Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận

MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học và nhu cầu thực tiễn của đề tài Hòa với xu thế của cả nước, Bình Thuận là một tỉnh đang thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện dân sinh kinh tế, xây dựng nền tảng cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển vững chắc, hòa nhập vào sự phát triển chung của kinh tế trọng điểm phía nam, thực hiện có kết quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Vốn đầu tư là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế, ở Việt Nam yếu tố về vốn đã đóng góp đến 45% tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh Bình Thuận tuy có tốc độ phát triển kinh tế ở mức tương đối cao so mức trung bình của cả nước, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Nằm ở cực Nam Trung Bộ, khu vực Duyên hải Miền Trung; giáp ranh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế trọng điểm và năng động của cả nước, mức đầu tư xã hội vào Khu vực kinh tế trọng điểm phía nam chiếm trên 40% của cả nước. Tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng và lợi thế, song so với các tỉnh trong khu vực như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương thì tốc độ phát triển kinh tế vẫn còn kém xa. Với quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, công nghiệp kém phát triển, công nghệ lạc hậu; GDP của tỉnh năm 2005 chỉ ở mức trên 7.000 tỷ đồng (giá thực tế); GDP bình quân đầu người chỉ đạt 400 USD, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước là 640 USD. Do đó, tốc độ phát triển phải gia tăng với mức độ nhanh hơn nữa mới bắt kịp và không bị tụt hậu so với cả nước và các tỉnh trong khu vực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, cần phải phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc, xác định nguyên nhân để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, mà trong đó vốn đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng. Mặc dù nguồn nội lực cũng như ngoại lực vẫn còn nhiều tiềm năng nhưng Bình Thuận thực sự chưa có các giải pháp hữu hiệu để khơi thông các dòng vốn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 2 Mục đích nghiên cứu Thông qua tình hình đầu tư và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua; phân tích, đánh giá, nhận định để đưa ra một số giải pháp khơi thông, thu hút và huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư này nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận nhanh và bền vững. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Giới hạn của Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu vốn đầu tư trong và ngoài nước tại tỉnh Bình Thuận. Phương pháp nghiên cứu Quá trình thực hiện đề tài được chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa học kinh tế, chú trọng phương pháp lịch sử, thống kê, phân tích, đánh giá để rút ra kết luận mang tính lý luận và thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Bình Thuận. Nội dung của Luận văn “Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận” bao gồm lời mở đầu, phần kết luận và 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư và vốn đầu tư. - Chương 2: Thực trạng về đầu tư và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. - Chương 3: Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận.

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luaät Xaây döïng, ñeà nghò tænh sôùm coù quy ñònh phaân caáp theo höôùng phaân caáp maïnh cho caáp huyeän, xaõ quaûn lyù. - Trong phaân boå keá hoaïch voán ñaàu tö haøng naêm, caàn trieät ñeå giöõ vöõng caùc nguyeân taéc: + Ñaûm baûo cô caáu ñaàu tö theo ngaønh phuø hôïp vôùi quy hoaïch vaø ñònh 55 höôùng phaùt trieån. Muoán vaäy, caàn phaûi baùm saùt quy hoaïch vaø cô caáu ñaàu tö (ngaønh) theo quy hoaïch cuõng nhö baùm saùt danh muïc ñaàu tö caùc döï aùn quan troïng trong quaù trình phaân boå keá hoaïch ñaàu tö haøng naêm. + Öu tieân boá trí voán cho coâng taùc quy hoaïch. Do oâng taùc quy hoaïch bao giôø cuõng phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc, taäp trung nhieàu trí tueä, nghieân cöùu xem xeùt moät caùch thaáu ñaùo hieän traïng vaø döï baùo cho töông lai. Moät khi coâng taùc quy hoaïch ñöôïc thöïc hieän hoaøn chænh, ñoàng boä thì quaù trình trieån khai seõ coù nhieàu thuaän lôïi vaø mang laïi hieäu quaû cao nhaát. Quaù trình thöïc hieän caàn phaûi baùm saùt quy hoaïch, xem quy hoaïch laø neàn taûng cô baûn. Song khoâng heà cöùng nhaéc maø caàn phaûi meàm deûo vaø linh hoaït, theå hieän ôû choå moät khi caùc yeáu toá ñaàu vaøo, caùc yeáu khaùch quan coù söï thay ñoåi hoaëc xuaát hieän nhöõng thôøi cô, vaän meänh môùi chuùng ta caàn phaûi kòp thôøi hieäu chænh cho phuø hôïp. Do ñoù, quaù trình thöïc hieän quy hoaïch chuùng ta caàn phaûi thöôøng xuyeân raø soaùt, ñaùnh giaù, sô keát nhaèm kòp thôøi ñieàu chænh cho phuø hôïp. + Taäp trung cho caùc coâng trình troïng ñieåm, ñaàu tö döùt ñieåm; khoâng daøn traûi, keùo daøi. Muoán vaäy chuùng ta caàn phaûi öu tieân phaân boå voán cho caùc döï aùn troïng ñieåm, caùc chöông trình muïc tieâu trong danh muïc thuoäc keá hoaïch ñaàu tö daøi haïn, trung haïn vaø ngaén haïn. Trong nhöõng naêm tôùi, ñaàu tö nhaø nöôùc chieám tyû troïng lôùn gaàn moät nöõa trong toång ñaàu tö toaøn xaõ hoäi, trong ñoù voán ngaân saùch vaø voán tín duïng ñaàu tö chieám treân 30%. Do ñoù vieäc chaán chænh vaø naâng cao hieäu quaû ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc, theo Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi, seõ coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi hieäu quaû ñaàu tö chung cuûa neàn kinh teá. Theå hieän thaùi ñoä “kieân quyeát chaám döùt tình traïng ñaàu tö oà aït, phaân taùn, khoâng ñoàng boä, khoâng tính ñeán hieäu quaû, gaây laõng phí lôùn”. Tieáp tuïc taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc quaûn lyù söû duïng voán ñaàu tö nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû, thöïc hieän vai troø chuû ñaïo cuûa neàn kinh teá. 3.3.1.2. Nguoàn voán doanh nghieäp nhaø nöôùc Hieän nay nguoàn voán naøy phaàn lôùn daønh cho boå sung voán löu ñoäng, moät phaàn ñeå ñaàu tö trang thieát bò maùy moùc môùi. Khaû naêng cung öùng cuûa nguoàn voán naøy tuøy thuoäc vaøo hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø chính saùch ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc. Taïi Bình Thuaän trong thôøi gian qua ñaõ coå phaàn hoùa 9/17 doanh 56 nghieäp (hoaëc boä phaän doanh nghieäp), vôùi giaù trò treân 80 tyû ñoàng. Tính ñeán ñaàu naêm 2005 soá doanh nghieäp nhaø nöôùc coøn laïi khoâng nhieàu, vôùi toång voán sôû höõu chæ treân 600 tyû ñoàng, ña soá laøm aên keùm hieäu quaû. Do ñoù, caàn phaûi ñaåy nhanh toác ñoä coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc nhaèm taêng hieäu quaû quaûn lyù, ruùt bôùt voán cuûa nhaø nöôùc ñeå taäp trung vaøo nhöõng troïng ñieåm khaùc. Maët khaùc ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp nhaø nöôùc coù cô hoäi daàn daàn laøm chuû doanh nghieäp thoâng qua vieäc mua coå phaàn. Coå phaàn hoùa cho pheùp taùch quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp nhaèm ñöa laïi lôïi nhuaän toái ña cho doanh nghieäp. Nhôø coù coå phaàn hoùa seõ huy ñoäng caùc nguoàn voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi moät caùch nhanh choùng ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Khi doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû, doøng voán ñaàu tö seõ ñoå vaøo moät caùch töï nhieân. Vieäc tieán haønh coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc trong thôøi gian qua laø böôùc ñi phuø hôïp, laø moät trong nhöõng phöông thöùc huy ñoäng voán coù hieäu quaû. 3.3.1.3. Nguoàn voán tö nhaân Nguoàn voán naøy ôû tænh Bình Thuaän noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung khaù lôùn. Caên cöù vaøo toác ñoä taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa thaønh phaàn kinh teá tö nhaân trong neàn kinh teá cho thaáy nguoàn löïc naøy raát lôùn vaø nhieàu tieàm naêng, ñoùng goùp ñeán 2/3 GDP neàn kinh teá. 3.3.1.3.1. Nguoàn voán Doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh Ñaây laø nguoàn voán chieám tyû troïng khaù lôùn trong toång ñaàu tö toaøn xaõ hoäi, naêng ñoäng, hieäu quaû. Döï baùo trong töông lai söï phaùt trieån cuûa thaønh phaàn kinh teá naøy raát maïnh meõ. Ñeå baûo ñaûm tyû leä huy ñoäng nguoàn voán naøy trong thôøi gian tôùi, caàn phaûi coù giaûi phaùp höõu hieäu ñeå thu huùt maïnh nguoàn voán naøy, ñoù laø: - Xaùc ñònh danh muïc caùc saûn phaåm chuû yeáu, saûn phaåm cuûa tænh coù lôïi theá caïnh tranh trong nöôùc vaø quoác teá. - Coù chính saùch öu ñaõi, hoã trôï ñaàu tö ñoái vôùi caùc laøng ngheà truyeàn thoáng; ña daïng hoùa saûn phaåm, naâng cao giaù trò thöông phaåm cuûa saûn phaåm truyeàn thoáng. - Taïo ra moät moâi tröôøng ñaàu tö thuaän lôïi, haáp daãn, coù nhieàu cô hoäi cho 57 nhaø ñaàu tö, khuyeán khích vaø keâu goïi ñaàu tö vaøo nhöõng lónh vöïc coù tieàm naêng, saûn phaåm lôïi theá. Muoán vaäy, chuùng ta caàn phaûi: + Caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc caàn thöïc hieän ñaày ñuû, toaøn dieän vaø nhaát quaùn; coù vaän duïng moät caùch linh hoaït phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông. Trong thaåm quyeàn cho pheùp, caàn ban haønh nhöõng chính saùch mang tính ñoät phaù, ñuû löïc huùt caùc nhaø ñaàu tö khoù tính nhaát. Kòp thôøi phaûn aùnh, kieán nghò nhaø nöôùc boå sung, söûa ñoåi nhöõng quy ñònh khoâng coøn phuø hôïp vôùi thöïc tieãn, caûn trôû quaù trình phaùt trieån. + Coâng khai, coâng boá vaø phoå bieán roäng raõi caùc chuû tröông, chính saùch cuûa tænh veà öu ñaõi vaø thu huùt ñaàu tö; coâng khai, minh baïch caùc quy trình, thuû tuïc theo höôùng ñôn giaûn, tieän lôïi; taäp trung ñaàu moái, ruùt ngaén thôøi gian trong khaâu giaûi quyeát hoà sô, thuû tuïc. + Xaây döïng vaø coâng boá caùc quy hoaïch vaø caùc chöông trình, döï aùn öu ñaõi vaø keâu goïi thu huùt ñaàu tö. Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, quaûng baù, xuùc tieán thöông maïi; taïo döïng hình aûnh cuûa Bình Thuaän ñöôïc trong vaø ngoaøi nöôùc bieát ñeán nhö moät nôi lyù töôûng ñeå laøm aên, kinh doanh. - Ñòa phöông caàn naêng ñoäng, taêng cöôøng caùc moäi quan heä ngoaïi giao, tranh thuû söï uûng hoä cuûa caùc ngaønh, caùc caáp ôû Trung öông; chuû ñoäng quan heä, tieáp xuùc vôùi giôùi doanh nhaân, khoâng chæ vôùi caùc doanh nhaân trong tænh maø coøn tieáp xuùc vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi tænh, nhaát laø caùc tænh trong khu vöïc kinh teá troïng ñieåm, naêng ñoäng thoâng qua caùc hoäi nghò, hoäi thaûo thuoäc nhieàu lónh vöïc. Taïo ra moái quan heä tin caäy vaø thaân thieän, vôùi ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Bình Thuaän. - Taêng cöôøng toå chöùc hoäi chôï, trieãn laõm, giôùi thieäu, tröng baøy saûn phaåm; caùc leã hoäi truyeàn thoáng, sinh hoaït vaên hoùa, phong traøo hoaït ñoäng theå duïc theå thao mang taàm quoác gia vaø quoác teá. - Xaây döïng, coâng boá danh muïc vaø keâu goïi ñaàu tö caùc döï aùn BOT trong vaø ngoaøi nöôùc. Vôùi hình thöùc naøy nhaø ñaàu tö boû voán ra ñeå ñaàu tö, kinh doanh sau moät thôøi gian hoaøn voán vaø coù laõi seõ chuyeån giao cho Nhaø nöôùc. Tính ñeán naêm 2004, ñòa phöông chæ coù 1 döï aùn ñaàu tö theo hình thöùc naøy vôùi giaù trò 17 tyû ñoàng. Naêm 2005 coù theân 4 döï aùn, trong ñoù 1 döï aùn ñang trong giai ñoaïn xaây döïng, 3 döï 58 aùn môùi coù chuû tröông ñaàu tö, toång voán öôùc khoaûng treân 100 tyû ñoàng. Trong ñieàu kieän caàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån maø khaû naêng nguoàn voán nhaø nöôùc coù haïn, chuùng ta caàn maïnh daïn giao cho caùc nhaø ñaàu tö caùc döï aùn coù hieäu quaû cao ñeå thöïc hieän döôùi hình thöùc BOT. - Taêng cöôøng vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû cuûa Trung taâm xuùc tieán ñaàu tö vaø hoã trôï Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Hieän nay Trung taâm laø ñôn vò tröïc thuoäc Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö, trong thôøi gian qua hoaït ñoäng chöa thaät söï noåi baät, vöøa thieáu laïi vöøa yeáu. Caàn thieát neân taùch Trung taâm thaønh ñôn vò ñoäc laäp döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa UBND tænh; taêng cöôøng cô sôû vaät chaát, taêng cöôøng vaø naâng cao trình ñoä boä maùy ñuû söùc thích öùng trong tình hình môùi. 3.3.1.3.2. Nguoàn voán tieát kieäm trong daân: Hieän nay, ngöôøi daân noùi chung chöa thaät söï an taâm ñeå tung voán lieáng cuûa mình vaøo thò tröôøng maø phaàn nhieàu voán naøy coøn naèm döôùi daïng quyù kim hay ngoaïi teä ñeå caát tröõ, hoaëc chæ laø ñaàu tö giaùn tieáp thoâng qua vieäc göûi tieàn tieát kieäm ôû ngaân haøng (ñaàu tö giaùn tieáp). Nhaø nöôùc neân khuyeán khích môû taøi khoaûn caù nhaân, môû soå tieát kieäm, mua caùc kyø phieáu, traùi phieáu tieán daàn ñeán boû taäp quaùn giöõ tieàn maët tieâu duøng, tröõ vaøng trong nhaø ñeå tích luõy baûo ñaûm. Muoán vaäy beân caïnh söï oån ñònh kinh teá vó moâ veà giaù caû, tyû leä laïm phaùt (maø ñieàu naøy chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc), caàn phaûi nhanh choùng caûi tieán, ñoåi môùi phöông thöùc hoaït ñoäng. Trong tieàn gôûi tieát kieäm, chuù yù khuyeán khích trung haïn, daøi haïn ñeå taïo nguoàn voán luaân chuyeån maïnh vaøo saûn xuaát kinh doanh phuø hôïp vôùi caùc chu kyø kinh doanh vaø chu kyø saûn xuaát. Caàn tieáp tuïc ñaåy maïnh hôn nöõa thò tröôøng chöùng khoaùn, khoâng chæ ôû nhöõng trung taâm thöông maïi lôùn nhö TP Hoà Chí Minh, TP Haø Noäi maø môû roäng thò tröôøng hôn nöõa, thu huùt nguoàn voán coøn nhaøn roãi trong daân; môû roäng caùc loaïi thò tröôøng voán trong caû nöôùc ñeå chuyeån daàn tieát kieäm qua tín duïng (ñaàu tö giaùn tieáp) sang ñaàu tö tröïc tieáp baèng caùch mua coå phaàn, coå phieáu cuûa caùc coâng ty vaø caùc loaïi traùi phieáu coù muïc ñích. . . Khuyeán khích vieäc boû voán môû roäng saûn xuaát kinh doanh cuûa tö nhaân 59 theo quy moâ nhoû vaø vöøa baèng caùch hoaøn thieän hôn caùc theå cheá phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn. Tröôùc heát coù theå öu ñaõi veà thueá, mieãn giaûm thueá ñoái vôùi caùc cô sôû kinh doanh khai thaùc söû duïng caùc loaïi nguyeân lieäu trong nöôùc, thay theá nhaäp khaåu; caùc ñôn vò töï tích luõy taùi ñaàu tö môû roäng hoaëc ñoåi môùi coâng ngheä, caùc ñôn vò coù khaû naêng thu huùt nhieàu lao ñoäng. Hình thaønh vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû cuûa Trung taâm hoã trôï doanh nghieäp vöøa vaø nhoû; caûi tieán thuû tuïc haønh chính, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thaønh laäp doanh nghieäp vaø ñaêng kyù kinh doanh. 3.3.1.3.3. Nguoàn voán töø kieàu hoái: Trong thôøi gian qua, doøng voán töø kieàu hoái chuyeån veà Vieät Nam khoâng nhoû vaø trieån voïng coøn taêng leân nhieàu. Caùc daïng cung öùng voán goàm tieàn, vaøng, ngoaïi teä, nguyeân vaät lieäu, trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï saûn xuaát hoaëc haøng hoùa tieâu duøng … Nhaø nöôùc caàn coù cheá ñoä ñaõi ngoä vaø quan taâm ñeán nguoàn löïc töø Vieät kieàu, coù caùc chính öu ñaõi veà thueá, ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc chuyeån vaø nhaän tieàn, haøng, … ñeå thu huùt nguoàn voán khaù lôùn naøy. 3.3.1.3.4. Nguoàn voán boå sung töø thu nhaäp hôïp taùc vaø xuaát khaåu lao ñoäng: Laø nguoàn voán coù theå thu ñöôïc cuûa nhaø nöôùc vaø caù nhaân ngöôøi lao ñoäng trong vieäc trao ñoåi lao ñoäng, chuyeân gia vôùi nöôùc ngoaøi. Khaû naêng gia taêng nguoàn voán naøy raát khoù khaên do caïnh tranh veà lao ñoäng giöõa caùc nöôùc vaø trình ñoä lao ñoäng kyõ thuaät cuûa chuùng ta coøn haïn cheá. 3.3.2. Ñoái vôùi nguoàn ngoaïi löïc 3.3.2.1. Nguoàn voán vieän trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA) Laø nguoàn voán vieän trôï cuûa Chính phuû, cuûa caùc toå chöùc taøi chính quoác teá, caùc toå chöùc phi chính phuû vaø lieân hôïp quoác, taäp trung cho caùc chöông trình cô sôû haï taàng, y teá, caùc coâng trình xaõ hoäi khaùc. Nguoàn voán naøy do Chính phuû nöôùc ngoaøi hoã trôï tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp thoâng qua caùc toå chöùc quoác teá nhö EU, WB, ADB, IMF . . . Tænh Bình Thuaän nhaän ñöôïc nguoàn naøy qua ñieàu phoái cuûa trung öông (tröø nhöõng döï aùn nhoû ñöôïc nhaän tröïc tieáp). Caùc daïng cung öùng cuûa nguoàn voán naøy goàm vieän trôï khoâng hoaøn laïi hoaëc cho vay vôùi laõi suaát öu ñaõi, trong ñoù öu tieân nhöõng döï aùn kinh teá xaõ hoäi 60 khoâng sinh lôøi tröïc tieáp, hoaëc khaû naêng thu hoài voán chaäm, nhöng coù yù nghóa vaø aûnh höôûng quan troïng ñeán vieäc taïo laäp moâi tröôøng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc noùi chung vaø cho söï khuyeán khích cuûa tö nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc noùi rieâng. Beân caïnh nhöõng yeáu toá tích cöïc, nguoàn voán ODA cuõng haøm chöùa trong ñoù nhöõng vaán ñeà mang maøu saéc kinh teá chính trò tieâu cöïc xuaát phaùt töø beân caáp voán aùp ñaët, hoaëc töø nhöõng taùc ñoäng khaùch quan baát lôïi cuûa moâi tröôøng kinh teá theá giôùi, hay chuû quan veà phía tieáp nhaän vieän trôï. Do ñoù chuùng ta khoâng neân quaù troâng chôø vaøo nguoàn voán naøy ñeå töø ñoù mang tính yû laïi vaø thieáu ñaàu tö cho caùc nguoàn voán khaùc. Do ñoù, ñeå thu huùt vaø quaûn lyù, söû duïng moät caùch coù hieäu quaû nguoàn voán ODA treân ñòa baøn, chuùng ta caàn phaûi: - Tröôùc heát caàn phaûi thay ñoåi nhaän thöùc veà vai troø vaø baûn chaát cuûa vieän trôï nöôùc ngoaøi. Tính chaát öu ñaõi nguoàn voán ODA (thôøi gian vaø laõi suaát) thöôøng laøm cho caùc cô quan trong nöôùc (quaûn lyù, tieáp nhaän) coù quan nieäm heát söùc deã daõi vaø chuû quan veà söï phaân phoái vaø söû duïng nguoàn voán naøy. Ñieàu naøy theå hieän roõ qua vieäc khoâng chuù yù ñeán yeâu caàu hieäu quaû, boû qua yeáu toá chi phí cô hoäi trong thaåm ñònh, ñaùnh giaù döï aùn, chöa quan taâm ñaày ñuû ñeán vieäc xaùc ñònh caùc öu tieân ñaàu tö, vaãn coøn döïa chuû yeáu vaøo voán nöôùc ngoaøi, xem nheï söï ñoái öùng cuûa nguoàn voán trong nöôùc, trieån khai döï aùn chaäm, coù khi coøn laõng phí. - Thöù hai laø thieát laäp caùc ñònh höôùng öu tieân ñaàu tö vaø tieán haønh nghieân cöùu khaû thi chaët cheõ töøng döï aùn. Caàn traùnh xu höôùng daøn traûi treân moät dieän roäng bao quaùt nhieàu lónh vöïc, ngaønh hay ñòa phöông maø neân taäp trung vaøo nhöõng döï aùn coù khaû naêng gaây taùc ñoäng phaùt trieån lôùn hôn. - Thöù ba laø taêng cöôøng nguoàn löïc ñoái öùng trong nöôùc, naêng löïc caùn boä, caùc yeáu toá ñaàu tö vaøo heä thoáng phaùp lyù . . . ñeå traùnh tình traïng quaù taûi khi nhaän vieän trôï vaø khoâng söû duïng coù hieäu quaû. 3.3.2.2. Nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) Ñaây laø nguoàn voán do caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö tröïc tieáp vaøo tænh qua caùc daïng cung öùng voán goàm coù goùp voán baèng ngoaïi teä, phöông tieän, trang thieát bò maùy moùc, coâng ngheä, vaät tö, nguyeân lieäu haøng hoùa. Chæ tieâu cuûa tænh 61 ñaët ra laø toång soá voán huy ñoäng trong khu vöïc naøy phaûi ñaït khoaûng 5-7% trong toång voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi. Ñaây laø moät yeâu caàu raát lôùn ñoái vôùi lónh vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi, trong boái caûnh kinh teá theá giôùi coù nhieàu bieán ñoäng, giaù daàu taêng cao, khoù khaên chung cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc. Treân caùc lónh vöïc hôïp taùc nöôùc ngoaøi, tænh Bình Thuaän laø nôi ít taäp trung caùc coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi cuõng nhö caùc coâng ty lieân doanh. Tuy nhieân, theo quy hoaïch, cho ñeán naêm 2010 tænh Bình Thuaän seõ thu huùt ñöôïc caùc coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi cuõng nhö coâng ty lieân doanh do trong thôøi kyø naøy tænh Bình Thuaän ñang hình thaønh caùc khu coâng nghieäp lôùn. Caùc khu coâng nghieäp taäp trung ñöôïc hình thaønh treân ñòa baøn cuûa thaønh phoá Phan Thieát vaø caùc huyeän phí nam cuûa tænh vaø coâng nghieäp Daàu khí. Do vaäy, tænh Bình Thuaän seõ thu huùt ñöôïc nguoàn voán FDI. Phöông thöùc thu huùt voán FDI coù lôïi ñieåm laø khoâng chæ ñôn thuaàn ñöôïc tieáp nhaän voán, nöôùc sôû taïi coøn coù theå tieáp nhaän caû kyõ thuaät coâng ngheä, kyõ thuaät quaûn trò tieân tieán vaø chia seû thò phaàn xuaát khaåu saûn phaåm. Neáu thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi maø chæ nhaém ñeán yeáu toá voán töùc laø chöa khai thaùc ñaày ñuû öu ñieåm cuûa phöông thöùc naøy. Ña soá caùc nöôùc tieáp nhaän FDI ñeàu phaùt trieån loaïi hình coâng ty lieân doanh giöõa voán trong nöôùc vaø voán nöôùc ngoaøi ñeå tieáp thu ñaày ñuû nhöõng yeáu toá maø mìmh ñang thieáu (voán, coâng ngheä, quaûn trò, thò tröôøng xuaát khaåu. . .). Nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa phöông thöùc lieân doanh laø nhöõng khoù khaên trong vieäc tìm kieám ñoái taùc thích hôïp, maø lôïi theá cuûa moãi beân ñöôïc buø ñaép cho nhau vaø laøm theá naøo ñeå duy trì ñöôïc söï hôïp taùc trong suoát thôøi kyø lieân doanh. Muoán thu huùt ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö naøy coøn raát nhieàu vieäc phaûi laøm töø caûi taïo naâng caáp haï taàng cô sôû cho ñeán ñaøo taïo caùn boä, taïo nguoàn voán ñòa phöông ñuû maïnh ñeå tieáp thu ñöôïc voán lieân doanh. . . Tuy nhieân, chuùng ta cuõng khoâng phaûi troâng chôø maø phaûi vöøa töï trang bò, töï hoaøn thieän trong luùc tieán haønh coâng vieäc. Song song vôùi caùc giaûi phaùp nhö ñaõ neâu ñoái vôùi nguoàn voán tö nhaân, caàn phaûi coù theâm nhöõng bieän phaùp thính hôïp ñeå khôi thoâng vaø thu huùt maïnh nguoàn voán naøy, ñoù laø: - Giöõ vöõng toác ñoä phaùt trieån kinh teá ôû möùc cao vaø vöõng chaéc, taïo laäp söï 62 phaùt trieån caân ñoái giöõa caùc vuøng mieàn vaø caùc khu vöïc. - Ñaûm baûo thöïc thi coù hieäu quaû trong vieäc söû duïng nguoàn voán ñaàu tö töø ngaân saùch nhaø nöôùc, thöïc söï ñoùng vai troø quan troïng thuùc ñaåy caùc ngaønh, caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaàu tö phaùt trieån. - Chuaån bò caùc ñieàu kieän toát nhaát veà cô sôû haï taàng, maët baèng saûn xuaát cho caùc nhaø ñaàu tö, maø thuaän lôïi nhaát laø maët baèng caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát. - Taêng cöôøng hôn nöõa tính minh baïch cuûa moâi tröôøng ñaàu tö; cô cheá chính saùch thaät söï nhaát quaùn vaø thoâng thoaùng. - Caùc nhaø laõnh ñaïo cao caáp cuûa ñòa phöông phaùt huy hôn nöõa tính naêng ñoäng, cuøng caùc doanh nghieäp ñòa phöông thaêm doø, tieáp xuùc vôùi caùc nhaø ñaàu tö ngoaøi nöôùc; tìm hieåu mong muoán cuõng nhö nguyeän voïng cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Töø ñoù ñaùp öùng ngaøy caøng cao yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö. - Xaây döïng danh muïc caùc döï aùn keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng nhieàu hình thöùc phong phuù, ña daïng nhö : lieân doanh, coâng ty coù voán 100% nöôùc ngoaøi, phöông thöùc ñaàu tö BOT (Building Opreation Transfer). Tuy nhieân, trong daøi haïn caàn choïn löïa döï aùn ñeå môøi goïi hình thöùc ñaàu tö cho phuø hôïp, chæ öu tieân cho nhöõng döï aùn ñoøi hoûi voán lôùn hay coâng ngheä cao vaø nhaát laø coù taùc ñoäng nhanh choùng, maïnh meõ ñeå thuùc ñaåy caùc lónh vöïc khaùc. 3.3.3. Caùc keânh taïo voán khaùc 3.3.3.1. Nguoàn voán qua thò tröôøng voán: Phaùt haønh chöùng khoaùn (coå phieáu, traùi phieáu) treân thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc: Vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn taïi Vieät Nam trong thôøi gian qua dieãn ra khaù chaäm laø do coøn thieáu nhieàu ñieàu kieän, trong ñoù coù caùc yeáu toá nhö: - Voán töø Ngaân saùch Nhaø nöôùc roùt xuoáng chöa ñuû. - Löôïng cung chöa ñuû do chöa ñuû soá löôïng caùc coâng ty coå phaàn coù ñuû ñieàu kieän gia nhaäp thò tröôøng chöùng khoaùn, ñieàu kieän ñoù laø: (i) Coù soá voán ñaêng 63 kyù ít nhaát 10 tyû ñoàng, (ii) Baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp (thoâng qua coâng ty kieåm toaùn) lieân tuïc hai naêm gaàn ñaây phaûi coù laõi. - Tieán ñoä coå phaàn hoùa doanh nghieäp dieãn ra chaäm. - Moät maët, coù moät soá doanh nghieäp muoán tham gia thò tröôøng chöùng khoaùn nhöng khoâng ñuû ñieàu kieän, maët khaùc, laïi coù moät soá doanh nghieäp tuy ñuû ñieàu kieän nhöng laïi khoâng muoán tham gia thò tröôøng chöùng khoaùn do khoâng muoán tieát loä thoâng tin taøi chính cuûa coâng ty mình. - Ñeå tham gia vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn, ngoaøi caùc tieâu chuaån baét buoäc veà taøi chính noùi treân, doanh nghieäp caàn phaûi coù lai lòch roõ raøng, coù muïc tieâu hoaït ñoäng, phöông aùn kinh doanh roõ raøng, laønh maïnh, coù khaû naêng sinh lôøi ñeå thu huùt coâng chuùng trong vieäc mua coå phieáu cuûa coâng ty mình. Taïi Bình Thuaän, giaûi phaùp khôi thoâng vaø thu huùt ñoái vôùi nguoàn voán naøy laø caàn ñaåy nhanh hôn nöõa toác ñoä coå phaàn hoùa soá doanh nghieäp coøn laïi ñeå ñöa theâm voán vaøo thò tröôøng. Ñoái vôùi soá doanh nghieäp ñaõ coå phaàn hoùa, caàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeå tieáp tuïc phaùt haønh coå phieáu, môû roäng saûn xuaát vaø naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng, thu huùt theâm nhieàu voán cho ñaàu tö phaùt trieån; ñoàng thôøi thöïc hieän lieân doanh lieân keát ñeå taêng naêng naêng löïc saûn xuaát, môû roäng thò tröôøng, gia nhaäp thò tröôøng chöùng khoaùn. Ñaåy maïnh hôn nöõa hoaït ñoäng cuûa heä thoáng tín duïng, cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi, caùc toå chöùc taøi chính trung gian vôùi nhieàu bieän phaùp ñeå thu huùt baèng ñöôïc voán nhaøn roãi trong caùc doanh nghieäp vaø boä phaän lôùn trong daân cö. 3.3.3.2. Caùc phöông thöùc huy ñoäng khaùc 3.3.3.2.1. Tìm nguoàn taøi trôï töø tín duïng thueâ mua: Cuõng coù theå huy ñoäng voán nöôùc ngoaøi thoâng qua caùc coâng ty nöôùc ngoaøi chuyeân doanh thueâ mua. Hoï vöøa cho thueâ hoaëc baùn traû goùp caùc loaïi maùy moùc thieát bò, vöøa cung caáp caùc dòch vuï tö vaán kyõ thuaät. Öu ñieåm cuûa phöông thöùc naøy laø toång soá tín duïng thueâ mua maùy moùc thieát bò töø caùc coâng ty thueâ mua nöôùc ngoaøi ñöôïc IMF khoâng tính vaøo soá nôï nöôùc ngoaøi cuûa nöôùc ñi thueâ. Nhôø ñoù nguoàn tín duïng naøy khoâng bò khoáng cheá trong haïn möùc cuûa IMF ñeà ra. Maët khaùc, caùc coâng ty thueâ mua cuõng laø ngöôøi chia seû ruûi ro cho doanh nghieäp trong vieäc 64 ñaàu tö chieàu saâu ñoåi môùi kyõ thuaät coâng ngheä. Tuy nhieân, nguoàn voán naøy cuõng phaûi traû chi phí khaù cao, töông ñöông vôùi caùc nguoàn tín duïng thöông maïi, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi tính toaùn kyõ caøng hieäu quaû tröôùc khi thöïc hieän. 3.3.3.2.2. Tìm nguoàn taøi trôï tín duïng thöông maïi: Caùc loaïi tín duïng thöông maïi thöôøng döôùi hình thöùc vay qua caùc ngaân haøng thöông maïi hoaëc do caùc nhaø cung caáp baùn haøng traû chaäm. Nguoàn tín duïng naøy raát doài daøo vaø saün saøng cung öùng nhöng vôùi laõi suaát cao vaø caùc chi phí lieân quan cuõng raát cao. Caùc nguoàn tín duïng thöông maïi tuy khoâng ñoøi hoûi nhieàu thuû tuïc phöùc taïp, nhieàu thôøi gian chôø ñôïi nhöng caùc döï aùn, caùc doanh nghieäp caàn taøi trôï laïi gaëp nhöõng khoù khaên khaùc veà baûo laõnh, veà yeâu caàu phaûi coù moái quan heä tín duïng kinh doanh ñaùng tin caäy. Toùm laïi, nhöõng nguoàn cung öùng voán kinh doanh treân theá giôùi naøy raát ña daïng veà phöông thöùc vaø ña phöông hoùa. Vaán ñeà ñaët ra laø caàn coù chính saùch thích hôïp ñeå traùnh bò cheøn eùp, thua thieät trong vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Moät döï aùn ñaàu tö seõ tìm ñöôïc söï taøi trôï deã daøng hôn neáu chòu ñaøo saâu nghieân cöùu caùc khía caïnh kyõ thuaät taøi chính cuûa moãi nguoàn ñeå thieát laäp vaø thaåm ñònh caùc phöông aùn phoái hôïp nhieàu nguoàn, nhieàu phöông thöùc taøi trôï khaùc nhau. 3.3.4. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn voán Huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö chöa haún giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn veà phaùt trieån kinh teá. Vaán ñeà khoâng keùm phaàn khoù khaên laø laøm sao ñeå söû duïng nguoàn voán moät caùch coù hieäu quaû. Vieäc tyû leä ñaàu tö / GDP cuûa kinh teá Bình Thuaän vaãn duy trì ôû möùc cao cuøng vôùi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá töông ñoái cao trong thôøi gian gaàn ñaây chæ coù theå lyù giaûi do hieäu quaû ñaàu tö mang laïi. Song vôùi heä soá ICOR trong caùc naêm vöøa cho thaáy vaãn coøn nhieàu khaû naêng khai thaùc hôn nöõa hieäu quaû cuûa ñaàu tö . Nhìn vaøo baûng phaân tích heä soá ICOR qua caùc naêm (2001-2005), ta thaáy heä soá ICOR cuûa khu vöïc coâng nghieäp xaây döïng ôû möùc thaáp (2,21), möùc ñoä ñaàu tö chieám tyû troïng chöa cao (23,93%) trong toång voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi, cho thaáy 65 coøn hieäu quaû ñaàu tö vaøo khu vöïc naøy coøn nhieàu khaû naêng nhöng trong thôøi gian qua chuùng ta chöa thaät söï quan taâm ñuùng möùc. Hôn nöõa, ñaây laø khu vöïc goùp phaàn vaøo vieäc ñaåy nhanh tieán trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Do vaäy, tænh Bình Thuaän neân coù ñònh höôùng taäp trung ñaàu tö vaøo khu vöïc naøy nhieàu hôn nöõa. Theo lyù thuyeát chæ soá q thì vieäc hình thaønh thò tröôøng chöùng khoaùn seõ naâng cao hieäu quaû ñaàu tö, bôûi vì khi ñoù tín hieäu giaù caû treân thò tröôøng chöùng khoaùn seõ quyeát ñònh löôïng ñaàu tö caàn thieát. Chæ soá q ñöôïc ñònh nghóa laø giaù trò doanh nghieäp treân thò tröôøng chöùng khoaùn chia cho toång giaù trò taøi saûn doanh nghieäp tính theo giaù treân thò tröôøng saûn phaåm. Vì vaäy neáu q lôùn hôn 1 thì doanh nghieäp neân ñaàu tö theâm, vì khi ñoù chi phí cho maùy moùc thieát bò seõ nhoû hôn giaù trò cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Nhö vaäy vieäc ñaàu tö laø coù lôïi. Ngöôïc laïi, neáu q nhoû hôn 1 thì doanh nghieäp khoâng neân ñaàu tö theâm. Do vaäy, vieäc ñaåy maïnh hôn nöõa hoaït ñoäng cuûa Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn laø caàn thieát ñeå naâng cao hieäu quaû ñaàu tö. 3.3.5. Caùc giaûi phaùp khaùc 3.3.5.2. Hoaøn thieän moâi tröôøng ñaàu tö Vieäc Chính phuû trình Quoác hoäi xem xeùt thoâng qua Luaät ñaàu tö (chung, thay theá cho Luaät Ñaàu tö Nöôùc ngoaøi vaø Luaät ñaàu tö trong nöôùc) vaø Luaät Doanh nghieäp chung laø caàn thieát. Ngoaøi ra, caàn phaûi xem xeùt thöïc hieän cuøng voùi caùc luaät khaùc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhö Luaät ñaát ñai, luaät lao ñoäng veà thueá. Hieän nay ñieàu chuùng ta caàn thöïc hieän tröôùc tieân laø raø soaùt laïi khaâu ñieàu haønh thöïc thi luaät, bôûi vì coù theå khaúng ñònh laø caùc thuû tuïc haønh chaùnh vaø höôùng daãn thi haønh luaät môùi chính laø khaâu raát yeáu cuûa chuùng ta. Ñieàu maø caùc nhaø ñaàu tö troâng ñôïi chính laø ñöôïc giaûm bôùt nhöõng phieàn haø chöù khoâng phaûi taêng theâm öu ñaõi, nghóa laø hoï muoán thöïc thi ñuùng luaät. Ngoaøi ra, phaûi chuù yù ñeán coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc nhieàu hôn nöõa. Doanh nghieäp seõ caûm thaáy nhieàu baát traéc khi phaûi quyeát ñònh ñaàu tö vaøo moät thò tröôøng maø neàn kinh teá khoâng coù söï ñònh höôùng chaéc chaén. Phaûi xaùc ñònh roõ höôùng ñi, höùông ñaàu tö cuûa caû nöôùc vaø ñòa phöông ñeå cho caùc doanh nghieäp xem 66 ñoù laø phöông höôùng ñeå hoaït ñoäng vaø coù keá hoaïch laøm aên laâu daøi. Söû duïng toát caùc coâng cuï ñieàu tieát ñeå höôùng daãn caùc doanh nghieäp ñaàu tö ñuùng hoaïch ñònh, khaéc phuïc nhöôïc ñieåm cuûa kinh teá thò tröôøng laø luoân chaïy theo lôïi nhuaän, daãn ñeán thöøa hoaëc thieáu haøng hoùa maø haäu quaû laø söï thua loã cuûa doanh nghieäp hay thua thieät cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñeå coù theå quaûn lyù moät caùch hieäu quaû neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng XHCN, ñoøi hoûi Nhaø nöôùc phaûi coù ñöôïc caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø cô caáu haønh chính höõu hieäu coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Vöøa qua chuùng ta môùi chæ taäp trung vaøo khaâu thuû tuïc haønh chính chöù chöa thöïc hieän ñöôïc nhöõng caûi caùch saâu roäng, ñoàng boä veà theå cheá haønh chính, toå chöùc boä maùy vaø caùn boä. Töø ñoù, troïng taâm cuûa böôùc ñi keá tieáp laø song song vôùi vieäc caûi thieän thuû tuïc haønh chính moät caùch coù heä thoáng, ñoàng boä vaø phaûi baét ñaàu töø cô quan cuûa Chính phuû, chuùng ta caàn raø soaùt laïi vai troø, chöùc naêng cuûa caùc cô quan haønh chính vaø quan heä giöõa caùc cô quan naøy vaø caùc toå chöùc khaùc trong caû khu vöïc Nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp. Döïa vaøo coâng taùc raø soaùt naøy, soá löôïng vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc ñôn vò haønh chính ôû caùc caáp caàn phaûi ñöôïc thieát keá vaø toå chöùc laïi cho phuø hôïp. Thoâng tin khoâng ñaày ñuû hay khoâng xaùc thöïc thöôøng laøm taêng ruûi ro, giaûm tính minh baïch vaø do vaäy laøm taêng chi phí giao dòch vaø xoùi moøn lôïi theá caïnh tranh cuûa caû neàn kinh teá. ÔÛ Vieät Nam, caùc nhaø ñaàu tö ñaëc bieät laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi thöôøng phaøn naøn veà vieäc thieáu tính minh baïch vaø heä thoáng luaät leä khoâng roõ raøng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø caùc nhaø ñaàu tö gaëp khoù khaên trong vieäc xaùc ñònh luaät leä chi phí caùc giao dòch kinh teá vaø khoâng bieát ñöôïc caùc thoâng tin lieân quan ñeán caùc ñoái taùc ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình. Ngay caû caùc doanh nghieäp trong nöôùc cuõng gaëp voâ vaøn khoù khaên trong vieäc tìm kieám vaø thu thaäp thoâng tin. Do vaäy, Nhaø nöôùc caàn ñaûm baûo taát caû caùc caù nhaân vaø toå chöùc hoaït ñoäng treân thò tröôøng ñöôïc tieáp caän vôùi thoâng tin vaø tieán tôùi theå cheá hoùa vieäc coâng boá thoâng tin veà luaät phaùp, thoâng tin veà chính saùch cuûa Chính phuû, thoâng tin veà doanh nghieäp vaø thoâng tin veà tình hình kinh teá vó moâ. Höôùng ñi naøy seõ haïn cheá phaàn naøo vieäc ra caùc quyeát ñònh sai veà kinh teá cuõng nhö kinh doanh, haïn cheá ñöôïc caùc haønh vi vuï lôïi, tham nhuõng, löøa ñaûo, töø ñoù giuùp taïo moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng vaø moät thò tröôøng hieäu quaû. Taùc duïng cuoái cuøng chính laø taêng 67 tröôûng kinh teá cao hôn vaø phuùc lôïi xaõ hoäi nhieàu hôn. 3.3.5.2. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Con ngöôøi laø yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc trong moïi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Ñoái vôùi doanh nghieäp, con ngöôøi laø maáu choát quyeát ñònh ñeán vieäc laøm aên coù hieäu quaû hay khoâng hieäu quaû cuûa doanh nghieäp ñoù. Vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laïi caøng ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi tænh Bình Thuaän laø moät tænh coù neàn kinh teá ñang treân ñaø phaùt trieån. Tænh neân coù caùc chính saùch thích hôïp ñeå thu huùt caùc nguoàn chaát xaùm hieän ñang ôû nöôùc ngoaøi vaø caùc thaønh phoá lôùn nhö du hoïc sinh, nhöõng nhaân taøi maø vì lyù do naøy hay lyù do khaùc hieän ñang ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi vaø caùc thaønh phoá lôùn . . . veà goùp söùc xaây döïng neàn kinh teá cuûa tænh nhaø. Ñaây laø moät ñoäi nguõ coù naêng löïc, coù kinh nghieäm soáng vaø laøm vieäc vôùi ñoäi nguõ lao ñoäng tieân tieán vaø caû ngöôøi nöôùc ngoaøi , do ñoù ñaây seõ laø moät nguoàn noäi löïc quan troïng trong söï nghieäp phaùt trieån kinh teá cuûa tænh nhaø vaø ñaát nöôùc. Coù moät thöïc teá maø ai cuõng thaáy ñoù laø doøng chaát xaùm cuûa tænh, do nhieàu nguyeân nhaân, ñaõ tuoân chaûy sang caùc thaønh phoá lôùn vaø moät soá caùc nöôùc khaùc. Moät phaàn do chuùng ta chöa coù caùc chính saùch troïng duïng, öu ñaõi nhaân taøi. Gaàn ñaây, chuùng ta ñaõ thu huùt ñöôïc moät löôïng lôùn caùc nhaø ñaàu tö, caùc Vieät kieàu trôû veà ñoùng goùp coâng söùc, tieàn cuûa xaây döïng queâ höông. Xu höôùng chaûy maùu chaát xaùm ñaõ coù veû nhö giaûm ñi do löïc löôïng trí thöùc giôø ñaây ñaõ coù “ñaát duïng voõ”, hoï ñaõ coù ñieàu kieän ñeå thi thoá taøi naêng. Caùc du hoïc sinh phaàn lôùn sau thôøi gian hoïc taäp ôû nöôùc ngoaøi nay ñaõ trôû veà Vieät Nam laøm vieäc. Nhöng ñoàng thôøi vôùi vieäc trôû veà naøy laø vieäc chaûy maùu döôùi moät hình thöùc khaùc: löïc löôïng trí thöùc Vieät Nam ñöôïc thueâ vôùi giaù reû maït ñeå sang laøm vieäc taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi döôùi caùc hình thöùc thuyeân chuyeån nhaân söï trong noäi boä coâng ty cuûa caùc coâng ty ña quoác gia, vaø tieáp ñoù laø moät hôïp ñoàng laøm vieäc daøi haïn taïi caùc nöôùc naøy nhieàu naêm sau ñoù. Ñaây cuõng laø cô hoäi toát cho löïc löôïng trí thöùc Vieät Nam coù moät moâi tröôøng toát ñeå soáng, laøm vieäc vaø hoïc hoûi kinh nghieäm. Tuy nhieân, veà laâu daøi, ñaây chính laø hình thöùc cuûa hieän töôïng chaûy maùu chaát xaùm maø chuùng ta caàn suy nghó vaø tìm ra giaûi phaùp thích hôïp. 68 IV. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ - Chính phuû caàn xuùc tieán vaø ñaåy nhanh quaù trình ñaøm phaùn song phöông vaø ña phöông sôùm ñöa Vieät Nam tham gia Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi WTO. - Chính phuû tieáp tuïc vaø taêng cöôøng hôn nöõa caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö cuûa Vieät Nam nhaèm ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. - Nhaø nöôùc caàn taïo ñieàu kieän, ñaåy maïnh toác ñoä hoaøn thieän thò tröôøng baát ñoäng saûn, môû roäng vaø phaùt trieån hôn nöõa hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính. - Chính phuû caàn quan taâm ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø heä thoáng dòch vuï daàu khí treân ñòa baøn Bình Thuaän. - Chính phuû caàn xem xeùt ñieàu chænh möùc vay ñaàu tö cuûa ñòa phöông cho ñaàu tö phaùt trieån, naâng töø 30% leân 100% treân toång voán ngaân saùch ñòa phöông daønh cho ñaàu tö phaùt trieån (nhö TP Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi). - Ñoái vôùi ñòa phöông caàn khai thaùc vaø söû duïng thaät hieäu quaû nguoàn voán ngaân saùch. Tröôùc heát khai thaùc hieäu quaû caùc nguoàn thu vaøo ngaân saùch, boài döôõng nguoàn thu vaø choáng thaát thu ñeå taêng tyû troïng huy ñoäng vaøo ngaân saùch, daønh voán cho ñaàu tö phaùt trieån. - Ñoái vôùi vieäc söû duïng voán ñaàu tö töø ngaân saùch cho ñaàu tö phaùt trieån, ngoaøi vieäc phaùt huy toái ña hieäu quaû cuûa cuûa döï aùn, coøn phaûi taùc ñoäng hieäu quaû, hieäu öùng ñeán vieäc phaùt trieån kinh teá chung, thu huùt caùc nguoàn voán ñaàu tö khaùc trong xaõ hoäi. - Trieät ñeå khai thaùc nguoàn voán töø quyõ ñaát ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng, phaùt trieån ñoâ thò vaø taêng theâm nguoàn thu cho ngaân saùch; song cuõng caàn löu yù raèng phaûi ñaûm baûo phuø hôïp quy hoaïch vaø kieán truùc ñoâ thò, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi. - Tìm nguoàn voán vay boå sung cho ñaàu tö phaùt trieån vôùi caùc hình thöùc phong phuù vaø ña ñaïng; vay töø nguoàn quyõ hoã trôï phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc, vay voán nhaøn roãi Kho baïc, vay töø caùc chöông trình tín duïng öu ñaõi cuûa trung öông. Ngoaøi ra coù theå phaùt haønh traùi phieáu ñòa phöông theo quy ñònh taïi Nghò ñònh 141/2003/NÑ-CP ngaøy 20/11/2003 cuûa Chính phuû. Tuy nhieân, vieäc söû duïng nguoàn voán naøy caàn phaûi xem xeùt kyõ yeáu toá hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn. - Cuøng vôùi caû nöôùc, ñòa phöông caàn quyeát lieät hôn nöõa trong vieäc caûi 69 caùch haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, quaûng baù hình aûnh, xuùc tieán thöông maïi, taïo cô hoäi thuaän lôïi nhaát cho caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán laøm aên sinh lôïi. - Ñaåy nhanh toác ñoä ñaàu tö cô sôû haï taàng caùc Khu coâng nghieäp, nhaát laø khu vöïc phía nam giaùp ranh vôùi Ñoàng Nai vaø Baø Ròa Vuõng Taøu ñeå tieáp nhaän caùc döï aùn coâng nghieäp daàu khí cuõng nhö ñoùn nhaän söï lan toûa cuûa doøng voán ñaàu tö trong khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía nam. Cuõng caàn löu yù raèng, trong giai ñoaïn ñaàu caàn thu huùt voán ñaàu tö neân caùc tieâu chí xem xeùt chaáp thuaän döï aùn ñaàu tö coù theå côûi môû hôn, nhöng caàn phaûi coù söï chuaån bò cho caùc Khu coâng ngheä cao, Khu cheá xuaát vì trong töông lai neàn saûn xuaát coâng nghieäp vôùi coâng ngheä hieän ñaïi, coâng ngheä cao seõ thay theá daàn caùc ngaønh vaø caùc daây chuyeàn saûn xuaát laïc haäu, söû duïng nhieàu lao ñoäng; khi ñoù nguoàn ñaát ñai seõ bò haïn cheá vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quy hoaïch, moâi tröôøng, xaõ hoäi seõ laø moät thaùch thöùc cho chuùng ta, caùc tieâu chí löïa choïn döï aùn seõ khaét khe hôn, yeâu caàu seõ cao hôn. Ngoaøi ra, nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao ñuû khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa neàn kinh teá trong nhöõng naêm saép tôùi caàn phaûi coù söï quan taâm chuaån bò ngay töø luùc naøy. Keát luaän chöông 3 Töø nhöõng maët ñaït ñöôïc, nhöõng toàn taïi vaø nguyeân nhaân ñaõ ñöôïc phaân tích vaø ñaùnh giaù ôû chöông 2, chöông naøy ñeà xuaát heä thoáng caùc giaûi phaùp nhaèm khôi thoâng caùc nguoàn voán, phuïc vuï cho phaùt trieån kinh teá tænh Bình Thuaän. Xuaát phaùt töø quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån cuûa ñòa phöông vôùi nhu caàu vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa töøng nguoàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån trong thôøi gian tôùi, noäi dung cuûa chöông 3 taäp trung vaøo vieäc ñeà xuaát heä thoáng caùc giaûi phaùp vaø moät soá kieán nghò nhaèm phaùt huy nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc, khaéc phuïc nhöõng toàn taïi haïn cheá ñeå khôi thoâng caùc doøng voán ñaàu tö, töø noäi boä neàn kinh teá cuûa tænh, trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, taïo ñieàu kieän cho caùc doøng voán töï nhieân ñoå veà Bình Thuaän ñaàu tö, laøm aên vaø phaùt trieån. 70 KEÁT LUAÄN Taïo vaø tích luõy voán ñaàu tö laø nhu caàu töï nhieân vaø laønh maïnh cuûa moät neàn kinh teá ñang phaùt trieån. Nhaø nöôùc, laõnh ñaïo caùc ñòa phöông cuõng nhö töøng doanh nghieäp phaûi coù nhöõng chuû tröông, bieän phaùp ñuùng ñaén vaø ñoàng boä ñeå coù theå thu huùt moïi nguoàn voán ñaàu tö vaø taïo ñaø cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc vaø ñòa phöông vöôn leân maïnh meõ. Vôùi vò trí ñòa lyù thuaän lôïi vaø tieàm naêng saún coù, tænh Bình Thuaän coù khaû naêng thu huùt ñeå taïo voán ñaàu tö phaùt trieån kinh teá töø caùc nguoàn khaùc nhau nhö: taêng khaû naêng huy ñoäng GDP vaøo ngaân saùch, söû duïng voán ñaàu tö cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc, taïo moät moâi tröôøng ñaàu tö haáp daãn ñeå thu huùt caùc döï aùn trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc ñeán ñaàu tö taïi ñòa phöông; thu huùt voán nhaøn roãi trong daân cö, cuûa caùc toå chöùc kinh teá ñöa vaøo ñaàu tö phaùt trieån. Vaán ñeà coøn laïi laø tænh Bình Thuaän phaûi caàn phaûi ñaëc bieät quan taâm, vôùiù nhöõng chính saùch, böôùc ñi thích hôïp ñeå khai thaùc ñöôïc theá maïnh cuûa mình; ñoàng thôøi phaûi nhanh choùng xaây döïng cô sôû haï taàng, khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm, khôi thoâng caùc trôû löïc ñeå caùc doøng voán ñoå veà, nhöõng coâng trình, nhaø maùy moïc leân, ñöôøng thoâng heø thoaùng, ñoâ thò saàm uaát vaø noâng thoân no aám seõ ñeán vôùi Bình Thuaän trong moät töông lai gaàn. Vôùi Luaän vaên cuûa mình, toâi hy voïng raèng caùc caáp Laõnh ñaïo cuûa tænh coù theå söû duïng nhö moät trong heä thoáng caùc giaûi phaùp phuïc vuï cho vieäc ñaåy maïnh söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2020. 71 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (17/2/2004), Baùo caùo tình hình ñaàu tö trong caùc naêm qua vaø caùc bieän phaùp chaán chænh trong trôøi gian ñeán; Baùo caùo veà coâng taùc giaùm saùt, ñaùnh giaù ñaàu tö. 2. Boä Taøi chính (12/2000), Chieán löôïc taøi chính – tieàn teä Vieät Nam giai ñoaïn 2001-2010. 3. Boä Taøi chính (10/2003), Taøi lieäu taäp huaán taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù taøi chính caùc döï aùn ODA. 4. PGS.TS Thaùi Baù Caån (2003), Quaûn lyù Taøi chính trong lónh vöïc ñaàu tö xaây döïng, Hoïc vieän taøi chính, NXB Taøi chính. 5. Cuïc Thoáng keâ Bình Thuaän, Nieân giaùm thoáng keâ 1999,2000,2001,2003,2004. 6. PTS Phaïm Khaéc Duyeân (1999), Nhöõng noäi dung kinh teá – taøi chính cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, NXB Taøi chính. 7. Haûi Ñaêng (2005), “Khu coâng nghieäp: 15 naêm phaùt trieån”, Tuoåi treû, 20,21,22/4/2005. 8. Nhaät Linh (2005), “Xaây döïng moâi tröôøng ñaàu tö haáp daãn, caïnh tranh cao hôn”, Tuoåi treû, 21/4/2005. 9. Phöông Ngoïc Minh (2005), “Voán ñaàu tö, yeáu toá quyeát ñònh taêng tröôûng kinh teá”, Taïp chí Thueá Nhaø nöôùc, kyø 1. 10. TS Nguyeãn Baïch Nguyeät – TS Töø Quang Phöông (2003), Giaùo trình Kinh teá ñaàu tö, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân, NXB Thoáng keâ. 11. Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam, Baûn tin Moâi tröôøng kinh doanh, soá 3(6), thaùng 8/2004. 12. Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö Bình Thuaän (4/2005), Baùo caùo keát quaû thu huùt ñaàu tö caùc döï aùn ngoaøi ngaân saùch treân ñòa baøn tænh naêm 2004 vaø nhieäm vuï, giaûi phaùp naêm 2005. 13. Sôû Taøi chính Bình Thuaän (3/2005), Baùo caùo keát quaû thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi tænh Ñaûng boä khoùa X (2001-2005) vaø nhieäm vuï trong giai ñoaïn 2006-2010 treân lónh vöïc taøi chính. 14. Tænh uûy Bình Thuaän (5/2005), Döï thaûo Baùo caùo chính trò cuûa Ban chaáp haønh Ñaûng boä tænh khoùa X (2001-2005). 15. Vuõ Coâng Tuaán (2002), Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö, NXB TP.HCM. 16. PGS Traàn Ñình Ty (2005), Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù voán ñaàu tö töø nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc, NXB Lao ñoäng. 17. Uûy ban nhaân daân tænh Bình Thuaän (2/2001), Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi tænh Bình Thuaän thôøi kyø 2001-2010. 18. Uûy ban nhaân daân tænh Bình Thuaän (8/2005), Döï thaûo Raø soaùt Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi tænh Bình Thuaän thôøi kyø 2001-2010, ñònh höôùng ñeán naêm 2020. 72 19. Uûy ban nhaân daân tænh Bình Thuaän (5/2005), Baùo caùo vieäc thöïc hieän quy hoaïch-keá hoaïch ñaàu tö tænh Bình Thuaän thôøi kyø 2001 ñeán nay, Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 5 naêm 2006-2010. 20. Uûy ban nhaân daân tænh Bình Thuaän (2003), Nieân giaùm 2002-2003, NXB Thoâng taán. 21. Vieän Kinh teá thaønh phoá Hoà Chí Minh (2000), Hieäu quaû ñaàu tö taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, NXB TP.HCM. PHAÀN PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Ñoùng goùp cuûa lao ñoäng, voán vaø toång caùc yeáu toá naêng suaát vaøo taên tröôûng cuûa caùc nöôùc. Ñoùng goùp vaøo taêng tröôûng töø Quoác gia Thôøi kyø Taêng tröôûng GDP (%) Voán (%) Lao ñoäng (%) Naêng suaát (%) Nhaät Baûn 1960–1990 6,8 56,9 14,3 28,8 Hoàng Koâng 1966–1990 7,3 42,3 27,6 30,1 Singapore 1966–1990 8,5 73,1 31,6 -4,7 Haøn Quoác 1966–1990 10,3 40,2 42,2 11,6 Ñaøi Loan 1966–1990 9,1 40,5 39,8 19,8 Vieät Nam 1987–1995 7,4 45,0 22,4 32,6 Nguoàn: Taäp hôïp töø “taêng tröôûng kinh teá” cuûa MaGraw- Hill vaø tính toaùn cuûa CIE Phuï luïc 2: Xeáp haïng naêng löïc caïnh tranh quoác gia cuûa moät soá nöôùc Nöôùc 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Singapore 6 4 4 2 1 1 1 Haøn Quoác 18 21 23 28 22 19 21 Malaysia 29 27 30 24 16 17 9 Thaùi Lan 32 31 33 30 30 21 18 Trung Quoác 44 33 47 41 32 28 29 Vieät Nam 60 65 60 53 48 39 49 Toång soá nöôùc 102 80 75 59 59 53 53 Nguoàn: CIEM-UNDP: Döï aùn VIE 01/025: Naâng cao naêng löïc caïnh tranh quoác gia. 73 Phuï luïc 3: Tyû leä ñaàu tö / GDP (%) ôû moät soá nöôùc Naêm 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1996 Trung Quoác 35 35 34 39 Hoàng Koâng 24 28 30 Inñoâneâxia 18 19 27 32 AÁn Ñoä 16 18 22 24 Nhaät Baûn 35 34 30 30 Haøn Quoác 18 28 30 37 Malaysia 15 23 30 38 Singapore 23 41 42 35 Ñaøi Loan 25 29 24 24 Thaùi Lan 22 25 28 41 Myõ 21 20 20 17 Anh 19 20 17 16 Ñöùc 26 23 20 22 Nguoàn: IMF 1998. Phuï luïc 4: Cô caáu GDP thöïc teá theo ngaønh treân ñòa baøn Bình Thuaän Naêm Toång soá Noâng laâm thuûy saûn Coâng nghieäp Xaây döïng Thöông maïi, Du lòch vaø dòch vuï Ñôn vò: Tyû ñoàng 1995 1,659 827 340 492 2000 3.101 1.301 701 1.099 1996-2000 12.333 5.466 2.702 4.165 2001 3.427 1.376 798 1.253 2002 3.973 1.556 939 1.478 2003 4.679 1.705 1.192 1.782 2004 6.147 2.098 1.672 2.377 2005 7.329 2.371 2.096 2.862 2001-2005 25.555 9.106 6.697 9.752 Cô caáu: (Toång soá=100) ; % 1995 100 49.85 20.49 29.66 2000 100 41.95 22.61 35.44 74 1996-2000 100 44,32 21,91 33,77 2001 100 40,15 23,29 36,56 2002 100 39,16 23,63 37,20 2003 100 36,44 25,48 38,09 2004 100 34,13 27,20 38,67 2005 100 32,35 28,60 39,05 2001-2005 100 35,63 26,21 38,16 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän, naêm 2005 öôùc thöïc hieän. Phuï luïc 5: Taêng tröôûng GDP taïi Bình Thuaän Naêm GDP (Tyû ñoàng, giaù thöïc teá) GDP (Tyû ñoàng, giaù so saùnh1994) Toác ñoä taêng GDP (%) 1995 1.659 1.337 - 1996 1.879 1.509 12,86 1997 2.139 1.689 11,93 1998 2.490 1.839 8,88 1999 2.724 1.961 6,63 2000 3.101 2.171 10,71 1996-2000 12.333 9.169 10,18 2001 3.427 2.397 10,41 2002 3.973 2.662 11,06 2003 4.679 2.987 12,21 2004 6.147 3.376 13,02 2005 7.329 3.835 13,59 2001-2005 25.555 15.257 12,05 1996-2005 37.888 24.426 11,11 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän; naêm 2005 öôùc thöïc hieän. Phuï luïc 6: Cô caáu ñaàu tö theo ngaønh treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän Naêm Toång soá Noâng laâm thuûy saûn Coâng nghieäp Xaây döïng Thöông maïi, Du lòch vaø dòch vuï (Tyû ñoàng - Giaù hieän haønh) 2000 519 44 112 363 2001 1.087 112 187 788 2002 1.406 189 292 925 2003 1.600 289 370 941 2004 2.425 364 623 1.438 2005 3.499 572 925 2.002 75 2001-2005 10.017 1.526 2.397 6.094 (Cô caáu %) 2000 100 8,48 21,58 69,94 2001 100 10,30 17,20 72,49 2002 100 13,44 20,77 65,79 2003 100 18,06 23,13 58,81 2004 100 15,01 25,69 59,30 2005 100 16,35 26,45 57,22 2001-2005 100 15,23 23,93 60,84 Nguoàn:Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän, naêm 2005 öôùc thöïc hieän. Phuï luïc 7: Voán ñaàu tö treân ñòa baøn theo cô caáu nguoàn voán Naêm Toång coäng Voán nhaø nöôùc Voán ngoaøi quoác doanh Nguoàn voán FDI (Tyû ñoàng - Giaù hieän haønh) 2001 1.087 556 493 37 2002 1.405 378 989 38 2003 1.601 574 1.001 26 2004 2.425 1.052 1.311 63 2005 3.499 1.495 1.911 93 2001-2005 10.017 4.055 5.705 257 (Cô caáu %) 2001 100 51,20 45,40 3,41 2002 100 26,90 70,39 2,70 2003 100 35,85 62,52 1,62 2004 100 43,36 54,04 2,60 2005 100 42,73 54,62 2,66 2001-2005 100 40,48 56,95 2,57 Nguoàn:Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän; naêm 2005 öôùc thöïc hieän. 76 Phuï luïc 8: Heä soá ICOR taïi tænh Bình Thuaän qua caùc naêm Naêm Toång Noâng laâm Thuûy saûn Coâng nghieäp Xaây döïng Thöông maïi Dòch vuï 2001 3,05 1,22 1,57 4,94 2002 3,20 1,86 2,12 4,23 2003 2,80 2,02 2,12 3,43 2004 3,03 2,20 2,28 3,59 2005 3,51 2,93 2,18 4,68 2001-2005 3,25 2,22 2,21 4,18 Nguoàn:Tính toaùn theo Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän. Phuï luïc 9: Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi tænh Bình Thuaän Coøn hieäu löïc ñeán naêm 2001 2003 2004 Soá döï aùn ñöôïc caáp pheùp 23 33 35 Voán ñaàu tö (trieäu USD) 103,40 118,34 129,16 Toác ñoä phaùt trieån cuûa soá döï aùn so vôùi naêm tröôùc (%) 43,48 6,06 Toác ñoä phaùt trieån cuûa voán ñaàu tö so vôùi naêm tröôùc (%) 14,45 9,14 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Thuaän Phuï luïc 10: Thu ngaân saùch taïi tænh Bình Thuaän (2001-2005) Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 Thu ngaân saùch (tyû ñoàng) 359 394 533 919 2.200 Toác ñoä taêng thu Ngaân saùch (%) 11,26 9,76 35,24 72,47 139,39 Tyû leä huy ñoäng vaøo Ngaân saùch / GDP (%) 10,48 9,92 11,39 14,95 29,6 Chi cho ñaàu tö XDCB töø ngaân saùch (tyû ñoàng) 302 198 375 635 710 Toác ñoä taêng chi ñaàu tö so vôùi naêm tröôùc (%) 125,37 -34,44 89,39 69,33 11,81 Nguoàn: Baùo caùo thöïc hieän 5 naêm 2001-2005, Sôû Taøi chính Bình Thuaän. 77 Phuï luïc 11: Toác ñoä taêng tröôûng vaø cô caáu GDP theo khu vöïc kinh teá taïi Bình Thuaän (thôøi kyø 2006-2020) Chæ tieâu 2005 2010 2015 2020 1. Giaù trò GDP (tyû ñoàng, giaù TT) 7.329 16.990 36.112 77.224 - Noâng laâm thuûy saûn 2.371 3.996 6.087 8.840 - Coâng nghieäp xaây döïng 2.096 5.540 12.904 28.935 - Dòch vuï 2.862 7.454 17.121 39.449 2. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi - Giaù thöïc teá ; 1.000 ñoàng - USD (1 $ = 15.800 ñ) 6.330 400 13.810 870 27.350 1.730 55.160 3.490 3. Cô caáu GDP (giaù thöïc teá) 100,0 100,0 100,0 100,0 - Noâng laâm thuûy saûn 32,35 23,52 16,86 11,45 - Coâng nghieäp xaây döïng 28,59 32,61 35,73 37,47 - Dòch vuï 39,05 43,87 47,41 51,08 2001- 2005 2006- 2010 2011- 2015 2016- 2020 4. Toác ñoä taêng tröôûng GDP, thôøi kyø: (giaù coá ñònh 1994; %/naêm) 12,05 13 12,5 12,2 - Noâng laâm thuûy saûn 7,5 6,5 6 5,5 - Coâng nghieäp xaây döïng 16,15 16,15 15 13,5 - Dòch vuï 14,95 15,8 14,5 14 Nguoàn: Quy hoaïch phaùt trieån KT-XH Bình Thuaän 2001-2010, döï baùo ñeán 2020. 78 Phuï luïc 12: Chuyeån dòch cô caáu GDP kinh teá taïi Bình Thuaän (2006-2020) Möùc thay ñoåi thôøi kyø (%) Cô caáu GDP (giaù thöïc teá); (%) 2005 2010 2015 2020 2006- 2010 2011- 2020 Toång soá 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - Noâng laâm thuûy saûn 32,35 23,52 16,86 11,45 -6,6 -5,5 - Coâng nghieäp xaây döïng 28,59 32,61 35,73 37,47 +3,1 -0,2 - Dòch vuï 39,05 43,87 47,41 51,08 +3,5 +3,7 Nguoàn: Quy hoaïch phaùt trieån KT-XH Bình Thuaän 2001-2010, döï baùo ñeán 2020. Phuï luïc 13: Nhu caàu voán ñaàu tö caùc khu vöïc kinh teá taïi Bình Thuaän (2006-2020) Nhu caàu voán ñaàu tö (tyû ñoàng, giaù hieän haønh) Cô caáu voán ñaàu tö (%) 1. Giai ñoaïn 2006-2010 33.578 100,00 - Noâng laâm ngö nghieäp 4.234 12,61 - Coâng nghieäp xaây döïng 12.116 36,08 - Dòch vuï vaø keát caáu haï taàng 17.228 51,31 2. Giai ñoaïn 2011-2015 60.000 – 65.000 3. Giai ñoaïn 2016-2020 140.000 – 150.000 Nguoàn: Quy hoaïch phaùt trieån KT-XH Bình Thuaän 2001-2010, döï baùo ñeán 2020. 79 Phuï luïc 14: Baûng toång hôïp nhu caàu voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc taïi Bình Thuaän (2006-2010) 2006 – 2010 Khaû naêng cung öùng caùc nguoàn voán Tyû ñoàng Cô caáu (%) Toång nguoàn voán ñaàu tö 33.500 100,00 + Trong nöôùc 30.500 91,04 - Ngaân saùch 10.000 29,85 - Doanh nghieäp nhaø nöôùc 75 0,22 - Doanh nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc Trong ñoù, Doanh nghieäp trong tænh 4.000 11,94 Doanh nghieäp ngoaøi tænh 7.500 22,39 - Daân cö 3.925 11,72 - Voán tín duïng 5.000 14,93 + Nöôùc ngoaøi 3.000 8,96 - ODA 1.000 2,99 - FDI 2.000 5,97 Toång voán ñaàu tö so vôùi GDP (%) 48,42 Nguoàn: Tính toaùn theo Quy hoaïch phaùt trieån KT-XH Bình Thuaän 2006-2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận.pdf
Luận văn liên quan