Luận án Bài toán hit đối với đại số đa thức năm biến và ứng dụng

Định nghĩa 1.4.3 (Kameko [22]). Đơn thức X được gọi là không chấp nhận được chặt nếu và chỉ nếu tồn tại các đơn thức ỉ/1, ỉ/2ĩ • • • ? 2/t sao cho t 2S—1 Vi 0} và các đa thiíc nào đó hu 6 Nhận xét rằng, nếu X là đơn thức không chấp nhận được chặt thì X là đơn thức không chấp nhận được. Hơn nữa, theo các định nghĩa trên thì một đơn thức không chấp nhận được chưa chắc đã là đơn thức không chấp nhận được chặt, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa tìm ra một ví dụ nào để cho thấy sự khác biệt giữa hai khái niệm này. Mặc dù vậy, việc sử dụng các đơn thức không chấp nhận được chặt là rất cần thiết cho việc nghiên cứu bài toán hit và định lý sau được cluing tôi sử dụng nhiều trong việc xác định các đơn thức chấp nhận được ỏ Chương 2.

pdf94 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bài toán hit đối với đại số đa thức năm biến và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_bai_toan_hit_doi_voi_dai_so_da_thuc_nam_bien_va_ung.pdf
Luận văn liên quan