kênh 16 tӵÿӝng ÿӵѫc lӵa chӑn. 3.5. Gҳn bӝ thu phát. Thanh ÿӥ kӃt nӕi phә biӃn hӛ trӧ trong bӝ thu phát cho phép gҳn trên không hoһc phía trѭӟc. Hãy ÿӑc các hѭӟng dүn sau ÿay 1 cách cҭn thұn. ü *ҳn bӝ thu phát an toán vӟi 4 ÿinh ӕc (M5x20) tӟi 1 bӅ mһt mà có bӅ dày hѫn 10mm và có thӇ hӛ trӧ hѫn 5kg. ü *ҳn bӝ thu phát sao cho mһt trѭӟc cӫa máy ӣ góc 900 so vӟi tҫm nhìn cӫa bҥn khi hoҥt ÿӝng nó. Chú ý: KiӇm tra góc cài ÿһt, chӭc năng hiӇn thӏ có thӇ không dӉ dàng ÿӇÿӑc mӝt vài góc. Hình 49 v Dùng 4 ÿinh ӕc ÿӇ gҳn giá ÿӥ máy thu phát VHF lên vӏ trí cҫn lҳp ÿһt. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 55 Hình 50: Dùng ͙c vít g̷n ch̿t giá ÿͩ cͯa b͡ thu phát lên các ph˱˯ng ti͏n giao thông v Mô tҧ kích thѭӟc cө thӇ cӫa máy thu phát VHF Hình 51: Kích th˱ͣc cͯa máy thu phát Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 56 3.6. Ăngten. 0ӝt thành phҫn chính trong sӵ thӵc hiӋn cӫa mӝt hӋ thӕng truyӅn thông bҩt kì ÿѭӧc gӑi là Ăngten. Hӓi nhà phân phӕi cӫa bҥn vӅ nhӳng Ăngten và chӛ tӕt nhҩt ÿӇ mua chúng. 3.7. Sӵ thay thӃ cҫu chì. Hai cҫu chì ÿѭӧc lҳp ÿһt bên trong sӁ cung cҩp nguӗn mӝt chiӅu. NӃu có mӝt Vӵ nә cҫu chì hoһc máy thu phát sӁ ngӯng hoҥt ÿӝng, tìm ra nguyên nhân, nӃu có thӇ và thay thӃ cái cҫu chì hӓng bҵng mӝt cҫu chì mӟi. Công suҩt cҫu chì: 10A Hình 52 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 57 CHѬѪNG 4. ĈҺC Ĉ,ӆM VÀ MӜT SӔ THÔNG SӔ KƬ THUҰT Trong chѭѫng này sӁ nêu mӝt sӕ thông sӕ và ÿһc ÿLӇm nәi bұt cӫa bӝ thu phát trên biӇn VHF. Ngoài ra sӁ liӋt kê danh sách các kênh trên biӇn. 4.1. Ĉһc ÿLӇm chung. ü Phҥm vi tҫn sӕ: + Bên phát: 156–157.5 MHz. + Bên thu: 156-163 MHz. ü Nhӳng kênh thông dөng: Tҩt cҧ U.S.A…Quӕc tӃ và nhӳng kênh Canada cӝng Yӟi 10 kênh thӡi tiӃt. ü KiӇu: 16K0G3E (16K0G2B khi DSC lӵa chӑn ÿang sӱ dөng). ü Yêu cҫu cung cҩp nguӗn: Dòng mӝt chiӅu 13,4V ± 15%. ü 6ӵ tiêu hao dòng ÿLӋn (ӣ dòng mӝt chiӅu 13,8 V): + Bên phát: ü Nguӗn cao 6,0A. ü Nguӗn thҩp 1,5A. + Bên thu: ü 'ӵ phòng lӟn nhҩt 350 mA. ü /ӕi ra âm thanh 1,2A. ü 6ӵәn ÿӏnh tҫn sӕ: ± 10 ppm. ü Phҥm vi nhiӋt ÿӝ cho phép: + Tӯ –20°C tӟi +60°C + Tӯ –4°F tӟi +140°F ü Kích thѭӟc cӫa máy: + ChiӅu rӝng 140 mm. + ChiӅu cao 55 mm. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 58 + ChiӅu dài 155 mm. ü Trӑng lѭӧng cӫa máy: 1,0 kg. 4.2. Máy phát ü Nguӗn ra: Cao 25W, thҩp 1W. ü +Ӌ thӕng ÿLӅu chӃ: SӵÿLӅu chӃ pha ÿLӋn trӣ thay ÿәi. ü Sai sӕ tҫn sӕ lӟn nhҩt: ±5.0 kHz. ü Nhӳng sӵ phát xҥ sai: Ít hѫn –70 dB. ü Trӣ kháng Micro: 600 Ÿ. 4.3. Máy thu ü +Ӌ thӕng nhұn: Sӵ chuyӇn ÿәi gҩp ÿôi hӋ thӕng máy thu ÿәi tҫn sӕ. ü Nhӳng tҫn sӕ trung gian: Thӭ nhҩt 21.8 MHz, thӭ hai 455 kHz. ü Ĉӝ nhҥy: 0.22 µV (ÿһc trѭng) cho 12 dB SINAD. ü Ĉӝ nhҥy tҥp âm: Ngѭӥng tҥi 0.18 µV. ü Kênh lân cұn: Ĉӝ nhҥy hѫn 70dB. ü Ĉáp ӭng không xác thӵc: Sӵ loҥi bӓ lӟn hѫn 70dB. ü Loҥi bӓ sӵÿLӅu biӃn tѭѫng hӛ: Lӟn hѫn 70dB. ü Công suҩt lӕi ra âm thanh: 3,5W ӣ 10% biӃn dҥng. ü Trӣ kháng lӕi ra âm thanh: 4 Ÿ. ü 7ҩt cҧ các ÿһc ÿLӇm kƭ thuұt ÿѭӧc thông báo ÿӅu phө thuӝc vào sӵ thay ÿәi không có sӵ chúi ý hoһc trách nhiӋm. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 59 4.4. Danh sách kênh trên biӇn VHF %̫ng 9: Danh sách kênh trên bi͋n VHF Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 60 %̫ng 10: Danh sách kênh trên bi͋n VHF Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 61 .ӂT LUҰN Sau gҫn ba tháng thӵc hiӋn ÿӅ tài vӟi nhiӅu cӕ gҳng và nӛ lӵc cӫa bҧn thân cùng vӟi sӵ tұn tình hѭӟng dүn cӫa thҫy cô cùng các bҥn sinh viên ÿӗng nghiӋp. Tұp luұn văn này ÿã hoàn thành ÿúng thӡi gian quy ÿӏnh theo yêu cҫu ÿһt ra. ViӋc nghiên Fӭu và tìm hiӇu bӝ thu phát trên biӇn VHF IC-M59 là mӝt viӋc làm hӃt sӭc thiӃt thӵc, nó ÿӵӧc ӭng dөng rҩt rӝng rãi trong lƭnh vӵc giao thông vұn tҧi ÿһc biӋt là ngành Hàng +ҧi. Qua ÿӅ tài này em ÿã nghiên cӭu và tìm hiӇu ÿѭӧc vӅ mһt cҩu tҥo các bӝ phұn chính, các chӭc năng hiӇn thӏ sӕ trong máy thu phát trên biӇn VHF. Ĉӗng thӡi em FNJng ÿã nghiên cӭu, tìm hiӇu ÿѭӧc nguyên lý hoҥt ÿӝng các chӭc năng cӫa mӝt sӕ sѫ ÿӗ mҥch ÿLӋn ÿѭӧc sӱ dөng trong máy, lӵa chӑn lҳp ÿһt mӝt sӕ khӕi theo ý muӕn và xác ÿӏnh vӏ trí lҳp ÿһt bӝ thu phát trên các phѭѫng tiӋn giao thông trên biӇn, chӫ yӃu dùng ÿӇ gҳn, lҳp ÿһt trên tàu, thuyӅn và các phѭѫng tiӋn ÿi biӇn nhҵm giúp viӋc liên Oҥc giӳa các phѭѫng tiӋn, ÿһc biӋt giӳa các tàu, thuyӅn vӟi nhau và giӳa tàu, thuyӅn Yӟi các trҥm trên bӡÿѭӧc thuұn tiӋn, nhanh chóng và ÿҥt hiӋu quҧ cao. Khoá luұn ÿã trình bày tѭѫng ÿӕi ÿҫy ÿӫ các nӝi dung, các kiӃn thӭc có liên quan và giҧi quyӃt ÿѭӧc nhӳng vҩn ÿӅ và yêu cҫu ÿһt ra. Tuy nhiên do thӡi gian không cho phép cNJng nhѭ trình ÿӝ chuyên môn còn hҥn chӃ nên khoá luұn mӟi chӍÿӅ cұp tӟi Yҩn ÿӅ mang tính chҩt lý thuyӃt thuҫn tuý. Mӝt mҧng không nhӓ là vҩn ÿӅ thiӃt kӃ tҥo Eҧn mҥch ÿLӋn tӱ cӫa máy thu phát chѭa ÿѭa ÿѭӧc vào trong khoá luұn này, ÿó là nhӳng thiӃu xót và nhӳng bҩt cұp rҩt mong ÿѭӧc sӵ góp ý chӍ bҧo cӫa Thҫy Cô và các Eҥn. Cuӕi cùng em xin ÿѭӧc bày tӓ lòng biӃt ѫn sâu sҳc tӟi các Thҫy Cô giáo Trѭӡng ĈH Công NghӋ - ĈHQGHN ÿã dүn dҳt, chӍ bҧo em trong suӕt nhӳng năm ngӗi trên giҧng ÿѭӡng Ĉҥi hӑc. Cҧm ѫn tӟi các bҥn sinh viên ÿã tham gia góp ý, giúp ÿӥ trong quá trình làm khoá luұn Tӕt NghiӋp này. Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 62 PHӨ LӨC: Sѫÿӗ mҥch ÿLӋn tӱ máy thu phát VHF IC-M59 Hình 53: S˯ÿ͛ m̩ch ÿL͏n t͵ máy thu phát IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 63 Hình 54: S˯ÿ͛ m̩ch ÿL͏n t͵ máy thu phát IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 64 Hình 55: S˯ÿ͛ m̩ch ÿL͏n t͵ máy thu phát IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 65 Hình 56: S˯ÿ͛ m̩ch ÿL͏n t͵ máy thu phát IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 66 Hình 57: S˯ÿ͛ m̩ch ÿL͏n t͵ máy thu phát IC-M59 Bùi V©n Chung @&? ȱ/Әi HԄc Công NghӾ - /HQGHN Khoá luӤn TԈt nghiӾp /Әi hԄc 67 Tài liӋu tham khҧo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu, tìm hiểu máy thu phát VHF IC M59.pdf