Luận án Ca khúc nghệ thuật Việt Nam

Qua thống kê ở bảng trên có thể thấy bên cạnh các hợp âm trƣởng thứ, trong thể loại CKNTVN các tác giả còn hay sử dụng những cấu trúc chồng âm - hợp âm nhƣ chồng âm quãng 4, 5; các hợp âm 7, 9; hợp âm không rõ âm gốc hoặc kết cấu; hợp âm chứa biến âm Một đặc điểm chung của những hợp âm này là làm nhòe mờ màu sắc trƣởng thứ, đôi khi làm giảm tính ổn định của bậc chủ, điều này phù hợp với tƣ duy sáng tác của những tác phẩm mang âm hƣởng của âm nhạc dân gian - truyền thống hoặc những tác phẩm mang phong cách âm nhạc hiện đại, phóng khoáng và cách tân, những khuynh hƣớng âm nhạc cận hiện đại nhƣ hòa âm đa điệu tính, vô điệu tính, hợp âm đa công năng, hợp âm có cấu trúc đặc biệt Tuy vậy, dạng hợp âm này chƣa thực sự ảnh hƣởng và phổ biến trong các CKNTVN. Nhƣ vậy, bên cạnh các hợp âm 3 phổ biến thì việc làm nhòe mờ tính chất trƣởng thứ chính là xu hƣớng chung của các cấu trúc hợp âm đặc biệt đƣợc sử dụng phổ biến trong thể loại CKNTVN.

pdf201 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ca khúc nghệ thuật Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiệp Đại học chính quy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 135. Trƣơng Ngọc Thắng (2008), Quá trình hình thành và phát triển của ca hát chuyên nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Nghệ thuật học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 136. Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2012), Thể loại Romance TN trong âm nhạc của Debussy và Ravel, Luận văn thạc sĩ nghệ thuật học - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 137. Lê Anh Tuấn (2012), Điệu thức năm âm trong dân ca ngƣời Việt, Luận án tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tài liệu nước ngoài 138. David Tunley and Frits Noske (2011), Mélodie, In Grove Music Online, Oxford Music Online, under “Mélodie,” 170 139. Donald Jay Grout (1962), A history of Western Music, J. M. Dent & Sons Ltd. 140. Edward Lockspeiser (2011), The French Song in the 19th Century, The Musical Quarterly, 26, no. 2 (April 1940): pp. 192-199. 141. Eva Badura, Peter Branscombe (2008), Schubert studies – Problems of style and chronology, Cambridge University press, 142. Frits Noske (1970, French Song from Berlioz to Duparc: The Origin and Development of the Mélodie, 2nd ed, trans. by Rita Benton. New York: Dover Publications. 143. Gougelot H (1938-43), La romance francaise sous la Révolution et l’Emprire, pt.1-2. Melun. 144. Jack Sage, et al (2011), "Romance." In Grove Music Online, Oxford Music Online, 145. Sadie S., (Ed) (1980), The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Vol. 10, 5 th edition, Macmillan Publishers Limited, London, England. 146. Sadie S., (Ed) (1980), The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Vol. 12, 5 th edition, Macmillan Publishers Limited, London, England. 147. Sadie S., (Ed) (1980), The New Grove Dictionary Of Music And Musicians. Vol. 14, 5th edition, Macmillan Publishers Limited, London, England. 148. Victoria Grave (2012), Transitioning from romance to mélodie: An Analysis of Hector Berlioz’s La captive, A Thesis Submitted to the Faculty of Baylor University, Waco, Texas 171 149. https://www.britannica.com/art/lied 150. https://www.britannica.com/art/melodie 151. https://www.britannica.com/art/vocal-music/Art-songs-in-other-Western- countries 152. https://www.britannica.com/art/vocal-music/The-17th-20th-centuries 172 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM TẠ HOÀNG MAI ANH CA KHÚC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: ÂM NHẠC HỌC MÃ SỐ: 62 21 02 01 PHỤ LỤC LUẬN ÁN HÀ NỘI - 2020 173 MỤC LỤC PHỤ LỤC Trang 1. PHỤ LỤC 1: Danh sách các tác phẩm nghiên cứu trong luận án 174 2. PHỤ LỤC 2: Kết quả phân tích 179 Bảng PL2a: Hình thức âm nhạc trong CKNTVN 179 Bảng PL2b: Điệu tính, âm khu âm vực trong CKNTVN 184 Bảng PL2c: Nhịp độ, tốc độ trong CKNTVN 189 Bảng PL2d: Quy mô các phần phụ trong CKNTVN 189 3. PHỤ LỤC 3: Các ví dụ về ca từ trong CKNTVN 194 4. PHỤ LỤC 4: Bản nhạc các CKNTVN đƣợc sử dụng trong luận án (nằm ngoài luận án) 174 1. PHỤ LỤC 1: Danh sách các tác phẩm nghiên cứu trong luận án STT Tác phẩm Tác giả Tác giả lời thơ Nguồn tƣ liệu 1 Lệ Thu Nguyễn Đình Phúc Lời thơ của tác giả Gia đình tác giả cung cấp 2 Giấc mơ quê Đặng Hữu Phúc Lời thơ của tác giả Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 3 Tình ta nhƣ đỉnh núi Đặng Hữu Phúc Phan Đan và Đặng Hữu Phúc Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 4 Khúc hát Trƣơng Chi Đặng Hữu Phúc Phan Đan và Đặng Hữu Phúc Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 5 Hai phía dòng sông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 6 Hỏi em Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 7 Cơn mƣa sang đò Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 8 Bên cây trúc đào Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 9 Bóng trăng Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 10 Tan hội em về Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 11 Giã biệt Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 12 Hoa lục bình Đặng Hữu Phúc Lời thơ của tác giả Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 13 Lời ru cao nguyên Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 14 Tình ca mùa xuân Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 15 Ru con trong mƣa mùa xuân Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 16 Tiếng mùa xuân Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 17 Ngọn gió mùa xuân Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 18 Tiếng chuông giao thừa Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 19 Tình ca mùa hè Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 20 Cơn giông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 21 Mùa hè chia tay Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 22 Mùa thi năm ấy Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 23 Thƣơng nhớ tuổi học trò Đặng Hữu Phúc Lời thơ của tác giả Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 24 Lời thu sang Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 175 25 Lá thu Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 26 Phác thảo mùa thu Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 27 Lời ru mùa thu Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 28 Mùa thu ƣớc mong Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 29 Hoài niệm mùa thu Đặng Hữu Phúc Phan Đan và Chu Hoạch Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 30 Ngày mai trời chớm lạnh Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 31 Trăng chiều Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 32 Tình ca mùa đông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 33 Hà Nội mƣa mùa đông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 34 Hát giữa chiều mƣa Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 35 Đêm nghe gió về Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 36 Mƣa Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 37 Gió bấc Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 38 Ru con mùa đông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 39 Bình minh trên biển Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 40 Biển mƣa Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 41 Biển hát Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 42 Biển chiều Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 43 Ánh trăng Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 44 Sau khi biết em Đặng Hữu Phúc Chu Hoạch Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 45 Lời em dịu êm Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 46 Em nhƣ bài thơ không chép đƣợc Đặng Hữu Phúc Chu Hoạch Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 47 Kỷ niệm không em, kỷ niệm không hồn Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 48 Chiều bên kia sông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 49 Bài ca ban chiều Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 50 Bên vƣờn khuya Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 176 51 Tình ca ban đêm Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 52 Mẹ Đặng Hữu Phúc Nguyễn Lê Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 53 Trên những tháng ngày Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 54 Lời gió hát Đặng Hữu Phúc Phan Đan và Chu Hoạch Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 55 Du thuyền trên Hồ Tây Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 56 Đi qua dòng sông Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 57 Cho tôi một lời Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 58 Bao giờ em trở lại Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 59 Tôi vẫn hát Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 60 Lời ru trống đồng Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 61 Bên dòng sông năm tháng Đặng Hữu Phúc Phan Đan Tuyển chọn 60 bài Romance TN và Ca khúc cho Giọng hát với Piano 62 Khúc hát ban chiều Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 63 Hát nữa đi em Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 64 Một thời thƣơng nhớ Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 65 Có những đêm không ngủ Huy Du Hằng Phƣơng Huy Du – Đời và nhạc 66 Tình quê hƣơng Huy Du Ca từ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 67 Hàng dừa xanh Huy Du Ngọc Sơn Huy Du – Đời và nhạc 68 Miền Nam của ta muôn đời vẫn cất tiếng ca Huy Du Sơn Chi Huy Du – Đời và nhạc 69 Hoa Mộc miên Huy Du Trinh Đƣờng Huy Du – Đời và nhạc 70 Tình em Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 71 Dây đàn thần diệu Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 72 Bế Văn Đàn sống mãi Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 73 Tôi sẽ ca mãi đời anh Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 74 Anh vẫn thấy Huy Du Lời thơ của tác giả Huy Du – Đời và nhạc 75 Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi Huy Du Đỗ Văn Hãn Huy Du – Đời và nhạc 76 Em là mùa xuân Vĩnh Cát Đinh Lăng Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 77 Vƣờn nhãn quê hƣơng Vĩnh Cát Thế Hùng Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 78 Đôi ta là thợ đƣờng dây Vĩnh Cát Lời thơ của tác giả Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 79 Hà Nội, thủ đô ta đó! Vĩnh Cát Thế Hùng Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 177 80 Khéo đảm là gái nuôi ong Vĩnh Cát Lời thơ của tác giả Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 81 Sapa, thành phố trong sƣơng Vĩnh Cát Xuân Quỳnh Sapa, thành phố trong sƣơng – Tập ca khúc của Vĩnh Cát 82 Hƣớng về Hà Nội Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Vietnam Songs 2 83 Tình ca Hoàng Dƣơng Lê Anh Xuân Vietnam Songs 1 84 Ru lại tình sau Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 85 Mai em đi rồi Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 86 Kỷ niệm Matxcova Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 87 Tiếng hát anh tìm em Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 88 Thông điệp mùa thu Hoàng Dƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 89 Bài ca tình yêu Doãn Nho Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 90 Bản thiên thai trần gian Doãn Nho Hiên Mặc Chất Tác giả cung cấp 91 Có một Thăng Long Doãn Nho Đỗ Trung Lai Tác giả cung cấp 92 Hãy cùng ta biển ơi Doãn Nho Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 93 Màu tím chiến khu Doãn Nho Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 94 Ngƣời lính mùa xuân về Doãn Nho Nguyễn Thụy Kha Tác giả cung cấp 95 Nụ Doãn Nho Tạ Hữu Yên Tác giả cung cấp 96 Bốn mùa yêu thƣơng Trần Mạnh Hùng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 97 Giấc mơ mùa lá Trần Mạnh Hùng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 98 Gió lộng bốn phƣơng Trần Mạnh Hùng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 99 Khúc giao mùa Trần Mạnh Hùng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 100 Ơi Mẹ làng Sen Trần Mạnh Hùng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 101 Ru con Trần Mạnh Hùng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 102 Em- mùa xuân Xuân Thủy Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 103 Romanse Nguyễn Thiếu Hoa Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 104 Mƣa Đặng Tuệ Nguyên Hoàng Thiên Nga Tác giả cung cấp 105 Chiếc khăn quê hƣơng Vĩnh Lai Lê Thị Kim Tác giả cung cấp 106 Mùa nắng quê hƣơng Vĩnh Lai Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 107 Miền thƣơng Vĩnh Lai Nguyễn Bính Tác giả cung cấp 108 Thời gian và kỷ niệm Đào Trọng Minh Nguyễn Tài Nguyên Tác giả cung cấp 109 Nửa đêm Trần Thế Bảo Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 110 Tình lặng Trần Thanh Hà Đỗ Tƣờng Chinh Tác giả cung cấp 111 Tình em mãi còn xanh Trần Thanh Hà Hitomarô Tác giả cung cấp 178 112 Hát ru Trần Thanh Hà Nguyễn Duy Tác giả cung cấp 113 Đôi mắt tiếng lòng Trần Thanh Hà Nguyễn Khuyến Tác giả cung cấp 114 Ngủ ngoan ngủ ngoan Trần Đinh Lăng Bùi Thị Trinh Tác giả cung cấp 115 Nhớ về đồng đội Lê Hồng Lĩnh Nguyễn Đức Mậu Tác giả cung cấp 116 Lời ru Hoàng Cƣơng Hữu Thỉnh Tác giả cung cấp 117 Dòng sông lời ru Hoàng Cƣơng Thái Thăng Long Tác giả cung cấp 118 Còn gì cho quê hƣơng Hoàng Cƣơng Lƣu Trọng Lƣ Tác giả cung cấp 119 Ƣớc mùa xuân Hoàng Cƣơng Nguyễn Đình Thi Tác giả cung cấp 120 Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại Hoàng Cƣơng Hoàng Thị Minh Khang Tác giả cung cấp 121 Hà Nội vào thu nhớ mẹ Hoàng Cƣơng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 122 Cây bàng cuối thu Hoàng Cƣơng Đào Lý Lệ Huê Tác giả cung cấp 123 Mƣa yêu cúc trắng Hoàng Cƣơng Lƣơng Thị Minh Thảo Tác giả cung cấp 124 Con đƣờng sầu đông Hoàng Cƣơng Viễn Phƣơng Tác giả cung cấp 125 Khúc chiều Hoàng Cƣơng Thảo Phƣơng Tác giả cung cấp 126 Trên đỉnh núi Oatari Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 127 Nhớ mẹ ta xƣa Hoàng Cƣơng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 128 Ao thu Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 129 Vẽ tình yêu trên cát Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 130 Đƣờng sang Vĩ Dạ Hoàng Cƣơng Xuân Quỳnh Tác giả cung cấp 131 Lẻ loi Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 132 Chiều quan họ Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 133 Tiếng thu Hoàng Cƣơng Lời thơ của tác giả Tác giả cung cấp 134 Ngôi sao nhớ ai Hoàng Cƣơng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 135 Đến bao giờ Hoàng Cƣơng Ca từ của tác giả Tác giả cung cấp 136 Ru thầm Hoàng Cƣơng A Châu Tác giả cung cấp 179 2. PHỤ LỤC 2: Kết quả phân tích Bảng PL2a: Hình thức âm nhạc trong CKNTVN STT Tác phẩm Tác giả Hình thức Quan hệ với cấu trúc ca từ Sơ đồ cấu trúc 1 Lệ thu Nguyễn Đình Phúc 2 đoạn tƣơng phản MĐ - a-b-Nối2n-a-b' 2 Giấc mơ quê Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia khổ thơ MĐ - a-b-b-Nối8n-a-b-b - Kết 3 Tình ta nhƣ đỉnh núi Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển MĐ - a-Nối3n-b-Nối5n-a- Nối3n-b - Kết bs 4 Khúc hát Trƣơng Chi Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển MĐ - a-b-b - Coda 5 Hai phía dòng sông Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối4n-b-b-Nối3n- a - Kết 6 Hỏi em Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-Kbs)2 - Kết 7 Cơn mƣa sang đò Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối4n-a'-b-b'- Kết 8 Bên cây trúc đào Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối2n-b'-N2n- a-b-Nối2n-b' - Kết bs 9 Bóng trăng Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-Nối5n-a-a'-b - Kết 10 Tan hội em về Đặng Hữu Phúc 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối3n-a'-Nối10n- a-Nối3n-a' - Kết bs 11 Giã biệt Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-Nối3n-b-Kbs- Nối8n-a'-Kết7n)2 - Kết 12 Hoa lục bình Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - [a-(b-a)2-a-Kết4n]2 - Kết 13 Lời ru cao nguyên Đặng Hữu Phúc 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối4n-b-N2n-c-c- Coda 14 Tình ca mùa xuân Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a'-Nối8n-b-a' - Kết bs 15 Ru con trong mƣa mùa xuân Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối11n-a-b - Coda 16 Tiếng mùa xuân Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối4n-a-b - Kết 17 ngọn gió mùa xuân Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b-Nối7n-a - Kết 18 Tiếng chuông giao thừa Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối3n-b-b-Nối8n- a - Kết 19 Tình ca mùa hè Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a-(b-a-a-Kbs)2 20 Cơn giông Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối6n-a-b - Kết bs 21 Mùa hè chia tay Đặng Hữu Phúc Liên đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối4n-b-b-c-a - Kết bs 22 Mùa thi năm ấy Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-Nối4n-a-b-b'- b' 23 Thƣơng nhớ Đặng Hữu 2 đoạn tƣơng MĐ - a-b-b'-Nối5n-a-b-b'- 180 tuổi học trò Phúc phản b' - Kết 24 Lời thu sang Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b-Nối9n-a-b - Kết 25 Lá thu Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ -a-Nối2n-b-Nối2n-a' - Kết 26 Phác thảo mùa thu Đặng Hữu Phúc 1 đoạn MĐ- a-Nối10n-a' - Kết 27 Lời ru mùa thu Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b)2 28 Mùa thu ƣớc mong Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ -a-a'-b-b-Nối2n-a'' - Kết 29 Hoài niệm mùa thu Đặng Hữu Phúc 1 đoạn biến tấu Chia theo khổ thơ (Mở đầu 3n-a-Nối5n-a'- N6n-a')2 - Kết 30 Ngày mai trời chớm lạnh Đặng Hữu Phúc 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ -a-a' - Kết 31 Trăng chiều Đặng Hữu Phúc 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-c-Kết11n)2 - Kết 32 Tình ca mùa đông Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ -a-b-b - Kết 33 Hà Nội mƣa mùa đông Đặng Hữu Phúc Liên đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-c-b-b'-a-b-b' - Kết bs 34 Hát giữa chiều mƣa Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-b-Nối8n)2-a' 35 Đêm nghe gió về Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển MĐ - a-b-a-b-a 36 Mƣa Đặng Hữu Phúc 1 đoạn MĐ - a-a - Kết 37 Gió bấc Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-Nối2n-b- Nối10n-a-a' - Kết 38 Ru con mùa đông Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b-Nối10n-a-b-b - Kết 39 Bình minh trên biển Đặng Hữu Phúc 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-Nối2n-b-c- Nối8n-a-b-c-Nối2n-b-c - Kết 40 Biển mƣa Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ (MĐ-a-a-b-b-Kbs)2 - Kết bs 41 Biển hát Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b-Nối8n-a - Kết bs 42 Biển chiều Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-Nối2n-a' - Kết 43 Ánh trăng Đặng Hữu Phúc 1 đoạn MĐ - a-Nối14n-a - Kết 44 Sau khi biết em Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển MĐ - a-Nối2n-b-Nối15n- b - Kết 45 Lời em dịu êm Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-Nối7n-a-b-b' - Kết 46 Em nhƣ bài thơ không chép đƣợc Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản MĐ - a-b-a-b-a' - Kết 47 Kỷ niệm không em, kỷ Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a'-Nối7n-b-a' - Coda 181 niệm không hồn 48 Chiều bên kia sông Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a-b - Kết bs 49 Bài ca ban chiều Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b' 50 Bên vƣờn khuya Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-b-a-a' 51 Tình ca ban đêm Đặng Hữu Phúc 1 đoạn MĐ - a-a'-Nối3n-a'' 52 Mẹ Đặng Hữu Phúc 4 đoạn abcb' MĐ - a-b-c-b' 53 Trên những tháng ngày Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối3n-a-Nối3n-b- Nối3n-a 54 Lời gió hát Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a-Nối4n-Đoạn chen-Nối8n-b-a-Kbs 55 Du thuyền trên Hồ Tây Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối3n-b-b-a'- Coda 56 Đi qua dòng sông Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối7n-b-Nối2n-a - Kết bs 57 Cho tôi một lời Đặng Hữu Phúc 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-Nối4n- Nối7n-a 58 Bao giờ em trở lại Đặng Hữu Phúc 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-a'' - Kết 59 Tôi vẫn hát Đặng Hữu Phúc 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-Nối4n-a'-b- Nối8n-a' - Kết 60 Lời ru trống đồng Đặng Hữu Phúc 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - (a-Nối2n-b-b')2 - Coda 61 Bên dòng sông năm tháng Đặng Hữu Phúc 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Kbs-Nốin-a-b- Kbs - Kết 62 Khúc hát ban chiều Huy Du 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ (a-b)3 63 Hát nữa đi em Huy Du 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a-b - Coda 64 Hàng dừa xanh Huy Du 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b)2 65 Miền Nam của ta muôn đời vẫn cất tiếng ca Huy Du 3 phần a bcd a Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-d-a 66 Hoa Mộc miên Huy Du 2 đoạn phát triển MĐ - a-Nối2-a-Nối2-b - Kết 67 Tình em Huy Du 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a-b-a' 68 Dây đàn thần diệu Huy Du 3 phần ab cde a' Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối4n-c-d-e-f-a' 69 Bế Văn Đàn sống mãi Huy Du 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-c)2 70 Tôi sẽ ca mãi đời anh Huy Du 3 phần a bc(c1 c2) a' Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c1-c2-a' 182 71 Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi Huy Du 4 đoạn abcb' Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-Nối2n-b' - Coda 72 Anh vẫn thấy Huy Du 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ a-(Nối12n-b)2 - Coda 73 Một thời thƣơng nhớ Huy Du 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-a-b - Kết 74 Có những đêm không ngủ Huy Du 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b)2-a' - Coda 75 Tình quê hƣơng Huy Du 2 đoạn tƣơng phản MĐ - a-a'-b-b'-b-b'' 76 Em là mùa xuân Vĩnh Cát 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a-b-Nối2n-a-a-b - Kết 77 Vƣờn nhãn quê hƣơng Vĩnh Cát 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-a-b)2 78 Đôi ta là thợ đƣờng dây Vĩnh Cát 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-c)2 - Coda 79 Hà Nội, thủ đô ta đó! Vĩnh Cát 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối7n-a-b - Kết 80 Khéo đảm là gái nuôi ong Vĩnh Cát 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-b'-N2n-a-a'- b-b' - Kết 81 Sapa, thành phố trong sƣơng Vĩnh Cát 3 đoạn phức Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-c-Kbs- Nối2n-a-b - Kết 82 Hƣớng về Hà Nội Hoàng Dƣơng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-a'-Nối6n-a-a'- b-a' - Kết 83 Tình ca Hoàng Dƣơng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - I58(a-a'-b-b'-Nối5n- a')2 - Kết bs 84 Ru lại tình sau Hoàng Dƣơng 2 đoạn tƣơng phản MĐ - a-b-b'-Nối12n-a-b- b' - Kết 85 Mai em đi rồi Hoàng Dƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-Nối5n-a-b-b' - Kết 86 Kỷ niệm Matxcova Hoàng Dƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-b' - Coda 87 Tiếng hát anh tìm em Hoàng Dƣơng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối10n-a'-Nối8n- b-Nối2n-a' - Kết bs 88 Thông điệp mùa thu Hoàng Dƣơng 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-b-c - Coda 89 Bài ca tình yêu Doãn Nho 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - (a-Kbs)2 - Kết 90 Bản thiên thai trần gian Doãn Nho 2 đoạn phát triển (MĐ-a-b-Coda)2 91 Có một Thăng Long Doãn Nho 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b)2 - Kết 92 Hãy cùng ta biển ơi Doãn Nho 3 đoạn abc MĐ - (a-b-c)2 93 Màu tím chiến khu Doãn Nho 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-Nối-a-b-c - Kết 94 Ngƣời lính mùa xuân về Doãn Nho 5 đoạn abcde Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-Kbs-Nối9n-d- e - Coda 95 Nụ Doãn Nho 1 đoạn MĐ - a-a'-Nối12n-a-a' - Kết 183 96 Bốn mùa yêu thƣơng Trần Mạnh Hùng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối6n-a-b-b - Kết bs 97 Gió lộng bốn phƣơng Trần Mạnh Hùng 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-a'-Nối4n-a'-b- a'-Đoạn chen-b-a' - Coda 98 Giấc mơ mùa lá Trần Mạnh Hùng 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối4n-b-Nối8n-a- Nối4n-b-b - Kết bs 99 Ơi Mẹ làng Sen Trần Mạnh Hùng 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối4n-a-b - Coda 100 Khúc giao mùa Trần Mạnh Hùng 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-Nối6n-a'-b' 101 Ru con Trần Mạnh Hùng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-a'-Nối6n-a'-b- a' - Kết bs 102 Em-mùa xuân Xuân Thủy 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối 9n-a-b-b - Kết bs 103 Romanse Nguyễn Thiếu Hoa 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c 104 Mƣa Đặng Tuệ Nguyên 4 đoạn abcd MĐ - a-b-c-d - Kết bs 105 Chiếc khăn quê hƣơng Vĩnh Lai 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối6n-b-Nối9n-a- Nối6n-b - Kết 106 Mùa nắng quê hƣơng Vĩnh Lai 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối11n-a-b - Kết 107 Miền thƣơng Vĩnh Lai 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b - Kết 108 Thời gian và kỷ niệm Đào Trọng Minh 5 đoạn abcde hình thức ko rõ? Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-d-e - Coda 109 Nửa đêm Trần Thế Bảo 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-b' - Kết 110 Tình lặng Trần Thanh Hà 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nố14n-a-b- Nối3n-b' - Kết 111 Tình em mãi còn xanh Trần Thanh Hà Liên đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-a' - Kết 112 Hát ru Trần Thanh Hà 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-Nối3n-b'- Nối14n-a-b-N3n-b' - Coda 113 Đôi mắt tiếng lòng Trần Thanh Hà 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a'-Nối2n - Kết 114 Ngủ ngoan ngủ ngoan Trần Đinh Lăng 3 phần abca' Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-a' - Kết 115 Nhớ về đồng đội Lê Hồng Lĩnh 4 đoạn abcd MĐ - a-Nối3n-b-Nối-c-d - Kết 116 Lời ru Hoàng Cƣơng 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a1-a2-a3-a4 - Kết 117 Dòng sông lời ru Hoàng Cƣơng 2 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b - Kết 118 Còn gì cho quê hƣơng Hoàng Cƣơng 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - (a-b-c-Nối15n)2 - Kết 119 Ƣớc mùa xuân Hoàng Cƣơng 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-a' - Kết 120 Tháng Giêng mùa xuân còn Hoàng Cƣơng 4 đoạn phát triển abca Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-a' 184 sót lại 121 Hà Nội vào thu nhớ mẹ Hoàng Cƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a -b-Nối6n-a-b-a' - Kết 122 Cây bàng cuối thu Hoàng Cƣơng 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-a' - Coda 123 Mƣa yêu cúc trắng Hoàng Cƣơng 1 đoạn Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-a''-a''' - Kết 124 Con đƣờng sầu đông Hoàng Cƣơng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a'-Nối4n-a''-b- a''' - Coda 125 Khúc chiều Hoàng Cƣơng 3 phần = 3 đoạn phát triển aa'bca'' Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-c-a'' - Kết 126 Trên đỉnh núi Oatari Hoàng Cƣơng Rondo AaAbAcA (A đoạn chen) a-b-a-c-a-d-a 127 Nhớ mẹ ta xƣa Hoàng Cƣơng 3 phần tái hiện tính chất: abc de gf MĐ - (a-b-c)-(d-e)-(g-f) - Kết 128 Ao thu Hoàng Cƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b - Kết 129 Vẽ tình yêu trên cát Hoàng Cƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b - Kết 130 Đƣờng sang Vĩ Dạ Hoàng Cƣơng 3 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-b'-a - Kết 131 Lẻ loi Hoàng Cƣơng 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-a'-b-a-a' - Kết 132 Chiều quan họ Hoàng Cƣơng 3 phần abcda' Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-d-a' - Kết 133 Tiếng thu Hoàng Cƣơng 2 đoạn phát triển Chia theo khổ thơ MĐ - a-b 134 Ngôi sao nhớ ai? Hoàng Cƣơng 3 đoạn abc Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-c-c' - Kết 135 Đến bao giờ Hoàng Cƣơng 3 đoạn tƣơng phản Chia theo khổ thơ MĐ - a-b-a' - Kết 136 Ru thầm Hoàng Cƣơng 1 đoạn xen kẽ Dạo Chia theo khổ thơ MĐ - a-Nối8n-a' - Kết Bảng PL2b: Điệu tính, âm khu âm vực trong CKNTVN STT Tác phẩm Tác giả Âm vực Chủ âm Điệu thức 1 Lệ thu Nguyễn Đình Phúc q12Đ h - fis2 e moll 2 Giấc mơ quê Đặng Hữu Phúc q13t fis-d2 D kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 3 Tình ta nhƣ đỉnh núi Đặng Hữu Phúc q11Đ d1 - g2 F ngũ cung 4 Khúc hát Trƣơng Chi Đặng Hữu Phúc q12Đ a - e2 e kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 5 Hai phía dòng sông Đặng Hữu Phúc q13t g - es2 c kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 185 6 Hỏi em Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 a kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 7 Cơn mƣa sang đò Đặng Hữu Phúc q10t a - c2 ngũ cung 8 Bên cây trúc đào Đặng Hữu Phúc q12Đ a - e2 d kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 9 Bóng trăng Đặng Hữu Phúc q13t a - f2 F kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 10 Tan hội em về Đặng Hữu Phúc q11Đ gis-cis2 E kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 11 Giã biệt Đặng Hữu Phúc q13t fis - d2 H kết hợp Trung Cổ và ngũ cung 12 Hoa lục bình Đặng Hữu Phúc q13T f - d2 g kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 13 Lời ru cao nguyên Đặng Hữu Phúc q12Đ f - es2 F kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 14 Tình ca mùa xuân Đặng Hữu Phúc q13t a - f2 F dur 15 Ru con trong mƣa mùa xuân Đặng Hữu Phúc q11Đ d1 - g2 e moll 16 Tiếng mùa xuân Đặng Hữu Phúc q14T c1 - b2 f moll 17 ngọn gió mùa xuân Đặng Hữu Phúc q11Đ as - des2 F dur 18 Tiếng chuông giao thừa Đặng Hữu Phúc q13t h - g2 G dur 19 Tình ca mùa hè Đặng Hữu Phúc q10T c1 - e2 a moll 20 Cơn giông Đặng Hữu Phúc q13T b - g2 Es dur 21 Mùa hè chia tay Đặng Hữu Phúc q12Đ as - es2 f moll 22 Mùa thi năm ấy Đặng Hữu Phúc q13t fis - d2 D dur 23 Thƣơng nhớ tuổi học trò Đặng Hữu Phúc q10T as - c2 Es dur 24 Lời thu sang Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 cis moll 25 Lá thu Đặng Hữu Phúc q13t h - g2 b moll 26 Phác thảo mùa thu Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 F - d trung tính 27 Lời ru mùa thu Đặng Hữu Phúc q11Đ d1 - g2 e moll 28 Mùa thu ƣớc mong Đặng Hữu Phúc q12dim a - es2 f moll 29 Hoài niệm mùa thu Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 a moll 30 Ngày mai trời chớm lạnh Đặng Hữu Phúc q12D c1 - g2 f moll 31 Trăng chiều Đặng Hữu Phúc q12Đ g - d2 g moll 32 Tình ca mùa đông Đặng Hữu Phúc q13t fis - d2 b moll 33 Hà Nội mƣa mùa đông Đặng Hữu Phúc q11Đ c1 - f2 As dur 34 Hát giữa chiều mƣa Đặng Hữu Phúc q10T des - f2 F dur 35 Đêm nghe gió về Đặng Hữu Phúc q11Đ h - e2 a moll 36 Mƣa Đặng Hữu Phúc q11Đ g - c2 g moll 37 Gió bấc Đặng Hữu Phúc q10T c1 - e2 a moll 38 Ru con mùa đông Đặng Hữu Phúc q10T a - cis2 b moll 39 Bình minh trên biển Đặng Hữu Phúc q13t g - es2 g moll 186 40 Biển mƣa Đặng Hữu Phúc q12Đ fis - cis2 A dur 41 Biển hát Đặng Hữu Phúc q13t a - f2 e moll 42 Biển chiều Đặng Hữu Phúc q12Đ as - es2 f moll 43 Ánh trăng Đặng Hữu Phúc q11Đ h - e2 b moll 44 Sau khi biết em Đặng Hữu Phúc q14t g - f2 c moll 45 Lời em dịu êm Đặng Hữu Phúc q12dim a - es2 C - As - C luân chuyển 46 Em nhƣ bài thơ không chép đƣợc Đặng Hữu Phúc q13t a - f2 C trung tính 47 Kỷ niệm không em, kỷ niệm không hồn Đặng Hữu Phúc q11Đ h - e2 a-e moll 48 Chiều bên kia sông Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 a-C luân chuyển 49 Bài ca ban chiều Đặng Hữu Phúc q10T c1 - e2 Es dur 50 Bên vƣờn khuya Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 D-fis- D luân chuyển 51 Tình ca ban đêm Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 d moll 52 Mẹ Đặng Hữu Phúc q13t cis1 - a2 Fis moll 53 Trên những tháng ngày Đặng Hữu Phúc q11Đ a - d2 a moll 54 Lời gió hát Đặng Hữu Phúc q11Đ c1 - f2 d moll 55 Du thuyền trên Hồ Tây Đặng Hữu Phúc q12dim e1 - b2 g moll 56 Đi qua dòng sông Đặng Hữu Phúc q11Đ b - es2 c moll 57 Cho tôi một lời Đặng Hữu Phúc q12Đ h - fis2 E dur 58 Bao giờ em trở lại Đặng Hữu Phúc q12Đ b - f2 c moll 59 Tôi vẫn hát Đặng Hữu Phúc q13T g - e2 C dur 60 Lời ru trống đồng Đặng Hữu Phúc q11Đ c1 - f2 C - c - C luân chuyển 61 Bên dòng sông năm tháng Đặng Hữu Phúc q11Đ c1 - f2 d moll 62 Khúc hát ban chiều Huy Du q13t a - f2 F kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 63 Hát nữa đi em Huy Du q13t cis1 - a2 A kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 64 Hàng dừa xanh Huy Du q12Đ c1 - g2 d kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 65 Miền Nam của ta muôn đời vẫn cất tiếng ca Huy Du q11Đ c1 - f2 g kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 66 Hoa Mộc miên Huy Du q12dim d1 - as2 g moll 67 Tình em Huy Du q11Đ h - e2 fis moll 68 Dây đàn thần diệu Huy Du q13T a - fis2 A dur 69 Bế Văn Đàn sống mãi Huy Du q11Đ d1 - g2 g kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 70 Tôi sẽ ca mãi đời anh Huy Du q12Đ cis1 - gis2 gis moll 187 71 Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi Huy Du q9T d1 - e2 D kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 72 Anh vẫn thấy Huy Du q11Đ d1 - g2 a moll 73 Một thời thƣơng nhớ Huy Du q9t cis1 - d2 fis moll 74 Có những đêm không ngủ Huy Du q10t h - d2 G dur 75 Tình quê hƣơng Huy Du q13t h - g2 g-G luân chuyển 76 Em là mùa xuân Vĩnh Cát q10t d1 - f2 D dur 77 Vƣờn nhãn quê hƣơng Vĩnh Cát q11Đ c1 - f2 c moll 78 Đôi ta là thợ đƣờng dây Vĩnh Cát q10T c1 - e2 C dur 79 Hà Nội, thủ đô ta đó! Vĩnh Cát q12Đ b - f2 Es dur 80 Khéo đảm là gái nuôi ong Vĩnh Cát q10T d1 - fis2 D dur 81 Sapa, thành phố trong sƣơng Vĩnh Cát q12Đ c1 - g2 d moll 82 Hƣớng về Hà Nội Hoàng Dƣơng q14t g - f2 c moll 83 Tình ca Hoàng Dƣơng q12Đ b - f2 f moll 84 Ru lại tình sau Hoàng Dƣơng q13t h - g2 e moll 85 Mai em đi rồi Hoàng Dƣơng q13t g - es2 c moll 86 Kỷ niệm Matxcova Hoàng Dƣơng q13t a - f2 d moll 87 Tiếng hát anh tìm em Hoàng Dƣơng q13t c1 - as2 f moll 88 Thông điệp mùa thu Hoàng Dƣơng q13t g - es2 c moll 89 Bài ca tình yêu Doãn Nho q12Đ g - d2 C dur 90 Bản thiên thai trần gian Doãn Nho q9T d1 - e2 d moll 91 Có một Thăng Long Doãn Nho q13t a - f2 D dur 92 Hãy cùng ta biển ơi Doãn Nho q12Đ a - e2 C dur 93 Màu tím chiến khu Doãn Nho q14t g - f2 C - Es dur 94 Ngƣời lính mùa xuân về Doãn Nho q10t a - c2 C dur 95 Nụ Doãn Nho q10T c1 - e2 C - D dur 96 Bốn mùa yêu thƣơng Trần Mạnh Hùng q12Đ h - fis2 e moll 97 Gió lộng bốn phƣơng Trần Mạnh Hùng q13T a - fis2 h- D luân chuyển 98 Giấc mơ mùa lá Trần Mạnh Hùng q15Đ as - as2 Des dur 99 Ơi Mẹ làng Sen Trần Mạnh Hùng q12Đ c1 - g2 g moll 100 Khúc giao mùa Trần Mạnh Hùng q15Đ b - b2 Des dur 101 Ru con Trần Mạnh Hùng q13T h - gis2 E dur 102 Em-mùa xuân Xuân Thủy q14t a - g2 D dur 188 103 Romanse Nguyễn Thiếu Hoa q12Đ c1 - g2 F dur 104 Mƣa Đặng Tuệ Nguyên q13T c1 - a2 Vô điệu tính 105 Chiếc khăn quê hƣơng Vĩnh Lai q12Đ H - fis1 h kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 106 Mùa nắng quê hƣơng Vĩnh Lai q11Đ d1 - g2 ngũ cung 107 Miền thƣơng Vĩnh Lai q11Đ h - e2 ngũ cung 108 Thời gian và kỷ niệm Đào Trọng Minh q13t h -g2 e moll 109 Nửa đêm Trần Thế Bảo q12Đ b - f2 g moll 110 Tình lặng Trần Thanh Hà q11Đ c1 - f2 f moll 111 Tình em mãi còn xanh Trần Thanh Hà q12Đ c1 - g2 f moll 112 Hát ru Trần Thanh Hà q13T b - g2 b kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 113 Đôi mắt tiếng lòng Trần Thanh Hà q12Đ a - e2 e moll 114 Ngủ ngoan ngủ ngoan Trần Đinh Lăng q13t h - g2 h kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 115 Nhớ về đồng đội Lê Hồng Lĩnh q13T a - fis2 a moll 116 Lời ru Hoàng Cƣơng q10t a - c2 ngũ cung 117 Dòng sông lời ru Hoàng Cƣơng q13t f - des2 B dur 118 Còn gì cho quê hƣơng Hoàng Cƣơng q12Đ a - e2 a moll 119 Ƣớc mùa xuân Hoàng Cƣơng q9T h - cis2 A dur 120 Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại Hoàng Cƣơng q12Đ h - fis2 E dur 121 Hà Nội vào thu nhớ mẹ Hoàng Cƣơng q14t e - d2 C dur 122 Cây bàng cuối thu Hoàng Cƣơng q15Đ g - g2 E dur 123 Mƣa yêu cúc trắng Hoàng Cƣơng q12Đ a - e2 G-g luân chuyển 124 Con đƣờng sầu đông Hoàng Cƣơng q11Đ d1 - g2 g moll 125 Khúc chiều Hoàng Cƣơng q11Đ h - e2 D dur 126 Trên đỉnh núi Oatari Hoàng Cƣơng q14T as - g2 g moll 127 Nhớ mẹ ta xƣa Hoàng Cƣơng q14T f - e2 B-F-B kết hợp điệu thức trƣởng thứ và ngũ cung 128 Ao thu Hoàng Cƣơng q13t a - f2 d moll 129 Vẽ tình yêu trên cát Hoàng Cƣơng q13T a - fis2 h moll 130 Đƣờng sang Vĩ Dạ Hoàng Cƣơng q12Đ b - f2 Es dur 131 Lẻ loi Hoàng Cƣơng q14t fis - e2 cis moll 132 Chiều quan họ Hoàng Cƣơng q13T a - fis2 A-E ngũ cung 133 Tiếng thu Hoàng Cƣơng q13t h - g2 G dur 134 Ngôi sao nhớ ai? Hoàng Cƣơng q14t a - g2 F dur 135 Đến bao giờ Hoàng Cƣơng q13t g - es2 Es dur 136 Ru thầm Hoàng Cƣơng q13t c1 - as2 As dur 189 Bảng PL2c: Nhịp độ, tốc độ trong CKNTVN STT Tác phẩm Tác giả Nhịp độ/tempo 1 Lệ thu Nguyễn Đình Phúc Andante 2 Giấc mơ quê Đặng Hữu Phúc Andante 3 Tình ta nhƣ đỉnh núi Đặng Hữu Phúc Moderato 4 Khúc hát Trƣơng Chi Đặng Hữu Phúc Andante 5 Hai phía dòng sông Đặng Hữu Phúc 55 6 Hỏi em Đặng Hữu Phúc 60 7 Cơn mƣa sang đò Đặng Hữu Phúc 55 8 Bên cây trúc đào Đặng Hữu Phúc 53 9 Bóng trăng Đặng Hữu Phúc 75 10 Tan hội em về Đặng Hữu Phúc 50 11 Giã biệt Đặng Hữu Phúc 60 12 Hoa lục bình Đặng Hữu Phúc 54 13 Lời ru cao nguyên Đặng Hữu Phúc 150 14 Tình ca mùa xuân Đặng Hữu Phúc 65 15 Ru con trong mƣa mùa xuân Đặng Hữu Phúc 60 16 Tiếng mùa xuân Đặng Hữu Phúc Moderato 17 ngọn gió mùa xuân Đặng Hữu Phúc Andante 18 Tiếng chuông giao thừa Đặng Hữu Phúc Moderato 19 Tình ca mùa hè Đặng Hữu Phúc Allegro 20 Cơn giông Đặng Hữu Phúc Allegro 21 Mùa hè chia tay Đặng Hữu Phúc Moderato 22 Mùa thi năm ấy Đặng Hữu Phúc Allegro 23 Thƣơng nhớ tuổi học trò Đặng Hữu Phúc Andante 24 Lời thu sang Đặng Hữu Phúc Andante 25 Lá thu Đặng Hữu Phúc Andante 26 Phác thảo mùa thu Đặng Hữu Phúc 50 27 Lời ru mùa thu Đặng Hữu Phúc Andante 28 Mùa thu ƣớc mong Đặng Hữu Phúc Moderato 29 Hoài niệm mùa thu Đặng Hữu Phúc Andante 30 Ngày mai trời chớm lạnh Đặng Hữu Phúc Larghetto (58) 31 Trăng chiều Đặng Hữu Phúc Moderato 32 Tình ca mùa đông Đặng Hữu Phúc Moderato 33 Hà Nội mƣa mùa đông Đặng Hữu Phúc Allegretto 34 Hát giữa chiều mƣa Đặng Hữu Phúc Moderato 35 Đêm nghe gió về Đặng Hữu Phúc Andante 36 Mƣa Đặng Hữu Phúc 60 37 Gió bấc Đặng Hữu Phúc Allegretto 38 Ru con mùa đông Đặng Hữu Phúc Moderato 39 Bình minh trên biển Đặng Hữu Phúc 130 190 40 Biển mƣa Đặng Hữu Phúc Moderato 41 Biển hát Đặng Hữu Phúc Moderato 42 Biển chiều Đặng Hữu Phúc Adagio 43 Ánh trăng Đặng Hữu Phúc Adagio 44 Sau khi biết em Đặng Hữu Phúc Andante 45 Lời em dịu êm Đặng Hữu Phúc Andante 46 Em nhƣ bài thơ không chép đƣợc Đặng Hữu Phúc Larghetto 47 Kỷ niệm không em, kỷ niệm không hồn Đặng Hữu Phúc Andante 48 Chiều bên kia sông Đặng Hữu Phúc 55 49 Bài ca ban chiều Đặng Hữu Phúc Moderato 50 Bên vƣờn khuya Đặng Hữu Phúc Andante 51 Tình ca ban đêm Đặng Hữu Phúc Lento 52 Mẹ Đặng Hữu Phúc Allegretto 53 Trên những tháng ngày Đặng Hữu Phúc Moderato 54 Lời gió hát Đặng Hữu Phúc Allegro 55 Du thuyền trên Hồ Tây Đặng Hữu Phúc Andante 56 Đi qua dòng sông Đặng Hữu Phúc Andante 57 Cho tôi một lời Đặng Hữu Phúc Andante 58 Bao giờ em trở lại Đặng Hữu Phúc Andante 59 Tôi vẫn hát Đặng Hữu Phúc Moderato 60 Lời ru trống đồng Đặng Hữu Phúc Andante 61 Bên dòng sông năm tháng Đặng Hữu Phúc Andante 62 Khúc hát ban chiều Huy Du 80 63 Hát nữa đi em Huy Du Andante 64 Hàng dừa xanh Huy Du Andante 65 Miền Nam của ta muôn đời vẫn cất tiếng ca Huy Du Moderato 66 Hoa Mộc miên Huy Du Moderato 67 Tình em Huy Du Andante 68 Dây đàn thần diệu Huy Du 60 69 Bế Văn Đàn sống mãi Huy Du chậm 70 Tôi sẽ ca mãi đời anh Huy Du chậm 71 Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi Huy Du Adagio 72 Anh vẫn thấy Huy Du chậm vừa 73 Một thời thƣơng nhớ Huy Du chậm vừa 74 Có những đêm không ngủ Huy Du Chậm 75 Tình quê hƣơng Huy Du Chậm 76 Em là mùa xuân Vĩnh Cát Moderato 77 Vƣờn nhãn quê hƣơng Vĩnh Cát Andante 78 Đôi ta là thợ đƣờng dây Vĩnh Cát Dolce 79 Hà Nội, thủ đô ta đó! Vĩnh Cát Moderato 80 Khéo đảm là gái nuôi ong Vĩnh Cát Moderato 191 81 Sapa, thành phố trong sƣơng Vĩnh Cát Moderato 82 Hƣớng về Hà Nội Hoàng Dƣơng Lento 83 Tình ca Hoàng Dƣơng Andante 84 Ru lại tình sau Hoàng Dƣơng Andante 85 Mai em đi rồi Hoàng Dƣơng chậm 86 Kỷ niệm Matxcova Hoàng Dƣơng chậm vừa 87 Tiếng hát anh tìm em Hoàng Dƣơng chậm vừa 88 Thông điệp mùa thu Hoàng Dƣơng Andante 89 Bài ca tình yêu Doãn Nho Chậm 90 Bản thiên thai trần gian Doãn Nho Allegretto 91 Có một Thăng Long Doãn Nho 60 92 Hãy cùng ta biển ơi Doãn Nho 66 93 Màu tím chiến khu Doãn Nho 56 94 Ngƣời lính mùa xuân về Doãn Nho 66 95 Nụ Doãn Nho 80 96 Bốn mùa yêu thƣơng Trần Mạnh Hùng chậm 97 Gió lộng bốn phƣơng Trần Mạnh Hùng chậm 98 Giấc mơ mùa lá Trần Mạnh Hùng Adagio 99 Ơi Mẹ làng Sen Trần Mạnh Hùng Adagio 100 Khúc giao mùa Trần Mạnh Hùng Adagio 101 Ru con Trần Mạnh Hùng Andante 102 Em-mùa xuân Xuân Thủy 103 Romanse Nguyễn Thiếu Hoa Allegretto 104 Mƣa Đặng Tuệ Nguyên Moderato 105 Chiếc khăn quê hƣơng Vĩnh Lai Moderato 106 Mùa nắng quê hƣơng Vĩnh Lai Moderato 107 Miền thƣơng Vĩnh Lai Dolce leggiero 108 Thời gian và kỷ niệm Đào Trọng Minh Moderato 109 Nửa đêm Trần Thế Bảo Andante 110 Tình lặng Trần Thanh Hà 111 Tình em mãi còn xanh Trần Thanh Hà 112 Hát ru Trần Thanh Hà 113 Đôi mắt tiếng lòng Trần Thanh Hà 114 Ngủ ngoan ngủ ngoan Trần Đinh Lăng Andante 115 Nhớ về đồng đội Lê Hồng Lĩnh Moderato 116 Lời ru Hoàng Cƣơng Andante 117 Dòng sông lời ru Hoàng Cƣơng chậm vừa 118 Còn gì cho quê hƣơng Hoàng Cƣơng Andante 119 Ƣớc mùa xuân Hoàng Cƣơng Nhanh 120 Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại Hoàng Cƣơng Moderato 121 Hà Nội vào thu nhớ mẹ Hoàng Cƣơng Thong thả 192 122 Cây bàng cuối thu Hoàng Cƣơng Andante 123 Mƣa yêu cúc trắng Hoàng Cƣơng chậm vừa 124 Con đƣờng sầu đông Hoàng Cƣơng chậm vừa 125 Khúc chiều Hoàng Cƣơng chậm vừa 126 Trên đỉnh núi Oatari Hoàng Cƣơng Andante 127 Nhớ mẹ ta xƣa Hoàng Cƣơng Andante 128 Ao thu Hoàng Cƣơng Andante 129 Vẽ tình yêu trên cát Hoàng Cƣơng chậm vừa 130 Đƣờng sang Vĩ Dạ Hoàng Cƣơng 131 Lẻ loi Hoàng Cƣơng dạt dào 132 Chiều quan họ Hoàng Cƣơng khoan thai 133 Tiếng thu Hoàng Cƣơng Moderato 134 Ngôi sao nhớ ai? Hoàng Cƣơng chậm vừa 135 Đến bao giờ Hoàng Cƣơng Moderato 136 Ru thầm Hoàng Cƣơng Andante Bảng PL2d: Quy mô các phần phụ trong CKNTVN STT Nội dung Đặc điểm Tác phẩm minh họa 1 Quy mô các phần nối Nối bằng mô típ Hát nữa đi em, Rủ nhau đi học, Trên những tháng ngày của Huy Du 2 Nối các đoạn bằng nét nhạc Tình em của Huy Du, Ru lại tình sau của Hoàng Dƣơng; Khúc hát Trƣơng chi, Thƣơng nhớ tuổi học trò, Ru con mùa đông, Me, Đi qua dòng sông, Cho tôi một lời, Bao giờ em trở lại của Đặng Hữu Phúc 3 Quy mô các phần dạo Không có phần dạo Khúc hát ban chiều của Huy Du; Khúc chiều, Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại của Hoàng Cƣơng 4 Không có dạo mà chỉ có các nét nhạc nối các cơ cấu Cây bàng cuối thu, Nhớ Mẹ ta xƣa, Vẽ tình yêu trên cát, Đƣờng sang Vĩ Dạ, Lời ru, Dòng sông lời ru của Hoàng Cƣơng; Hát ru, Đôi mắt tiếng lòng của Trần Thanh Hà; Ngủ ngoan ngủ ngoan của Trần Đinh Lăng; Cơn mƣa sang đò, Bên cây trúc đào, Hoa lục bình, Hoài niệm mùa thu, Ngày mai trời chớm lạnh, Hà Nội mƣa mùa đông, Đêm nghe gió về, Tình ca ban đêm, Trên những tháng ngày của Đặng Hữu Phúc 193 5 Phần nối lớn Ánh trăng, Gió bấc, Ru con mùa đông, Trăng chiều của Đặng Hữu Phúc; Con đƣờng sầu đông của Hoàng Cƣơng 6 Các phần dạo có cấu trúc là một đoạn nhạc hoàn chỉnh Mở đầu: Lẻ loi, Chiều quan họ, Còn gì cho quê hƣơng của Hoàng Cƣơng, Thời gian và kỉ niệm của Đào Trọng Minh, Ru con trong mƣa xuân, Giấc mơ quê, Hoa lục bình, Bao giờ em trở lại, Giã Biệt, Lời ru cao nguyên, Bình minh trên biển, Biển mƣa, Biển hát, Ƣớc mùa xuân của Đặng Hữu Phúc; Tình lặng, Tình em còn mãi xanh của Trần Thanh Hà Nối: ít tác phẩm Kết: Còn gì cho quê hƣơng của Hoàng Cƣơng, Tình em còn mãi xanh của Trần Thanh Hà 7 Đặc điểm phần phụ Kết nhắc lại, mô phỏng mở đầu Một thời thƣơng nhớ của Huy Du; Giấc mơ quê, Tình ta nhƣ đỉnh núi, Bên cây trúc đào, Lời em dịu êm của Đặng Hữu Phúc; Tình em mãi còn xanh của Trần Thanh Hà, các tác phẩm của Trần Mạnh Hùng 8 Phần dạo có sự tham gia của bè thanh nhạc Hà Nội vào thu nhớ mẹ, Mƣa yêu cúc trắng, Con đƣờng sầu đông, Trên núi Oatari, Ru thầm của Hoàng Cƣơng; Tình ca của Hoàng Dƣơng; Ru con trong mƣa mùa xuân, Mƣa, Lời ru trống đồng của Đặng Hữu Phúc 9 Tính dân tộc trong mở đầu Khúc hát Trƣơng Chi, Bóng trăng, Hoa lục bình, Tình ta nhƣ đỉnh núi, Bóng trăng, Lời ru cao nguyên của Đặng Hữu Phúc 194 3. Phụ lục 3: Các ví dụ minh họa về ca từ trong CKNTVN PL 3.1: Hoàng Dƣơng, Thông điệp mùa thu (các từ tƣợng hình, thủ pháp nhân hóa, ẩn dụ) Gió ngắt chiếc lá đầu tiên rơi vào khoảng vắng Cốm mùa lá sen thơm lắm lạnh đầu chiều Làn mƣa thu đầu tiên dát vàng thành phố Heo may mang ngàn yêu thông điệp, Vàng mọi nẻo thu đã về Sẽ những ngày sƣơng lạnh Sẽ những ngày nắng lên Bao âu yếm cô gái yêu chồng thế Mùa thu mang thƣơng nhớ về PL 3.2: Hoàng Cƣơng, Đƣờng sang Vĩ Dạ (nhân hóa, ẩn dụ) Bỗng dƣng thơm mát một trời Mùi hƣơng mách nẻo hoa cƣời ngây thơ Cho anh dừng lại sững sờ Đƣờng sang Vĩ Dạ đâu ngờ mùa sen Bỗng dƣng cây trúc làm duyên Để rơi chiếc nón treo nghiêng trên cành Cho anh nghe tiếng ngọt lành Tóc dài lẫn với lá xanh thẹn thò . PL 3.3: Hoàng Cƣơng, Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại (ca từ giàu hình ảnh, có tính ƣớc lệ) Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại 195 Những nụ hoa trên búp tay gầy Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại Những nụ hôn trên tóc em bay Tháng Giêng tình đong đầy nỗi nhớ Ngƣời còn đây mà ngỡ đâu xa Tháng Giêng vai kề vai đôi má Tƣởng còn xa quá vòng tay Anh tặng em mùa vui Chồi lộc reo trên ngàn cánh biếc Búp non tách mầm xuân Khi ta hiểu thấu lòng nhau PL 3.4: Hoàng Cƣơng, Mƣa yêu cúc trắng (ca từ lãng mạn, giàu cảm xúc) Anh thích làm mƣa phơn phớt bay Yêu em cúc trắng dáng thơ ngây Làm mƣa anh muốn rơi thật khẽ Nhẹ nhàng hôn cúc trắng chẳng hay PL 3.5: Hoàng Cƣơng, Lẻ loi (ca từ lãng mạn, giàu cảm xúc) Anh yêu em trăng cũng lẻ mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn PL 3.6: Huy Du, Tình em (so sánh, ẩn dụ) 196 Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh rời rợi Có gì đâu em ơi! Tình yêu là sự sống Nên nắng hửng trong lòng Mạch đời căng máu nóng Anh đi xa bao núi Tình em nhƣ khe suối Lƣu luyến và nhớ thƣơng Chảy theo anh khắp rừng . PL 3.7: Huy Du, Hoa mộc miên (ca từ sử dụng thủ pháp ẩn dụ) Mộc miên hoa ơi! Mỗi khi qua cầu biên giới thấy hoa mộc miên nở lòng những bồi hồi Mộc miên hoa ơi! Dù cho đất rộng sông sâu, tuyết rơi gió thổi bao lần Dù cho dẫu thời gian trôi đất bằng nổi sóng Có cánh hoa mộc miên vẫn khắc sâu nỗi nhớ niềm tin PL 3.8: Doãn Nho, Có một Thăng Long (ca từ mang bản sắc văn hóa Việt Nam) Có một Thăng Long rất cổ Từ trong truyền thuyết xa xôi Có một Thăng Long rất trẻ 197 Quanh ta đang nói đang cƣời Có một Thăng Long huyền thoại Rồng lên từ phía sông Hồng Có một Thăng Long áo mỏng Gió đùa quanh tấm lƣng ong Có một Thăng Long Nguyễn Trãi Chong đèn viết sách Bình Ngô Có một Thăng Long mềm mại Tựa bên ta bƣớc bên hồ Có một Thăng Long mũ lƣới Bộ đội về nằm cửa ô Có một Thăng Long răng trắng Cắn vào quả sấu đầu thu Có một Thăng Long chí lớn Không ngừng vƣợt những tầm cao Có một Thăng Long yêu dấu Thắm mãi trong tâm hồn ta PL 3.9: Nguyễn Thiếu Hoa, Romance (ca từ trau chuốt, giàu cảm xúc) Nàng hỡi, từng phút giây lòng xốn xang nàng có thấu Biết nói sao đây để nàng thấu cho tim anh Giờ đây vắng bóng hình yêu thƣơng Kìa mái tóc thơm và đôi mắt em long lanh mộng ƣớc Thiết tha tình lòng anh đây say ngất ngây rồi Trong mộng thấy đôi ta gần nhau mỗi phút giây Nàng ơi mái tóc thơm cuộn thắt trái tim anh .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ca_khuc_nghe_thuat_viet_nam.pdf
  • pdfLUẬN ÁN.pdf
  • pdfPHỤ LỤC.pdf
  • pdftom tat.pdf
Luận văn liên quan