Lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay, thực trạng và kiến nghị

Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng mặt. Nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Vì thế mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư tưởng về lối sống của nhiều người. Đặc biệt ở đây tôi muốn bàn về một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày nay. Nói đến sinh viên tức là nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết về tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. Về mặt số lượng, sinh viên là một lực lượng không nhỏ. Họ là lớp người đang được đào tạo toàn diện và đầy đủ nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, khoa học Bàn về bất kì đề tài nào ta cũng phải bàn về cả hai mặt là tích cực và tiêu cực của nó. Vậy ta có thể chia lối sống của sinh viên theo hai hướng: tích cực và tiêu cực. Trước tiên ta hăy bàn về những nét tiêu cực trong đơì sống của sinh viên: Tư tưởng là vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề lớn nhất cần bàn đến. Tư tưởng của một bộ phận sinh viên còn lệch lạc. Dưới sự tác động ồ ạt của nền kinh tế thị trường, dường như giới trẻ ngày nay luôn nhìn sự vật dưới con mắt của người tư bản. Họ còn nghi ngờ vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là cái nhìn thiển cận, lệch lạc. Nhiều sinh viên đãđánh mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội. Thử hỏi những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước ma có những tư tưởng như vậy thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu?

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2958 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay, thực trạng và kiến nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÓu luËn Lèi sèng cña sinh viªn viÖt nam hiÖn nay, thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y x· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi mét tèc ®é chãng mÆt. Nã bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng luång t­ t­ëng tõ kh¾p n¬i x©m nhËp vµo. V× thÕ mµ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ng bªn c¹nh ®ã nã còng lµm thay ®æi vÒ t­ t­ëng vÒ lèi sèng cña nhiÒu ng­êi. §Æc biÖt ë ®©y t«i muèn bµn vÒ mét vÊn ®Ò rÊt ®­îc quan t©m lµ lèi sèng cña sinh viªn ngµy nay. Nãi ®Õn sinh viªn tøc lµ nãi ®Õn thÕ hÖ ®ang n¾m trong tay tri thøc cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tiÕn bé x· héi nãi chung vµ sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc nãi riªng. VÒ mÆt sè l­îng, sinh viªn lµ mét lùc l­îng kh«ng nhá. Hä lµ líp ng­êi ®ang ®­îc ®µo t¹o toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ nhÊt, bao gåm c¸c chuyªn ngµnh häc trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi, khoa häc… Bµn vÒ bÊt k× ®Ò tµi nµo ta còng ph¶i bµn vÒ c¶ hai mÆt lµ tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã. VËy ta cã thÓ chia lèi sèng cña sinh viªn theo hai h­íng: tÝch cùc vµ tiªu cùc. Tr­íc tiªn ta h¨y bµn vÒ nh÷ng nÐt tiªu cùc trong ®¬× sèng cña sinh viªn: T­ t­ëng lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn vµ còng lµ vÊn ®Ò lín nhÊt cÇn bµn ®Õn. T­ t­ëng cña mét bé phËn sinh viªn cßn lÖch l¹c. D­íi sù t¸c ®éng å ¹t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, d­êng nh­ giíi trÎ ngµy nay lu«n nh×n sù vËt d­íi con m¾t cña ng­êi t­ b¶n. Hä cßn nghi ngê vµo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §ã lµ c¸i nh×n thiÓn cËn, lÖch l¹c. NhiÒu sinh viªn ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chñ nghÜa x· héi. Thö hái nh÷ng ng­êi n¾m trong tay vËn mÖnh cña ®Êt n­íc ma cã nh÷ng t­ t­ëng nh­ vËy th× t­¬ng lai ®Êt n­íc sÏ ®i vÒ ®©u? NÐt tiªu cùc trong lèi sèng cña sinh viªn cßn thÓ hiÖn trong viÖc nh×n nhËn mét c¸ch sai lÇm vÒ gi¸ trÞ cuéc sèng. §ã lµ hiÖn t­îng sïng b¸i gi¸ trÞ vËt chÊt. NhiÒu thanh niªn lÊy ®ång tiÒn lµm th­íc ®o gi¸ trÞ trong cuéc sèng. §ã lµ thang gi¸ trÞ cña x· héi t­ b¶n chñ nghÜa. Trong x· héi Êy, kÎ cã tiÒn lµ kÎ m¹nh. ChÝnh v× thÕ, kh«ng Ýt sinh viªn con nhµ giµu ®· sö dông ®ång tiÒn g©y ra nhiÒu chuyÖn sai tr¸i: mua ®iÓm, chÌn Ðp b¹n bÌ…Lèi sèng h­ëng thô dÉn ®Õn nhiÒu vÊn ®Õ tiªu cùc kh¸c trong sinh viªn. TÖ n¹n x· héi, th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng x¶y ra nhiÒu trong sinh viªn. Chñ nghÜa c¸ nh©n cã xu h­íng t¨ng trong giíi trÎ ngµy nay. NhiÒu ng­êi chØ quan t©m tíi nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n truíc m¾t mµ quªn mÊt lîi Ých tËp thÓ, thËm chÝ chµ ®¹p lªn lîi Ých cña ng­íi kh¸c. V× ®ång tiÒn, v× lîi Ých c¸ nh©n, mét sè thanh niªn cßn bÊt chÊp tÊt c¶: luËt ph¸p, gia ®×nh, b¹n bÌ…Mét sè kh¸c sèng kh«ng ®éng ch¹m ®Õn ai, nh­ng còng kh«ng quan t©m ®Õn ai. ChØ cÇn biÕt ®Õn m×nh, cßn ng­êi kh¸c th× mÆc kÖ kiÓu “®Ìn nhµ ai nÊy r¹ng”. §iÒu ®ã còng khã mµ chÊp nhËn ®­îc trong mét ®Êt n­íc theo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Lèi sèng thùc dông trong sinh viªn b¾t nguån tõ cuéc sèng g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Sïng b¸i ®ång tiÒn, lµm tÊt c¶ ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cña m×nh bÊt chÊp thñ ®o¹n; coi nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc n¶y sinh trong cuéc sèng lµ tÊt yÕu kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ thiÕu mµ cßn rÊt quan träng vµ h÷u Ých trong viÖc ®¹t môc ®Ých c¸ nh©n. C¸i nh×n thùc tÕ kh«ng ¶o t­ëng viÓn v«ng, kh«ng m¬ méng hãa sù viÖc lµ ®iÒu tèt, song tíi møc thùc dông th× l¹i lµ chuyÖn kh¸c. Th¸i ®é bi quan, ch¸n ®êi xuÊt hiÖn ë mét sè sinh viªn còng cÇn ph¶i phª ph¸n. Trong khi phÇn lín thanh niªn ®Òu cè g¾ng sèng vµ häc tËp v× t­¬ng lai, Ýt nhÊt v× lîi Ých cña b¶n th©n, th× l¹i cã nh÷ng ng­êi chØ v× nh÷ng chuyÖn nhá nhÆt kh«ng ®©u mµ kh«ng tha thiÕt g× cuéc sèng. §«i khi chØ v× bÞ thÊt t×nh hay kh«ng ®¹t ®­îc mét ®iÒu mong muèn mµ hä co m×nh l¹i thê ¬ víi cuéc sèng xung quanh thËm chÝ nhiÒu ng­êi ngèc nghÕch cßn t×m ®Õn c¸i chÕt. Nh÷ng chuyÖn nh­ thÕ nghe thËt nùc c­êi nh­ng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi. Theo c¸c con sè thèng kª th× c¸c vô tù tö trong sinh viªn x¶y ra ngµy cµng nhiÒu, nguyªn nh©n cña c¸c vô tù tö ®ã th­êng lµ do chuyÖn t×nh c¶m ®æ vì. Qua ®©y t«i chØ muèn nãi mét c©u víi nh÷ng ai ®ang trong t×nh tr¹ng nh­ vËy: “H·y sèng l¹i ®i, sèng nh­ thÕ kh«ng ®­îc ®©u”. Nh­ t«i ®· nãi ë trªn viÖc j còng ph¶i xÐt trªn hai mÆt, kh«ng thÓ chØ khen mµ kh«ng chª vµ ng­îc l¹i. Ta h·y tiÕp tôc xÐt vÒ nh­ng mÆt tÝch cùc: §iÓm næi bËt ®Çu tiªn khi ta nghÜ vÒ sinh viªn, ®ã lµ nh÷ng con ng­êi n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. ChÝnh sinh viªn lµ nh÷ng ng­êi tiªn phong trong mäi c«ng cuéc c¶i c¸ch, ®æi míi vÒ kinh tÕ, gi¸o dôc…Trong ®Çu hä lu«n ®Çy ¾p c¸c ý t­ëng ®éc ®¸o vµ thó vÞ; vµ hä tËn dông mäi c¬ héi ®Ó biÕn c¸c ý t­ëng Êy thµnh hiÖn thùc. Kh«ng chØ chê ®îi c¬ héi ®Õn, hä cßn tù m×nh t¹o ra c¬ héi.§· cã nhiÒu sinh viªn nhËn ®­îc b»ng ph¸t minh , s¸ng chÕ; vµ kh«ng Ýt trong sè nh÷ng ph¸t minh Êy ®­îc ¸p dông, ®­îc biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých trong thùc tiÔn. Víi thÕ m¹nh lµ ®­îc ®µo t¹o võa toµn diÖn võa chuyªn s©u, sinh viªn cã mÆt trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. Trong häc tËp, sinh viªn kh«ng ngõng tù ®æi míi ph­¬ng phÊp häc sao cho l­îng kiÕn thøc hä thu ®­îc lµ tèi ®a. Kh«ng chê ®îi, thô ®éng dùa vµo thÇy c«, hä tù m×nh ®äc s¸ch, nghiªn cøu, lÊy th«ng tin, tµi liÖu tõ mäi nguån. PhÇn lín sinh viªn ®Òu cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao víi mäi m«i tr­êng sinh sèng vµ häc tËp. Hä kh«ng chØ häc tËp trong mét ph¹m vi hÑp ë tr­êng, líp; giíi trÎ ngµy nay lu«n ph¸t huy tinh thÇn häc tËp ë mäi n¬i, mäi lóc. Kh«ng chØ lÜnh héi tri thøc cña nh©n lo¹i, sinh viªn ViÖt Nam cßn tiÕp thu nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp trong mäi lÜnh vùc kh¸c nh­ v¨n hãa, nghÖ thuËt… Sù n¨ng ®éng cña sinh viªn cßn ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­ y tÕ, tõ thiÖn…Ngoµi giê häc, nh÷ng sinh viªn-tuyªn truyÒn viªn hiÕn m¸u nh©n ®¹o l¹i ng­îc xu«i ®i l¹i mang kiÕn thøc vÒ hiÕn m¸u ®Õn mäi ng­êi, mäi nhµ… B»ng sù n¨ng ®éng, sinh viªn lu«n tù cËp nhËt th«ng tin, kiÕn thøc, lµm míi m×nh phï hîp víi sù thay ®ái vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Râ rµng, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o lµ nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt cña sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. Sinh viªn d¸m nghÜ , d¸m lµm, d¸m chÞu thö th¸ch. C¸c ý t­ëng ®éc ®¸o kh«ng chØ n»m trong suy nghÜ mµ lu«n ®­îc thö nghiÖm trong thùc tÕ. Cã thÓ thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i, song hä kh«ng hÒ chïn b­íc. Víi hä, mçi lÇn thÊt b¹i l¹i lµm hä tù tin h¬n víi nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. T¸o b¹o nh­ng kh«ng liÒu lÜnh. Tr­íc khi thùc hiÖn mét viÖc g×, hä lu«n tÝnh to¸n, xem xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch thËn träng. Nãi r»ng t¸o b¹o, nghÜa lµ tr­íc ®ã ch­a cã ai d¸m lµm, d¸m thö nghiÖm, hä lµ ng­êi ®Çu tiªn thùc hiÖn, chø kh«ng ph¶i hä ®©m ®Çu thùc hiÖn mét viÖc mµ hä kh«ng biÕt tØ lÖ thµnh c«ng cña m×nh. Khi c¶m thÊy m×nh ®· cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, hä míi b¾t tay vµo thùc hiÖn. Mét ®iÒu quan träng ®¸ng nãi ë ®©y, ®ã lµ nÕu gÆp rñi ro thÊt b¹i th× hä s½n sµng chÊp nhËn nh­ mét chuyÖn ®­¬ng nhiªn tÊt yÕu sÏ x¶y ra, tøc lµ cã thÊt b¹i th× thÊt b¹i Êy còng n»m trong kÕ ho¹ch. Hä d¸m nh×n th¼ng vµo thÊt b¹i vµ v­ît qua nã. Tãm l¹i, t¸o b¹o vµ tù tin còng lµ ®iÓm rÊt ®¸ng quý trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam. Thø ba, phong c¸ch ®éc lËp trong cuéc sèng còng nh­ trong häc tËp còng gãp phÇn x©y dùng mét h×nh t­îng ®Ñp vÒ sinh viªn ViÖt Nam. Kh«ng gièng nh­ sinh viªn c¸c thÕ hÖ tr­íc chØ biÕt sèng phô thuéc vµo gia ®×nh, sinh viªn ngµy nay ®· biÕt th©n tù lËp th©n. Kh«ng chØ riªng viÖc häc tËp, mµ mäi vÊn ®Ò kh¸c trong cuéc sèng ®Òu ®­îc sinh viªn gi¶i quyÕt trong sù chñ ®éng. NÕu nh­ trong qu¸ khø, sinh viªn cßn chê ®îi tiÒn chu cÊp cña gia ®×nh mçi ®Çu th¸ng th× ngµy nay mäi chuyÖn d­êng nh­ ®· kh¸c ®i rÊt nhiÒu. Ngoµi giê häc, hä t×m viÖc lµm kiÕm thªm tiÒn mua s¸ch vë hay phôc vô cho nh÷ng chi tiªu th­êng ngµy kh¸c. NhiÒu ng­êi kh«ng chØ lo ®­îc cho b¶n th©n mµ cßn cã thÓ gióp ®ì nh÷ng ng­êi b¹n kh¸c thiÖt thßi h¬n m×nh, hay gióp ®ì gia ®×nh ngay c¶ khi hä vÉn cßn ngåi trong g¶ng ®­êng ®¹i häc. Nh÷ng con ng­êi Êy thËt ®¸ng kh©m phôc, xøng ®¸ng trë thµnh nh÷ng g­¬ng mÆt tiªu biÓu ®¹i diÖn cho sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. Ngoµi ra, sinh viªn ViÖt Nam cßn ®­îc thõa h­ëng mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ®ã lµ truyÒn thèng hiÕu häc. Sinh viªn ViÖt Nam mäi thêi ®¹i lu«n ham häc, ham hiÓu biÕt. Hä khao kh¸t t×m tßi, kh¸m ph¸ ch©n trêi tri thøc. Hä say mª víi nh÷ng ®iÒu míi l¹. Thña x­a häc trß nghÌo kh«ng cã tiÒn mêi thÇy d¹y, ®øng ngoµi líp häc nghe trém lêi thÇy gi¶ng bªn trong. Kh«ng cã tiÒn mua s¸ch vë, dÇu ®Ìn, hä lÊy que lµm bót, lÊy lÊ lµm vë, lÊy ®om ®ãm lµm ®Ìn. TÊt c¶ ®Òu v× lßng ham häc, ham kiÕn thøc. Ngµy nay tuy ®iÒu kiÖn häc ®· tèt h¬n cha «ng nh­ng sinh viªn ViÖt Nam vÉn ph¶i v­ît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸c ®Ó ®Õn víi ch©n trêi tri thøc. Cã nh÷ng ng­êi dï bÞ tËt nguyÒn vÉn ®i häc nh­ bao b¹n bÌ cïng trang løa kh¸c, hä kh«ng nh÷ng tÇn mµ kh«ng phÕ mµ cßn trë thµnh nh÷ng sinh viªn giái, lµm ®­îc nhiÒu ®iÒu cho gia ®×nh, ®Êt n­íc. Cã nh÷ng ng­êi dï gia ®×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt h¹nh, khiÕn hä ph¶i b«n ba kiÕm sèng kh«ng ®­îc häc hµnh ®Õn n¬i ®Õn chèn vÉn mang trong m×nh kh¸t väng ®­îc chiÕm lÜnh tri thøc nh©n lo¹i; vµ khi cã c¬ héi hä l¹i ®i häc trë l¹i, víi niÒm h¹nh phóc lín lao. Ham häc, ham hiÓu biÕt chÝnh lµ ®éng lùc cho viÖc lÜnh héi tri thøc cña sinh viªn. Kh«ng tháa m·n víi nh÷ng g× ®­îc d¹y trong truêng, hä tù m×nh häc thªm bªn ngoµi, qua s¸ch b¸o, qua b¹n bÌ kh¾p n¬i. Thªm vµo ®ã, siªng n¨ng cÇn cï, chÞu th­¬ng chÞu khã cña sinh viªn ViÖt Nam còng lµ mét ®øc tÝnh cÇn ®­îc nãi ®Õn. NhiÒu sinh viªn sinh ra ë nh÷ng miÒn ®Êt cßn nghÌo khã cña ®Êt n­íc nh­ng hä biÕt kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n Êy ®Ó häc tèt. Kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng sinh viªn víi nh÷ng b÷a c¬m chØ hai ngh×n ®ång mµ ngµy ngµy vÉn ®Õn gi¶ng ®­êng ®Òu ®Æn, vÉn cã mÆt t¹i th­ viÖn tr­êng mçi buæi chiÒu, tèi tèi vÉn ®¹p xe ®i d¹y thªm hay lµm thªm. BiÕt m×nh kh«ng ®­îc nh­ b¹n bÌ, cã nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i riªng phôc vô häc tËp, nh÷ng sinh viªn nghÌo tËn dông mäi nguån trî gióp tõ nhµ tr­êng, m­în tµi liÖu cña b¹n bÌ, tËn dông sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc khuyÕn häc. Sèng vµ häc tËp trong bao khã kh¨n, nhiÒu sinh viªn vÉn gi÷ v÷ng vµ liªn tôc lµ sinh viªn xuÊt s¾c trong nhiÒu n¨m häc ®¹i häc, cao ®¼ng. Hä thùc sù xøng ®¸ng nhËn ®­îc sù kh©m phôc, ng­ìng mé tõ tÊt c¶ mäi ng­êi. Råi, ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng sinh viªn ViÖt Nam ®i du häc ë n­íc ngoµi. B¹n bÌ quèc tÕ lu«n nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng cÇn cï cña sinh viªn ViÖt Nam víi sù khen ngîi vµ kh©m phôc ch©n thµnh. §øc tÝnh Êy còng b¾t nguån tõ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ngµy cµng ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy bëi thannh niªn ViÖt Nam. Mét biÓu hiÖn tÝch cùc n÷a trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam lµ phong c¸ch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Kh«ng chØ sinh viªn mµ giíi trÓ ngµy nay nãi chung ®Òu thÝch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §ã lµ mét thÕ m¹nh kh«ng ph¶i mäi tÇng líp ®Òu cã ®­îc. Ph¶i thùc sù cã tri thøc vµ ®ñ tù tin th× míi d¸m tù kh¼ng ®Þnh m×nh. S¸nh ngang vai cïng c¸c tÇng giíi kh¸c, sinh viªn ViÖt Nam lu«n t¹o ra ®­îc thÕ ®øng cho m×nh. Dï trong bÊt cø lÜnh vùc nµo sinh viªn còng tù tin vµo tiÕng nãi cña m×nh. Hä ®· chøng minh cho chóng ta thÊy ®­îc søc m¹nh cña hä, vai trß to lín cña hä trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc vµ ph¸t triÓn x· héi. Chóng ta kh«ng thÓ coi th­êng hay h¹ thÊp vai trß quan träng cña sinh viªn. Lèi sèng hiÖn ®¹i, míi mÎ cña sinh viªn ViÖt Nam ngµy nay còng lµ mét ®iÒu tèt. Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng céng víi sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, c¬ chÕ tho¸ng, më trong lèi sèng gióp cho sinh viªn ViÖt Nam dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc còng nh­ tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Cuéc sèng h­íng ngo¹i t¹o thuËn lîi cho viÖc theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña n­íc ngoµi nãi riªng vµ tiÕn bé cña toµn x· héi nãi chung. Chóng ta kh«ng cßn lo sî sÏ bÞ tôt hËu hay chËm tiÕn so víi c¸c n­íc kh¸c. §Æc biÖt lµ trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ, toµn cÇu hãa hiÖn nay th× lèi sèng hiÖn ®¹i lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Nh­ vËy, ta cã thÓ nãi lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn tÝch cùc ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong ®a sè sinh viªn. Nhµ tr­êng lµ n¬i cã nhiÖm vô ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ c«ng d©n míi, ng­êi chñ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. Kh«ng chØ cung cÊp kiÕn thøc vÒ c¸c vÊn ®Ò khoa häc, x· héi, nh÷ng tri thøc míi nhÊt, cËp nhËt nhÊt cña nh©n lo¹i mµ nhµ tr­êng cßn cã nhiÖm vô gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng cho thanh niªn, sinh viªn. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ph¶i lµ tiªu chuÈn tr­íc tiªn cña nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ trong thanh niªn, sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. §©y lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ c¬ b¶n cña nhµ tr­êng, cña hÖ thèng gi¸o dôc n­íc ta. V× vËy, trong c¸c néi dung, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa… ph¶i lµm cho quan ®iÓm trªn thÊm nhuÇn vµo mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña sinh viªn. Nhµ tr­êng cÇn gi¸o dôc cho sinh viªn thÊy r»ng ®Ó cã ®­îc cuéc sèng hßa b×nh, ®éc lËp nh­ ngµy nay biÕt bao thÕ hÖ cha «ng ®· ph¶i ng· xuèng ®æi b»ng x­¬ng m¸u. Tõ ®ã, gióp sinh viªn nhËn thøc ®­îc nhiÖm vô cña m×nh lµ ph¶i gi÷ g×n, b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp tù do cña Tæ quèc; quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, v× mét n­íc ViÖt Nam d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh. §©y chÝnh lµ ®Þnh h­íng gi¸ trÞ sèng ch©n chÝnh, lý t­ëng sèng cao ®Ñp cÇn cã trong thanh niªn, sinh viªn. ViÖc gi¸o dôc cho sinh viªn cã mét c¸i nh×n ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng còng lµ mét nhiÖm vô quan träng cña nhµ tr­êng. HiÖn nay, bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn biÕt yªu lao ®éng, cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi ng­êi lao ®éng th× vÉn cßn mét så sinh viªn cã biÓu hiÖn ng­îc l¹i. Mét sè l­êi lao ®éng, coi lao ®éng lµ g¸nh nÆng; nh×n ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng thñ c«ng tay ch©n víi con m¾t coi th­êng khinh miÖt. Nhµ tr­ßng cÇn kªt hîp gi¸o dôc kiÕn thøc víi gi¸o dôc lao ®éng thùc tiÔn, nh½m x©y dùng trong sinh viªn t×nh yªu lao ®éng. Dï lµm g×, ë ®©u, con ng­êi cã hiÓu biÕt, cã tù träng ®Òu ph¶i biÕt lÊy hiÖu qu¶ hµnh ®éng cña m×nh lµm th­íc ®o gi¸ trÞ. Yªu lao ®éng, lao ®éng hÕt m×nh, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ cao… ph¶i lµ ®Þnh h­íng gi¸ tÞ sèng th­êng trùc cña ng­êi sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. ý thøc, tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ cao lµ chuÈn gi¸ trÞ chung cho mäi thêi ®¹i vµ l¹i cµng ®ßi hái h¬n víi x· héi n­íc ta. ViÖc gi¸o dôc trong nhµ tr­ßng cßn cÇn tËp trung vµo tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña ®¹o ®øc. CÇn x©y dùng trong sinh viªn tr­íc hÕt lµ lßng nh©n ¸i yªu th­¬ng con ng­êi nãi chung, yªu ®ång bµo, ®ång chÝ. X· héi x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ dùa trªn chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong x· héi nµy lµ mèi quan hÖ tËp thÓ t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, v× thÕ lßng nh©n ¸i yªu th­¬ng con ng­êi lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc mµ sinh viªn ViÖt Nam cÇn ph¶i ®­îc gi¸o dôc lµ tiªu chuÈn ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa: cÇn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t­. Nh­ng nh©n tè Êy lµ c¬ së kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó x©y dùng lèi sèng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè Êy ®èi víi con ng­êi lu«n lu«n diÔn ra trong mét m«i tr­êng x· héi cô thÓ, phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña m«i tr­êng Êy, nh­ng ®ång thêi l¹i lµ mét t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi nh÷ng quan hÖ x· héi- kinh tÕ. §ång thêi còng cÇn ph¶i nãi ®Õn viÖc gi¸o dôc mét lý t­ëng thÈm mü tèt ®Ñp cho sinh viªn. X©y ph¶i ®i ®«i víi chèng. Trong gi¸o dôc nhµ tr­êng cÇn nghiªm kh¾c, kiªn quyÕt h¬n n÷a trong viÖc xö lý vµ gi¸o dôc nh÷ng thµnh phÇn bÊt h¶o trong sinh viªn. Thùc tÕ cho thÊy viÖc l¬i lµ trong gi¸o dôc ý thøc lu«n dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«n l­êng. Tuy nhiªn, ®Ó c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ®­îc hiÖu qu¶, kh«ng g× tèt h¬n lµ viÖc ng­êi gi¸o viªn ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng cho sinh viªn noi theo. H·y thö nghÜ xem, khã cã thÓ cã nh÷ng sinh viªn ­u tó trong mét nhµ tr­êng mµ n¬i ®ã xuÊt hiÖn vµ tån t¹i nh÷ng ®iÒu tiªu cùc ngay trong néi bé gi¸o viªn. HiÖn t­îng tho¸i hãa b¶n chÊt ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa trong ®éi ngò nh÷ng ng­êi thÇy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y d­êng nh­ ®· trë thµnh vÊn ®Ò nãng hæi. HiÖn t­îng mua ®iÓm, b¸n ®iÓm kh«ng lÏ chØ x¶y ra gi÷a c¸c sinh viªn víi nhau mµ kh«ng hÒ cã sù tiÕp tay nh÷ng ng­êi thÇy nh­ thÕ? Râ rµng, ®Ó viÖc gi¸o dôc sinh viªn ®­îc hiÖu qu¶, song song víi viÖc nghiªm kh¾c ®èi víi häc sinh, sinh viªn, nhµ tr­êng còng cÇn ph¶i nghiªm kh¾c ®èi víi t×nh tr¹ng tiªu cùc x¶y ra trong chÝnh ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng. Bªn c¹nh viÖc xö lý, kiÓm ®iÓm, ph¹t nhµ tr­êng cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c biÓu d­¬ng khen th­ëng nh÷ng sinh viªn, gi¸o viªn kh«ng chØ giái chuyªn m«n ngiÖp vô mµ cßn cã tinh thÇn ®¹o ®øc tèt nh­: cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c, häc tËp, cã hµnh ®éng, hµnh vi cö chØ cao ®Ñp. ViÖc lµm nµy cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch sinh viªn, gi¸o viªn x©y dùng cho m×nh lèi sèng lµnh m¹nh, ®óng mùc; ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tÝch cùc cña m×nh. Sèng trong mét tËp thÓ mµ xung quanh m×nh cã bao nhiªu g­¬ng s¸ng nh­ thÕ h¼n sÏ khã cã sinh viªn nµo l¹i kh«ng tiÕn bé, tÝch cùc trong suy nghÜ còng nh­ hµnh ®éng. Vai trß cña nhµ tr­êng víi hÖ thèng gi¸o dôc cña nã thùc sù quan träng vµ gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o. §Ó ph¸t huy ®­îc vai trß Êy, nhµ tr­êng cÇn x©y dùng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c nh©n tè kh¸c nh­ x· héi, gia ®×nh. Nhµ tr­êng- gia ®×nh- x· héi lµ nh÷ng nh©n tè quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi trong c«ng t¸c gi¸o dôc tri thøc, ®¹o ®øc, t­ t­ëng cho sinh viªn. Tuy nhiªn, nãi tíi nh©n tå nµo ®i ch¨ng n÷a, b¶n th©n sinh viªn vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc x©y dùng cho m×nh mét lèi sèng v¨n hãa lµnh m¹nh, tÝch cùc. Sinh viªn, tù th©n hä ph¶i nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, tõ ®ã cã nh÷ng h­íng ®i ®óng ®¾n cho m×nh. Tr­íc hÕt, thanh niªn, sinh viªn ph¶i ý thøc ®­îc vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng, b¶o vÖ ®Êt n­íc. Thanh niªn, sinh viªn häc sinh chóng ta chÝnh lµ nh÷ng ng­êi chñ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, ng­êi sÏ chÌo l¸i con thuyÒn ®Êt n­íc. V× vËy chóng ta ph¶i cã mét lý t­ëng M¸c xÝt v÷ng ch¾c, ph¶i thÇm nhuÇn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®Ó lµm kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña m×nh. Ph¶i x©y dùng cho m×nh mét quan ®iÓm giai cÊp râ rµng, ®øng trªn lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó nh×n nhËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Cã lý t­ëng vµ t­ t­ëng ®óng ®¾n nh­ vËy, thanh niªn, sinh viªn míi cã nÒn t¶ng ®Ó trë thµnh ng­êi chñ cña ®Êt n­íc. §Ó trë thµnh nh÷ng con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa nh­ môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta hiÖn nay, sinh viªn ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tri thøc cho m×nh; ph¶i n¾m v÷ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, cã tr×nh ®é lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. Con ng­êi míi ViÖt Nam bao giê còng quý träng sù s¸ng t¹o, lµm giµu trÝ tuÖ, t©m hån, m·i m·i nu«i trong lßng nh÷ng hoµi b·o lín ®Ó phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. ThÊm nhuÇn lêi d¹y cña Lªnin: “Dï thÕ nµo chóng ta còng ph¶i tù ®Æt cho m×nh nhiÖm vô…thø nhÊt lµ: häc, thø hai lµ: häc, thø ba còng lµ: häc vµ sau ®ã kiÓm tra ®Ó kiÕn thøc cña chóng ta kh«ng chØ lµ mét tõ ng÷ v« dông hoÆc mét c©u nãi hîp “mèt”… ®Ó kiÕn thøc thÊm s©u vµo m¸u thÞt thùc sù vµ hoµn toµn biÕn thµnh yÕu tè cÊu thµnh cña ®êi sèng.” Thùc tÕ chóng ta thÊy con ng­êi míi ViÖt Nam trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh ®· quyÕt t©m häc tËp kh«ng nh÷ng chØ ®Ó hiÓu biÕt khi b­íc ch©n vµo ®êi mµ cßn muèn chiÕm lÜnh ®Ønh cao cña trÝ tuÖ khoa häc ®Ó tr¶ nî cho ®êi, cèng hiÕn cho ®êi b»ng viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. §ã chÝnh lµ ý thøc tån vong vµ ph¸t triÓn cña n­íc ViÖt Nam míi. MÆt kh¸c, sinh viªn chóng ta cÇn ®Êu tranh kh«ng khoan nh­îng chèng mäi biÓu hiÖn tiªu cùc ë mäi n¬i mäi lóc, kh«ng lµm ng¬ tr­íc nh÷ng ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt, v« ®¹o ®øc, ph¶n v¨n hãa, ®ång thêi ph¶i b¶o vÖ lÏ ph¶i, b¶o vÖ gi¸ trÞ cña c¸i ®Ñp, b¶o vÖ gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng, t«n träng phong tôc tËp qu¸n míi. Sinh viªn cÇn kÕt hîp viÖc n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé, rÌn luyÖn thÕ giíi quan vµ rÌn luyÖn theo tiªu chuÈn ®¹o ®øc trong x· héi. ViÖc héi nhËp kinh tÕ, xu h­íng toµn cÇu hãa diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p n¬i kÐo theo kh«ng chØ nh÷ng ­u ®iÓm mµ cßn cã c¶ nh÷ng mÆt tr¸i tiªu cùc cña nã. C¸c gi¸ trÞ v¨n hãa nhiÒu khi bÞ ®¶o lén, c¸c luång t­ t­ëng xÊu dÔ x©m nhËp. KÎ thï cña chóng ta cã thÓ lîi dông c¬ héi nµy ®Ó tiÕn hµnh chèng ph¸ ta d­íi mäi h×nh thøc, mµ ®èi t­îng chñ yÕu vµ dÔ bÞ ®¸nh gôc nhÊt l¹i chÝnh lµ thanh niªn, sinh viªn. B»ng søc m¹nh cña ®ång tiÒn, nh÷ng c¸m dç cña thó sèng h­ëng l¹c chóng dÔ dµng l«i kÐo giíi trÎ vµo nh÷ng c¹m bÉy nguy hiÓm. Kh«ng cã b¶n lÜnh, thanh niªn, sinh viªn sÏ bÞ khuÊt phôc, chÞu ®Çu hµng vµ ®¸nh mÊt m×nh. Chóng ta ph¶i cã chÝnh kiÕn, ph¶i lu«n ®Ò cao c¶nh gi¸c, ph¶i tin vµo b¶n th©n m×nh. Bªn c¹nh ®ã nhµ tr­êng còng ph¶i lu«n bªn c¹nh ®Ó gióp sinh viªn ph©n biÖt ®óng sai, ®©u lµ con ®­êng ®óng cÇn ®i. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ vµ ý kiÕn cña c¸ nh©n t«i vÒ lèi sèng cña sinh viªn hiÖn nay. ý thøc ®ùoc tr¸ch nhiÖm cña sinh viªn còng nh­ tÇng líp trÎ, t«i nhËn thøc ®­îc r»ng c¸ nh©n t«i cßn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLối sống của sinh viên việt nam hiện nay, thực trạng và kiến nghị.DOC
Luận văn liên quan