Khóa luận Phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

Lời mở đầu ở Việt Nam, cũng như thị trường các yếu tố sản xuất khác (như thị trường sức lao động, thị trường bất động sản, thị trường công nghệ, chất xám ), thị trường chứng khoán (TTCK) là một phạm trù còn rất mới mẻ. Sự hình thành mảng pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (CK&TTCK) trong thị trường đặc thù này còn ở mức rất sơ khai, và nói chung còn rất manh mún. Cho đến nay, các văn bản pháp luật điều chỉnh về CK&TTCK có thể kể tới vài chục văn bản, nằm rải rác ở nhiều lĩnh vực, do nhiều cấp có thẩm quyền ban hành, dưới nhiều hình thức khác nhau (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Thông tư). Tuy nhiên, các văn bản pháp luật chủ yếu, trực tiếp điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình phát hành, kinh doanh và quản lý nhà nước về chứng khoán đều là những văn bản dưới luật. Thêm vào đó, về mặt nội dung, các quy định hiện có còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đặc biệt là còn một số điểm mâu thuẫn nhau giữa các văn bản, và nếu so sánh với các quy định của các nước trong khu vực thì có không ít những vấn đề nổi lên cần phải được quan tâm xử lý. Từ thực trạng đó có thể thấy vì mục tiêu ổn định và phát triển thị trường chứng khoán trước mắt và lâu dài, chúng ta nhất thiết phải có những sửa đổi, bổ sung nhằm làm cho hệ thống pháp luật này hoàn chỉnh hơn và đồng bộ với hệ thống pháp luật nói chung. Trong phạm vi bài viết này, em xin được phân tích một số điểm bất cập trong một số văn bản pháp luật quan trọng về CK&TTCK Việt Nam. Đồng thời, em xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mảng pháp luật này. Xuất phát từ ý tưởng đó, nên nội dung của bài viết này sẽ bao gồm các nội dung sau: Chương I: Khái quát chung về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Chương II: Thực trạng pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương III: Phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Öc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp khi ph¸t sinh. Trong thùc tÕ, quan hÖ uû quyÒn l¹i chØ ®­îc x¸c lËp ngay trong giÊy yªu cÇu më tµi kho¶n giao dÞch t¹i CTCK cña kh¸ch hµng víi nh÷ng chi tiÕt vÒ nh©n th©n cña bªn uû quyÒn vµ bªn nhËn uû quyÒn nh­: hä tªn, sè CMND, ®Þa chØ hoÆc b»ng mét giÊy uû quyÒn riªng biÖt. Song, quan hÖ uû quyÒn giao dÞch chøng kho¸n l¹i lµ mét quan hÖ d©n sù phøc t¹p, dÔ ph¸t sinh tranh chÊp. V× vËy, cÇn ®­îc x¸c lËp bëi mét hîp ®ång d©n sù ®éc lËp gåm ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ ph¹m vi, thêi h¹n uû quyÒn, quyÒn vµ nghÜa vô, nh©n th©n cña c¸c bªn, c¸c tr­êng hîp chÊm døt quan hÖ uû quyÒn, vv… ë gãc ®é nµy, viÖc quy ®Þnh mÉu thèng nhÊt cña hîp ®ång uû quyÒn giao dÞch chøng kho¸n ¸p dông chung trªn thÞ tr­êng lµ rÊt cÇn thiÕt. VÒ b¶n chÊt, hîp ®ång uû quyÒn giao dÞch chøng kho¸n lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a c¸c bªn. Theo ®ã, bªn ®­îc uû quyÒn cã nghÜa vô nh©n danh vµ v× lîi Ých cña bªn uû quyÒn thùc hiÖn mét c«ng viÖc cô thÓ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n chøng kho¸n theo tho¶ thuËn víi bªn uû quyÒn. Bªn uû quyÒn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ thï lao cho bªn ®­îc uû quyÒn, nÕu c¸c bªn cã tho¶ thuËn. Nh­ vËy, trong quan hÖ uû quyÒn giao dÞch chøng kho¸n, ng­êi ®­îc uû quyÒn thay mÆt ng­êi uû quyÒn thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi cô thÓ (®Æt lÖnh mua hoÆc b¸n chøng kho¸n,…) lµm ph¸t sinh hËu qu¶ ph¸p lý liªn quan ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cho bªn uû quyÒn. V× vËy, ph¹m vi uû quyÒn cÇn ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch cô thÓ, râ rµng trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp. Nªn l­u ý lµ ph¹m vi uû quyÒn ph¶i lµ hµnh vi kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm vµ h¹n chÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 48 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. Trong thêi gian qua, ®· diÔn ra nhiÒu tr­êng hîp tham gia mua, b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng giao dÞch tËp trung th«ng qua h×nh thøc uû quyÒn. Phæ biÕn nhÊt lµ nhiÒu nhµ ®Çu t­ uû quyÒn giao dÞch cho mét ng­êi thùc hiÖn viÖc mua, b¸n chøng kho¸n trªn nhiÒu tµi kho¶n ®­îc uû quyÒn. VÒ mÆt ph¸p lý, ®©y lµ h×nh thøc giao dÞch d©n sù phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù hiÖn hµnh, bëi lÏ trong Bé luËt nµy, kh«ng cã mét ®iÒu kho¶n nµo h¹n chÕ mét ng­êi cã thÓ nhËn nhiÒu uû quyÒn trong mét lóc. Nh­ng xÐt vÒ mÆt lîi Ých thÞ tr­êng, ng­êi thùc hiÖn giao dÞch chøng kho¸n trªn nhiÒu tµi kho¶n theo uû quyÒn cã thÓ lîi dông ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thao tóng, lòng ®o¹n thÞ tr­êng. Tõ ®ã, viÖc mua b¸n chøng kho¸n th«ng qua uû quyÒn cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh chuyªn ngµnh vµ cô thÓ h¬n ®Ó qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ nh»m gãp phÇn cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng c«ng b»ng, lµnh m¹nh, æn ®Þnh, ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nhµ ®Çu t­ vµ c¸c chñ thÓ kh¸c tham gia thÞ tr­êng. 2.9.Ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n T­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n, theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, lµ c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch, ®­a ra khuyÕn nghÞ liªn quan ®Õn chøng kho¸n hoÆc c«ng bè, ph¸t hµnh c¸c b¸o c¸o ph©n tÝch cã liªn quan ®Õn chøng kho¸n. Ho¹t ®éng nµy ®ßi hái nhiÒu kiÕn thøc vÒ kü n¨ng chuyªn m«n mµ kh«ng yªu cÇu vÒ vèn. TÝnh trung thùc cña c¸ nh©n vµ cña c«ng ty cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi kh¸ch hµng. §Õn nay, thÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc ta ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc h¬n hai n¨m nh­ng c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng nµy vÉn cßn thiÕu vµ hÑp. Trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÉn cßn thiÕu mét sè ®iÒu quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng nµy nh­ng còng chØ dõng ë møc ®­a ra ®Þnh nghÜa vµ møc vèn ph¸p ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, c¸c c«ng ty chøng kho¸n gÆp nhiÒu khã kh¨n khi triÓn khai ho¹t ®éng nµy trong thùc tÕ. Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò tån t¹i trong ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n.VÒ kh¸i niÖm vµ ph¹m vi cña ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. VÒ kh¸i niÖm vµ ph¹m vi cña ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n Kho¶n 11 §iÒu 2, NghÞ ®Þnh 48/CP quy ®Þnh: “T­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n lµ c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch, ®­a ra khuyÕn nghÞ liªn quan ®Õn chøng kho¸n, hoÆc c«ng bè vµ ph¸t hµnh c¸c b¸o c¸o ph©n tÝch cã liªn quan ®Õn chøng kho¸n” Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2, NghÞ ®Þnh 58/CP, “chøng kho¸n” lµ chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ, x¸c nhËn c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi së h÷u chøng kho¸n ®èi víi tµi s¶n hoÆc vèn cña c¸c tæ chøc ph¸t hµnh. Cßn theo kho¶n 3, §iÒu 2, NghÞ ®Þnh nµy th× “tæ chøc ph¸t hµnh” lµ ph¸p nh©n ®­îc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 48/CP. Nh­ vËy, chiÓu theo nh÷ng quy ®Þnh trªn th× ho¹t ®éng ph©n tÝch, ®­a ra khuyÕn nghÞ, c«ng bè vµ ph¸t hµnh c¸c b¸o c¸o liªn quan ®Õn cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña c¸c ph¸p nh©n kh«ng ph¸t hµnh theo NghÞ ®Þnh 48/CP kh«ng ®­îc coi lµ ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n vµ c«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy. NÕu hiÓu theo nghÜa nµy th× ph¹m vi ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n hiÖn nay lµ qu¸ hÑp v× sè l­îng c¸c ph¸p nh©n ph¸t hµnh chøng kho¸n theo NghÞ ®Þnh 48 cßn rÊt khiªm tèn. Trong khi ®ã ph¸p luËt cña hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu quy ®Þnh ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n cã ph¹m vi rÊt réng, bao gåm c¶ ho¹t ®éng t­ vÊn vÒ cÊu tróc vèn, vÒ chiÕn l­îc c«ng nghiÖp vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc hîp nhÊt, mua l¹i doanh nghiÖp. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c Cho ®Õn nay, vÉn ch­a cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc khi thùc hiÖn ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ cho kh¸ch hµng, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®­a ra c¸c khuyÕn nghÞ dùa trªn c¬ së nµo(?) NÕu quy ®Þnh râ rµng vÒ vÊn ®Ò nµy sÏ kh«ng chØ cã lîi cho ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan qu¶n lý mµ cßn t¹o c¬ së ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ tù ®¸nh gi¸ chÊt l­îng t­ vÊn cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Bªn c¹nh ®ã, mét sè hµnh vi cña c«ng ty chøng kho¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ cho kh¸ch hµng hiÖn nay ch­a cã quy ®Þnh râ rµng. VÝ dô, hµnh vi khuyÕn nghÞ ®ång lo¹t c¸c kh¸ch hµng mua hoÆc b¸n liªn tôc mét lo¹i chøng kho¸n nµo ®ã trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh hiÖn ch­a bÞ ph¸p luËt cÊm vµ ®iÒu nµy sÏ g©y tæn h¹i ®Õn viÖc h×nh thµnh gi¸ mét c¸ch c«ng b»ng; hµnh vi giíi thiÖu cho mét kh¸ch hµng mua hoÆc b¸n chøng kho¸n víi viÖc ®­a ra dù ®o¸n ch¾c ch¾n; hµnh vi khuyÕn nghÞ kh¸ch hµng, trong mét thêi gian liªn tôc nhÊt ®Þnh, mua hµng lo¹t hoÆc mua qu¸ møc víi môc ®Ých b¸n ®­îc chøng kho¸n mµ c«ng ty ®ang n¾m gi÷… Thùc tÕ cßn ®ang diÔn ra mét hiÖn t­îng lµ cã mét sè c«ng ty t­ vÊn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn niªm yÕt cho c¸c doanh nghiÖp. C¸c c«ng ty nµy kh«ng chÞu sù qu¶n lý cña UBCKNN vµ kh«ng hÒ cã giÊy phÐp ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy trong thêi gian qua ®· g©y ra mét sè khã kh¨n cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n cho viÖc triÓn khai dÞch vô t­ vÊn niªm yÕt; Møc phÝ dÞch vô t­ vÊn hiÖn nay do c¸c bªn tù tho¶ thuËn. Quy ®Þnh nµy lµ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ thÓ hiÖn sù tù do cña c¸c bªn trong khi thùc hiÖn ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­. Tuy nhiªn, ®èi víi mét thÞ tr­êng võa ®i vµo ho¹t ®éng nh­ TTCK ViÖt Nam th× viÖc quy ®Þnh nh­ vËy sÏ kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vÒ chÕ ®é thu phÝ gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Trªn thùc tÕ, cã c«ng ty chøng kho¸n ®· chµo mêi dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ miÔn phÝ. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ dÇn ®i ®Õn cñng cè c¸c dÞch vô cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. 2.10.Mét sè vÊn ®Ò kh¸c Ngoµi mét sè vÊn ®Ò lín cßn tån t¹i nh­ ®· nªu ë trªn, thùc tr¹ng ph¸p luËt vÒ CK&TTCK ViÖt Nam cßn næi cém lªn mét sè vÊn ®Ò còng cÇn ®­îc gi¶i ®­îc gi¶i quyªt nh­: - ThiÕu c¸c chÕ tµi vÒ cæ phÇn ho¸ Thùc tÕ hiÖn nay lµ nhiÒu c«ng ty kh«ng muèn niªm yÕt cæ phiÕu. ViÖc nµy liªn quan nhiÒu ®Õn khÝa c¹nh cæ phÇn ho¸. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ hiÖn nay cã ba nh­îc ®iÓm chÝnh: thø nhÊt lµ chËm, thø hai lµ kh«ng c«ng khai, thø ba lµ kh«ng c«ng b»ng. V× vËy, b¶n th©n nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng tù muèn cæ phÇn ho¸. §èi víi doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸, lý do gèc rÔ khiÕn doanh nghiÖp kh«ng muèn niªm yÕt lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn c«ng khai sè liÖu tµi chÝnh v× viÖc ®Þnh gi¸ lµ hÕt søc chñ quan vµ kh«ng chÝnh x¸c. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng nµy lµ do chóng ta ch­a cã ®ñ c¸c chÕ tµi vÒ cæ phÇn ho¸ ®Ó ®iÒu chØnh. - Cã “®é vªnh” vÒ nghÜa vô gi÷a c«ng ty niªm yÕt vµ ch­a niªm yÕt. Cã lÏ chØ ®Õn khi c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu th× mäi ng­êi míi thÊy hÕt sù khã kh¨n cña viÖc nµy so víi viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn ch­a niªm yÕt. Thùc tÕ nµy còng ®· ®­îc nhËn thÊy qua viÖc ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu cña C«ng ty cæ phÇn giÊy H¶i Phßng (HAPACO) vµ C«ng ty Kho vËn vµ Giao nhËn ngo¹i th­¬ng (TRANSIMEX) thêi gian qua. Cô thÓ lµ thêi gian tõ lóc xin cÊp phÐp ph¸t hµnh tíi lóc ®­îc phÐp lµ qu¸ dµi. VËy nguyªn nh©n lµ ®©u? Nguyªn nh©n ë ®©y chÝnh lµ do cã “®é vªnh” vÒ quy ®Þnh trong ph¸t hµnh cæ phiÕu gi÷a hai lo¹i c«ng ty trªn. §èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, thñ tôc ph¸t hµnh cæ phiÕu ph¶i tu«n thñ theo quy ®Þnh cña N§48 /CP vµ ph¶i ®­îc sù chÊp thuËn cña UBCKNN. Cßn ®èi víi c«ng ty cæ phÇn ch­a niªm yÕt l¹i ch­a hÒ cã v¨n b¶n nµo ®iÒu chØnh. III. Nh÷ng ®iÓm míi vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ trong c¸c Dù th¶o söa ®æi cña mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 1. Dù th¶o QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ chøng kho¸n cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi Dù th¶o QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ chøng kho¸n cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi ®· ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc (NHNN) hoµn thµnh vµ ®ang chê phª duyÖt. VÒ c¬ b¶n, nhµ ®Çu t­ vµ tæ chøc n­íc ngoµi khi ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ ph¶i tu«n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh cña TTCK. Ch¼ng h¹n, viÖc chuyÓn tiÒn b»ng ngo¹i tÖ vµo ®Çu t­ ph¶i cã nguån gèc hîp ph¸p, ph¶i b¸n ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng lµ thµnh viªn l­u ký vµ theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §ång thêi sÏ kh«ng cã quy ®Þnh h¹n chÕ vÒ khèi l­îng tiÒn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, trong Dù th¶o QuyÕt ®Þnh nµy vÉn ch­a ®­a ra thêi h¹n tèi thiÓu ®­îc rót tiÒn, thiÕt nghÜ ®©y lµ quy ®Þnh kh«ng thÓ bá qua. §èi víi c¸c h¹n chÕ vÒ tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong tõng c«ng ty niªm yÕt sÏ ®­îc quy ®Þnh râ, cßn ho¹t ®éng mua b¸n, l­u ký chøng kho¸n… th× ®­îc quy ®Þnh ®óng nh­ ®Çu t­ trong n­íc. Tuy nhiªn, mÆc dï thu hót nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tõ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong ho¹t ®éng cña TTCK n­íc ta, nh­ng viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn ho¹t ®éng cho c¸c ®èi t­îng nµy l¹i qóa chËm ch¹p, theo kiÓu “n­íc ®Õn ch©n míi nh¶y”. Trªn thùc tÕ, Dù th¶o cho QuyÕt ®Þnh nµy ®· ®­îc ®­a ra lÊy ý kiÕn tõ trong n¨m 2001, nh­ng ®Õn nay (gÇn hÕt n¨m 2002) do sù tham gia h¹n chÕ cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· lµm cho c¸c c¬ quan qu¶n lý “l·ng quªn” viÖc ban hµnh. Râ rµng khi ch­a cã c¸c quy ®Þnh ph¸p lý h­íng dÉn cô thÓ th× c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ khã mµ thùc hiÖn tr«i ch¶y ®­îc. ChØ ®Õn thêi gian võa qua, TTCK cã sù tham gia m¹nh mÏ cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ cã mét sè c«ng v¨n yªu cÇu NHNN h­íng dÉn thñ tôc vÒ ngo¹i hèi cho ®Çu t­ chøng kho¸n tõ c¸c ®èi t­îng tham gia, th× c¬ quan qu¶n lý míi tÝnh ®Õn viÖc ph¶i ban hµnh quy ®Þnh h­íng dÉn. ThiÕt nghÜ trong t×nh h×nh thÞ tr­êng cßn rÊt trÇm l¾ng, nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi trong Dù th¶o nµy cÊn sím ®­îc xem xÐt ban hµnh ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ nh»m khuyÕn khÝch thu hót m¹nh h¬n sù tham gia cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo TTCK ViÖt Nam. 2. Dù th¶o NghÞ ®Þnh thay thÕ NghÞ ®Þnh 48/N§ - CP NghÞ ®Þnh 48/ N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ khung ph¸p lý c¬ b¶n cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc ta. Tuy nhiªn, qua h¬n 2 n¨m thÞ tr­êng chøng kho¸n ®i vµo ho¹t ®éng, thùc tÕ ®· cho thÊy, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh nµy cã nhiÒu mÆt cßn h¹n chÕ ( nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn). ChÝnh v× vËy, viÖc söa ®æi NghÞ ®Þnh 48 trë nªn rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng, qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam. Do nh÷ng néi dung söa ®æi vµ bæ sung NghÞ ®Þnh 48/1998/ N§ - CP lÇn nµy t­¬ng ®èi bao qu¸t vµ phøc t¹p nªn Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· ®Ò nghÞ cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh mét NghÞ ®Þnh míi thay thÕ NghÞ ®Þnh 48 vµ NghÞ ®Þnh míi nµy cã nh÷ng thay ®æi nh­ sau: VÒ bè côc, Dù th¶o NghÞ ®Þnh míi cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n: - Bæ sung ch­¬ng “Niªm yÕt chøng kho¸n” nh»m t¸ch hai ho¹t ®éng Ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ ho¹t ®éng Niªm yªt chøng kho¸n - Bæ sung ch­¬ng “Giao dÞch chøng kho¸n” vµ “C«ng bè th«ng tin” nh»m cô thÓ ho¸ hai m¶ng ho¹t ®éng ®Æc biÖt quan träng cña ThÞ tr­êng chøng kho¸n. Bæ sung ch­¬ng “HiÖp héi chøng kho¸n”, nh»m t¹o tiÒn ®Ò ph¸p lý cho viÖc thµnh lËp HiÖp héi chøng kho¸n. VÒ néi dung, mét sè thay ®æi lín trong néi dung cña Dù th¶o NghÞ ®Þnh so víi tr­íc lµ: -VÒ vÊn ®Ò niªm yÕt chøng kho¸n, Dù th¶o NghÞ ®Þnh ®· quy ®Þnh 2 lo¹i tiªu chuÈn ®Ó ®­îc niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi (s¾p ®­îc thµnh lËp) vµ Trung t©m giao dÞch Tp. Hå ChÝ Minh; - Trong nh÷ng quy ®Þnh vÒ l­u ký, ®¨ng ký, thanh to¸n bï trõ, Dù th¶o NghÞ ®Þnh ®· quy ®Þnh c¬ së ph¸p lý cho viÖc thµnh lËp Trung t©m l­u ký ®Ó khi cã ®iÒu kiÖn, sÏ t¸ch Trung t©m l­u ký khái Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n; - VÒ quü ®Çu t­, ®iÓm míi cña Dù th¶o NghÞ ®Þnh lÇn nµy lµ ®­a hai m« h×nh quü ®Çu t­ lµ quü ®Çu t­ t­ nh©n vµ quü ®Çu t­ tËp thÓ; -Trong quy ®Þnh vÒ tham gia cña bªn n­íc ngoµi, Dù th¶o NghÞ ®Þnh cho phÐp thµnh lËp quü ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ thµnh lËp chi nh¸nh c«ng ty qu¶n lý quü n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - C¸c hµnh vi bÞ cÊm: Dù th¶o NghÞ ®Þnh bæ sung thªm quy ®Þnh vÒ th«ng tin néi bé vµ nh÷ng ng­êi ®­îc coi lµ biÕt th«ng tin néi bé nh»m t¨ng c­êng kû luËt, hiÖu qu¶ gi¸m s¸t vµ xö lý vi ph¹m trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nh­ vËy, Dù th¶o NghÞ ®Þnh 48/CP sÏ cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vµ râ rµng h¬n NghÞ ®Þnh hiÖn hµnh. Tuy nhiªn, Dù th¶o NghÞ ®Þnh nµy còng míi chØ n»m trªn bµn th¶o luËn. Cã lÏ chóng ta cßn ph¶i mÊt mét thêi gian dµi chê ®îi Dù th¶o nµy ®­îc phª duyÖt tr­íc khi ®­îc thÊy nã ®i vµo cuéc sèng. H¬n n÷a, ®©y còng chØ lµ mét v¨n b¶n d­íi luËt nªn nã khã cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc mäi vÊn ®Ò n¶y sinh mét khi thÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc ta ®¹t ®Õn tÇm cao. Do ®ã, xÐt vÒ l©u dµi, c¸i chóng ta cÇn ®ã chÝnh lµ x©y dùng mét v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ CK&TTCK mang tÇm cì cña mét Bé luËt chuyªn ngµnh chø kh«ng ph¶i lµ chØ dõng l¹i ë møc “thay NghÞ ®Þnh nµy b»ng NghÞ ®Þnh kh¸c” nh­ hiÖn nay. Ch­¬ng 3 ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn khung ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam I. Ph­¬ng h­íng chung Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc vµ mét sè Bé, Ngµnh cã liªn quan cÇn: - TiÕp tôc thÓ chÕ ho¸ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong lÜnh vùc vÒ CK&TTCK, x©y dùng c¸c trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®ñ m¹nh, tiÕn tíi thµnh lËp Së GDCK, phôc vô cã hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ. - §ång bé hãa c¸c thÓ chÕ vµ ®Þnh chÕ liªn quan tíi CK&TTCK, t¹o ra mét khung ph¸p luËt vÒ CK&TTCK hoµn chØnh ®Ó TTCK ®­îc vËn hµnh ®ång bé cã hiÖu qu¶. Bëi v× ®Ó cã mét c¬ cÊu kinh tÕ thÞ tr­êng hoµn chØnh, kh«ng thÓ kh«ng cã TTCK. Còng nh­ vËy, ®Ó cã mét TTCK ®­îc tæ chøc ®ång bé vµ vËn hµnh tr«i ch¶y, kh«ng thÓ chØ cã nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt ®iÒu chØnh trùc tiÕp vÒ TTCK, mµ ph¶i x©y dùng mét khung ph¸p luËt liªn quan mét c¸ch ®ång bé, bao gåm c¶ c¸c thÓ chÕ vµ ®Þnh chÕ cã liªn quan ®Õn chóng. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c vÊn ®Ò cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®Ó ®ång bé ho¸ víi ph¸p luËt vÒ CK&TTCK, t¹o thªm ®éng lùc cho viÖc h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña TTCK, ®ã lµ: + Ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp: ThÓ hiÖn trong viÖc ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn, c¬ chÕ ®Ó c¸c doanh nghiÖp gÆp ®­îc ng­êi ®Çu t­ b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu qua TTCK; + Ph¸p luËt vÒ ®Çu t­: Ph¸p luËt ®Çu t­ (trong n­íc vµ ngoµi n­íc) ph¶i ®¶m b¶o cho nhµ ®Çu t­ cã c¬ héi lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ phï hîp b»ng gãp vèn thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc b»ng mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng hoÆc cã thÓ chuyÓn ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn, chuyÓn ®æi vèn gãp thµnh chøng kho¸n mét c¸ch dÔ dµng, thuËn lîi; + Ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh cÇn ph¶i t¹o ra nhiÒu lo¹i giÊy tê cã gi¸ cã thÓ trao ®æi, mua b¸n trªn TTCK; h×nh thµnh quy ®Þnh kÕ to¸n, kiÓm to¸n chøng kho¸n; c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n trong ®iÒu kiÖn míi h×nh thµnh TTCK nh­ hiÖn nay; +Hoµn thiÖn ®ång bé c¸c ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn CK&TTCK nh­ ph¸p luËt lao ®éng; ph¸p luËt hµnh chÝnh – t­ ph¸p; ph¸p luËt h×nh sù; gi¶i quyÕt tranh chÊp; gi¶i thÓ, ph¸ s¶n;… - Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, kinh tÕ, b¶o ®¶m m«i tr­êng ®Çu t­. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng, liªn quan kh«ng chØ ®Õn TTCK mµ c¶ ®Õn vÊn ®Ò ®Çu t­ nãi chung. Sù æn ®Þnh vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ; chÝnh quyÒn m¹nh mÏ vµ ®­îc tÝn nhiÖm; c¬ chÕ ph¸p luËt râ rµng, ®Çy ®ñ vµ ®­îc tu©n thñ… lµ nh÷ng yÕu tè quan träng, lµ niÒm tin cña c¸c nhµ ®Çu t­, vµ còng chÝnh lµ c¬ së cho sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña TTCK. - HiÖn ®¹i ho¸ ®éi ngò nh÷ng c¸n bé ngµnh chøng kho¸n, c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cña TTCK. §©y lµ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh kü thuËt, t¹o kh¶ n¨ng mua b¸n, thanh to¸n chøng kho¸n mét c¸ch dÔ dµng. II. c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng luËt chøng kho¸n 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng LuËt Chøng kho¸n Trong giai ®o¹n ®Çu x©y dùng TTCK, viÖc chóng ta x©y dùng NghÞ ®Þnh vÒ CK vµ TTCK lµ hoµn toµn phï hîp, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu, ®ßi hái tr­íc m¾t cña TTCK. Tuy nhiªn, ®Ó thÞ tr­êng nhanh chãng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng LuËt Chøng kho¸n. ViÖc x©y dùng luËt Chøng kho¸n cã nhiÒu ­u ®iÓm, trong ®ã cã mét sè ­u ®iÓm næi bËt, ®ã lµ: 1.1.HiÖu lùc ph¸p lý cao Nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn tr­íc, tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n vÒ CK&TTCK ®Òu lµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt. Do ®ã, nh÷ng h¹n chÕ n¶y sinh khi ¸p dông c¸c v¨n b¶n nµy trong thùc tÕ mét phÇn còng lµ do hiÖu lùc ph¸p lý cña chóng thÊp. LuËt Chøng kho¸n do Quèc héi ban hµnh, v× vËy hiÖu lùc ph¸p lý cña nã sÏ rÊt cao. §ång thêi LuËt Chøng kho¸n còng t¹o ra mét m«i tr­êng ph¸p lý cã tÝnh æn ®Þnh, bÒn v÷ng h¬n. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña TTCK. LuËt Chøng kho¸n khi ®­îc ban hµnh sÏ t¹o t©m lý æn ®Þnh, yªn t©m cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia kinh doanh, ®Çu t­ vµo TTCK, vµ tõ ®ã thu hót ®­îc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia, thóc ®Èy nhanh chãng sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. 1.2.Ph¹m vi ®iÒu chØnh réng NÕu nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ CK&TTCK hiÖn hµnh cã ph¹m vi ®iÒu chØnh hÕt søc h¹n hÑp, th× ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt Chøng kho¸n sÏ réng h¬n. LuËt Chøng kho¸n kh«ng chØ ®iÒu chØnh c¸c chøng kho¸n niªm yÕt trªn thÞ tr­êng giao dÞch tËp trung, mµ nã cßn ®iÒu chØnh c¸c chøng kho¸n kh«ng ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt (c¸c chøng kho¸n ®­îc giao dÞch ë thÞ tr­êng phi tËp trung (thÞ tr­êng OTC) ....). C¸c vÊn ®Ò nh­ thµnh lËp, tæ chøc, ho¹t ®éng, qu¶n lý ®èi víi thÞ tr­êng OTC, c¸c quy ®Þnh vÒ HiÖp héi chøng kho¸n (thµnh lËp, quyÒn h¹n, nhiÖm vô, thµnh viªn, qu¶n lý thµnh viªn....) còng sÏ ®­îc quy ®Þnh hÕt søc cô thÓ trong LuËt Chøng kho¸n. 1.3.Gi¶i quyÕt xung ®ét víi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c LuËt Chøng kho¸n lµ v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao vµ lµ luËt chuyªn ngµnh vÒ CK&TTCK, v× vËy trong qu¸ tr×nh ¸p dông nÕu cã sù kh«ng thèng nhÊt hoÆc cã xung ®ét gi÷a c¸c quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n vµ c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ lÜnh vùc chøng kho¸n vµ TTCK th× c¸c quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n sÏ ®­îc ¸p dông. Nh­ vËy, viÖc ban hµnh LuËt Chøng kho¸n sÏ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c ®iÓm m©u thuÉn, xung ®ét gi÷a c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong lÜnh vùc CK&TTCK nh­ hiÖn nay, t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. 1.4.Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ HÖ thèng ph¸p luËt nãi chung vµ hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ nãi riªng cña chóng ta ®ang ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn.ViÖc ban hµnh LuËt Chøng kho¸n còng nh»m môc ®Ých ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt nãi chung còng nh­ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ nãi riªng. Bëi LuËt Chøng kho¸n ra ®êi nã kh«ng chØ trùc tiÕp ®iÒu chØnh nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn CK&TTCK, mµ nã cßn gi¸n tiÕp ®iÒu chØnh vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c. Thªm vµo ®ã, mét khi hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ ®­îc hoµn thiÖn sÏ t¹o ra mét m«i tr­êng ph¸p lý hÕt søc thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn c¸c nÒn kinh tÕ, trong ®ã cã sù ph¸t triÓn cña TTCK. 2. Nh÷ng c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng LuËt Chøng kho¸n 2.1.Quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng khung ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tr­íc hÕt lµ vÒ chñ tr­¬ng x©y dùng TTCK. Cã thÓ nãi chñ tr­¬ng nµy xuÊt ph¸t tõ chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc khëi x­íng tõ n¨m 1987, n¨m 1992 b¾t ®Çu thùc hiÖn thÝ ®iÓm, vµ ®Õn n¨m 1998, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 44/CP ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ mét c¸ch ®¹i trµ. Néi dung cña chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ chÝnh lµ “cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ nh»m: t¹o ra lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u trong ®ã cã ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng, ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n cña Nhµ n­íc vµ huy ®éng thªm vèn x· héi vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh; t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ vµ c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp nhµ n­íc; ph¸t huy vai trß lµm chñ thùc sù cña ng­êi lao ®éng, cña cæ ®«ng vµ t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t cña x· héi ®èi víi doanh nghiÖp; b¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých cña nhµ n­íc, doanh nghiÖp, ng­êi lao ®éng vµ nhµ ®Çu t­” (*) “Nhµ n­íc ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Söa ®æi chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo h­íng ­u ®·i h¬n ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸ cã khã kh¨n”. (**) XuÊt ph¸t tõ chñ tr­¬ng trªn, trong thêi gian qua, chóng ta ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®­îc mét sè doanh nghiÖp. MÆc dï kÕt qu¶ cña tiÕn tr×nh cæ phÇn kh«ng gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng nh­ mong ®îi. Song kÕt qu¶ ®¸ng ®­îc ghi nhËn mµ cæ phÇn ho¸ ®em l¹i chÝnh lµ nã ®· lµm c¬ së, nÒn t¶ng ®Ó chóng ta b­íc ®Çu tiÕn hµnh x©y dùng m« h×nh s¬ khai cña TTCK n­íc ta. HiÖn nay, ChÝnh phñ ®· tiÕn hµnh x©y dùng vµ ®ang t×m h­íng hoµn thiÖn m« h×nh TTCK, ®Ó còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých lµ sao cho TTCK l¹i cã thÓ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, lµ ®éng lùc thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ vµ hiÖu qu¶ h¬n. Vµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nh»m lµm cho TTCK ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn chÝnh lµ viÖc hoµn thiÖn khung ph¸p luËt vÒ CK&TTCK. Quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng khung ph¸p luËt cho giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn TTCK lµ ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc tÝnh linh ho¹t, biÕn ®éng cña TTCK. MÆt kh¸c, viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ CK & TTCK ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt, ®ång bé, phï hîp víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c, vµ cïng víi sù ph¸t triÓn cña TTCK th× khung ph¸p luËt vÒ CK & TTCK còng ®­îc hoµn thiÖn dÇn tõ thÊp ®Õn cao (tõ NghÞ ®Þnh ®Õn LuËt). XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm chØ ®¹o ®ã, trong giai ®o¹n ®Çu chóng ta chØ x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ CK &TTCK ë cÊp NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña UBCKNN. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn cïng víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®· t¹o ra khu«n khæ ph¸p luËt cÇn thiÕt cho TTCK ra ®êi vµ b­íc ®Çu ho¹t ®éng t­¬ng ®èi su«n sÎ. (*), (**) TrÝch dÉn trong NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qña doanh nghiÖp nhµ n­íc. Thªm vµo ®ã, ®Ó t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho TTCK ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, trªn c¬ së nhËn thøc râ vÞ trÝ, vai trß tÇm quan träng cña LuËt Chøng kho¸n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña TTCK ë ViÖt Nam, Quèc héi kho¸ X ®· ®­a LuËt Chøng kho¸n vµo ch­¬ng tr×nh x©y dùng luËt trong NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ X. UBCKNN lµ c¬ quan ®­îc giao lµm ®Çu mèi ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng LuËt Chøng kho¸n. 2.2.Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc thi ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. §©y lµ mét b­íc rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ x©y dùng LuËt Chøng kho¸n. ViÖc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qña thùc thi ph¸p luËt vÒ TTCK trong thêi gian qua gióp chóng ta t×m ra nh÷ng ­u ®iÓm ®Ó ph¸t huy, ®ång thêi t×m ra nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ, bÊt cËp cÇn ph¶i söa ®æi bæ sung. MÆt kh¸c, t×m ra nh÷ng ®iÓm cßn thiÕu, ch­a quy ®Þnh ®Ó ®­a vµo ®iÒu chØnh trong LuËt Chøng kho¸n. ViÖc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ còng sÏ gióp ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt sao cho phï hîp, thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña TTCK nãi riªng. 2.3.§¸nh gi¸ thùc tr¹ng khung ph¸p luËt vÒ kinh tÕ HÖ thèng ph¸p luËt trong thêi gian qua kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn, cã thÓ thÊy hÖ thèng ph¸p luËt cña chóng ta vÉn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp, cßn thiÕu mét sè quy ®Þnh cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, vÉn cßn mét sè quy ®Þnh ch­a cã sù thèng nhÊt cao. ChÝnh v× vËy, khi x©y dùng LuËt Chøng kho¸n, chóng ta cÇn chó ý tíi nh÷ng mèi quan hÖ chung vµ mèi quan hÖ trong hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ nãi riªng (nh­ ®· nãi ®Õn ë trªn) ®Ó t¹o ra sù thèng nhÊt vµ hoµn chØnh. 2.4.Tham kh¶o kinh nghiÖm x©y dùng LuËt Chøng kho¸n ë mét sè n­íc Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng n­íc cã TTCK ph¸t triÓn lµ nh÷ng n­íc cã hÖ thèng ph¸p luËt kh¸ hoµn chØnh. TTCK Mü lµ thÞ tr­êng ph¸t triÓn nhÊt trªn thÕ giíi, vµ cã thÓ nãi hÖ thèng ph¸p luËt vÒ TTCK cña Mü còng lµ mét trong nh÷ng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh nhÊt trªn thÕ giíi. §Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña TTCK, n­íc Mü ®· ban hµnh LuËt Chøng kho¸n vµo n¨m 1933 vµ LuËt vÒ Së GDCK vµo n¨m 1934, LuËt C«ng ty, LuËt B¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t­... TTCK NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng ph¸t triÓn thø hai trªn thÕ giíi, vµ NhËt B¶n còng cã mét hÖ thèng ph¸p luËt vÒ TTCK t­¬ng ®èi hoµn chØnh. NhËt B¶n ban hµnh LuËt Chøng kho¸n vµ GDCK vµo n¨m 1947 (LuËt nµy thay thÕ c¸c luËt vÒ kinh doanh chøng kho¸n, luËt vÒ b¶o l·nh chøng kho¸n, luËt vÒ b¸n tr¶ gãp chøng kho¸n). Bªn c¹nh ®ã, NhËt B¶n còng ban hµnh nhiÒu luËt kh¸c, nh­ LuËt qu¶n lý t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n n¨m 1986.... Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i c¸c n­íc cã TTCK ph¸t triÓn ngay mét lóc ®· cã mét hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh, mµ ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qña ®ã, hä còng ph¶i tr¶i qua mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi. Trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn TTCK, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt th­êng chØ dõng ë cÊp ChÝnh phñ ban hµnh (nh­ NghÞ ®Þnh, S¾c lÖnh...), sau ®ã c¸c n­íc ®ã míi x©y dùng c¸c luËt vÒ TTCK trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiªn hµnh, sau khi ®· tr¶i qua mét thêi gian thö nghiÖm (nh­ Hµn Quèc, Th¸i Lan, Trung Quèc...). Nh­ vËy, khi x©y dùng LuËt Chøng kho¸n ë ViÖt Nam, tr­íc hÕt chóng ta ph¶i dùa trªn quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt nãi chung vµ ph¸p luËt chøng kho¸n nãi riªng. §ång thêi, chóng ta tæng kÕt, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn thi hµnh ph¸p luËt vÒ CK & TTCK trong thêi gian qua, kÕt hîp víi viÖc häc hái kinh nghiÖm x©y dùng luËt vÒ CK & TTCK cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi ®Ó tõ ®ã x©y dùng LuËt Chøng kho¸n víi néi dung phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. 3. Nh÷ng néi dung chÝnh cÇn ®iÒu chØnh trong LuËt Chøng kho¸n Tr­íc hÕt, LuËt Chøng kho¸n cÇn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕ thõa cã chän läc mét sè quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 48/1998N§-CP, ®ång thêi söa ®æi bæ sung mét sè quy ®Þnh cho phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu cña thùc tÕ. Nh÷ng quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n nªn thÓ hiÖn sù kh¸i qu¸t, bao trïm, cßn nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ, chi tiÕt nªn quy ®Þnh ë c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn LuËt Chøng kho¸n. Trªn tinh thÇn ®ã, LuËt Chøng kho¸n cÇn bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: 3.1.Nh÷ng néi dung mang tÝnh chÊt kÕ thõa Cã mét sè néi dung trong NghÞ ®Þnh 48/1998/N§- CP ®· ®­îc quy ®Þnh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, cô thÓ vµ mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng, v× vËy c¸c néi dung ®ã cã thÓ vÉn cßn phï hîp trong t­¬ng lai. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh x©y dùng LuËt Chøng kho¸n, chóng ta cÇn kÕ thõa cã chän läc c¸c néi dung ®ã ®Ó quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n. Cô thÓ lµ: §èi víi ch­¬ng Ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng: Nh×n chung, néi dung c¬ b¶n cña c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng trong NghÞ ®Þnh 48/CP sÏ ®­îc kÕ thõa l¹i hoµn toµn (trõ ®iÒu 6 - §iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu) vµ chØ bæ sung thªm mét sè néi dung cho cô thÓ vµ râ rµng h¬n mµ th«i; §èi víi ch­¬ng C«ng ty chøng kho¸n: LuËt Chøng kho¸n nªn kÕ thõa tÊt c¶ c¸c ®iÒu trõ c¸c ®iÒu:®iÒu 30 - §iÒu kiÖn ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng; ®iÒu 38- QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty chøng kho¸n (sÏ ®­îc nªu ph­¬ng h­íng söa ®æi ë phÇn sau); §èi víi ch­¬ng C¸c hµnh vi bÞ cÊm vµ h¹n chÕ, sÏ kÕ thõa tÊt c¶ c¸c ®iÒu trõ ®iÒu 69 - B¸n khèng- (ph­¬ng h­íng söa ®æi còng xin ®­îc nªu cô thÓ ë phÇn sau) §èi víi c¸c ch­¬ng cßn l¹i, LuËt Chøng kho¸n còng sÏ kÕ thõa hoµn toµn. 3.2.Mét sè néi dung cÇn cã sù söa ®æi, bæ sung a.Ph¹m vi ®iÒu chØnh Ph¸p luËt vÒ TTCK hiÖn hµnh míi chØ ®iÒu chØnh c¸c chøng kho¸n niªm yÕt trªn TTCK tËp trung lµ ch­a thÓ hiÖn sù bao trïm vµ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thùc tÕ, v× sè l­îng c¸c lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt lµ rÊt nhá so víi sè l­îng chøng kho¸n kh«ng niªm yÕt trªn TTCK. MÆt kh¸c, quy ®Þnh nµy còng ch­a phï hîp víi th«ng lÖ chung trªn thÕ giíi. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ CK &TTCK cña c¸c n­íc th­êng ®iÒu chØnh c¶ chøng kho¸n niªm yÕt trªn TTCK tËp trung vµ chøng kho¸n giao dÞch trªn thÞ tr­êng OTC, chøng kho¸n ph¸t hµnh ra c«ng chóng nh­ng ch­a niªm yÕt trªn thÞ tr­êng tËp trung vµ thÞ tr­êng OTC. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña TTCK, ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ, b¶o ®¶m c¸c chøng kho¸n khi ph¸t hµnh cã chÊt l­îng tèt vµ ®­îc qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ, tõ ®ã b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c nhµ ®Çu t­, LuËt Chøng kho¸n cÇn më réng ph¹m vi ®iÒu chØnh ®èi víi c¸c lo¹i chøng kho¸n, ®ã lµ: LuËt Chøng kho¸n kh«ng chØ ®iÒu chØnh c¸c lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt trªn TTCK tËp trung mµ nã cßn ®iÒu chØnh c¸c lo¹i chøng kho¸n giao dÞch trªn thÞ tr­êng OTC. MÆt kh¸c, còng cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó chøng kho¸n ®­îc niªm yÕt trªn TTCK tËp trung vµ nh÷ng tr­êng hîp chøng kho¸n bÞ huû bá niªm yÕt. b. Ph¸t hµnh chøng kho¸n ®Ó niªm yÕt trªn TTCK n­íc ngoµi vµ cho phÐp chøng kho¸n n­íc ngoµi niªm yÕt trªn TTCK ViÖt Nam Tr­íc yªu cÇu ®ßi hái vÒ huy ®éng mäi nguån vèn cho ®Çu t­, s¶n xuÊt, (trong ®ã cã c¶ viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi) vµ tr­íc nhu cÇu héi nhËp cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× viÖc cho phÐp c¸c tæ chøc ph¸t hµnh ®­îc ph¸t hµnh chøng kho¸n ®Ó niªm yÕt, giao dÞch trªn TTCK n­íc ngoµi lµ hoµn toµn phï hîp vµ cÇn thiÕt. §ång thêi, ®Ó khuyÕn khÝch TTCK ViÖt Nam ph¸t triÓn, nhanh chãng héi nhËp víi TTCK thÕ giíi, chóng ta còng nªn cho phÐp c¸c chøng kho¸n n­íc ngoµi ®­îc niªm yÕt, giao dÞch trªn TTCK ViÖt Nam. LuËt ph¸p c¸c n­íc (Mü, NhËt, Anh, Trung Quèc ...) ®Òu cã nh÷ng quy ®Þnh t­¬ng ®èi cô thÓ vÒ viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ®Ó niªm yÕt ë TTCK n­íc ngoµi vµ cho phÐp chøng kho¸n n­íc ngoµi ®­îc niªm yÕt, giao dÞch t¹i TTCK n­íc m×nh. ë n­íc ta, viÖc thu hót nguån vèn tõ n­íc ngoµi th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu ra n­íc ngoµi còng ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi n¨m 2001 cña ChÝnh phñ. Cho nªn, nh÷ng vÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc nghiªn cøu, xem xÐt ®Ó ®­a vµo néi dung ®iÒu chØnh cña LuËt Chøng kho¸n. c. ThÞ tr­êng OTC HiÖn nay, sè l­îng chøng kho¸n kh«ng niªm yÕt, giao dÞch trªn TTCK tËp trung lµ rÊt lín, vµ c¸c chøng kho¸n ®ã vÉn ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tù do. Tuy nhiªn, viÖc giao dÞch c¸c lo¹i chøng kho¸n nµy gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¬ chÕ chuyÓn nh­îng kh«ng râ rµng, kh«ng cã thÞ tr­êng chÝnh ®Ó giao dÞch… V× vËy mµ ng­êi cã nhu cÇu b¸n vµ ng­êi cã nhu cÇu mua Ýt khi gÆp ®­îc nhau, tõ ®ã dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thanh kho¶n kh«ng cao, gi¸ c¶ chøng kho¸n kh«ng cã sù thèng nhÊt, thiÕu sù qu¶n lý vµ dÔ dÉn ®Õn sù lõa ®¶o trong c¸c giao dÞch chøng kho¸n. C¸c n­íc khi x©y dùng TTCK, ngoµi viÖc thµnh lËp c¸c së giao dÞch tËp trung hä cßn thµnh lËp thÞ tr­êng OTC - thÞ tr­êng phi tËp trung - ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o ra sù s«i ®éng, hÊp dÉn trong ho¹t ®éng cña TTCK, vµ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña TTCK. §Ó t¹o thuËn lîi trong giao dÞch cho c¸c lo¹i chøng kho¸n kh«ng ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt, chóng ta nªn thµnh lËp thÞ tr­êng OTC bªn c¹nh TTCK tËp trung. ViÖc thµnh lËp thÞ tr­êng OTC sÏ gióp cho c¸c chøng kho¸n kh«ng ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt trªn TTCK tËp trung cã ®Þa ®iÓm giao dÞch, kÝch thÝch yÕu tè cung cÇu, n©ng cao kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña chøng kho¸n vµ tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh khi muèn huy ®éng vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng kho¸n nµy. Nh÷ng néi dung chÝnh cÇn quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n vÒ thÞ tr­êng OTC, ®ã lµ: ®iÒu kiÖn thµnh lËp vµ c¬ chÕ qu¶n lý thÞ tr­êng OTC; thµnh viªn vµ qu¶n lý thµnh viªn; ®iÒu kiÖn niªm yÕt, giao dÞch vµ thanh to¸n chøng kho¸n; chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o, kiÓm tra, gi¸m s¸t trªn thÞ tr­êng OTC... d. HiÖp héi chøng kho¸n HiÖp héi chøng kho¸n (HHCK) ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc tù qu¶n, c¸c thµnh viªn lµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c nhµ m«i giíi, kinh doanh chøng kho¸n. HHCK ®­îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých qu¶n lý vµ hç trî c¸c thµnh viªn trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc, kinh nghiÖm, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. MÆt kh¸c, HHCK cßn tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n trªn TTCK (th­êng lµ trªn thÞ tr­êng OTC). ChÝnh v× vËy, HHCK cã mét vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña TTCK. C¸c n­íc khi ph¸t triÓn TTCK ®Òu chó träng ®Õn viÖc thµnh lËp HHCK (cã nhiÒu n­íc quy ®Þnh c«ng ty chøng kho¸n b¾t buéc ph¶i tham gia HHCK). Trong giai ®o¹n ®Çu h×nh thµnh TTCK, chóng ta ch­a cã quy ®Þnh vÒ HHCK, nh­ng khi TTCK ph¸t triÓn th× viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh trong LuËt Chøng kho¸n ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña HHCK lµ mét yªu cÇu, ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan, phï hîp víi th«ng lÖ chung trªn thÕ giíi. Nh÷ng néi dung chÝnh quy ®Þnh ®èi víi HHCK, ®ã lµ: thµnh lËp vµ qu¶n lý HHCK; chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña HHCK; thµnh viªn; c¬ chÕ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña HHCK;... e. Hoµ gi¶i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp C¸c tranh chÊp trong lÜnh vùc chøng kho¸n th­êng x¶y ra vµ viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nµy gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n do tÝnh ®Æc thï cña c¸c lo¹i tranh chÊp nµy. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh, gän, kÞp thêi víi thñ tôc ®¬n gi¶n nh­ng chÆt chÏ vµ ®­îc tiÕn hµnh bëi mét c¬ quan cã chuyªn m«n cao vÒ CK & TTCK. V× vËy, viÖc tiÕn hµnh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nµy theo thñ tôc, tr×nh tù vµ c¬ quan gi¶i quyÕt nh­ ®èi víi c¸c tranh chÊp th«ng th­êng kh¸c th× sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. C¸c n­íc th­êng cã nh÷ng quy ®Þnh rÊt cô thÓ vÒ viÖc hoµ gi¶i gi÷a c¸c bªn khi x¶y ra tranh chÊp, vµ nÕu viÖc hoµ gi¶i kh«ng ®¹t kÕt qu¶ th× tranh chÊp sÏ ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua mét sè tæ chøc (th­êng lµ do Së GDCK, HHCK hoÆc cã thÓ lµ mét ®¬n vÞ thuéc c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ CK & TTCK ®øng ra gi¶i quyÕt). §Ó c¸c tranh chÊp vÒ chøng kho¸n ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng, kÞp thêi, ®¹t hiÖu qu¶ cao, LuËt Chøng kho¸n nªn cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ hoµ gi¶i vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ chøng kho¸n. C¸c tranh chÊp vÒ chøng kho¸n tr­íc hÕt do c¸c bªn tù gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i. Trong tr­êng hîp c¸c bªn th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ th× tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp lµ Së GDCK, HHCK (hoÆc cã thÓ lµ Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc) sÏ ®øng ra gi¶i quyÕt f. §èi víi hµnh vi mua b¸n khèng Trong ®iÒu 69/ ch­¬ng VIII- NghÞ ®Þnh 48/ N§ - CP quy ®Þnh: “CÊm mäi tæ chøc, c¸ nh©n b¸n chøng kho¸n d­íi mäi h×nh thøc khi kh«ng së h÷u chøng kho¸n vµo thêi ®iÓm giao dÞch”. Tuy nhiªn, côm tõ “kh«ng së h÷u chøng kho¸n vµo thêi ®iÓm giao dÞch” vÉn ch­a râ rµng, dÉn ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ hiÓu sai “t­ t­ëng” cña luËt. Thùc tÕ, trong thêi gian qua, cã nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ chøng kho¸n ë ViÖt Nam t¨ng nhanh mét c¸ch kh«ng b×nh th­êng. Do ®ã, cã mét luång ý kiÕn næi lªn lµ, viÖc cho vay vµ mua b¸n khèng chøng kho¸n nÕu ®­îc triÓn khai sÏ gióp t¹o ra mét sè cung gi¶ t¹o rÊt lín lµm TTCK “h¹ nhiÖt”. Do vËy, hä ®· cã kiÕn nghÞ nªn xem xÐt bá ®iÒu cÊm b¸n khèng. Theo c¸ch lý gi¶i cña nh÷ng ng­êi thuéc nhãm ý kiÕn nµy th× b¸n khèng lµ hµnh ®éng kh«ng cã chøng kho¸n còng b¸n b»ng c¸ch vay chøng kho¸n ®Ó b¸n vµ khi chøng kho¸n h¹ sÏ mua theo gi¸ h¹ ®Ó tr¶ l¹i cho ng­êi cho vay vµ ¨n chªnh lÖch gi¸. B¸n khèng ®­îc xem nh­ h×nh thøc “b¸n non”, cã t¸c dông lµm “h¹ nhiÖt” vµ gióp cho thÞ tr­êng chøng kho¸n (®Æc biÖt lµ TTCK ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ bong bãng) ®i vµo æn ®Þnh… C¸ch hiÓu trªn lµ ch­a ®Çy ®ñ. Bëi b¸n khèng cßn thÓ hiÖn ë mét sè h×nh thøc kh¸c, ®ã lµ th«ng qua c¸c c«ng cô tµi chÝnh míi nh­ c¸c quyÒn lùa chän (options), c¸c hîp ®ång t­¬ng lai (futures) vµ chøng kho¸n ph¸i sinh (derivative)… B¸n khèng cao cÊp khi ®ã sÏ lµ viÖc b¸n nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh míi chuyªn ®Ó chèng ®ì rñi ro nh­ng l¹i cho nh÷ng ng­êi kh«ng cã rñi ro. Khi ®ã, ng­êi kh«ng cã rñi ro sÏ dïng nh÷ng c«ng cô nµy ®Ó mua chøng kho¸n theo gi¸ thùc hiÖn trong hîp ®ång råi b¸n ra ngoµi chî ®en víi gi¸ cao h¬n ®Ó kiÕm lêi. Tuy nhiªn, theo quy ®Þnh trong luËt cña ViÖt Nam th× cÊm b¸n khèng kh«ng cã nghÜa lµ cÊm c¶ viÖc dïng c¸c c«ng cô tµi chÝnh míi, lµm mÊt ®i ý nghÜa chèng ®ì rñi ro cña chóng. CÊm b¸n khèng ë ®©y ph¶i ®­îc hiÓu lµ cÊm b¸n nh÷ng c«ng cô chèng ®ì rñi ro cho nh÷ng ng­êi kh«ng cã rñi ro. Quy ®Þnh nµy lµ hîp lý, bëi theo ®ã, nã ®ßi hái ng­êi thùc hiÖn hµnh vi mua b¸n khèng ph¶i xuÊt tr×nh nh÷ng chøng cí rñi ro. Nh­ thÕ sÏ ng¨n chÆn ®­îc c¸c nhµ ®Çu c¬ muèn g©y khñng ho¶ng. ChÝnh lÏ ®ã, trong LuËt chøng kho¸n cÇn bæ sung c¸c néi dung cô thÓ, râ rµng vÒ hµnh vi cÊm b¸n khèng. Theo ®ã, cÊm b¸n khèng cÇn ®­îc hiÓu lµ cÊm hµnh vi kh«ng cã chøng kho¸n còng vay ®Ó b¸n, cÊm viÖc b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh míi cho nh÷ng ng­êi kh«ng cã rñi ro vÒ thÞ gi¸ chøng kho¸n vµ l·i suÊt. C¸c ng©n hµng còng bÞ cÊm kh«ng ®­îc cho vay tiÒn ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®Çu c¬ b¸n khèng ®Ó phßng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi mua c¸c c«ng cô tµi chÝnh míi ë TTCK n­íc ngoµi vÒ ®Çu c¬ ph¸ ho¹i thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ tµi chÝnh trong n­íc. g. B·i bá quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i qua phª duyÖt cña Thñ t­íng chÝnh phñ ®èi víi viÖc mua cæ phÇn cña c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi Trong QuyÕt ®Þnh sè 145/1999/Q§ - TTg ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, cã quy ®Þnh: “Tr×nh tù viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi: 1. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ lËp ph­¬ng ¸n theo tr×nh tù quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§ - CP ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kÌm theo cña c¸c Bé, trong ®ã nªu râ: tû lÖ cæ phÇn sÏ b¸n cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, tû lÖ cæ phÇn nhµ n­íc ( nÕu cã) vµ tû lÖ cæ phÇn b¸n cho c¸c c¸ nh©n, ph¸p nh©n trong n­íc; tæ chøc b¶o l·nh hoÆc ®¹i lý ph¸t hµnh cæ phiÕu. C¸c c«ng ty cæ phÇn còng ph¶i lËp ph­¬ng ¸n b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi theo nh÷ng néi dung trªn tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng. 2. Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc göi ®Õn Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng hoÆc Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty nhµ n­íc do thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp (Tæng c«ng ty 91). 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng; Bé qu¶n lý ngµnh, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91 cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n cña tõng doanh nghiÖp tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 4. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, doanh nghiÖp ký hîp ®ång víi c¬ quan b¶o l·nh vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ tæ chøc thùc hiÖn xong trong thêi gian tèi ®a kh«ng qu¸ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ” (®iÒu 15 - Môc III) “ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh” (®iÒu 16 - Môc III) Cã thÓ nãi quy ®Þnh trªn ®©y lµ qu¸ phøc t¹p vµ kh«ng cÇn thiÕt. Bëi c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi khi tham gia mua cæ phÇn th× còng nh­ c¸c chñ thÓ kh¸c ®· cã sù gi¸m s¸t cña luËt ch¬i chung. Trong ®ã c¸c cæ ®«ng kh¸c, Ban gi¸m s¸t vµ héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty v× lîi Ých cña m×nh ch¾c ch¾n sÏ theo dâi, gi¸m s¸t kh¸ chÆt chÏ, nh»m ®¶m b¶o c¸ nh©n n­íc ngoµi thùc thi ®óng theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MÆt kh¸c, theo HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü, c¸c nhµ ®Çu t­ Mü cã quyÒn ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng víi c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ do ®ã viÖc phª duyÖt cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®èi víi viÖc mua cæ phÇn cña c¸c nhµ ®Çu t­ mang quèc tÞch Mü lµ kh«ng hîp lý. Tõ ®ã, kÐo theo yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ cã quèc tÞch kh¸c còng cÇn ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng trong mét m«i tr­êng ®Çu t­ ngµy cµng hoµn thiÖn theo h­íng më cöa, th«ng tho¸ng. H¬n n÷a, trong thêi gian võa qua, víi tinh thÇn thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n lý ®Çu t­ ®ang rµ so¸t, b·i bá hµng lo¹t c¸c giÊy phÐp con, th× quy ®Þnh phª duyÖt cña Thñ t­íng ®èi víi viÖc mua cæ phÇn cña c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi ®­îc coi lµ mét h×nh thøc biÕn t­íng cña giÊy phÐp con, v× nã chång chÐo víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ thùc sù lµ mét thñ tôc r­êm rµ, mang nÆng tÝnh h×nh thøc. Do ®ã khi x©y dùng LuËt chøng kho¸n, chóng ta cÇn lo¹i bá quy ®Þnh kh¾t khe nµy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khi tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. h. §èi víi C«ng ty niªm yÕt Theo tinh thÇn cña ®iÓm 1, 2 vµ 3 môc IX- Th«ng t­ sè 01/1998/TT-UBCK ngµy 13-10- 1998 cña UBCKNN h­íng dÉn NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§- CP ngµy11-7-1998 vÒ ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ra c«ng chóng, th× c¸c c«ng ty niªm yÕt chøng kho¸n trªn TTCK ph¶i c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh 3 th¸ng mét lÇn. Kho¶ng thêi gian nµy cã thÓ nãi lµ h¬i dµi, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cËp nhËt th«ng tin ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. §èi víi hä, kho¶ng thêi gian dµi nh­ vËy lµm gia t¨ng tÝnh m¹o hiÓm ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ cña hä. V× vËy, trong quy ®Þnh cña LuËt chøng kho¸n, viÖc rót ng¾n thêi gian c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh lµ hÕt søc cÇn thiÕt, vµ nªn quy ®Þnh l¹i lµ hµng th¸ng c¸c c«ng ty niªm yÕt ph¶i c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh mét lÇn thay v× chØ c«ng bè theo hµng quý nh­ hiÖn nay. Ngoµi ra, viÖc níi láng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vèn ®iÒu lÖ cña c¸c c«ng ty niªm yÕt còng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt kh«ng thÓ kh«ng ®­îc söa ®æi khi ban hµnh LuËt chøng kho¸n. HiÖn nay, theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6 Ch­¬ng II- NghÞ ®Þnh 48/CP th× “Tæ chøc ph¸t hµnh ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Møc vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ 10 tû ®ång ViÖt Nam…”. ThiÕt nghÜ yªu cÇu vÒ møc vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty niªm yÕt nh­ thÕ lµ qu¸ cao. Trong khi mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn cña chóng ta hiÖn nay ®Òu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cho nªn hä kh«ng thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n v× kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ møc vèn ®iÒu lÖ. ChÝnh v× thÕ, trong LuËt chøng kho¸n, yªu cÇu vÒ møc vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu ®èi víi c¸c c«ng ty khi tham gia niªm yÕt trªn TTCK nªn ®Æt ë møc lµ 5 - 6 tû ®ång. i. §èi víi c«ng ty chøng kho¸n Xin ®­îc trÝch dÉn néi dung cña ®iÒu 30 ch­¬ng IV ( C«ng ty chøng kho¸n) “§iÒu kiÖn ®­îc cÊp phÐp ho¹t ®éng: C«ng ty ®­îc cÊp phÐp ho¹t ®éng chøng kho¸n ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Cã ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ ph¸t triÓn ngµnh chøng kho¸n; Cã ®ñ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt phôc vô cho viÖc kinh doanh chøng kho¸n; Cã møc vèn ph¸p ®Þnh theo tõng lo¹i h×nh kinh doanh sau: a) M«i giíi 3 tû ®ång b) Tù doanh 12 tû ®ång c) Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 3 tû ®ång d) B¶o l·nh ph¸t hµnh 22 tû ®ång e) T­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n 3 tû ®ång Tr­êng hîp c«ng ty chøng kho¸n xin cÊp giÊy phÐp cho nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh th× vèn ph¸p ®Þnh lµ tæng sè vèn ph¸p ®Þnh cña nh÷ng lo¹i h×nh kinh doanh mµ c«ng ty chøng kho¸n ®­îc cÊp phÐp;…” Cã thÓ nãi r»ng ®iÒu kiÖn vÒ møc vèn ph¸p ®Þnh cña tÊt c¶ c¸c lo¹i kinh doanh trªn ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n ®Òu cao, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c lo¹i h×nh: m«i giíi, tù doanh, t­ vÊn. Trong quy ®Þnh cña LuËt Chøng kho¸n s¾p tíi nªn gi¶m møc vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh m«i giíi, tù doanh, t­ vÊn xuèng ë c¸c møc lÇn l­ît lµ 2 tû, 8 tû, 2 tû. §Æc biÖt, viÖc quy ®Þnh c«ng ty chøng kho¸n ®­îc cÊp phÐp nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh th× vèn ph¸p ®Þnh ph¶i b»ng tæng sè vèn ph¸p ®Þnh cña c¸c lo¹i h×nh kinh doanh ®ã lµ qu¸ kh¾t khe, c¶n trë viÖc më réng kinh doanh cña nhiÒu c«ng ty chøng kho¸n. Bëi c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã muèn kinh doanh mét lo¹i h×nh míi th× l¹i kh«ng t¨ng ®­îc møc vèn cña m×nh lªn nh­ theo quy ®Þnh cña luËt. ChÝnh v× thÕ, LuËt Chøng kho¸n nªn quy ®Þnh møc vèn ph¸p ®Þnh hîp lý h¬n ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n khi tiÕn hµnh kinh doanh nhiÒu lo¹i h×nh. Ch¼ng h¹n nh­, C«ng ty chøng kho¸n tiÕn hµnh kinh doanh hai lo¹i h×nh lµ m«i giíi vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ th× chØ nªn quy ®Þnh møc vèn tèi thiÓu lµ 4 tû ®ång, hoÆc c«ng ty chøng kho¸n khi tiÕn hµnh kinh doanh tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh nãi trªn th× nªn quy ®Þnh møc vèn tèi thiÓu cÇn cã lµ 30 tû,… Bªn c¹nh ®ã, LuËt chøng kho¸n còng cÇn ®­îc bæ sung c¸c quy ®Þnh râ rµng vµ cô thÓ h¬n vÒ c¸ch thøc nhËn lÖnh cña c«ng ty chøng kho¸n. Cô thÓ lµ nÕu cho phÐp c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®­îc nhËn lÖnh b»ng fax th× còng ph¶i quy ®Þnh thªm lµ: c¸c c«ng ty chøng kho¸n sau khi nhËn lÖnh tõ kh¸ch hµng b»ng fax, th× ngoµi viÖc yªu cÇu kh¸ch x¸c nhËn l¹i b»ng mét ký hiÖu riªng hoÆc b»ng mét “password” ®· quy ­íc nh­ c¸c c«ng ty chøng kho¸n vÉn ¸p dông hiÖn nay (®· ®Ò cËp ë ch­¬ng tr­íc), c¸c c«ng ty chøng kho¸n cßn ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ngay lËp tøc ph¶i x¸c nhËn l¹i b»ng v¨n b¶n. Khi ®ã, kho¶n 4 ®iÒu 38 - Ch­¬ng IV - NghÞ ®Þnh 48/N§ - CP quy ®Þnh lµ c«ng ty chøng kho¸n “chØ ®­îc nhËn lÖnh giao dÞch cña kh¸ch hµng t¹i trô së” nªn söa l¹i lµ c«ng ty chøng kho¸n “nhËn lÖnh giao dÞch cña kh¸ch hµng t¹i trô së; tr­êng hîp nhËn lÖnh giao dÞch cña kh¸ch hµng b»ng c¸c ph­¬ng thøc gi¸n tiÕp th× b¾t buéc ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i x¸c nhËn l¹i b»ng v¨n b¶n chøng thùc” j. Mét sè néi dung kh¸c Ngoµi nh÷ng néi dung chÝnh cÇn söa ®æi vµ bæ sung nh­ ®· nªu ë trªn, LuËt chøng kho¸n cßn cÇn ph¶i bæ sung thªm nh÷ng néi dung sau: - §­a ra c¸c quy ®Þnh b×nh ®¼ng vµ thèng nhÊt trong chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; thuÕ thu nhËp; c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ khi tham gia kinh doanh, mua b¸n chøng kho¸n; - Bæ sung nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¸ch gi¶i quyÕt viÖc n¾m gi÷ chøng kho¸n v­ît tû lÖ quy ®Þnh cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi; - Bæ sung quy ®Þnh vÒ viÖc mua l¹i cæ phiÕu theo yªu cÇu cña cæ ®«ng hay mua l¹i cæ phiÕu theo yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ; - Bæ sung quy ®Þnh vÒ quan hÖ uû quyÒn trong giao dÞch chøng kho¸n; ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n; c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi;… KÕt luËn Nh­ vËy, ®Ó cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam thùc sù lµ kªnh huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ, phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ßi hái chóng ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò then chèt, ®ã lµ: - Ph¶i t¹o ra mét khèi l­îng chøng kho¸n ®ñ lín, cã chÊt l­îng, cã kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­; - Tæ chøc ®­îc mét hÖ thèng c¸c c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶ cho tæ chøc nµy; - T¹o ra nhu cÇu ®Çu t­ chøng kho¸n vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn; - Cã c¬ së vËt chÊt tèi thiÓu cÇn thiÕt cïng víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c¸c nh©n viªn t¸c nghiÖp giái, am hiÒu vÒ TT&TTCK; Vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã hÖ thèng ph¸p luËt ®¶m b¶o an toµn cho viÖc ph¸t hµnh, ®Çu t­ vµ kinh doanh chøng kho¸n. Së dÜ vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng ph¸p luËt ®­îc coi lµ quan träng, bëi v× nh­ ®· ph©n tÝch, hÖ thèng ph¸p luËt cã ¶nh h­ëng rÊt lín vµ chi phèi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn CK & TTCK. Mét khi hÖ thèng ph¸p luËt vÒ CK & TTCK kh«ng thèng nhÊt vµ kh«ng hoµn chØnh th× sÏ kh«ng thÓ t¹o cho TTCK mét sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn lµnh m¹nh ®­îc. Cho nªn, chóng ta cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy vµ nhanh chãng cã nh÷ng söa ®æi, bæ sung kÞp thêi ®èi víi hÖ thèng ph¸p luËt vÒ CK & TTCK hiÖn hµnh ®Ó sím cã ®­îc mét hÖ thèng ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc nµy hoµn chØnh h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§- CP ngµy 11-7-2000 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n; 2. QuyÕt ®Þnh sè 139/1999/Q§-TTg ngµy 10-6- 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ tû lÖ tham gia cña bªn n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam; 3. QuyÕt ®Þnh sè 145/1999/Q§-TTg ngµy 28-6- 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi; 4. QuyÕt ®Þnh sè 172/1999/Q§-TTg ngµy 19-8- 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh lËp C«ng ty chøng kho¸n vµ tham gia niªm yÕt chøng kho¸n; 5. QuyÕt ®Þnh sè 39/2000/Q§-TTg ngµy 27-3- 2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi ­u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n; 6. Th«ng t­ sè 01/1998/TT-UBCK ngµy 13-10- 1998 cña UBCKNN h­íng dÉn NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§- CP ngµy11-7-1998 vÒ ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ra c«ng chóng; 7. Th«ng t­ sè 01/1999/TT-UBCK1 ngµy 30-12-1999 cña Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc h­íng dÉn QuyÕt ®Þnh 139/1999/Q§-TTg ngµy 10-6-1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ tû lÖ tham gia cña bªn n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam; 8. Gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng chøng kho¸n / TS . Lª Hoµng Nga – Häc viÖn Ng©n hµng / Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - 2001; 9. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n/ Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia – 2000; 10. LuËt §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 1997; 11. LuËt Doanh nghiÖp 2000; 12. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997; 13. T¹p chÝ Chøng kho¸n, Sè 2 – th¸ng 2/2001; 14. T¹p chÝ Chøng kho¸n, Sè 4 – th¸ng 4/2001; 15. T¹p chÝ Chøng kho¸n, Sè 5 – th¸ng 5/2001; 16. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 101– 12/ 11/ 2001; 17. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 106 – 17/ 12/ 2001; 18. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 118 – 11/ 3/ 2002; 19. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 119 – 18/ 3/ 2002; 20. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 125 – 29/ 4/ 2002; 21. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 127 – 13/ 5/ 2002; 22. TuÇn b¸o §Çu t­ chøng kho¸n, Sè 136 – 15/ 7/ 2002;

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnoi dung.doc
  • docbia.doc
  • docmuc luc.doc
Luận văn liên quan