Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại công ty xe máy - Xe đạp Thống Nhất

Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Cty xe máy- xe đạp Thống Nhất Lời mở đầu Trong những năm qua thực hiên đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ,nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ .Tất cả các hạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải thoả mãn nhu cầu của thị trường và thu về một khoản lợi nhuận cho mình Thu lợi nhuận tối đa là cái đích mà doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển,trong điều kiện mới hiện nay phải hướng tới .Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Qua đó cho biết việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận có hiệu quả hay không và nó có phải là động lực kích thích vươn lên trong cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp hay không. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài:”Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất”, để nghiên cứu, phân tích , tìm hiểu đồng thời bổ sung thêm kiến thức và sự hiểu biết về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp . Sau thời gian nghiên cứu và kiến tập tại Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo , công nhân viên trong công ty cùng với sự hướng dẫn của cô giáo em đã hoàn thành bản báo cáo này. Bản báo cáo được viết thành ba nội dung cơ bản sau. Phần I:Tổng quan về lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Phần II: Thực trạng thực hiện lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Công ty xe máy -xe đạp Thống Nhất. Phần III: Một số đề xuất nhằm tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả của vệc phân phối lợi nhuận của Công ty xe máy xe đạp Thống Nhất .   Phần I. Tổng quan về lợi nhuân và chế độ phân phối lợi nhuân của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nayI/Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận 1.Lợi nhuận của doanh nghiệp 1.1Khái niệm lợi nhuận Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập với mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ với nhiều hình thức sở hữu khác nhau : doanh nghiệp nhà nước , công ty cổ phần , công ty trách nhiêm hữu hạn Và một đòi hỏi có tính tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải thu được lợi nhuận tức là đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi Nhìn từ góc độ doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại Thật vậy, quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp sau mỗi kỳ hạch toán có những khoản thu bằng tiền gọi chung là thu nhập của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh . Với khoản thu nhập đó để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo thì doanh nghiệp phải bỏ ra những phần nhất định để bù đắp chi phí cho toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh đã thực hiện . Những chi phí đó là những chi phí về vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm , chi phí để trả lương cho người lao động , chi phí để làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần thu nhập còn lại sau khi bù đắp các khoản chi phí chính là lợi nhuận của doanh nghiệp 1.2Nội dung lợi nhụân

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2345 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại công ty xe máy - Xe đạp Thống Nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¸t triÓn quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm , quü phóc lîi khen th­ëng.. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt l­îng tæng hîp nãi lªn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Tõ viÖc cung cÊp ,s¶n xuÊt , dù tr÷ , tiªu thô cho ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh , viÖc qu¶n lý lao ®éng vËt t­ , tiÒn vèn cã ®­îc tiÕt kiÖm hay kh«ng ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh ë kÕt qu¶ cuèi cïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh ngiÖp ®ã lµ lîi nhuËn . NÕu doanh nghiÖp phÊn ®Êu c¶i tiÕn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tiªt kiÖm chi phÝ tõ kh©u cung øng vËt t­ ®Õn kh©u chÕ biÕn thµnh phÈm vµ ®em tiªu thô sao cho gi¸ thµnh cµng thÊp h¬n gi¸ b¸n th× doanh nghiÖp cµng thu d­îc nhiÒu lîi nhuËn vµ ng­îc l¹i Tuy nhiªn cÇn l­u ý kh«ng thÓ coi lîi nhuËn lµ chØ tiªu duy nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cµng kh«ng thÓ dïng nã ®Ó so s¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiªp kh¸c v× : Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng ,nã chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè ,cã nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ chñ quan ,cã nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ cã sù bï trõ lÉn nhau .Do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh ,®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ,thÞ tr­êng tiªu thô ,thêi ®iÓm tiªu thô kh¸c nhau th­êng lµm cho sè lîi nhuËn gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng gièng nhau. C¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i nÕu quy m« s¶n xuÊt kh¸c nhau th× lîi nhuËn thu ®­îc sÏ kh¸c nhau .ë nh÷ng doanh nghiÖp lín nÕu c«ng t¸c qu¶n lý kÐm nh­ng sè lîi nhuËn thu ®­îc cßn cã thÓ lín h¬n nh÷ng doanh nghiÖp quy m« nhá nh­ng c«ng t¸c qu¶n lý l¹i tèt h¬n .V× thÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ,so s¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th× ngoµi chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi cßn ph¶i dïng chØ tiªu t­¬ng ®èi lµ tØ suÊt lîi nhuËn hay cßn gäi lµ møc doanh lîi 2.Tû suÊt lîi nhuËn Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh tû suÊt lîi nhuËn ,mçi c¸ch cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau .D­íi ®©y lµ mét sè c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn 2.1.Tû suÊt lîi nhuËn vèn (doanh lîi vèn):Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a sè lîi nhuËn ®¹t ®­îc víi sè vèn b×nh qu©n sö dông trong kú (gåm cã :vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng hoÆc vèn së h÷u ) P C«ng thøc tÝnh: Tsv = ´ 100 VBQ Trong ®ã TSV : tû suÊt lîi nhuËn vèn P : lîi nhuËn trong kú VBQ : tæng sè vèn s¶n xuÊt ®­îc sö dông b×nh qu©n trong kú ( vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng hoÆc vèn chñ së h÷u ). Vèn cè ®Þnh lµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trõ ®i sè ®· khÊu hao Vèn l­u ®éng gåm cã : Vèn dù tr÷ s¶n xuÊt, vèn s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm tù chÕ, vèn thµnh phÈm. ViÖc sö dông tû suÊt lîi nhuËn nãi lªn tr×nh ®é sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, th«ng qua ®ã kÝch thÝch viÖc sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. Doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh doanh lîi vèn chñ së h÷u, doanh lîi vèn ®i vay trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn hay lîi nhuËnÓßng do c¸c kho¶n vèn ®ã mang l¹i ®Ó thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp vµ phôc vô cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. 2.2: Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh: Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô. P C«ng thøc : TSG = ´ 100 ZT C«ng thøc: TSG = ´ Trong ®ã : TSG : tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh P : lîi nhuËn tiªu thô trong kú ZT : gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú Th«ng qua tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ chi phÝ bá vµo s¶n suÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong kú. 2.3 / Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng: lµ mét chØ sè tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. P C«ng thøc : TST = ´ 100 T Trong ®ã : TST : Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng T : Donh thu b¸n hµng trong kú P : Lîi nhuËn tiªu thô trong kú NÕu tû suÊt nµy thÊp h¬n tû suÊt chung cña toµn ngµnh chøng tá doanh nghiÖp b¸n hµng víi gi¸ thÊp h¬n hoÆc gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cao h¬n c¸c ngµnh kh¸c. Tû suÊt lîi nhuËn cao hay thÊp phô thuéc vµo ®Æc thï cña tõng ngµnh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh. 3/ KÕ ho¹ch ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp KÕ ho¹ch lîi nhuËn gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp biÕt tr­íc ®­îc quy m« sè l·i mµ doanh nghiÖp sÏ t¹o ra, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phÊn ®Êu thùc hiÖn. KÕ ho¹ch lîi nhuËn hµng n¨m lµ mét bé phËn cña kÕ ho¹ch tµi chÝnh doanh nghiÖp, do ®ã nã còng ph¶i ®­îc lËp ®ång thêi víi c¸c bé phËn kÕ ho¹ch kh¸c.ViÖc dù tÝnh tr­íc ®­îc sè lîi nhuËn sÏ t¹o ra sÏ gióp cho doanh nghiÑp chñ ®éng sö dông nã , chñ ®éng ph©n phèi, chñ ®éng lËp kÕ ko¹ch ®Çu t­ , ®æi míi thiÕt bÞ.. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lîi nhuËn , ph¶i kÕt hîp víiviÖc ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh , ph©n tÝch tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn. Néi dung cña lîi nhuËn nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn bao gåm: lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh , lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c . §èi víi lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh , chñ yÕu lµ lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Lîi nhuËn Doanh TrÞ gi¸ chi phÝ Chi phÝ ho¹t ®éng = thu - vèn - b¸n - qu¶n lý kinh doanh(a) thuÇn hµng b¸n hµng doanh nghiÖp Doanh Tæng doanh ChiÕt khÊu Kho¶n TrÞ gi¸ ThuÕ gi¸n thu = thu b¸n - b¸n hµng - gi¸ b¸n - hµng b¸n bÞ - thu thuÇn hµng hµng tr¶ l¹i Lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Lîi nhuËn Doanh thu Chi phÝ ThuÕ gi¸n ho¹t ®éng = ho¹t ®éng - ho¹t ®éng - thu tµi chÝnh(b) tµi chÝnh tai chÝnh §èi víi c¸c ho¹t ®éng kh«ng th­êng xuyªn kh¸c th× lîi nhuËn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Lîi nhuËn Doanh thu Chi phÝ bÊt th­êng(c) = bÊt th­êng - bÊt th­êng Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng ,ta tiÕn hµnh tæng hîp l¹i ®­îc lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh­ sau. Lîi nhuËn tr­íc Lîi nhuËn tõ Lîi nhuËn Lîi nhuËn thuÕ thu nhËp = ho¹t ®éng + ho¹t ®éng + bÊt th­êng(c) doanh nghiÖp kinh doanh (a) tµi chÝnh(b) C¸ch x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh­ trªn lµ ®¬n gi¶n ,dÔ tÝnh ,do ®ã nã ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp .Tuy vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng th× khèi l­îng c«ng viªc tÝnh to¸n sÏ rÊt lín 4 Vai trß cña lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ th­íc ®o , lµ chØ tiªu chÊt l­îng tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .Qua chØ tiªu lîi nhuËn cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ kh©u cung cÊp , s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm vµ thanh to¸n , biÓu hiÖn cô thÓ lµ: tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng , tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng ®Ó doanh nghiÖp bæ sung vèn cè dÞnh vµ vèn l­u ®éng , t¹o ®iªu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .Bëi v× cã lîi nhuËn th× míi cã thÓ trÝch lËp vµo c¸c quü cña doanh nghiÖp.Vµ còng tõ c¸c quü cña doanh nghiÖp mµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êii sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ mäi mÆt, gãp phÇn kÝch thÝch ng­êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp , tËn t©m ,tËn lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn .Vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ cßn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh , ph©n phèi vµ sö dông lîi nhuËn . Qu¸ tr×nh ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a ba lîi Ých: lîi Ých cña ng­êi lao ®éng ,lîi Ých cña tËp thÓ , lîi Ých cña nhµ n­íc , do ®ã thóc ®Èy mäi ng­êi quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ mät phÇn quan träng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc d­íi h×nh thøc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp . NÕu s¶n xuÊt hµnghãa cµng ph¸t triÓn th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu kÐo theo nguån thu nµy cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ngµy cµng t¨ng ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu chi tiªu cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc®¸p øng nhu cÇu chi tiªu cho ph¸t triÓn kinh tÕ , v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ cñng cè an ninh quèc phßng. Lîi nhuËn ®¹t ®­îc cao hoÆc thÊp sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp . Mét doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ thu ®­îc lîi nhuËn cao thi kh«ng nh­ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ cßn n©ng ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc liªn doanh liªn kÕt hoÆc cæ phÇn ho¸ vµ ng­îc l¹i . Tãm l¹i ,lîi nhuËn ®èi víi sù tån t¹i vph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng lµ rÊt quan träng,nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay .Lîi nhuËn ®­îc coi lµ ®ßn bÈy h÷u hiÖu kh«ng nh÷ng ®èi víi mçi doanh nghiÖp mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n . II/ Ph©n phèi lîi nhuËn 1.Nguyªn t¾c ph©n phèi lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng .Nã lµ ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn ph¶i ®æi míi ,hîp lý ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ ,sö dông tèt c¸c nguån lùc , phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh c¸ biÖt . Doanh nghiÖp thu ®­îc lîi nhuËn tøc lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp d­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn (c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶) tõ ®ã doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng .Tuy nhiªn lîi nhuËn cã trë thµnh môc tiªu ,®éng lùc cña donah nghiÖp hay kh«ng cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp cña nhµ n­íc .ChÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp lµ mét chÝnh s¸ch tµi chÝnh quan träng ,nã gi¶i quyÕt mèi quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ cña nhµ n­íc ,chñ së h÷u vµ ng­êi lao ®éng trong viÖc ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp .ChÝnh v× vËy viÖc ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh chung trong chÕ ®é ph©n phèi thu nhËp cña nhµ n­íc ban hµnh .Tuú theo tõng thµnh phÇn kinh tÕ vµ tuú theo c¬ chÕ tµi chÝnh tõng thêi kú ,mµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc ph©n phèi lµ kh¸c nhau vµ tØ lÖ cho c¸c phÇn lµ kh¸c nhau. Nh­ng nh×n chung lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­¬c ph©n phèi nh­ sau - Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - Chia cho c¸c chñ ®Çu t­ - Tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lÖ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ Sè cßn l¹i ®­îc dïng ®Ó trÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp nh­ : quü ®Çu t­ ph¸t triÓn ,quü dù phßng tµi chÝnh ,quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm... Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh vµo cuèi kú hach to¸n (th¸ng ,quý) ,nh­ng chØ ®­¬c x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khi quyÕt to¸n ®­¬c duyÖt .Do vËy ®Ó ®¶m b¶o nguån thu æn ®Þnh cña ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®¶m b¶o kÞp thêi sö dông c¸c nguån thu cho môc ®Ých trong n¨m ,khi quyÕt to¸n nµy ®­îc duyÖt sÏ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè ®­îc ph©n bæ cho c¸c môc ®Ých .Nªó sè t¹m ph©n phèi trong n¨m nhá h¬n sè chÝnh thøc ®­îc ph©n phèi ,doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh ph©n phèi thªm.NÕu sè t¹m ph©n phèi trong n¨m lín h¬n sè ®­îc chia chÝnh thøc ,doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i trªn sæ kÕ to¸n . 2.Néi dung cña viÖc thôc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi l¬i nhuËn ë doanh nghiÖp. Theo th«ng t­ sè 64/1999/TT- BTC nµy 07/06/1999 h­íng dÉn chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ vµ qu¶n lý c¸c quü trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sau khi kÕt chuyÓn lç theo ®iÒu 22 cña luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ nép thuÕ theo luËt ®Þnh ,lîi nhuËn sau thuÕ ®­îc ph©n phèi nh­ sau: 2.1 Bï lç c¸c n¨m tr­íc kh«ng ®­îc trõ vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ 2.2 Nép tiÒn thu sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . 2.3 Tr¶ tiÒn ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt nhµ n­íc nh­: vi ph¹m luËt thuÕ ,luËt giao th«ng ,luËt m«i tr­êng ,luËt th­¬ng m¹i vµ quy chÕ hµnh chÝnh...Sau khi®· trõ tiÒn båi th­êng tËp thÎ hoÆc c¸ nh©n g©y ra (nÕu cã). 2.4 Trõ c¸c kho¶n chi phÝ th­c tÕ ®· chi nh­ng kh«ng tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ . 2.5 Chia l·i cho c¸c bªn ®èi t¸c gãp vèn theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (nÕu cã). 2.6 PhÇn lîi nhu©n sau khi ®· trõ c¸c kho¶n nãi trªn ®­îc ph©n phèi nh­ sau; - TrÝch 10% vµo quü dù phßng tµi chÝnh ,khi sè d­ cña quü nµy b»ng 25% cña vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp th× kh«ng trÝch n÷a. - TrÝch tèi thiÓu 50% vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn - TrÝch 5% vµo quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm ,khi sè d­ quü nµy ®¹t 6 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp th× kh«ng trÝch n÷a. - §èi víi mét sè ngµnh ®Æc thï (ng©n hµng ,th­¬ng m¹i ,b¶o hiÓm..) mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i trÝch lËp c¸c quü ®Æc biÖt tõ lîi nhuËn sau thuÕ th× doanh nghiÖp ph¶i trÝch lËp theo c¸c quü ®ã - Chia l·i cæ phÇn trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu. 2.7 Sau khi trÝch lËp 5 quü trªn ,sè lîi nhuËn cßn l¹i trÝch lËp quü khen th­ëngvµ quü phóc lîi .Møc trÝch tèi da cho c¶ 2 quü c¨n cø vµo tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ n­íc (vèn nhµ n­íc nãi ë ®©y lµ sè trung b×nh céng cña sè d­ vèn nhµ nøoc t¹i thêi ®iÓm 1/1 vµ cuèi mçi quý cña n¨m) nh­ sau. - 3 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn cho c¸c tr­êng hîp : +Doanh nghiÖp cã tû suÊt lîi nhuËn nãi trªn n¨m nay cao h¬n hoÆc b»ng n¨m tr­íc. + Doanh nghiÖp ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ,®Çu t­ më réng kinh doanh ®ang trong thêi gian ®­îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc nÕu cã tû suÊt lîi nhuËn nhá h¬n n¨m tr­íc khi ®Çu t­. - 2 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn nÕu tû suÊt lîi nhuËn n¨m nay thÊp h¬n n¨m tr­íc:Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆcgi¸m ®èc(®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã héi ®ång qu¶n trÞ ) sau khi lÊy ý kiÕn tham gia cña Ban ChÊp Hµnh C«ng §oµn quyÕt ®Þnh ph©n chia tû lÖ sè tiÒn vµo mçi quü. 2.8 Sau khi trÝch ®ñ quü khen th­ëng ,quü phóc lîi theo møc quy ®Þnh trªn th× bæ sung toµn bé sè lîi nhuËn cßn l¹i vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. 2.9 Thñ tôc vµ tôc ®iÓm trÝch lËp c¸c quü . - Trªn c¬ së b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý vÒ sè lîi nhuËn thùc hiÖn ,doanh nghiÖp kª khai vµ nép thuÕ theo luËt ®Þnh , lîi nhuËn cßn l¹i ®­îc t¹m trÝch vµo c¸c quü nãi trªn nh­ng sè t¹m trÝch vµo c¸c quü kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 70% tæng sè lîi nhuËn sau thuÕ cña quü ®ã. -Sau khi c«ng bè c«ng khai b©\¸o c¸o tµi chÝnh n¨m theo h­ãng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh ,doanh nghiÖp ®­îc ph©n phèi toµn bé sè lîi nhuËn sau thuÕ cña c¶ n¨m theo quy ®Þnh cña th«ng t­ . S¬ ®å tãm t¾t néi dung ph©n phèi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn doanh nghiÖp Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c TrÝch lËp c¸c quü doanh nghiÖp Bï ®¾p b¶o toµn vèn Trõ c¸c kho¶n lç Tr¶ c¸c kho¶n tiÒn bÞ ph¹t Nép tiÒn thu sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc Lîi nhuËn (lîi tøc ) sau thuÕ Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhô©n ho¹t ®éng kinh doanh Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng Chia liªn doanh, cæ phÇn ,tr¸i phiÕu phÇn II .thùc tr¹ng lîi nhuËn vµ t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty xe m¸y -xe ®¹p thèng nhÊt I/Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt . 1. S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty xe m¸y -xe ®¹p Thèng NhÊt (Thèng NhÊt motorcycle-bicycle company)cã ®Þa ®iÓm ®Æt t¹i 198B-T©y S¬n-§èng §a-Hµ Néi(®Þa chØ míi sè2 Th¸i Hµ-Hµ Néi). §©y lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt xe ®¹p víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt gÇn nh­ khÐp kÝn tõ viÖc chÕ t¹o phô tïng chi tiÕt ®Õn l¾p r¸p thµnh xe ®¹p hoµn chØnh .Bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè chi tiÕt s¶n phÈm mua cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Liªn hiÖp xe m¸y -xe ®¹p Hµ Néi vÒ ®Ó l¾p r¸p thµnh xe ®¹p hoµn chØnh nh­ : s¨m ,lèp, nan hoa ...N¨m 2001 c«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu thô gÇn 60000 chiÕc xe ®¹p víi nhiÒu kiÓu d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau .Lµ mét c«ng ty cã quy m« võa ,trùc thuéc Liªn hiÖp XÝ nghiÖp xe m¸y xe ®¹p Hµ Néi (LIXEHA) gåm cã 13 xÝ nghiÖp thµnh viªn. C«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt tr­íc ®©y cã tªn gäi lµ xÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt ®­îc thµnh lËp th¸ng 6 n¨m 1960 trùc thuéc bé C¬ KhÝ vµ LuyÖn kim. TiÒn th©n cña xÝ nghiÖp lµ h·ng xe ®¹p D©n Sinh cña tËp ®oµn s¶n xuÊt xe ®¹p Sµi Gßn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, xe ®¹p Thèng NhÊt ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm biÕn ®æi, cã thêi kú xe ®¹p Thèng NhÊt lµ biÓu t­îng cña chÊt l­îng xe ®¹p ViÖt Nam nh­ng còng cã thêi kú nh·n hiÖu xe ®¹p Thèng NhÊt bÞ l·ng quªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sau 18 n¨m ho¹t ®éng ( 1960-2978) xÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt t¸ch khái bé C¬ khÝ vµ LuyÖn kim vÒ trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ N«i, n»m trong liªn hiÖp xÝ nghiÖp xe ®¹p. XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt cïng víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh¸c trong liªn hiÖp h¹ch to¸n néi bé, kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. N¨m 1981 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p nh»m qu¶n lý c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p vµ phô tïng xe ®¹p ®éc lËp trong ®ã cã xÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt. Lóc nµy xÝ nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, víi nhiÖm vô s¶n xuÊt: khung, vµnh, ghi ®«ng, p«t¨ng, nåi trôc gi÷a xe ®¹p... §Ó phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, th¸ng 11 n¨m 1993 UBND thµnh Phè Hµ Néi ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 338/ Q§UB cho phÐp xe ®¹p Thèng NhÊt ®æi tªn lµ C«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt. C«ng ty cã nhiÖm vô chÝnh lµ l¾p r¸p c¸c lo¹i xe ®¹p, xe m¸y nh»m phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt kh©u. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®­îc phÐp kinh doanh x©y dùng vµ cho thuª v¨n phßng ®¹i diªn, nhµ ë, ki èt b¸n hµng. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã quúªn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung, ®­îc më tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Tõ n¨m1993 C«ng ty ®· tho¸t khái t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç vµ cho tíi nay lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. Tæng nguån vèn ( 31/12/2000 ): 14,946 tûVN§ Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh: 8,362 tû Vèn l­u ®éng: 6,584 tû Ngµy nay víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lµ yªu cÇu hµng ®Çu b¾t buéc C«ng ty ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, s¾p sÕp bè trÝ lao ®éng, c¶i tiÐn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý. §Õn n¨m2001, C«ng ty ®· cã 314 lao ®éng, trong ®ã lao ®éng trùc tiÕp lµ 267 ng­êi vµ lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 47 ng­êi, ®­¬c chia thµnh 5 phßng ban, 6 ph©n x­ëng, 5 cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ mét tæ vËn t¶i. BiÓu sè 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m1999-2000 cña c«ng ty nh­ sau §¬n vÞ: ng×n ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Chªnh lÖch Møc TØ lÖ % 1.Tæng doanh thu 25.416.242 28.151.851 2.735.609 111% 2. Tæng chi phÝ 27.760.338 31.753.570 3.993.232 114% + CPSX 25.102.900 28.093.700 2.990.800 112% +CPBH vµ CPQLDN 2.657.438 3.659.870 1.002.432 138% 3.Tæng lîi nhuËn 504.134 150.175 - 353.959 30% 4.Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 1217.344 553.511 - 663.833 45% 5.Thu nhËp b×nh qu©n 1.141 1.187 46 104% Tæng doanh thu n¨m 2000 t¨ng 11% so víi tæng doanh thu n¨m 1999 ,®iÒu ®ã chøng tá n¨m 2000c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qua h¬n. Tuy nhiªn tæng lîi nhuËn cña c«ng ty l¹i gi¶m sót m¹nh so víi n¨m 1999, nguyªn nh©n lµ do tæng chi phÝ cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng h¬n so v­ãi n¨m 1999 kho¶ng 14%, ®Æc biÖt lµ chi phÝ bÊn hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 38%, ®©y chÝnh lµ mét h¹n chÕ cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ®êi sèng cña c¸n bé cong nh©n viªn trong ty còng ®· ®­îc c¶i thiÖn ,thÓ hiÖn ë thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng t¨ng. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty xe m¸y -xe ®¹p Thèng NhÊt. 2.1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty xe m¸y -xe d¹p Thèng NhÊt lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng.Tæ chøc s¶n xuÊt gåm cã 6 ph©n x­ëng s¶n xuÊt, trong ®ã cã 5 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh vµ mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô. Mçi ph©n x­ëng cã chøc n¨ng , nhiÖm vô kh¸c nhau, phèi hîp víi nhau trong viÖc t¹o xe ®¹p thµnh phÈm. NhiÖm vô chÝnh cña tõng ph©n x­ëng nh­ sau: - Ph©n x­ëng linh kiÖn: tõ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo nh­: thÐp tÊm , thÐp trßn... ®­a vµo d©y chuyÒn ®Ó gia c«ng, chÕ t¹o c¸c lo¹i linh kiªn phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt khung ,vµnh , l¾p r¸p xe ®¹p nh­: r¾c co , tuýp lam khung , èng cæ , cÊu... - Ph©n x­ëng m¹: dùa trªn nguyªn vËt liªu mua vµo vµ mét sè chi tiÕt d¹ng méc ë ph©n x­ëng linh kiÑn , s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸n s¶n phÈm nh­: vµnh ,ghi ®«ng , pèt t¨ng, ®Ìo hµng ë d¹ng méc. Sau khi ®­îc bé phËn KCS ( thuéc phßng c«ng nghÖ ) kiÓm tra ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc chuyÓn sang bé phËn m¹ ®Ó thùc hiÖn c«ng nghÖ m¹( m¹ niken ,m¹ cr«m) ®Ó t¹o ra c¸c b¸n s¶n phÈm hoµn chØnh. - Ph©n x­ëng khung : trªn c¬ së c¸c lo¹i linh kiÖn nh­:èng thÐp c¸c lo¹i , æ gi÷ ,r¾c co , cÇu c¸c loai...tõ ph©n x­ëng linh kiÖn chuyÓn tíi l¼p r¸p thµnh khung xe ®¹p ,khung r¸p s¬ bé ®­îc tiÕn hµnh hµn víi c«ng nghÑ hiÖn ®¹i. Sau khi hµn xong ®­îc chuyÓn sang bé phËn dòa , tÈy th¶ láng ®Ó lµm s¹ch bÒ mÆt khung xe ®¹p råi chuyÓn ®Ðn ph©n x­ëng s¬n. -Phan x­ëng son: víi c«ng nghÖ s¬n hiÖn ®¹i , toµn bé khung vµ mét sè lo¹i khung xe ®¹p sÏ ®­îc s¬n vµ sÊy ®Ó nhËp kho.Sau ®ã mét phÇn chuyÓn tíi ph©n x­ëng l¾p r¸p , mét phÇn nhá sÏ ®­îc cung cÊp cho thÞ tr­êng -Ph©n x­ëng l¾p r¸p: Trªn c¬ së nhËn c¸c b¸n thµnh phÈm tõ ph©n x­ëng m¹, ph©n x­ëng s¬n vµ kho phô tïng ,ph©n x­ëng l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p xe ®¹p hoµn chØnh ,sau khi l¾p r¸p xong còng sÏ ®­îc bé phËn KCS kiÓm tra chÊt l­îng ,nÕu ®¹t yeu cÇu sÏ ®­îc nhËp kho thµnh phÈm ®Ó b¸n vµ phôc vô mét sè c«ng viÖc kh¸c nh­; triÓn l·m ... - Ph©n x­ëng c¬ dông (ph©n x­ëng phô ): cã nhiÖm vô chÕ t¹o toµn bé khu«n gi¸ phôc vô quy tr×nh chÕ tao ,chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a toµn bé hÖ thèng may mãc ,thiÕt bÞ trong c«ng ty khi cã sù cè háng hãc, thùc hiÖn b¶o d­ìng th­êng xuyªn theo ®Þnh kú ,ngoµi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé kh©u l¾p ®Æt ,b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn ®iÖn cña c«ng ty. S¬ ®å :Quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty Ph©n x­ëng m¹ Ph©n x­ëng linh kiÖn Ph©n x­ëng khung Nguyªn vËt liÖu Ph©n x­ëng s¬n Kho thµnh phÈm Ph©n x­ëng l¾p r¸p Ph©n x­ëng c¬ dông 2.2.§Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý: Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, ®Õn nay c«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo hÖ trùc tuyÕn gåm 5 phßng vµ 1 ban. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban nh­ sau: - Phßng tµi vô :Lµm nhiÖm vô kÕ to¸n ,cã chøc n¨ng thu thËp ,xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ,kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vËt t­ ,lao ®éng ,tµi s¶n cè ®Þnh ,tiÒn vèn vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. -Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiiÒn l­¬ng :Cã nhiÖm vô tæ chøc ,qu¶n lý lao ®éng, gi¶i quyÕt chÕ ®é lao ®éng nh­: ®iÒu lÖ ,tuyÓn dông lao ®éng ,h­­ trÝ ,b¶o vÖ lao ®éng ,tiÒn l­¬ng; tham m­u cho ban giÊm ®èc c«ng ty trong viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng,x©y dùng dÞnh møc lao ®éng ... -Phßng hµnh chÝnh -b¶o vÖ :Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh nh­: c«ng v¨n ,®ãn kh¸ch ,b¶o vÖ... -Phßng c«ng nghÖ :Nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ,chÕ t¹o s¶n phÈm míi ,phô trÊch c«ng t¸c an toµn lao ®éng ,kiÓm nghiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm. -Phßng kinh doanh :Lµm nhiÖm vô cung øng vËt t­ ,thanh to¸n, quyÕt to¸n vËt t­ ,giao dÞch tiªu thô s¶n phÈm vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. -Ban thiÕt kÕ c¬ b¶n: Theo dâi ,lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh míi vµ söa ch÷a. Trong ®ã ,ban l·nh ®¹o c«ng ty gåm : + §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch mäi mÆt cña c«ng ty vµ chÞu th¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ cÊp trªn vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc. + Mét phã gi¸m ®èc kü thuËt : Thay mÆt gi¸m ®èc qu¶n lý bé phËn s¶n xuÊt ,s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ,an toµn lao ®éng. +Mét phã gi¸m ®èc kinh doanh ;Thay mÆt gi¸m ®èc qu¶ lý kinh doanh ,mua ban vËt t­ ,hµng ho¸ ,lªn kÐ ho¹ch s¶n xuÊt... Qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc ë c¸c phßng ban lµ c¸c tr­ëng phßng ,tr­ëng ban. Cßn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ë kh©u s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng lµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña C«ng ty xe m¸y -xe ®¹p Thèng NhÊt Gi¸m ®èc PG§ kinh doanh PG§ kü thuËt Phßng KD tæng hîp Phßng hµnh chÝnh Phßng tæ chøc Ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n Phßng tµi vô Phßng c«ng nghÖ PX l¾p r¸p PX m¹ PX linh kiÖn PX s¬n PX khung PX c¬ dông 3.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: 3.1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt lµ mét c«ng ty cã quy m« võa, ®Þa bµn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tËp trung t¹i mét ®iÓm. Do ®ã ,c«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, h¹ch to¸n theo quý ,thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­­êng xuyªn. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu thËp , xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Qua ®ã kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh­: viÖc sö dông lao ®éng ,vËt t­ ,tiÒn vèn, tµi s¶n cè ®Þnh vµ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, thóc ®Èy tèt viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty,tõ yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn cã7 ng­êi, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi ng­êi nh­ sau: - Mét kÕ to¸n tr­ëng (kiªm tr­íng phßng tµi vô vµ PG§ kinh doanh):Cã nhiÖm vô tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖnchÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬, c¶i tiÕn h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc kÕ to¸n ngµy cµng hîp lý, chÆt chÏ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty. - Mét kÕ to¸n tæng hîp :Cã nhiÖm vô tËp hîp tµi liÖu cña c¸c kÕ to¸n kh¸c kÕt hîp víi nghiÖp vô kÕ to¸n ®ang theo dâi ,lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh trong kú, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt, sau ®ã ghi chÐp vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ cuèi cïng lËp b¸o c¸o ®Þnh kú. - Mét kÕ to¸n nguyen vËt liÖu vµ TSC§. Cã nhiÖm vô theo dâi ,ghi chÐp ,ph¶n ¸nh ,tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh mua vµo, vËn chuyÓn ,b¶o qu¶n,N-X-T kho vËt liÖu ,c«ng cô ,dông cô ; tÝnh gi¸ hµnh thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho,ph©n bæ vµ tÝnh to¸n chi phÝ vËt liÖu ®ang dïng cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Bªn c¹nh ®ã còng song song theo dâi ghi chÐp t×nh h×nh mua ,b¸n TSC§,trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông . -Mét kÕ to¸n ng©n hµng ,tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng:Cã nhiÖm vô giao dÞch víi c¸c ng©n hµng ®Ó theo dâi vÒ c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­êi b¸n, v­íi kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n vay qua ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn lµm nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu tõ c¸cph©n x­ëng, phßng ban göi lªn, phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n l­¬ng, phô cÊp l­¬ng cho CBCNV, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Mét kÕ to¸n tiªu thô :Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕt qña ho¹t ®éng dÞch vô ,gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh N-X-T tiªu thô thµnh phÈm, ®«n ®èc viÖc kiÓm tra, thanh to¸n kÞp thêi ,theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu,ph¶i tr¶ kh¸ch hµng vµ tiÕn hµnh thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n víi nhµ cung cÊp: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt , thanh to¸n c«ng nî ®èi víi nhµ cung cÊp vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Mét thñ quü: Cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n thanh to¸n,kÕ to¸n tiªu thô ,kÕ to¸n ng©n hµng tiÕn hµnh thu chi tiiÒn mÆt, theo dâi c¸c kho¶n thu chi tån quü tiÒn mÆt tai ®¬n vÞ. Mçi bé phËn , mçi kÕ to¸n cã nhiÖm vô riªng song gi÷a hä l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong ph¹m vi chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña m×nh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty nh­ sau. Thñ quü KÕ to¸n thµnh phÈm KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n NH, TL, BHXH KÕ to¸n NVL vµ TSC§ KÕ to¸n tr­ëng 3.2.HÖ thèng sæ kÕ to¸n ¸p dông . C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. §©y lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông phæ biÕn vµ phï hîp víi doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá. Kú h¹ch to¸n ¸p dông theo quý. KÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. KÕ to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. HÖ thèng sæ t¹i c«ng ty gåm: sæ chi tiÕt , sæ tæng hîp . C«ng ty hiÖn ®ang sö dông c¸c nhËt ký chøng tõ sè 1, 2, 4, 5, 9, 10: c¸c b¶ng kª sè1, 2, 2, 3; b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ mét sè sæ chi tiÕt nh­: sæ doanh thu b¸n hµng, sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng, sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, sæ chi tiÕt vËt t­ ,sæ quü ... ChÕ ®é kÕ to¸n:C«ng ty ¸p dông hÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp míi theo quyÕt ®Þnh sè 1141- TC/Q§/C§KT ban hµnh ngµy 1/1/1995 cña Bé Tµi ChÝnh. H×nh thøc ghi sæ nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Sæ quü B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ Ghi chó: : Ghi trong th¸ng : Ghi cuèi quý ........ :Quan hÖ ®èi chiÕu II KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¬ chÕ thÞ tr­êng cïng víi nã lµ liªn kÕt vµ hoµ nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ ®· ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nhiÒu thêi c¬, vËn héi míi nh­ng còng cã nhiÒu th¸ch thøc . Trong bèi c¶nh chung ¸y , nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng v­¬n lªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, biÕt ph¸t triÓn vµ khai th¸c kh¶ n¨ng s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ thÕ m¹nh riªng cña c«ng ty , ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiªu qu¶ cao. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2000 ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c sè liÖu sau.(trang bªn) vµ n¨m 2001 Qua ®ã ta cã b¶ng so s¸nh sau : ®¬n vÞ :®ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Møc TØ lÖ 1 Tæng doanh thu 6.948.082.265 7652.141.240 704.058.975 110% 2 Tæng chi phÝ 6.981.331.753 7.459.842.007 478.510.254 107% - Chi phÝ SX - CPBH vµ CPQLDN 5.420.123.272 1.561.208.481 6.487.899.801 971.942.206 1067.776.529 120% -589.266.275 62,26 % Tæng lîi nhuËn 102.119.104 69.763.700 -32.355.404 68,32% Ta thÊy tæng doanh thu n¨m 2001t¨ng 10% so víi n¨m 2000 (hay t¨ng 704.141.975 ®ång),®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Con sè nµy thÓ hiÖn sù cè g¾ng to lín cña c«ng ty, b­íc ®Çu ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt thÝch hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay. Tuy nhiªn ,tæng lîi nhuËn n¨m 2001 cña c«ng ty l¹i gi¶m sót m¹nh so víi n¨m 2000 lµ 31,68%( hay gi¶m t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 32.355.404 ®ång). Nguyªn nh©n lµ do chi phÝ cña c«ng ty n¨m 2001t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 kho¶ng 7% ,®Æc biÖt lµ chi phÝ trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm t¨ng kho¶ng 20%. Nh­ng cã ®iÒu ®¸ng mõng lµ chi phÝ b¸n hµng vÇ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng tham gia trùc tiªp chÕ t¹o s¶n phÈm ®· gi¶m m¹nh lµ 37,74% (hay gi¶m 589.266.275 ®ång) .§iÒu ®ã cho thÊy c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty ®· sím cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¸c kho¶n chi phÝ mét c¸ch hîp lý h¬n. ViÖc ®Ó chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cao lµ mét h¹n chÕ mµ c«ng ty cÇn sím cã biÖn ph¸p kh¾c phôc®Ó phôc vô ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,n©ng cao chÊt l­îng, ®Èy m¹nh tiªu thô ®Ó t¨ng lîi nhuËn kh«ng ngõng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,c«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ qu¶n lý míi, tù lo liÖu vÒ vèn ,tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶i c¹nh tranh víi sù tiÕn bé cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c .Do vËy c«ng ty ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc bè trÝ lao ®éng ,s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn míi. Song víi sù cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· më réng ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nguån vèn tù bæ sung vµ nguån vèn tù huy ®éng cña m×nh, ®¶m b¶o ®­îc viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng ,n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm.§©y lµ mét trong nh÷ng h­íng ®i ®óng cña c«ng ty ,giµnh vèn ®Çu t­ cho ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Víi sè vèn kh«ng nhá ®Ó c«ng ty ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o nguån lîi tøc l©u dµi cho c«ng ty vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. B»ng sù nh¹y bÐn cña m×nh ,s¶n phÈm mang nh·n hiÖu " Thèng NhÊt " ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng 2. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty. §øng tr­íc t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn ,tr×nh ®é qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong LÜXEHA nãi riªng ®Òu gÆp nhiÒu khã kh¨n ,lóng tóng trong s¶n xuÊt do thiÕu vèn, trang thiÕt bÞ ®· qu¸ cò vµ l¹c hËu so víi c«ng nghÖ míi .§iÒu nµy ®· dÉn tíi nhiÒu c«ng ty ,xÝ nghiÖp ph¶i dõng ho¹t ®éng ,®êi sèng ng­êi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ cã c«ng ty ®øng tr­íc nguy c¬ ph¸ s¶n ...Cïng trong hoµn c¶nh ®ã, c«ng ty xe m¸y -xe ®¹p Thèng NhÊt ®· biÕt tËn dông n¨ng lùc s½n cã cïng víi ý thøc ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh ®· tiÕn hµnh sÊp xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý ,s¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¶m b¶o cã l·i, b­íc ®Çu kh¾c phôc khã kh¨n vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy ®· ®­îc thÓ hiÖn râ trong b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000vµ 2001(trang bªn). Tõ ®ã ta thÊy c«ng ty d· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thùc hiÖn lîi nhuËn .§ã lµ mét sù cè g¾ng mµ kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng phÊn ®Êu ®­îc trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. §©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ mµ c«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n n÷a nh»m kh«ng ngõng n©ng cao doanh lîi. Trong 2 n¨m 2000 vµ 2001 víi sù cè g¾ng v­¬n lªn cña m×nh ,c«ng ty ®· hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc vÒ c¸c lo¹i thóª ph¶i nép .Víi sù cè g¾ng v­ît bËc cña tËp thÓ CBCNV,c«ng ty trong ®iÒu kiÖn rÊt khã kh¨n vÒ nguyªn vËt liªu ,vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng ,c«ng ty ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¶m b¶o ®êi sèng CNVC æn ®Þnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §Ó ®¹t ®­îc sè l·i trªn, c«ng ty ®· n¨ng ®éng ¸p dông hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®¶m b¶o tõng b­íc ®øng v÷ng trong kinh doanh hiÖn nay .Tuy nhiªn cã mét thùc tÕ tån t¹i mµ c«ng ty nªn quan t©m vµ t×m biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn lµ do lîi nhuËn hµng n¨m cßn Ýt nªn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn lµ hÇu nh­ kh«ng thùc hiÖn ®­îc ,trÝch l©p lîi nhuËn vµo c¸c quü cña doanh nghiÖp rÊt nhá, hiÖu qu¶ ph©n phèi lîi nhuËn thÊp do vËy viÖc ®¶m b¶o ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt kinh doanh sÏ khã kh¨n, chÕ ®é khen th­ëng ®èi víi CBCNVC ch­a thùc sù lµ ®éng lùc kÝch thÝch n¨ng lùc lµm viÖc cña hä ... Bëi vËy ®Ó thùc hiiÖn ®­îc chÕ ®é ph©n phèi ®­îc lîi nhuËn vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt linh doanh nh»m thu ngµy cµng nhiÒu lîi nhuËn. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2000 §¬n vÞ :®ång ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 .Tæng doanh thu Trong ®ã: Doanh thu hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) + ChiÕt khÊu + Gi¶m gi¸ + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép 1.Doanh thu thuÇn(01-03) 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép (10-11) 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ QLDN 6.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[(20-(21+22)] - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh -Chi phÝ ho¹t ®«ng tµi chÝnh 7.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(31-32) - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng - chi phÝ bÊt th­êng 8.Lîi nhuËn bÊt th­êng(41-42) 9.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ(30+40+50) 10.ThuÕ TNDN ph¶i nép 11.Lîi nhuËn sau thuÕ(60-70) 01 02 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 6.948.082.265 15.766.880 15.766.880 6.932.315.385 5420.123.272 1.512.192.113. 647.591.317 913.617.164 -49.016.368 2.885.300 11.145.000 -8259.700 161.461.680 161.461.680 104.185.612 28.151.851.083 55.952.580 55.952.580 28.095.898.503 24.433.887.239 3.662.011.264 1.109.835.007 2.550.035.135 2141.112 23.482.951 36.910.600 -13.427.649 161.461.680 161.461.680 150.175.153 48.056.049 102.119.104 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001 ®¬n vÞ :®ång ChØ tiªu M· sè Quý tr­íc Quý nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 -Tæng doanh thu Trong ®ã:doanh thu hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ(05+06+07) + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép 1.Doanh thu thuÇn(01-03) 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép(10-11) 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ QLDN 6.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[20-(21+22)] 7.Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 8.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(31-32) 10.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 11.Chi phÝ bÊt th­êng 12.Lîi nhuËn bÊt th­êng(41-42) 13.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ(30+40+50) 14.ThuÕ TNDN ph¶i nép 15.Lîi nhuËn sau thuÕ(60-70) 01 02 03 05 06 07 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 7.652.141.240 44.706.020 7.607.435.220 6.487.899.801 1.119.535.419 360.630.764 611.311.442 147.593.213 3.223.885 230.267.792 -227.043.907 150.388.930 2.354.019 148.034.911 68.584.217 30.077.790.429 110.041.795 752.400 109.289.395 29.967.748.634 26.398.861.173 3.568.887.461 866.224.648 2.062.301.271 640.361.542 15.170.667 700.973.463 -685.802.790 150.388.930 2.354.019 148.034.911 102.593.657 32.829.970 69.763.700 III/ C¸c biÖn ph¸p phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cu¶ c«ng ty 1. M¹nh d¹n ®Çu t­ ®Ó thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc ®Çu t­ chiÒu s©u , mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ,t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o uy tÝn cho c«ng ty. Trong n¨m 2000 vµ 2001 c«ng ty ®· gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ më réng thªm thÞ tr­êng tiªu thô .C«ng ty ®· huy ®éng c¸c nguån ®Ó ®Çu t­, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ,c¶i tiÕn d©y chuyÒn s¶n xuÊt .C«ng ty ®· c¶i tiÕn mÉu m·, chñng lo¹i mét sè lo¹i xe míi nh­ :xe "cµo cµo ", xe ®Þa h×nh ,xe mini... t¹o ra sù hÊp dÉn ®èi víi ®ßi hái ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng, gi¶m ®­îc h­ hao, tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng dÉn ®Õn giÈm gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn cho c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ,c«ng ty ®· lu«n chó träng tÝch luü bæ sung vèn ®Ó chñ ®éng trong viÖc ®Çu t­. 2. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph­¬ng h­íng chñ yÕu vµ l©u dµi dÓ t¨ng doanh lîi v× gi¸ thµnh h¹ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm mµ thÞ tr­êng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc .§Ó tõ ®ã míi cã thÓ tiªu thô ®­îc s¶n phÈm ®Ó thu håi l¹i vèn nhanh chãng ®¶m b¶o cho chu kú s¶n xuÊt míi. H¹ gi¸ thµnh ®ßi hái ph¶i sö dông tæng hoµ c¸c biÖn ph¸p tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. §ã lµ viÖc sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguyªn vËt liÖu , tiÒn vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lùc l­îng lao ®éng hiÖn cã...NhËn thøc râ viÖc h¹ gi¸ thµnh lµ ph­¬ng thøc chñ yÕu ®Ó t¨ng doanh lîi , trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Trong n¨m 2000 c«ng ty ®· 2 lÇn rµ so¸t vµ x©y dùng l¹i c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. TÊt c¶ c¸c ®Þnh møc x©y dùng l¹i chi phÝ ®Òu gi¶m tõ 10-15% so víi ®Þnh møc n¨m 1999. §©y lµ biÖn ph¸p cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ngoµi ra c«ng ty cßn kh«ng ngõng khuýªn khÝch ng­êi lao ®éng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu nh­ viÖc : khen th­ëng ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tæ chøc s¶n xuÊt lµm tèt c«ng t¸c tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu .HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc xuÊt nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc, theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng l« s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trong mét thêi gian theo kÕ ho¹ch.Sau mçi ®ît s¶n xuÊt c«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc tÕ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ cã h×nh thøc th­ëng ph¹t. - C«ng ty ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng t¸c c¶i tiÕn mÉu m·, kiÓu d¸ng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu kh¸ch hµng, lu«n t¹o sù hÊp dÉn ®Ó ®Èy nhanh vµ ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 3. Më réng c¸c ®¹i lý b¸n s¶n phÈm ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i cã thÞ tr­êng tiªu thô bëi v× thÞ tr­êng lµ kh©u quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr­êng lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ c«ng ty bá ra cã hiÖu qu¶ hay kh«ng . Qua ®ã nã còng ph¶n ¸nh sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . NhËn thøc râ vÞ trÝ vµ vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,tr­íc t×nh h×nh thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng , ®Èy m¹nh khèi l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô c«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: - C«ng ty ®· më réng c¸c ®¹i lý trong thµnh phè vµ ë c¸c vïng xa kh¸c. - §Ó thóc ®Èy m¹nh h¬n viÖc tiªu thô s¶n phÈm ,c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng thøc víi kh¸ch hµng tiªu thô khèi l­îng lín, thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng ®óng thêi h¹n quy ®Þnh ®­îc h­ëng 1 kho¶n chiªt kh¸u 1% cña doanh thu b¸n hµng .ViÖc nµygióp cho s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô nhanh h¬n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Bªn c¹nh ®ã víi nh÷ng mÆt hµng tiªu thô chËm , ø ®äng tån kho th× c«ng ty tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ thÊp ®i ®Ó ®Èy nhanh tiªu thô hoÆc ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nh­ chËm tr¶, cho kh¸ch hµng nî mét thêi gian... Víi viÖc lµm nµy, c«ng ty ®· gi¶i quyÕt ®­îc phÇn lín sè hµng tån kho ®Ó thu håi l¹i vèn. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ kiÓm nghiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm MÊy n¨m qua c«ng t¸c nµy ë c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ nghiªm ngÆt .Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Òu ph¶i lµm l¹i. ChÝnh v× vËy mµ chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn râ rÖt. T×nh tr¹ng s¶n phÈm háng do vi ph¹m kü thuËt gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 1999 .HiÖn nay c«ng ty ®· c¶i tiÕn c¸ch qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ,gi¶m thÊp tØ lÖ s¶n phÈm háng. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt cña tõng kh©u ,tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tõ ®ã cã biÖn ph¸p uèn n¾n kÞp thêi c¸c sai sãt vÒ kü thuËt .C«ng ty cho thùc thi båi hoµn toµn bé gi¸ trÞ s¶n phÈm háng do c«ng nh©n s¶n xuÊt g©y ra .Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ®· buéc ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn quan t©m tíi chÊt l­îng c«ng viÖc cña m×nh. 5.T¨ng c­êng huy ®éng vèn nhµn rçi trong c¸n bé CNVC Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay ,tr­íc yªu cÇu kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ t¨ng khèi l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét sè vèn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bít nguån vèn vay ng©n hµng víi l·i suÊt cao. C«ng ty ®· t×m biÖn ph¸p huy ®éng vèn nhµn rçi trong CBCNVC ®Çu t­ cho s¶n xuÊt. §©y lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc vµ s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty khi mµ lîi nhuËn s¶n xuÊt cña c«ng ty ch­a nhiÒu , viÖc trÝch lËp vµo c¸c quü cña doanh nghiÖp ®Ó t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt lµ hÇu nh­ kh«ng cã. PhÇn III: mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng hiÖu qu¶ cña ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty xe m¸y-xe ®¹p Thèng NhÊt Trong nh÷ng n¨m qua ,®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n míi ph¸t sinh vµ nh÷ng ph¸t sinh cò cßn tån t¹i,c«ng ty ®· tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc qu¶n lý ®Ó t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. PhÇn nµo c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý c«ng ty cßn béc lé mét sè tån t¹i thuéc vÒ yÕu tè chñ quan cña m×nh. Nh÷ng tån t¹i ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i gÊp rót gi¶i quyÕt ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn . Trong mét thêi gian ng¾n kiÕn tËp t¹i c«ng ty ,qua xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña CBCNV trong c«ng ty em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau ®©y vÒ c¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc ,qu¶n lý s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh tiªu thô gãp phÇn më réng kinh doanh, t¨ng lîi nhuËh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n phèi lîi nhuËn cho c«ng ty nh­ sau. 1.§Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm Nãi ®Õn hµng ho¸ lµ ph¶i nãi ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô .Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay thÞ tr­êng lµ c¨n cø ,lµ môc tiªu ®Ó c¸c nhµ donah nghiÖp ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña m×nh. ThÞ tr­êng quan hÑ mËt thiÕt víi ®Çu t­ tµi chÝnh ,chÝnh s¸ch gÝa c¶ ,uy tÝn s¶n phÈm, chÝnh s¸ch b¸n hµng. ThÞ tr­êng lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan cßn kÕ ho¹ch thuéc vÒ chñ quan cña c«ng ty. Bëi vËy thÞ tr­êng ph¶i ®­îc nghiªn cøu tr­íc khi ®­a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt .Víi ph­¬ng ch©m:s¶n phÊm s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i cho ng­êi s¶n xuÊt tiªu thô mµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n vµ thu lîi nªn vÊn ®Ò ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®­îc c¸c doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc.§©y lµ mét kh©u cã tÝnh chÊt quyÕt dÞnh tíi viÖc t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty.Trong nh÷ng n¨m qua ,nh×n chung viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cã t¨ng lªn nh­ng ®· cã xu h­íng chËm l¹i ,®· cã mÆt hµng bÞ lç ,¸p lùc cña xe ®¹p ngo¹i ngµy cµng t¨ng ,®Æc biÖt lµ xe ®¹p mini Trung Quèc vµ xe mini NhËt .ChÝnh ®©y lµ lý do chñ yÕu lµm cho c«ng ty ch­a khai th¸c hÕt ®­îc c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã,cã thÓ ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn .VÊn ®Ò hµng ®Çu cÇn quan t©m ®èi víi c«ng ty vÉn lµ vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ tiªu thô.HiÖn nay ë c¸c thµnh phè ng­êi d©n ®i xe m¸y ngµy cµng t¨ng lªn lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm xe ®¹p gÆp nhiÒu khã kh¨n. H¬n n÷a thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng l¹i thay ®æi liªn tôc.Mét mÆt c«ng ty vÉn ph¶i c¶i tiÕn mÉu m· ,kiÓu d¸ng cña xe ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi xe ngo¹i ,mÆt kh¸c ®Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng.ViÖt Nam víi sè ®«ng d©n sè sèng ë vïng n«ng th«n ,®©y lµ mét thi tr­êng tiÒm n¨ng to lín mµ c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a c¸c c«ng t¸c, kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n hµng .C«ng ty cã thÓ më thªm nhiÒu ®¹i lý ë c¸c vïng n«ng th«n, h¹ gi¸ b¸n...Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn coi träng h¬n c¸c ý kiÕn ph¶n håi tõ kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t­ nghiªn cøu mÉu m· ,c¶i tiÕn chÊt l­îng th«ng qua viÖc b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý hoÆc më héi nghÞ kh¸ch hµng. 2.T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu.Tuy nhiªn thùc tÕ cho thÊy vÊn ®Ò qu¶n lÝ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cßn nhiÒu tån t¹i, ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu ch­a s¸t thùc ,dïng nguyªn vËt ch­a tÝnh to¸n chÆt chÏ ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ ,®Æc biÖt gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó gãp phÇn sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc æn ®Þnh nªn t¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc. Víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ gi¸ c¶ vµ t×nh h×nh cung cÊp th­êng xuyªn biÕn ®éng th× nªn cã chÕ ®é dù tr÷ hîp lý h¬n, thêi gian dù tr÷ dµi h¬n so víi c¸c nguyªn vËt liÖu Ýt biÕn ®éng kh¸c .KiÓm tra chÆt chÏ viÖc xuÊt ,nhËp còng nh­ kiÓm kª nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.T¨ng c­êng liªn doanh –liªn kÕt. T¨ng c­êng ho¹t ®éng liªn doanh –liªn kÕt lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­ßng hiÖn nay .Më réng ho¹t ®éng liªn doanh –liªn kÕt nh»m tËn dông mäi nguån nh©n lùc s½n cã ®ång thêi gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n cho c«ng ty nh­ vÒ vèn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ .Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn trong Liªn hiÖp xÝ nghiÖp xe m¸y –xe ®¹p Hµ Néi nªn ®©y lµ c¬ héi tèt cho c«ng ty liªn kÕt theo h×nh thøc hîp t¸c ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸víi c¸c ®­n vÞ thµnh viªn khac trong Liªn hiÖp vµ cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc hîp t¸c, liªn kÕt nµy trong ®iÒu kiÖn cã sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp sau. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ ,xem xÐt kh¶ n¨ng liªn doanh – liªn kÕt víi c¸c c«ng ty , xÝ nghiÖp kh¸c ngoµi liªn hiÖp ®Ó tranh thñ mäi tiÒm n¨ng , c¬ héi ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Thùc hiÖn liªn doanh –liªn kÕt ë c«ng ty nªn më ra trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. 4.T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qña sö dông TSC§ Trong giai ®o¹n hiÖn nay ,mét trong nh÷ng lèi tho¸t cã tÝnh then chèt cña c«ng ty lµ ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ , thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ .ChØ cã ®æi míi TSC§ míi n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ,gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh th× s¶n phÈm cña c«ng ty míi ®ñ søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng do vËy ®æi míi TSC§ lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c«ng ty .§©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc ,l©u dµi ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng h­íng ®Çu t­ ®óng ®¾n,®¶m b¶o cho nguån vèn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. Trong ®Çu t­ mua s¾m míi m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn chó ý tíi ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty cã phï hîp víi m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn mua hay kh«ng, chó ý tíi tr×nh ®é qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng sö dông m¸y mãc®Ó cã thÓ tËn dông tèi ®a c«ng suÊt c¶ thiÕt bÞ ,ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao vµ sö dông quü khÊu hao phï hîp víi mçi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ .CÇn gi¸o dôc cho c«ng nh©n ý thøc sö dông, gi÷ g×n m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nãi riªng vµ tµi s¶n cña c«ng ty nãi chung vµ cã thÓ ®­a ra chÕ ®é th­ëng ph¹t thÝch ®¸ng víi viÖc gi÷ g×n vµ sö dông ®ã. V× cã qu¶n lý tèt TSC§ th× míi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ TSC§ .Qua ®ã míi huy ®éng hÕt kh¶ n¨ng hiÖn cã vµo s¶n xuÊt míi cã thÓ t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng ®ång thêi h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã nh­ vËy vÞªc tiªu thô s¶n phÈm míi ®­îc ®Èy m¹nh ,t¨ng doanh thu dÉn tíi t¨ng lîi nhuËn vµ viÖc ph©n phèi lîi nhuËn sÏ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n theo ®óng chÕ ®é ,chÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn cña Bé Tµi ChÝnh vµ cña Nhµ n­íc, thóc ®Èy sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña c«ng ty. kÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung cña ®Ò ¸n m«n häc víi ®Ò tµi “T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn vµ chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn t¹i C«ng ty xe m¸y –xe ®¹p Thèng NhÊt”. Qua thêi gian kiÕn tËp nµy ®· gióp em n¾m b¾t ,x©m nhËp thùc tÕ vµ cñng cè mét sè kiÕn thøc,lÝ luËn häc t¹i tr­êng. Trªn c¬ së ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty xe m¸y –xe ®¹p Thèng NhÊt ,b¸o c¸o ®· nªu lªn nh÷ng ®iÓm m¹nh ,®iÓm cßn tån t¹i vµ m¹nh d¹n ®­a ra mét ssè ý kiÕn ®Ò xuÊt cã tÝnh kh¶ thi phï hîp víi ®Æc ®iÓm ,t×nh h×nh cô thÓ ë c«ng ty nh»m t¨ng c­êng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thu lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu vµ thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt phï hîp víi c«ng ty vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ ,thêi gian cßn h¹n chÕ nªn trong qóa tr×nh t×m hiÓu ,ph©n tÝch vÊn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh , em rÊt mong ®­îc sù gãp ý,gióp ®ì cña c« gi¸o h­ãng dÉnvµ CBCNV trong c«ng ty gióp em cã sù nhËn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn s©u s¾c h¬n, ®ång thêi rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ,bæ Ých cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o §inh ThÞ Kim LiÔu vµ tËp thÓ CBCNV trong C«ng ty xe m¸y –xe ®¹p Thèng NhÊt vÒ sù quan t©m ,gióp ®ì hÕt søc tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh kú kiÕn tËp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất.doc