Khóa luận Ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lƣu vực sông Bé

Mô phỏng LLDC lƣu vực sông Bé trong giai đoạn 1979 - 2007 bằng mô hình SWAT và kiểm định mô hình với số liệu thực đo tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa, kết quả đạt loại khá (giá trị R2 và NSI đều đạt trên 0,7). Trong giai đoạn từ 1979 - 2007:  Dòng chảy tại Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc xác định theo sự biến động của lƣợng mƣa. Dòng chảy tại hai tiểu lƣu vực trong giai đoạn 1979 - 1997 đạt đỉnh mùa mƣa (Tháng VIII/1986, IX/1992 và X/1994), các tháng còn lại trong năm (nhất là trong mùa cạn) dòng chảy rất nhỏ.  Giai đoạn 1979 - 1994: tính chất của dòng chảy lũ trong giai đoạn này là tăng về cƣờng độ nhƣng biến đổi ít đột ngột, bắt đầu Tháng V và kết thúc vào Tháng X. Tại hai trạm, đỉnh lũ xuất hiện vào Tháng IX với lƣu lƣợng 280,76 m3/s (Phƣớc Long) và 609,91 m3/s (Phƣớc Hòa). LLDC trung bình các tháng trong mùa cạn là 40,27 m3/s (Phƣớc Long) và 82,43 m3/s (Phƣớc Hòa)

pdf95 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lƣu vực sông Bé, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hình, đất lầy thụt và đất thuộc ao hồ, sông suối chiếm diện tích 11.592,22 ha (1,59 %). 1.3.9 Thảm thực vật Diện tích đất lâm nghiệp hiện nay trên lƣu vực vào khoảng 383.875 ha, chiếm 50,2 % diện tích lƣu vực, tập trung chủ yếu ở đầu nguồn và phía Đông lƣu vực. Tiềm năng rừng trên lƣu vực cũng rất lớn, song do việc mở rộng diện tích canh tác và khai thác bừa bãi, đặc biệt trong những thập niên 80; 90 nên diện tích rừng bị thu hẹp đáng kể. Tính đến năm 2005, rừng trên lƣu vực sông Bé chỉ chiếm khoảng 35,5 % [38] tổng diện tích tự nhiên. Ngoài rừng tự nhiên, rừng trồng cũng có diện tích lớn chủ yếu là các loại cây lâm nghiệp làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu có giá trị. Nhìn chung, rừng trên lƣu vực bị tàn phá nặng nề, nhiều nơi chỉ còn đồi trọc, nên một số nơi tình trạng môi trƣờng bị xuống cấp nghiêm trọng và hậu quả là đất bị xói mòn; rửa trôi, đặc biệt để xảy ra lũ quét ảnh hƣởng đến tính mạng và tài sản của ngƣời dân (Cục Quản lý TNN thuộc Bộ TNMT và VQHTLMN, 2007). 1.3.10 Thủy văn Lƣu vực sông Bé có diện tích 7.650 km2, LLDC là 255 m3/s (8.53 tỷ m3 ), chiều dài sông chính 331 km, hệ số uốn khúc 1,4 và độ dốc lòng sông là 0,0032. Đoạn thƣợng nguồn, sông chảy gần nhƣ theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam, sau đó chuyển ngƣợc lên theo hƣớng Đông Nam - Tây Bắc, tiếp đó đi theo hƣớng gần với Bắc - Nam và cuối c ng là hƣớng Tây Bắc - Đông Nam trƣớc khi nhập vào dòng chính sông Đồng Nai. Hình 2.4: Bản đồ thủy văn lƣu vực sông Bé [39] Giống nhƣ phân bố mƣa, phân bố dòng chảy cũng rất không đồng đều trên lƣu vực. Nơi có lƣợng dòng chảy lớn nhất là phần thƣợng nguồn và phía Đông lƣu vực, đặc biệt là phần thƣợng nguồn nhánh Đak Glun và các suối ở phía Đông của Đồng Phú, với module dòng chảy có thể đạt từ 45 - 55 l/s.km2. Nơi có lƣợng dòng chảy nhỏ là vùng phía Tây Nam hạ lƣu với module dòng chảy đạt khoảng 28 - 30 l/s.km2 . Bảng 2.6: Một số đặc trƣng dòng chảy chính ở lƣu vực sông Bé (Nguồn: VQHTLMN, 2002) Chi chú: F diện tích lƣu vực (km2); X0 lƣu lƣợng bình quân nhiều năm (mm); Y0 dòng chảy bình quân nhiều năm (mm); M0 module dòng chảy (l/s.km 2 ); Q0 lƣu lƣợng dòng chảy bình quân nhiều năm (m 3 /s); W0 tổng lƣợng dòng chảy (10 9 m 3 ). 1.4 Kinh tế - xã hội 1.4.1 Dân cƣ, xã hội Dân số trên toàn lƣu vực vào khoảng 1,6 triệu ngƣời, trong đó dân cƣ thành thị chiếm khoảng 16 % (Tổng cục Thống kê, 2009). Dân cƣ tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu kinh tế. Có 40 dân tộc sống trên diện tích lƣu vực, đông nhất là ngƣời Kinh (81%), ngƣời Xtiêng là dân tộc bản địa của khu vực Đông Nam Bộ (10 %), ngƣời Tày và ngƣời Nùng là các dân tộc có nguồn gốc phía Bắc di cƣ vào (5 %) và còn lại là các dân tộc khác. [40] 1.4.2 Hiện trạng phát triển kinh tế Kinh tế trên lƣu vực phát triển nhanh với nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế và đồn điền. Lợi thế của lƣu vực là phần lớn diện tích đất khá tốt, phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp, nông nhiệp có giá trị cao. Trên lƣu vực sông Bé, có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, tiềm năng du lịch của lƣu vực tƣơng đối dồi dào, có nét đặc thù riêng. Nông - lâm nghiệp là thế mạnh trong lƣu vực, tiềm năng phát triển ngành này rất lớn. Diện tích trồng cây công nghiệp liên tục gia tăng. Các cây trồng chủ yếu là cao su, điều, cà phê và tiêu. Các ngành công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác và các loại khác không đáng kể. Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp gồm đá khai thác, thực phẩm chế biến, gỗ, 1.5 Hiện trạng khai thác TNN trên lƣu vực sông Bé Sông Bé giữ vai trò khá độc lập trên một lƣu vực riêng của hệ thống sông Đồng Nai. Nó cung cấp nguồn nƣớc cho sinh hoạt, sản xuất, và góp phần nuôi sống ngƣời dân trên lƣu vực sông từ bao đời nay. Tiềm năng lớn nhất là đem lại nguồn năng lƣợng điện vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nguồn nƣớc sông Bé không chỉ cung cấp cho các nhu cầu phát triển trong lƣu vực mà còn cho vùng lân cận và hạ lƣu. 1.5.1 Tiềm năng thủy điện: Hình 2.5: Sơ đồ bậc thang thủy điện trên sông Bé [41] Lƣu vực sông Bé có địa hình bậc thang nên có tiềm năng lớn về thủy điện. Hiện nay, trên lƣu vực sông Bé đã đƣợc đầu tƣ xây dựng xong bốn công trình thủy điện gồm Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phƣớc Hòa hòa vào lƣới điện quốc gia để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của cả nƣớc, đồng thời cấp nƣớc cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho vùng hạ du. Việc đầu tƣ xây dựng bốn nhà máy thủy điện nêu trên, đặc biệt là thủy điện Phƣớc Hòa trên sông Bé đƣợc đánh giá là hệ thống khai thác hoàn chỉnh nhất về bậc thang thủy điện trong cả nƣớc. 1.5.2 Tiềm năng cung cấp nƣớc cho tƣới tiêu và sinh hoạt Với tổng lƣợng nƣớc trung bình từ 5 - 8 tỷ m3 hàng năm, ngoài việc đáp ứng nhu cầu cung cấp điện, các công trình hồ chứa nhằm cung cấp nƣớc cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra các sông suối nhỏ trên lƣu vực có tiềm năng xây dựng các hồ chứa hoặc đập dâng nhằm khai thác nguồn nƣớc. Hiện nay, trong quy hoạch dự kiến xây dựng khoảng 40 hồ chứa nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng. Sông Bé đƣợc đánh giá là một con sông khai thác khá triệt để tiềm năng nguồn nƣớc mặt trong lƣu vực khá dồi dào. Tuy nhiên do TNN trong vùng phân bố không đồng đều theo không gian và thời gian nên xãy ra nguy cơ thiếu hụt nƣớc hoặc không đảm bảo các yêu cầu sử dụng nƣớc, nhất là m a khô. Đây là một vấn đề bất lợi cho việc sử dụng nguồn nƣớc mặt cho sinh hoạt và phát triển sản xuất. Hiện nay và trong tƣơng lai nguồn nƣớc trong sông Bé đƣợc sử dụng với nhiều mục đích và điều tiết cho lƣu vực lân cận nên vấn đề quản lý nguồn nƣớc sông Bé là rất cần thiết. Bảng 2.7: Tiềm năng cung cấp nƣớc của các hồ trên sông Bé (Nguồn: VQHTLMN, 2002) [42] 1.5.3 Tiềm năng và nhu cầu sử dụng nƣớc lƣu vực sông Bé Lƣu vực sông Bé có nguồn nƣớc dồi dào trong hệ thống sông Đồng Nai. Theo nghiên cứu VQHTLMN (2007), LLDC trung bình hàng năm trên lƣu vực là 255 m3/s và tổng lƣợng nƣớc mặt hàng năm trên lƣu vực nhận đƣợc khoảng 8 triệu m3.Với tiềm năng phong phú nói trên, nguồn nƣớc lƣu vực đƣợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu nƣớc không chỉ của các tỉnh nằm trên lƣu vực mà còn cho các địa phƣơng lân cận. Theo tài liệu nghiên cứu (Tô Văn Trƣờng và nnk , 2008), các hộ d ng nƣớc tại các bậc thang trên Sông Bé hiện tại và đến năm 2020 bao gồm nhu cầu tƣới nƣớc cho nông nghiệp, nhu cầu nƣớc cho thủy điện, nhu cầu chuyển nƣớc cho Hồ Dầu Tiếng, nhu cầu cung cấp nƣớc cho nhà máy nƣớc Nam Bình Dƣơng và dòng chảy môi trƣờng cho vùng hạ lƣu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình trạng thiếu nƣớc cục bộ vẫn xảy ra trên lƣu vực sông Bé. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nƣớc ngày một tăng cao dƣới áp lực gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội. 2. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Phƣơng tiện - phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.1 Phƣơng tiện nghiên cứu  Địa điểm vùng nghiên cứu: lƣu vực sông Bé.  Trang thiết bị và phần mềm: máy vi tính, phần mềm Arcgis 9.3 và phần mềm SWAT.  Nguồn dữ liệu: đề tài sử dụng các dữ liệu bao gồm không gian và thuộc tính đƣợc thu thập bởi VQHTLMN từ năm 1979 - 2007, dữ liệu đƣợc CIGAR mô phỏng theo kịch bản BĐKH B2 của IPCC từ 2008 - 2030. 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp chính đƣợc sử dụng trong luận văn gồm:  Phƣơng pháp phân tích thống kê: thu thập, tổng hợp, hồi cứu và phân tích các kết quả đã nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có lên quan đến đề tài. [43]  Phƣơng pháp GIS: biên tập bản đồ, tích hợp dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT, hiển thị kết quả chạy mô hình và kết quả nghiên cứu.  Phƣơng pháp mô hình SWAT: thiết lập mô hình, giai đoạn 1979 - 2007 (tính toán LLDC và kiểm định; đánh giá kết quả mô hình), dự báo BĐKH (mô phỏng LLDC từ 2008 - 2030). 2.2 Mô phỏng LLDC trong SWAT từ năm 1979 - 2007 Tiến trình thực hiện bao gồm các bƣớc chính: phân định lƣu vực, phân tích đơn vị thủy văn, ghi chép dữ liệu đầu vào, chạy mô hình và đánh giá mô hình. Sơ đồ mô phỏng LLDC trên lƣu vực bằng mô hình SWAT (các bƣớc chạy mô hình đƣợc trình bày chi tiết trong phụ lục 1): Hình 2.6: Quá trình mô phỏng LLDC 2.2.1 Thu thập dữ liệu Để phục vụ mục đích tính toán LLDC lƣu vực sông Bé, các lớp số liệu đầu vào đã đƣợc thu thập và xử lý trên phần mềm Arcgis 9.3, bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. [44]  Dữ liệu không gian: bản đồ địa hình, bản đồ sử dụng đất, bản đồ thổ nhƣỡng.  Dữ liệu thuộc tính: dữ liệu thời tiết, LLDC thực đo. Trƣớc khi chạy mô hình, tất cả các dữ liệu đều đƣợc thiết lập đúng theo yêu cầu của mô hình SWAT. a. Dữ liệu địa hình Dữ liệu địa hình của lƣu vực sông Bé đƣợc cung cấp bởi VQHTLMN, thể hiện dƣới dạng đƣờng đồng mức, với khoảng cao đều nhỏ nhất là 5 m. Trƣớc khi đƣa vào mô hình SWAT để mô phỏng mạng lƣới dòng chảy của lƣu vực, dữ liệu này đã đƣợc chuyển đổi sang dạng mô hình độ cao số (DEM) với độ phân giải không gian 5 m. Hình 2.7: Bản đồ địa hình lƣu vực sông Bé (độ cao) [45] b. Dữ liệu thổ nhƣỡng Các thông số thổ nhƣỡng cần thiết cho quá trình mô phỏng thủy văn trong SWAT đƣợc chia thành hai nhóm, tính chất vật lý và tính chất hóa học của đất. Đối với nghiên cứu này, dữ liệu đất lƣu vực sông Bé đƣợc lấy từ bản đồ đất toàn cầu của FAO (1995) ở độ phân giải không gian 10 km, bao gồm hai lớp đất (0 - 30 cm và 30 - 100 cm) cùng với tính chất vật lý và hóa học của đất. Hình 2.8: Bản đồ loại đất lƣu vực sông Bé [46] Bảng 2.8: Các loại đất trên lƣu vực sông Bé (theo FAO,1995) (Nguồn: VQHTLMN, 2007) c. Dữ liệu sử dụng đất Bản đồ sử dụng đất năm 1993 của lƣu vực sông Bé với 15 loại hình sử dụng đất khác nhau, đƣợc phân loại lại theo bảng mã sử dụng đất trong SWAT. Hình 2.9: Bản đồ loại hình sử dụng đất lƣu vực sông Bé [47] Bảng 2.9: Các loại hình sử dụng đất trên lƣu vực sông Bé d. Dữ liệu thời tiết Khí hậu của lƣu vực cung cấp năng lƣợng, độ ẩm và xác định tầm quan trọng tƣơng đối của các thành phần trong chu trình thủy văn. Dữ liệu thời tiết cần thiết cho SWAT bao gồm lƣợng mƣa ngày, nhiệt độ không khí trong ngày lớn nhất; nhỏ nhất, bức xạ Mặt Trời, tốc độ gió và độ ẩm tƣơng đối. Trong đó các thông số lƣợng mƣa hàng ngày, nhiệt độ không khí trong ngày lớn nhất; nhỏ nhất là yêu cầu bắt buộc, các thông số còn lại t y vào điều kiện có thể có hay không. Những dữ liệu này có thể là dữ liệu thu đƣợc từ các trạm khí tƣợng hoặc dữ liệu mô phỏng. Dựa vào nguồn dữ liệu thu thập đƣợc từ VQHTLMN và dữ liệu khí tƣợng toàn cầu của SWAT, nghiên cứu đã chọn và sử dụng nguồn dữ liệu từ 11 trạm đo. Ghi chú: P (Lƣợng mƣa), T (Nhiệt độ), S (Nhật chiếu), W (Gió), H (Độ ẩm), E (Bốc hơi), (*): trạm dữ liệu toàn cầu của SWAT (nguồn dữ liệu toàn cầu của SWAT, tham khảo thêm tại trang web [48] Bảng 2.10: Đặc trƣng địa lý của các trạm quan trắc Hình 2.10: Bản đồ phân bố trạm khí tƣợng thủy văn lƣu vực sông Bé [49] e. Dữ liệu dòng chảy thực đo Dữ liệu lƣu lƣợng dòng chảy thực đo đƣợc cung cấp bởi VQHTLMN tại hai trạm quan trắc thủy văn là Phƣớc Long và Phƣớc Hòa nằm trên dòng sông chính của lƣu vực sông Bé, đƣợc sử dụng để đánh giá kết quả mô phỏng dòng chảy của mô hình SWAT. Bảng 2.11: Trạm quan trắc thủy văn trên lƣu vực sông Bé 2.2.2 Tiến trình thực hiện mô hình SWAT Đầu vào Đối tƣợng nghiên cứu Mô phỏng lƣu vực Phân tích đơn vị thủy văn Thiết lập và chạy mô hình Kiểm định mô hình Đầu vào Đầu vào Đầu vào Chấp nhận Thông qua mô hình Chấp nhận Lƣu vực sông Bé LLDC Mô hình số độ cao Setup and Preprocessing Network Delineation by Threshold Method Custom Outllet/ Inlet Definition and Delineation Trạm thời tiết Nhiệt độ Lƣợng mƣa Mô hình DEM Mạng lƣới thủy văn Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bản đồ đất Bản đồ độ dốc Chấp nhận Kết quả nền Không chấp nhận Độ ẩm Bức xạ Mặt Trời GióĐầu vào Hình 2.11: Quy trình ứng dụng mô hình SWAT trong mô phỏng LLDC lƣu vực sông Bé [50] a. Phân định lƣu vực Định nghĩa lƣu vực đƣợc chia thành năm bƣớc: thiết lập bản đồ mô hình số độ cao DEM, định nghĩa sông (Stream Definition), định nghĩa cửa đổ nƣớc vào/ra của tiểu lƣu vực (Outlet and Inlet Definition), lựa chọn cửa đổ nƣớc ra của lƣu vực (Watershed Outlets selection and Definition), tính toán các thông số của tiểu lƣu vực (Calculation os Subbasin Parameters). Hình 2.12: Bản đồ phân định lƣu vực sông Bé Trong quá trình phân định lƣu vực, dữ liệu DEM lƣu vực sông Bé đƣa vào SWAT, đăng kí hệ tọa độ UTM WGS 84 múi 48 tƣơng ứng với vị trí của lƣu vực sông Bé. Có hai phƣơng pháp để xác định mạng lƣới sông ngòi trong SWAT, (1) đƣợc tạo ra dựa trên bản đồ độ cao số DEM, (2) đã có sẵn bản đồ khoang lƣu vực và mạng lƣới sông ngòi. Đề tài chọn phƣơng pháp (1) để phần mềm tự động xác định ranh giới lƣu vực. [51] Sau khi chọn phƣơng pháp dựa trên DEM, mô hình sẽ lấp đầy các hố sâu trên bản đồ địa hình, sau đó xác định hƣớng dòng chảy và tích lũy dòng chảy để sau này sử dụng vào mục đích xác định mạng lƣới sông ngòi và ranh giới lƣu vực. Bƣớc tiếp theo là xác định diện tích tới hạn với mục đích xác định nguồn nƣớc của sông ngòi. Diện tích giới hạn này càng bé thì mạng lƣới sông ngòi mà phần mềm tự động tạo ra càng trở nên chi tiết hơn. Đề tài chọn ngƣỡng diện tích là 10.000 ha. Dựa trên mạng lƣới dòng chảy đã mô phỏng, chọn điểm đầu ra (cửa xả) của toàn bộ lƣu vực. Điểm đầu ra có tọa độ 11,22o vĩ độ Bắc và 106,91o kinh độ Đông nằm ở hạ lƣu sông Bé, trên đƣờng ranh giới giữa hai Tỉnh Đồng Nai và Bình Dƣơng. Cuối cùng mô hình sẽ tính toán thông số các lƣu vực con và các đoạn sông suối. Quá trình tính toán các thông số kết thúc thì quá trình vạch ranh giới lƣu vực nhƣ vậy đã hoàn thành. Kết quả phân định lƣu vực trên diện tích 666.360,69 ha có 39 tiểu lƣu vực. b. Phân tích đơn vị thủy văn Một tiểu lƣu vực có thể đƣợc chia nhỏ thành những đơn vị thủy văn, các cell trong mỗi đơn vị thủy văn sẽ tƣơng đồng về thuộc tính sử dụng đất, đất và quản lý. SWAT giả định rằng không có sự tác động lẫn nhau giữa các đơn vị thủy văn trong tiểu lƣu vực. Các quá trình rửa trôi, bồi lắng, di chuyển dinh dƣỡng sẽ đƣợc tính toán độc lập trên mỗi đơn vị thủy văn, trên cơ sở đó sẽ cộng lại trên toàn bộ tiểu lƣu vực. Lợi ích khi d ng đơn vị thủy văn là làm tăng độ chính xác dự báo của các quá trình. Thông thƣờng mỗi tiểu lƣu vực có từ 1 - 10 đơn vị thủy văn. Sau khi phân định lƣu vực thành công, bản đồ sử dụng đất và đất đƣợc đƣa vào SWAT. Giá trị mã số của từng loại hình sử dụng đất, đất đƣợc gán theo bảng mã của SWAT và phân chia lại. Phân chia độ dốc (là yếu tố quan trọng xác định lƣợng nƣớc, sự di chuyển bồi lắng; rữa trôi và dinh dƣỡng) trong lƣu vực đƣợc chia thành 3 lớp, lớp 1 từ 0 - 1 %; lớp 2 từ 1 - 10 %; lớp 3 trên 10 %. Bƣớc cuối cùng trong phân tích HRU là định nghĩa HRUs. Có ba cách xác định HRUs, (1) gán chỉ một HRU cho mỗi tiểu lƣu vực quan tâm đến sự kết hợp sử dụng đất; đất; độ dốc vƣợt trội; (2) gán một HRU đại diện cho toàn bộ lƣu vực và (3) gán [52] nhiều HRU cho mỗi tiểu lƣu vực quan tâm đến độ nhạy của quá trình thủy văn dựa trên giá trị ngƣỡng cho sự kết hợp sử dụng đất; đất; độ dốc. Trong nghiên cứu này, phƣơng pháp (3) đƣợc lựa chọn vì nó mô tả tốt hơn tính không đồng nhất trong lƣu vực và mô phỏng chính xác hơn những quá trình thủy văn (Nguyễn Duy Liêm, 2011). Giá trị ngƣỡng 0 % đƣợc thiết lập cho loại đất, sử dụng đất và độ dốc để tối đa hóa số HRU trong từng tiểu lƣu vực. Với giá trị này, số HRUs đƣợc tạo ra là 590. Hình 2.13: Bản đồ đơn vị thủy văn lƣu vực sông Bé c. Ghi chép dữ liệu đầu vào Dữ liệu thời tiết cần thiết cho mô hình SWAT bao gồm lƣợng mƣa, nhiệt độ không khí lớn nhất; nhỏ nhất, bức xạ Mặt Trời, tốc độ gió và độ ẩm tƣơng đối. Những dữ liệu này có thể đƣợc đƣa vào SWAT theo hai cách, (1) từ dữ liệu quan trắc hàng ngày trong quá khứ tại những trạm đo trên hoặc gần lƣu vực, (2) từ dữ liệu thống kê thời tiết hàng tháng mà sau đó SWAT sẽ mô phỏng dữ liệu theo ngày. Nguồn dữ liệu nghiên cứu đƣợc thu thập chi tiết theo từng ngày nên đề tài chọn theo cách (1). [53] Sau khi mô phỏng dữ liệu khí hậu, bƣớc tiếp theo là thiết lập các dữ liệu đầu vào cần thiết để chạy mô hình SWAT. Những dữ liệu này bao gồm dữ liệu thực hành quản lý (mức độ áp dụng phân bón, thuốc trừ sâu, làm đất, quản lý), loại đất, tính chất hóa học của đất và thông số chất lƣợng nƣớc (nếu có). Chạy mô hình: sau khi đã thiết lập xong dữ liệu khí tƣợng, tiến hành chạy mô hình. Thời gian tính toán mô phỏng từ ngày 01/01/1979 - 31/12/2007 (28 năm), mƣa tuân theo phân bố lệch chuẩn (Skewed normal). d. Đánh giá mô hình Mô hình sử dụng hai chỉ tiêu kiểm định kết quả là R2 và NSI:  Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số xác định (R2) (P. Krause et al., 2005). Giá trị R2 nằm trong khoảng từ 0 - 1, thể hiện mối tƣơng quan giữa giá trị thực đo và giá trị mô phỏng. Bảng 2.12: Mức độ mô phỏng của mô hình tƣơng ứng chỉ số R 2  Chỉ số Nash - Sutcliffe (NSI) (Nash, J.E. and J.V. Sutcliffe, 1970) cũng đƣợc sử dụng để đánh giá độ tin cậy của mô hình SWAT bằng cách so sánh hai quá trình dòng chảy thực đo và tính toán. Trong đó: O giá trị thực đo (m3/s); giá trị thực đo trung bình (m3/s); giá trị mô phỏng (m3/s); n số lƣợng giá trị tính toán. [54] Chỉ số NSI chạy từ -∞ đến 1, đo lƣờng sự phù hợp giữa giá trị thực đo và giá trị mô phỏng trên đƣờng thẳng 1:1. Nếu R2, NSI nhỏ hơn hoặc gần bằng 0, khi đó kết quả đƣợc xem là không thể chấp nhận hoặc độ tin cậy kém. Ngƣợc lại, nếu những giá trị này bằng 1 thì kết quả mô phỏng của mô hình là hoàn hảo. 2.3 Áp dụng kịch bản BĐKH IPCC đánh giá sự thay đổi LLDC lƣu vực sông Bé Mô hình SWAT là mô hình mƣa rào - dòng chảy, với tính năng cho phép phân bố lƣu vực thành các lƣu vực bộ phận nên rất thích hợp cho đánh giá tác động BĐKH lên dòng chảy một cách trực tiếp. Mô hình đã đƣợc Ủy hội Mê Kông Quốc tế lựa chọn làm mô hình chính thức trong việc tính toán dòng chảy cho các lƣu vực bộ phận và đánh giá tác động BĐKH lên dòng chảy (Trích dẫn Bùi Thị Tần và ctv, 2006). Luận văn lựa chọn kịch bản trung bình (A1B) của IPCC để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của BĐKH đến LLDC sông Bé. Số liệu tính toán cho giai đoạn nền đƣợc lấy từ số liệu của VQHTLMN cho các trạm trên lƣu vực, thời gian từ năm 1980 - 2007. Số liệu kịch bản BĐKH của lƣu vực dựa vào nguồn dữ liệu đƣợc CGIAR mô phỏng từ kịch bản BĐKH trung bình (A1B) của IPCC từ 2008 - 2030 (23 năm), tính toán dựa trên thay đổi lƣợng mƣa (%) và nhiệt độ (oC) so với giai đoạn 1980 - 1999. Thiết lập các dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT trong đánh giá BĐKH tƣơng tự nhƣ các bƣớc trên, thay đổi các điều kiện khí hậu (mƣa và nhiệt độ), giữ nguyên thông số mô hình, tính toán lại dòng chảy sinh ra trong kịch bản A1B. [55] Chƣơng 3 KẾT QUẢ, THẢO LUẬN 1. Kết quả đạt đƣợc mô phỏng LLDC từ 1979 - 2007 1.1 Đánh giá mô hình Để đánh giá kết quả mô phỏng LLDC trong SWAT, nghiên cứu sử dụng số liệu quan trắc hàng tháng tại hai trạm thủy văn là Phƣớc Long và Phƣớc Hòa, mỗi trạm quan trắc đƣợc xem nhƣ là cửa xả của một tiểu lƣu vực tƣơng ứng. Các tiểu lƣu vực còn lại không có số liệu thực đo nên đề tài không đánh giá (tƣơng tự cho đánh giá tác động BĐKH). Dựa vào số liệu dòng chảy thực đo từ VQHTLMN, khoảng thời gian đánh giá mô hình từ năm 1979 - 1997 đối với trạm Phƣớc Long và từ 1979 - 2000 đối với trạm Phƣớc Hòa. Từ năm 1979 - 1994 là thời kì mà dòng chảy trên lƣu vực sông Bé còn mang tính tự nhiên và chƣa chịu tác động từ thủy điện Thác Mơ (hoàn thành vào năm 1995). Tuy nhiên, đề tài chọn khoảng thời gian trên để thấy rõ mô hình mô phỏng biến động của dòng chảy trƣớc và sau khi có sự tác động của thủy điện. Sau khi chạy mô hình, quá trình đánh giá đƣợc chia làm hai giai đoạn:  Trạm Phƣớc Long: (1) từ năm 1979 - 1994 và (2) từ năm 1995 - 1979.  Trạm Phƣớc Hòa: (1) từ năm 1979 - 1994 và (2) từ năm 1995 - 2000. Dựa vào Hình 3.1; 3.2; 3.3 và 3.4, nhận thấy tƣơng quan giá trị LLDC mô phỏng và thực đo tại trạm Phƣớc Long trong giai đoạn 1979 - 1994 tƣơng quan cao hơn giai đoạn 1995 - 1997, trạm Phƣớc Hòa trong giai đoạn 1979 - 1994 tƣơng quan cao hơn so với giai đoạn 1997 - 2000. Nguyên nhân là khi thủy điện hoàn thành, dòng chảy bị điều tiết theo chủ quan, không mang tính tự nhiên, không tuân theo quy luật vốn có, dẫn đến độ chính xác mô phỏng không cao. [56] Hình 3.1: Tƣơng quan LLDC thực đo và mô phỏng tại Phƣớc Long giai đoạn 1979 - 1994 Hình 3.2: Tƣơng quan LLDC thực đo và mô phỏng tại Phƣớc Hòa giai đoạn 1979 - 1994 [57] Hình 3.3: Tƣơng quan LLDC thực đo và mô phỏng tại Phƣớc Long giai đoạn 1995 - 1997 Hình 3.4: Tƣơng quan LLDC thực đo và mô phỏng tại Phƣớc Hòa giai đoạn 1995 - 2000 [58] Biểu đồ giá trị LLDC thực đo và mô phỏng tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa: Hình 3.5: Giá trị LLDC mô phỏng và thực đo tại Phƣớc Long giai đoạn 1979 - 1997 Hình 3.6: Giá trị LLDC mô phỏng và thực đo tại Phƣớc Hòa 1979 - 2000 [59] So sánh giá trị LLDC mô phỏng và thực đo tại hai tiểu lƣu vực Phƣớc Long, Phƣớc Hòa cho thấy kết quả mô phỏng đạt loại khá với giá trị R2 và NSI đều trên 0,7 trong cả hai giai đoạn đánh giá. Ở hai tiểu lƣu vực trong giai đoạn từ 1979 - 1994, mô hình SWAT mô phỏng dòng chảy khá chính xác. Nhƣng khi hồ Thác Mơ hoàn thành (1995) làm cho dòng chảy có sự thay đổi khá rõ, chuyển biến phức tạp, bất thƣờng và khó mô phỏng hơn. Về diễn biến LLDC, rõ ràng kết quả mô phỏng tại cả hai tiểu lƣu vực trên đều thể hiện sự dao động dòng chảy khá tốt, mặc dù có một số đỉnh dòng chảy đƣợc ƣớc lƣợng thấp hơn hay vƣợt quá giá trị thực đo. Do đó bộ thông số này có thể mô phỏng tốt và đƣợc áp dụng vào tính toán kịch bản BĐKH. Hình 3.7: Bản đồ phân định tiểu lƣu vực sông Bé [60] Bảng 3.1: Thống kê so sánh LLDC mô phỏng và thực đo tại Phƣớc Long, Phƣớc Hòa trong giai đoạn 1979 - 1994 Bảng 3.2: Thống kê so sánh LLDC mô phỏng và thực đo tại Phƣớc Long (1995 - 1997) và Phƣớc Hòa (1995 - 2000) 1.2 Diễn biến LLDC Mƣa là nhân tố sản sinh dòng chảy. Mƣa không chỉ chi phối sâu sắc đến lƣợng dòng chảy sông ngòi mà quan trọng hơn là sự chi phối của nó với chế độ dòng chảy trong m a, trong năm và nhiều năm. Ngoài mƣa, bốc hơi cũng là nhân tố khí hậu có ảnh hƣởng quan trọng đến lƣợng dòng chảy. Trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao, mƣa nhiều nên lƣợng bốc hơi trên lƣu vực thƣờng tƣơng đối ít so với lƣợng mƣa. Lƣợng bốc hơi trên mặt lƣu vực sông ngoài phụ thuộc vào các yếu tố khí tƣợng, còn phụ thuộc lƣợng mƣa trong đất, tính chất vật lý của đất và đặc tính sinh lý của lớp thảm [61] thực vật trên bề mặt lƣu vực. Do đó bốc hơi ảnh hƣởng tới dòng chảy có quá trình phức tạp, hiện chƣa có số liệu để nói rõ vấn đề này (Bùi Thị Tần và ctv, 2006). Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài chỉ đề cập đến ảnh hƣởng của lƣợng mƣa đến LLDC. Hình 3.8: Diễn biến LLDC (mô phỏng) và lƣợng mƣa tại Phƣớc Long, Phƣớc Hòa Dựa vào Hình 3.8, nhận thấy biến đổi dòng chảy tại Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc xác định theo sự biến động của lƣợng mƣa. Đặc tính chung của dòng chảy tại hai tiểu lƣu vực này là các tháng có dòng chảy lớn, nhỏ thƣờng trùng với các tháng có [62] lƣợng mƣa lớn, nhỏ. Nếu lấy lƣợng mƣa và lƣợng dòng chảy tháng bình quân nhiều năm làm tiêu chuẩn để phân định m a thì m a mƣa cũng đồng thời là m a lũ. LLDC tại trạm Phƣớc Hòa lớn nhiều hơn so với Phƣớc Long (gấp 2 lần) nhƣng lƣợng mƣa thì ngƣợc lại. Dòng chảy tại hai tiểu lƣu vực trong giai đoạn 1979 - 1997 đạt đỉnh m a mƣa (Tháng VIII/1986, IX/1992 và X/1994), các tháng còn lại trong năm (nhất là trong mùa cạn) dòng chảy rất nhỏ. Giá trị LLDC có sự khác biệt theo từng năm. Lƣợng mƣa trạm Phƣớc Long tƣơng ứng với các tháng trên là 954,10 mm, 743,90 mm, 854,20 mm và Phƣớc Hòa là 439,60 mm, 500,30 mm, 302,30 mm. Những Tháng từ XI - IV năm sau (những tháng mùa cạn) thì giá trị LLDC và lƣợng mƣa rất nhỏ, nhỏ nhất vào Tháng II, III. Trong giai đoạn này, trên hai tiểu lƣu vực Phƣớc Long và Phƣớc Hòa có ba năm giá trị LLDC tháng lớn nhất, đó là vào các Tháng VIII/1986; IX/1992 và X/1994 (đều là những tháng có lƣợng mƣa lớn trong m a mƣa), trong đó Tháng VIII/1986 có giá trị lớn nhất. Giá trị LLDC các tháng trên tƣơng ứng với trạm Phƣớc Long lần lƣợt là 444,80 m 3 /s, 319,90 m 3 /s, 335,50 m 3 /s và Phƣớc Hòa là 914,00 m3/s, 608,30 m3/s, 756,10 m 3 /s. Hình 3.9: LLDC trung bình mô phỏng giai đoạn 1979 - 1994 tại trạm Phƣớc Long, Phƣớc Hòa [63] Hình 3.10: LLDC trung bình mô phỏng giai đoạn 1995 - 1997 tại trạm Phƣớc Long, Phƣớc Hòa Số liệu chi tiết các tháng tại hai trạm đƣợc thể hiện bảng sau: Bảng 3.3: Thống kê LLDC (m3/s) mô phỏng trung bình tháng giai đoạn 1979 - 1994 tại Phƣớc Long, Phƣớc Hòa Bảng 3.4: Thống kê LLDC (m3/s) mô phỏng trung bình tháng giai đoạn 1995 - 1997 tại Phƣớc Long, Phƣớc Hòa Sự biến đổi dòng chảy trên lƣu vực là do sự khác biệt về m a và đặc điểm lƣu vực, cụ thể là diện tích lƣu vực và độ cao. Nhìn chung diễn biến đƣờng LLDC trung bình hai trạm tƣơng đối giống nhau trong hai giai đoạn 1979 - 1994 và 1995 - 1997. Khí hậu khu vực có hai m a chính (m a mƣa và m a khô) nên hình thành hai chế độ dòng chảy m a mƣa (lũ) và m a cạn (kiệt). Sự biến đổi dòng chảy hai mùa rất tƣơng phản nhau. M a mƣa mức độ tập trung nƣớc rất cao, lƣợng nƣớc dƣ thừa gây nhiều trở ngại [64] cho sản xuất và đời sống. Ngƣợc lại, về mùa cạn một số nơi lại thiếu nƣớc nghiêm trọng trong khi đó nhu cầu nƣớc về mùa cạn lại rất lớn. Giai đoạn 1979 - 1994:  Tính chất của dòng chảy lũ trong giai đoạn này là tăng về cƣờng độ nhƣng biến đổi ít đột ngột, diễn ra trong 6 tháng, bắt đầu Tháng V và kết thúc vào Tháng X, chiếm 85 - 90 % tổng lƣợng nguồn nƣớc cả năm. Tại hai trạm, đỉnh lũ xuất hiện vào Tháng IX với lƣu lƣợng 280,76 m3/s (Phƣớc Long) và 609,91 m3/s (Phƣớc Hòa). LLDC trung bình các tháng trong mùa mƣa là 196,90 m3/s (Phƣớc Long) và 418,58 m3/s (Phƣớc Hòa).  Dòng chảy kiệt trong phạm vi nghiên cứu này là một hiện tƣợng theo mùa và là thành phần tổng hợp của chế độ dòng chảy trong sông. Dòng chảy kiệt là một phần của đƣờng quá trình dòng chảy liên tục, chiếm 10 - 15 % tổng lƣợng nguồn nƣớc. Dòng chảy kiệt giảm vào mùa cạn, giảm mạnh nhất vào Tháng III với lƣu lƣợng 5,02 m3/s (Phƣớc Long) và Tháng II với lƣu lƣợng 9,47 m3/s (Phƣớc Hòa). LLDC trung bình các tháng trong mùa cạn là 40,27 m3/s (Phƣớc Long) và 82,43 m3/s (Phƣớc Hòa). Giai đoạn 1994 - 1997 (thủy điện Thác Mơ hoàn thành 1995):  Tính chất của dòng chảy lũ ở hai trạm trong giai đoạn này tƣơng tự nhƣ giai đoạn 1979 - 1994, nhƣng lƣu lƣợng thấp hơn. Đầu m a mƣa khi lƣợng nƣớc đổ về, thủy điện đã trữ nƣớc lại để ngăn dòng chảy tăng nhanh trong các tháng m a mƣa và điều tiết cho lƣu lƣợng các tháng tăng với cƣờng độ trung bình. Cuối m a mƣa khi dòng chảy giảm, thủy điện xả nƣớc để cung cấp cho các vùng khi mùa cạn đến. So với giai đoạn 1979 - 1994, đỉnh lũ vẫn xuất hiện vào tháng IX ở trạm Phƣớc Long với lƣu lƣợng 213,43 m3/s, giảm 67,32 m3/s (0,76 %). Tại trạm Phƣớc Hòa, đỉnh lũ cũng xuất hiện vào Tháng IX với lƣu lƣợng 501,90 m3/s, giảm 108,01 m3/s (0,82 %) so với giai đoạn 1979 - 1994. So với lƣu lƣợng trung bình tháng trong m a mƣa giai đoạn 1979 - 1994, lƣu lƣợng trung bình tháng tại Phƣớc Long (165,66 m3/s, giảm 0,16 %), Phƣớc Hòa (375,62 m 3 /s, giảm 0,15 %).  Đặc trƣng của thủy điện là giảm lƣu lƣợng vào m a mƣa và tăng vào m a cạn. Khi thủy điện Thác Mơ hoàn thành đã làm tăng đáng kể lƣu lƣợng nƣớc vào mùa cạn [65] ở hai trạm. So với lƣu lƣợng trung bình tháng trong mùa cạn giai đoạn 1979 - 1994, dòng chảy giai đoạn 1995 - 1997 tăng ở hai trạm. Tháng IX có lƣu lƣợng lớn nhất mùa cạn với trạm Phƣớc Long 106,55 m3/s và Phƣớc Hòa 257,50 m3/s. Lƣu lƣợng trung bình tháng tại trạm Phƣớc Long (72,28 m3/s, tăng 1,79 %), Phƣớc Hòa (90,03 m3/s, tăng 1,09 %) so với giai đoạn trƣớc. 2. Sự thay đổi LLDC do tác động BĐKH lƣu vực sông Bé: Sau khi chạy mô hình kịch bản BĐKH từ năm 1980 - 2030, kết quả mô phỏng LLDC ở hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc thể hiện Hình 3.11 và 3.12. Dựa vào Hình 3.11 và 3.12, diễn biến giá trị LLDC mô phỏng tại hai tiểu lƣu vực tƣơng đối giống nhau, so với giai đoạn 1980 - 1999 thì giai đoạn 2008 - 2030 giá trị LLDC tăng. Chế độ dòng chảy lƣu vực sông Bé có quan hệ chặt chẽ với chế độ mực nƣớc, các nhân tố ảnh hƣởng đến chế độ mực nƣớc cũng là các nhân tố ảnh hƣởng tới chế độ dòng chảy. Ở đây mƣa và chế độ phân phối mƣa trong năm vẫn là nhân tố chủ đạo, có tính chất quyết định chế độ dòng chảy trong sông. Hình 3.11: Giá trị LLDC mô phỏng từ 1980 - 2030 tại trạm Phƣớc Long [66] Hình 3.12: Giá trị LLDC mô phỏng từ 1980 - 2030 tại trạm Phƣớc Hòa Dựa vào Hình 3.13, nhận thấy dòng chảy trung bình năm trên toàn hệ bộ thống sông Bé trong kịch bản này có xu hƣớng tăng theo thời gian so với hiện trạng và tốc độ khác nhau ở các năm. Nhìn chung, sự biến thiên dòng chảy năm tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa tƣơng đối giống nhau. Trạm Phƣớc Long: nằm ở thƣợng nguồn sông Bé, chịu ảnh hƣởng từ thủy điện Thác Mơ nên sự thay đổi giá trị LLDC không đáng kể, vẫn là xu hƣớng tăng nhƣng với tốc độ trung bình. So với giai đoạn 1980 - 1999 giá trị trung bình LLDC năm (128,07 m 3 /s), đến giai đoạn 2008 - 2030 (136,84 m3/s), giá trị tăng nhẹ 8,77 m3/s (1,06 %). Trạm Phƣớc Hòa: nằm ở vùng trung và hạ du sông Bé, nhận nƣớc từ Phƣớc Long đổ vào (gián tiếp chịu ảnh hƣởng thủy điện Thác Mơ) và chịu ảnh hƣởng trực tiếp của ba thủy điện lớn Cần Đơn (2003); Srock Phu Miêng (2006) và Phƣớc Hòa (2010) nên dòng chảy chuyển biến phức tạp, nhƣng giá trị trung bình LLDC năm vẫn rất lớn. So với giai đoạn 1980 - 1999 giá trị trung bình LLDC năm (287,99 m3/s), đến giai đoạn 2008 - 2030 (309,67 m 3 /s), giá trị tăng 21,68 m3/s (1,08 %). [67] Hình 3.13: Thay đổi giá trị LLDC mô phỏng trung bình năm giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 tại trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa [68] Hình 3.14: Thống kê so sánh giá trị LLDC trung bình năm giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 tại hại trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa Thay đổi giá trị LLDC trung bình tháng tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc trình bày dƣới Hình 3.15 và 3.16 Hình 3.15: Thay đổi giá trị LLDC mô phỏng trung bình tháng giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 tại trạm Phƣớc Long [69] Hình 3.16: Thay đổi giá trị LLDC mô phỏng trung bình tháng giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 tại trạm Phƣớc Hòa Số liệu giá trị LLDC mô phỏng trung bình tháng tại trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa : Bảng 3.5: Thống kê giá trị LLDC (m3/s) mô phỏng trung bình tháng trạm Phƣớc Long Bảng 3.6: Thống kê giá trị LLDC (m3/s) mô phỏng trung bình tháng trạm Phƣớc Hòa Sự thay đổi giá trị LLDC mô phỏng trung bình tháng giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 ở hai tiểu lƣu vực trong kịch bản này là hoàn toàn khác nhau. So sánh kết quả mô phỏng với giai đoạn nền, xu hƣớng diễn biến dòng chảy ở hai tiểu lƣu vực giống nhau, lƣu lƣợng tăng trong m a mƣa và giảm vào mùa cạn, mùa lũ trong [70] giai đoạn 2008 - 2030 đến sớm hơn giai đoạn 1980 - 1999 (bắt đầu vào Tháng VII thay vì Tháng IX). Trong khi giá trị mô phỏng trung bình dòng chảy năm tăng theo thời gian với tốc độ trung bình thì dòng chảy lũ thể hiện xu thế tăng nguy hiểm tại hai tiểu lƣu vực vào các tháng giữa m a mƣa (Tháng VII, VIII, IX), hai tháng đầu mùa mƣa (Tháng V, VI) có xu hƣớng tăng nhẹ do dòng chảy trong thời gian này chƣa cao. Giai đoạn 2008 - 2030, giá trị LLDC tháng m a mƣa tăng ở trạm Phƣớc Long từ 9,22 - 138,91 m3/s (1,03 - 1,69 %), tăng cao nhất vào Tháng VII (340,58 m3/s). Giá trị LLDC trạm Phƣớc Hòa tăng từ 33,71 - 351,68 m3/s (1,08 - 1,72 %), tăng cao nhất vào Tháng VII (843,26 m 3 /s). Mùa cạn thì dòng chảy giảm đi (giảm mạnh vào những tháng đầu mùa), tuy không đáng kể về lƣợng nhƣng lại có tác động nghiêm trọng do bản thân dòng chảy kiệt ở khu vực đã rất thấp. Điều này cho thấy sự thay đổi nhiệt độ không khí làm gia tăng lƣợng tổn thất do bốc hơi lên nhiều, bên cạnh đó lƣợng mƣa m a cạn tuy nhỏ nhƣng khi giảm lƣợng mƣa cũng tác động mạnh đến dòng chảy mùa cạn. Giai đoạn 2008 - 2030, giá trị dòng chảy tháng mùa cạn giảm báo động, trong ba tháng cạn nhất có những tháng giá trị gần bằng 0. Tại Phƣớc Long giá trị giảm từ 3,06 - 84,40 m3/s (0,18 - 0,45 %); giảm mạnh nhất vào Tháng XI (62,29 m3/s). Tại Phƣớc Hòa giá trị giảm từ 11,27 - 185,34 m 3 /s (0,24 - 0,42 %); giảm mạnh nhất vào Tháng XI (133,38 m3/s). Sự thay đổi giá trị LLDC khác nhau trên từng tiểu lƣu vực. Dựa vào Hình 3.17, nhận thấy giá trị LLDC ở thƣợng nguồn tăng nhƣng tăng ít hơn so với hạ lƣu, ở phía Tây tăng nhiều hơn so với phía Đông. Thay đổi lớn nhất từ 1,60 - 1,82 % ở tiểu lƣu vực 10, 13, 17, 33, 35 và 39. Thay đổi nhỏ nhất từ 0,72 - 0,94 % ở tiểu lƣu vực 20, 29, 32, 34 và 36, (giá trị LLDC đƣợc trình bày chi tiết phụ lục 2). [71] Hình 3.17: Bản đồ thể hiện sự thay đổi LLDC (%) trên từng tiểu lƣa vực trong giai đoạn 2008 - 2030 so với giai đoạn 1980 - 1999 3. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ quy hoạch thích ứng với BĐKH 3.1 Các biện pháp chung Từ các hội thảo về BĐKH và nƣớc biển dâng trên toàn quốc đã cho chúng ta thấy rằng cần phải hành động một cách thiết thực để giảm mức độ thiện hại do BĐKH gây ra. Vì vậy, cần giải quyết ở các cấp độ khác nhau nhƣ cộng đồng dân cƣ, chính sách và năng lực thể chế, trong đó quan trọng nhất là xây dựng năng lực thể chế mang tính vi mô và vĩ mô (Nguyễn Văn Thắng và nnk, 2010). [72] Ở cấp độ cộng đồng dân cƣ:  Trong thời gian ngắn: cần xây dựng các chƣơng trình cụ thể, phù hợp với điều kiện tự nhiên và địa hình từng địa phƣơng, cần có sự hỗ trợ khẩn cấp thông qua hỗ trợ thiên tai.  Về lâu dài: cần xây dựng bản đồ dự báo BĐKH theo cấp độ khác nhau và nâng cao năng lực thích ứng ở các vùng bị ảnh hƣởng trong các quá trình phát triển các ngành nghề khác nhau. Ở cấp độ chính sách: cần liên kết với các nƣớc trong khu vực xây dựng chiến lƣợc ở cấp khu vực, cấp quốc gia cũng nhƣ địa phƣơng. Các yếu tố thay đổi khí hậu cần đƣợc lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, việc cần làm là nghiên cứu xác định tác động ở các mức độ của BĐKH, điều chỉnh lại quy hoạch và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng và các tỉnh địa phƣơng. Từ đó, biến thách thức của BĐKH thành cơ hội mới cho quá trình phát triển bền vững. 3.2 Biện pháp thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực TNN ở Việt Nam Từ những biện pháp thích ứng chung với BĐKH, cần có những biện pháp thích ứng riêng cho lĩnh vực TNN ở Việt Nam. 1. Thực hiện có hiệu quả việc quản lý tổng hợp TNN theo lƣu vực sông trong điều kiện xét tới BĐKH, đặc biệt là các lƣu vực sông liên quốc gia, khi mà trạng thái dòng chảy (kể cả lƣợng và chất) bị phụ thuộc nhiều vào tình hình phát triển kinh tế của các quốc gia ở thƣợng lƣu. 2. Củng cố, nâng cấp và xây dựng bổ sung các công trình khai thác nguồn nƣớc trong điều kiện BĐKH và nƣớc biển dâng nhằm bảo đảm các nhu cầu phát điện, cấp nƣớc và bảo vệ môi trƣờng sinh thái d ng nƣớc, phòng chống thiên tai về nƣớc, phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Rà soát lại tiêu chuẩn, tần suất thiết kế các công trình, đảm bảo làm việc an toàn trƣớc tình trạng BĐKH. Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa các nhà máy thủy điện và công trình thủy lợi phía thƣợng nguồn. 3. Giảm thiểu tác hại do nƣớc gây ra. Lập quy hoạch phát triển bền vững TNN các lƣu vực sông, các v ng trên cơ sở gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của [73] cả nƣớc. Trƣớc tiên, cần rà soát, xây dựng các hồ thuỷ lợi; thuỷ điện; hệ thống đê điều,có tính đến BĐKH. Thực hiện việc sử dụng nguồn nƣớc tiết kiệm và hợp lý, phổ biến các biện pháp tƣới tiêu khoa học và tiết kiệm nƣớc trong ngành nông nghiệp nhƣ tƣới phun; tƣới nhỏ giọt; 4. Tăng cƣờng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về điều tra, khảo sát, quan trắc, đánh giá TNN và năng lực thích ứng với BĐKH. Cần chuẩn bị nguồn nhân lực - vật lực để có đủ khả năng đối phó và thích ứng với BĐKH trong khu vực. 5. Hoàn chỉnh; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống quan trắc, dự báo dài hạn TNN, dự báo m a; năm về TNN, về thiên tai; lũ lụt; xâm nhập mặn; ..., xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét. 6. Hoàn thiện thể chế, tổ chức. 3.3 Biện pháp thích ứng với tác động của BĐKH đến lƣu lƣợng nƣớc sông Bé Dựa vào những biện pháp đã đề xuất trên và kết hợp với những yếu tố đặc trƣng của lƣu vƣc sông Bé, đề tài đƣa ra một số biện pháp hỗ trợ cụ thể cho lƣu vực dƣới tác động BĐKH. 1. Nguồn nƣớc sông Bé đƣợc sử dụng đa mục tiêu, quyền ƣu tiên đƣợc đề xuất một cách chủ quan nhƣ sau: thứ nhất là nƣớc cho thủy điện, thứ hai là cấp nƣớc cho tƣới tiêu, thứ ba là chuyển nƣớc cho Hồ Dầu Tiếng, thứ tƣ là cấp nƣớc cho nhà máy nƣớc Nam Bình Dƣơng và cuối c ng là đảm bảo dòng chảy môi trƣờng cho vùng hạ lƣu sông Sài Gòn - Đồng Nai (Nguyễn Hải Âu, 2009). Vì vậy, cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tổng hợp lƣu vực sông nhằm thiết lập cơ chế mang tính chất pháp lý trong việc phân phối, chia sẻ nguồn nƣớc cho các ngành, sử dụng hiệu quả và bảo vệ TNN lƣu vực sông. 2. Nguồn nƣớc lƣu vực sông Bé dồi dào và phong phú nhƣng phân bố rất không đồng đều. M a mƣa mức độ tập trung nƣớc rất cao (chiếm 85 - 90 % tổng lƣợng nƣớc) nên dễ gây lũ lụt. Mùa cạn một số nơi lại thiếu nƣớc nghiêm trọng, thậm chí nƣớc sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn trong khi đó nhu cầu nƣớc trong mùa cạn lại rất lớn, nhất là cần thiết cho vụ mùa Đông - Xuân. Vì vậy, để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt [74] hại do lũ lụt gây ra, nhằm điều hòa nguồn nƣớc dồi dào sẵn có, cần kết hợp giữa hai biện pháp công trình và phi công trình.  Biện pháp công trình: tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống các hồ chứa (thủy lợi và hồ chứa của các nhà máy thủy điện) theo quy hoạch để tạo điều kiện tốt trong việc chủ động điều hòa nguồn nƣớc trên toàn lƣu vực, trong điều kiện cần thiết có thể xây các công trình chuyển nƣớc lƣu vực để giải quyết cho những vùng khan hiếm. Trên cơ sở các công trình thủy lợi hiện có, cần quản lý và khai thác hết công suất của các hồ, đập, kết hợp với việc tính toán xây dựng các công trình mới. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc trồng rừng, phủ xanh đồi trọc nhằm điều hòa nguồn nƣớc, giảm lũ và tăng lƣu lƣợng nƣớc vào mùa kiệt.  Biện pháp phi công trình: tích cực bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn có tính chất phòng hộ. Tăng cƣờng quản lý tổng hợp lƣu vực sông nhằm hài hòa lợi ích giữa thƣợng - hạ lƣu, giữa các đối tƣợng sử dụng nƣớc để việc sử dụng đƣợc tiết kiệm, đạt hiệu quả và bền vững. 3. Trong thời gian tới, do nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao, các khu công nghiệp ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, đƣợc xây dựng và mở rộng, cùng với nhu cầu về nƣớc sinh hoạt ngày càng lớn do việc tăng dân số và phát triển các đô thị, cần phải sử dụng đến một lƣợng lớn nƣớc trong nguồn nƣớc lƣu vực sông Bé. Vì vậy, cần tăng cƣờng năng lực cấp nƣớc để đáp ứng nhu cầu d ng nƣớc ngày càng gia tăng, điều chỉnh chế độ dòng chảy, tích trữ nƣớc để giảm lƣu lƣợng vào mùa lũ và tăng đáng kể vào mùa cạn. Cần xây dựng mục tiêu sử dụng nƣớc tiết kiệm trong tất cả các đối tƣợng sử dụng nƣớc sao cho có hiệu quả hơn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lịch canh tác để thích ứng với tình trạng khan hiếm nƣớc trong mùa cạn.  Đối với nông nghiệp: ngành sử dụng nƣớc nhiều nhất, chiếm tới hơn 90 % tổng các nhu cầu nƣớc của lƣu vực (Nguyễn Duy Liêm, 2011), trong mùa cạn cần áp dụng các hình thức tƣới tiết kiệm nƣớc (tƣới phun, tƣới rỉ, đồng thời giữ nƣớc, giữ ẩm cho đất để giảm lƣợng nƣớc tƣới cho các loại cây trồng), qua đó có thể tiết kiệm đƣợc [75] lƣợng nƣớc đáng kể cung cấp cho các ngành khác vốn sử dụng nƣớc ít hơn so với ngành trồng trọt.  Trong lĩnh vực công nghiệp: áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật cho phép sử dụng tiết kiệm nƣớc mà vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất.  Các ngành sử dụng nƣớc khác nhau cũng cần có chƣơng trình sử dụng nƣớc tiết kiệm cụ thể. Riêng đối với thủy điện thì cần có quy trình vận hành hợp lý để vừa đảm bảo yêu cầu ngành điện và phục vụ các yêu cầu sử dụng nƣớc ở hạ lƣu cũng nhƣ duy trì dòng chảy sinh thái. 4. Tăng cƣờng các biện pháp bảo vệ chất lƣợng nƣớc. Tình trạng ô nhiễm nƣớc ở các đô thị, nƣớc thải, rác thải sinh hoạt không có hệ thống xử lý tập trung mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận, là những nguồn quan trọng gây ra ô nhiễm nguồn nƣớc. Vì vậy, cần có những chiến lƣợc lâu dài nhằm cung cấp nguồn nƣớc đạt chất lƣợng cho sinh hoạt và sản xuất. [76] KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN Mô phỏng LLDC lƣu vực sông Bé trong giai đoạn 1979 - 2007 bằng mô hình SWAT và kiểm định mô hình với số liệu thực đo tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa, kết quả đạt loại khá (giá trị R2 và NSI đều đạt trên 0,7). Trong giai đoạn từ 1979 - 2007:  Dòng chảy tại Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc xác định theo sự biến động của lƣợng mƣa. Dòng chảy tại hai tiểu lƣu vực trong giai đoạn 1979 - 1997 đạt đỉnh mùa mƣa (Tháng VIII/1986, IX/1992 và X/1994), các tháng còn lại trong năm (nhất là trong mùa cạn) dòng chảy rất nhỏ.  Giai đoạn 1979 - 1994: tính chất của dòng chảy lũ trong giai đoạn này là tăng về cƣờng độ nhƣng biến đổi ít đột ngột, bắt đầu Tháng V và kết thúc vào Tháng X. Tại hai trạm, đỉnh lũ xuất hiện vào Tháng IX với lƣu lƣợng 280,76 m3/s (Phƣớc Long) và 609,91 m 3/s (Phƣớc Hòa). LLDC trung bình các tháng trong mùa cạn là 40,27 m3/s (Phƣớc Long) và 82,43 m3/s (Phƣớc Hòa).  Giai đoạn 1994 - 1997: tính chất của dòng chảy lũ ở hai trạm trong giai đoạn này tƣơng tự nhƣ giai đoạn trƣớc nhƣng lƣu lƣợng thấp hơn. So với giai đoạn 1979 - 1994, đỉnh lũ vẫn xuất hiện vào tháng IX ở trạm Phƣớc Long với lƣu lƣợng 213,43 m3/s (giảm 0,76 %) và trạm Phƣớc Hòa 501,90 m3/s (giảm 0,82 %). Khi thủy điện Thác Mơ hoàn thành do có sự điều tiết, lƣu lƣợng trung bình tháng trong mùa cạn tại trạm Phƣớc Long (72,28 m3/s, tăng 1,79 %) và Phƣớc Hòa (90,03 m3/s, tăng 1,09 %) tăng so với giai đoạn 1979 - 1994. Kết quả nghiên cứu cho thấy BĐKH ảnh hƣởng rõ rệt đến dòng chảy các tiểu lƣu vực và sự thay đổi chế độ dòng chảy lƣu vực sông Bé phản ánh xu thế chung của BĐKH.  Dòng chảy trung bình năm trên toàn hệ bộ thống sông Bé trong kịch bản BĐKH có xu hƣớng tăng theo thời gian so với hiện trạng và tốc độ khác nhau ở các năm. So [77] với giai đoạn 1980 - 1999 thì giá trị trung bình LLDC năm giai đoạn 2008 - 2030 tăng ở hai tiểu lƣu vực Phƣớc Long (1,06 %) và Phƣớc Hòa (1,08 %).  Dòng chảy trung bình theo tháng tăng vào m a mƣa và giảm mạnh vào mùa cạn. Xu hƣớng dòng chảy m a mƣa giống nhƣ giai đoạn 1980 - 1999 nhƣng lũ xuất hiện sớm hơn (Tháng VII thay vì tháng IX), LLDC tăng ở tiểu lƣu vực Phƣớc Long (1,03 - 1,69 %) và Phƣớc Hòa (1,08 - 1,72 %). Mùa cạn dòng chảy giảm ở tiểu lƣu vực Phƣớc Long (0,18 - 0,45 %) và Phƣớc Hòa (0,24 - 0,42 %). Dòng chảy trung bình năm tăng ở tiểu lƣu vực Phƣớc Long (1,06 %) và Phƣớc Hòa (1,08 %).  Sự thay đổi giá trị LLDC khác nhau trên từng tiểu lƣu vực, LLDC ở thƣợng nguồn tăng nhƣng tăng ít hơn so với hạ lƣu, ở phía Tây tăng nhiều hơn so với phía Đông. Thay đổi giá trị LLDC nhiều nhất từ 1,60 - 1,82 %. Vì vậy về quan điểm khai thác TNN, việc điều tiết lại nguồn nƣớc trong năm phải xem xét thích ứng trong hoàn cảnh mới để đảm bảo cung cấp đủ lƣợng nƣớc cho sinh hoạt và sản xuất. Qua đó, nghiên cứu đã nêu ra một số biện pháp thích ứng với tác động của BĐKH đến lƣu lƣợng nƣớc sông Bé nhƣ quy hoạch tổng hợp lƣu vực để phân chia nguồn nƣớc phù hợp theo các yêu cầu sử dụng, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống các hồ chứa theo quy hoạch, sử dụng nƣớc tiết kiệm trong tất cả các đối tƣợng sử dụng nƣớc sao cho có hiệu quả hơn và tăng cƣờng các biện pháp bảo vệ chất lƣợng nƣớc để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Đối với mô hình, luận văn đã cố gắng loại bỏ những bất định thông qua việc kiểm định (nhƣng chƣa hiệu chỉnh mô hình) trong tính toán, nhằm mục đích tối thiểu hóa sai số từ mô hình. Đối với khía cạnh mô hình hóa đánh giá tác động BĐKH trong tƣơng lai, kết quả mô hình còn nhiều sai sót so với mô hình khí hậu. Đề tài đã bƣớc đầu khắc phục vấn đề này nhƣng do nhiều hạn chế về thời gian, dữ liệu, thiết bị nên kết quả chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. [78]  KIẾN NGHỊ Nghiên cứu đã đạt đƣợc kết quả tốt, là một trong những công cụ rất hữu ích trong quản lý tổng hợp và quản lý sử dụng hiệu quả TNN. Tuy nhiên, đề tài cũng đề xuất một số nghiên cứu sâu hơn nhằm đạt đến mục tiêu quản lý, khai thác và sử dụng bền vững TNN theo lƣu vực sông nhƣ sau:  Nghiên cứu sâu hơn về mô hình, kiểm định đồng thời hiệu chỉnh mô hình và các thông số đầu vào nhằm cải thiện kết quả là cần thiết. Vì vậy, cần thu thập và chuẩn bị dữ liệu đầu vào thật tốt để kết quả mô phỏng của mô hình đạt độ chính xác cao.  Điều tra, khảo sát chi tiết về số lƣợng, chất lƣợng nƣớc yêu cầu tại từng vùng trên lƣu vực theo các tháng trong năm. Mô phỏng chất lƣợng nƣớc, phân tích kinh tế TNN trong đánh giá TNN hƣớng đến hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Trong thời gian tới, mô hình cần đƣợc nghiên cứu kỹ hơn để áp dụng cho các bài toán khác, phục vụ công tác quy hoạch quản lý TNN.  Tính toán và đánh giá tác động của BĐKH đến LLDC, chất lƣợng nƣớc và các yếu tố khác trên lƣu vực sông Bé tại các mốc thời gian tiếp theo của các kịch bản BĐKH khác nhau. [79] TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lâm Minh Triết (1999 - 2000), Xây dựng một số cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý thống nhất và tổng hợp môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai, Đề tài cấp nhà nƣớc KHCN.07.17, Viện Môi trƣờng và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đặng Văn Đức. 2001. Hệ Thống Thông Tin Địa Lý. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. Đỗ Đức Dũng và ctv, 2002. Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch Thủy lợi Lưu vực sông Bé”. Viện Quy hoạch Thủy Lợi Miền Nam. Nguyễn Thanh Sơn. Tính toán thuỷ văn, NXB ĐHQG Hà Nội, 2004. Bùi Thị Tần và ctv, 2006. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Lô - Chảy, Viện Khí tƣợng thủy văn. Cục Quản lý Tài nguyên nƣớc thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, 2007. Dự án quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai. Đỗ Đức Dũng và ctv, 2007. Dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai. TP. HCM. Viện Quy hoạch Thủy Lợi Miền Nam. Nguyễn Kim Lợi và Trần Thống Nhất, 2007. Hệ thống Thông tin Địa lý - Phần mềm ArcView 3.3. NXB Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. Tô Văn Trƣờng và nnk. 2008. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2009.Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. [80] Nguyễn Hải Âu, 2009. Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thích hợp hỗ trợ quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông Bé. Luận văn Thạc sĩ, Viện Môi trƣờng và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Thống kê, 2009. Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009. Địa chỉ truy cập: http.://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512& idmid=5&ItemID=10798. Nguyễn Văn Thắng và nnk, 2010. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ và thích nghi, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đề tài KC08.13/06-10. Nguyễn Duy Liêm, 2011. Ứng dụng công nghệ Viễn Thám, Hệ Thống Thông Tin Địa Lý và mô hình toán tính toán cân bằng nước lưu vực sông Bé. Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2012. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biền dâng cho Việt Nam. Tiếng Anh Nash, J. E. and J.V. Suttcliffe, 1970. River flow forecasting through conceptual models, Part 1. A disscussion of principles. Journal of Hydrology 10 (3): 282- 290. Williams, J.R. and R.W. Hann. 1972. HYMO, a problem-oriented computer language for building hydrologic models. Water Resour. Res. 8(1):79-85. Rallison, R.E. and N. Miller, 1981. Past, present and future SCS runoff procedure. p. 353-364. In V.P. Singh (ed.). Rainfall runoff relationship. Water Resources Publication, Littleton, CO8. Burrough, P.A. (1986) Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment. Monographs on Soil and Resources Survey No. 12, Oxford Science Publications, New York. [81] Smith, N. 1987. Academic War Over the Field of Geography: The Elimination of Geography at Harvard, 1947-51. Annals of the Association of American Geographers 77:155-172. FAO, 1995. The digital soil map of the world and derived soil properties. CD-ROM Version 3.5, Rome. IPCC, Climate Change 1995, Impacts Assessment. Schneider, S. H. What is „„dangerous‟‟ climate change? Nature 411, 17-19 (2001). DHI, 2004, MIKE BASIN-a modelling system for River system, DHI software, 2004. P. Krause et al., 2005.Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in Geosciences 5: 89–97. S.L. Neitsch, J.G. Arnold, J.R. Kiniry, J.R. Williams, Soil and Water Assessment Tool Theoretical documentation, version 2005. IPCC (2007), The Physical Science Basis, Cambridge University Press. Susan L. Neitsch et al., 2009. Overview of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model. In: Arnold, J et al., eds. 2009. Soil and Water Assessment Tool (SWAT): Global Applications. Special Publication No. 4., World Associatiom of Soil and Water Conservation, Bangkok: Funny Publishing, pp.3-23.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdh09gi_nguyen_thi_kim_nga_6747.pdf
Luận văn liên quan