Khóa luận Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp về tài chính tại công ty thương mại và xây dựng Hoàng Nhân

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp quan liêu sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường với sự quản lý vĩ mô của nhaø nước theo định hướng XNCH. Các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính và chủ động trong kinh doanh. Họ phải tự đề ra phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh sao cho có hiệu quả để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp mình. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì vấn đề cơ bản nhất mà các doanh nghiệp luôn phải quan tâm là tình hình tài chính. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cung là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong những hoạt động quan trong đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả taøi chính, cũng như naâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Từ sự cần thiết khách quan của việc phân tích tình hình tài chính, từ vị trí quan trọng của công tác tài chính trong doanh nghiệp, từ những kiến thứ đã học cũng như những kiến thức thực tế trong qua trình thực tập tại Công ty TM & XD Hoàng Nhân, tôi thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp: “ Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp về tài chính tại Cty TM & XD Hoàng Nhân” để đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, hoaøn thaønh khoùa hoïc. Đồng thời qua đó rút ra bài học kinh nghiệm về những hạn chế và cả những thành công của công tác tài chính của đơn vị, làm phong phú thêm hành trang về chuyên môn quản trị tài chính mà tôi đã chọn làm nghề nghiệp. Phương phaùp nghieân cứu chủ yếu sử dụng trong baøi khoùa luaän laø căn cứ vào các tài liệu chuyên ngành tài chính kế toaùn được học tập trong thời gian qua. Và các phöông phaùp được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính là: Phương pháp so sánh So sánh số tuyệt đối Là so sánh mức độ đạt được của chỉ tiêu kinh tế ở những khoảng thời gian khác nhau, so sánh mức độ thực tế đạt được với mức độ cần đạt được theo kế hoạch đề ra để thấy được mức độ hoàn thành kế hoạch, sự biến động về quy mô, khối lượng của chỉ tiêu kinh tế nào đó. So sánh số tương đối a. Số tương đối điều chỉnh: khi chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến kết quả của một chỉ tiêu khác và kết của chỉ tiêu này sẽ dùng làm hệ số điều chỉnh cho chỉ tiêu phân tích. b. Số tương đối kết cấu: phản ảnh chênh lệch của từng bộ phận chiếm trong tổng thể. Mức độ đạt được của bộ phận Số tương đối kết cấu = Mức độ đạt được của tổng thể c. Số tương đối động thái: Mức độ kỳ nghiên cứu Số tương đối động thái = Mức độ kỳ gốc Kỳ gốc có hai loại là kỳ gốc cố định và kỳ gốc liên hoàn. Việc phân tích hoạt động tài chính tại Cty TM & XD Hoàng Nhân chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu vaø phaân tích baùo caùo taøi chính năm 2007, 2008 vaø 2009 maø chi tiết là: Các số liệu được sử dụng chủ yếu là những số liệu tổng hợp trên 2 tài liệu bao gồm: * Bảng cân đối kế toán * Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: - Phần I: Báo cáo lãi - lỗ. - Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. - Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ. * Và một số tài liệu chi tiết về các khoản phải thu, phải trả. Dựa vào đó khóa luận tốt nghiệp này bao gồm bốn chương chính: Chương 1: Cô sở lý luận về phân tích tình hình tài chính Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TM & XD Hoàng Nhân Chương 3: Phân tích hoạt động tài chính Cty TNHH TM& XD Hoàng Nhân Chương 4 : Nhận xét và kiến nghị Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn nhiều hạn chế, nên khoá luận còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý phê bình của TS. Hạ Thị Thiều Dao, và của chị Tân, anh Dũng, cùng các cô chú anh chị khác trong Phòng Tài vụ và phòng Kế hoạch của Cty TNHH TM& XD Hoàng Nhân. Em xin chân thành cảm ơn!

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp về tài chính tại công ty thương mại và xây dựng Hoàng Nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hu bình quaân ngaøy: Naêm 2007 = = 75.741 (nghìn ñoàng) Naêm 2008 = = 154.206 (nghìn ñoàng) Naêm 2009 = = 253.776 (nghìn ñoàng) Kyø thu tieàn bình quaân : Naêm 2007 = = 237( ngaøy) Naêm 2008 = = 174( ngaøy) Doanh thu thuaàn Caùc khoaûn phaûi thu 27.266.792 17.972.486 55.514.070 26.834.984 91.359.455 35.212.283 Caùc khoaûn phaûi thu Doanh thu bình quaân ngaøy 27.266.792 360 55.514.070 360 91.359.455 360 17.972.486 75.741 26.834.984 154.206 Khoùa luaän toát nghieäp 47 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Naêm 2009 = = 139( ngaøy) Qua soá lieäu phaân tích treân, ta thaáy so naêm 2007 vôùi naêm 2008 cuõng nhö naêm 2008 vôùi 2009, doanh thu bình quaân trong naêm 2008 vaø 2009 cuûa coâng ty taêng vaø beân caïnh ñoù caùc khoaûn phaûi thu cuõng taêng. Ñieàu naøy laøm cho kyø thu tieàn bình quaân naêm 2008 giaûm 63 ngaøy so vôùi naêm 2007 vaø naêm 2009 giaûm 34 ngaøy so vôùi naêm 2008. Soá lieäu naøy cuõng cho ta thaáy raèng, khaû naêng chuyeån hoùa khoaûn phaûi thu thaønh tieàn cuûa coâng ty ngaøy caøng hieäu quaû hôn ñoàng nghóa vôùi vieäc voán cuûa coâng ty trong naêm 2009 ñaõ ñöôïc caùc doanh nghieäp khaùc chieám duïng ít hôn so vôùi naêm 2008. 3.6.2. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn = Naêm 2007 = = 1.61 Naêm 2008 = = 1,16 Naêm 2009 = = 1,03 Tæ leä thanh toaùn ngaén haïn giaûm lieân tuïc trong 3 naêm chöùng toû keát caáu taøi saûn coøn moät soá ñieåm chưa được caûi thieän đáng kể trong ñoù toác ñoä taêng tröôûng cuûa “taøi saûn ngaén haïn” ñaõ taêng chaäm hôn toác ñoä taêng cuûa “nôï ngaén haïn”. Tuy nhieân, nhö ñaõ noùi ôû phaàn I, heä soá naøy caøng gaàn baèng 2 caøng ñöôïc ñaùnh giaù toát hôn. Tæ leä thanh toaùn nhanh = Naêm 2007 = = 1,24 Tæ leä thanh toaùn Ngaén haïn 35.212.283 253.776 Taøi saûn ngaén haïn Nôï ngaén haïn 25.081.442 15.556.235 53.796.589 46.190.636 53.139.387 51.555.224 Tieàn + ñaàu tö taøi chính + nôï phaûi thu Nôï ngaén haïn 1.371.757 + 17.972.486 15.556.234 Khoùa luaän toát nghieäp 48 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Naêm 2008 = = 0,83 Naêm 2009 = = 0,74 Tæ leä thanh toaùn nhanh laø chæ tieâu ñaùnh giaù khaét khe hôn veà khaû naêng thanh toaùn. Noù phaûn aùnh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.. Tæ leä thanh toaùn nhanh cuûa doanh nghieäp vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm 2009 thaáp hôn naêm 2008 cuõng nhö naêm 2007 nhöng vaãn gần bằng 1 laø bieåu hieän tích cöïc. Tæ leä thanh toaùn baèng tieàn = Naêm 2007 = = 0,09 Naêm 2008 = = 0,25 Naêm 2009 = = 0,06 Chæ tieâu heä soá thanh toaùn baèng tieàn ñaùnh giaù heát söùc khaét khe khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Tuy nhieân, heä soá naøy khoâng ñöôïc söû duïng phoå bieán laém vì voán baèng tieàn caàn ñöôïc giaûi phoùng ñeå ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, taêng voøng quay voán hoaëc traû nôï ñeå giaûm laõi vay, khoâng neân ñeå öù ñoïng nhieàu. Ñoàng thôøi caùc khoaûn nôï phaûi traû cuûa coâng ty noùi chung vaø nôï ngaén haïn noùi rieâng ñeàu laø nhöõng khoaûn chieám duïng hôïp lyù (khoâng coù nôï quaù haïn) neân heä soá naøy taêng hay giảm thì khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán coâng ty. Tæ soá nôï = Naêm 2007 = = 0,34 hay 34% Naêm 2008 = = 0,6 hay 60% 11.663.204 + 26.834.984 46.190.636 3.165.878 + 35.212.283 51.555.224 Tieàn + ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Nôï ngaén haïn 1.371.757 15.556.234 11.663.204 46.190.636 3.165.878 51.555.224 Toång nôï phaûi traû Toång taøi saûn 15.556.234 45.343.235 46.190.636 77.253.116 Khoùa luaän toát nghieäp 49 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Naêm 2009 = = 0,65 hay 65% Tæ soá naøy cho bieát vaøo naêm 2007 tæ leä nôï phaûi traû laø 31% ñaõ taêng leân 60% trong naêm 2008 vaø taêng leân 65% vaøo naêm 2009. Qua ñoù cho ta thaáy maëc duø naêm 2008, 2009 nguoàn taøi trôï töø beân ngoaøi taêng nhöng toång taøi saûn cuûa doanh nghieäp cuõng taêng neân chi soá nôï do ñoù cuõng taêng theo. Coù raát nhieàu chæ tieâu phaûn aùnh tình hình taøi chính cuûa moät doanh nghieäp nhö ñaõ phaân tích. Vì vaäy, chuùng ta seõ tieáp tuïc phaân tích theâm vaøi chæ tieâu veà chaát löôïng toång hôïp ôû phaàn sau ñeå hieåu roõ hôn veà trình ñoä quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh vaø quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty TNHH TM&XD Hoaøng Nhaân. 3.7. Phaân tích tình hình luaân chuyeån voán vaø taøi saûn 3.7.1. Voán coá ñònh Coâng ty TNHH TM& XD Hoaøng Nhaân giai ñoïan tröôùc hoaït ñoäng xaây döïng laø chuû yeáu neân voán coá ñònh chæ chieám tæ troïng nhoû. Hieän nay doanh nghieäp ñaõ môû roäng sang lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm phuïc vuï ngaønh xaây döïng neân keát caáu voán cuõng thay ñoåi. Ta coù theå ñaùnh giaù tình hình luaân chuyeån voán coá ñònh qua caùc chæ tieâu: Caên cöù vaøo soá lieäu thöïc teá, ta laäp baûng phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån voán coá ñònh nhö sau: Baûng 3.10 Phaân tích toác ñoä luaân chuyeån voán coá ñònh ÑVT: 1000 VNÑ Chæ tieâu 2007 2008 2009 Toång doanh thu thuaàn 27.266.792 55.514.070 91.359.455 Voán coá ñònh ñaàu naêm 20.210.867 20.261.793 23.456.527 Voán coá ñònh cuoái naêm 20.261.793 23.456.527 42.094.744 Voán coá ñònh bình quaân 20.236.330 21.859.160 32.775.635 Soá voøng luaân chuyeån voán coá ñònh (voøng) 1,35 2,54 2,79 Soá ngaøy cuûa 1voøng luaân chuyeån VCÑ ( ngaøy) 267 142 130 Nguồn: Trích từ baùo caùo taøi chính Coâng ty Hoaøng Nhaân. 61.837.704 95.234.132 Khoùa luaän toát nghieäp 50 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Naêm 2008 so vôùi naêm 2007, soá voøng luaân chuyeån voán voán coá ñònh taêng 1,19 voøng hay voán coá ñònh quay nhanh hôn 1,19 voøng, ñoàng thôøi soá ngaøy cuûa 1 voøng luaân chuyeån giaûm 125 ngaøy. Töông töï trong naêm 2009 so vôùi 2008 soá voøng tieáp tuïc taêng tuy khoâng nhanh nhö naêm tröôùc nhöng cuõng laøm voøng quay voán coá ñònh taêng theâm 0,25 voøng leân 2,79 voøng. Chính vieäc taêng naøy ñaõ laøm cho soá ngaøy trong 1 voøng luaân chuyeån voán giaûm töø 267 ngaøy cuûa naêm 2007 xuoáng coøn 130 ngaøy trong naêm 2009. Vieäc taêng voøng quay vaø giaûm soá ngaøy cuûa moãi voøng coù theå ñaùnh giaù chung laø tình hình khaù toát, chöùng toû voán coá ñònh ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 luaân chuyeån nhanh hôn naêm 2007. 3.7.2. Voán löu ñoäng Caên cöù vaøo soá lieäu töø Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2007, 2008 vaø 2009, ta laäp baûng phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng nhö sau: Baûng 3.11 Phaân tích toác ñoä luaân chuyeån voán lưu động ÑVT: 1000VNÑ Chæ tieâu Naêm 2007 2008 2009 Toång doanh thu thuaàn 27.266.792 55.514.070 91.359.455 Voán löu ñoäng ñaàu naêm 25.626.175 25.081.442 53.796.589 Voán löu ñoäng cuoái naêm 25.081.442 53.796.589 53.139.387 Voán löu ñoäng bình quaân 25.353.809 39.439.016 53.467.988 Soá voøng luaân chuyeån voán löu ñoäng (voøng) 1,08 1,41 1,71 Soá ngaøy cuûa 1 voøng luaân chuyeån VLÑ ( ngaøy) 333 256 211 Nguồn: Trích từ baùo caùo taøi chính Coâng ty Hoaøng Nhaân. Töø baûng soá lieäu ta coù theå thaáy soá voøng luaân chuyeån voán löu ñoäng cuõng taêng lieân tuïc trong caùc naêm qua töø 1,08 voøng naêm 2007 leân 1,41 voøng trong naêm 2008 vaø leân tôùi 1,71 voøng trong naêm 2009. Vieäc taêng nhö vaäy ñaõ taùc ñoäng laøm giaûm soá ngaøy trong moãi voøng luaân chuyeån voán löu ñoäng. Beân caïnh ñoù vieäc naøy cuõng giuùp coâng ty tieát kieäm ñöôïc soá voán treân moãi voøng nhö sau: = (333 - 256) x = 5.832.064 (nghìn ñoàng) Soá voán löu ñoäng tieát kieäm naêm 2008 27.266.792 360 Khoùa luaän toát nghieäp 51 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An = (256 – 211) x = 6.939.258 (nghìn ñoàng) Soá voøng luaân chuyeån voán löu ñoäng taêng cuøng vôùi ñoä daøi cuûa moät voøng luaân chuyeån giaûm ñaõ tieát kieäm ñöôïc moät löôïng voán löu ñoäng: 5.832.064 nghìn ñoàng naêm 2008 leân 6.939.258 nghìn ñoàng, laø tình hình khaù toát doanh nghieäp caàn coá gaéng duy trì vaø phaùt huy. 3.7.3. Toaøn boä voán Toång hôïp tình hình luaân chuyeån voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng ta bieát ñöôïc tình hình luaân chuyeån toaøn boä voán. Phaân tích toác ñoä luaân chuyeån cuûa toaøn boä voán cho ta caùi nhìn toång quaùt hôn veà tình hình toång voán ñöa vaøo hoaït ñoäng trong kyø luaân chuyeån nhö theá naøo. Caên cöù vaøo soá lieäu töø Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2007, 2008 vaø 2009, ta laäp baûng phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån toaøn boä voán nhö sau: Baûng 3.12 Phaân tích toác ñoä luaân chuyeån toaøn boä voán ÑVT: 1000VNÑ Chæ tieâu Naêm 2007 2008 2009 Toång doanh thu thuaàn 27.266.792 55.514.070 91.359.455 Toång voán saûn xuaát kinh doanh ñaàu naêm 45.836.861 45.343.235 77.253.117 Toång voán saûn xuaát kinh doanh cuoái naêm 45.343.235 77.253.117 95.234.132 Toång voán saûn xuaát kinh doanh bình quaân 45.590.048 61.298.176 86.243.624 Soá voøng luaân chuyeån toaøn boä voán (voøng) 0,6 0,91 1,1 Soá ngaøy cuûa 1 voøng luaân chuyeån toaøn boä voán 600 398 340 Nguồn: Trích từ baùo caùo taøi chính Coâng ty Hoaøng Nhaân. Naêm 2007 toác ñoä quay laø 0,6 voøng vaø qua naêm 2008 laø 0.91 voøng. Naêm 2008, soá voøng quay cuûa toaøn boä voán taêng töø 0,6 leân 0,91 voøng, töùc laø quay nhanh hôn hôn 0,31 voøng so vôùi naêm 2007, vaø tieáp tuïc theâm 0,19 voøng ñöa soá voøng quay leân 1,1 voøng trong naêm 2009. Qua ñaây, coâng ty cho thaáy tình hình luaân chuyeån voán naêm 2009 khaû quan hôn so vôùi naêm 2008 vaø naêm 2007. Ñaây cuõng laø keát quaû toång hôïp tình hình luaân chuyeån voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng, ñöôïc ñaùnh Soá voán löu ñoäng tieát kieäm naêm 2009 55.514.070 360 Khoùa luaän toát nghieäp 52 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An giaù chung laø khaù toát. Coù nhieàu lyù do laøm chæ soâ naøy taêng leân nhöng chuû yeáu laø do doanh thu thuaàn ñaõ taêng nhanh qua caùc naêm chöùng toû coâng ty ñang kinh doanh phaùt trieån hôn trong thôøi gian qua. 3.7.4. Voán chuû sôû höõu - Trong toaøn boä voán ñöa vaøo söû duïng thì voán chuû sôû höõu ñoùng vai troø raát quan troïng, noù quyeát ñònh khaû naêng töï chuû veà taøi chính cuûa coâng ty vaø cuõng cho caùc nhaø ñaàu tö thaáy ñöôïc söùc maïnh noäi taïi cuûa coâng ty. Vì vaäy, beân caïnh vieäc phaân tích tình hình luaân chuyeån toaøn boä voán thì ta cuõng caàn phaân tích tình hình luaân chuyeån voán chuû sôû höõu ñeå thaáy ñöôïc hieäu quaû söû duïng nguoàn voán naøy. Vieäc coâng ty söû duïng ñoàng voán hieäu quaû giuùp cho caùc coå ñoâng hay caùc nhaø ñaàu tö quan taâm ñeán coâng ty ñang coù keá hoaïch ñaàu tö vaøo coâng ty seõ thaáy an taâm hôn khi ñoàng voán hoï goùp vaøo ñöôïc söû duïng hieäu quaû vaø sinh lôøi cho nhaø ñaàu tö. Phaân tích tình hình luaân chuyeån voán chuû sôû höõu laø xem xeùt trong kyø hoaït ñoäng voán chuû sôû höõu quay ñöôïc bao nhieâu voøng, hay 1 ñoàng voán chuû sôû höõu ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh mang laïi bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn. Tình hình luaân chuyeån voán chuû sôû höõu thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc chæ tieâu nhö soá voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu vaø soá ngaøy trong moät voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu laø bao nhieâu ngaøy. Caên cöù vaøo soá lieäu töø Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2007, 2008 vaø naêm 2009, ta laäp baûng phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån voán chuû sôû höõu nhö sau: Baûng 3.13 Phaân tích toác ñoä luaân chuyeån voán chuû sôû höõu ÑVT: 1000VNÑ Chæ tieâu 2007 2008 2009 Toång doanh thu thuaàn 27.266.792 55.514.070 91.359.455 Voán chuû sôû höõu ñaàu naêm 30.888.825 29.787.001 31.062.480 Voán chuû sôû höõu cuoái naêm 29.787.001 31.062.480 33.396.428 Voán chuû sôû höõu bình quaân 30.337.913 30.424.741 32.229.454 Soá voøng luaân chuyeån toaøn chuû sôû höõu 0,9 1,8 2,83 Soá ngaøy cuûa 1 voøng luaân chuyeån CSH 400 197 127 Nguồn: Trích từ baùo caùo taøi chính Coâng ty Hoaøng Nhaân. Khoùa luaän toát nghieäp 53 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Naêm 2008 soá voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu laø 1,8 voøng taêng 0,9 voøng so vôùi naêm 2007, öùng vôùi soá ngaøy cuûa moät voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu giaûm 203 ngaøy coøn 197 ngaøy trong naêm 2008. Vaø soá voøng tieáp tuïc taêng theâm 1,03 voøng leân 2,83 voøng trong naêm 2009 laøm giaûm theâm 70 ngaøy trong soá ngaøy cuûa moät voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu. Töông öùng vôùi soá ngaøy cuûa 1 voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu giaûm nhö ñaõ neâu treân, cho ta bieát raèng naêm 2009 1 ñoàng voán chuû sôû höõu taïo ra 2,83 ñoàng doanh thu thuaàn. Coøn trong naêm 2008 vaø 2007, 1 ñoàng voán chuû sôû höõu taïo ra töông öùng 1,8 ñoàng vaø 0,9 ñoàng doanh thu thuaàn, ñaây laø bieåu hieän raát toát, chöùng toû voán chuû sôû höõu naêm 2009 ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh luaân chuyeån nhanh hôn vaø hieäu quaû hôn so caùc naêm tröôùc. 3.8. Phaân tích khaû naêng sinh lôøi Baûng 3.14 Phaân tích caùc tæ suaát sinh lôøi ÑVT: 1000VNÑ Chæ tieâu 2007 2008 2009 Lôïi nhuaän sau thueá (472.987) 1.295.736 1.716.541 Voán chuû sôû höõu bình quaân 30.337.913 30.424.740 32.229.454 Tæ suaát lôïi nhuaän treân voán CSH bình quaân (0.016) 0,0426 0,0533 Voán löu ñoäng bình quaân 25.353.809 39.439.016 53.467.989 Tæ suaát lôïi nhuaän treân voán löu ñoäng bình quaân (0.019) 0,0329 0,0321 Voán coá ñònh bình quaân 20.236.330 21.859.160 32.775.636 Tæ suaát lôïi nhuaän treân voán coá ñònh bình quaân (0.023) 0,0593 0,0524 Toång voán saûn xuaát kinh doanh bình quaân 45.590.048 61.298.176 86.243.624 Tæ suaát lôïi nhuaän treân voán SXKD bình quaân (0.010) 0,0211 0,0199 Doanh thu thuaàn 27.266.792 55.514.070 91.359.455 Tæ suaát lôïi nhuaän treân doanh thu thuaàn (0.017) 0,0233 0,0188 Nguồn: Trích từ baùo caùo taøi chính Coâng ty Hoaøng Nhaân. Lôïi nhuaän laø muïc tieâu sau cuøng cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø cuõng laø heä quaû cuûa caùc quyeát ñònh quaûn trò. Caùc tæ soá veà lôïi nhuaän treân voán phaûn aùnh khaû naêng sinh lôøi cuûa voán. Caùc tæ soá naøy ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö, nhaø quaûn lyù, Khoùa luaän toát nghieäp 54 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An toå chöùc tín duïng… raát quan taâm ñeå ra quyeát ñònh taøi trôï, quyeát ñònh quaûn lyù, quyeát ñònh cho vay… vaø caùc chæ soá naøy cuõng chính laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Vieäc phaân tích seõ tieán haønh nhö sau: 3.8.1. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu Tæ leä sinh lôøi cuûa voán chuû sôû höõu cho bieát 100 ñoàng voán chuû sôû höõu boû vaøo hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì taïo ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Naêm 2007, 100 ñoàng coâng ty boû ra kinh doanh loã 1,6 ñoàng. Naêm 2008, 100 ñoàng coâng ty boû ra thì thu ñöôïc 4,26 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2009 thì taêng leân thaønh 5,33 ñoàng. Ñaây laø minh chöùng cho coá gaéng söû duïng ñoàng voán hieäu quaû hôn. 3.8.2. Tæ suaát lôïi nhuaän treân voán löu ñoäng Tæ leä sinh lôøi cuûa voán löu ñoäng cho bieát 100 ñoàng voán löu ñoäng boû vaøo hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì taïo ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Naêm 2007, 100 ñoàng coâng ty boû ra kinh doanh loã 1,9 ñoàng. Naêm 2008, 100 ñoàng coâng ty boû ra thì thu ñöôïc 3,29 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2006 thì giaûm xuoáng chæ coøn 3,21 ñoàng. 3.8.3. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán coá ñònh Tæ leä sinh lôøi cuûa voán coá ñònh cho bieát 100 ñoàng voán coá ñònh boû vaøo hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì taïo ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Naêm 2007, 100 ñoàng coâng ty boû ra kinh doanh loã 1,0 ñoàng. Naêm 2008, 100 ñoàng coâng ty boû ra thì thu ñöôïc 5,93 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2009 thì giaûm xuoáng chæ coøn 5,24 ñoàng. 3.8.4. Tyû suaát lôïi nhuaän treân toaøn boä voán Tæ leä sinh lôøi cuûa toång voán saûn xuaát kinh doanh cho bieát 100 ñoàng toång voán saûn xuaát kinh doanh boû vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì taïo ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Naêm 2007, 100 ñoàng coâng ty boû ra kinh doanh loã 1,7 ñoàng. Naêm 2008, 100 ñoàng coâng ty boû ra thì thu ñöôïc 2,11 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2009 thì giaûm xuoáng chæ coøn 1,99 ñoàng. Khoùa luaän toát nghieäp 55 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An 3.8.5. Tæ xuaát lôïi nhuaän treân doanh thu: Tæ suaát lôïi nhuaän treân doanh thu cho bieát 100 ñoàng doanh thu seõ taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Naêm 2005, 100 ñoàng coâng ty boû ra thì thu ñöôïc 2,33 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2006 thì giaûm xuoáng chæ coøn 1,88 ñoàng. Nguyeân nhaân laøm cho caùc chæ soá veà khaû naêng sinh lôøi taêng: - Nguyeân nhaân ñaàu tieân laø do coâng ty ñaõ kinh doanh khoâng coù lôïi nhuaän trong naêm 2007 neân coâng ty ñaõ nhanh choùng ñieàu chænh kòp thôøi chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty. Tuy nhieân ñöùng tröôùc tieàm naêng cuûa thò tröôøng gaïch maøu töï cheøn, beâtoâng nhöïa noùng, caáu kieän beâtoâng ñuùc saün ñang bò boû ngoû cuøng vôùi mong muoán ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh Hoäi ñoàng thaønh vieân ñaõ quyeát ñònh goùp theâm voán ñeå taän duïng cô hoäi môû roäng phaùt trieån lónh vöïc kinh doanh môùi naøy. Nguoàn voán ñöôïc söû duïng ñeå môû roäng saûn xuaát, xaây döïng vaø mua saém trang thieát bò maùy moùc nhaø saûn xuaát beâtoâng nhöïa noùng, beâtoâng töôi vaø caùc caáu kieän ñuùc saün neân taøi saûn coá ñònh, voán saûn xuaát kinh doanh hay taøi saûn löu ñoäng … ñeàu taêng. Trong khi ñoù toác ñoä taêng tröôûng cuûa doanh thu cuõng taêng theo laøm cho caùc chæ soá naøy taêng. - Nguyeân nhaân tieáp theo laø trong nhöõng naêm qua baèng coá gaéng vaø söï ñoàng loøng cuûa toaøn theå coâng ty mong muoán xaây döïng thöông hieäu coâng ty trôû thaønh thöông hieäu noåi tieáng vaø daãn ñaàu trong lónh vöïc xaây döïng coâng trình giao thoâng thuûy lôïi cuûa Tænh Ninh Thuaän cuõng nhö caû nöôùc. Ñeán nay söï phaán ñaáu ñaõ böôùc ñaàu ñem ñeán cho coâng ty nhöõng thaønh quaû nhaát ñònh nhö xaây döïng ñöôïc taäp theå vöõng maïnh vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä cao vaø coâng ty cuõng ñaõ nhaän ñöôïc caùc baèng khen do cô quan Thueá Tænh, UBND Tænh Ninh Thuaän caáp vì nhöõng ñoùng goùp cuûa coâng ty trong quaù trình phaùt trieån hoäi nhaäp cuûa Tænh nhaø. Nhöõng thaønh quaû naøy coøn ñöôïc minh chöùng baèng söï vöõng vaøng vöôït qua nhöõng khoù khaên cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu vöøa qua. Maëc duø möùc ñoä lôïi nhuaän khoâng cao trong ñoù cuõng coù naêm lôïi nhuaän aâm nhöng coâng ty cuõng ñaõ nhanh choùng ñieàu chænh ñeå phaùt trieån toát hôn trong caùc naêm sau naøy. Khoùa luaän toát nghieäp 56 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Qua nhöõng nguyeân nhaân treân ta coù theå thaáy raèng vieäc caùc chæ soá veà khaû naêng sinh lôøi coù moät soá taêng vaø moät soá giaûm. Tuy nhieân caùc chæ soá giaûm chæ laø hieän töôïng taïm thôøi cuûa coâng ty. Trong thôøi gian tôùi, khi coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng maïnh hôn vaø thò tröôøng xaây döïng aám daàn leân thì caùc hoaït ñoäng seõ soâi ñoäng hôn daãn ñeán doanh thu seõ taêng leân laø ñieàu coù theå thaáy tröôùc ñöôïc vì lónh vöïc maø coâng ty ñang ñaàu tö laø lónh vöïc coù nhieàu tieàm naêng vaø khi nhaø maùy cuûa coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng hoaøn chænh thì ñaây laø nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa tænh Ninh Thuaän. Vieäc coâng ty maïnh daïn ñaàu tö nhaø maùy sau ñoù tieáp tuïc môû roäng quy moâ laãn ña daïng hoùa saûn phaåm ngaønh ngheà hoaït ñoäng xuaát phaùt töø taàm nhìn chieán löôïc cuûa ban laõnh ñaïo coâng ty Hoaøng Nhaân vaø söï khích leä, chính saùch öu ñaõi thu huùt ñaàu tö cuûa UBND, Sôû KH-ÑT cuõng nhö cuûa cô quan thueá, caùc sôû ban ngaønh lieân quan ôû Tænh Ninh Thuaän. 3.9. Nhaän xeùt chung veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty Noäi dung ôû phaàn treân ñaõ phaân tích ñaùnh giaù caùc chæ tieâu phaûn aùnh tình hình hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty Hoaøng Nhaân. Tuy nhieân, do thôøi gian thöïc haønh ngaén nguûi, kieán thöùc cuõng coù haïn neân coù theå nhöõng noäi dung ñaõ nghieân cöùu chöa phaûn aùnh ñaày ñuû toaøn boä hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi neáu chæ caên cöù vaøo nhöõng chæ tieâu phaân tích töø caùc baùo caùo taøi chính ñeå ñöa ra nhöõng nhaän xeùt chuû quan veà tình hình taøi chính cuûa moät ñôn vò thì cuõng chöa hoaøn toaøn chính xaùc, vì coøn toàn taïi nhöõng haïn cheá sau ñaây: - Xu höôùng ña daïng hoaù nhieàu ngaønh ngheà cuûa doanh nghieäp ñaõ laøm cho vieäc so saùnh nhöõng caùc tæ soá taøi chính cuûa doanh nghieäp vôùi lyù thuyeát chuaån möïc trôû neân khoù khaên, vì soá lieäu baùo caùo taøi chính laø soá lieäu toång hôïp, khoâng theå so saùnh vôùi caùc chæ tieâu cuûa moät ngaønh hay moät loaïi hình hoaït ñoäng ñôn leû. - Söï khaùc bieät giöõa giaù trò theo soå saùch keá toaùn vaø giaù trò thò tröôøng cuûa caùc loaïi taøi saûn vaø nguoàn voán laøm giaûm möùc ñoä chính xaùc cuûa caùc chæ soá taøi chính. Khoùa luaän toát nghieäp 57 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An - Do caùc phöông phaùp keá toaùn phoå bieán ñöôïc aùp duïng ôû ñôn vò ñoâi khi laøm cho keát quaû cuoái cuøng laø lôïi nhuaän cuøa doanh nghieäp khoâng ñuùng vôùi thöïc chaát cuûa noù. Ví duï nhö bieän phaùp khaáu hao nhanh seõ laøm cho lôïi nhuaän cuûa nhöõng naêm ñaàu raát ít hoaëc khoâng coù, chöù khoâng haún laø do doanh nghieäp laøm aên khoâng coù hieäu quaû. - Tuy nhieân, keát quaû cuûa vieäc phaân tích tình hình taøi chính cuõng coù moät yù nghóa nhaát ñònh khi ñöôïc thieát laäp moät caùch chính xaùc, khaùch quan, giuùp cho nhöõng nhaø quaûn trò cuûa coâng ty vaø nhöõng nhaø ñaàu tö hay caùc ñoái taùc beân ngoaøi doanh nghieäp quan taâm ñeán coâng ty nhaän ñònh veà khuynh höôùng töông lai cuûa moät doanh nghieäp. Qua keát quaû phaân tích tình hình taøi chính cuûa Coâng ty TNHH TM& XD Hoaøng Nhaân, duø khaû naêng coøn haïn cheá nhöng toâi cuõng ñaõ ruùt ra ñöôïc moät vaøi nhaïân xeùt sau: 3.9.1. Veà tình hình taøi saûn Naêm 2009, toång taøi saûn cuûa coâng ty taêng. Trong ñoù, chuû yeáu laø do taøi saûn coá ñònh taêng maïnh veà soá tuyeät ñoái laø ñieàu tích cöïc, chöùng toû doanh nghieäp ñang chuù yù ñaàu tö veà chieàu saâu, laøm taêng cöôøng naêng löïc hoaït ñoäng cuûa taøi saûn coá ñònh, ñoàng thôøi laøm thay ñoåi hôïp lyù keát caáu taøi saûn. Ngoaøi ra cuõng caàn keå ñeán möùc giaûm cuûa “taøi saûn ngaén haïn”, khoaûn muïc naøy cuõng ñaõ coù söï tuït giaûm chuû yeáu laø do löôïng tieàn maët taïi doanh nghieäp ñaõ ñöôïc chuyeån vaøo caùc khoûan ñaàu tö cuûa doanh nghieäp chöùng toû doanh nghieäp ñang ngaøy caøng söû duïng hieäu quaû nguoàn voán cuûa mình. keøm theo ñoù “khoaûn phaûi thu ngaén haïn” laïi taêng ñaùng keå cuõng cho ta bieát doanh nghieäp ñang coù nhieàu hôïp ñoàng. Tuy nhieân xeùt trong ngaén haïn thì doanh nghieäp cuõng ñang bò caùc doanh nghieäp khaùc chieám duïng voán. Khi coâng ty bò chieám duïng voán seõ daãn ñeán söï thieáu huït nguoàn voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh buoäc doanh nghieäp phaûi vay voán ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Chính vieäc naøy seõ laøm coâng ty bò ñoäng veà nguoàn voán vaø phaûi chi traû moät khoaûn ñaùng keå cho vieäc thanh toaùn tieàn laõi vay ngaân haøng. Khoùa luaän toát nghieäp 58 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Haøng toàn kho taêng leân do doanh nghieäp ñaõ tieán haønh döï tröõ nguyeân vaät lieäu ñeå doanh nghieäp chuû ñoäng hôn tröôùc tình hình bieán ñoäng phöùc taïp cuûa thò tröôøng nguyeân vaät lieäu trong thôøi gian qua. Taøi saûn ngaén haïn khaùc giaûm chuû yeáu do caùc khoaûn taïm öùng ñöôïc doanh nghieäp ñöa veà ñuùng noäi dung cuûa caùc khoaûn muïc. 3.9.2. Veà tình hình nguoàn voán Trong toång nguoàn voán, nôï phaûi traû taêng veà soá tuyeät ñoái vaø caû tæ troïng ñöôïc xem laø khaù tích cöïc. Trong phaân tích chi tieát ôû phaàn tröôùc, nguoàn voán chuû sôû höõu taêng veà soá töông ñoái nhöng giaûm tæ troïng ñöôïc ñaùnh giaù laø raát toát. Noù cho thaáy khaû naêng töï chuû veà taøi chính bieán ñoäng theo xu höôùng toát vaø chöùng toû doanh nghieäp hoaït ñoäng coù hieäu quaû, coù tích luyõ ñeå taùi saûn xuaát môû roäng. 3.9.3. Veà tình hình thanh toaùn Toång khoaûn phaûi thu taêng veà soá tuyeät ñoái trong khi toång taøi saûn taêng chöùng toû taøi saûn bò chieám duïng ñang coù xu höôùng taêng trôû laïi vaø laøm taêng giaù trò taøi saûn thöïc söï tham gia vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Toång khoaûn phaûi traû coù taêng nhöng khoâng baèng toác ñoä taêng cuûa toång nguoàn voán chöùng toû doanh nghieäp vaãn coøn chieám duïng nhöng khoâng nhieàu maø chuû yeáu laø tieàn vay vì giai ñoaïn naøy chính phuû môû roäng cho doanh nghieäp vay nhaèm kích thích neàn kinh teá phaùt trieån vöôït khuûng hoaûng. Theo baûng Baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp thì khoâng coù khoaûn naøo laø quaù haïn, neân ñaây laø nguoàn voán chieám duïng hôïp lyù. Toång “khoaûn phaûi thu” taêng trong khi toång “khoaûn phaûi traû” cuõng taêng nhöng toác ñoä taêng cuûa “khoaûn phaûi traû” taêng nhanh hôn chöùng toû doanh nghieäp ñang chuyeån daàn töø xu höôùng bò chieám duïng sang chieám duïng. Tuy nhieân, tình hình naøy seõ khoâng quaù khoù khaên cho hoaït ñoäng cuûa coâng ty vì coâng ty ñaõ chuû ñoäng taêng söï töï chuû veà taøi chính cho coâng ty mình baèng vieäc taêng nguoàn voán chuû sôû höõu. Khoùa luaän toát nghieäp 59 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An 3.9.4. Veà khaû naêng thanh toaùn Trong soá caùc chæ tieâu ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn thì heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laø khaû quan nhaát vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø toát. Caùc dự aùn coâng ty tham gia thi coâng chậm giải ngaân nhưng coâng ty vẫn duy trì khả năng thanh toaùn ở mức cao vaø tăng so với năm tröôùc chứng tỏ doanh nghiệp ñaõ yù thức ñược việc giữ uy tín trong việc thanh toaùn với ñối taùc neân coù söï chuẩn bị khaù kỹ lưỡng cho vấn ñề naøy. Đaây laø một ưu ñiểm maø coâng ty cần phaùt huy nhằm gia tăng uy tín cho thương hiệu treân thị trường. Heä soá khaû naêng thanh toaùn coù giaûm tuy nhieàu nhöng cuõng laø moät bieåu hieän maø doanh nghieäp caàn quan taâm theo doõi nhaèm coù caùc ñieàu chænh töùc thôøi traùnh tình traïng trì treä gaây khoù khaên cho söï phaùt trieån cuûa coâng ty. 3.9.5. Veà hieäu quaû söû duïng voán Soá voøng luaân chuyeån voán coá ñònh, voán löu ñoäng cuõng nhö toaøn boä voán ñeàu taêng, soá ngaøy cuûa moät voøng luaân chuyeån voán coá ñònh, voán löu ñoäng cuõng nhö toaøn boä voán ñeàu giaûm. Ñoàng thôøi soá voøng luaân chuyeån voán löu ñoäng taêng aûnh höôûng ñeán soá voøng luaân chuyeån toaøn boä voán taêng theo coù theå ñaùnh giaù laø khaù toát, vì voøng coù quay nhanh thì môùi taïo ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän vaø giaûm bôùt ñöôïc chi phí laõi vay. Soá voøng luaân chuyeån voán chuû sôû höõu khaù lyù töôûng vaø taêng khaù nhanh naêm 2009. Ñaây ñöôïc xem laø chæ tieâu saùng giaù nhaát phaûn aùnh tình hình taøi chính vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Do coù ñaàu tö chieàu saâu, taêng taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn neân voán coá ñònh coù tæ leä sinh lôøi giaûm ñöôïc ñaùnh giaù khoâng toát. Tæ leä sinh lôøi cuûa voán löu ñoäng giaûm do voán löu ñoäng taêng maïnh laøm cho tæ leä sinh lôïi cuûa toaøn boä voán laø moät keát quaû coøn khaù haïn cheá. 3.9.6. Veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Naêm 2009, doanh thu cuûa coâng ty taêng 64,4% trong khi ñoù giaù voán haøng baùn taêng ñeán 71,5% ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp coù môû roäng ñaàu tö nhöng ñaõ chöa quaûn lyù toát vieäc kieåm soaùt giaù thaønh cuûa saûn phaåm. Khoùa luaän toát nghieäp 60 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Chi phí quaûn lyù taêng ñeán 50,7% nhöng toác ñoä taêng naøy vaãn thaáp hôn toác ñoä taêng tröôûng cuûa doanh thu. Ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp ñaõ coù bieän phaùp quaûn lyù hieäu quaû vaø taän duïng ñöôïc nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty ñeå giuùp coâng ty taêng tröôûng toát trong caùc naêm qua. Vieäc chi phí quaûn lyù taêng laø do doanh nghieäp thu huùt ñöôïc nguoàn nhaân söï chaát löôïng cao phuïc vuï cho nhu caàu cuûa coâng ty. Töø nhöõng nhaän xeùt chung vöøa neâu treân, ñoái chieáu vôùi nhöõng kieán thöùc ñöôïc trang bò ôû tröôøng vaø kinh nghieäm thöïc teá baûn thaân. Toâi xin neâu moät vaøi kieán nghò, mong raèng coù theå goùp phaàn caûi thieän tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Khoùa luaän toát nghieäp 61 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Chöông 4: MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ VEÀ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH CUÛA COÂNG TY TNHH TM& XD HOAØNG NHAÂN 4.1. Veà tình hình taøi saûn Ñeå coù keát caáu taøi saûn hôïp lyù hôn, coù theå ñieàu chænh nhö sau: + Giaûm caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng nhaèm traùnh tình traïng bò chieám duïng voán vaø traùnh caùc ruûi ro lieân quan ñeán khaû naêng thanh toaùn cuûa ñoái taùc. Coâng ty caàn coù boä phaän chuyeân theo doõi caùc khoaûn nôï, tính toaùn caân ñoái caùc khoaûn nôï naøy. Vieäc theo doõi tính toaùn naøy seõ giuùp coâng ty chuû ñoäng hôn trong vieäc tính toaùn caân ñoái nguoàn voán hoaït ñoäng trong ngaén haïn vaø daøi haïn. + Caàn coù bieän phaùp quaûn trò saûn xuaát hieäu quaû hôn nhaèm ñaåy maïnh saûn xuaát vaø giaûm bôùt toàn kho, giaûm tieâu hao nguyeân vaät lieäu nhaèm naâng cao giaù trò thaønh phaåm nhöng giaûm giaù giaù voán haøng baùn. Vieäc döï tröõ thaønh phaåm nhaèm taêng khaû naêng cung öùng saûn phaåm cho thò tröôøng cuõng nhö caùc hôïp ñoàng lôùn cuûa coâng ty laø caàn thieát. Tuy nhieân caàn phaûi coù söï tính toaùn chi tieát ñeå traùnh tình traïng öù ñoïng voán cuûa coâng ty. + Ngoaøi ra vôùi quy moâ ngaøy caøng lôùn maïnh cuûa coâng ty thì taøi saûn coá ñònh voâ hình cuõng nhö höõu hình vì theá cuõng taêng nhanh. Ñeå traùnh thaát thoaùt vaø hao phí khoâng caàn thieát thì coâng ty caàn coù caùch quaûn lyù hôïp lyù hôn beân caïnh vieäc naâng cao yù thöùc baûo veä taøi saûn coâng ty cuûa taäp theå nhaân vieân coâng ty. + Taêng cöôøng naêng löïc saûn xuaát cuûa coâng ty baèng vieäc ñaàu tö theo chieàu saâu baèng vieäc naâng caáp heä thoáng kho baõi, caûi tieán cuõng nhö caäp nhaät caùc coâng ngheä môùi cuûa ngaønh nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuûa nhaø maùy taêng söùc canh tranh treân thò tröôøng. Caàn coù söï ñaàu tö hôïp lyù cho lónh vöïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) nhaèm naém baét nhu caàu cuûa thò tröôøng ñeå coù theå ñöa ra nhöõng saûn phaåm ñaït yeâu caàu cuûa thò tröôøng. 4.2. Veà tình hình nguoàn voán Tröôùc heát, doanh nghieäp coù theå huy ñoäng theâm voán ñeå ñaàu tö vaø phuïc vuï cho nhu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty baèng caùc khoûan vay daøi haïn. Vì ñaây laø nguoàn Khoùa luaän toát nghieäp 62 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An voán oån ñònh vaø neáu ñöôïc söû duïng toát seõ trôû thaønh ñoøn baåy taøi chính laøm taêng lôïi nhuaän vaø taêng hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu. Ñoàng thôøi lôïi nhuaän taêng seõ taïo tích luõy, laøm taêng voán chuû sôû höõu, duy trì qua nhieàu naêm seõ caûi thieän keát caáu voán vaø laøm taêng khaû naêng töï chuû veà taøi chính. Thoâng qua caùc khoaûn vay cuûa doanh nghieäp thôøi gian qua chuùng ta thaáy raèng vieäc löïa choïn hình thöùc huy ñoäng ngaén haïn ñeå hoïat ñoäng laø saùng suoát. Trong suoát thôøi kyø khuûng hoaûng kinh teá vöøa qua coù theå thaáy raèng laõi suaát cuûa ngaân haøng thay ñoåi lieân tuïc neân vieäc löïa choïn vay ngaén haïn giuùp cho doanh nghieäp chuû ñoäng tính toaùn ñöôïc tính hieäu quaû cuûa caùc khoaûn vay vaø höôûng ñöôïc laõi suaát vay voán linh hoaït. Khoâng nhöõng theá vieäc taän duïng caùc khoaûn vay ngaén haïn coøn giuùp cho tæ troïng cuûa voán chuû sôû höõu luoân cao hôn so vôùi nôï daøi haïn. Vieäc laønh maïnh hoùa taøi chính coâng ty cuõng giuùp cho doanh nghieäp taïo ñöôïc öu theá khi phaùt haønh coå phieáu. Doanh nghieäp caàn xem xeùt vaø caân nhaéc vieäc tham gia thò tröôøng voán baèng vieäc nieâm yeát treân thi tröôøng chöùng khoaùn. Ñaây laø hình thöùc maø nhaø nöôùc ñang khuyeán khích vaø coù caùc chính saùch hoã trôï phaùt trieån. Vieäc laøm naøy vöøa taän duïng ñöôïc nguoàn voán doài daøo cuûa thò tröôøng voán maø coøn taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng tham gia laøm chuû doanh nghieäp. Khi ngöôøi lao ñoäng thaáy ñöôïc lôïi ích thöïc teá töø nhöõng ñoùng goùp coá gaéng thì hoï seõ coù söï coá gaéng, mong muoán gaén boù laâu daøi cuõng nhö söï coáng hieán heát mình cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Vaø vieäc minh baïch hoùa tình hình taøi chính cuõng seõ taïo nieàm tin cho nhaø ñaàu tö cuõng nhö toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty. 4.3. Veà tình hình thanh toaùn vaø khaû naêng thanh toaùn _ Coâng ty caàn tích cöïc thöïc hieän caùc chieán dòch thu hoài coâng nôï (nhaát laø caùc khoaûn nôï quaù haïn) ñeå giaûm khoaûn chieám duïng voán khoâng hôïp lyù. Bằng caùch phaân loại khaùch haøng, aùp dụng chính saùch chiết khấu, nhắc nhôû, ñoân ñốc thường xuyeân, mềm dẻo… hoặc yeâu cầu phaùp luật can thiệp ñeå hạ thấp khoaûn phải thu vaø ñảm bảo kieåm soaùt ñöôïc caùc khoaûn nôï quaù haïn cho hôïp lyù. Khoùa luaän toát nghieäp 63 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Cụ thể laø coâng ty cần phaân loại khaùch haøng ñể aùp dụng những chính saùch phuø hợp. Ví dụ như: * Đối với khaùch haøng quen thuộc, ñoái taùc chieán löôïc coù thể aùp dụng phương thức thanh toaùn ngay 50% sau khi kyù hôïp ñoàng vaø 50% coøn lại sau khi thanh lí hợp ñồng ñối với caùc hôïp ñoàng mua sản phẩm từ nhaø maùy. Coøn ñối với caùc hôïp ñoàng xaây dựng thì tuøy vaøo giaù trị hôïp ñoàng maø coù phương thức thanh toaùn linh họat nhằm traùnh rủi ro nhưng vẫn giữ ñược khaùch haøng. * Đối với khaùch haøng coù giao dịch nhiều lần nhưng thanh toaùn trễ hạn thì aùp dụng phương thức thanh toaùn 80% sau khi kyù hôïp ñoàng vaø 20% sau khi nhận haøng hoùa sản phẩm từ nhaø maùy. * Đồng thời cần coù chính saùch chiết khấu nhằm khuyết khích khaùch haøng thanh toán sớm hơn thời hạn. Chẳng hạn khaùch haøng thanh toaùn nợ trước thời hạn thì sẽ ñược chiết khấu 1% treân giaù trị coøn lại của hôïp ñoàng. Khaùch haøng sẽ ñược chiết khấu 1,5% nếu thanh toán 100% giaù trị hôïp ñoàng ngay sau khi kí hôïp ñoàng. * Ngoaøi ra cần nhaân vieân quản lí coâng nợ cũng cần phải thường xuyeân theo doõi ñoân ñoác nhắc nhở caùc khaùch haøng nợ tiền của coâng ty ñể hạn chế nợ quaù hạn. _ Coù 2 phương phaùp nhằm tăng khả năng thanh toaùn bằng tiền laø : Tăng tiền voán ñầu tư taøi chính ngắn hạn hoặc giảm nợ ngắn hạn. 4.4 Về hiệu quả sử dụng vốn Naâng cao hiệu quả sự dụng vốn laø khaâu voâ cuøng quan trọng trong việc cải thiện tình hình taøi chính của coâng ty. Trong nền kinh tế haøng hoùa vaø cạnh tranh gaây gắt như hiện nay, vốn laø một nhu cầu hết sức cần thiết ñối với sự sống coøn của một coâng ty. Việc sử dụng vốn hiện nay của doanh nghiệp tương ñối hợp lí. Qua kết quả phaân tích tình hình taøi chính cho thấy caùc chỉ số sinh lời của vốn cố ñịnh, vốn lưu ñộng cũng như caùc chỉ số khaùc thì cũng coù chỉ số tăng vaø chỉ số giảm nhưng khoâng ñaùng kể. Trong năm 2010 cũng như những năm tiếp theo, coâng ty cần coù một số biện phaùp nhằm naâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố ñịnh như: khai thaùc tối ña coâng suất của maùy moùc thiết bị, hạn chế việc sử dụng laõng phí, mua Khoùa luaän toát nghieäp 64 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An sắm caùc taøi sản cố ñịnh khoâng cần thiết. Đối với những taøi sản cố ñịnh khoâng coøn sử dụng, khoâng phuø hôïp năng suất cũng như caùc thoâng số về an toaøn thì cần thanh lí nhằm giải phoùng nguồn vốn vaø traùnh tình trạng khoâng ñảm bảo về an toaøn lao ñộng vaø tạo năng lực thực sự cho taøi sản cố ñịnh. Tuy nhieân, nguồn nguyeân liệuđñầu vaøo của sản xuất phải ñảm bảo thì năng lực thực sự của taøi sản cố ñịnh mới ñược phaùt huy. Điều naøy lại phụ thuộc vaøo tình hình luaân chuyển vốn lưu ñộng cũng như voøng quay haøng tồn kho. Hiện nay coâng ty ñang thực hiện việc naøy khaù hiệu quả. Coâng ty cần cố gắng phaùt huy cũng như giữ vững ñaø tăng trưởng của caùc chỉ số naøy. 4.5. Một số kiến nghị về tình hình lợi nhuận Quản lí taøi chính laø ñảm baûo tạo ra hiệu quả trong quaù trình sử dụng vốn. Tất cả những cải thiện, những thay ñổi về nội dung vaø caùc biện phaùp ñược aùp dụng trong quản lí thực sự chỉ mang lại yù nghĩa khi laøm tăng hiệu quả sử dụng vốn vaø qua ñoù laøm tăng lợi nhuận. Đây mới laø mục tieâu cao nhất trong hoaït ñoäng cuûa coâng ty cuõng nhö cuûa caùc doanh nghieäp khi tham gia hoaït ñoäng treân thò tröôøng. Coâng ty coù thể laøm tăng lợi nhuận bằng một số biện phaùp sau: 4.5.1. Về doanh thu thuần * Đẩy mạnh việc tieâu thụ sản phẩm từ nhaø maùy ñeå tăng doanh thu thuần bằng caùch: thöïc hiện những nghiệp vụ marketing như quảng caùo, tiếp thị, chaøo haøng, chính saùch chiết khấu, hình thức thanh toaùn linh hoaït…. nhaèm duy trì khaùch haøng cũ vaø tìm kiếm thị trường mới, naâng cao uy tín treân thị trường cũ nhằm tạo ñiều kiện cho việc mở rộng thò trường mới. * Đối với lĩnh vực xaây dựng laø lĩnh vực hoaït ñộng chính của coâng ty thì cần ñẩy mạnh hơn nữa trong việc tìm kiếm caùc hợp ñoàng từ thiết kế ñeán thi coâng coù giaù trị lớn khoâng những trong Tỉnh maø coøn ở caùc Tỉnh thaønh phố khaùc trong cả nước. Việc tăng cường thực hiện caùc hợp ñồng lớn khoâng những ñem lại lợi nhuận cao maø coøn tạo ñiều kiện ñể boä maùy ñieàu haønh coù ñieàu kieän tieáp thu nhöõng phong caùch quaûn lí chuyeân nghieäp hôn vaø ñội ngũ coâng nhaân - kỹ sư tiếp cận coâng nghệ Khoùa luaän toát nghieäp 65 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An mới, naâng cao tay nghề nhằm tạo dựng những coâng trình chất lượng cao cũng như naâng cao uy tín, danh tiếng doanh nghiệp treân thị trường xaây dựng. 4.5.2. Về giaù vốn haøng baùn Đối vôùi nguyeân vật liệu ñầu vaøo cho ngaønh xaây dựng cũng như của nhaø maùy sản xuất của coâng ty bao gồm xi maêng, saét theùp, caùt ñaù vaø phụ gia… Trong ñoù phụ gia vaø xi măng, saét theùp ta coù thể giảm giaù mua vaøo bằng caùch lieân hệ trực tiếp kí hợp ñồng với nhaø maùy sản xuất ñể coù thể mua ñược giaù gốc khoâng qua trung gian. Coøn về caùt, ñaù thì chuû yeáu laø nguoàn nguyeân liệu tại chổ coâng ty coù thể tìm kiếm mua caùt, ñaù từ doanh nghiệp khaùc treân thị trường hoaëc xin pheùp Tænh cho khai thaùc tröïc tieáp töø thieân nhieân. Với caùch laøm naøy thì doanh nghiệp vừa coù thể chủ ñộng ñược nguồn nguyeân liệu ñầu vaøo vừa tiết kieäm chi phí trung gian. Đaây laø caùch giảm giaù vốn haøng baùn nhằm tăng doanh thu thuần của caùc doanh nghiệp lớn treân thị trường hiện nay. Beân cạnh ñoù doanh nghiệp cần tiết kiệm chi phí sản xuất chung như : chi phí thueâ ngoaøi, chi phí coâng cụ dụng cụ; sắp xếp hợp lí ñội ngũ lao ñộng của nhaø maùy cũng như coâng nhaân ngoaøi coâng trường nhằm quản lí tốt giờ coâng vaø coù chế ñộ thưởng phạt hợp lyù ñể khuyến khích tăng năng suất cũng như saùng kiến trong coâng việc… 4.5.3. Về chi phí quản lyù doanh nghiệp Chi phí quản lí tăng laø do coâng ty mở rộng họat ñộng. Tuy nhieân cũng cần phải xem xeùt mức ñộ tăng như vậy coù hợp lyù khoâng. Vì nguồn nhaân lực mới thì cần coù thời gian kết nối với nguồn nhaân lực cũ mới phaùt huy taùc dụng maø ñiều naøy thì cần phải coù 1 thời gian nhất ñịnh. Vì vậy cần theo doõi xem xeùt ñể coù cơ sở sắp xếp lại bộ maùy quản lí sao cho gọn nhẹ, coù trình ñộ năng lực, nghiệp vụ tinh thoâng, coù chí cầu tiến vaø hết loøng vì sự phaùt triển của doanh nghiệp. Beân cạnh ñoù cũng cần coù chế ñộ thưởng phạt cho những caù nhaân tập thể phoøng ban trong coâng ty coù saùng kiến cải tiến khaâu quản lí ñạt hiệu quả hơn, laøm tiết kiệm chi phí quản lí của doanh nghiệp. Khoùa luaän toát nghieäp 66 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An Đồng thời nhắc nhở tiết kiệm trong toaøn thể caùn bộ coâng nhaân của coâng ty về việc tiết kiệm caùc chi phí dịch vụ mua ngoài như ñiện, nước, ñiện thoại… ñể traùnh laõng phí. Đối với một bộ phận thì chi phí naøy khoâng ñaùng kể, tuy nhieân nếu xeùt toaøn coâng ty vaø trong thời gian daøi thì chi phí naøy laø khoâng nhỏ. Beân cạnh ñoù, coâng ty cần thanh lí maùy moùc thiết bị cũ tieâu hao nhiều năng lượng nhưng hiệu quả sử dụng khoâng cao như maùy ñiều hoøa, maùy vi tính… Cần xem xeùt mua sắm thiết bị mới thay thế caùc maùy moùc thiết bị cũ lỗi thời vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo ñiều kiện ñể nhaân vieân phaùt huy saùng tạo laøm vieäc hieäu quaû hôn. 4.6. Về coâng taùc quaûn lyù taøi chính Doanh nghiệp cần thường xuyeân vaø ñònh kyø kieåm tra coâng taùc taøi chính ñeå coù nhöõng chính saùch hôïp lyù nhanh choùng ñaûm baûo coâng ty phaùt trieån ñuùng ñònh höôùng. 4.6.1. Những chỉ tieâu coù theå phaân tích thường xuyeân haøng thaùng haøng quí * Phaân tích keát caáu taøi saûn hieän taïi coù hôïp lyù khoâng nhaèm coù nhöõng bieän phaùp xöû lí kòp thôøi. * Phân tích kết cấu nguồn vốn để nắm được tình hình biến động của vốn tự có, vốn vay nhằm xác định khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. * Phaân tích tình hình thanh toaùn ñeå biết ñược trong tổng taøi sản thì khoản phải thu chiếm tỷ trọng bao nhieâu, tình hình thu nợ coù khả quan khoâng? Trong tổng nguồn vốn thì khoaûn phải trả chiếm tỉ trọng bao nhieâu, biến ñộng khoaûn phải trả laø do những nhaân tố naøo, taùc ñộng như thế naøo ñể coù biện phaùp xử lí, laønh mạnh hoùa tình hình coâng nợ laøm cho số vốn doanh nghiệp ñi chiếm dụng vaø bị chiếm dụng daàn dần caân ñối hôn. * Phaân tích khả năng thanh toaùn ñể biết ñược tình hình ñảm bảo thanh toaùn nợ ngắn hạn bằng taøi sản lưu ñộng vaø ñầu tư ngắn hạn ñến mức ñộ naøo, ñể coù kế họach chuẩn bị nguồn tiền ñaùp ứng nhu cầu trả nợ khi ñến hạn, nhắm traùnh tình trạng bị ñộng vaø giữ uy tín trong quan hệ tín dụng ñể duy trì laâu daøi với ñối tượng cho vay. Khoùa luaän toát nghieäp 67 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An * Phaân tích tình hình bảo ñảm nguồn vốn cho họat ñộng sản xuất kinh doanh, xem nguồn vốn thường xuyeân (vốn chủ sở hữu vaø nợ daøi hạn) coù ñảm bảo buø ñắp cho taøi sản daøi hạn khoâng. Nếu khoâng ñảm bảo thì cần coù những biện phaùp laøm tăng nguồn vốn thường xuyeân như tranh thủ theâm caùc nguồn taøi trợ daøi hạn như vay nợ daøi hạn… * Phaân tích tình hình luaân chuyển vốn cố ñịnh, vốn lưu ñộng cũng như toaøn bộ vốn, so saùnh với kỳ phaân tích trước xem vốn luaân chuyển nhanh hay chậm hơn, nguyeân nhaân do ñaâu ñể coù biện phaùp hiệu chỉnh kịp thời nhất laø khắc phục tình trạng laõng phí vốn lưu ñộng. 4.6.2. Những chỉ tieâu taøi chính coù thể phaân tích ñịnh kỳ haøng năm * Phaân tích tình hình biến ñộng của doanh thu vaø lợi nhuận qua caùc năm, caùc nguyeân nhaân chủ yếu laøm ảnh hưởng ñến sự biến ñộng ñoù. Nhaân tố tích cực thì tiếp tục phaùt huy trong kỳ tới, caùc nhaân tố hạn chế thì tìm caùch khắc phục. Nhất laø phaân tích tình hình doanh thu vaø lợi nhuận của hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñể ruùt ra những baøi học kinh nghiệm về ngheä thuật quản lí vaø kinh doanh ñể thaønh coâng hơn trong những năm tiếp theo. * Cuối cuøng laø phaân tích hiệu quả sử duïng vốn. Đây laø chỉ tieâu taøi chính quan trọng nhất, phản aùnh ngheä thuật kinh doanh vaø trình ñộ quản lí kinh tế của coâng ty. Cụ thể laø phaân tích chỉ tieâu “tỉ lệ sinh lời treân vốn” ñể ñaùnh giaù thaønh tựu của coâng ty mình. Nếu chỉ tieâu naøy coù kết quả cao thì cần phải phấn ñấu duy trì, nếu kết quả hạn chế thì aùp dụng nhiều biện phaùp ñể tăng voøng luaân chuyeån vốn, tăng cường caùc biện phaùp thu hồi coâng nợ; khai thaùc hết coâng suất sử dụng taøi sản cố ñịnh, ñaùp ứng nguồn nguyeân vật liệu ñầu vaøo, ñẩy mạnh việc tìm kiếm caùc hợp ñồng… ñể laøm tăng doanh thu. Keøm theo hệ thống baùo caùo taøi chính hiện nay, neân nghieân cứu xaây dựng hệ thống baùo caùo kế toaùn quản trị ñể coù những thoâng tin kịp thời phục vụ ñắc lực cho caùc quyết ñịnh trong kinh doanh, như aùp dụng biện phaùp kế toaùn quản trị theo moâ hình ứng xử ñể lập “Baùo caùo thu nhập theo số dư ñảm phí”, xaùc ñịnh “sản Khoùa luaän toát nghieäp 68 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An lượng hoøa vốn” vaø “doanh thu hoøa vốn” nhằm ñưa ra quyết ñịnh về mức giaù mềm hơn, tạo lợi thế cạnh tranh về giaù sau khiđñạt doanh thu hoøa vốn ñể baùn ñược nhiều hơn, lợi nhuận cao hơn. Coâng ty cuõng caàn coù boä phaân chuyeân nghieân cöùu thò tröôøng nhaèm xaùc ñònh nhu caàu vaø thò hieáu cuûa thò tröôøng qua ñoù nhaø quaûn trò vaø boä phaän marketing coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp nhaèm taêng khaû naêng caïnh tranh. Toùm lại việc xaây dựng hệ thống kế toaùn quản trị sẽ giuùp doanh nghiệp coù ñược nhiều thoâng tin nhanh, hữu ích cho kinh doanh. Đồng thời coøn giuùp ñi vaøo phaân tích chi tiết ở từng bộ phận nhỏ ñể phaùt huy nhaân tố tích cực, kịp thời chấn chỉnh những khaâu coøn hạn chế, giuùp nhaø quản trị nhận ñịnh thực trạng hoạt ñộng của từng bộ phận nhỏ, laøm cơ sở ñaùnh giaù vaø xaùc ñịnh phương hướng kinh doanh. Khoùa luaän toát nghieäp 69 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An KẾT LUẬN Trong xu thế toaøn cầu hoaø, hội nhập khu vực vaø thế giới như hiện nay, muốn tồn tại vaø phaùt triển ñược thì caùc doanh nghiệp phải luoân trong tư thế “sẵn saøng” ñể coù thể ñối phoù với những biến ñộng lieân tục của nền kinh tế thế giới vaø nền kinh tế trong nước một caùch nhanh nhạy nhất. Đoù cũng chính laø những cơ hội vaø thaùch thức khi tham gia hội nhập ñối với tất cả caùc quốc gia noùi chung vaø caùc doanh nghiệp noùi rieâng. Hội nhập giuùp caùc doanh nghiệp mở rộng ñược thị trường, cải tiến ñược khoa học - kĩ thuật - coâng nghệ, naâng cao tầm nhìn, tầm hiểu biết,…Nhưng ñồng thời cũng mang lại những rủi ro voâ cuøng lớn, ñưa caùc doanh nghiệp vaøo moâi trường cạnh tranh gay gắt maø nếu khoâng nhạy beùn thì coù thể bị “nuốt chửng” hoặc “ñeø bẹp”. Việt Nam cũng ñang trong quaù trình hội nhập quốc tế, khu vực với tốc ñộ khaù nhanh vaø mạnh mẽ. Để ñaùp ứng ñược những yeâu cầu của hội nhập thì tất cả caùc doanh nghiệp, caùc tổ chức kinh tế, khoâng phaân biệt lớn nhoû, thuộc Nhaø nước hay tư nhaân, ñều cuøng hướng tới mục ñích chung laø hội nhập thaønh coâng. Sau khi phaân tích tình hình taøi chính của coâng ty TNHH TM & XD Hoaøng Nhaân, thaønh quả ñạt ñược cho thấy sự cố gắng phấn ñaáu của toaøn thể caùn bộ coâng nhaân vieân của coâng ty, cuøng với sự nhạy beùn saùng suốt của Ban laõnh ñạo, laøm cho doanh nghiệp ngaøy caøng thích nghi với cơ chế thị trường, hoạt ñộng ngaøy caøng hiệu quả hơn. Tuy nhieân, coù một vaøi chỉ tieâu taøi chính coøn hạn chế. Với những kiến thức ñaõ học ở trường, kiến thức từ taøi liệu, saùch baùo, cuøng với một số kinh nghiệm thực tế, sau thời gian thực tập tại coâng ty TNHH TM & XD Hoaøng Nhaân, thu thập thoâng tin thực tiễn từ hoaït ñộng của coâng ty, toâi ñaõđñưa ra một vaøi kiến nghị nhỏ hy vọng sẽ goùp phần naâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện tình hình taøi chính của Khoùa luaän toát nghieäp 70 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An coâng ty tốt hơn, ñể mở rộng qui moâ kinh doanh lớn hơn ñủ sức cạnh tranh vaø đñứng vững treân thò trường tænh nhaø vaø vöôn ra taàm khu vöïc, nhất laø trong lĩnh vực xaây dựng. Treân tầm vĩ moâ, thì sự phaùt triển của mỗi doanh nghiệp, uy tín thöông hieäu cuûa moãi doanh nghieäp chính laø con ñường cơ bản phaùt huy nội lực trong tiến trình hoøa nhập phaùt triển của nền kinh tế Tỉnh nhaø cũng như của Vieät Nam. Vôùi noå löïc naøy, caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ phaùt trieån thaønh moät taäp theå coù naêng löïc caïnh tranh maïnh meõ vaø uy tín thöông hieäu ñöôïc khaúng ñònh trong taàm khu vực ASEAN vaø thế giới. Khoùa luaän toát nghieäp 71 Phaân tích baùo caùo taøi chính GVHD : TS. Haï Thò Thieàu Dao SVTH: Nguyeãn Tröôøng An TAØI LIỆU THAM KHẢO 1. TS. Nguyeãn Minh Kieàu ( 2009). Taøi chính doanh nghiệp. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 2. Giảng vieân Huỳnh Thanh Lộng. Phaân tích hoaït ñộng kinh tế doanh nghiệp. Löu haønh noäi boä. Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. 3. ThS. Buøi Vaên Tröôøng (2009). Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh. Nhaø xuaát baûn Lao Ñoäng Xaõ Hoäi. 4. Khoa Kế toaùn – Kiểm Toaùn . Caùc giaùo trình, baøi giaûng: Kế toaùn ñại cương, keá toaùn taøi chính, keá toaùn quaûn trò. Löu haønh noäi boä. Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. 5. Caùc tạp chí : _Thời baùo Kinh tế Saøi Goøn – Cơ quan chủ quản : Sở Coâng Thương Tp.HCM _ Nhịp cầu ñầu tư – Hội lieân lạc người Việt Nam ở nước ngoaøi. 6. Baùo caùo taøi chính năm 2008, 2009 của coâng ty TNHH TM& XD Hoaøng Nhaân. 7. Caùc website: _ www.nhipcaudautu.vn _ www.thesaigontimes.vn _ _ www.chungta.com.vn _ www.quantri.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10 - khoaluantotnghiep.pdf
 • pdf01- trang bia .pdf
 • pdf02 - loi cam doan.pdf
 • pdf03 - loi cam on.pdf
 • pdf04 - giay xac nhan.pdf
 • pdf05 - nhanxetgiaovien.pdf
 • pdf06 - mucluc.pdf
 • pdf07 - danh sach bang bieu.pdf
 • pdf08 - danhsachbieudo.pdf
 • pdf09 - Loi mo dau.pdf
 • pdf09 -Loi mo dau.pdf
 • pdf11 - phu luc.pdf
Luận văn liên quan