Khóa luận Quản lý bảo hiểm nhân thọ

Chương i Tổng quan về hệ thống 1.1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin, ngành tin học đã trở thành một trong những ngành khoa học quan trọng đã và đang được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Trong các lĩnh vực đó, Bảo hiểm là một trong những ngành kinh doanh mà lưu trữ thông tin còn thủ công, xử lý thông tin chưa kịp thời, đồng bộ giữa các chức năng. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào kinh doanh là rất cần thiết. Hơn nữa, trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng đổi mới và phát triển, cho phép xây dựng các phần mềm ứng dụng hổ trợ việc quản lý hoạt động xã hội một cách tốt nhất. Với hệ thống "Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ " người sử dụng không cần kiến thức về chuyên môn cao mà vẫn có thể sử dụng và khai thác hệ thống một cách hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống còn khắc phục được sự nhầm lẫn, khó khăn khi lưu trữ hồ sơ theo thời gian, cũng như đáp ứng nhanh và kịp thời nhu cầu mua bảo hiểm của khách hàng. Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và những lý do trên, được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Th.S Phạm Thị Thu Hiền, tôi chọn đề tài “Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ” làm khoá luận tốt nghiệp. 1.2. Yêu cầu của đề tài Hệ thống phải khắc phục được các công việc tính toán thủ công phức tạp, xử lý, tra cứu thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thông tin lưu trữ được tối ưu. Với các đặc điểm đó hệ thống thực hiện các công việc sau:  Cập nhật thông tin khách hàng luôn nhanh chóng và chính xác.  Cập nhật thông tin đại lý.  Cập nhật thông tin sản phẩm Bảo hiểm để giới thiệu với khách hàng.  Tìm kiếm và xử lý thông tin nhanh chóng.  Danh mục khách hàng, danh mục hợp đồng, danh mục sản phẩm. 1.3. Lựa chọn công cụ cài đặt Với bài toán quản lý thì cơ sở dữ liệu là vấn đề quan trọng trong việc bảo mật cũng như số lượng người dùng. Song song với hệ quản trị cơ sở dữ liệu ngôn ngữ lập trình ta thường quan tâm đến là khả năng ngôn ngữ có thể hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng. Tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000 và ngôn ngữ cài đặt là Visual Basic 6.0.

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Quản lý bảo hiểm nhân thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay, sù trao ®æi th«ng tin trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi quèc gia nãi riªng toµn thÕ giíi nãi chung, sù ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin lu«n g¾n chÆt víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ sù ph¸t triÓn c¸c øng dông khoa häc kü thuËt. V× thÕ, ngµy nay ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin lµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. Trong xu thÕ Êy, viÖc qu¶n lý dùa vµo m¸y tÝnh lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña hÇu hÕt mäi ngµnh mäi doanh nghiÖp, viÖc tin häc hãa tõng b­íc trong c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh lµ nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cÊp thiÕt. Víi ch­¬ng tr×nh "Qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä ", trong thêi gian cho phÐp, ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn t«i ®· ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, lËp tr×nh cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh dùa trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh ViSual BaSic kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu Micrsort Acces ®Ó tæ chøc cËp nhËt th«ng tin hÖ thèng, xem th«ng tin, tra cøu, b¸o c¸o dùa vµo yªu cÇu c¬ b¶n ®Æc tr­ng cña ngµnh B¶o hiÓm nh©n thä Hµ TÜnh. V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn ch­¬ng tr×nh cña t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña ThÇy C« vµ sù gãp ý cña b¹n bÌ ®Ó ch­¬ng tr×nh hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy C« trong Khoa C«ng NghÖ Th«ng Tin Tr­êng §¹i Häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ quan t©m gióp ®ì trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. §Æc biÖt t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o h­íng dÉn Th.S Ph¹m ThÞ Thu HiÒn vÒ nh÷ng chØ dÉn khoa häc vµ sù tËn t©m h­íng dÉn gióp t«i hoµn thµnh ®Ò tµi. Xin tr©n träng c¶m ¬n! Vinh, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn: §Æng ThÞ Hoa Lý Líp: K42E2 - CNTT Ch­¬ng i Tæng quan vÒ hÖ thèng 1.1. Lý do chän ®Ò tµi Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ th«ng tin, ngµnh tin häc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc quan träng ®· vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc. Trong c¸c lÜnh vùc ®ã, B¶o hiÓm lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh mµ l­u tr÷ th«ng tin cßn thñ c«ng, xö lý th«ng tin ch­a kÞp thêi, ®ång bé gi÷a c¸c chøc n¨ng. ViÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin vµo kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt. H¬n n÷a, trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, cho phÐp x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông hæ trî viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch tèt nhÊt. Víi hÖ thèng "Qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä " ng­êi sö dông kh«ng cÇn kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n cao mµ vÉn cã thÓ sö dông vµ khai th¸c hÖ thèng mét c¸ch hiÖu qu¶. Ngoµi ra, hÖ thèng cßn kh¾c phôc ®­îc sù nhÇm lÉn, khã kh¨n khi l­u tr÷ hå s¬ theo thêi gian, còng nh­ ®¸p øng nhanh vµ kÞp thêi nhu cÇu mua b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng. Víi tÇm quan träng cña øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý vµ nh÷ng lý do trªn, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn Th.S Ph¹m ThÞ Thu HiÒn, t«i chän ®Ò tµi “Qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. 1.2. Yªu cÇu cña ®Ò tµi HÖ thèng ph¶i kh¾c phôc ®­îc c¸c c«ng viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng phøc t¹p, xö lý, tra cøu th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c. HÖ thèng cã giao diÖn th©n thiÖn, dÔ sö dông, th«ng tin l­u tr÷ ®­îc tèi ­u. Víi c¸c ®Æc ®iÓm ®ã hÖ thèng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: CËp nhËt th«ng tin kh¸ch hµng lu«n nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. CËp nhËt th«ng tin ®¹i lý. CËp nhËt th«ng tin s¶n phÈm B¶o hiÓm ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng. T×m kiÕm vµ xö lý th«ng tin nhanh chãng. Danh môc kh¸ch hµng, danh môc hîp ®ång, danh môc s¶n phÈm. 1.3. Lùa chän c«ng cô cµi ®Æt Víi bµi to¸n qu¶n lý th× c¬ së d÷ liÖu lµ vÊn ®Ò quan träng trong viÖc b¶o mËt còng nh­ sè l­îng ng­êi dïng. Song song víi hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ng«n ng÷ lËp tr×nh ta th­êng quan t©m ®Õn lµ kh¶ n¨ng ng«n ng÷ cã thÓ hç trî viÖc x©y dùng øng dông. T«i chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 vµ ng«n ng÷ cµi ®Æt lµ Visual Basic 6.0. a. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 Microsoft Access lµ mét ch­¬ng tr×nh qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu n»m trong bé Microsoft Office cña h·ng phÇn mÒm Microsofr næi tiÕng thÕ giíi. Microsoft Access cã nhiÒu tÝnh n¨ng ­u viÖt, cã giao diÖn th©n thiÖn víi ng­êi sö dông, rÊt thÝch hîp cho c«ng t¸c qu¶n lý. Microsoft Access t­¬ng t¸c víi ng­êi sö dông ch¹y trªn m«i tr­êng Windows, nã t¨ng thªm søc m¹nh trong c«ng t¸c tæ chøc vµ t×m kiÕm th«ng tin. C¸c quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu, gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, khu«n nhËp d÷ liÖu cña Microsoft Access hoµn toµn ®¸p øng yªu cÇu. Kh¶ n¨ng kÕt nèi vµ c«ng cô truy vÊn m¹nh cña nã gióp ta t×m kiÕm th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nµy cho truy cËp ADO (ActiveX Data Object), tËp c¸c thuéc tÝnh tiªn tiÕn truy cËp d÷ liÖu cña nã mét c¸ch dÔ dµng vµ tiÖn lîi cho hÇu hÕt c¸c øng dông. HiÖn nay cã nhiÒu phiªn b¶n cña Microsoft Access nh­: Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000, Microsoft Access XP. b. Microsoft Visual Basic 6.0 Visual Basic lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng dông trªn Windows. Visual Basic 6.0 hç trî qu¶n lý C¬ së d÷ liÖu vµ Internet, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. Visual Basic cã nhiÒu tÝnh n¨ng míi. C¸c ®iÒu khiÓn míi cho phÐp ta viÕt c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông kÕt hîp c¸c giao diÖn, c¸ch xö lý vµ tÝnh n¨ng cña Office 2000 vµ tr×nh duyÖt Web Internet Explorer. MÆt kh¸c, khi dïng Visual Basic sÏ tiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc so víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c khi x©y dùng cïng mét øng dông. Visual Basic g¾n liÒn víi kh¸i niÖm lËp tr×nh trùc quan(Visual), nghÜa lµ khi thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ta nh×n thÊy ngay kÕt qu¶ tõng thao t¸c vµ giao diÖn khi ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn. §©y lµ thuËn lîi lín so víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c, Visual Basic cho phÐp ta chØnh söa ®¬n gi¶n, nhanh chãng vÒ mµu s¾c, kÝch th­íc vµ h×nh d¸ng cña c¸c ®èi t­îng cã mÆt trong øng dông. Bªn c¹nh ®ã, Visual Basic cßn hç trî tÝnh n¨ng kÕt nèi m«i tr­êng d÷ liÖu Accsess, SQL,... ViÖc liªn kÕt d÷ liÖu cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch. Visual Basic, con ®­êng nhanh nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó t¹o nh÷ng øng dông cho Microsoft Windows. “BÊt kÓ b¹n lµ mét nhµ chuyªn nghiÖp hay lµ ng­êi míi lËp tr×nh Windows. Visual Basic cung cÊp cho b¹n mét tËp hîp c¸c c«ng cô hoµn chØnh ®Ó nhanh chãng ph¸t triÓn c¸c øng dông”. Tãm l¹i Visual Basic lµ mét ng«n ng÷ dÔ häc, dÔ viÕt cã tÝnh thèng nhÊt, chÆt chÏ vµ cã hÖ thèng kiÓm tra tù ®éng tèt. CÊu tróc phÐp lÆp, ®iÒu kiÖn, xö lÝ m¶ng vµ ®äc viÕt c¸c tÖp (file). C¸c kü thuËt lËp tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu mµ Visual Basic cung cÊp gåm: LËp tr×nh víi m« h×nh h­íng ®èi t­îng DAO (§èi t­îng truy cËp d÷ liÖu- Data Access Object). LËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng RDO (§èi t­îng d÷ liÖu tõ xa- Remote Data Object). LËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng ADO (§èi t­îng d÷ liÖu ActiveX Data Object). 1.4. M«i tr­êng lµm viÖc HÖ thèng m¸y tÝnh chñ yÕu ®­îc sö dông hiÖn nay lµ m¸y PC. §a sè ng­êi sö dông trªn thùc tÕ ®· lµm quen víi tin häc víi hÖ ®iÒu hµnh Windows. HÖ thèng ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä sÏ rÊt tiÖn dông khi ch¹y trªn m«i tr­êng m¹ng. Tuy nhiªn nã vÉn cã thÓ cµi trªn m¸y lÎ, ¸p dông víi nh÷ng c¬ së ch­a øng dông m¹ng m¸y tÝnh trong qu¶n lý. Ch­¬ng ii Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng Néi dung kh¶o s¸t §èi víi bµi to¸n qu¶n lý kinh doanh th× vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng cña doanh nghiÖp ®ã lµ vÊn ®Ò quan träng, ph¶i n¾m ®­îc c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp ®ã còng nh­ hÖ thèng ho¹t ®éng hiÖn t¹i. - T×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc cña phßng kinh doanh B¶o hiÓm Nh©n thä Hµ TÜnh. - T×m hiÓu nhiÖm vô vµ quy tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc ký hîp ®ång mua b¸n B¶o hiÓm t¹i c«ng ty. - Thu thËp vµ m« t¶ c¸c quy t¾c qu¶n lý, c¸c quy ®Þnh do nhµ n­íc hoÆc c¬ quan ®­a ra lµm c¨n cø cho qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin. - Thu thËp nghiªn cøu c¸c hå s¬, sæ s¸ch cïng víi c¸c ph­¬ng thøc xö lý th«ng tin. - Thu thËp c¸c ®ßi hái vÒ th«ng tin, c¸c ý kiÕn phª ph¸n, phµn nµn vÒ hiÖn tr¹ng, nguyÖn väng kÕ ho¹ch cho t­¬ng lai. - ¸p dông c¸c kiÕn thøc vÒ c¬ së d÷ liÖu vµ ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý B¶o hiÓm tù ®éng thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc b»ng m¸y tÝnh cã thÓ thay thÕ mét sè c«ng viÖc cho con ng­êi. II. Th«ng tin ®Çu vµo /®Çu ra cña hÖ thèng * Nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ C«ng ty B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ TÜnh: B¶o ViÖt lµ tªn giao dÞch chÝnh thøc cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè179/CP ngµy 17/12/1965 cña chÝnh phñ. B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ TÜnh lµ ®¬n vÞ trùc thuéc B¶o hiÓm Nh©n thä ViÖt Nam - thµnh viªn cña tËp ®oµn Tµi chÝnh - B¶o hiÓm B¶o ViÖt víi ph­¬ng ch©m “ Phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn”, ®Þa chØ sè 35 §­êng Hµ Huy TËp - Ph­êng Nam Hµ - ThÞ x· Hµ TÜnh. Víi ®éi ngò nh©n viªn t­ vÊn nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng ®em ®Õn cho kh¸ch hµng sù tho¶i m¸i vµ tin t­ëng vµo C«ng ty. Tr¶i qua 40 n¨m ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, B¶o ViÖt hiÖn nay lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm lín nhÊt vµ l©u dµi nhÊt ë ViÖt Nam, lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm duy nhÊt kinh doanh B¶o hiÓm nh©n thä vµ phi nh©n thä t¹i ViÖt Nam. §ång thêi lµ mét trong 27 doanh nghiÖp ®­îc chÝnh phñ xÕp h¹ng doanh nghiÖp ®Æc biÖt. B¶o hiÓm Nh©n thä lµ mét quü dù tr÷ tµi chÝnh dµi h¹n ®­îc ®ãng gãp bëi mét sè ®«ng ng­êi nh»m chia sÏ rñi ro cho mét Ýt sè ng­êi. Khi mét ng­êi tham gia B¶o hiÓm Nh©n thä th× hä ph¶i ®ãng mét kho¶n tiÒn ®­îc gäi lµ phÝ b¶o hiÓm, khi cã nhiÒu ng­êi tham gia b¶o hiÓm sÏ t¹o nªn mét quü gäi lµ quü dù tr÷ tµi chÝnh vµ ®­îc C«ng ty qu¶n lý. NÕu ng­êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng may gÆp rñi ro trong cuéc sèng th× C«ng ty B¶o hiÓm sÏ chi tr¶ ngay cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm mét kho¶n tiÒn b¶o hiÓm nh­ ®· cam kÕt trong ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång céng thªm mét kho¶n tiÒn l·i, nÕu kh¸ch hµng lu«n may m¾n kh«ng gÆp rñi ro trong cuéc sèng th× khi ®¸o h¹n hîp ®ång C«ng ty B¶o hiÓm vÉn chi tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ghi trªn hîp ®ång. Cã thÓ nãi B¶o hiÓm Nh©n thä chÝnh lµ mét ch­¬ng tr×nh b¶o hiÓm nh­ng l¹i mang tÝnh tiÕt kiÖm. Khi gÆp rñi ro th× ®ã lµ b¶o hiÓm, cßn khi kh«ng gÆp rñi ro th× ®ã lµ kú tiÕt kiÖm. Còng chÝnh v× ®Æc ®iÓm nµy mµ B¶o hiÓm Nh©n thä ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu nhu cÇu vµ môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi d©n trong cuéc sèng. Kh¸ch hµng khi tham gia B¶o hiÓm Nh©n thä lµ thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh tÝch lòy dµi h¹n ®ã cã thÓ lµ: Ch­¬ng tr×nh ®¶m b¶o tµi chÝnh cho t­¬ng lai häc vÊn cña con em (An sinh gi¸o dôc) Ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®Ó an h­ëng tuæi giµ (An h­ëng h­u trÝ). B¶o hiÓm Nh©n thä kh«ng chØ ®ãng vai trß quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n vµ gia ®×nh mµ nã cßn ®ãng mét vai trß kh«ng nhá ®èi víi x· héi. B¶o hiÓm Nh©n thä gãp phÇn huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc nh­ ®­êng giao th«ng, tr­êng häc, bÖnh viÖn... 2.1.Th«ng tin ®Çu vµo HÖ thèng khi lµm viÖc cÇn thu nhËn c¸c th«ng tin sau: 2.1.1. Th«ng tin kh¸ch hµng: Nh©n viªn cña C«ng ty t­ vÊn cho kh¸ch hµng c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm, c¸c quy ®Þnh chung vµ quyÒn lîi khi tham gia b¶o hiÓm. NÕu kh¸ch hµng ®ång ý mua b¶o hiÓm th× nh©n viªn t­ vÊn sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng ®iÒn c¸c th«ng tin vµo mÉu khai b¸o "GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm nh©n thä". MÉu giÊy khai: Tæng c«ng ty b¶o hiÓm viÖt nam Víi hÖ thèng c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ chi nh¸nh t¹i kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè trªn toµn quèc GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm nh©n thä Sè: KÝnh göi: B¶o ViÖt ........................................................................ B»ng giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm nµy, t«i ®Ò nghÞ ®­îc tham gia b¶o hiÓm nh©n thä t¹i Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nh­ sau: PhÇn 1: Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm Hä vµ tªn: ........................................................................................................ Ngµy sinh: ......../........./...... Tuæi: ....... Sè CMND: ........................ Giíi tÝnh: Nam N÷ §Þa chØ liªn hÖ: ................................................................................................ Sè ®iÖn tho¹i: .................. NghÒ nghiÖp: .................................................................................... PhÇn 2: Ng­êi tham gia b¶o hiÓm (ng­êi yªu cÇu b¶o hiÓm) * C©u hái dµnh cho c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm: Hä vµ tªn: ........................................................................................................ Ngµy sinh: ......../........./...... Tuæi: ....... Sè CMND: ........................ Giíi tÝnh: Nam N÷ TT gia ®×nh: ...................................................................................................... T×nh tr¹ng søc kháe: ......................................................................................... Quan hÖ víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm: ................................................................... * C©u hái giµnh cho tæ chøc tham gia b¶o hiÓm: Tªn giao dÞch chÝnh thøc: ................................................................................. LÜnh vùc ho¹t ®éng: .......................................................................................... Hä vµ tªn ng­êi ®¹i diÖn giao dÞch: .................................................................. Chøc vô: ................. §Þa chØ: ......................................... §iÖn tho¹i: ................................................. PhÇn 3: §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: I. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm cña hîp ®ång b¶o hiÓm chÝnh: Lo¹i h×nh b¶o hiÓm: ........................................................................................... Sè tiÒn b¶o hiÓm (Niªn kinh) : Thêi h¹n b¶o hiÓm: II. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm cña c¸c ®iÒu kho¶n riªng: Lo¹i h×nh Sè tiÒn b¶o hiÓm Thêi h¹n b¶o hiÓm III. PhÝ b¶o hiÓm cña hîp ®ång: 1.Ph­¬ng thøc nép phÝ: Nép phÝ b¶o hiÓm mét lÇn: Nép phÝ b¶o hiÓm ®Þnh kú: §Þnh kú nép phÝ: Th¸ng Quý 6 Th¸ng N¨m Thêi gian nép phÝ: 2. C¸ch thøc nép phÝ: TiÒn mÆt SÐc ChuyÓn kho¶n qua ng©n hµng 3. PhÝ b¶o hiÓm ­íc tÝnh cña hîp ®ång: Hîp ®ång b¶o hiÓm chÝnh: §iÒu kho¶n riªng I: §iÒu kho¶n riªng II: Tæng sè phÝ ­íc tÝnh cña hîp ®ång: IV: C¸ch thøc sö dông l·i chia: TÝch lòy l·i chia Nép phÝ b¶o hiÓm NhËn l·i chia PhÇn 4: chØ ®Þnh ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm: Ng­êi tham gia b¶o hiÓm, víi sù ®ång ý cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, chØ ®Þnh (nh÷ng) ng­êi cã tªn d­íi ®©y lµ (nh÷ng) ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm theo hîp ®ång b¶o hiÓm nµy. Hä vµ tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Sè CMND §Þa chØ Quan hÖ víi N§BH Tû lÖ ®­îc h­ëng phÇn 5:T×nh tr¹ng søc kháe: I. Th«ng tin chung vÒ t×nh tr¹ng søc kháe: II. Th«ng tin chi tiÕt: Cam kÕt: - Chóng t«i xin cam ®oan nh÷ng néi dung kª khai trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm nµy còng nh­ bÊt cø th«ng tin nµo kh¸c mµ chóng t«i cung cÊp cho b¶o hiÓm lµ ®Çy ®ñ vµ ®óng sù thËt. - Trªn c¬ së ®· ®­îc tham kh¶o c¸c ®iÒu kho¶n B¶o hiÓm do B¶o ViÖt cung cÊp, chóng t«i chÊp nhËn ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nh­ ®· nªu trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm nµy. .........,ngµy.......... ...........,ngµy...... Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm Ng­êi yªu cÇu b¶o hiÓm (Ký tªn) (Ký tªn) Trong ®ã nh÷ng quy ®Þnh chung cña b¶n hîp ®ång: 1.1. Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm: lµ ng­êi tõ 1 ®Õn 60 tuæi vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh hiÖu lùc cña Hîp ®ång vµ ®­îc B¶o ViÖt chÊp nhËn b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång. 1.2. Ng­êi tham gia b¶o hiÓm: lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nép phÝ b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. 1.3. Ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm: lµ ng­êi ®­îc nhËn quyÒn lîi b¶o hiÓm khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm chÕt. 1.4. Tuæi b¾t ®Çu b¶o hiÓm: lµ tuæi cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm tÝnh theo ngµy sinh nhËt gÇn nhÊt víi hîp ®ång ph¸t sinh hiÖu lùc. 1.5. L·i chia: lµ kho¶n l·i ®­îc x¸c ®Þnh hµng n¨m c¨n cø trªn sè chªnh lÖch d­¬ng gi÷a l·i suÊt ®Çu t­ phÝ b¶o hiÓm nh©n thä do B¶o ViÖt thùc hiÖn trong n¨m víi l·i suÊt dù kiÕn khi tÝnh phÝ cña hîp ®ång. Ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lùa chän mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc sö dông l·i chia sau: - TÝch lòy l·i chia: L·i chia ®­îc tÝch lòy t¹i B¶o ViÖt, ®­îc tÝch lòy theo ph­¬ng ph¸p tÝnh l·i kÐp vµ ®­îc thanh to¸n khi hîp ®ång chÊm døt hiÖu lùc. - Sö dông l·i chia ®Ó nép phÝ b¶o hiÓm: L·i chia hµng n¨m ®­îc ®èi trõ vµo phÝ b¶o hiÓm cña n¨m hîp ®ång kÕ tiÕp. - NhËn l·i chia: L·i chia ®­îc lòy kÕ hµng n¨m vµ ®­îc thanh to¸n cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm n¨m n¨m mét lÇn vµ khi hîp ®ång chÊm døt hiÖu lùc. 1.6. PhÝ b¶o hiÓm: Ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lùa chän nép phÝ b¶o hiÓm ®Þnh kú theo th¸ng, quý, n¨m. PhÝ b¶o hiÓm ­íc tÝnh cña hîp ®ång: Tuú vµo tõng ®Þnh kú nép phÝ b¶o hiÓm mµ cã c¸ch tÝnh phÝ kh¸c nhau. §èi víi b¶o hiÓm tiÕt kiÖm 5, 10 n¨m th× phÝ b¶o hiÓm ­íc tÝnh nh­ sau: - Nép phÝ theo th¸ng: FTh¸ng = FB¶ng ´ KHÖ sè gi¶m phÝ - Nép phÝ theo quý: FQuý = FTh¸ng ´ 2,97 - Nép phÝ theo n¨m: FN¨m = FTh¸ng ´ 11,32 1.7. Gi¸ trÞ gi¶i ­íc: lµ sè tiÒn ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®­îc nhËn theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång khi ng­êi tham gia b¶o hiÓm yªu cÇu huû hîp ®ång hoÆc khi hîp ®ång chÊm døt hiÖu lùc. 1.8. Sè tiÒn b¶o hiÓm gi¶m: Lµ sè tiÒn b¶o hiÓm ®­îc x¸c ®Þnh l¹i trong tr­êng hîp ng­êi tham gia b¶o hiÓm yªu cÇu dõng nép phÝ b¶o hiÓm vµ tiÕp tôc duy tr× hîp ®ång. Kh¸ch hµng hiÓu râ ®­îc c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒn c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ th× nh©n viªn t­ vÊn sÏ nép b¶n khai ®ã cho phßng kinh doanh, nÕu thÊy c¸c th«ng tin hîp lý th× phßng kinh doanh sÏ ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Theo c¸c ph­¬ng thøc nép phÝ ®· ®­îc ký nhËn trong hîp ®ång, ®Õn kú h¹n nép nh©n viªn t­ vÊn sÏ thu phÝ theo quy ®Þnh. Kh¸ch hµng chÊp hµnh ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång. 2.1.2. C¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä: * B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm 5,10 n¨m: - §é tuæi: Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm: Lµ ng­êi tõ 1 ®Õn 60 tuæi Ng­êi tham gia b¶o hiÓm: C¸ nh©n lµ ng­êi tõ ®ñ 18 trë lªn. - Thêi h¹n: 5, 10 n¨m. - Sè tiÒn b¶o hiÓm: Tõ 5.000.000 trë lªn. ChØ ¸p dông c¸c møc STBH ch½n ®Õn hµng triÖu ®ång ViÖt Nam. - PhÝ b¶o hiÓm: Tuú vµo møc sè tiÒn b¶o hiÓm mµ cã c¸ch tÝnh kh¸c nhau Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång: tÝnh b»ng 100% tû lÖ phÝ cña mét ®¬n vÞ sè tiÒn b¶o hiÓm. Tõ 31.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång: tÝnh b»ng 98% tû lÖ phÝ cña mét ®¬n vÞ sè tiÒn b¶o hiÓm. Tõ 41.000.000 ®ång trë lªn : tÝnh b»ng 97% tû lÖ phÝ cña mét ®¬n vÞ sè tiÒn b¶o hiÓm. * B¶o hiÓm an sinh gi¸o dôc. - §é tuæi: Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm: Tõ 1 ®Õn 13 tuæi. Ng­êi tham gia b¶o hiÓm: C¸ nh©n tõ 18 ®Õn 60 tuæi. - Thêi h¹n: Phô thuéc vµo tuæi cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, thêi h¹n ng¾n nhÊt lµ 5 n¨m. - Sè tiÒn b¶o hiÓm: Tõ 5.000.000 ®ång trë lªn. - PhÝ b¶o hiÓm: Ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ nép phÝ theo th¸ng, quý, n¨m. C«ng thøc tÝnh phÝ nép mçi kú nh­ sau: Nép theo th¸ng: FTh¸ng = FB¶ng ´ STBH ´ KHÖ sè gi¶m phÝ Nép phÝ theo quý: FQuý = FTh¸ng ´ 2,97 Nép phÝ theo n¨m: FN¨m = FTh¸ng ´ 11,32 * B¶o hiÓm sinh m¹ng cã thêi h¹n. * Niªn kinh nh©n thä. *B¶o hiÓm trän ®êi. *B¶o hiÓm tö kú nhãm. Ngoµi ra cã b¶o hiÓm cña c¸c §iÒu kho¶n riªng: §iÒu kho¶n riªng I: B¶o hiÓm th­¬ng tËt bé phËn vÜnh viÔn do tai n¹n. §iÒu kho¶n riªng II: B¶o hiÓm chi phÝ phÈu thuËt. 2.1.3. Th«ng tin ®¹i lý: Lµ ®¹i lý trùc thuéc cña C«ng ty víi ®éi ngñ nh©n viªn t­ vÊn nhiÖt t×nh, c¸c nh©n viªn t­ vÊn giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn kh¸ch hµng, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm vµ C«ng ty víi mét sù tin t­ëng tuyÖt ®èi ®Ó t¹o niÒm tin víi kh¸ch hµng, hä lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒn c¸c th«ng tin vµo "GiÊy yªu cÇu B¶o hiÓm Nh©n thä" vµ ®­îc h­ëng hoa hång tõ c¸c hîp ®ång, tõ c¸c ®¹i lý chuyÓn vÒ c«ng ty c¸c giÊy yªu cÇu B¶o hiÓm Nh©n thä. C¸ nh©n ®¹i lý giíi thiÖu tuyÓn viªn nép hå s¬, ®¨ng ký dù tuyÓn, tróng tuyÓn, B¶o ViÖt ký hîp ®ång ®¹i lý, th× ®¹i lý ®­îc h­ëng nh­ sau: - H­ëng 100.000 ®ång/®¹i lý, sÏ ®­îc B¶o ViÖt tr¶ ngay sau khi ®¹i lý míi vµo lµm viÖc. - H­ëng tiÕp 300.000 ®ång/ ®¹i lý khi ®¹i lý ®ã ®ång thêi ®¹t ®­îc 2 chØ tiªu: Khai th¸c ®­îc Ýt nhÊt 2 hîp ®ång víi sè phÝ b¶o hiÓm ®Çu tiªn tèi thiÓu 1 triÖu ®ång. 2.1.4. Th«ng tin båi th­êng: Khi kh¸ch hµng gÆp tai n¹n rñi ro trong cuéc sèng th× B¶o ViÖt cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã tham gia b¶o hiÓm ®iÒu kho¶n riªng. §iÒu kho¶n nµy cã hiÖu lùc sau thêi gian chê d­íi ®©y kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu ®­îc nhËn b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n riªng nµy: - 1 ngµy ®èi víi hËu qu¶ cña tai n¹n. - 31 ngµy ®èi víi tr­êng hîp bÖnh tËt . - 12 th¸ng ®èi víi nh÷ng bÖnh ®Æc biÖt vµ bÖnh cã s½n. HiÖu lùc cña ®iÒu kho¶n nµy kÕt thóc ngay sau khi: - Hîp ®ång b¶o hiÓm chÝnh hÕt hiÖu lùc. - Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®¹t ®Õn tuæi 70. 2.2. Th«ng tin ®Çu ra Khi hÖ thèng cã c¸c th«ng tin ®Çu vµo nh­ trªn th× cã c¸c th«ng tin ®Çu ra nh­ sau: * Ho¸ ®¬n dïng cho kh¸ch hµng nép phÝ b¶o hiÓm. Tæng C.Ty B¶o hiÓm ViÖt Nam céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n vÞ: B¶o hiÓm nh©n thä hµ tÜnh M· sè thuÕ: 635354354 §Þa chØ: Sè 35 §­êng Hµ Huy TËp , P.Nam Hµ, TX.Hµ TÜnh. Ho¸ ®¬n thu phÝ B¶o hiÓm nh©n thä (Liªn 2: Giao kh¸ch hµng) Hä tªn ng­êi tham gia b¶o hiÓm: Lª ThÞ Niªm. §Þa chØ: Th¹ch Hµ - Hµ TÜnh Hä tªn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm: Lª ThÞ Niªm Hîp ®ång b¶o hiÓm sè: H§000001. Sè tiÒn b¶o hiÓm:5000000 ®ång PhÝ b¶o hiÓm cho thêi h¹n tõ ngµy:28/02/2005. §Õn ngµy: 27/05/2005 PhÝ b¶o hiÓm:248 000 ®ång.(B»ng ch÷:Hai tr¨m bèn m­¬i t¸m ngh×n ®ång) Ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, ghi râ hä tªn) * HÕt mét n¨m hîp ®ång C«ng ty sÏ göi th«ng b¸o qu¸ tr×nh nép phÝ ®Õn tõng kh¸ch hµng. Tæng C.Ty B¶o hiÓm ViÖt Nam céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ TÜnh, ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2003 -----------****--------- Th«ng b¸o qu¸ tr×nh nép phÝ KÝnh göi: Bµ Lª ThÞ Niªm Th¹ch Hµ - hµ tÜnh C«ng ty B¶o hiÓm Nh©n thä Hµ TÜnh xin th«ng b¸o mét sè th«ng tin vÒ hîp ®ång sè H§000001 nh­ sau: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 sè phÝ b¶o hiÓm mµ ¤ng(Bµ) ®· nép cho c«ng ty lµ: 746465456 ®ång, trong ®ã: - Sè phÝ ®· nép ®Õn ngµy 31/12/2002 : 1241500 ®ång. - Sè phÝ nép trong n¨m 2002 : 993200 ®ång. Chi tiÕt nh­ sau: Sè ho¸ ®¬n Ngµy nép PhÝ nép Sè ho¸ ®¬n Ngµy nép PhÝ nép HD576565 31/3/2002 248000 HD75765 29/6/2002 248000 HD97787 29/9/2002 248000 HD46784 31/12/2002 248000 C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ TÜnh Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) * Quy ®Þnh nép GiÊy yªu cÇu B¶o hiÓm vµ phÝ B¶o hiÓm t¹m thêi vÒ c«ng ty: - §èi víi t­ vÊn viªn phßng ThÞ x· Hµ TÜnh: ph¶i nép vÒ trong ngµy t¹i c«ng ty. - §èi víi t­ vÊn viªn phßng Hång LÜnh: Nép vÒ trong ngµy t¹i phßng phôc vô kh¸ch hµng sè 1. - T­ vÊn viªn thuéc c¸c phßng kh¸c: Ph¶i th«ng b¸o vÒ c«ng ty trong ngµy theo sè m¸y ®iÖn tho¹i 858484 vµ nép vÒ c«ng ty trong vßng 3 ngµy. - Nh÷ng tr­êng hîp thu phÝ t¹m thêi cña kh¸ch hµng ngoµi giê lµm viÖc cña c«ng ty ph¶i th«ng b¸o vÒ c«ng ty theo c¸c sè m¸y cña c«ng ty. * Giao nhËn hîp ®ång B¶o hiÓm ph¶i kiÓm tra cô thÓ, ký vµo sæ giao nhËn vµ trao tËn tay kh¸ch hµng trong vßng 3 ngµy. Ch­¬ng iii ph©n tÝch hÖ thèng 3.1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch Khi ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng ta cã thÓ lùa chän mét trong hai h­íng lµ chøc n¨ng vµ d÷ liÖu. Trong bµi to¸n nµy t«i lùa chän ph©n tÝch theo h­íng chøc n¨ng. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, chøc n¨ng ®­îc lÊy lµm trôc chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, tiÕn tr×nh ph©n tÝch tõ trªn xuèng theo cÊu tróc. C¸c b­íc thùc hiÖn: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng. X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. X©y ®ùng biÓu ®å luång d÷ liÖu. X©y dùng m« h×nh quan hÖ c¸c thùc thÓ. X©y dùng m« h×nh kiÓu d÷ liÖu. 3.2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò Víi c¸ch qu¶n lý B¶o hiÓm hoµn toµn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ xö lÝ th«ng tin. Bëi vËy cÇn x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh ®Ó gióp viÖc qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n lµm gi¶m nhÑ mét phÇn ®¸ng kÓ nh©n lùc vµ c«ng søc. * Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý b»ng m¸y tÝnh: Qu¶n lý tèt th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, khoa häc. Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶ Cã kh¶ n¨ng hç trî ®a ng­êi dïng, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh. 3.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi * C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä: CËp nhËt th«ng tin NhËp th«ng tin kh¸ch hµng NhËp th«ng tin ®¹i lý NhËp s¶n phÈm b¶o hiÓm Xö lý th«ng tin LËp hîp ®ång b¶o hiÓm Thu phÝ b¶o hiÓm Thanh to¸n tiÒn hoa hång Th«ng tin båi th­êng T×m vµ xem th«ng tin T×m kiÕm th«ng tin Theo th«ng tin kh¸ch hµng Theo th«ng tin hîp ®ång Theo th«ng tin ®¹i lý Theo th«ng tin thu phÝ B¶o hiÓm Xem th«ng tin Th«ng tin kh¸ch hµng Th«ng tin hîp ®ång Th«ng tin ®¹i lý Thèng kª b¸o c¸o Danh môc kh¸ch hµng Danh môc hîp ®ång Danh môc s¶n phÈm Danh môc ®¹i lý 3. 4. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) lµ mét lo¹i biÓu ®å diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. Mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng, vµ quan hÖ duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng, diÔn t¶ bëi c¸c cung nèi liÒn c¸c nót, lµ quan hÖ bao hµm. Nh­ vËy BPC t¹o thµnh mét cÊu tróc c©y. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®­îc sö dông ®Ó nªu ra chøc n¨ng vµ qu¸ tr×nh cho biÓu ®å luång d÷ liÖu, th«ng qua nã ®Ó m« t¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng theo c¸c møc. ViÖc ph©n r· chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn trong biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cßn ®­îc dïng ®Ó chØ ra møc ®é mµ tõng qu¸ tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh con ph¶i xuÊt hiÖn trong biÓu ®å luång d÷ liÖu. Kh¶o s¸t thùc tÕ cña “HÖ thèng qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä”, s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ sau: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) Qu¶n lý b¶o hiÓm Xö lý th«ng tin Thèng kª b¸o c¸o T×m kiÕm vµ xem th«ng tin CËp nhËt th«ng tin LËp hîp ®ång b¶o hiÓm T×m kiÕm th«ng tin Danh môc kh¸ch hµng NhËp th«ng tin ®¹i lý N. S¶n phÈm b¶o hiÓm N.Th«ng tin kh¸ch hµng Thu phÝ b¶o hiÓm Xem th«ng tin Danh môc hîp ®ång Danh môc s¶n phÈm BH Thanh to¸n tiÒn hoa hång Båi th­êng b¶o hiÓm Danh môc ®¹i lý 3.5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu (BLD) BiÓu ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó diÔn t¶ tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tr­íc sau cña tiÕn tr×nh xö lý vµ viÖc trao ®æi th«ng tin trong hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu gióp ta thÊy ®­îc ®»ng sau nh÷ng g× thùc tÕ x¶y ra trong hÖ thèng, lµm râ nh÷ng chøc n¨ng vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. BiÓu ®å luång ®­îc chia thµnh c¸c møc nh­ sau: 3.5.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Hãa ®¬n thanh to¸n tiÒn HH Lµ møc tæng qu¸t nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt c¸c luång d÷ liÖu bªn ngoµi hÖ thèng, ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. ®¹i lý Ho¸ ®¬n thu phÝ b¶o hiÓm Th«ng tin kh¸ch hµng Th«ng tin ®¹i lý kh¸ch hµng Qu¶n lý b¶o hiÓm Danh môc s¶n phÈm, ®¹i lý Nép phÝ b¶o hiÓm Th«ng tin s¶n phÈm Th«ng tin båi th­êng BH §¸p øng yªu cÇu Danh môc kh¸ch hµng Danh môc hîp ®ång Yªu cÇu t×m, xem th«ng tin kh¸chng Hîp ®ång b¶o hiÓm bé phËn qu¶n lý 3.5.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë møc 2 ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: C¸c luång d÷ liÖu ph¶i b¶o toµn C¸c t¸c nh©n ngoµi còng ph¶i ®­îc b¶o toµn Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé bé phËn qu¶n lý Th«ng tin kh¸ch hµng YC t×m, xem th«ng tin Kh¸ch hµng Th«ng tin båi th­êng b¶o hiÓm §¸p øng yªu cÇu Hîp ®ång b¶o hiÓm Nép phÝ b¶o hiÓm Hãa ®¬n thu phÝ b¶o hiÓm Th«ng tin s¶n phÈm T×m kiÕm vµ xem th«ng tin CËp nhËt th«ng tin Kho d÷ liÖu Thèng kª b¸o c¸o Xö lý th«ng tin ®¹i lý Hãa ®¬n thanh to¸n tiÒn HH Danh môc kh¸ch hµng, ®¹i lý, s¶n phÈm b¶o hiÓm Bé phËn qu¶n lý (Chó gi¶i: HH: Hoa hång YC: Yªu cÇu ) 3.5.3. S¬ ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Tõ 3 chøc n¨ng c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh, ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Ph¶i ph©n r· c¸c chøc n¨ng ë møc trªn xuèng møc d­íi C¸c t¸c nh©n ngoµi b¶o toµn tõ s¬ ®å møc ®Ønh Kho d÷ liÖu xuÊt hiÖn dÇn theo yªu cÇu qu¶n lý néi bé B¶o toµn c¸c luång d÷ liÖu vµo ra víi c¸c t¸c nh©n ngoµi vµ thªm c¸c luång néi bé Cã thÓ t¸ch biÓu ®å thµnh tõng trang øng víi mét hoÆc vµi chøc n¨ng ë møc ®Ønh * Chøc n¨ng CËp nhËt th«ng tin Th«ng tin kh¸ch hµng Th«ng tin ®¹i lý NhËp TT ®¹i lý NhËp tt k.hµng ®¹i lý kh¸ch hµng §¹i lý Hå s¬ S¶n phÈm b¶o hiÓn S¶n phÈm Bé phËn qu¶n lý NhËp TT s¶n phÈm BH Th«ng tin s¶n phÈm (Chó gi¶i: TT: Th«ng tin) * Chøc n¨ng thèng kª b¸o c¸o Danh môc ®¹i lý Danh môc kh¸ch hµng Danh môc ®¹i lý §¹i lý Danh môc kh¸ch hµng Danh môc hîp ®ång Hå s¬ Hîp ®ång Danh môc hîp ®ång S¶n phÈm Bé phËn qu¶n lý Danh môc s¶n phÈm Danh môc s¶n phÈm * Chøc n¨ng T×m vµ xem th«ng tin Xem th«ng tin Thanh to¸n Bé phËn qu¶n lý Bé phËn qu¶n lý YC T×m th«ng tin §¹i lý §¸p øng yªu cÇu Hå s¬ §¸p øng yªu cÇu YC Xem th«ng tin Hîp ®ång T×m kiÕm th«ng tin * Chøc n¨ng Xö lý th«ng tin Hîp ®ång b¶o hiÓm Th«ng tin båi th­êng Båi th­êng b¶o hiÓm LËp hîp ®ång b¶o hiÓm Hå s¬ Kh¸ch hµng Kh¸ch hµng Nép phÝ b¶o hiÓm Båi th­êng Hîp ®ång Thu phÝ b¶o hiÓm Thanh to¸n ®¹i lý Hãa ®¬n Thanh to¸n tiÒn hoa hång Hãa ®¬n thanh to¸n tiÒn hoa hång Hãa ®¬n thu phÝ b¶o hiÓm 3.6. ChuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu Trong thùc tÕ, mét øng dông cã thÓ ®­îc ph©n tÝch, thiÕt kÕ thµnh nhiÒu l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn chÊt l­îng thiÕt kÕ cña c¸c l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nµy còng kh¸c nhau. ChÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn nh­: sù trïng lÆp th«ng tin, chi phÝ kiÓm tra c¸c rµng buéc toµn vÑn. Sù chuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ. Trong thùc tÕ, ë nh÷ng b­íc tiÕp cËn ®Çu tiªn, ng­êi ph©n tÝch thiÕt kÕ rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc ngay mét c¬ së d÷ liÖu cña mét øng dông sÏ gåm nh÷ng l­îc ®å quan hÖ con (thùc thÓ) nµo (cã chÊt l­îng cao), mçi l­îc ®å quan hÖ con cã nh÷ng thuéc tÝnh vµ tËp phô thuéc hµm ra sao?. Th«ng qua mét sè kinh nghiÖm, ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ cã thÓ nhËn diÖn ®­îc c¸c thùc thÓ cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nh­ng lóc ®ã chÊt l­îng cña nã ch­a h¼n ®· cao. B»ng ph­¬ng ph¸p chuÈn ho¸, ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu ®Ó ®­a vµo khai th¸c. ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c quy t¾c ph©n tÝch vµo c¸c danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ: - Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i (cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ). - Tr¸nh d­ thõa (c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c). §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Codd, ®· ®­a ra 3 d¹ng chuÈn (1NF, 2NF, 3NF). Ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông 3 quy t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc, c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸ hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn thø 3 (3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. Thèng kª danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau: DS thuéc tÝnh 1NF 2NF 3NF M· kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng NghÒ nghiÖp KH Sè CMNDKH Tªn N§BH Tuæi N§BH Giíi tÝnh Quan hÖ kh¸ch hµng §Þa chØ Th«ng tin søc kháe Sè CMND NghÒ nghiÖp §Þa chØ kh¸ch hµng Sè §TKH Sè hîp ®ång Ngµy hîp ®ång M· ®¹i lý Tªn ®¹i lý §Þa chØ ®¹i lý TiÒn hoa hång N¨m hîp ®ång M· s¶n phÈm Tªn lo¹i s¶n phÈm PhÝ b¶o hiÓm PhÝ ®iÒu kho¶n riªng1 PhÝ ®iÒu kho¶n riªng2 Kú h¹n Thêi h¹n Tæng phÝ b¶o hiÓm Tæng phÝ ®kr1 Tæng phÝ ®kr2 Tæng phÝ Ngµy kÕt thóc Néi dung båi th­êng Ngµy yªu cÇu Ngµy båi th­êng Sè tiÒn båi th­êng Néi dung thanh to¸n Ngµy thanh to¸n M· kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng NghÒ nghiÖp KH Sè CMNDKH Tªn N§BH Tuæi N§BH Giíi tÝnh Quan hÖ kh¸ch hµng §Þa chØ Th«ng tin søc kháe Sè CMND NghÒ nghiÖp §Þa chØ kh¸ch hµng Sè §TKH Sè hîp ®ång Ngµy hîp ®ång M· ®¹i lý Tªn ®¹i lý §Þa chØ ®¹i lý TiÒn hoa hång N¨m hîp ®ång M· s¶n phÈm Tªn lo¹i s¶n phÈm PhÝ b¶o hiÓm PhÝ ®iÒu kho¶n riªng1 PhÝ ®iÒu kho¶n riªng2 Kú h¹n Thêi h¹n Tæng phÝ b¶o hiÓm Tæng phÝ ®kr1 Tæng phÝ ®kr2 Tæng phÝ Ngµy kÕt thóc Néi dung båi th­êng Ngµy yªu cÇu Ngµy båi th­êng Sè tiÒn båi th­êng Néi dung thanh to¸n Ngµy thanh to¸n M· kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng NghÒ nghiÖp KH Sè CMNDKH Tªn N§BH Tuæi N§BH Giíi tÝnh Quan hÖ kh¸ch hµng §Þa chØ Th«ng tin søc kháe Sè CMND NghÒ nghiÖp §Þa chØ kh¸ch hµng Sè §TKH M· kh¸ch hµng Sè hîp ®ång Ngµy hîp ®ång M· ®¹i lý Tªn ®¹i lý TiÒn hoa hång §Þa chØ ®¹i lý N¨m hîp ®ång M· s¶n phÈm Tªn lo¹i s¶n phÈm PhÝ b¶o hiÓm PhÝ ®iÒu kho¶n riªng1 PhÝ ®iÒu kho¶n riªng2 Kú h¹n Thêi h¹n Tæng phÝ b¶o hiÓm Tæng phÝ ®kr1 Tæng phÝ ®kr2 Tæng phÝ Ngµy kÕt thóc Néi dung båi th­êng Ngµy yªu cÇu Ngµy båi th­êng Sè tiÒn båi th­êng Néi dung thanh to¸n Ngµy thanh to¸n M· kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng NghÒ nghiÖp KH Sè CMNDKH Tªn N§BH Tuæi N§BH Giíi tÝnh Quan hÖ kh¸ch hµng §Þa chØ Th«ng tin søc kháe Sè CMND NghÒ nghiÖp §Þa chØ kh¸ch hµng Sè §TKH Sè hîp ®ång M· kh¸ch hµng Ngµy hîp ®ång M· ®¹i lý M· s¶n phÈm PhÝ b¶o hiÓm PhÝ ®iÒu kho¶n riªng1 PhÝ ®iÒu kho¶n riªng2 Kú h¹n Tæng phÝ b¶o hiÓm Tæng phÝ Ngµy kÕt thóc M· ®¹i lý TiÒn hoa hång Ngµy thanh to¸n tiÒn M· s¶n phÈm Tªn lo¹i s¶n phÈm M· kh¸ch hµng Ngµy thanh to¸n PhÝ b¶o hiÓm Néi dung thanh to¸n M· kh¸ch hµng Ngµy yªu cÇu Ngµy båi th­êng Sè tiÒn båi th­êng Néi dung båi th­êng M· ®¹i lý Tªn ®¹i lý §Þa chØ ®¹i lý ( Chó gi¶i: 1. KH: Kh¸ch hµng 2. CMNDKH: Chøng minh nh©n d©n kh¸ch hµng 3. N§BH: Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm 4. §TKH: §iÖn tho¹i kh¸ch hµng 5. ®kr1: §iÒu kho¶n riªng 1 6. ®kr2: §iÒu kho¶n riªng 2) * Tªn c¸c thùc thÓ sau khi chuÈn ho¸ (3NF). HOSO( M· kh¸ch hµng, Tªn kh¸ch hµng, NghÒ nghiÖp kh¸ch hµng, Sè chøng minh nh©n d©n kh¸ch hµng, Tªn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, Tuæi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, Giíi tÝnh, Quan hÖ kh¸ch hµng, §Þa chØ, Th«ng tin søc kháe, Sè chøng minh nh©n d©n, NghÒ nghiÖp, §Þa chØ kh¸ch hµng, Sè ®iÖn tho¹i kh¸ch hµng). hopdong(Sè hîp ®ång, M· kh¸ch hµng, Ngµy ho¸ ®¬n, M· ®¹i lý, M· s¶n phÈm, PhÝ b¶o hiÓm, PhÝ ®iÒu kho¶n riªng 1, PhÝ ®iÒu kho¶n riªng 2, Kú h¹n, Thêi h¹n, Tæng phÝ b¶o hiÓm, Tæng phÝ ®iÒu kho¶n riªng 1, Tæng phÝ ®iÒu kho¶n riªng 2, Tæng phÝ, Ngµy kÕt thóc). boithuong( M· kh¸ch hµng , Néi dung båi th­êng, Ngµy yªu cÇu, Ngµy båi th­êng, Sè tiÒn båi th­êng). sanphambh(M· SP , Tªn lo¹i s¶n phÈm). TTdaily(M· ®¹i lý , Tªn ®¹i lý, §Þa chØ ®¹i lý). Thanhtoan(Néi dung thanh to¸n, M· kh¸ch hµng, PhÝ b¶o hiÓm, Ngµy thanh to¸n). Hoadon(M· ®¹i lý, Ngµy tr¶ tiÒn, TiÒn hoa hång, Tyle). Ch­¬mg IV ThiÕt kÕ hÖ thèng 4.1. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu §Ó ch­¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng tèt vµ giao diÖn thuËn lîi, dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t tõ thùc tÕ, ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ gåm 7 b¶ng d÷ liÖu ®ã lµ: b¶n HOSO, b¶ng HOPDONG, b¶ng TTDAILY, b¶ng BOITHUONG, b¶ng THANHTOAN, b¶ng SANPHAMBH, b¶ng HOADON. Sau ®©y lµ tæ chøc c¸c tËp tin c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 4.1.1. B¶ng HOSO * Chøc n¨ng: L­u tr÷ c¸c th«ng tin kh¸ch hµng mua b¶o hiÓm cña c«ng ty, ®©y lµ c¬ së cña qu¸ tr×nh qu¶n lý B¶o hiÓm. Field Field name Type Size DiÔn gi¶i 1 Makh Text 10 M· kh¸ch hµng 2 TªnKH Text 30 Tªn kh¸ch hµng 3 nghenghiepKH Text 50 NghÒ nghiÖp KH 4 socmndkh Number 9 Sè CMND 5 tenndbh Text 30 Tªn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm 6 tuoindbh Number 10 Tuæi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm 7 gioitinh Text 10 Giíi tÝnh 8 quanheKH Text 10 Quan hÖ kh¸ch hµng 9 TTgiadinh Text 30 Th«ng tin gia ®×nh 10 TTsuckhoe Text 10 T×nh tr¹ng søc kháe 11 socmnd Number 9 Sè CMND 12 nghenghiep Text 30 NghÒ nghiÖp 13 diachikh Text 50 §Þa chØ kh¸ch hµng 14 sodtkh Number 9 Sè ®iÖn tho¹i kh¸ch hµng 4.1.2. B¶ng HOADON TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 madl Text 10 M· ®¹i lý 2 TYLE Text 30 Tû lÖ hoa hång 3 Tienhh Number 10 TiÒn hoa hång 4 NGAYTH Date/Time Ngµy tr¶ tiÒn 4.1.2. B¶ng hopdong * Chøc n¨ng: L­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång cña kh¸ch hµng ký kÕt víi C«ng ty khi mua B¶o hiÓm. TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 sohd Text 10 Sè hîp ®ång 2 Ngayhd Date/Time 08 Ngµy hîp ®ång 3 madl Text 05 M· ®¹i lý 4 masp Text 10 M· s¶n phÈm 5 makh Text 10 M· kh¸ch hµng 6 phibh Number 15 PhÝ b¶o hiÓm 7 phidkr1 Number 15 PhÝ ®iÒu kiÖn riªng 1 8 phidkr2 Number 15 PhÝ ®iÒu kiÖn riªng 2 9 kyhan Text 30 Kú h¹n 10 thoihan Text 30 Thêi h¹n 11 tongphidkr1 Number 15 Tæng phÝ b¶o hiÓm 12 tongphidkr2 Number 15 Tæng phÝ ®iÒu kho¶n riªng 13 tongphi Number 15 Tæng phÝ 14 ngayketthuc Date/Time 08 Ngµy kÕt thóc 4.1.3. B¶ng ttdaily * Chøc n¨ng: Chøa danh s¸ch c¸c ®¹i lý tham gia b¸n b¶o hiÓm cña c«ng ty, ®ång thêi còng lµ th«ng tin riªng cña ®¹i lý ®ã trong suèt qu¸ tr×nh tham gia b¸n B¶o hiÓm cho c«ng ty, c¸c ®¹i lý ®­îc h­ëng hoa hång theo sè hîp ®ång. TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 madl Text 10 M· ®¹i lý 2 tendl Text 30 Tªn ®¹i lý 3 §IACHIDL Text 30 §Þa chØ ®¹i lý 4.1.4. B¶ng Sanphambh * Chøc n¨ng: Danh s¸ch c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm ®­îc giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng, ®Ó kh¸ch hµng cã sù lùa chän phï hîp khi tham gia mua b¶o hiÓm. TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 masp Text 12 M· s¶n phÈm 2 tenloaisp Text 30 Tªn lo¹i s¶n phÈm 4.1.5. B¶ng thanhtoan. * Chøc n¨ng: L­u tr÷ c¸c th«ng sè khi kh¸ch hµng ®Õn thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm theo ®Þnh kú cña hîp ®ång. TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 noidungtt Text 50 Néi dung thanh to¸n 2 makh Text 10 M· kh¸ch hµng 3 phibh Number 15 PhÝ b¶o hiÓm 4 ngaytt Date/Time 08 Ngµy thanh to¸n 4.1.6. B¶ng boithuong. * Chøc n¨ng: L­u tr÷ th«ng tin båi th­êng cña c«ng ty b¶o hiÓm khi kh¸ch hµng gÆp rñi ro trong cuéc sèng. TT Tªn Tr­êng Type Size DiÔn gi¶i 1 noidungbt Text 50 Néi dung båi th­êng 2 ngayyc Date/Time 08 Ngµy yªu cÇu 3 ngaybt Date/Time 08 Ngµy båi th­êng 4 makh Text 10 M· kh¸ch hµng 5 SOtienbt Number 15 Sè tiÒn båi th­êng 4. 2. ThiÕt kÕ giao diÖn ch­¬ng tr×nh Giíi thiÖu mét sè giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 4.2.1. Menu chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 4.2.2. Giao diÖn vÒ th«ng tin kh¸ch hµng. 4.2.3. Giao diÖn vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm: 4.2.4: Giao diÖn vÒ th«ng tin ®¹i lý 4.2.5. Giao diÖn vÒ s¶n phÈm b¶o hiÓm 4.2.6. Giao diÖn vÒ Th«ng tin båi th­êng: 4.2.7. Giao diÖn vÒ Xem th«ng tin kh¸ch hµng: * Xem tÊt c¶ th«ng tin: * Xem theo ký tù: 4.2.8. Giao diÖn vÒ xem th«ng tin ®¹i lý: 4.2.9. Giao diÖn vÒ t×m kiÕm th«ng tin kh¸ch hµng: 4.2.10. Giao diÖn vÒ t×m kiÕm th«ng tin ®¹i lý theo m· ®¹i lý: 4.2.11. Giao diÖn vÒ t×m kiÕm hîp ®ång b¶o hiÓm theo m· hîp ®ång: 4.2.12. Giao diÖn vÒ t×m kiÕm th«ng tin thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm theo m· kh¸ch hµng: ThiÕt kÕ tµi liÖu xuÊt __________***___________ Tæng C.Ty B¶o hiÓm ViÖt Nam céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam B¶o hiÓm nh©n thä Hµ tÜnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §Þa chØ: Sè 35 §­êng Hµ Huy TËp , P.Nam Hµ, TX.Hµ TÜnh. Ho¸ ®¬n thu phÝ B¶o hiÓm nh©n thä (Liªn 2: Giao kh¸ch hµng) Hä tªn ng­êi tham gia b¶o hiÓm: §Æng ThÞ Hoa Lý §Þa chØ: Th¹ch Hµ - Hµ TÜnh Hîp ®ång b¶o hiÓm sè: H§000001. Sè tiÒn b¶o hiÓm:5000000 ®ång PhÝ b¶o hiÓm cho thêi h¹n tõ ngµy:03/02/2006. §Õn ngµy: 03/05/2006 PhÝ b¶o hiÓm: 500 000 ®ång.(B»ng ch÷: N¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n) Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2006 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, ghi râ hä tªn) ___________***___________ Ch­¬ng V An toµn d÷ liÖu I. T¹i sao ph¶i ®Æt vÊn ®Ò an toµn d÷ liÖu Nh÷ng sù cè cã thÓ x¶y ra - §Üa cøng bÞ háng - M¸y bÞ nhiÔm Virus - MÊt ®iÖn ®ét ngét - Thay ®æi quªn kh«ng l­u... §èi víi hÖ thèng cã l­îng lín th× viÖc cËp nhËt l¹i d÷ liÖu ®· tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ bÊt tiÖn. §Ó kh¾c phôc viÖc mÊt m¸t d÷ liÖu do sù cè th× chóng ta ph¶i tæ chøc c«ng t¸c an toµn d÷ liÖu. II. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc an toµn d÷ liÖu Tïy thuéc vµo c«ng t¸c tin häc ho¸ trªn thùc tÕ ë tõng n¬i ta cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p hoÆc ¸p dông ®ång thêi c¸c ph­¬ng ph¸p sau: 1.Backup sè liÖu Ph­¬ng ph¸p nµy rÊt ®¬n gi¶n cã thÓ ¸p dông víi bÊt cø n¬i nµo. - C¸c sè liÖu ®­îc ghi ra ®Üa tõ, quang hay mét sè thiÕt bÞ l­u tr÷ kh¸c. C«ng viÖc ghi l­u ®­îc lµm theo mét ®Þnh kú nµo ®ã. §Þnh kú cµng ng¾n th× l­îng d÷ liÖu ®­îc ®¶m b¶o cµng lín. ViÖc ®Þnh kú tuú thuéc vµo l­îng d÷ liÖu cã ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn hay kh«ng. 2. Dïng hai æ ®Üa theo chÕ ®é soi g­¬ng Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi m¹ng m¸y tÝnh nã ®ßi hái hai æ cøng hoµn toµn gièng nhau. Theo c¬ chÕ nµy chóng ta cñng lµm viÖc víi mét æ ®Üa nh­ b×nh th­êng. Hai æ ®Üa nµy sÏ tù ®éng cËp nhËt d÷ liÖu cña nhau. Trong ®ã mét æ ®Üa sÏ sö dông ®Ó lµm viÖc hµng ngµy, æ cßn l¹i chØ ®Ó l­u tr÷ d÷ liÖu nh­ mét b¶n sao. Khi cã sù cè x¶y ra ë æ ®Üa nµy th× ta vÉn cßn d÷ liÖu trªn æ ®Üa kh¸c. kÕt luËn X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng. Tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã tÇm nh×n bao qu¸t, t×m kiÕm nhanh chãng c¸c th«ng tin cÇn n¾m b¾t, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao, chi phÝ thÊp. 1. Nh×n mét c¸ch tæng thÓ kho¸ luËn cña m×nh t«i nhËn thÊy kho¸ luËn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: * Tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý B¶o hiÓm Nh©n thä. * T×m hiÓu ng«n ng÷ Visual Basic kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu Access. * Thùc hiÖn cËp nhËt th«ng tin kh¸ch hµng, th«ng tin ®¹i lý, th«ng tin s¶n phÈm, xö lý c¸c th«ng tin thanh to¸n tiÒn hoa hång, thu phÝ b¶o hiÓm, båi th­êng b¶o hiÓm, thèng kª danh môc kh¸ch hµng, danh môc ®¹i lý, danh môc s¶n phÈm, danh môc hîp ®ång, t×m kiÕm vµ xem theo yªu cÇu. . * Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, th©n thiÖn dÔ sö dông. 2. H­íng nghiªn cøu tiÕp theo * Dïng ng«n ng÷ ViSual Basic kÕt hîp víi c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh¸c lín h¬n nh­ SQL sever, Oracle,.... ®Ó cã thÓ ®­a lªn m¹ng côc bé, cã kh¶ n¨ng hç trî ®a ng­êi dïng, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh. * TiÕp tôc ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh theo quy m« lín h¬n, bao gåm xö lý c¸c kh¸ch hµng hÕt h¹n hîp ®ång mét c¸ch tù ®éng, thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm mét c¸ch tèi ­u h¬n, qu¶n lý ®éi ngò nh©n viªn t­ vÊn cña C«ng ty. * X©y dùng ch­¬ng tr×nh hoµn thiÖn ¸p dông vµo thùc tÕ. tµi liÖu tham kh¶o [1]- NguyÔn ThÞ Ngäc Mai (Chñ biªn) - Microsoft Visual Basic & LËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu 6.0 - NXB Lao ®éng - X· héi 2002. [2]- NguyÔn V¨n Ba - Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin - NXB §¹i häc Quèc gia, Hµ néi 2003. [3]- Ph¹m Quang Tr×nh - NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu - Tñ s¸ch §¹i häc Vinh 2000. [4]- §Ëu Quang TuÊn - Tù häc lËp tr×nh Visual Basic - Nhµ xuÊt b¶n trÎ 2000. [5]- Hoµng H÷u ViÖt - Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0 - Khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh. [6]- NguyÔn TÕ An - Gi¸o tr×nh nhËp m«n c¬ së d÷ liÖu - §¹i häc Quèc gia Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. [7]- Ph¹m V¨n Êt - Kü thuËt lËp tr×nh Access trªn Windows - NXBKHKT Hµ Néi 1997. [8]- TrÞnh Anh Toµn - H­íng dÉn häc b»ng h×nh ¶nh Visual Basic - Nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng 2002. [9]- TrÇn Thµnh Trai - Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý - NXB trÎ. [10]- Tham kh¶o mét sè tµi liÖu cña C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ TÜnh. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ ®Ò tµi 1. Lý do chän ®Ò tµi 1 2. Yªu cÇu cña ®Ò tµi 1 3. Lùa chän c«ng cô cµi ®Æt 2 4. M«i tr­êng lµm viÖc 4 Ch­¬ng II : Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng hÖ thèng I. Néi dung kh¶o s¸t 5 II. Th«ng tin ®Çu vµo ®Çu ra cña hÖ thèng 5 2.1. Th«ng tin ®Çu vµo 7 2.2. Th«ng tin ®Çu ra 15 Ch­¬ng III : Ph©n tÝch hÖ thèng 3.1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch 16 3.2. Ph©n tÝch hÖ thèng cñ 16 3.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi 17 3.4. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 18 3.5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 20 3.5.1.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 20 3.5.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 21 3.5.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 22 3.6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh 25 Ch­¬ng IV : ThiÕt kÕ hÖ thèng 4.1. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 28 4.2. ThiÕt kÕ giao diÖn 31 4.3. ThiÕt kÕ tµi liÖu xuÊt 38 Ch­¬ng V : An toµn d÷ liÖu 42 KÕt luËn 43

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.ppt
Luận văn liên quan