Lập kế hoạch cho công tác đảm bảo An toan giao thông tại đô thị

MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan về quy hoạch GTVT đô thị .1 1.1. Giao thông vận tải đô thị .4 1.1.1. Các khái niệm cơ bản về GTVT .4 1.1.2. Đặc điểm hệ thống GTVT đô thị .5 1.1.3. Vai trò của hệ thống GTVT đô thị .6 1.2. Tổng quan về quy hoạch GTVT đô thị .7 1.2.1. Khái niệm .7 1.2.2. Mục đích, yêu cầu của quy hoạc GTVT đô thị .7 1.2.3. Bản chất và tiến trình phát triển của quy hoạch giao thông vận tải .9 1.2.4. Nội dung của quy hoạch GTVT đô thị 1.2.5. Quy trình lập quy hoạc GTVT đô thị .13 Chương 2: Hiện trạng về các công cụ quản lý đảm bảo an toàn giao thông .21 2.1. Tình hình chung về an toan giao thông .21 2.1.1. Khái niệm về tai nạn giao thông 2.1.2. Hiện trạng về an toan giao thông .22 2.2. Bộ máy quản lý nhà nước về an toàn giao thông ở Việt Nam 28 2.2.1. Sơ đồ chung bộ máy quản lý nhà nước về an toàn giao thông ở Việt Nam 28 2.2.2. Các tổ chức liên quan 2.3. Các công cụ quản lý nhà nước để đảm bảo an toan giao thông .40 2.3.1. Luật giao thông đường bộ 40 2.3.2. Các văn bản dưới luật .44 2.3.3. Các kế hoạch, chương trình hành đông của nhà nước và các tổ chức xã hội .46 Chương 3: Lập kế hoạch cho công tác đảm bảo an toàn giao thông .50 3.1. Quy trình chung cho việc lập kế hoạch .50 3.2. Định hướng chung cho công tác lập kế hoạch .52 3.2.1. Đinh hướng và cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị của các thành phố lớn ở Việt Nam 52 3.2.2. Các văn bản yêu cầu của nhà nược .52 3.2.3. Các chương trình, kế hoạch hành động của nhà nước và tổ chức trong công tác đảm bảo trật tự an toan giao thông .53 3.3. Phân tích các vấn đề của kế hoạch .53 3.3.1. Đánh giá hiện trạng .54 3.3.2. Xác đinh các nguyên nhân 57 3.3.3. Các mục tiêu của kế hoạch .60 3.4. Xác định các phương pháp cần thực hiện trong kế hoạch .61 3.4.1. Các giải pháp có thể áp dụng trong công tac đảm bảo an toàn giao thông .61 3.4.4. Lựa chọn cụ thể các giải pháp thực hiện trong kế hoạch 3.4.4. Đánh giá tổng thể .75 3.5. Đánh giá và ra quyết định .76 3.6. Kế hoạch thực hiện .76 3.6.1. Thành lập ban chỉ đạo 77 3.6.2. Kế hoạch thực hiện các giải pháp .78 3.6.3. Áp dụng cho thành phố Hà Nội và thành phố HCM .82 Kết luận và kiến nghị .85 Lời cảm ơn .87

pdf91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập kế hoạch cho công tác đảm bảo An toan giao thông tại đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xe trong n v vn ti c a mình . mt khác h c4ng là ngi tham gia giao thông • T?ng c/ng Các quy nh pháp lý • Công tác ào t o lái xe • Công tác sát h ch và cp giy phép lái xe • Công tác ào t o cán b qun lý ATGT trong các n v v n ti thng m i &'( 71    !"#! $ %% 64 d. Các gii pháp t chc giao thông m bo tr t t ATGT Bao gm gii quyt nh$ng vn v ách t)c và an toàn ng b trên các mng li ng hin ti; mc dù trong s các bin pháp qun lý giao thông có nhiu bin pháp ch yu ch nh-m gim bt ách t)c hoc ci thin s lu thông vn ti nhng v5n có nh$ng l'i ích liên i n an toàn giao thông chung. e. Các gii pháp trong qun lý hành lang ng b Bao gm các gii pháp f. Các gii pháp v c ch chính sách bo m tr t t ATGT ng b Bao gm các gii pháp g. Các gii pháp v tuyên truyn giáo dc Bao gm các gii pháp • T ch c giao thông /ng ven ô th • T ch c giao thông /ng ngoài ô th • T ch c giao thông bo m tr t t ATGT trong quá trình thi công xây dng /ng • T?ng c/ng n?ng lc , vai trò, trách nhim ca các n v . chính quyn trong qun lý hành lang /ng b • Các gii pháp qun lý hành lang /ng b • T ch c b máy qun lý nhà nc v m bo tr t t ATGT • T ch c qun lý ATGT /ng b • Hoàn thin h th(ng pháp lu t và c ch chính sách m bo tr t t ATGT • Giáo d c trong nhà tr/ng • Giáo d c trong nhân dân &'( 71    !"#! $ %% 65 UBATGTQG và B GD-T u th*a nhn r-ng chng trình ging dy an toàn ng b hin hành không áp ng 'c nh$ng m c tiêu ra. Các vn còn tn ti là: Thiu các bài hc thc T* Thiu tài liu, sách giáo khoa và d ng c ging dy và hc tp Thiu thi gian cho chng trình hc (hin ti ã qu ti) Phng pháp ging dy còn mang tính lý thuyt và giáo iu Các giáo viên ch yu là 'c ào to bán thi gian hoc là cha qua lp o to v môn hc Các bui thuyt trình c a Cnh Sát trng hc nhiu lúc là phn tác d ng vì h quá chú trng n các chin thut gây s c nh trình chiu các bc nh hay on phim ngi b tai nn 5m máu S3 s lp hc t* 40 n 50 hc sinh là không phù h'p cho các bài ging thc hành Ni dung bài ging mang tính lý thuyt và không phù h'p vi trình phát trin c a hc sinh hoc là không phù h'p vi thc trang giao thông a phng Vic thc hin, cp kinh phí và nh hng u tiên i vi ATGT là không ng u gi$a các tnh và các huyn Thiu s ph i h'p gi$a các cp hc, c bit là gi$a các cp a phng. 3.4.2 Thit k và trình bày các phng án 1. Các gii pháp v kt c u h tng giao thông ng b Phát trin kt cu h t ng giao thông ng b là nhim v quan trng và không th thiu trong tin trình hi nhp khu vc, qu c t c4ng nh phát trin kinh t, xã hi. Nhng phát trin mt cách ng b, cht l'ng và m bo an toàn trong khai thác thì yêu c u phi có s ch o, u t c a Chính ph , phi có s kt h'p hài hòa, trách nhim gi$a các ngành, các cp và phi có s hoch nh, khoa hc, úng )n c a c quan chuyên ngành (B giao thông vn ti) tt c các bc: Quy ho ch, thit k, thi công và khai thác. Trong giai on t* nay n nm 2010, c g)ng thc hin “K hoch xây dng h th ng ng b giai on 2006 – 2010”. Ngoài ra u tiên và tin hành xây dng các công trình bo m trt t ATGT nh: h m chui, c u v't, ci to nút giao .v.v. Nh$ng công trình chính 'c xây dng, nâng cp, ci to kt cu h t ng giao thông ng b t* nay n nm 2010, nh sau: a. Xây dng nâng cp h th ng giao thông ng b ô th : Thành ph và giao thông thành ph có quan h h$u c vi nhau; giao thông thành ph có nhim v ph c v nhu c u sn xut lu thông hàng hóa, nhu c u i li c a dân c thành ph và khách du l ch c4ng nh vic giao lu c a thành ph vi vùng ph cn và các vùng khác c a t nc. Xây dng phát trin kt cu h t ng giao thông ô th , c n nghiên cu xây dng trong s &'( 71    !"#! $ %% 66 kt h'p cht ch, gi$a vic xây dng phát trin kt cu h t ng giao thông ng (ng xe chy) và kt cu h t ng giao thông t8nh (các bn bãi, nhà ga…). b. Các công trình và trang thit b bo m ATGT − Xem xét u tiên u t xây dng các công trình bo m trt t ATGT (h m chui, c u v't ân sinh...) trên các tuyn ng chính yu trong ô th có TNGT nhiu − Tng cng xây dng và l)p t các trang thit b bo m TTATGT (nh bin báo, chiu sáng, rào phân cách ….) cho các tuyn chính yu có nhiu TNGT xy ra. Tip cn và s# d ng các trang thit b bo m ATGT hin i. c. Ci to im en trên mng li ng ô th Công tác ci to im en óng vai trò rt quan trng trong vic bo m trt t giao thông thông su t và gim TNGT. Trong giai on t* nay n nm 2010, m bo công tác ci to x# lí im en 'c thc hin k p thi và thng xuyên c n phi u tiên thc hin nh$ng công vic nh sau: (1) Hoàn thin và ban hành quy trình xác nh, kho sát và x# lý im en trên ng b. (2) Tin hành ào to ngun nhân lc ph c v công tác x# lý im en i t'ng là các cán b thuc phòng giao thông c a C c ng b, cán b thuc các khu QLB, cán b c a các công ty qun lý và s#a ch$a ng b và các cán b thuc các S GTVT, S GTCC. Ngoài ra c n khuyn khích m rng các i t'ng thuc các công ty, n v t vn thit k ng b. Các cán b 'c ào to v x# lý im en c4ng s, 'c ào to v th(m nh an toàn giao thông và vì vy, m+i n v c n thit phi ào to t* 3 ngi tr lên to thành mt nhóm chuyên v công tác th(m nh ATGT và ci to im en. (3) Tin hành ci to im en trên mng li ng k p thi, phn u ht nm 2007 phi ci to xong các im en hin ti. 2u tiên ngun kinh phí cho công tác ci to im en. 2. Các gii pháp v phng tin và t chc qun lý v n ti ng b a. Chính sách phát trin oàn phng tin vn ti ng b T c tng trng phng tin vn ti ng b ph thuc vào thu nhp, xu hng tiêu dùng, ngun tài chính, c s h t ng và chính sách c a nhà nc. Trong giai on t* nay n nm 2010 nh-m gim tai nn và ùn t)c giao thông c n phi có chính sách phát trin phng tin vn ti ng b nh sau: &'( 71    !"#! $ %% 67 "y mnh phát trin VTHKCC bng xe buýt, c th: - &u tiên hot ng xe buýt:. Phân lung, phân làn và la chn mt s tuyn chính trong ó có làn giành riêng cho xe buýt. Hn ch xe máy lu thông trên nh$ng tuyn này trong nh$ng gi cao im, d n d n có th tin ti cm h;n. Ngoài ra cho phép xe buýt lu thông c hai chiu trên các ng mt chiu. - M rng thêm tuyn: thu hút khách i xe , phi tng mt mng li xe buýt . Hà ni và Tp H Chí Minh phi phát trin thêm các tuyn xe buýt mi theo quy hoch có th áp ng t i thiu 10% nhu c u i li. - Nâng cao ch t lng phc v. T#ng bc hn ch phát trin phng tin cá nhân - Bin pháp t chc giao thông - Bin pháp hành chính: Hn ch phm vi s# d ng xe máy ti mt s khu vc nh khu ph c, khu vc trung tâm thành ph .Trên các tuyn có làn dành riêng cho xe buýt cm xe máy hot ng, hoc ch cho i mt chiu hay ch cho hat ngoài gi cao im hoc trong thi gian không có xe buýt. Cm + xe máy và kinh doanh buôn bán trên va hè. - Bin pháp kinh t- k' thu t: Xây dng mi, iu chnh b sung án thu các loi phí ng ký, phí s# d ng ng, phí bo v môi trng ... Quy nh nghiêm ngt niên hn s# d ng ôtô, xe máy. - Tp trung phát trin h thông các phng tin vn ti kh i l'ng ln t c cao nh tàu in ng m, ng s)t trên cao, xe buýt nhanh là iu kin quan trng cho vic phát trin ô th và giao thông trong tng lai gi t)t là h th ng UMRT H th ng UMRT theo xu t ca HAIDEP gm b n tuyn. C H th(ng chính D Tuyn 1: n i khu vc phía ông và nam c a thành ph vi khu vc trung tâm, s# d ng tuyn ng s)t hin có. Tuyn 2: n i khu vc phía b)c và tây nam thành ph vi khu vc trung tâm C H th(ng th cp D Tuyn 3: n i khu vc phía tây và nam thành ph vi khu vc trung tâm Tuyn 4: kt n i các tuyn 1, 2 và 3 b-ng tuyn vành ai Các tuyn nhánh: n i ti các hành lang quan trng khác • Vi tuyn 2 và 3, on n-m phía trong ng vành ai 2 s, i ng m b. Qun lý phng tin c gii ng b &'( 71    !"#! $ %% 68 kh)c ph c 'c nh$ng thiu sót, tn ti v qun lý Nhà nc i vi công tác qun lý phng tin c gii ng b, ph c v có hiu qu cho quy hoch các chin l'c phát trin kinh t - xã hi c n phi tin hành cuc tng iu tra phng tin c ng b trên toàn qu c nói chung và ti các ô th nói riêng nh-m ánh giá s l'ng, ch ng loi c4ng nh cht l'ng c a phng tin. Hin ti có 2 ngun s liu: C c Cnh sát giao thông ng B - ng S)t thuc B Công An (ngun này ch ra s l'ng phng tin ã ng ký nhng không ch rõ s l'ng ôtô và xe máy ang còn hin hành) và C c ng kim Vit nam (ngun này ch a ra s l'ng phng tin 'c ng kim hàng nm). Thông qua Tng kim kê xut chin l'c phát trin phng tin c gii giao thông ng b, a ra chính sách u t xây dng các nhà máy sn xut phng tin, cân i t& l gi$a các loi phng tin, chính sách xut nhp kh(u phng tin... trong thi gian ti và c bit xây dng quy nh niên hn s# d ng xe máy. 3. ào to sát hch c p gi y phép lái xe và cán b qun lý ATGT a. Công tác ào to lái xe − Rà soát, s#a i chng trình ging dy cho phù h'p vi tình hình thc t hin nay. − iu chnh và ban hành tiêu chu(n giáo viên. ào to nâng cao trình cho i ng4 giáo viên. − T chc b túc nghip v cho cán b qun lý ti các c s ào to lái xe, gim bt vic kiêm nhim tng tính chuyên môn hóa. − Nâng cp các trang thit b ph c v cho công tác ào to. b. Công tác sát hch và cp giy phép lái xe − ánh giá, xem xét li công tác sát hch lái xe. − Xây dng bài kim tra i vi ngi iu khin xe máy. − Thit lp c s d$ liu v sát hch lái xe. − u t trang thit b các c s sát hch lái xe, nâng cp trung tâm ào to sát hch lái xe. − ánh giá li h th ng qun lý cp b-ng hin ti. − Chu(n b k hoch cho h th ng cp b-ng lái xe hoàn chnh ngi i xe môtô. − Trin khai án cp giy phép lái xe mi. c. Công tác ào to các cán b qun lý ATGT trong các n v vn ti thng mi Các cán b qun lý ATGT trong các n v , công ty vn ti thng mi (bao gm c vn ti hành khách và hàng hoá) óng vai trò quan trng bo m ATGT cho các hot ng d ch v vn ti c a n v . Tuy nhiên, hin nay h u nh các cán b này cha 'c ào to y &'( 71    !"#! $ %% 69 v các kin thc c4ng nh nh$ng quy trình kim soát bo m ATGT. Vì vy, c n phi tin hành ào to các cán b này ng thi các n v vn ti phi tin hành xây dng h th ng giám sát c a mình bo m cho các chuyn xe vn ti 'c an toàn tuyt i. Công tác ào to các cán b qun lý ATGT trong các n v vn ti thng mi bao gm các hot ng chính sau: - ào to cán b ging dy i t'ng 'c ào to là các cán b ging dy ch yu t* C c ng b hoc giáo viên c a mt s trng chuyên ngành vn ti. - ào to cán b qun lý iu hành Nh$ng cán b ging dy 'c ào to trên s, thc hin ào to các cán b qun lý iu hành c a các công ty vn ti thng mi cu i khoá hc s, 'c sát hch và cp chng ch. Thông qua các khoá ào to này d n d n thit lp chng ch b)t buc phi có i vi các cán b qun lý và iu hành c a các công ty vn ti thng mi. - Xây dng h th ng giám sát hot ng Vic xây dng h th ng qun lý iu hành an toàn giao thông là rt c n thit, trên c s ó có y các quy trình kim tra giám sát các hot ng c bit là các hot ng ch quá ti và lái xe mt an toàn. 4. Các gii pháp t chc giao thông m bo tr t t ATGT a. T chc li và tng cng qun lí giao thông trên a bàn ô th ây là gii pháp có th tin hành 'c ngay, ít t n kém và có hiu qu nhanh. T chc phân làn, phân lung giao thông: - Phân lung giao thông t* xa và phân lung xe ti ra vào thành ph . - Thc hin li vic phân làn, phân lung giao thông tách dòng phng tin h+n h'p. T chc li h th ng ng 1 chiu. T chc li giao thông c a mng li ng b ra vào thành ph . - Tng cng iu hành và hng d5n giao thông c a lc l'ng cnh sát và thanh tra giao thông vào các gi cao im, ti các im có ùn t)c giao thông và ti các im có công trình thi công c a các ngành: cp nc, thoát nc, in, bu chính vi0n thông... - Thc hin chng trình thông tin nhanh trên sóng FM v ùn t)c giao thông thành ph và nghiên cu thc hin mt s tuyn ng không cho xe 4 bánh, xe máy lu thông - S)p xp li phm vi hot ng c a các loi hình phng tin trên a bàn thành ph , c bit là gi cho phép các loi xe ti ra vào thành ph (Hin nay ã có quyt nh c a UBND các TP). &'( 71    !"#! $ %% 70 - Hoàn chnh h th ng bin báo và sn vch k. ng. - B trí lch gi làm vic gim mt giao thông các gi cao im. b. Tng cng trt t an toàn giao thông ô th Tng cng nng lc c7ng ch và x# lí vi phm c a lc l'ng cnh sát và trt t giao thông ti các nút giao thông và nh$ng im hay xy ra ùn t)c, mt trt t an toàn giao thông. Các gii pháp c th sau : - Gii quyt các im ùn t)c giao thông ti trng hc nh$ng gi cao im. T chc xe buýt a ón hc sinh, nht là hc sinh tiu hc, hc sinh trung hc c s. - Nghiêm cm và kiên quyt x# lí vic ln chim lòng ng, va hè, u c u, nút giao thông làm ni hp ch', buôn bán. - Quy hoch và xây dng li h th ng ch' gm c các ch' u m i kt h'p vi bn + xe ti các u c#a ô. - Tng cng biên ch và trang thit b nâng cao nng lc c7ng ch c a lc l'ng cnh sát giao thông trt t và thanh tra giao thông. - Tuyên truyn giáo d c cng ng ý thc chp hành lut l giao thông và trt t ô th . Kt h'p ci tin các hình thc tuyên truyn c v ni dung và hình thc. c. Tng cng trách nhim v công tác qun lí giao thông ô th c a các cp chính quyn thành ph 5. Các gii pháp v c ch chính sách bo m tr t t ATGT ng b a) T chc b máy qun lý nhà nc v m bo trt t ATGT - UBATGTQG là u m i thay mt Chính ph nh-m nghiên cu xut các c ch, chính sách nh-m huy ng sc mnh c a các B, ngành, UBND các cp và các t chc chính tr – xã hi, doanh nghip .v.v thc hin các án bo m TTAGTGQG. - Kin toàn b máy UB ATGTQG c4ng nh các Ban ATGT nh-m tng cng nng lc hot ng c a các u& ban thông qua vic b sung chc nng, nhim v và quyn hn c a UBATGTQG, b sung i ng4 cán b công chc chuyên trách. Hin nay ng u UB ATGTQG là b trng b Giao thông vn ti. Do hot ng m bo ATGT c n có s ph i h'p c a nhiu các ban ngành nên nhiu khi ch tich UB ATGT c4ng không th thc hin 'c mt chính sách ép buc i vi các ban ngành khác chính vì th ta c n thay th ch t ch UBATGTQG b-ng mt phó th tng có ting nói hn trong vic ban hành các bin pháp và chính sách . Trình Chính ph phê duyt phng án kin toàn UBATGTQG thay th Quyt nh s 917/1997/CP-QTTg ngày 29/10/1997. &'( 71    !"#! $ %% 71 b) Hoàn thin h th ng pháp lut và c ch chính sách m bo trt t ATGT ci thin tình hình TTATGT trong giai on t* nay n nm 2010 c ch chính sách c n phi 'c hoàn thin và ban hành phù h'p, k p thi. Trc ht c n tp trung nh$ng im sau: - C n thit phi rà soát li c ch chính sách ã ban hành trong công tác bo m trt t ATGT, chnh s#a li cho phù h'p vi iu kin hin nay(khi nc ta thành thành viên chính thc c a WTO). - Nghiên cu ban hành c ch thu các phí, l phí tng cng cho ngun kinh phí thc hin bo m trt t ATGT. Ngoài ra, c n tng ngun ngân sách nhà nc cho công tác bo m trt t ATGT. - Xây dng chính sách u tiên và huy ng ngun v n cho công tác gii to hành lang lp li trt t ATGT hành lang ng b. - Chính sách khen thng k p thi, c bit g)n trách nhim cht ch, c a chính quyn a phng trong công tác bo m TTATGT. - Xây dng chính sách khuyn khích các nhà u t t nhân và các t chc phi chính ph tham gia vào xã hi hoá công tác bo m trt t ATGT. có th phát huy t i a tác d ng c a vic c7ng ch, Chính ph Vit Nam c n có mt s thay i v lut pháp c4ng nh mt s s#a i v hình pht nh sau: (1) Tng hình pht cho vic không i m4 bo him và không th)t dây an toàn lên khong t* 300.000 n 500.000 ng. Nên a ra mt s mc pht phù h'p vi mc thu nhp c a ngi dân thành th và nông thôn (2) a ra b)t buc v lut pháp i vi tt c các phng tin c gii sn xut trong nc hay nhp kh(u trong mt khong thi gian nht nh phi l)p dây an toàn tt c các gh. (3) a ra b)t buc v lut pháp i vi tt c các ngi ngi trên các phng tin ã có l)p dây an toàn phi eo chúng. (4) Pht gp ôi i vi các l+i vi phm do các lái xe thng mi gây ra (xe buýt, xe ti, taxi) do xét n các r i ro mà h có th gây ra c cho nh$ng ngi khác. iu này là do kh i l'ng c a các xe này ln và/hoc trách nhim c a các lái xe i vi s an toàn c a hành khách. (5) C n phi x# pht i vi nh$ng lái xe có l'ng cn trong hi th / máu v't quá quy nh (không phi ch kim tra iu tra khi có tai nn xy ra). Hình pht nên t i thiu là mc 300.000 ng và t ch thu giy phép lái xe trong 6 tháng. Hình pht nên tng gp ôi i vi các lái xe thng mi. Cho cnh sát quyn 'c tin hành kim tra hi th ng5u nhiên trên &'( 71    !"#! $ %% 72 ng i vi bt k1 lái xe nào trong bt k1 thi im nào, và a hình pht nghiêm kh)c i vi các lái xe không v't qua 'c kim tra hoc t* ch i không ch u kim tra. (6) H thp gii hn nng cn trong máu / hi th xu ng áp ng vi các chu(n mc qu c t - ch;ng hn xu ng còn 250 microgram nng cn i vi hi th / 50 microgram trong 100 ml máu. (7) Yêu c u ly m5u và xét nghim máu i vi tt c các lái xe b cht do tai nn giao thông. Lp h s lu tr$ i vi các thông tin này trong c s d$ liu tai nn giao thông xác nh 'c s liên quan thc tt c a nng cn trong các v tai nn giao thông. (8) Thay i iu lut b)t buc các lái xe (bao gm c ngi iu khin xe máy) phi i d9p vào và d*ng li lê ng khi có xe cnh sát theo sau ánh tín hiu èn nhpt nháy xanh hoc 6 hoc xanh 6. Lái xe buc phi d*ng li nu xe cnh sát d*ng l ng nhng có th i nu cnh sát cho i hoc xe cnh sát không d*ng li. 6. Các gii pháp v tuyên truyn giáo dc a) Giáo d c trong nhà trng Các m c tiêu quan trng 'c xác nh bao gm: Xây dng chng trình, tài liu v ATGT cho t*ng cp hc Th(m nh, xut bn và phân phát tài liu v ATGT cho hc sinh tt c các cp Nghiên cu và th# nghim các d ng c , mô hình, trang thit b ging dy trong nhà trng Th(m nh li các d ng c , mô hình, trang thit b ging dy và sau ó s, phân phát cho các tròng Son tho sách cho giáo viên và cán b qun lý giáo d c v phng pháp ging dy Son tho các bài kim tra kim tra tính hiu qu c a công tác giáo d c ATGT Xây dng các câu h6i iu tra v hành vi c a hc sinh sau khi ã 'c hc ATGT ánh giá và vit báo cáo ào to giáo viên, cán b qun lý ào to tt c các cp ba min: B)c, Trung, Nam Thu thp các tài liu ã 'c xut bn trong nc và nc ngoài hc h6i kinh nghim Tìm hiu phng pháp lp câu h6i iu tra và cách tin hành iu tra Sn xut các cu n phim, qun lý hot ng sn xut phim, CD, in n tài liu ph c v công tác tuyên truyn và giáo d c ATGT trong nhà trng Qung cáo, tuyên truyn v các chin d ch ATGT vi s ph i h'p c a các c quan có liên quan và các t chc khác. Các phng pháp ã 'c a ra là: &'( 71    !"#! $ %% 73 Tin hành nghiên cu thc trng công tác giáo d c ATGT trong trng hc và tìm ra các im mnh và im yu Tham kho các tài liu nc ngoài và xây dng chng trình ging dy sao cho ATGT 'c dy nh mt môn riêng bit ATGT là mt ph n c a các môn hc khác Các hot ng ngoi khóa Tuyn d ng các cán b nghiên cu (c bit là các chuyên gia trong l8nh vc ATGT) t* các Vin Khoa Hc Giáo D c, B GD-T cùng vi hc sinh các trng thc hin d án Tìm kim các c quan nhn tài tr' v tài chính và ngun nhân lc t* các t chc, chú trng công tác tuyên truyn giáo d c ATGT Thng xuyên ánh giá hành vi và ý thc chp hành lut ATGT Nghiên cu và th# nghim trong vòng 5 nm s, là c s lý thuyt và thc ti0n phát huy công tác giáo d c trong trng hc, hình thành ý thc chp hành pháp lut, duy trì công tác giáo d c ATGT trong nhà trng cho m+i hc sinh và m+i công dân. Xây dng chính sách qu c gia yêu c u giáo d c ATGT s, thuc chng trình hc tt c các cp trong h th ng giáo d c Vic ging dy chng trình chính khóa và các hot ng ngoi khóa phi th ng nht T chc các khóa ào to nh k1 cho cán b và giáo viên nh$ng ngi ch u trách nhim v vn ATGT. Khuyn khích hc sinh s# d ng phng tin giao thông công cng Phng pháp ging dy c n phi phong phú – bao gm lp hc chính khóa và hot ng ngoi khóa, s# d ng c sách giáo khoa, các bng hình video, t chc các cuc thi v, tranh, k chuyn và các câu lc b ATGT Nhà trng phi m bo mt môi trng an toàn cho hc sinh T chc thêm các chin d ch tuyên truyn Các cán b các cp trong h th ng giáo d c c a B GD-T bao gm các phòng giáo d c a phng phi là nh$ng chuyên gia v ATGT h+ tr' cho giáo viên. b) Giáo d c trong nhân dân ã có hàng lot các chin d ch i vi các r i ro an toàn giao thông trên các phng tin thông tin i chúng nhng v5n cha có ánh giá chính xác nào 'c thc hin do vn tài chính. Các chin d ch này 'c coi là có hiu qu khi s l'ng t# vong 'c báo cáo gim, tuy nhiên, rt khó xác nh ch)c ch)n vic này vì có nhiu yu t phc tp .Cnh sát c4ng có tham gia vào các chin d ch này nhng kh nng tp chung vào m c tiêu c a các chin d ch v5n còn b hn ch do các yêu c u công vic khác. Vn ch yu i vi các tài liu tuyên truyn an toàn giao thông 'c s# d ng hin nay là công chúng có quyn la chn không c n xem. ó là h có th chn không xem chng trình vô tuyn và h có th không c các tài liu 'c cung cp. Ngun kinh phí và tài liu cho các chin d ch tuyên truyn c4ng là mt vn . C n phi có nghiên cu tìm ra các &'( 71    !"#! $ %% 74 phng pháp t i u truyn ti các thông ip nh vô tuyn, ài, báo và vi phng pháp phù h'p nht n 'c vi ngi dân Vit NamS Mt s các hot ng tuyên truyn an toàn giao thông c n 'c thc hin và có s thay i tuyên truyn giao d c nâng cao nhn thc ngi tham gia giao thông bao gm: - Chng trình an toàn giao thông trên vô tuyn (VTV) thi l'ng 20 phút 'c phát sóng 2 l n m+i tu n. Chng trình này 'c s h+ tr' rt ln t* ch t ch UBATGTQG. Nó tp chung vào giáo d c ngi dân v an toàn ng b, c7ng ch và các gng t t v an toàn giao thông.C n 'c thay i và phát trên ài và vô tuyn vào thi im mà nh$ng ngi iu khin xe g)n máy tr. tui thng xem/nghe nht, có th nht mnh s l'ng t# vong và chn thng gây ra do không i m4 bo him xe g)n máy. Qung cáo c4ng c n công b rng rãi mc x# pht cho vic không i m4 bo him và s tht là cnh sát s, tin hành c7ng ch mnh lut giao thông sau mt thi im nht nh (cho mi ngi thi gian tuân th ). Cnh sát s, tin hành hot ng c7ng ch x# pht thng xuyên ti các im kim tra d0 nhn ra trên các tuyn hành lang thí im, h s, chn nh$ng ngi iu khin xe g)n máy vi phm và lp phiu x# pht. - VTV nên 'c khuyn khích cho vào mt chng trình ph bin trên TV câu chuyn liên quan n mt nhân vt thuc nhóm tiêu im b tai nn xe máy và b chn thng nghiêm trng do không i m4 bo him. - Tng thêm các Chng trình h6i áp an toàn giao thông. Báo Bn ng - tu n báo v an toàn giao thông - UBATGTQG yêu c u các báo ln phi có mt chuyên m c v an toàn giao thông. - UBATGTQG cung cp các thông tin an toàn giao thông ti các tnh. - Vic tuyên truyn an toàn giao thông c n 'c a vào các chin d ch an toàn giao thông mt cách toàn din hn óng vai trò nh mt chng trình quan trng c a k hoch. - Các phòng an toàn giao thông c a các thành ph ban hành t ri v an toàn giao thông và cung cp cho ngi tham gia giao thông giáo d c an toàn giao thông. H c4ng tài tr' các hot ng giáo d c có liên quan. 3.4.3 La ch n c th các gii pháp thc hin trong k hoch m bo cho công tác trt t ATGT 'c di0n ra mt cách toàn din ta c n thc hin ng lot các gii pháp ã nêu trên. Tuy nhên do có nhiu khó khn trong vn thc hin nh chính sách v v n, ngun nhân lc, thi gian thc hin nên vic s# d ng tt c các phng án trên trong k hoch là rt khó, mt khác k hoch áp d ng cho công tác m bo ATGT ti các ô th ln nên mt s bin pháp c4ng không th áp d ng hoc có th áp d ng &'( 71    !"#! $ %% 75 nhng không to hiu qu cao. Chính vì th ta c n la chon mt s phng án c th tp trung thc hin trách s tràn lan, chng chéo trong công vic và t 'c hiu qu cao nht . bng 3.1: Các gii pháp cn thc hin trong k ho ch STT GI!I PHÁP CHÍNH NDI DUNG CEN THFC HIGN 1 Các gii pháp v kt cu h t ng giao thông ng b • Xây dng mi, nâng cp ci to mng li ng b • Các công trình và trang thit b m bo ATGT • Ci to im en trên mng li ng 2 Các gii pháp v phng tin và t chc qun lý vn ti ng b • Chính sách phát trin oàn phng tin vn ti ng b • Qun lý phng tin c gii ng b 3 ào to sát hch cp giy phép lái xe và cán b qun lý ATGT • Công tác ào to lái xe • Công tác sát hch và cp giy phép lái xe • Công tác ào to cán b qun lý ATGT trong các n v vn ti thng mi 4 Các gii pháp t chc giao thông m bo trt t ATGT • T chc giao thông ng ô th 5 Các gii pháp v c ch chính sách bo m trt t ATGT ng b • T chc b máy qun lý nhà nc v m bo trt t ATGT • Hoàn thin h th ng pháp lut và c ch chính sách m bo trt t ATGT 6 Các gii pháp v tuyên truyn giáo d c • Giáo d c trong nhà trng • Giáo d c trong nhân dân 3.4.4 ánh giá tng th Khi tin hành áp d ng các gii pháp vào thc t c n phi có s th ng nht và ng b thì mi phát huy ht công d ng c a nó. tin hành ánh giá tng th cho toàn b k hoch ta c n &'( 71    !"#! $ %% 76 tin hành theo các bc sau • La chn phng pháp ánh giá Có nhiu phng pháp ánh giá khác nhau ta có th la chn nhng theo k hoach ta nên la chn phng pháp ánh giá theo mô hình hóa tc là ta tin hành phân tích chi phí/ l'i ích , chi phí/ tác ng • Tin hành ánh giá tng th theo - Kh nng áp d ng c a nó - !nh hng n các vn khác - Hiu qu thu 'c c a k hoch 3.5 ánh giá và ra quyt nh K hoch ch 'c áp d ng khi có s ng ý c a nhà nc hoc các cp chính quyn vì th trc khi a k hoch vào thc hin c n thông qua ý kin c a cp trên. i vi m+i mt k hoch nh6 trong k hoch tng th thì vic xin cp phép thc hin ti c quan qun lý vn ó 3.6 K ho ch thc hin Hình : K hoch thc hin Hình 3.7: K ho ch thc hin K HO&CH THAC HI2N Trình t Nhim v : Xây dng nên b máy qun lý chung cho công tác thc hin k hoch và k hoch thc hin các gii pháp K ho ch thc hin các gii pháp - a im thc hin - C quan thc hin - D kin thi gian thc hin - D kin ngun kinh phí Xây dng b máy qun lý - Xây dng các c quan ch qun - Xây dng c quan kim tra giám sát các hot ng Bc 4 : K ho ch thc hin Xây dng b máy qun lý K hoch thc hin các gii pháp &'( 71    !"#! $ %% 77 3.6.1 Thành lp ban ch$ o K hoch này là mt ph n c a án bo m trt t an toàn giao thông qu c gia n nm 2010, không nh$ng vy, nó ch th hin nh$ng ph n thuc chc nng, nhim v c a C c ng b thc hin trong án bo m trt t an toàn giao thông ng b n nm 2010 các ph n khác s, 'c tp h'p t* các án c a các b ngành khác có liên quan. Chính vì vy, thc hin có hiu qu ni dung k hoch t* nay n nm 2010, nht thit phi có s ch o th ng nht, úng c ch chính sách hin hành, ngh Th tng Chính ph cho phép thành lp Ban ch o thc hin án cp Trung ng, ban ch o các B, ngành(hoc C c) và ban ch o các thành ph Trách nhim chung c a các B, ngành, U& ban nhân các Tnh, thành ph trc thuc TW v bo m TTATGT ã 'c quy nh ti các vn bn c a Chính ph (N36/CP, 39/CP, 40/CP ....), song thc hin các gii pháp c a k hoch nêu ra, ngh Chính ph ch o tp trung các c quan tin hành thc hin nh$ng ni dung c th trc m)t ã 'c xác nh trong k hoch và phi nêu cao vai trò, trách nhim c a các c quan này trong quá trình thc hin k hoch. a. Thành l p Ban ch o TW thc hin k hoch bo m TTATGT Qu c gia n nm 2010 c p Trung ng. - Ch t ch UBATGTQG là trng ban. - Các thành viên bao gm lãnh o các B GTVT, B Công an, B Tài nguyên và Môi trng, B Xây dng, B Giáo d c và ào to, B Vn hoá - Thông tin, B Tài chính và y ban nhân dân các thành ph . - Ban Ch o Trung ng 'c thành lp Ban Thng trc giúp vic. Trách nhim c a Ban Ch$ o Trung ng: - Ph i h'p, ch o các B, ngành và các n v thc hin các ni dung c a k hoch thuc chc nng nhim v c a mình. - Biên son các vn bn hoàn chnh các c ch, chính sách có liên quan. Các chc nng nhim v c th s, 'c quy nh trong án bo m trt t ATGTQG n nm 2010. Thi gian thành l p: tháng 06/2007 b. Thành l p Ban ch o ca Cc ng b Vit Nam - C c trng C c ng b Vit Nam là trng ban - Các thành viên là lãnh o các phòng, ban có liên quan. Trách nhim c a Ban ch$ o C c ng b Vit Nam: &'( 71    !"#! $ %% 78 - Thc hin các nhim v thuc chc nng nhim v do Ban ch o Trung ng giao. - Ph i h'p vi các c quan, b, ngành và chính quyn các thành ph thc hin các ni dung c a k hoch. - xut, biên son các vn bn hoàn chnh c ch, chính sách. Thi gian thành l p: tháng 06/2007 c. Thành l p Ban ch o thc hin k hoch các thành ph - Ch t ch y ban nhân thành ph là trng ban và thành viên là lãnh o các S: S Giao thông vn ti, Công an TP, S Tài nguyên Môi trng, S Xây dng, S Giáo d c và ào to, S Vn hóa - Thông tin, S Tài chính trong ó S Tài nguyên Môi trng, S Tài chính là phó ban. - Trách nhim c a Ban Ch o TP thc hin công vic quy nh tng ng trên a phn TP qun lý. - Ch t ch y ban nhân dân TP và Ban Ch o TP ch u trách nhim trc Ban Ch o Trung ng vic trin khai trên a phn TP qun lý. Thi gian thành l p: tháng 06/2007 d. Thành l p ban giám sát thc hin k hoch các hot ng trin khai trong k hoch 'c thc hin mt cách hiu qu thì ta c n xây d ng nên mt UB giám sát thc hin - Th tng chính ph trc tip làm trng ban và thành viên là các b công an, b t pháp - Trách nhim c a UB giám sát là thc hin công vic giám sát các ht ng trong k hoch - Các b c quan ban nghành khác ch u s qun lý giám sát này Thi gian thành l p: tháng 09/2007 - 3.6.2 K hoch thc hin các gii pháp &'( 71    !"#! $ %% 79 bng 3.2: k ho ch thc hin ca các gii pháp GI!I PHÁP THFC HIGN HA IIM THFC HIGN CJ QUAN THFC HIGN DF KIN THÒI GIAN DF KIN NGUKN KINH PHÍ GII PHÁP V% KT C*U H& T!NG GIAO THÔNG "ENG B0 Xây dng mi, nâng cp ci to mng li ng b Thc hin ng lot trên tt c các thành ph trong phm vi áp d ng c a k hoch Ban qun lý d án ng b các khu vc Thc hin theo “K hoch xây dng h th ng ng b giai on 2006-2010” Ngun kinh phí 'c ly t* ngun v n phát trin c s h t ng c a nhà nc và các thành ph cùng vi ngun vn h+ tr' t* nc ngoài Các công trình và trang thit b m bo ATGT nt Khu qun lý ng b kt h'p vi các s giao thông các thành ph thc hin rà soát và lp h s thc hin B)t u thc hin t* 07/2007 Nt Ci to im en trên mng li ng Cn c vào v trí im en ã 'c xác nh trong phm vi thành ph và tin hành ci to Phòng giao thông c a c c ng b kt h'p vi các khu qun lý ng b, các công ty qun lý và s#a ch$a ng b và các S GTVT, S GTCC. Phn u t* nay ti cu i nm 2007 ci to ht các im en hin ti nt CÁC GII PHÁP V% PH"#NG TI2N VÀ T$ CH7C QUN LÝ VN TI "ENG B0 &'( 71    !"#! $ %% 80 Ci thin Chính sách phát trin oàn phng tin vn ti ng b Áp d ng cho tt c các thành ph trong phm vi c a k hoch sau ó làm c s nhân rng ra các thành ph khác B giao thông vn ti kt h'p vi S GTCC các thành ph nghiên cu áp d ng cho thành ph mình B)t u thc hin t* nm 2007 T* ngun v n nhà nc Qun lý phng tin c gii ng b nt S giao thông các thành ph , b công an và c c ng kim vit nam thc hin qun lý Thc hin các hot ng t* 07/2007 Nt và t* tin pht vi phm c a các phng tin tham gia giao thông ÀO T&O SÁT H&CH CP GI*Y PHÉP LÁI XE VÀ CÁN B0 QUN LÝ ATGT Công tác ào to lái xe Ti tt c các thành ph Trung tâm ào to và sát hch lái xe ti các thành ph Thc hin các hot ng t* 07/2007 Ly t* khon thu l phí ào to Công tác sát hch và cp giy phép lái xe nt Trung tâm ào to và cp giy phép lái xe ti các thành ph Nt Nt Công tác ào to cán b qun lý ATGT trong các n v vn ti thng mi Thc hin ti các n v vn ti trong thành ph nt Nt Nt CÁC GII PHÁP T$ CH7C GIAO THÔNG M BO TRT TA ATGT T chc giao thông ng ô th Áp d ng cho tt c các thành ph S giao thông ph i h'p vi CSGT ti các thành ph thc hin Thc hin t* nm 2007 T* ngun v n c a thành ph và ngun thi t* các khon pht vi phm giao thông CÁC GII PHÁP V% C# CH CHÍNH SÁCH M BO TT ATGT T chc b máy qun lý nhà Qu c hi và UBATGT qu c gia Thc hin t* 07/2007 Ngun v n nhà nc &'( 71    !"#! $ %% 81 nc v m bo trt t ATGT thc hin kin toàn b máy qun lý ATGT Hoàn thin h th ng pháp lut và c ch chính sách m bo trt t ATGT nt nt Nt CÁC GII PHÁP V% TUYÊN TRUY%N GIAO DC Giáo d c trong nhà trng Ti tt c các cp hc trong nhà trng Ban ATGT ti các s giao thông thành ph trin khai hot ng n tt c các trng hc Thc hin t* nm hc mi 2007 T* kinh phí cho ngành giao d c và kinh phí c a n'c c4ng nh các t chc h+ tr' Giáo d c trong nhân dân Tin hành sâu rng trong nhân dân c bit chú trong tói các cán b công nhân viên ti các công ty tran a bàn thành ph Ban ATGT các s giao thông thành ph Thc hin t* 07/2007 Nt &'( 71    !"#! $ %% 82 3.6.3 Áp d ng thc hin cho 2 thành ph ln là Hà Ni và Tp H Chí Minh Trin khai các hot ng trong k hoch 1. Lp li trt t và tng cng công tác qun lý bo v hành lang ng b Thc hin gii to hành lang các tuyn ng tr c chính trong thành ph n ht nm 2008 T* u nm 2008 tin hành thc hin gii to theo k hoch hàng nm. T* tháng 7/2007, tng cng vai trò và nng lc cho chính quyn khu vc và các c quan chc nng thc hin bo v hành lang ng b nh: tng cng nng lc và trang thit b cho lc l'ng thanh tra giao thông.v.v. 2. Nâng cao hiu qu an toàn c a kt cu h t ng giao thông vn ti - Thc hin “K hoch xây dng h th ng ng b giai on 2006-2010”: m bo tin hành theo l trình c a k hoch 5 nm; Th ô Hà Ni: Hoàn chnh vành ai, ci to các tuyn, xây dng thêm các ng ti các qun mi phát trin theo quy hoch d n t mc t cho KCHT giao thông t bình quân khong 25%. Giai on 2006-2010: − Hoàn chnh vành ai 2 và 3. Xây dng các ng vành ai 4 , 5 − Tip t c xây dng thêm các ng ti các qun mi phát trin. − Xây dng hoàn chnh và hin i hoá h th ng giao thông ti khu ô th mi phía B)c sông Hng và các c u qua sông Hng. − Xây dng tuyn ng s)t trên cao Gia Lâm - Giáp Bát. Trin khai xây dng các tuyn tàu in u tiên. Xây dng mt s tuyn xe in ô th . Kè chnh và t chc vn ti thu& sông Hng − Ci to nút giao thông Ngã t Vng, Ngã t Kim Liên, Ngã t S; m rng nút giao thông nam c u Thng long, xây dng t h'p nút giao thông Voi Ph c - C u Giy, ci to và xây dng nút giao thông Bi, ci to và m rng nút giao thông Nguy0n Khuyn - C#a Nam, hoàn chnh nút giao thông Chùa Bc - Tây Sn; ci to, m rng ng ni ô, khu tái nh c, khu ô th mi; ci to, m rng mt s on Qu c l ngoi vi Hà ni nh QL1 (Vn in - Ngc Hi, Qu c l 1 c4 on c u Chui -C u u ng; Qu c l 6 on Thanh Xuân - Hà ông, ng 32 Nam Thng Long - C u Di0n, C u Di0n - Nhn quy mô 4 làn xe, ng 70 Hà ông - Vn in quy mô 2 làn xe; xây dng bn bãi dành cho xe buýt. TP H Chí Minh &'( 71    !"#! $ %% 83 Giai on 2006-2010: − Ci to, nâng cp mt s tr c hng tâm: qu c l 1K, tnh l 43, tnh l 12, tnh l 10, ng R*ng Sác, ng tr c B)c - Nam t* khu cng bin Hip Phc ti ng Nguy0n Vn Linh, qu c l 50 t* thành ph H Chí Minh i Gò Công; xây dng mi tuyn song hành on t* vành ai 2 n c u Ông Thìn. − Xây dng ng cao t c hng tâm: ngoài ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lng ã 'c khi công, c n kh(n trng u t xây dng ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. Các tuyn cao t c khác c n tip t c nghiên cu  u t theo phng thc BOT, BT, BTO. − Xây dng khép kín ng vành ai 2, ng vành ai 1 on Tân Sn Nht - Bình L'i - nút Kha Vn Cân và on n i t* vành ai 1 n vành ai 2 (nút Kha Vn Cân - nút Linh Xuân), ng vành ai 3 on Xa l Hà Ni - Qu c l 22. − Xây dng tuyn ng b trên cao s 1: t* nút giao Cng Hòa theo ng Cng Hòa - Bùi Th Xuân dc kênh Nhiêu Lc - Th Nghè và tip t ti ng Nguy0n H$u Cnh. − Ci to, m rng mt s ng ph chính và các nút giao thông cùng mc, khác mc trong khu vc ni ô gii quyt tình trng ùn t)c giao thông. − Xây dng các bn xe Min ông, Sông T)c, Min Tây, Xuyên á mi, các nhà ga hành khách i xe buýt và các bn bãi cho xe buýt, t)c xi; các bãi u xe (ng m, ni, trên cao) trong các qun ni thành. Xây dng các bn xe ti tip chuyn hàng hoá c#a ngõ ra vào Thành ph , các kho thông quan ni a Linh Xuân, Long Trng và Tân Kiên. − Huy ng các ngun v n khi công xây dng 1 hoc 2 trong s 4 on tuyn metro u tiên (tuyn s 1 Bn Thành - Su i Tiên, tuyn s 2 Tham Lng - Bn Thành, tuyn s 3 bn xe Min ông - vòng xoay Phú Lâm, tuyn s 4 Ngã Sáu - Gò Vp - Khánh Hi). − Xây dng thí im tuyn xe in chy trên mt t Sài Gòn - Ch' Ln - bn xe Min Tây (dc theo i l ông - Tây). - Xây dng các công trình bo m ATGT. Ci to các nút giao c)t nguy him: giao cho các Khu QLB và các s rà soát và lp h s. Thc hin t* tháng 7/2007 - Thc hin th(m nh ATGT b)t buc i vi giai on thit k, thi công và trc khi a công trình vào khai thác s# d ng: b)t u t* tháng 6/2007. - Th(m nh ATGT thng xuyên i vi các tuyn ng ang khai thác và s# d ng: b)t u t* tháng 6/2007 - Nâng cao nng lc và u tiên ngun kinh phí cho công tác ci to x# lý im en k p thi: tin hành ci to ht các im en trên mng li ng ni th ã có h s và 'c th(m nh. B)t u t* tháng 7/2007. &'( 71    !"#! $ %% 84 - Phân lung giao thông, gii quyt dòng giao thông h+n h'p i vi ng ven ô th và ng ngoài ô th . Tin hành phân lung thí im sau ó rút kinh nghim và nhân rng ra toàn mng: La chn mt on phân lung thí im trên qu c l 1 on chy qua cá thành ph kt thúc vào tháng 8/2007. Các tuyn khác thc hin t* tháng 9/2007. 3. Nâng cao nng lc qun lý t chc vn ti - Thc hin các ni dung t* tháng 7/2007. 4. Tng cng công tác ào to, sát hch và cp giy phép lái xe - Xây dng, s#a i và b sung các vn bn ang hin hành áp ng k p cho nh$ng nm s)p ti (hi nhp WTO): thc hin t* tháng 7/2007 kt thúc ht tháng 6/2008. - u t trang thit b các c s sát hch lái xe, nâng cp trung tâm ào to sát hch lái xe: thc hin t* tháng 7/2007. - Thit k, xây dng h th ng mng qun lý b-ng tin hc; mi thông tin v vi phm và x# lý vi phm phi 'c truy cp v C c ng b Vit nam: thc hin t* tháng 7/2007 n ht nm 2009. - Kt n i và x# lý thông tin gi$a C c ng b Vit nam và C c Cnh sát GTB-S, các trm kim soát giao thông theo h th ng n i mng máy tính: thc hin trong nm 2008 và kt thúc nm 2009. 5. Tng cng ào to, giáo d c tuyên truyn v TTATGT Thc hin các ni dung t* tháng 7/2007. a công tác giáo d c ATGT thành mt môn hc b)t buc trong các trng ph thông và i hc trên a bàn thành ph t* u nm hc mi 2007 6. Hoàn thin h th ng pháp lut, c ch chính sách và tng cng c7ng ch thi hành lut. Thc hin các ni dung t* tháng 7/2007. 3.4.4 D kin ngun kinh phí i vi m+i mt công vic c n xác nh ngun kinh phí thc hin c th . Ngun kinh phí có th thu t* các ngun nh sau Tin pht c7ng ch các vi phm ATGT Ngun ngân sách c a nhà nc cho vic m bo TTATGT Ngân sách c a thành ph ni thc hin k hoch Các ngun v n tr' cp c a nc ngoài c4ng nh các t chc khác       !"#! $ %% 85 KT LUN VÀ KIN NGH' Kt lu n Tình trng ATGT Vit Nam ang trong tình trng nguy cp trong tt c các ngành giao thông vn ti: ng b, ng s)t, ng bin và ng sông. Tình trng này c bit nghiêm trng ngành ng b, các thành ph và trên các ng liên tnh. S v tai nn trong thi gian g n ây tuy không tng nhng tính cht nghiêm trng c a các v tai nn thì li gia tng th hin s ngi cht và s ngi b thng thì ngày càng gia tng trong khi c s h t ng ng b ang 'c nâng cp, ci thin và s phng tin tng lên bao gm c ô tô, xe máy. Nghiên cu này ch rõ yu t con ngi là nguyên nhân chính làm tng TNGT trong ngành giao thông ng b. Ngành ng s)t b nh hng nhiu do u máy toa xe, c s h t ng c4 không an toàn. Ngành ng thu& do nh hng c a hai yu t con ngi và c s vt cht k3 thut, bao gm tàu, lung lch c4ng nh các thit b an toàn không ng b. Vn tr m trng c a an toàn giao thông ng b là mt trong nh$ng m i quan tâm c bit c a Chính ph và toàn xã hi. Nguyên nhân ph n ln liên quan ti con ngi. Nhn thc 'c t m quan trng c a công tác m bo ATGT nên tôi ã tin hành nghiên cu tài này sau quá trình nghiên cu ã thu 'c nh$ng kt qu sau : - Xác nh tng quan v công tác quy hoch giao thông vn ti b-ng vic nêu lên quy trình chung cho công tác quy hoch giao thông vn ti - Nêu 'c hin trng v vn ATGT ti Vit Nam nói chung và ti các ô th ln nói riêng nh: S v tai nn giao thông , s ngi thit mng , s ngi b thng … và nêu lên 'c hin trng v các công c qun lý giao thông ã và ang 'c áp d ng, qua ó ánh giá tình hình chung c a công tác m bo ATGT ti Vit Nam - Tp chung nghiên cu công tác lp k hoch cho vic m bo ATGT ti các ô th ln , xây dng quy trình cho công tác lp k hoch và nghiên cu các bc thc hin trong quy trình - a ra 'c các gii pháp c n thc hin trong k hoch và k hoch thc hin các gii pháp ó - Áp d ng thc hin cho Hà Ni và Tp H Chí Minh Tuy nhiên do còn nhiu hn ch v mt thi gian , nhn thc c4ng nh s liu c th nên vic nghiên cu tài còn gp nhiu khó khn và cha 'c hoàn thin còn mang tính chung nhung. Tuy nhiên công tác m bo ATGT t 'c hiu qu cao tôi c4ng xin a ra mt s các kin ngh sau       !"#! $ %% 86 Kin ngh Nhà nc và các t chc ban ngành c n coi công tác m bo ATGT là vn mang tính cp thit cao c n phi gii quyt k p thi C n a ra k hoch c th hn áp d ng cho tt c cá tnh thành ph trong c nc và trên tt c các mt c n thit Mi n+ lc và các d án ch là các gii pháp trc m)t và không bn v$ng tr* khi mt chin l'c nghiên cu tng h'p 'c thc hin và có s cam kt lâu dài. Vic hình thành chin l'c toàn din và xây dng các chính sách c th m bo an toàn giao thông là rt c n thit. Chin l'c ngh ó c n có s kt h'p cht ch, các yu t k hoch sau: (1) T?ng c/ng h th(ng l p k ho ch và thc hin an toàn a) Nâng cp ngân hành d$ liu và kh nng phân tích TNGT b) Xây dng ng b các tiêu chu(n thit k c) Xây dng c ch chính sách ng b v tính toán chi phí, cp v n cho các chng trình, d án ATGT. (2) Xây dng c s h tng xã hi nâng cao an toàn a) Nâng cao nhn thc an toàn c a mi thành viên trong xã hi, gm c khu vc nhà nc, t nhân, công nghip và cng ng vi mt s ng tâm nht trí, và cam kt v chính sách c4ng c n 'c xây dng. b) Xây dng mt c ch chính sách nâng cao tính cng ông, t chc các chin d ch và giáo d c an toàn giao thông. c) Tng cng công tác c7ng ch thc thi pháp lut và qun lý giao thông. (3) Xây dng và phát trin các bin pháp, c ch chính sách m bo ATGT a) Nâng cao an toàn phng tin thông qua vic tng cng công tác kim nh và các tiêu chu(n an toàn b) Nâng cao k3 nng và ý thc c a ngi lái xe thông qua công tác ào to và kim tra, sát hch. c) Nâng cp CSHT, c bit là các im en d) M rng và ci thin các d ch v cp cu kh(n cp e) Thành lp h th ng kim toán an toàn có hiu qu (4) Phát trin th ch a) Ban hành các lut và các quy nh v ATGT c n thit b) Tng cng các t chc và kh nng qun lý ATGT       !"#! $ %% 87 c) Tng cng s ph i h'p c a các c quan liên quan v ATGT (5) Hình thành các chng trình ph(i h-p và xây dng c ch chính sách thc thi cp c s Chính ph và các t chc tài chính nên a ra chin l'c v ATGT vi m c tiêu và t m nhìn dài hn (10 nm), trung hn (3-5 nm) và các hot ng ng)n hn (1-3 nm). LEI CM #N Ph n nghiên cu án c a tôi n ây kt thúc. Tôi xin cm n các th y cô trong nhà trng c$ng nh các th y cô trong Vin Quy Hoch ã trang b cho tôi nh$ng kin thc tht s b ích trong su t quá trình hc tp ti trng . Qua ây tôi c4ng xin g#i li cm n chân thành n : Cô giáo – Thc s8 Nguy,n Th Thanh Hoa , Th y giáo – Tin S8 Khut Vit Hùng cùng các anh ch trong Vin chin l'c và phát trin giao thông vn ti ã ng viên giúp 7 tôi rt nhiu v mt kin thc c4ng nh tinh th n tôi hoàn thành 'c án này. Vì còn nhiu hn ch v mt kin thc c4ng nh quy cách làm vic nên trong quá trình nghiên cu tài còn nhiu thiu sót mong nhn 'c s b6 qua và óng góp ý kin c a các th y cô giáo. Sinh viên thc hin < Kh9c Toàn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfLập kế hoạch cho công tác đảm bảo An toan giao thông tại đô thị.pdf