Khu quy hoạch thuộc khu đô thị Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang

Phần : Quy hoạch mạng lưới thoát nước PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG HIỆN TRẠNG – ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHẦN III: QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC BẨN Phần: Quy hoạch mạng lưới cấp điện PHẦN IV: QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khu quy hoạch thuộc khu đô thị Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I: ÑAÙNH GIAÙ CHUNG HIEÄN TRAÏNG – ÑÒNH HÖÔÙNG QUY HOAÏCH TOÅNG THEÅ HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT I. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN: 1. Vò trí ñòa lí: Khu quy hoaïch thuoäc khu ñoâ thò Ngaõ Baûy, huyeän Phuïng Hieäp Tænh Haäu Giang. Khu quy hoaïch coù töù caän nhö sau: Baéc giaùp vôùi xaõ Ñaïi Thaønh. Nam giaùp vôùi xaõ Taân Phöôùc. Ñoâng giaùp vôùi huyeän Keá Saùch tænh Soùc Traêng. Taây giaùp vôùi Quoác loä 1A. 2. Ñieàu kieän töï nhieân: a. Khí haäu: Thò xaõ Ngaõ Baûy coù khí haäu caän nhieät ñôùi cuûa vuøng ÑBSCL , moät naêm coù 1 muøa khoâ töø cuoái thaùng 11 ñeán cuoái thaùng 5 naêm sau, 1 muøa möa töø thaùng 06 ñeán cuoái thaùng 11 , vuõ löôïng taäp trung trong muøa möa ñaït trung bình 1900mm/naêm. b. Nhieät ñoä: Cheânh leäch nhieät ñoä giöõa 2 muøa khoâng lôùn, trung bình 3 – 50 C, muøa möa khoaûng 230 C, muøa khoâ trung bình khoaûng 270 C, noùng nhaát (thaùng 5) khoaûng 39,50 C. c. Ñòa hình, ñòa chaát thuûy vaên: Ñòa hình nhieàu kinh , raïch , khoâng quaù thaáp , cao ñoä trung bình 0,7 – 0,8m (so vôùi bieån) caùc khu vöïc ñaõ xaây döïng cao ñoä töø 1,3 – 1,5m. Cao ñoä luõ ngaäp vaø trieàu cöôøng cao nhaát 1,12m (traïm Caùi Coân naêm 1999). Ñòa chaát coâng trình yeáu phaûi gia coá cöø coïc neáu xaây töø 2 taàng trôû leân . II. HIEÄN TRAÏNG KHU QUY HOAÏCH: 1. Hieän traïng kinh teá - xaõ hoäi: a. Daân soá: Hieän traïng khu quy hoaïch coù 24536 ngöôøi cö truù, chieám 28.65 daân soá toaøn thò xaõ, haàu heát taäp trung ôû trung taâm vaø doïc theo caùc keânh raïch. Tæ leä taêng daân soá haøng naêm laø 2%. Soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng chieám 55% daân cö, laøm vieäc chuû yeáu laø noâng nghieäp vaø coâng nghieäp. b. Cô sôû kinh teá kyõ thuaät: Hieän coù 01 nhaø maùy ñöôøng (thieát bò coâng ngheä cuûa AÁn Ñoä) coâng suaát 1.250 taán mía/ngaøy , 08 cô sôû xay xaùt gaïo , 05 cô sôû cöa xeû goã , 04 cô sôû saûn xuaát cöûa saét , 48 xöôûng moäc ñoùng ghe xuoàng , taøu ñi bieån ñaùnh caù , vaän taûi , 17 xöôûng moäc gia duïng , 06 cô sôû cô khí haøn ñieän , nguoäi , 02 nhaø maùy nöôùc ñaù 40.000 taán/naêm , 06 loø aáp vòt nuoâi , 30 cô sôû may maëc , 03 cô sôû saûn xuaát nöôùc maém , 06 xöôûng saûn xuaát noâng cuï caàm tay , 05 loø baùnh mì , 06 cô sôû saûn xuaát baùnh möùt keïo , 03 cô sôû ñoå ñuùc beâtoâng xaây döïng , 12 cô sôû söûa xe gaén maùy vaø nhieàu toå ñoäi xaây döïng . c. Nhaø ôû: Toång soá caên hoä 4.639 caên, trong ñoù kieân coá 434 caên , baùn kieân coá 1.547 caên, nhaø khung goã laâu beàn 1.230 caên, nhaø taïm 1.428 caên, toång dieän tích nhaø ôû 182.899 m2, bình quaân 8 m2/ngöôøi . d.Coâng trình coâng coäng , dòch vuï : + Trung taâm y teá Huyeän: 1 beänh vieän ña khoa 100 giöôøng , hieän coù 40 baùc syõ , 92 y syõ , 42 y taù , hoä sinh . + Ñaàu moái giao thoâng: ñoâ thò hieän coù 01 beán xe khaùch , 01 beán xe taûi , 07 beán taøu khaùch vaø nhieàu beán , vöïa haøng hoùa . Phöông tieän vaän taûi goàm nhieàu chuûng loaïi : Xe khaùch lieân Tænh (loaïi lôùn) 21 chieác ñöa 804 löôït khaùch/ngaøy , Daihatsu 76 chieác , xe taûi nheï 07 chieác , ba gaùc ñaïp 60 chieác , ba gaùc maùy 13 chieác , xe loâi 90 chieác , taøu khaùch lieân tænh ñöôøng daøi 90 chieác , taøu khaùch ñöôøng ngaén 12 chieác , ñoø doïc 60 chieác , ñoø cheøo 116 chieác , ghe taûi haøng 194 chieác . Löu löôïng khaùch ñöôøng boä 788.400 ngöôøi/naêm , ñöôøng thuûy 365.800 ngöôøi/naêm. Vaän taûi haøng hoùa ñöôøng boä 13.260 taán/naêm , ñöôøng thuûy 52.460 taán/naêm. + Coâng trình thöông maïi - dòch vuï : Laø 1 trung taâm ñaàu moái löu thoâng trung chuyeån haøng hoùa cuûa vuøng Taây-Nam boä , vôùi caùc tuyeán Phuïng Hieäp – Caø Mau – Baïc Lieâu , Phuïng Hieäp – Mang Thít – Chôï Gaïo – Thaønh phoá Hoà Chí Minh , Phuïng Hieäp – Soùc Traêng , Phuïng Hieäp – Caùi Coân – Caàn Thô , Phuïng Hieäp – Long Myõ – Vò Thanh - Raïch Giaù vv… Taïi Thò xaõ coù 02 nhaø loàng chôï , caùc daõy nhaø vöïa , caùc phoá buoân baùn , trong ñoù coù phoá coå , cuõ coù treân döôùi 100 naêm nay , coù chôï noåi treân soâng raát noåi tieáng taïo tieàn ñeà phaùt trieån du lòch soâng nöôùc , du lòch sinh thaùi (vöôøn – khu sinh thaùi Lung Ngoïc Hoaøng , laâm tröôøng Muøa Xuaân) . Thò xaõ coù 40 nhaø troï , 03 nhaø haøng , 02 Cty thöông maïi , 15 doanh nghieäp tö nhaân baùn sæ , 347 cöûa haøng baùn leû 163 cöûa haøng , dòch vuï aên uoáng . Ngoaøi 02 khu vöïc nhaø loàng chôï , taïi ngaõ baûy caùc keânh lôùn ñaõ hình thaønh 01 ñòa ñieåm hoaït ñoäng buoân baùn treân soâng raát taáp naäp , neân goïi laø chôï noåi . + Coâng trình vaên hoùa – giaùo duïc : Thò Traán hieän coù 02 tröôøng phoå thoâng trung hoïc vôùi 1.675 hoïc sinh , 05 tröôøng tieåu hoïc vaø 01 tröôøng trung hoïc cô sôû vôùi 5.536 hoïc sinh , 02 tröôøng maãu giaùo , maàm non thu huùt 508 treû . Thò Traán ñang xaây döïng , saép ñöa vaøo hoaït ñoäng 1 trung taâm vaên hoùa – TDTT , 01 thö vieän hôn 10.000 quyeån saùch . 2. Hieän traïng söû duïng ñaát: Hieän traïng söû duïng ñaát khu quy hoaïch nhö sau: 3. Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät: a. Heä thoáng giao thoâng: Maïng löôùi giao thoâng ñöôøng boä goàm coù : Ñöôøng ñoái ngoaïi (QL.1 , TL.927) vaø ñöôøng noäi boä ñoâ thò : - Toång dieän tích ñöôøng chính : 135.000 m2 - Toång chieàu daøi ñöôøng chính : 32,56 Km - Maät ñoä ñöôøng chính: 2,50 Km/Km2 - Tieâu chuaån dieän tích ñöôøng : 6,05 m2/ngöôøi Khu quy hoaïch coøn coù tuyeán giao thoâng thuûy quan troïng laø kinh Quaûn loä Phuïng Hieäp vaø kinh xaùng Laùi Hieáu töø Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñi Caø Mau , Kieân Giang vaø caùc Tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu Long . Laø moät trong nhöõng tuyeán giao thoâng thuûy quan troïng cuûa Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù theå ñaùp öùng cho taøu hôn 100 taán ñi laïi deã daøng . Beán baõi : Vò trí beán xe hieän nay naèm caïnh QL.1 gaàn nhaø thôø Phuïng Hieäp, dieän tích khoaûng hôn 1000 m2 chöa ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh, coâng suaát nhoû . Heä thoáng caûng soâng haàu nhö chöa ñöôïc xaây döïng theo caùc tieâu chuaån hieän haønh, taøu thuyeàn chuû yeáu caëp taïm vaøo caùc ñieåm leân xuoáng haøng hoùa ôû khu vöïc chôï hoaïc ven ñöôøng . Caàu : Heä thoáng caàu trong ñoâ thò quaù ít ngoaøi caàu Phuïng Hieäp treân QL.1 daøi 80m, khoå caàu 12m, maët ñöôøng xe chaïy 10m, trong noäi thò chæ coù 2 caàu xe cô giôùi löu thoâng ñöôïc, 1 caàu baéc qua kinh Xeûo Voøng noái vôùi TL.927 roäng 4m xe döôùi 2,5 taán löu thoâng ñöôïc, coøn laïi laø caàu baéc qua kinh Soùc Traêng xe treân 10 taán löu thoâng ñöôïc . b. Heä thoáng caáp nöôùc: Treân ñòa baøn khu quy hoaïch maïng löôùi oáng nöôùc sinh hoaït cho nhaân daân coù chieàu daøi 3,5Km vôùi nhaø maùy nöôùc coâng suaát thieát keá 960m3/ngaøy , coâng suaát phaùt thöïc teá laø 450m3/ngaøy , heä thoáng caáp nöôùc töông ñoái hoaøn chænh , cung caáp ñuû nöôùc sinh hoaït cho 619 hoä noäi oâ thò traán . c. Heä thoáng caáp ñieän: Nguoàn cung caáp ñieän cho khu quy hoaïch laø nguoàn ñieän löôùi quoác gia töø Caàn Thô vaø Soùc Traêng qua tuyeán trung theá 15Kv . Caùc tuyeán 15Kv ñi doïc caùc ñöôøng chính trong Thò Traán cuøng vôùi caùc traïm haï theá ñaõ cung caáp ñieän cho 4.239 hoä (chieám 91,36% hoä söû duïng ñieän) . d. Thoaùt nöôùc vaø veä sinh moâi tröôøng: Heä thoáng thoaùt nöôùc goàm coáng ngaàm , möông xaây vôùi toång chieàu daøi khoaûng 10.200m ñöôïc xaây döïng môùi töø naêm 1975 ñeán nay , ñaûm baûo thoaùt nöôùc toát cho trung taâm khu quy hoaïch . 4. Ñaùnh giaù hieän traïng: Thuaän lôïi: + Khu quy hoaïch coù vò tríù khaù thuaän lôïi veà giao thoâng thuûy boä, ñaõ vaø ñang ñöôïc söï quan taâm cuûa moät soá ngaønh trung öông, tænh veà xaây döïng cô sôû haï taàng cuõng nhö thuûy lôïi, giao thoâng, ñieän, nöôùc.. + Laø ñieåm daân cö ñang phaùt trieån, caùc cô sôû haï taàng xaõ hoäi ña soá ñöôïc xaây döïng taïm, baùn kieân coá, neân thuaän lôïi cho vieäc toå chöùc quy hoaïch xaây döïng môùi. + Ñaõ coù maïng löôùi ñieän 15KV ñi qua neân thuaän lôïi cho vieäc caáp ñieän. + Heä thoáng keânh chaïy xuyeân qua neân thuaän lôïi cho vieäc taïo caûnh quan non nöôùc, toå chöùc giao thoâng thuûy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhu caàu vaän chuyeån vaø mua baùn, coù theå taän duïng ñeå phaùt trieån caùc khu vui chôi, giaûi trí, du lòch.... Khoù khaên: + Cô sôû vaät chaát yeáu keùm veà chaát löôïng cuõng nhö veà soá löôïng, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu sinh hoaït cuûa ngöôøi daân. Vì theá noù chöa theå hieän roõ vai troø cuûa moät trung taâm huyeän lî. + Ñòa hình töông ñoái thaáp, heä thoáng keânh raïch nhieàu neân vieäc san laép maët baèng khoù khaên vaø khaù toán keùm. III. ÑÒNH HÖÔÙNG QUY HOAÏCH TOÅNG THEÅ HAÏ TAÀNG ÑOÂ THÒ CHO KHU QUY HOAÏCH: 1. Veà giao thoâng: Ñöôøng boä: gaén heä thoáng giao thoâng ñoâ thò vôùi caùc QL.1A , ñi thaønh phoá Caàn Thô , TX. Soùc Traêng vaø caùc tuyeán TL.927 , loä Caùi Coân , loä ñi Ñaïi Thaønh . Kieán nghò Boä giao thoâng vaän taûi chuyeån dòch QL.1A veà phía Ñoâng – Baéc ra ngoaøi trung taâm ñoâ thò. Quy hoaïch vaø xaây döïng maïng löôùi ñöôøng noäi thò ñaûm baûo giao thoâng nhanh, an toaøn. Truïc trung taâm ñoâ thò :Ñeå taïo cho ñoâ thò coù boä maët khang trang ,thoaùng maùt vaø hieän ñaïi. Coâng trình ñaàu moái giao thoâng: beán xe khaùch naèm trong ñaàu moái haï taàng kó thuaät vôùi dieän tích 1.5 ha - Toác ñoä thieát keá cho ñöôøng khu vöïc laø 60 km/h, ñöôøng noäi boä laø 40 Km/h. - Tyû leä ñaát giao thoâng khoaûng 20% ñaát ñoâ thò . Ñöôøng thuûy: gaén heä thoáng ñöôøng thuûy quoác gia keânh Quaûn Loä – Phuïng Hieäp – Caùi Coân vaø caùc tuyeán cuûa Ngaõ Baûy , ñeå xaây döïng caûng , beán baõi haøng hoùa cho khu coâng nghieäp , dòch vuï thöông maïi , kho trung chuyeån vaø chôï noâng saûn . Ñöôøng saét: daønh haønh lang theo döï aùn tuyeán ñöôøng saét Thaønh phoá Hoà Chí Minh – Myõ Tho – Caàn Thô . 2. Veà chuaån bò kyõ thuaät ñaát: Coát xaây döïng khoáng cheá > 1,70m ñeå traùnh luõ luït. Thoaùt nöôùc möa ra kinh raïch gaàn nhaát. Nguoàn ñaát ñaép : laáy töø caùt soâng Haäu vaø naïo veùt keânh hoà . 3. Veà caáp ñieän: Nguoàn ñieän : Töø löôùi quoác gia tuyeán Traø Noùc – Soùc Traêng 4. Veà caáp nöôùc: Nguoàn nöôùc maët : laáy töø keânh chính . Ñaûm baûo 100% daân cö ñöôïc söû duïng nöôùc saïch. 5. Veà thoaùt nöôùc thaûi vaø veä sinh moâi tröôøng: Nöôùc thaûi ñöôïc xöû lí cuïc boä cho töøng khu vöïc roài xaû ra nguoàn. Raùc thaûi ñöôïc thu gom xöû lí. Ñaûm baûo 100% daân söû duïng hoá xí töï hoaïi. 6. Veà thoâng tin , böu chính vieãn thoâng : Ñaït chæ tieâu 20-25 ñieän thoaïi / 100 daân. Xaây döïng trung taâm thoâng tin – tin hoïc . PHAÀN II: PHÖÔNG HÖÔÙNG QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG I. TÍNH CHAÁT VAØ QUY MOÂ KHU QUY HOAÏCH: 1. Tính chaát: Thò xaõ Ngaõ Baûy laø ñoâ thò loaïi IV , trung taâm kinh teá – chính trò , vaên hoùa – xaõ hoäi , an ninh quoác phoøng , ñaàu moái giao löu haøng hoùa dòch vuï thöông maïi – du lòch vaø coâng nghieäp cuûa tænh Haäu Giang vaø laø ñoâ thò veä tinh cuûa thaønh phoá Caàn Thô . 2. Quy moâ ñoâ thò: a. Thò xaõ Ngaõ Baûy: Coù dieän tích töï nhieân 13.674,73Ha vôùi soá daân 88.488 ngöôøi tính töø khi coù quyeát ñònh thaønh laäp , goàm 04 phöôøng (18 khu vöïc) 05 Xaõ (40 aáp) . b. Khu quy hoaïch: Khu quy hoaïch coù quy moâ 255 ha, daân soá 37000 ngöôøi. II. CÔ CAÁU PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG: Ñoà aùn quy hoaïch ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian thò xaõ Ngaõ Baûy treân caên baûn döïa theo caùc tuyeán keânh vaø truïc Quoác Loä 1A hieän höõu ñeå toå chöùc caùc khu chöùc naêng. Nôi giao tieáp cuûa 7 con keânh naøy laø trung taâm coâng trình coâng coäng nhaèm nhaán maïnh chuû ñeà maët nöôùc caây xanh, laø moät neùt ñaëc tröng cuûa mieàn soâng nöôùc Nam Boä. Hình thaønh 03 khu trung taâm lôùn : Trung taâm haønh chính – chính trò – vaên hoùa coâng vieân TDTT vaø caùc coâng trình yteá – xaõ hoäi … caáp ñoâ thò. Truïc coâng vieân ñoâ thò môû theo keânh Xaùng cuït , phaùt trieån veà 2 phía . Trung taâm thöông maïi – dòch vuï caáp ñoâ thò vaø caáp vuøng - Caûi taïo naâng caáp khu thöông maïi – dòch vuï phoá chôï cuõ - Phaùt trieån xaây döïng môùi khu thöông maïi – dòch vuï soá 2 môû doïc theo keânh Xaùng Cuït noái ra keânh lôùn Phuïng Hieäp Caùi Coân , taïo caùc beán haøng hoùa môùi , xaây döïng hieän ñaïi Xaây döïng khu trung taâm dòch vuï du lòch sinh thaùi vöôøn , chôï noåi treân keânh raïch ôû giöõa keânh Lai Hieáu vaø keânh Buùn Taøu ; noái vôùi tuyeán du lòch khu baûo toàn sinh thaùi vuøng ngaäp nöôùc Taây soâng Haäu ôû laâm tröôøng Muaø Xuaân vaø laâm tröôøng Phöông Ninh (dieän tích khu baûo toàn 360ha keå caû vuøng ñeäm 4,24ha) . Hình thaønh 2 khu coâng nghieäp taäp trung : Töø nhaø maùy ñöôøng hieän nay phaùt trieån thaønh Khu coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp (ñoùng thuyeàn , ghe goå) phía Nam (55ha). Phaùt trieån Khu coâng nghieäp phía Baéc (70ha) . Caùc Khu coâng nghieäp coù beán thuyeàn treân raïch Phuïng Hieäp – Caùi Coân . Chuû yeáu laø coâng nghieäp cheá noâng saûn thöïc phaåm , cô khí noâng nghieäp , söûa chöõa, ñoùng taøu thuyeàn … khoâng coù coâng nghieäp gaây oâ nhieãm moâi tröôøng . Hình thaønh caùc khu ôû gaén vôùi caùc khu chöùc naêng neâu treân : + Löu yù baûo toàn , toân taïo caùc di tích , lòch söû vaên hoùa trong ñoù coù khu phoá chôï cuõ , chuøa , di tích truï sôû Lieân Hieäp ñình chieán , nay laø nhaø truyeàn thoáng . + Di dôøi 1 soá cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp tieåu thuû coâng nghieäp oâ nhieãm hoaëc gaây taéc ngheõn giao thoâng vaøo khu coâng nghieäp taäp trung . 4. Quy hoaïch khoâng gian ñoâ thò: Taêng heä soá söû duïng ñaát xaây döïng ñoâ thò ñaït 1,3 – 1,5 . Maät ñoä xaây döïng trung bình 65 – 70% (k0hoaûng troáng – khoaûng xanh 30 – 35%) . Taàng cao coâng trình xaây döïng trung bình 1,5 taàng , trong ñoù : + Nhaø vöôøn : 1 – 2 taàng + Nhaø phoá : 1 – 3 taàng + Chung cö : 3 – 5 taàng + Truïc sôû cô quan , tröôøng hoïc : 2 – 5 taàng + Caùc khaùch saïn : 3 – 7 taàng + Beänh vieän vaø cô sôû dòch vuï khaùc : 3 – 5 taàng PHAÀN III: QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC BAÅN I. XAÙC ÑÒNH CAÙC TIEÂU CHUAÅN THOAÙT NÖÔÙC: Nöôùc thaûi sinh hoaït: ñoâ thò loaïi IV, quy hoaïch ñeán 2020, löu löôïng nöôùc caáp baèng löu löôïng nöôùc thaûi laø 100 l/ngöôøi.ngñ Nöôùc thaûi CTCC : Tröôøng hoïc : 16 l/hs.ngaøy; Khu trung taâm Theå duïc theå thao: 8 l/gheá.ngaøy Caùc coâng trình coâng coäng khaùc laáy 10% löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït. Tính toaùn NHU CAÀU VAØ QUY MOÂ THOAÙT NÖÔÙC: 1. Ñaët vaán ñeà: - Thò xaõ Ngaõ Baûy laø ñoâ thò loaïi IV , trung taâm kinh teá – chính trò , vaên hoùa – xaõ hoäi , an ninh quoác phoøng , ñaàu moái giao löu haøng hoùa dòch vuï thöông maïi – du lòch vaø coâng nghieäp cuûa tænh Haäu Giang vaø laø ñoâ thò veä tinh cuûa thaønh phoá Caàn Thô. Khu quy hoaïch coù quy moâ 255 ha, daân soá 37000 ngöôøi. Tröôøng hoïc ñöôïc boá trí trong ñoâ thò öôùc löôïng 25% laø soá hoïc sinh cuûa daân toaøn thò traán. Yeâu caàu: Xaùc ñònh löu löôïng nöôùc thaûi cuûa toaøn thò traán (coâng suaát cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi). Laäp baûng toång hôïp nöôùc thaûi cuûa toaøn thò traán vaø veõ bieåu ñoà nöôùc thaûi theo töøng giôø trong ngaøy. 2. Tính toaùn toång löu löôïng thoaùt nöôùc thaûi cuûa ñoâ thò, töø ñoù xaùc ñònh coâng suaát nhaø maùy xöû lí: a. Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc khu ôû: Daân soá khu ñoâ thò naøy laø N= 37000 ngöôøi. Tieâu chuaån thaûi nöôùc xaùc ñònh theo quy phaïm laø qt =100 l/ngöôøi.ngñ Löu löôïng trung bình ngaøy: (m3/ngaøy). Löu löôïng trung bình giaây: (l/s). Töø löu löôïng trung bình giaây tra baûng 2-3 trang saùch MLTN cuûa PGS.PTS.Hoaøng Hueä. Vôùi löu löôïng 42,82 l/s Þ Heä soá khoâng ñieàu hoøa: Löu löôïng trung bình cuûa toaøn thò xaõ laø = 42,82 l/s Þ Kc = 1,74 caên cöù vaøo heä soá khoâng ñieàu hoaø chung ñeå xaùc ñònh söï phaân phoái löôïng nöôùc baån töø caùc khu ôû. Xaùc ñònh löôïng taäp trung töø caùc CTCC: Tröôøng hoïc : Tieâu chuaån thaûi nöôùc qo = 16 l/hs.ngaøy (=80% nhu caàu caáp), heä soá khoâng ñieàu hoøa k =1,8; tröôøng hoïc hoaït ñoäng 12h moãi ngaøy. Soá hoïc sinh laáy 25% daân soá => Soá hoïc sinh hoïc sinh. Do trong khu vöïc coù 2 khu giaùo duïc vaø moät tröôøng THPT neân quy öôùc laø soá hoïc sinh tæ leä thuaän vôùi quy moâ tröôøng hoïc neân tuøy vaøo dieän tích töøng khu maø phaân boá löu löôïng nöôùc thaûi. Löu löôïng trung bình ngaøy: (m3/ngaøy). Trung taâm Theå duïc theå thao: Tieâu chuaån thaûi nöôùc qo = 8 l/gheá.ngaøy (=80% nhu caàu caáp), heä soá khoâng ñieàu hoøa k =1,8; trung taâm hoaït ñoäng 12h moãi ngaøy. Nhaø thi ñaáu Khu trung taâm TDTT coù dieän tích khoaûng 2,55 ha neân thuoäc loaïi nhoû khoaûng töø 5000 – 10000 gheá. Löu löôïng trung bình ngaøy : (m3/ngaøy). Löu löôïng nöôùc thaûi töø caùc khu coâng coäng khaùc naèm raûi raùc trong ñoâ thò: vôùi nhöõng coâng trình coâng coäng quy moâ lôùn seõ quy veà thoaùt nöôùc thaûi taäp trung, coøn nhöõng coâng trình coâng coäng nhoû xem nhö thaûi nöôùc doïc ñöôøng vaø tuøy vaøo dieän tích töøng khu coâng coäng maø phaân boá löu löôïng nöôùc thaûi. (m3/ngaøy). Vaäy toång löôïng nöôùc thaûi töø CTCC: (m3/ngaøy). => Vaäy löu löôïng tính toaùn nöôùc thaûi thò xaõ laø: Q = 1,3 + = 3700 1,3 + 582 = 5392 (m3/ngñ). Laøm troøn 5400 m3/ngñ. Vaäy coâng suaát cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi coù coâng suaát laø 5400 m3/ngñ. Baûng toång hôp löu löôïng nöôùc thaûi cuûa thò traán theo töøng giôø trong ngaøy: Giôø trong ngaøy Lưu lượng sinh hoạt Trường học Trung taâm TDTT Coâng trình coâng coäng m3 Löu löôïng toång coäng K = 1.7 K = 1.8 K = 1.8 %Q m3 %Q m3 %Q m3 m3 %Q 0-1 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 1-2 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 2-3 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 3-4 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 4-5 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 5-6 3.5 168.35 15.42 183.77 3.41 6-7 5.2 250.12 8.42 12.46 8.42 5.39 15.42 283.39 5.26 7-8 7 336.70 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 368.12 6.83 8-9 7.1 341.51 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 372.93 6.92 9-10 7.1 341.51 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 372.93 6.92 10-11 7.1 341.51 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 372.93 6.92 11-12 6.5 312.65 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 344.07 6.38 12-13 3.8 182.78 15.2 22.50 15.2 9.73 15.42 230.42 4.27 13-14 3.8 182.78 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 214.20 3.97 14-15 4.2 202.02 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 233.44 4.33 15-16 5.8 278.98 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 310.40 5.76 16-17 6.4 307.84 7.55 11.17 7.55 4.83 15.42 339.26 6.29 17-18 6.4 307.84 8.43 12.48 8.43 5.40 15.42 341.13 6.33 18-19 6.4 307.84 15.42 323.26 6.00 19-20 5.3 254.93 15.42 270.35 5.01 20-21 3.45 165.95 15.42 181.36 3.36 21-22 2.2 105.82 15.42 121.24 2.25 22-23 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 23-24 1.25 60.13 15.42 75.54 1.40 Tổng 100 4810 100 148 64 370 5392 100 BIEÅU ÑOÀ LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI QUY HOAÏCH MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC: Ñaëc ñieåm ñòa hình vaø caùc yeáu toá lieân quan: Ñòa hình nhieàu kinh, raïch, khoâng quaù thaáp, cao ñoä trung bình 0,7 – 0,8m (so vôùi bieån) caùc khu vöïc ñaõ xaây döïng cao ñoä töø 1,3 – 1,5m. Cao ñoä luõ ngaäp vaø trieàu cöôøng cao nhaát 1,12m (traïm Caùi Coân naêm 1999) . Coát xaây döïng khoáng cheá > 1,70m ñeå traùnh luõ luït. Ñiaï hình nhieàu kinh raïch thuaän lôïi cho vieäc thoaùt nöôùc möa ra kinh raïch gaàn nhaát. Nhöng cuõng laø khoù khaên cho vieäc vaïch tuyeán maïng löôùi thoaùt nöôùc baån vì caàn phaûi traùnh cho coáng thoaùt nöôùc qua kinh, raïch. Neáu rôi vaøo tröôøng hôïp khoâng theå traùnh ñöôïc ñeå daãn nöôùc qua caàn phaûi xaây döïng coáng kieåu coáng luoàn (ñiuke) qua kinh, raïch maø vieäc naøy ñoøi hoûi thi coâng raát phöùc taïp vaø toán keùm. Löïa choïn heä thoáng thoaùt nöôùc: Coù ba loaïi heä thoáng thoaùt nöôùc :heä thoáng thoaùt nöôùc chung, heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng, heä thoáng thoaùt nöôùc nöûa rieâng. Ta coù theå xem xeùt öu nhöôïc cuûa töøng loaïi ñeå ñöa ra phöông aùn toái öu nhaát . Heä thoáng thoaùt nöôùc chung: Öu ñieåm: Xöû lyù nöôùc thaûi trieät ñeå, ñaûm baûo toát nhaát veà phöông dieän veä sinh, toaøn boä nöôùc thaûi ñeàu ñöôïc xöû lyù tröôùc khi xaû vaøo nguoàn, noù phuø hôïp vôùi nhöõng khu nhaø cao taàng vì taïi caùc khu ñoù toång chieàu daøi cuûa maïng löôùi tieåu khu vaø ñöôøng phoá giaûm xuoáng raát nhieàu, tieát kieäm ñöôïc chi phí. Nhöôïc ñieåm : Cheá ñoä thuyû löïc khoâng oån ñònh, do ñoù cheá ñoä laøm vieäc khoâng ñieàu hoaø, neáu ta xaây döïng traïm xöû lyù ñeå ñaùp öùng ñuû nhu caàu thoaùt nöôùc thì traïm naøy quaù lôùn, quaù laõng phí (muøa möa thì laøm vieäc nhieàu, coøn muøa naéng thì khoâng hoaït ñoäng ñuùng coâng suaát), neáu traïm xöû lyù nhoû thì deã gaây ngaäp luït vaøo muøa möa. Chi phí ñaàu tö lôùn, khoâng phaân ñôït xaây döïng ñöôïc. Phaïm vi söû duïng: - Vôùi nhöõng ñoâ thò xaây döïng nhaø nhieàu taàng, beân caïnh coù nguoàn nöôùc doøng chaûy maïnh, cho pheùp xaû nöôùc möa, nöôùc beà maët. - Vôùi soá löôïng traïm bôm haïn cheá vaø aùp löïc bôm thaáp. - Coù cöôøng ñoä q20 (cöôøng ñoä möa trong khoaûng thôøi gian 20 phuùt ) nhoû hôn 80 l/s-ha. b. Heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng: Öu ñieåm: Vôùi khu ñoâ thò naøy ta choïn heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng vì : Vôùi loaïi heä thoáng thoaùt naøy, nöôùc möa vaø nöôùc thaûi ñöôïc taùch rieâng hoaøn toaøn, do vaäy vieäc quaûn lyù deã daøng. Cheá ñoä thuyû löïc oån ñònh quanh naêm, coøn ñoái vôùi heä thoáng chung thì vaøo muøa khoâ löu löôïng ít – chæ coù nöôùc thaûi sinh hoaït laø chuû yeáu, coøn vaøo muøa möa thì löôïng nöôùc möa nhieàu, neáu xaû chung vaøo oáng nöôùc thaûi thì seõ xaûy ra tình traïng laøm vieäc quaù taûi, deã gaây ra ngaäp luït cho caùc khu daân cö. Phaân ñôït xaây döïng hôïp lyù hôn nhieàu maëc duø toång kinh phí lôùn, ví duï ban ñaàu khu naøy daân cö coøn thöa thôùt thì chæ laøm heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi tröôùc, sau naøy neáu daân cö taêng leân thì tieáp tuïc xaây döïng phaàn thoaùt nöôùc möa . Nhöôïc ñieåm: Duø vaäy noù vaãn coù moät nhöôïc ñieåm: traän möa ban ñaàu khoâng ñöôïc xöû lyù, chi phí xaây döïng vaø quaûn lyù cao hôn so vôùi maïng löôùi chung. Toàn taïi hai hay nhieàu maïng löôùi thoaùt nöôùc ñoâ thò. Phaïm vi aùp duïng: - Phuø hôïp vôùi nhöõng ñoâ thò vaø vuøng ngoaïi oâ coù cuøng möùc ñoä xaây döïng tieän nghi hoaëc giai ñoaïn ñaàu xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc . - Coù cöôøng ñoä q20 (cöôøng ñoä möa trong khoaûng thôøi gian 20 phuùt ) lôùn hôn 80 l/s-ha. c. Heä thoáng thoaùt nöôùc nöûa rieâng: Öu ñieåm: Khaéc phuïc yeáu toá veä sinh moâi tröôøng so vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng vaø traän möa ban ñaàu ñöôïc xöû lyù toát. Nhöôïc ñieåm: Voán ñaàu tö xaây döïng ban ñaàu khaù cao (phaûi xaây döïng hai heä thoáng maïng löôùi ñoàng thôøi ) neân ít ñöôïc söû duïng. Phaïm vi söû duïng : Nhöõng ñoâ thò coù daân soá hôn 50000ngöôøi. Nguoàn nöôùc trong ñoâ thò coù löu löôïng ít, khoâng coù doøng chaûy hoaëc doøng chaûy yeáu. Ñoái vôùi nhöõng khu coù nguoàn nöôùc duøng ñeå taém, theå thao bôi loäi. Khi yeâu caàu taêng cöôøng baûo veä nguoàn nöôùc khoûi söï nhieãm baån do nöôùc thaûi mang vaøo. 3. Laäp phöông aùn quy hoaïch maïng löôùi : Löïa choïn sô ñoà maïng löôùi: Sô ñoà thaúng goùc: söû duïng khi ñòa hình coù ñoä doác ñoå ra soâng hoà. Chuû yeáu duøng ñeå thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi saûn xuaát quy öôùc laø saïch, nöôùc xaû thaúng vaøo soâng hoà maø khoâng caàn xöû lyù. Sô ñoà giao nhau: ñieàu kieän ñiaï hình gioáng nhö sô ñoà thaúng goùc, nhöng nöôùc thaûi caàn phaûi xöû lyù tröôùc khi xaû vaøo nguoàn, neân coù coáng goùp chính chaïy song song vôùi doøng soâng ñeå daãn nöôùc thaûi leân coâng trình xöû lyù. Sô ñoà phaân vuøng: söû duïng trong tröôøng hôïp thaønh phoá chia laøm nhieàu khu vöïc rieâng bieät hay trong tröôøng hôïp thaønh phoá coù ñòa hình doác lôùn. Nöôùc thaûi töø vuøng thaáp thì bôm tröïc tieáp ñeán coâng trình xöû lyù hay bôm vaøo coáng goùp cuûa vuøng cao. Sô ñoà khoâng taäp trung: söû duïng ñoái vôùi thaønh phoá lôùn hoaëc thaønh phoá coù cheânh leäch lôùn veà ñoä cao, ñiaï hình phöùc taïp hoaëc thaønh phoá phaùt trieån theo kieåu hình troøn. Sô ñoà coù nhieàu traïm xöû lyù ñoäc laäp. Ta keát hôïp söû duïng hai sô ñoà maïng löôùi thoaùt nöôùc: Sô ñoà vuoâng goùc vaø sô ñoà giao nhau vì – ñòa hình naøy coù ñoä doác ñeàu ñoå veà höôùng keânh nôi ñaët nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi ñeå ñaûm baûo khaû naêng töï chaûy cuûa nöôùc thaûi. Sô ñoà vuoâng goùc söû duïng cho thoaùt nöôùc möa. Sô ñoà giao nhau söû duïng cho thoaùt nöôùc baån, nöôùc möa. Xaùc ñònh nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi: Vì ñoâ thò naøy coù raát nhieàu soâng suoái,keânh raïch neân höôùng xaû nöôùc thaûi phaûi ñoå veà keânh. Taïi nhöõng vò trí chuyeån tieáp giöõa caùc khu vaø ñoä doác thaáp ta xaây döïng traïm bôm. Ta xaây döïng moät heä thoáng thoaùt nöôùc töï chaûy veà keânh. Taïi vò trí gaàn soâng laø traïm thu vaø xöû lyù, sau khi xöû lyù xong thì cho ra nguoàn tieáp nhaän laø kinh Phuïng Hieäp – Caùi Coân (ra soâng Haäu). Vò trí xaû nöôùc baån vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi: - Taát caû nöôùc baån ñeàu taäp trung veà nhaø maùy xöû lyù roài sau ñoù thaûi ra nguoàn tieáp nhaän laø kinh Phuïng Hieäp – Caùi Coân (ra soâng Haäu). - Höôùng gioù chuû ñaïo laø Taây, Ñoâng vaø Ñoâng – Nam, nhöng noù aûnh höôûng tôùi ñoâ thò khi coù gioù Taây Nam. - Nhaø maùy xöû lyù nöôùc ñöôïc ñaët ôû phía Nam cuûa ñoâ thò, ôû cuoái nguoàn nöôùc khoâng aûnh höôûng tôùi vieäc laáy nöôùc cuûa nhaø maùy caáp nöôùc treân baûn ñoà lieân heä vuøng cuûa khu vöïc. Maùi doác cuûa ñòa hình thoaûi veà phía daët nhaø maùy xöû lyù cuõng laø höôùng chaûy keânh raïch. - Theo quy chuaån nhaø maùy xöû lyù nöôùc phaûi caùch khu daân cö ít nhaát 500m, nhöng trong ñieàu kieän quy hoaïch khoâng cho pheùp neân choïn phaûi phaùp troàng moät daûi caây xanh caùch ly nhaø maùy xöû lyù vôùi khu daân cö. Phaân chia löu vöïc thoaùt nöôùc : (theå hieän qua baûn ñoà quy hoaïch thoaùt nöôùc ). Vaïch tuyeán maïng löôùi thoaùt nöôùc baån: Vaïch tuyeán maïng löôùi thoaùt nöôùc laø khaâu quan troïng trong coâng taùc thieát keá maïng löôùi thoaùt nöôùc, noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù thaønh xaây döïng vaø giaù thaønh heä thoáng noùi chung. Coâng taùc vaïch tuyeán maïng löôùi ñöôïc tieán haønh theo nguyeân taéc sau: Trieät ñeå lôïi duïng ñòa hình ñeå sao cho maïng löôùi thoaùt nöôùc töï chaûy laø chính, ñaûm baûo thu nöôùc nhanh nhaát vaøo ñöôøng oáng chính cuûa löu vöïc vaø toaøn ñoâ thò. Maïng löôùi thoaùt nöôùc phaûi phuø hôïp vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc ñaõ choïn. Vaïch tuyeán hôïp lyù ñeå chieàu daøi coáng laø nhoû nhaát, giaûm ñoä saâu ñaët coáng nhöng cuõng traùnh ñaët nhieàu traïm bôm. Ñaët ñöôøng coáng phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñiaï chaát thuûy vaên vaø tuaân theo caùc quy ñònh veà khoaûng caùch ñoái vôùi heä thoáng coâng trình ngaàm. Haïn cheá ñaët ñöôøng coáng qua soâng, hoà vaø qua caùc coâng trình giao thoâng nhö ñöôøng saét, ñeâ, keø, Tuynen, …. Caùc coáng goùp chính phaûi ñoå veà traïm laøm saïch vaø coáng xaû nöôùc ra hoà chöùa. Traïm xöû lyù ñaët ôû phía thaáp so vôùi ñòa hình ñoâ thò, naèm ôû cuoái nguoàn nöôùc, cuoái höôùng gioù chính, ñaûm baûo khoaûng caùch veä sinh ñoái vôùi khu daân cö vaø caùc xí nghieäp coâng nghieäp. Döïa vaøo caùc nguyeân taéc treân, ñoái vôùi ñoâ thò naøy ta vaïch hai tuyeán coáng chính: Tuyeán 01 – 09, thu toaøn boä nöôùc thaûi cuûa phía Taây vaø Taây Baéc ñoâ thò. Tuyeán 10 – 17, thu toaøn boä nöôc thaûi cuûa phía Ñoâng vaø Ñoâng Nam ñoâ thò. Vaïch tuyeán hai tuyeán coáng chính nhö vaäy nhaèm haïn cheá coáng thoaùt nöôc qua soâng. Caùc bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng khoù khaên ñoái vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc baån cuûa ñoâ thò: Ñeå giaûm ñoä saâu choân coáng ta söû duïng bôm naâng baäc. Khi coù ñoaïn coáng qua soâng ta söû duïng ñiuke. Chi tieát vaïch tuyeán maïng löôùi thoaùt nöôùc baån ñöôïc theå hieän qua baûn ñoà quy hoaïch thoaùt nöôùc. IV. TÍNH TOAÙN THUÛY LÖÏC MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC BAÅN: 1. Xaùc ñònh löu löôïng nöôùc thoaùt tính toaùn cuûa caùc tuyeán coáng: Tieâu chuaån thoaùt nöôùc laø q = 100(l/ngöôøi.ngñ). Daân soá cuûa khu quy hoaïch laø 37000 ngöôøi. Dieän tích thoaùt nöôùc cuûa ñoâ thò: Tieåu khu Dieän tích löu vöïc thoaùt nöôùc Toång A B C D 1 1.16 3.04 3.5 7.7 2 1.12 2.57 2.59 6.28 3 3.8 3.8 1.1 8.7 4 3.46 3.46 0.85 7.77 5 2.08 2.08 4.16 6 2.06 2.06 0.79 4.91 7 4.67 4.56 9.23 8 0.68 0.4 0.89 1.97 9 0.64 1.56 1.74 3.94 10 0.96 2.37 1.76 5.09 11 0.34 2.37 2.37 5.08 12 0.61 3.08 3.08 6.77 13 2.72 2.72 2.91 8.35 14 1.52 2.11 1.79 5.42 15 0.37 1.16 1.16 0.37 3.06 16 0.77 1.42 1.42 0.77 4.38 17 1.5 1.5 3 18 0.38 1.36 0.07 1.82 3.63 19 1.24 1.22 1.42 3.88 20 1.07 0.78 1.85 21 1.49 3.55 3.44 8.48 Toång 113.65 Dieän tích thoaùt nöôùc cuûa ñoâ thò laø 113,65ha. Neân ta coù maät ñoä daân soá cuûa khu laø: (ngöôøi/ha). Moâdul löu löôïng ñôn vò: 2. Xaùc ñònh löu löôïng cho tuyeán coáng chính 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 : Lyù thuyeát tính toaùn: Löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn oáng ñöôïc coi laø löu löôïng chaûy suoát töø ñaàu ñeán cuoái ñoaïn coáng vaø ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù: : laø löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn coáng thöù n (l/s). : laø löu löôïng doïc ñöôøng cuûa ñoaïn coáng thöù n (l/s). : laø toång dieän tích taát caû caùc tieåu khu ñoå nöôùc thaûi vaøo doïc theo ñoaïn coáng ñang xeùt (ha). : laø moâdul löu löôïng (l/s.ha). : laø löu löôïng cuûa caùc nhaùnh beân ñoå vaøo ñaàu ñoaïn coáng thöù n (l/s). : laø toång dieän tích taát caû caùc tieåu khu ñoå nöôùc thaûi vaøo ñaàu ñoaïn coáng ñang xeùt (ha). : laø moâdul löu löôïng (l/s.ha). : laø löu löôïng vaän chuyeån qua ñoaïn coáng thöù n vaø laø löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn coáng thöù (n – 1) (l/s). : laø heä soá nöôùc thaûi khoâng ñieàu hoøa. : laø löu löôïng tính toaùn cuûa caùc coâng trình coâng coäng, nhaø maùy, xí nghieäp ñoå vaøo ñaàu ñoaïn coáng tính toaùn (l/s). Ñoaïn 01 – 02: Ñoaïn coáng naøy coù löu löôïng doïc ñöôøng töø caùc khu 1C, khoâng coù löu löôïng caïnh söôøn naøo ñoå vaøo ñoaïn coáng naøy, toång dieän tích thoaùt nöôùc cuûa ñoaïn coáng naøy laø S = 3,5ha. Löu löôïng trung bình cuûa ñoaïn coáng naøy laø: = 3,5 0,377 = 1,319 l/s. Töø löu löôïng trung bình, tra baûng heä soá Kc, Tra baûng 2-3 trang 23 saùch MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC cuûa PGS.PTS. HOAØNG HUEÄ => Kc = 3. Löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn coáng := Kc =1,319 3 = 3,956 l/s. Ñoaïn 02 – 03: Ñoaïn coáng naøy coù löu löôïng doïc ñöôøng töø caùc khu 3A, löu löôïng caïnh söôøn 1B, 1C, 2A, 2B, 2C ñoå vaøo ñoaïn coáng naøy, vaø coøn coù löu löôïng chuyeån qua töø ñoaïn coáng 01 – 02; toång dieän tích thoaùt nöôùc cuûa ñoaïn coáng naøy laø S = 14,28 ha. Löu löôïng trung bình cuûa ñoaïn coáng naøy laø: = Sqo + = 14,28 0,377 + 1,319 = 6,700 l/s. Töø löu löôïng trung bình, tra baûng heä soá Kc, Tra baûng 2-3 trang 23 saùch MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC cuûa PGS.PTS. HOAØNG HUEÄ => Kc = 2,9. Löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn coáng := Kc = 6,700 2,9 = 19,429 l/s. Töông töï cho caùc ñoaïn coáng coøn laïi, ta coù baûng thoáng keâ löu löôïng caùc tuyeán coáng nhö sau: 3. Tính toaùn thuûy löïc tuyeán coáng chính: Söû duïng phöông phaùp noái oáng laø noái ngang möïc nöôùc. Ôû giai ñoaïn quy hoaïch chung, do ñoù coù theå choïn sô boä ñoä saâu ñaët coáng ban ñaàu laø 1,5m. Tính toaùn thuûy löïc ñoaïn 01 – 02: Chieàu daøi ñoaïn 01 – 02: L = 377m. Löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn 01 – 02 laø 3,956 l/s; theo tieâu chuaån choïn ñöôøng kính coáng laø 250mm. Döïa vaøo baûng tra thuûy löïc coáng thoaùt nöôùc vôùi q = 3,956 l/s, D = 250mm. Löïa choïn sao cho ñoä doác i thoûa maõn caùc ñieàu kieän: iimin = 1/250 = 0,004 ñoä ñaày khoâng quaù =0,6. Vaän toác VVmin = 0,7 m/s. Choïn i = 0,004, noäi suy caùc giaù trò coøn laïi trong baûng tra thuûy löïc ta ñöôïc v = 0,53 m/s; h/d = 0,33. Cao ñoä töï nhieân taïi 01 laø 4,01m. Ñoä saâu choân coáng taïi gieáng 01 laø 1,5m. Coát ñaùy coáng taïi hoá ga 01: h01 = 4,04 – 1,5 = 2,51 m. Toån thaát aùp löïc treân ñoaïn 01 – 02: h = iL01-02 = 0,004 377 = 1,51 m. Coát ñaùy coáng taïi gieáng 02: h02 = 2,51 – 1,51 = 1,00 m. Möïc nöôùc trong coáng taïi gieáng 02. 1,00 + 0,33 d = 1,00 + 0,33 0,25 = 1,08 m. Cao ñoä töï nhieân taïi gieáng 02 laø 3,64m. Chieàu saâu choân coáng taïi gieáng 02 laø 3,64 – 1,00 = 2,64 m. Tính toaùn thuûy löïc ñoaïn 02 – 03: Chieàu daøi ñoaïn 02 – 03: L = 516m. Löu löôïng tính toaùn cuûa ñoaïn 02 – 03 laø 21,137 l/s; Döïa vaøo baûng tra thuûy löïc coáng thoaùt nöôùc vôùi q = 21,137 l/s, D = 300 mm. Löïa choïn sao cho ñoä doác i thoûa maõn caùc ñieàu kieän: iimin = 1/300 = 0,0033. ñoä ñaày khoâng quaù =0,7. Vaän toác VVmin = 0,8 m/s. Choïn i = 0,0035, noäi suy caùc giaù trò coøn laïi trong baûng tra thuûy löïc ta ñöôïc v = 0,73 m/s; h/d = 0,45. Söû duïng phöông phaùp noái coáng ngang maët nöôùc neân coát ñaùy coáng taïi gieáng 02 thuoäc ñoaïn coáng 02 – 03 laø: 1,08 – 0,45 d = 1,08 – 0,45 0,30 = 0,95 m. Cao ñoä töï nhieân taïi 02 laø 3,64m. Ñoä saâu choân coáng taïi gieáng 02 thuoäc ñoaïn 02 - - 03 laø: 3,64 – 0,95 = 2,69 m. Toån thaát aùp löïc treân ñoaïn 02 – 03: h = iL02-03 = 0,0035 516 = 1,81 m. Coát ñaùy coáng taïi gieáng 03: h03 = 0,95 – 1,81 = -0,86 m. Cao ñoä töï nhieân taïi gieáng 03 laø 3,13m. Chieàu saâu choân coáng taïi gieáng 03 laø: 3,13 – (- 0,86) =3,99 m. Taïi gieáng 05 cuûa ñoaïn coáng 04 – 05 ta thaáy chieàu saâu choân coáng cuûa gieáng 05 laø 5,94m; töông ñoái lôùn, neân taïi ñaây ta boá trí moät bôm naâng baäc nhaèm laøm giaûm ñoä saâu choân coáng, bôm naâng leân 4,44m, nghóa laø ñoä saâu choân coáng taïi gieáng 05 thuoäc ñoaïn 05 – 06 laø 1,50m. Choïn bôm naâng baäc taïi gieáng 05: Löu löôïng taïi gieáng 05 q = 47,195 l/s = 13,22 m3/h. Choïn bôm coù coâng suaát Q = 6,90 – 17,00 m3/h, aùp löïc ñaåy cuûa maùy bôm laø h = 3,40 – 7,50 m; coâng suaát ñoäng cô ñieän 1,10kW; soá hieäu bôm FG - 14.50/10-a. Bôm saûn xuaát taïi Lieân Xoâ. Töông töï cho caùc ñoaïn coáng coøn laïi ta coù baûng toång hôïp sau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH THOAT NUOC.doc
 • doc4-HT&DH HATANG.doc
 • xlsBook1.xls
 • dwgDA CAP DIEN (A0).dwg
 • dwgDA THOAT NUOC (A0).dwg
 • xlsDIEN.xls
 • xlsMBA.xls
 • xlsSO MBA.xls
 • xlsTHONG KE LL.xls
 • docTHUYET MINH CAP DIEN.doc
 • xlstong hop day.xls
 • xlsTONG HOP KHU.xls
Luận văn liên quan