Kỹ thuật nuôi một số giống lợn

Sơ lược: 1. Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1 2. Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái 3. Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1 4. Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 5. Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2793 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật nuôi một số giống lợn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kü thuËt nu«i lîn ®ùc gièng ngo¹i (Dµnh cho lîn phèi trùc tiÕp) I. Nªn ch uy tÝn §èi ví ! - ! - - - §èi ví - - - II. 1. VÒ ng trong n»m tr Chuån - - - - 2. Nu«i d kh«ng -sai Èn -r¸t nChän gièng än mua lîn ®ùc gièng ë c¸c Trung t©m cã chÊt l−îng. i lîn hËu bÞ : Chän qua phÈm chÊt tõ ®êi tr−íc Lý lÞch «ng bµ, cha mÑ râ rµng, thÓ hiÖn ®Æc ®iÓm n¨ng suÊt cao Ngo¹i h×nh ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau : M×nh trßn, l−ng ph¼ng vµ dµi, m«ng vai në, bông gän, hai hßn cµ lé râ vµ c©n ®èi. Sè vó ch½n vµ cã tõ 12 vó trë lªn Bèn ch©n to, v÷ng ch¾c, th¼ng ®øng i lîn tr−ëng thµnh Ngo¹i h×nh : cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn nh− lîn hËu bÞ L−îng tinh dÞch trung b×nh ®¹t 150 - 250 ml Lîn ®ùc I-ooc ®¹t tiªu chu Lîn ®ùc Lan-®ê ®¹t tiªu chuÈ1 Cã tÝnh h¨ng sinh dôc cao Nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc Chuång tr¹i uyªn t¾c chuång tr¹i ph¶i th«ng tho¸ng, Êm vÒ mïa ®«ng vµ m¸t vÒ mïa hÌ, kh«ng khÝ chuång trong lµnh. Muèn vËy nªn bè trÝ chuång theo h−íng b¾c nam hay ®«ng nam vµ ªn khu ®Êt t−¬ng ®èi cao, dÔ tho¸t n−íc, ®Þa h×nh kh« r¸o ®Ó tr¸nh ngËp óng. g ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt sau : §é cao cña t−êng ng¨n tõ 1,3 - 1,5 m DiÖn tÝch chuång ≥ 6m2 /1 lîn ®ùc vµ s©n ch¬i cho lîn ®ùc tõ 8 - 10m2 MÆt trong t−êng nh½n vµ ch¾c, h¹n chÕ viÖc lîn ®ùc tù b¸m ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc vµ xuÊt tinh theo ý muèn. NÒn chuång lµm b»ng bª t«ng, kh«ng ®−îc nh½n tr¬n hoÆc qu¸ th« r¸p vµ ®é dèc nÒn chuång ®¹t tõ 3-5 % (®é cao chªnh 3-5 cm/m) ChÕ ®é dinh d−ìng −ìng vµ ch¨m sãc lîn ®ùc ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ dinh d−ìng ®Ó duy tr× c¬ thÓ b×nh th−êng qu¸ bÐo hoÆc qu¸ gÇy ®Ó s¶n xuÊt tinh dÞch vµ cã tÝnh h¸m dôc cao Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 23. Ch¨m sãc T¾m ch¶i th−êng xuyªn cho lîn vµo mïa hÌ. Mïa ®«ng chØ t¾m khi trêi n¾ng kh«ng nªn t¾m khi trêi l¹nh nh−ng ph¶i ch¶i hµng ngµy. Th−êng xuyªn c¾t ng¾n mãng ch©n vµ bÊm r¨ng nanh. Lîn tõ 90 kg trë ®i ph¶i cho vËn ®éng ®−êng dµi mçi ngµy mét lÇn tõ 10-15 phót ®Ó t¹o cho c¬ thÓ lîn ho¹t ®éng toµn diÖn. Chó ý : §èi víi lîn ®ùc hËu bÞ cÇn cho vËn ®éng th−êng xuyªn ®Ó t¹o cho mäi chøc n¨ng cña c¬ thÓ ®−îc tèt. §èi víi lîn tr−ëng thµnh kh«ng nªn t¾m vµo buæi tr−a vµ ngay sau khi khai th¸c tinh. §ång thêi Ýt nhÊt 30 phót sau khi khai th¸c tinh míi cho ¨n. 4. Phßng bÖnh Ngµy tuæi 23 25 30 53 55 70 Lo¹i v¾c xin PTH lÇn1 THT lÇn 1 DT PTH lÇn 2 THT lÇn 2 LMLM Chó thÝch : PTH : Phã th−¬ng hµn DT : DÞch t¶ THT : Tô huyÕt trïng LMLM : Lë måm long mãng Lîn trªn 70 ngµy tuæi tiªm phßng v¾c xin ®Þnh k× 6 th¸ng mét lÇn ®èi víi c¸c bÖnh : lë måm long mãng, dÞch t¶, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt trïng. Tuú theo ®Æc ®iÓm dÞch tÔ cña tõng vïng, cã thÓ tiªm phßng mét sè bÖnh kh¸c (Lepto...) Lîn ®ùc sau khi lÊy tinh cÇn bæ sung 2 qu¶ trøng (trøng gµ hoÆc trøng vÞt) ngoµi ra cho thªm 0,5 kg thãc mÇm hoÆc gi¸ ®ç KhÈu phÇn ¨n cho lîn ®ùc % c¸c lo¹i nguyªn liÖu Nguyªn liÖu Lîn hËu bÞ Lîn tr−ëng thµnh Ng« C¸m G¹o §ç t−¬ng C¸ Premix kho¸ng Premix vitamin Tæng 48 35,5 0 7,0 7,5 1 1 100% 50 20 6 10 12 1 1 100% L−îng thøc ¨n cho lîn ®ùc Träng l−îng lîn (kg) L−îng thøc ¨n cho 1 con/ngµy (kg) 20 25 30 40 50 60 70 90-120 140 - 160 160 - 180 180 - 200 1 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 Lîn tõ 15 - 40 kg cho ¨n ngµy 4 b÷a Lîn tõ 45 - 60 kg cho ¨n ngµy 3 b÷a Lîn tõ 60 - 120 kg cho ¨n ngµy 2 b÷a III. ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông Tr−íc Bao d− Cho lî sö dôn - - ! Ch • • IV. 1. ! - - ! - - - ! khi khai th¸c, lîn ®ùc ph¶i ®−îc t¾m ch¶i kh« r¸o, c¾t ng¾n vµ chïi l«ng ë bao d−¬ng vËt. ¬ng vËt ®−îc röa b»ng n−íc muèi 1% hoÆc thuèc tÝm 1/2000 ®Õn 1/5000 ®Ó s¸t trïng. n ®ùc phèi gièng hoÆc lÊy tinh 3 - 4 ngµy mét lÇn lµ tèt nhÊt. NÕu tr−êng hîp cÇn th× cã thÓ g c¸ch ngµy 1 lÇn nh−ng sau ®ã ph¶i cho nghØ bï. Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu cña lîn ®ùc ngo¹i tõ 8 - 9 th¸ng tuæi (träng l−îng tõ 65 - 70 kg) Thêi gian khai th¸c kÐo dµi tõ 2,5 ®Õn 3 n¨m, c¸ biÖt cã con tíi 4 n¨m. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c nÕu lîn ®ùc biÓu hiÖn nh÷ng ®Æc tÝnh : ch©n yÕu, sî lîn n¸i, ¨n uèng kÐm, l−îng tinh dÞch Ýt th× lo¹i th¶i. ó ý: §ùc t¬ ch−a phèi lÇn nµo th−êng nh¸t hoÆc hung h¨ng, do ®ã cÇn ®−îc phèi víi n¸i r¹ (nh−ng ph¶i cã tÇm vãc t−¬ng xøng víi lîn ®ùc) Kh«ng phèi ®ùc trªn 200 kg víi n¸i Mãng C¸i v× tÇm vãc kh«ng t−¬ng xøng Mét sè bÖnh lîn ®ùc gièng th−êng gÆp BÖnh viªm ®−êng tiÕt niÖu vµ sinh dôc ë lîn Nguyªn nh©n Do chuång tr¹i kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh L©y lan tõ lîn n¸i bÞ bÖnh viªm nhiÔm ©m ®¹o vµ tö cung do c¸c lo¹i vi khuÈn (liªn cÇu, tô cÇu, trïng roi) TriÖu chøng Viªm niÖu qu¶n vµ bµng quan : Lîn ®¸i gi¾t, mçi lÇn ®i tiÓu ®au ®ín, khom l−ng. N−íc tiÓu cã m¸u hång nh¹t hoÆc ®ôc tr¾ng (do cã mñ) Viªm d−¬ng vËt : D−¬ng vËt s−ng ®á, ®«i khi tßi ra ngoµi bao d−¬ng vËt, xung quanh d−¬ng vËt cã dÞch mñ ®ôc tr¾ng. Viªm tinh hoµn : tinh hoµn bÞ nhiÔm khuÈn th−êng do liªn cÇu vµ tô cÇu s−ng ®á vµ thòng n−íc, con vËt Ýt ho¹t ®éng (tr¸nh sù va ch¹m tinh hoµn) §iÒu trÞ : " Ph¸c ®å 1 : do vi khuÈn - Streptomycin (1 g/lä) : dïng 20-30 mg/1kg lîn h¬i , tiªm liªn tôc 3-5 ngµy. - Penicillin : dïng 10.000-20.000 ®¬n vÞ/1kg lîn h¬i. Dïng phèi hîp víi Streptomycin liªn tôc 3-5 ngµy. - Cafein, Hypothiazide (cø 5 viªn/10kg lîn h¬i/ngµy). " Ph¸c ®å 2 : do vi khuÈn vµ trïng roi - Kanamycin (1kg/lä) : dïng 20-30 mg/1kg lîn h¬i, tiªm b¾p 4-5 ngµy liÒn - Chlorocide (0,25 g/viªn) : dïng liÒu 20mg/1 kg lîn h¬i. Cho uèng phèi hîp víi cafein vµ Hypothiazide liÒn 4-5 ngµy.3Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2. BÖnh ®au mãng ë lîn ®ùc 5. ! Nguyªn nh©n c Oreomixin Trong c¸c tr−êng n bÞ bÖnh am kh¶o ý ña c¸n bé ®Þa ph−¬ng. ! Nguyªn nh©n - Do kÝ sinh trïng ®µo hang trong da, ! - ! - - - ! Nguyªn nh©n - Do chuång tr¹i mÊt vÖ sinh, Èm thÊp, lÇy léi- Do chuång Èm −ít - ChÕ ®é dinh d−ìng kÐm - Do vi khuÈn tô huyÕt trïng néi ph¸t khi gÆp thêi tiÕt l¹nh ! TriÖu chøng - Lîn ho khan tiÕt dÞch, ®Æc biÖt vÒ ®ªm vµ s¸ng (trêi l¹nh) lîn sèt, ho nhiÒu h¬n, khã thë, khi thë th−êng h¸ måm, kÐm ¨n. ! §iÒu trÞ - Sö dông thuèc Tylozin (30 - 50mg/1kg thÓ träng), thuèc Teramixin hoÆ (8000 - 12000 ®¬n vÞ/ 1kg thÓ träng) hîp lî nªn th kiÕn c thó y ! Nguyªn nh©n - Do lîn bÞ nhèt trong chuång Èm thÊp, lÇy léi - Do ®¹p lªn vËt cøng, nhän vµ s¾c ! TriÖu chøng - Mãng bÞ nøt thËm chÝ bÞ chÎ ®«i, ®Êt ®¸ d¾t vµo lµm c¶m gi¸c ®i l¹i khã kh¨n ! §iÒu trÞ - D¾t lîn ®ùc ®i l¹i tõ tõ, ®i vµo buæi s¸ng sím lµ tèt nhÊt. - Dïng Sunfat ®ång 1% ng©m mãng ch©n hoÆc tÈy −ít ë nÒn chuång 3. BÖnh ngoµi da (bÖnh ghÎ) 4. BÖnh liªn tô cÇuBÖnh suyÔn lîn sinh s¶n, g©y ch¶y n−íc vµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho vi trïng sinh mñ dÉn ®Õn viªm da TriÖu chøng Th−êng xuÊt hiÖn ë sau hèc tai, hai bªn s−ên vµ h¸ng bông sau ®ã lan ra toµn th©n, ngøa ngo¸y lë loÐt, da bÞ chãc v¶y ngøa vµ hay g·i hay cä vµo t−êng, l«ng bÞ rông. §iÒu trÞ Dïng Ivomex (C«ng ty thuèc Merial), tiªm d−íi da cæ víi liÒu 1ml/33 kg thÓ träng Sö dông thuèc Dipterex 2-3 % cïng víi thuèc tÝm 1-3% hoµ vµo nhau mçi lÇn xoa 1/4 c¬ thÓ ®Ó tr¸nh ngé ®éc do thuèc (thuèc tÝm ph©n biÖt chç nµo ch−a thoa thuèc). Sö dông Sebacill (mµu xanh), mçi con 30-40 ml b«i däc sèng l−ng.Ch−¬ng tr×nh S«ng ! Chó ý : - ChÕ ®é ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng kÐm ! TriÖu chøng - Lîn sèt cao 40-450 C, kÐm ¨n, n»m run rÈy, n−íc mòi ch¶y ra, ph©n t¸o bãn. TriÖu chøng gièng nh− bÖnh dÞch t¶ xong toµn th©n kh«ng cã biÓu hiÖn nèt xuÊt huyÕt. ! §iÒu trÞ - Tiªm thuèc Penicilin + Kanamycin hoÆc Peniciline + Stetomycin tiªm 3-4 ngµy liªn tôc víi liÒu l−îng : + Penicilin lµ 20.000 - 50.000 ®¬n vÞ/1kg thÓ träng + Stetomycin lµ 30.000 - 50.000 mg/1kg thÓ träng + Kanamycin lµ 30.000 - 50.000 mg/1kg thÓ träng4Hång - Th¸ng 9/2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKT lon duc ngoai.pdf
  • pdfKT lon nai MCai.pdf
  • pdfKT lon nai ngoai F1.pdf
  • pdfKT lon thit F1.pdf
  • pdfKT lon thit F2.pdf
Luận văn liên quan