Luận án Ảnh hưởng của tài chính toàn diện đến chính sách tiền tệ - Nghiên cứu trường hợp tại các nước đang phát triển

Bên cạnh các đóng góp mới về mặt khoa học cũng như thực tiễn, luận án tồn tại một vài giới hạn. Mặc dù, các giới hạn này không làm ảnh hưởng kết quả, ý nghĩa của luận án, thế nhưng nội dung này cũng cần được cần xem xét để bổ sung thêm các hướng nghiên cứu mới. Thứ nhất, luận án xem xét ảnh hưởng của mức độ tài chính toàn diện đến hai giai đoạn truyền dẫn lãi suất của CSTT, chưa kiểm tra đến khía cạnh tác động phân phối (distributional impact) của CSTT. Bởi lẽ, theo Loukoianova và cộng sự (2018), về mặt lý thuyết mặc dù các kênh truyền dẫn chính sách khác nhau không chỉ ra tác động đồng nhất của CSTT đối với phân phối thu nhập, khiến việc xác định và định lượng tác động tổng hợp phải phân tích dựa trên thực nghiệm, nhưng các nghiên cứu cũng hàm ý rằng khi phạm vi tiếp cận rộng hơn của các DVTC thì tác động phân phối của CSTT có khả năng bị ảnh hưởng . Thứ hai, như đã đề cập trong phần 2.1.3.2, Chương 2, có sự đồng thuận từ góc độ chính sách, tài chính toàn diện cũng bao gồm khía cạnh chất lượng DVTC. Thế nhưng, do những hạn chế về dữ liệu, nên việc đo lường khía cạnh này là một thách thức. Mặc dù, có những hạn chế như vậy, nhưng luận án đã cố gắng tạo ra bộ FI index tổng hợp tương đối khách quan. Và tin rằng khi có một bộ dữ liệu đầy đủ thông tin về khía cạnh chất lượng DVTC sẽ hữu ích cho việc đánh giá tốt hơn nữa về tài chính toàn diện. Ngoài ra, mẫu nghiên cứu của luận án này chỉ gồm 39/137 các quốc gia đang phát triển, chưa bao gồm hết tất cả do dữ liệu của các quốc gia không đủ theo thời gian, nhất là đối với dữ liệu về dịch vụ tiền di động (mobile money) hay các DVTC kỹ thuật số khác. Vì thế, việc FAS (IMF) cải thiện báo cáo về dữ liệu hiện có, sẽ góp phần giúp các nghiên cứu giải quyết được hạn chế này.

docx209 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ảnh hưởng của tài chính toàn diện đến chính sách tiền tệ - Nghiên cứu trường hợp tại các nước đang phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Press. Bùi Duy Hưng (2016). Financial inclusion and the effectiveness of monetary policy in Vietnam: An Empirical Analysis. Division of Economic. Banking Academy. Hanoi, 1-15. Cahyadin, M. (2020). The linkage between globalisation and financial inclusion: Do inequality and institutions matter? Economic Journal of Emerging Markets,12(2), 220-233. Camara, N., & Tuesta, D. (2014). Measuring financial inclusion: A muldimensional index. BBVA Research Paper, (14/26), 1-36. Camara, N., & Tuesta, D. (2015). Factors that matter for financial inclusion: Evidence from Peru. Aestimatio, (10), 10-31. Camara, N., & Tuesta, D. (2018). Measuring financial inclusion: a multidimensional index. IFC Bulletins chapters, 47, 1-23. Campbell, T. S., & Kracaw, W. A. (1982). Information production, market signalling, and the theory of financial intermediation: A reply. The journal of Finance, 37(4), 1097-1099. Can, U., Bocuoglu, M. E., & Can, Z. G. (2020). How does the monetary transmission mechanism work? Evidence from Turkey. Borsa Istanbul Review, 20(4), 375-382. Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. The views expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect those of the ECB or the Eurosystem. Emerald Group Publishing Limited. Cas, S. M., Carrión-Menéndez, A., & Frantischek, F. (2011). The Policy Interest-Rate Pass-Through in Central America. IMF Working Papers, 2011(240), 1-21. Catão, L., Laxton, D., & Pagan, A. (2008). Monetary Transmission in an Emerging Targeter: The Case of Brazil. IMF Working Papers, 2008(191). Cavoli, T., Gopalan, S., & Rajan, R. S. (2019). Does Financial Inclusion Amplify Output Volatility in Emerging and Developing Economies? Open Economies Review, 1-30. Cecchetti, S. G. (1995). Distinguishing theories of the monetary transmission mechanism. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 77, 83-83. Cecchetti, S. G. (1999). Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism. Economic Policy Review, 5(2), 9-28. Cecchetti, S. G., & Krause, S. (2002). Central bank structure, policy efficiency, and macroeconomic performance: exploring empirical relationships. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 84(4), 47-60. Cecchetti, S. G., Schoenholtz, K. L., & Fackler, J. (2014). Money, banking, and financial markets. 4th edition (January 7, 2014). McGraw-Hill Education. NewYork, USA. Chaudhry, S. M., Ahmed, R., Shafiullah, M., & Huynh, T. L. D. (2020). The impact of carbon emissions on country risk: Evidence from the G7 economies. Journal of Environmental Management, 265, 110533. Chauvet, L., & Jacolin, L. (2017). Financial Inclusion, Bank Concentration, and Firm Performance. World Development, 97, 1-13. Christoffel, K., Coenen, G., & Warne, A. (2008). The New Area-Wide Model of the euro area: a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis. European Central Bank. Working Paper Series (No. 944). Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. Journal of economic literature, 37(4), 1661-1707. Cocris, V., & Nucu, A. E. (2013). Interest rate channel in Romania: assessing the effectiveness transmission of monetary policy impulses to inflation and economic growth. Theoretical & Applied Economics, 20(2). Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. The NewYork Academy of Science. NewYork, US. Cook, T., & Hahn, T. (1989). The effect of changes in the federal funds rate target on market interest rates in the 1970s. Journal of monetary economics, 24(3), 331-351. Cottarelli, C., & Kourelis, A. (1994). Financial structure, bank lending rates, and the transmission mechanism of monetary policy. Staff Papers, 41(4), 587-623. Das, S., & Cashin, P. (2015). Monetary Policy in India: Transmission to Bank Interest Rates. IMF Working Papers, 2015(129). Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press Inc. New York: Oxford. De Koker, L., & Jentzsch, N. (2013). Financial inclusion and financial integrity: Aligned incentives? World development, 44, 267-280. Della Peruta, M. (2018). Adoption of mobile money and financial inclusion: a macroeconomic approach through cluster analysis. Economics of Innovation and New Technology, 27(2), 154-173. Demary, M. (2010). The interplay between output, inflation, interest rates and house prices: international evidence. Journal of Property Research, 27(1), 1-17. Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring financial inclusion: The Global Findex Database. No. WPS6025, 1-60. The World Bank. Washington, DC. Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. Brookings Papers on Economic Activity, 2013(1), 279-340. Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: measuring financial inclusion around the world (No. 7255). The World Bank. Washington, DC. Demirguc-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar, and Jake Hess. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. No. 126033, pp. 1-151. The World Bank. Washington, DC. Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The global findex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the Age of COVID-19. World Bank Publications. Washington, DC. Di Bartolomeo, G., & Rossi, L. (2006). Efficacy of Monetary Policy and Limited Asset Market Participation: Neoclassical vs. Keynesian Effects. Keynesian Effects (January 2006). Disyatat, P., & Vongsinsirikul, P. (2003). Monetary policy and the transmission mechanism in Thailand. Journal of Asian Economics, 14(3), 389-418. Domac, I., Isiklar, G., & Kandil, M. (2019). On the potential and Limitations of monetary policy in Turkey. Middle East Development Journal, 11(2), 220-235. Donovan, K. (2012). Mobile money for financial inclusion. Information and Communications for development, 61(1), 61-73. Dymski, G. A. (2005). Financial globalization, social exclusion and financial crisis. International Review of Applied Economics, 19(4), 439-457. Edge, R. M., Kiley, M. T., & Laforte, J. P. (2010). A comparison of forecast performance between federal reserve staff forecasts, simple reduced‐form models, and a DSGE model. Journal of Applied Econometrics, 25(4), 720-754. Egert, B., & MacDonald, R. (2006). Monetary Transmission Mechanism in Transition Economies: Surveying the Surveyable. MNB Working Papers, (2006/5). Available from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/83596/1/515466514.pdf Ehrmann, M., Gambacorta, L., Martinéz Pagés, J., Sevestre, P., & Worms, A. (2001). Financial systems and the role of banks in monetary policy transmission in the euro area (No. 105). ECB Working Paper. Elsherif, M. (2019). The Relationship between Financial Inclusion and Monetary Policy Transmission: The Case of Egypt. In Proceedings of International Academic Conferences (No. 9010737). International Institute of Social and Economic Sciences, 91-128. Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54. Espinosa-Vega, M. A., & Rebucci, A. (2003). Retail Bank Interest Rate Pass-Through: Is Chile Atypical? IMF Working Papers, 2003(112). Evans, C. L., & Marshall, D. A. (1998, December). Monetary policy and the term structure of nominal interest rates: evidence and theory. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (49), 53-111. North-Holland. Evans, A. J. (2014). Markets for Managers: A Managerial Economics Primer. John Wiley & Sons Ltd. Evans, O. (2016). The Effectiveness of Monetary Policy in Africa: Modeling the Impact of Financial Inclusion. Iranian Economic Review, 20(3), 327-337. Fisher, I., & Brown, H. G. (1912). The Purchasing Power of Money, its determination and relation to credit, interest and crises. The Macmillan Company, New York. Friedman, M. (1948). A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability. The American Economic Review, 38(3), 245-264. Friedman, B. M. (1956). The Quantity Theory of Money: A Restatement. Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago University Press, Chicago. Friedman, M. (1970). A theoretical framework for monetary analysis. Journal of Political Economy, 78(2), 193-238. Friedman, B. M. (1981). The roles of money and credit in macroeconomic analysis. National Bureau of Economic Research, Inc, No. w0831, 1-34. Cambridge, MA. Friedman, M. (1989). Quantity theory of money. In Money (pp. 1-40). Palgrave Macmillan, London. Fuertes, A. M., Heffernan, S., & Kalotychou, E. (2010). How do UK banks react to changing central bank rates? Journal of Financial Services Research, 37(2), 99-130. Fuhrer, J. C., & Rudebusch, G. D. (2004). Estimating the Euler equation for output. Journal of Monetary Economics, 51(6), 1133–1153. Gali, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2004). Rule-of-Thumb Consumers and the Design of Interest Rate Rules. Journal of Money, Credit and Banking, 36(4), 739-763. Gambacorta, L., & Signoretti, F. M. (2014). Should monetary policy lean against the wind? An analysis based on a DSGE model with banking. Journal of Economic Dynamics and Control, 43, 146-174. Garcia, M. J. (2016). Can financial inclusion and financial stability go hand in hand? Economic Issues Journal Articles, 21(2), 81-103. Gardener, P. & Molyneux, J. (2005). Financial Exclusion: Palgrave MacMillan. Georgiadis, G. (2015). Examining asymmetries in the transmission of monetary policy in the euro area: Evidence from a mixed cross-section global VAR model. European Economic Review, 75, 195-215. Girardi, D., & Pariboni, R. (2016). Long-run effective demand in the US economy: an empirical test of the sraffian supermultiplier model. Review of Political Economy, 28(4), 523-544. Gitonga, M. V. (2015). Analysis of Interest Rate Channel of Monetary Transmission Mechanism in Kenya. International Journal of Business and Commerce, 4(4), 38-67. Global Findex Database. (2014). . Global Findex Database. (2017). . Global Findex Database. (2021). . Gosavi, A. (2018). Can mobile money help firms mitigate the problem of access to finance in Eastern sub-Saharan Africa? Journal of African Business, 19(3), 343-360. Greenbaum, S. I., Thakor, A. V., & Boot, A. (2019). Contemporary financial intermediation (Fourth Edition). California, CA: Academic Press. GSMA. (2010). Mobile Money Definitions- July 2010. GSMA London Office. Gupte, R., Venkataramani, B., & Gupta, D. (2012). Computation of financial inclusion index for India. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 133-149. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall., 5(3), 207-219. Hamilton, J. D. (1995). Time series analysis. Economic Theory. II. Princeton University Press, USA, 625-630. Hamilton, J. D., & Wu, J. C. (2012). The effectiveness of alternative monetary policy tools in a zero lower bound environment. Journal of Money, Credit and Banking, 44(s1), 3-46. Hannan, E. J., & Quinn, B. G. (1979). The determination of the order of an autoregression. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 41(2), 190-195. Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial inclusion and financial stability: Current policy issues. ADBI Working Paper 259. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 1-29. Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the econometric society, 1029-1054. Hansen, A. (1953). A guide to Keynes: McGraw-Hill. Hastak, A. C., & Gaikwad, A. (2015). Issues relating to financial inclusion and banking sector in India. The Business & Management Review, 5(4), 194-203. Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the" classics"; a suggested interpretation. Econometrica: journal of the Econometric Society, 147-159. Hollander, H., & Liu, G. (2016). The equity price channel in a New-Keynesian DSGE model with financial frictions and banking. Economic Modelling, 52, 375-389; Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. Journal of Banking & Finance, 32(11), 2493-2500. Honoré, T. O. (2018). Monetary Policy and Inflation: Empirical Evidence from Cameroon. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 6(5), 200 -207. Hou, X., & Wang, Q. (2013). Implications of banking marketization for the lending channel of monetary policy transmission: evidence from China. Journal of Macroeconomics, 38, 442-451. Huang, R., Kale, S., Paramati, S. R., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). The nexus between financial inclusion and economic development: Comparison of old and new EU member countries. Economic Analysis and Policy, 69, 1-15. Huang, Y., & Zhang, Y. (2020). Financial inclusion and urban–rural income inequality: Long-run and short-run relationships. Emerging Markets Finance and Trade, 56(2), 457-471. Huynh, P., Nguyen, T., Duong, T., & Pham, D. (2017). Leaning against the wind policies on Vietnam’s economy with DSGE model. Economies, 5(3), 1–18. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74. IMF, (2010). Available at: . IMF. (2019). Financial access survey guidelines and manual. From https://data.imf.org. Irandoust, M. (2020). The effectiveness of monetary policy and output fluctuations: An asymmetric analysis. Australian Economic Papers, 59(2), 161-181. Ismail, E. A.; Wahab, L.A.E; & Ibrahim, A.S. (2018). Measuring Financial inclusion in Egypt, 1-28. Isukul, A., & Tantua, B. (2021). Financial Inclusion in Developing Countries: Applying Financial Technology as a Panacea. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 42-60. Jawadi, F., Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2016). Fiscal and monetary policies in the BRICS: A panel VAR approach. Economic Modelling, 58, 535-542. Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. (2022). The relationship between financial inclusion and monetary policy: a comparative study of countries’ in Sub-Saharan Africa and Latin America and the Caribbean. Journal of African Business, 23(3), 794-815. Junior, C. J. C. (2016). Understanding DSGE Models: Theory and Applications. Vernon Press. Kaiser, H.F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141–151. Kamin, S., Turner, P., & Van’t Dack, J. (1998). The transmission mechanism of monetary policy in emerging market economies: an overview. BIS Policy Papers, 3, 5-65. Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (1995, June). The impact of monetary policy on bank balance sheets. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 42, 151-195. North-Holland. Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (2000). What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy? American Economic Review, 90(3), 407-428. Kaur, P., & Abrol, V. (2018). Measuring Financial Inclusion in Jammu & Kashmir State: An Empirical Study. Journal of Business and Management, 20(1), 37-44. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment interest and money. New York: Macmillan Cambridge University Press. Kempson, E., & Whyley, C. (1999). Kept out or opted out. Understanding and combating financial exclusion. The Policy Press (1999), Great Britain, 1-56. Khan, H. R. (2011). Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin? Address by Shri HR Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON 2011, organized by the Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai, 4 November 2011. Kim, J. H. (2016). A study on the effect of financial inclusion on the relationship between income inequality and economic growth. Emerging Markets Finance and Trade, 52(2), 498-512. Kim, M., Zoo, H., Lee, H., & Kang, J. (2017). Mobile, Financial Inclusion and Development: A Critical Review of Academic Literature. In 10th Annual Pre-ICIS SIG Global Development Workshop. Seoul: Association for Information Systems eLibrary, December 10, 2017. King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic Trends and Economic Fluctuations. The American Economic Review, 81(4), 819-840. Kohli, M., Gupta, S., & Jena, P. K. (2019). Examining the interest rate channel of monetary policy transmission mechanism in India: An empirical investigation. Journal of Income & Wealth (The), 41(2), 293-308. Komala, M. D., & Widodo, W. (2022). The Nexus between Financial Inclusion and Monetary Policy: The Case Study of Selected ASEAN Countries. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 25(1), 123-134. Kulkarni, L., & Joshi, V. C. (2021). Inclusive Banking in India. Springer Singapore. Kusmiarso, B., Sukawati, E., Pambudi, S., Angkoro, D., Prasmuko, A., Hafidz, I.S. (2002) “Interest Rate Channel of Monetary Transmission in Indonesia” In Warjiyo, F. and Agung, J. (Eds.) Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia. Indonesia: Financial Market Structure and Studies Division, pp. 27-50. Kyari, G. V. (2015). An evaluation of the impact of monetary policy on the real sector in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 361-361. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1345-1370. Kwakye, J. K. (2012). Financial intermediation and the cost of credit in Ghana. Accra, Ghana: The Institute of Economic Affairs (IEA), A PublicPolicy Institute, 36,1-40. Lapukeni, A. F. (2015). The impact of financial inclusion on monetary policy effectiveness: the case of Malawi. International Journal of Monetary Economics and Finance, 8(4), 360-384. Leland, H. E., & Pyle, D. H. (1977). Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation. Journal of Finance, 32(2), 371-387. Lenka, S. K., & Bairwa, A. K. (2016). Does financial inclusion affect monetary policy in SAARC countries? Cogent Economics & Finance, 4(1), 1- 8. Le Viet Hung, & Pfau, W. D. (2009). VAR analysis of the monetary transmission mechanism in Vietnam. Applied Econometrics and International Development, 9(1), 165-179. Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers, 312-341. Li, L., Tang, Y., & Xiang, J. (2020). Measuring China's monetary policy uncertainty and its impact on the real economy. Emerging Markets Review, 44 (100714), 1-9 Liu, J. Y., Lin, S. M., Xia, Y., Fan, Y., & Wu, J. (2015). A financial CGE model analysis: Oil price shocks and monetary policy responses in China. Economic Modelling, 51, 534-543. Loayza, N., & Schmidt-Hebbel, K. (2002). Monetary policy functions and transmission mechanisms: an overview. Serieson Central Banking, Analysis, and Economic Policies, 4, 1-20. Lockwood, B., (2004). How Robust is the Foreign Policy-Kearney Globalization Index? The World Economy, 27, 507-523. Louis, R. J., & Balli, F. (2013). Low-inflation-targeting monetary policy and differential unemployment rate: Is monetary policy to be blamed for the financial crisis? Evidence from major OECD countries. Economic Modelling, 30, 546-564. Loukoianova, M. E., Yang, Y., Guo, M. S., Hunter, M. L., Jahan, M. S., Jamaludin, M. F., & Schauer, J. (2018). Financial Inclusion in Asia-Pacific. Journal Issue, 2018 (17),1-132. International Monetary Fund. Love, I., & Zicchino, L. (2006). Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2), 190-210. Lütkepohl, H. (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer Science & Business Media. Ma, Y., & Lin, X. (2016). Financial development and the effectiveness of monetary policy. Journal of Banking & Finance, 68, 1-11. Makina, D., & Walle, Y. M. (2019). Financial Inclusion and Economic Growth: Evidence from a Panel of Selected African Countries. In extending financial inclusion in Africa. Academic Press, 193-210. Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. American economic review, 90(2), 120-125. Mbiti, I., & Weil, D. N. (2015). Mobile banking: The impact of M-Pesa in Kenya. In African Successes, Volume III: Modernization and Development. University of Chicago Press, 247-293. Mbutor, O.M., & Uba, I.A. (2013). The impact of financial inclusion on monetary policy in Nigeria. Journal of Economics and International Finance, 5(8), 318-326. Mehrotra, A., & Yetman, J. (2014). Financial inclusion and optimal monetary policy. Bank for International Settlements (476), 1-26. Mehrotra, A., & Yetman, J. (2015). Financial inclusion–issues for central banks. BIS Quarterly Review, March 2015, 83-96. Mehrotra, A., & Nadhanael, G. V. (2016). Financial Inclusion and Monetary Policy in Emerging Asia. In Financial Inclusion in Asia. Palgrave Macmillan UK, 93-127. Meltzer, A.H. (1995) Monetary, credit and (other) transmission processes: A monetarist perspective. Journal of Economic Perspectives, 9 (4), 49-72. Mengesha, L. G., & Holmes, M. J. (2013). Monetary policy and its transmission mechanisms in Eritrea. Journal of Policy Modeling, 35(5), 766-780. Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363. Meyer, J., Scott, W. R., & Strang, D. (1987). Centralization, fragmentation, and school district complexity. Administrative science quarterly, 186-201. Meyer, J. W., & Jepperson, R. L. (2000). The ‘actors’ of modern society: The cultural construction of social agency. Sociological theory, 18(1), 100-120. Mialou, A., Amidzic, G., & Massara, A. (2017). Assessing Countries’ Financial Inclusion Standing–A New Composite Index. Journal of Banking and Financial Economics, 2(8), 105-126. Mishkin, F. S. (1996). The channels of monetary transmission: lessons for monetary policy (No. w5464). National Bureau of Economic Research, 1-27. Cambridge, Massachusetts, US. Mishkin, F. S., & Savastano, M. A. (2001). Monetary policy strategies for Latin America. Journal of Development Economics, 66(2), 415-444. Mishkin, F. S. (2010). The economics of money, banking, and financial markets. Pearson education. 9th Edition. Mishra, P., Montiel, P., & Sengupta, R. (2016). Monetary transmission in developing countries: Evidence from India. In Monetary policy in India, Springer, 59-110, New Delhi. Mohanty, D. (2012, May). Evidence of interest rate channel of monetary policy transmission in India. In Second International Research Conference at the Reserve Bank of India, February (pp. 1-2). Mojon, B. (2000). Financial structure and the interest rate channel of ECB monetary policy. ECB Working Paper No.40 (November 2000), 1-45. European Central Bank, Frankfurt, Germany. Morgan, P. J., Zhang, Y., & Kydyrbayev, D. (2018). Overview of financial inclusion, regulation, financial literacy, and education in Central Asia and South Caucasus. ADBI Working Paper Series, (No. 878), 1-32. Asian Development Bank Institute, Tokyo. Mukherjee, S., & Bhattacharya, R. (2011). Inflation Targeting and Monetary Policy Transmission Mechanisms in Emerging Market Economies. Journal Issue (IMF), 229, 1-27. Nagar, Anirudh L., and Sudip R. Basu, 2002. Weighting Socioeconomic Indicators of Human Development: A Latent Variable Approach. In Ullah A. et al. (eds) Handbook of Applied Econometrics and Statistical Inference. Marcel Dekker, New York. Nguyen, Thi Truc Huong. (2018). The impact of financial inclusion on monetary policy: A case study in Vietnam. Journal of Economics and Development, 20(2), 5-22. Nguyen, Thi Truc Huong. (2019). The interest rate sensitivity of output and prices with different levels of financial inclusion. Evidence from developing economies. Journal of Economics and Development, 21 (2), 114-130. Nguyen, Thi Truc Huong. (2020). University research projects (Phase 1/2019). Measuring financial inclusion: A multidimensional FI index for the developing countries. University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam. Nguyen, Thi Truc Huong. (2021). Measuring financial inclusion: a composite FI index for the developing countries. Journal of Economics and Development, 23(1), 77-99. Onyeiwu, C. (2012). Monetary policy and economic growth of Nigeria. Journal of Economics and Sustainable development, 3(7), 62-70. Ozili, P. K., Ademiju, A., & Rachid, S. (2022). Impact of financial inclusion on economic growth: review of existing literature and directions for future research. International Journal of Social Economics, 1-18. Papadamou, S. (2013). Market anticipation of monetary policy actions and interest rate transmission to US Treasury market rates. Economic Modelling, 33, 545-551. Papadamou, S., Sidiropoulos, M., & Spyromitros, E. (2015). Central bank transparency and the interest rate channel: Evidence from emerging economies. Economic Modelling, 48, 167-174. Park, C. Y., & Mercado, R. (2018a). Financial inclusion, poverty, and income inequality. The Singapore Economic Review, 63(01), 185-206. Park, C. Y., & Mercado, R. (2018b). Financial Inclusion: New Measurement and Cross-Country Impact Assessment (No. 539). Asian Development Bank, 1-27. Partachi, I., & Mija, S. (2015). Monetary policy–instrument for macroeconomic stabilization. Procedia Economics and Finance, 20, 485-493 Peersman, G., & Smets, F. (2001). Are the effects of monetary policy in the euro area greater in recessions than in booms? ECB-Working Paper Series, 52, 1-30. Pham, M. H., & Doan, T. P. L. (2020). The Impact of Financial Inclusion on Financial Stability in Asian Countries. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(6), 47-59. Poole, W. (1970). Optimal choice of monetary policy instruments in a simple stochastic macro model. The Quarterly Journal of Economics, 84(2), 197-216. Prastowo, P., & Putriani, D. (2019). Income Inequality and Regional Index of financial inclusion for Islamic Bank in Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 11(1), 135-152. Rasche, R. H., & Williams, M. M. (2007). The effectiveness of monetary policy. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, (Sep), 447-490. Ratnawati, K. (2020). The Impact of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Income Inequality, and Financial Stability in Asia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), 7(10), 73-85. Rissanen, J. (1978). Modeling by shortest data description. Automatica, 14(5), 465-471. Rudebusch, G. D. (2002). Assessing nominal income rules for monetary policy with model and data uncertainty. The Economic Journal, 112(479), 402-432. Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. Journal of international development, 23(5), 613-628. Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion. Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No. 215, 1-20. Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion–A measure of financial sector inclusiveness (No. 1207). Hochschule fuer Technik und Wirtschaft, Berli, 1-34. Sarma, M. (2015). Measuring financial inclusion. Economics Bulletin, 35(1), 604–611. Sarma, M. (2016). Measuring Financial Inclusion for Asian Economies. In Financial Inclusion in Asia. Palgrave Macmillan UK, 3-34. Sbordone, A., Tambalotti, A., Rao, K., & Walsh, K. (2010). Policy Analysis Using DSGE Models: An Introduction. Economic Policy Review, 16(2), 23-43. Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of statistics, 6(2), 461-464 Sean, M. (2019). The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Cambodia: Bayesian Approach. Journal of Management, Economics, and Industrial Organization, 16-34. Seth, R., & Kalyanaraman, V. (2017). Effect of financial development on the transmission of monetary policy. Theoretical Economics Letters, 7(04), 795-813. Sethi, D., & Sethy, S. K. (2019). Financial inclusion matters for economic growth in India: Some evidence from cointegration analysis. International Journal of Social Economics, 46(1), 132-151. Sethy, S. K. (2016). Developing a financial inclusion index and inclusive growth in India. Theoretical and Applied Economics, 23(2 (607), Summer), 187-206. Sha'ban, M., Girardone, C., & Sarkisyan, A. (2020). Cross-country variation in financial inclusion: a global perspective. The European Journal of Finance, 26(4-5), 319-340. Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: evidence from the emerging Indian economy. Journal of Financial Economic Policy, 8(1), 13-36. Shimizu, S. (2014). ASEAN financial and capital markets: Policies and prospects of regional integration. Pacific Business and industries, 14(54), 1-36. Simatele, M. C., Dube, Z., Khumalo, S., Ssonko, G. W., Kawooya, D. R., Bwalya, M., & Mutyavaviri, T. (2021). Financial inclusion: Basic theories and empirical evidence from African countries. AOSIS Publishing. South Africa. Sims, C. A. (1972). Money, income, and causality. The American economic review, 62(4), 540-552. Sinclair, S. P. (2001). Financial exclusion: An introductory survey. Edinburgh: Report of Centre for Research in Socially Inclusive Services, Heriot-Watt University, 1-130. Sinclair, P., & Sun, L. (2014). A DSGE Model for China’s Monetary and Macroprudential Policies. University Library of Munich, Germany. Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. American economic review, 97(3), 586-606. Steiger, J. H. (1979). Factor indeterminacy in the 1930's and the 1970's some interesting parallels. Psychometrika, 44(2), 157-167 Stein, P., Randhawa, B., Ardic, O. P., Bilandzic, N., Hannig, A., Gidvani, L., & Ehrbeck, T. (2011). Financial inclusion data: assessing the landscape and country-level target approaches. The World Bank, 94734, 1-37. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, 71(3), 393-410. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1983). Incentive effects of terminations: Applications to the credit and labor markets. The American Economic Review, 73(5), 912-927. Suman (2017). Financial Inclusion: A Systematic Literature Review of Recent Studies. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 7, 14-18. Svensson, L. E. (1999). Inflation targeting as a monetary policy rule. Journal of monetary economics, 43(3), 607-654. Svensson, L. E. (2000). Open-economy inflation targeting. Journal of international economics, 50(1), 155-183. Tai, P. N., Sek, S. K., & Har, W. M. (2012). Interest rate pass-through and monetary transmission in Asia. International Journal of Economics and Finance, 4(2), 163-174. Tahir, M. N. (2012). Relative importance of monetary transmission channels: A structural investigation; Case of Brazil, Chile and Korea. Université de Lyon, Lyon, F-69003, France, 1-41. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39,195-214. Taylor, J. B. (1995). The monetary transmission mechanism: an empirical framework. The Journal of Economic Perspectives, 11-26. Taylor, J. B. (2001). The role of the exchange rate in monetary-policy rules. American economic review, 91(2), 263-267. Tobin, J. (1970). Money and income: post hoc ergo propter hoc? The Quarterly Journal of Economics, 301-317. Tram, T. X. H., Lai, T. D., & Nguyen, T. T. H. (2021). Constructing a composite financial inclusion index for developing economies. The Quarterly Review of Economics and Finance. From . Twinoburyo, E. N., & Odhiambo, N. M. (2018). Monetary policy and economic growth: A review of international literature. Journal of Central Banking Theory and Practice, 7(2), 123-137. Valli, M., & Carvalho, F. A. (2010). Fiscal and monetary policy interaction: a simulation-based analysis of a two-country new Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households. Public finance workshop, Perugia, 25-27 March, 2010. Vo, D. H., Nguyen, N. T., & Van, L. T. H. (2021). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data. Borsa Istanbul Review, 21(1), 36-43. Wang, X., & Guan, J. (2017). Financial inclusion: Measurement, spatial effects and influencing factors. Applied Economics, 49(18), 1751-1762. Woodford, M. (2001). The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy. American Economic Review 91 (2), 232-237. World Bank. (2005). Indicators of Financial Access: Household – Level Surveys. From:. World Bank (2015). How to Measure Financial Inclusion. Accessed at . World Bank. (2022). Understanding/ Poverty/ Topics/ Financial inclusion. From: . Yetman, J. (2018). Adapting monetary policy to increasing financial inclusion. IFC Bulletins chapters, 47, 1-12. Yorulmaz, R. (2013). Construction of a regional financial inclusion index in Turkey. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 7(1), 79-101. Yorulmaz, R. (2018). An analysis of constructing global financial inclusion indices. Borsa Istanbul Review, 18(3), 248-258. Zellner, A., & Theil, H. (1992). Three-stage least squares: simultaneous estimation of simultaneous equations. In Henri theil’s contributions to economics and econometrics. Springer, Dordrecht, 147-178. Zhou, Y., & Wang, J. (2020). Research on Financial Exclusion in Ethnic Areas. International Journal of Sciences, 9(08), 21-28. https://www.focus-economics.com/economic-indicator/policy-interest-rate. https://www.paymentscardsandmobile.com/financial-inclusion-addressing-unbanked. PHẦN PHỤ LỤC 1.1 Phần phụ lục Bảng Bảng A.1 Danh sách các nước được chọn làm mẫu nghiên cứu Albania Ghana Mali Samoa Armenia Republic Guinea Mauritius Senegal Benin India Mozambique Solomon Islands Bolivia Indonesia Myanmar South Africa Botswana Jamaica Namibia Tanzania Burkina Faso Jordan Niger Thailand Cameroon Kenya Nigeria Togo Cote d'Ivoire Kyrgyz Republic Pakistan Uganda Dominican Republic Lesotho Philippines Zambia Egypt Malaysia Rwanda Bảng A.2 Các hệ số cho điểm xoay varimax (PCA lần đầu, giai đoạn 2008-2012) Variable Comp1 Unexplained Khía cạnh sẵn có - zBranches 0,7071 0,3097 - zATMs 0,7071 0,3097 Khía cạnh sử dụng - zdeposits 0,7071 0,0786 - zloans 0,7071 0,0786 Bảng A.3 Các hệ số cho điểm xoay varimax (PCA lần đầu, giai đoạn 2013-2018) Variable Comp1 Unexplained Khía cạnh tiếp cận - zDBaccounts -0,7071 0,4045 - zMBaccounts 0,7071 0,4045 Khía cạnh sẵn có - zBranches 0,5601 0,4686 - zATMs 0,6152 0,3590 - zMBagents -0,5548 0,4786 Khía cạnh sử dụng - zdeposits 0,6507 0,1755 - zloans 0,6570 0,1594 - zMB -0,3807 0,7178 Bảng A.4 Kiểm tra KMO (PCA lần đầu, giai đoạn nghiên cứu 2008-2012) Variable KMO Khía cạnh sẵn có Overall 0,5000 - zBranches 0,5000 - zATMs 0,5000 Khía cạnh sử dụng Overall 0,5000 - zdeposits 0,5000 - zloans 0,5000 Bảng A.5 Kiểm tra KMO (PCA lần đầu, giai đoạn nghiên cứu 2013-2018) Variable KMO Khía cạnh tiếp cận Overall 0,5000 - zDBaccounts 0,5000 - zMBaccounts 0,5000 Khía cạnh sg Overall 0,6269 - zBranches 0,6445 - zATMs 0,5982 - zMBagents 0,6508 Usage dimension Overall 0,5562 - zdeposits 0,5358 - zloans 0,5345 - zMBGDP 0,8677 Bảng A.6 Chỉ số FI theo khía cạnh (kết quả PCA lần đầu, giai đoạn 2008-2012) Quốc gia Trung bình các chỉ số theo khía cạnh Quốc gia Trung bình các chỉ số theo khía cạnh Khả dụng Sử dụng Khả dụng Sử dụng Albania 0,7052 0,4338 Malaysia 0,6157 0,9319 Armenia, Republic 0,6390 0,1881 Mali 0,0633 0,1655 Benin 0,3134 0,2542 Mauritius 0,7490 0,9382 Bolivia 0,5828 0,2726 Mozambique 0,1250 0,2155 Botswana 0,4089 0,2713 Myanmar 0,0027 0,0312 Burkina Faso 0,1367 0,1916 Namibia 0,8218 0,3884 Cameroon 0,0212 0,1028 Niger 0,0358 0,1086 Cote d'Ivoire 0,0690 0,1654 Nigeria 0,1832 0,1408 Dominican Republic 0,4206 0,1573 Pakistan 0,1907 0,2081 Egypt 0,1296 0,4132 Philippines 0,2508 0,2296 Ghana 0,1031 0,1643 Rwanda 0,3444 0,1140 Guinea 0,1025 0,0213 Samoa 0,7369 0,3812 India 0,6843 0,5061 Senegal 0,0817 0,2015 Indonesia 0,3300 0,2637 Solomon Islands 0,2459 0,1989 Jamaica 0,4190 0,2649 South Africa 0,6015 0,5079 Jordan 0,4933 0,8501 Tanzania 0,0438 0,1279 Kenya 0,1301 0,2369 Thailand 0,8664 0,6301 Kyrgyz Republic 0,1901 0,1104 Togo 0,3039 0,3036 Lesotho 0,0967 0,1596 Uganda 0,0591 0,1117 Zambia 0,1343 0,1115 Bảng A.7 Chỉ số FI theo khía cạnh (kết quả PCA lần đầu, giai đoạn 2013-2018) Quốc gia Trung bình các chỉ số theo khía cạnh Quốc gia Trung bình các chỉ số theo khía cạnh Tiếp cận Khả dụng Sử dụng Tiếp cận Khả dụng Sử dụng Albania 0,2031 0,8012 0,5211 Malaysia 0,0282 0,7420 0,9466 Armenia, Republic 0,2425 0,8825 0,4193 Mali 0,5986 0,4557 0,2637 Benin 0,5759 0,5546 0,3400 Mauritius 0,0690 0,8271 0,9343 Bolivia 0,3665 0,9466 0,5022 Mozambique 0,5267 0,5683 0,3847 Botswana 0,5726 0,6730 0,3555 Myanmar 0,4524 0,5171 0,2888 Burkina Faso 0,5742 0,5170 0,3130 Namibia 0,4403 0,9141 0,6196 Cameroon 0,5598 0,4534 0,2422 Niger 0,5320 0,4524 0,2602 Cote d'Ivoire 0,7417 0,4482 0,2647 Nigeria 0,3546 0,5708 0,2554 Dominican Republic 0,3566 0,7146 0,3117 Pakistan 0,4660 0,5517 0,2917 Egypt 0,4105 0,5792 0,5522 Philippines 0,4253 0,6356 0,3939 Ghana 0,6207 0,3268 0,1583 Rwanda 0,2704 0,5135 0,2276 Guinea 0,5430 0,5043 0,1947 Samoa 0,2704 0,9078 0,4840 India 0,2345 0,8467 0,5852 Senegal 0,5898 0,4012 0,3537 Indonesia 0,3616 0,7955 0,4139 Solomon Islands 0,4486 0,5728 0,3099 Jamaica 0,0621 0,6782 0,4162 South Africa 0,2123 0,7868 0,5476 Jordan 0,3927 0,7008 0,8521 Tanzania 0,9280 0,3084 0,0992 Kenya 0,5566 0,4268 0,2628 Thailand 0,2721 0,9710 0,7570 Kyrgyz Republic 0,4294 0,6371 0,2922 Togo 0,4820 0,6125 0,4949 Lesotho 0,6124 0,4759 0,2817 Uganda 0,7147 0,3832 0,0781 Zambia 0,6625 0,5113 0,2654 Bảng A.8 Kiểm tra KMO (PCA lần hai, giai đoạn 2008-2012) Variable KMO zDBaccounts 0,7018 zFIIa 0,7985 zFIIu 0,7337 Overall 0.7406 Bảng A.9 Kiểm tra KMO (PCA lần hai, giai đoạn 2013-2018) Variable KMO zFIIp 0,7296 zFIIa 0,7346 zFIIu 0,7822 Overall 0,7342 Bảng A.10 Các hệ số cho điểm xoay varimax (PCA lần hai, giai đoạn 2008-2012) Variable Comp1 Unexplained zDBaccounts 0,5879 0,1442 zFIIa 0,5649 0,2100 zFIIu 0,5791 0,1697 Bảng A.11 Các hệ số cho điểm xoay varimax (PCA lần hai, giai đoạn 2013-2018) Variable Comp1 Unexplained zFIIp -0,5818 0,1637 zFIIa 0,5805 0,1674 zFIIu 0,5697 0,1982 Bảng A.12 Kết quả hồi quy FI index và chỉ số account Source SS df MS Number of obs = 78 F(1, 76) = 20,98 Model 0,7880 1 0,7880 Prob > F = 0,0000 Residual 2,8547 76 0,0376 R-squared = 0,2163 Adj R-squared = 0,2060 Total 3,6427 77 0,0473 Root MSE = 0,1938 Account Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] zFII 0,4881 0,1066 4,58 0,000 0,2756 0,7004 _cons 0,1718 0,0614 2,80 0,007 0,0494 0,2942 Bảng A.13 Kết quả hồi quy FI index và chỉ số saving Source SS df MS Number of obs = 78 F(1, 76) = 29,43 Model 0,2399 1 0,2399 Prob > F = 0,0000 Residual 0,6196 76 0,0082 R-squared = 0,2791 Adj R-squared = 0,2697 Total 0,8596 77 0,0112 Root MSE = 0,0903 Saving Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] zFII 0,2694 0,0496 5,42 0,000 0,1705 0,3682 _cons 0,0079 0,0286 0,28 0,783 -0,0491 0,0649 Bảng A.14 Kết quả hồi quy FI index và IFI của Park và Mercado (2018) Source SS df MS Number of obs = 78 F(1, 76) = 38,27 Model 0,3569 1 0,3569 Prob > F = 0,0000 Residual 0,7088 76 0,0093 R-squared = 0,3349 Adj R-squared = 0,3261 Total 1,0657 77 0,0138 Root MSE = 0,0966 IFI Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] zFII 0,2665 0,0431 6,19 0,000 0,1807 0,3523 _cons 0,0373 0,0214 1,74 0,086 -0,0054 0,0800 Bảng A.15 Phân nhóm FI index Nhóm quốc gia có FI index cao Nhóm quốc gia có FI index thấp STT Quốc gia STT Quốc gia STT Quốc gia STT Quốc gia 1 Albania 1 Benin 13 Lesotho 25 Togo 2 Armenia 2 Botswana 14 Mali 26 Uganda 3 Bolivia 3 Burkina Faso 15 Mozambique 27 Zambia 4 India 4 Cameroon 16 Myanmar 5 Jamaica 5 Cote d'Ivoire 17 Niger 6 Jordan 6 Dominican Republic 18 Nigeria 7 Malaysia 7 Egypt 19 Pakistan 8 Mauritius 8 Ghana 20 Philippines 9 Namibia 9 Guinea 21 Rwanda 10 Samoa 10 Indonesia 22 Senegal 11 South Africa 11 Kenya 23 Solomon Islands 12 Thailand 12 Kyrgyz Republic 24 Tanzania Bảng A.16 Kết quả phân tích nhân quả Granger Nhóm các nước có FI index thấp Nhóm các nước có FI index cao Equation \ Excluded chi2 df Prob> chi2 chi2 df Prob> chi2 MPR IR 8,182 2 0,017 21,932 2 0 GDP 12,596 2 0,002 53,583 2 0 INF 63,295 2 0 19,018 2 0 LER 97,922 2 0 30,97 2 0 ALL 153,199 8 0 146,633 8 0 IR MPR 63,557 2 0 91,897 2 0 GDP 1,269 2 0,53 13,376 2 0,001 INF 10,164 2 0,006 52,632 2 0 LER 66,859 2 0 46,556 2 0 ALL 172,641 8 0 180,412 8 0 GDP MPR 14,746 2 0,001 106,847 2 0 IR 29,686 2 0 21,728 2 0 INF 12,887 2 0,002 32,447 2 0 LER 59,927 2 0 121,026 2 0 ALL 150,626 8 0 251,658 8 0 INF MPR 16,683 2 0 114,387 2 0 IR 25,916 2 0 46,351 2 0 GDP 2,563 2 0,278 9,52 2 0,009 LER 54,99 2 0 55,886 2 0 ALL 100,425 8 0 212,599 8 0 LER MPR 3,75 2 0,153 3,922 2 0,141 IR 28,854 2 0 32,307 2 0 GDP 10,167 2 0,006 15,385 2 0 INF 0,455 2 0,797 13,906 2 0,001 ALL 41,131 8 0 79,749 8 0 Bảng A.17 Kết quả phân rã phương sai (FEVD) Response Nhóm mẫu có FI index thấp Nhóm mẫu có FI index cao variable Impulse variable Impulse variable MPR MPR IR GDP INF LER MPR IR GDP INF LER 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 0,8627 0,0083 0,0001 0,0136 0,1152 0,9856 0,0061 0,0005 0,0023 0,0055 3 0,7015 0,0211 0,0003 0,0240 0,2530 0,9710 0,0075 0,0004 0,0056 0,0155 4 0,5831 0,0341 0,0003 0,0271 0,3554 0,9586 0,0068 0,0017 0,0091 0,0237 5 0,5017 0,0467 0,0003 0,0264 0,4249 0,9484 0,0056 0,0045 0,0125 0,0290 6 0,4452 0,0592 0,0002 0,0242 0,4712 0,9396 0,0047 0,0080 0,0157 0,0320 7 0,4049 0,0718 0,0002 0,0217 0,5014 0,9318 0,0045 0,0116 0,0186 0,0335 8 0,3756 0,0842 0,0001 0,0195 0,5205 0,9247 0,0051 0,0148 0,0209 0,0344 9 0,3540 0,0965 0,0002 0,0177 0,5317 0,9180 0,0069 0,0175 0,0226 0,0350 10 0,3379 0,1083 0,0002 0,0162 0,5374 0,9114 0,0097 0,0196 0,0236 0,0357 IR 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,0023 0,9977 0,0000 0,0000 0,0000 0,0499 0,9501 0,0000 0,0000 0,0000 2 0,0099 0,9675 0,0001 0,0000 0,0224 0,1444 0,8528 0,0004 0,0010 0,0014 3 0,0366 0,9292 0,0008 0,0022 0,0313 0,2126 0,7833 0,0022 0,0007 0,0012 4 0,0760 0,8874 0,0018 0,0084 0,0264 0,2465 0,7425 0,0044 0,0022 0,0044 5 0,1221 0,8358 0,0029 0,0175 0,0217 0,2562 0,7215 0,0065 0,0055 0,0102 6 0,1681 0,7735 0,0040 0,0266 0,0277 0,2528 0,7126 0,0081 0,0092 0,0173 7 0,2085 0,7057 0,0047 0,0339 0,0472 0,2438 0,7102 0,0090 0,0124 0,0246 8 0,2329 0,6393 0,0050 0,0386 0,0766 0,2405 0,7108 0,0095 0,0148 0,0320 9 0,2219 0,5796 0,0051 0,0409 0,1104 0,2640 0,7122 0,0095 0,0167 0,0397 10 0,2113 0,5291 0,0051 0,0417 0,1438 0,2805 0,7133 0,0093 0,0182 0,0479 GDP 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,0049 0,0032 0,9919 0,0000 0,0000 0,0316 0,0020 0,9664 0,0000 0,0000 2 0,0126 0,0078 0,9614 0,0049 0,0133 0,0882 0,0203 0,8133 0,0004 0,0778 3 0,0120 0,0327 0,9068 0,0077 0,0408 0,1071 0,0252 0,7031 0,0090 0,1554 4 0,0120 0,0772 0,8497 0,0076 0,0536 0,1052 0,0264 0,6388 0,0218 0,2078 5 0,0148 0,0131 0,7949 0,0071 0,0523 0,1001 0,0267 0,6064 0,0305 0,2362 6 0,0187 0,0184 0,7415 0,0069 0,0492 0,0983 0,0272 0,5915 0,0335 0,2495 7 0,0215 0,0230 0,6919 0,0065 0,0502 0,0989 0,0284 0,5841 0,0336 0,2550 8 0,0223 0,0268 0,6495 0,0061 0,0539 0,0999 0,0302 0,5794 0,0334 0,2570 9 0,0219 0,0299 0,6159 0,0060 0,0572 0,1006 0,0327 0,5756 0,0335 0,2576 10 0,0310 0,0304 0,5906 0,0062 0,0584 0,1009 0,0355 0,5722 0,0338 0,2576 INF 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,1215 0,0033 0,0057 0,8695 0,0000 0,0556 0,0038 0,0104 0,9302 0,0000 2 0,1818 0,0117 0,0038 0,7564 0,0462 0,1886 0,0084 0,0076 0,8552 0,0001 3 0,2098 0,0168 0,0024 0,6295 0,1415 0,1887 0,0129 0,0055 0,7863 0,0066 4 0,2136 0,0187 0,0016 0,5210 0,2450 0,2249 0,0131 0,0048 0,7315 0,0257 5 0,2062 0,0187 0,0013 0,4429 0,3309 0,2359 0,0122 0,0052 0,6915 0,0551 6 0,1963 0,0182 0,0011 0,3930 0,3913 0,2313 0,0135 0,0058 0,6626 0,0868 7 0,1881 0,0178 0,0010 0,3642 0,4288 0,2229 0,0173 0,0059 0,6398 0,1141 8 0,1828 0,0175 0,0010 0,3490 0,4496 0,2167 0,0221 0,0058 0,6203 0,1352 9 0,1799 0,0175 0,0010 0,3416 0,4601 0,2132 0,0266 0,0056 0,6030 0,1515 10 0,1784 0,0175 0,0010 0,3380 0,4650 0,2114 0,0301 0,0058 0,5877 0,1650 LER 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,0803 0,0207 0,0002 0,0101 0,8887 0,0001 0,0074 0,0354 0,0000 0,9571 2 0,0800 0,0285 0,0006 0,0105 0,8804 0,0003 0,0025 0,0534 0,0019 0,9419 3 0,0798 0,0347 0,0010 0,0108 0,8737 0,0008 0,0014 0,0529 0,0043 0,9405 4 0,0798 0,0399 0,0014 0,0108 0,8681 0,0025 0,0010 0,0496 0,0068 0,9401 5 0,0799 0,0442 0,0018 0,0108 0,8634 0,0060 0,0008 0,0467 0,0086 0,9379 6 0,0802 0,0479 0,0021 0,0106 0,8593 0,0112 0,0008 0,0447 0,0097 0,9336 7 0,0804 0,0511 0,0023 0,0104 0,8558 0,0176 0,0010 0,0436 0,0101 0,9276 8 0,0808 0,0540 0,0026 0,0101 0,8526 0,0247 0,0016 0,0432 0,0102 0,9204 9 0,0811 0,0566 0,0027 0,0099 0,8496 0,0321 0,0024 0,0432 0,0101 0,9122 10 0,0815 0,0590 0,0029 0,0096 0,8469 0,0394 0,0036 0,0435 0,0100 0,9035 Bảng A.18 Tổng hợp những khía cạnh chủ yếu đo lường tài chính toàn diện Nguồn Các khía cạnh và biến đo lường Phương pháp Tiếp cận DVTC Sự sẵn có DVTC Sử dụng DVTC Khác Sarma (2008, 2015, 2016) Số tài khoản tại NHTM - Số chi nhánh NHTM - Số máy ATM % số dư tín dụng và tiền gửi/ GDP - Sarma Gupte và cộng sự (2012) Số tài khoản tại NHTM - Số máy ATM - Tiền gửi và khoản vay trên 1000 dân số. Tiền gửi và khoản vay theo % GDP - Dễ dàng giao dịch - Chi phí giao dịch HDI Yorulmaz (2013) Số tài khoản tiền gửi, tiết kiệm Số chi nhánh NHTM Số lượng tiền gửi và tiền vay - HDI Mialou và cộng sự (2017) - Số chi nhánh NHTM - Số máy ATM - Số lượng người gửi tiền và vay tiền - FA Park và Mercado (2018b) % dân số có tài khoản - Số chi nhánh NHTM - Số máy ATM - % người vay và tiết kiệm. -% tín dụng /GDP - PCA Camara và Tuesta (2018) - Số máy ATM - Số chi nhánh NHTM - Số lượng tài khoản, tiết kiệm, và cho vay. Rào cản PCA Ahamed và Mallick (2019) Số chi nhánh NHTM và máy ATM. - Số tài khoản mở tại NHTM - PCA Sha'ban và cộng sự (2020) Số chi nhánh NHTM và số máy ATM - Số tài khoản tiền gửi và tiền vay. Số dư tiền gửi và tín dụng / GDP PCA Huang và Zhang (2020) Số lượng nhân viên và chi nhánh NHTM theo km2 Số lượng nhân viên và chi nhánh NHTM theo đầu người % số dư tín dụng và tiền gửi/ GDP - Sarma Avom và cộng sự (2021) Số chi nhánh NHTM và máy ATM tính trên khoảng cách địa lý và nhân khẩu Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản, thẻ ngân hàng. Số dư tiết kiệm, khoản vay, thanh toán kỹ thuật số, bảo hiểm. chi phí, khoảng cách, niềm tin, tài chính, văn hóa và tôn giáo. PCA Nguồn: Tổng hợp của tác giả Ghi chú: Phương pháp Sarma: xây dựng FI index tương tự như cách tính toán chỉ số phát triển con người (HDI) của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, tuy nhiên trọng số được gán cho từng khía cạnh là theo kinh nghiệm của tác giả, không tính trung bình như cách tính HDI. 1.2 Phần Phụ lục Hình Hình A.1 Tóm tắt các kênh truyền dẫn tiền tệ chủ yếu CSTT Kênh lãi suất truyền thống Kỳ vọng Kênh tín dụng Các kênh giá tài sản Kênh Bảng cân đối KT Kênh cho vay Kênh tỷ giá hối đoái Thuyết Tobin Q Hiệu ứng của cải Niềm tin Giá tài sản Tiền gửi Giá tài sản Lãi suất thực Kỳ vọng tương lai Rủi ro; lựa chọn bất lợi Cung cấp TD Của cải tài chính Tobin’q (tỷ lệ q) Tỷ giá Đầu tư, tiêu dùng Đầu tư Đầu tư Tiêu dùng Đầu tư Xuất khẩu ròng Đầu tư Tiêu dùng Sản lượng Nguồn: Tác giả tổng hợp Hình A.2 Biểu đồ FI index các nước đang phát triển (2008-2018)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxluan_an_anh_huong_cua_tai_chinh_toan_dien_den_chinh_sach_tie.docx
  • pdfCong van gui Cục CNTT-BGDĐT-2023-7-04.pdf
  • docxTóm tắt luận án - AV.docx
  • docxTóm tắt luận án VIET.docx
  • docxTrang thông tin ENG.docx
  • docxTrang thông tin VIET.docx
Luận văn liên quan