Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp ở Việt Nam

Với thang đo đã được kiểm định là đủ điều kiện giá trị và có độ tin cậy, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa góp phần hình thành thang đo cho các nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán ở Việt Nam - khi mà những nghiên cứu về lĩnh vực này hiện còn đang rất hạn chế. Bên cạnh đó, thang đo được xây dựng cho đơn vị phân tích là cá nhân, mặc dù am hiểu về hệ thống thông tin kế toán là có thể khác nhau, nhưng kết quả cho thấy độ tin cậy, giá trị phân biệt và giá trị hội tụ cao có sự nhất quán cao trong vấn đề đo lường các khái niệm trong lĩnh vực hệ thống thông tin và hệ thống thông tin kế toán ở Việt Nam và thế giới.

pdf234 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hống, hành vi và thái độ của đội dự án, quan điểm của nhà quản lý. 20 User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts International Journal of Man- Machine Studies 1993 Davis, Fred D. Tính chất của hệ thống, nhận thức của người sử dụng, thái độ hướng đến sử dụng hệ thống tác động tích cực đến hành vi sử dụng thực tế hệ thống thông tin. 21 Measuring User Participation, User Involvement, and User Attitude MIS Quarterly 1994 Barki, Henri, & Hartwick, Jon. Nghiên cứu xây dựng mô hình và thang đo cho các khái niệm sự hiện diện của người sử dụng, sự tham gia của người sử dụng, và thái độ của người sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống thông tin. Trong đó, làm rõ khái niệm hiện diện 203 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu như là một trạng thái tâm lý và tham gia như là hành vi của người sử dụng. 22 User information satisfaction: IS implementability and effectiveness. Information & Management 1994 Iivari, Juhani, & Ervasti, Irja. Sự hài lòng của người sử dụng thông tin liên quan chặt chẽ đến khả năng thực thi và tính hữu hiệu của hệ thống thông tin. 23 The relationship between user participation and user satisfaction: An Investigation of Four Contingency Factors MIS Quarterly 1994 McKeen, James D., Guimaraes, Tor, & Wetherbe, James C. Sự tham gia của người sử dụng tác động đến sự hài lòng của người sừ dụng. Mối quan hệ này chịu sự điều tiết của các thành phần theo lý thuyết ngẫu nhiên, bao gồm sự phức tạp của tác vụ, sự phức tạp của hệ thống. Mức độ thông thạo của người sử dụng và giao tiếp giữa người sử dụng với người phát triển hệ thống thông tin tác động trực tiếp đến sự hài lòng của người sử dụng. 24 The Keys to Executive Information System Success Journal of Management Information Systems 1995 Rainer Jr, R. Kelly, & Watson, Hugh J. Nghiên cứu cho thấy sự thành công của hệ thống thông tin điều hành gắn liền với sự tham gia của người sử dụng và đồng thời cũng cho thấy việc phát triển thành công hệ thống thông tin góp phần vào sự thành công trong quá trình vận hành hệ thống thông tin. 25 Measuring user involvement: a diffusion of innovation perspective IGMIS Database 1995 Kappelman, Leon A. Dựa trên lý thuyết sự khuếch tán đổi mới, nghiên cứu đã đo lường sự tham gia của người sử dụng: Tham gia trong quá trình triển khai và tham gia trong quá trình sử dụng hệ thống thông tin. 26 The 3-D model of information systems success: the search for the dependent variable continues. Information Resources Management Journal 1996 Ballantine, J, Bonner, M, Levy, M, & Martin, A. Nghiên cứu xây dựng mô hình tìm kiếm và xác định như thế nào là hệ thống thông tin thành công, đề xuất mô hình trong đó xem xét các khía cạnh của hệ thống thông tin thành công trong các giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện, vận hành hệ thống. 27 A Model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development and Test Decision Sciences 1996 Venkatesh, Viswanath, & Davis, Fred D. Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm định mô hình các thành tố tác động đến nhận thức về tính dễ sử dụng của công nghệ, kết quả cho thấy các yếu tố thuộc hệ thống, cá nhân, kinh nghiệm là tiền tố cho cảm nhận của người sử dụng về tính dễ sử dụng của hệ thống. 28 A Comprehensive Model for Assessing the Quality and Productivity of the Information Systems Function: Toward a Theory for Information Systems Assessment. Information Resources Management Journal 1997 Myers, Barry L, Kappelman, Leon A, & Prybutok, Victor R. Kết quả trình bày một đề xuất lý thuyết để đánh giá chất lượng và năng suất của hệ thống thông tin dựa trên sự đo lường toàn diện các thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công. 29 The antecedents and consequents of user perceptions in information technology adoption Decision Support Systems 1998 Agarwal, Ritu, & Prasad, Jayesh Quyết định ứng dụng công nghệ thông tin là kết quả của sự quan tâm và nhận thức của người sử dụng. Mối quan hệ này chịu sự điều tiết của cảm hứng cá nhân. 30 The effects of user participation on the design Information & Management 1998 Choe, Jong- Min Sự tham gia của người dùng trong quá trình thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản trị chịu ảnh hưởng bới các thành 204 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu of accounting information systems., phần có đặc tính tổ chức, tính chất tác vụ, tính chất thông tin và môi trường. Hiệu suất hệ thống thông tin kế toán quản trị cũng bị tác động tương ứng. 31 Assessing data quality in accounting information systems Communications of the ACM 1998 Kaplan, David, Krishnan, Ramayya, Padman, Rema, & Peters, James. Chất lượng hệ thống thông tin chịu ảnh hưởng và đồng thời tác động đến chất lượng dữ liệu. 32 Critical Issues Affecting an ERP Implementation Information Systems Management 1999 Bingi, Prasad, Sharma, Maneesh K., & Godla, Jayanth K. Triển khai hệ thống ERP cần đảm bảo sự cam kết của các nhà quản lý, tái cấu trúc quy trình hiện có, tích hợp hệ thống, chọn lựa tư vấn và huấn luyện nhân viên. 33 A critical success factors model for ERP implementation. IEEE software 1999 Holland, Christopher P, & Light, Ben. Mô hình các nhân tố tác động đến triển khai ERP thành công được đề xuất dựa trên khuôn mẫu có tính lý thuyết, bao gồm hai nhóm nhân tố chiến lược và chiến thuật. 34 The effect of user engagement on system success: A meta-analytical integration of research findings. Information & Management 1999 Hwang, Mark I., & Thorn, Ron G. Kết quả nghiên cứu cho thấy một cách rõ ràng ảnh hưởng của sự tham gia của người sử dụng đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công, tuy nhiên cần cân nhắc tác động này trong từng giai đoạn của quá trình phất triển hệ thống thông tin. 35 Accounting information systems as knowledge- objects: some effects of objectualization. Management Accounting Research 2001 Lowe, Alan. Đề xuất hướng nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán như là một đối tượng tri thức trong doanh nghiệp. 36 Critical factors for successful implementation of enterprise systems. Business Process Management Journal 2001 Nah, Fiona Fui Hoon, Lau, Janet Lee Shang, & Kuang, Jinghua. 11 nhân tố tác động đến triển khai thành công ERP được xác định, phân loại và đo lường; bao gồm các nhám nhân tố kỹ thuật, quy trình triển khai, tư vấn, 37 The critical success factors for ERP implementation: an organization fit perspective. Information and Management 2002 Hong, Kyung Kwon, & Kim, Young Gul. Dựa trên quan điểm của lý thuyết tổ chức phù hợp, các nhân tố tác động đến sự thành công của triển khai ERP được xác định và kiểm định. Mối quan hệ giữa sự phù hợp và sự thành công chịu điều tiết bởi các nhân tố ngẫu nhiên. 38 Assessing the Validity of IS Success Models: An Empirical Test and Theoretical Analysis. Information Systems Research 2002 Rai, Arun, Lang, Sandra S., & Welker, Robert B. Với đề xuất các thành phần thuộc về nhận thức và hành vi cho các mô hình thành công của hệ thống thông tin, nghiên cứu cho thấy mô hình hệ thống thông tin thành công cần được xem xét một cách đầy đủ hơn. 39 Examining the role of innovation diffusion factors on the implementation success of enterprise resource planning systems International Journal of Accounting Information Systems 2003 Bradford, Marianne, & Florin, Juan Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa đổi mới, tổ chức và đặc điểm môi trường và cách thức đo lường sự thành công của triển khai hệ thống ERP: nhận thức hiệu quả tổ chức và sự hài lòng của người dùng. Kết quả cho thấy mức độ đồng thuận trong các mục tiêu tổ chức và áp 205 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu lực cạnh tranh có liên quan đáng kể đến nhận thức hiệu quả tổ chức. Mặt khác, sự phức tạp của hệ thống, đào tạo, áp lực cạnh tranh và hỗ trợ quản lý hàng đầu liên quan đáng kể đến sự hài lòng của các nhà quản lý khi sử dụng các hệ thống mới. 40 Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality. Doctor of Philosophy University Of Southern Queensland 2003 Hongjiang, Xu Chất lượng dữ liệu của hệ thống thông tin kế toán chịu tác động của sự cam kết hỗ trợ của nhà quản lý, huấn luyện và đào tạo, và bản chất của hệ thống thông tin kế toán. 41 Key issues of accounting information quality management: Australian case studies. Industrial Management & Data Systems 2003 Hongjiang, Xu, Jeretta Horn, Nord, Nord, G. Daryl, & Binshan, Lin. Các vấn đề chính trong quản trị chất lượng thông tin kế toán bao gồm vấn đề con người, vấn đề của hệ thống, vấn đề tổ chức và các vấn đề bên ngoài. 42 A Taxonomy of Antecedents of Information Systems Success: Variable Analysis Studies. Journal of Management Information Systems 2003 Larsen, Kai R. T. Nghiên cứu tổng hợp và phân nhóm các tiền tố của sự thành công của hệ thống thông tin, bao gồm Tài nguyên CNTT, Sự hợp tác – hỗ trợ, Dự án, Hiệu suất hoạt động, Sự phát triển của hệ thống thông tin, Mối quan hệ nội bộ doanh nghiệp, Cấu trúc, Truyền thông, Tác vụ, Đặc điểm cá nhân, Môi trường doanh nghiệp, và bộ phận MIS 43 Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone & McLean Information Systems Success Model International Journal of Electronic Commerce 2004 DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. Thông qua phân tích tình huống, sự thành công của hệ thống thương mai điện tử được đề xuất vận dụng mô hình thành công của DeLone và McLean, kết quả cho thầy các thành phần của mô hình có thể phù hợp để đo lường sự thành công của hệ thống thương mại điện tử. 44 An empirical investigation on end-users' acceptance of enterprise systems. Information Resources Management Journal 2004 Nah, Fiona Fui-Hoon, Tan, Xin, & Teh, Soon Hing. Quan điểm của người dùng cuối trong ứng dụng hệ thống thông tin doanh nghiệp chịu tác động bởi nhận thức và hành vi về công nghệ thông tin và nhận thức về sự tương thích, sự phù hợp của hệ thống đối với doanh nghiệp. 45 Accounting Information Systems Research Opportunities Using Personality Type Theory and the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Information Systems 2004 Wheeler, Patrick R. , Hunton, James E. , & Bryant, Stephanie M. Nghiên cứu đề xuất lý thuyết cá nhân hóa và biến quan sát Myers-Briggs trong ứng dụng nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán. 46 Antecedents of Information and System Quality: An Empirical Examination Within the Context of Data Warehousing. Journal of Management Information Systems 2005 Nelson, R. Ryan, Todd, Peter A., & Wixom, Barbara H. Thông qua dữ liệu thực nghiệm, chất lượng thông tin và chât lượng hệ thống được mô hình hóa và đo lường, đồng thời nghiên cứu cũng xác định mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng và sự hài lòng của người sử dụng. 47 Assessing the benefits of using an enterprise system in accounting information and management. Journal of Enterprise Information Management 2005 Spathis, Charalambos, & Ananiadis, John. Thông tin kế toán và quản trị tổ chức chịu ảnh hưởng tích cực từ quá trình triển khai ứng dụng hệ thống doanh nghiệp. Thông tin linh hoạt, giám sát hữu hiệu, quản trị tài sản, thu nhập hữu 206 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu hiệu, và nhận thức người dùng thay đổi tích cực so với trước khi triển khai hệ thống. 48 A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance. Information Systems Research 2005 Wixom, Barbara H, & Todd, Peter A. Kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp, trong đó các yếu tố chất lượng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng, tiếp đó, sự hài lòng ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người dùng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. 49 Defining information systems success in Canada Information Management & Computer Security 2006 Agourram, Hafid, & Robson, Bill Định nghĩa về hệ thống thông tin thành công được đề xuất dựa trên hai góc nhìn: (1) góc nhìn cá nhân, sự thành công được thể hiện thông qua ảnh hưởng cá nhân, ảnh hưởng nghề nghiệp, hỗ trợ ra quyết định, sự hài lòng và tri thức; (2) góc nhìn tổ chức, sự thành công thể hiện qua ảnh hưởng tài chính, thay đổi quy trình kinh doanh, sáng tạo, lợi thế cạnh tranh, tri thức, quan hệ kinh doanh. 50 A process-oriented perspective of IS success: Examining the impact of IS on operational cost Omega 2006 Byrd, Terry Anthony, Thrasher, Evelyn H., Lang, Teresa, & Davidson, Nancy W. Nghiên cứu phân tích sự thành công của hệ thống thông tin theo định hướng quy trình, đánh giá tác động của hệ thống thông tin đối với chi phí hoạt động. Kết quả cho thấy chất lượng việc lập kế hoạch hệ thống tác động tích cực đến lợi ích sử dụng hệ thống thông qua trung gian chất lượng thông tin và chất lượng hệ thống; từ đó làm giảm tổng thể chi phí hoạt động. 51 Management of information systems: Insights from accounting research. Information & Management 2006 O’Connor, Neale G., & Martinsons, Maris G. Sử dụng khung tích hợp chi phí – lợi ích đề xuất các hướng quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. 52 Information system success: individual and organization determinants. Management science 2006 Sabherwal, Jeyaraj, & Chowa Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của tính chất người dùng (bao gồm kinh nghiệm, thái độ, sự huấn luyện) ảnh hưởng đến sự hài lòng, chất lượng hệ thống, nhận thức về tính hữu ích, từ đó tác động đến việc sử dụng hệ thống. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của nhà quản lý cũng ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và sự hài lòng của người dùng. 53 Enterprise systems implementation and accounting benefits. Journal of Enterprise Information Management 2006 Spathis, Charalambos. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc ứng dụng hệ thống doanh nghiệp mang lại các lợi ích bao gồm tổ chức, vận hành, quản trị, hạ tầng công nghệ thông tin. Các lợi ích này có được từ việc triển khai hệ thống doanh nghiệp và chọn lựa các module liên quan. 54 Perceived usefulness, user involvement and behavioral intention: an empirical study of ERP implementation Computers in Human Behavior 2007 Amoako- Gyampah, Kwasi Lý do thay đổi, sự tham gia của người dùng tác động đến nhận thức và hành vi của người dùng đối với sử dụng công nghệ dẫn đến sự thành công - được xác định là hiệu quả của việc sử dụng công nghệ. 55 Investigating the success of ERP systems: Case studies Computers in Industry 2007 Chien, Shih- Wen, & Dựa trên nghiên cứu tình huống, sự thành công của hệ thống ERP thể thiện 207 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu in three Taiwanese high-tech industries Tsaur, Shu- Ming. thông qua lợi ích khi sử dụng và giá trị kinh doanh chịu tác động của chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ và chất lượng hệ thống. Vai trò của việc sử dụng hệ thống và sự hài lòng của người dùng đóng vai trò trung gian truyền dẫn tác động của chất lượng đến sự thành công. 56 Critical Factors for Implementation Success of ERP Systems: An Empirical Investigation from Bahrain. International Journal of Enterprise Information Systems 2007 Emad, M. Kamhawi Sự thành công của triển khai hệ thống ERP bao gồm nhận thức giá trị kinh doanh và nhận thức sự thành công của dự án, chịu ảnh hưởng của sự hỗ trợ của nhà quản lý, sự phù hợp của ERP, quản trị quy trình kinh doanh, tính chất dự án, đào tạo, huấn luyện người dùng; đồng thời sự chống đối tác động tiêu cực đến sự thành công. 57 Assimilation of Enterprise Systems: The Effect of Institutional Pressures and the Mediating Role of Top Management. MIS Quarterly 2007 Liang, Huigang, Saraf, Nilesh, Hu, Qing, & Xue, Yajiong. Nghiên cứu cho thấy vai trò trung gian truyền dẫn tác động của sự hỗ trợ của nhà quản lý cho mối quan hệ áp lực thể chế hóa đến sự thống nhất trong hệ thống kinh doanh. 58 Management accounting and integrated information systems: A literature review. International Journal of Accounting Information Systems 2007 Rom, Anders, & Rohde, Carsten. Nghiên cứu đã khám phá, phân loại và đề xuất các xu hướng nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị trong mối quan hệ với hệ thống thông tin tích hợp, trong đó nhấn mạnh các nghiên cứu về hành vi và hiệu suất hoạt động doanh nghiệp. 59 The impact of information technology on individual and firm marketing performance. Behaviour & Information Technology 2007 Stone, Robert W, Good, David J, & Baker- Eveleth, Lori. Tính chất người dùng, tính chất tồ chức, nhận thức và hành vi người dùng tác động tích cực đến hiệu suất cá nhân và hiệu suất doanh nghiệp. 60 Management based critical success factors in the implementation of Enterprise Resource Planning systems International Journal of Accounting Information Systems 2008 Bradley, Joseph Triển khai thành công ERP trong doanh nghiệp được đo lường thông quan cải thiện năng lực quan trị, dự án đúng hạn và ngân sách phù hợp. Thông qua nghiên cứu tình huống, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố quan trọng tác động đến sự thành công bao gồm quản trị dự án, huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ của nhà quản lý, và vai trò của ban chỉ đạo dự án. 61 Analyzing Enterprise Resource Planning System Implementation Success Factors in the Engineering– Construction Industry., Journal of Computing in Civil Engineering 2008 Chung, B., Skibniewski, M., Lucas, H., & Kwak, Y. Với biến phụ thuộc là Lợi ích ERP, nghiên cứu cho thấy các thành phần liên quan đến tính chất người dùng, tính chất dự án, nhận thức cá nhân, sự thành công của dự án và sử dụng hệ thống tác động tích cực đến sự thành công của triển khai ERP trong doanh nghiệp. 62 Re-conceptualizing Information System Success: The IS-Impact Measurement Model. Journal of The Association for Information Systems 2008 Gable, Guy, Sedera, Darshana, & Chan, Taizan. Nghiên cứu đề xuất và kiểm định mô hình đo lường hệ thống thông tin thành công thông qua việc phân tích ảnh hưởng của các thành phần đến sự thành công tổng thể của hệ thống. 63 Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. International Journal of Information 2008 Hossien, Sajady, Mohsen, Dastgir, & Hệ thống thông tin kế toán mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua tác động tích cực đến quá trình ra quyết định, tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ, 208 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu Science and Management Hashem, Nejad H. chất lượng thông tin tài chính và hiệu suất hoạt động. 64 Impacts of business vision, top management support, and external expertise on ERP success. Business Process Management Journal 2008 Ifinedo, Princely. Sự thành công của hệ thống ERP được đo lường thông qua chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và tác động đến tổ chức, nhóm, và cá nhân. Sự thành công này chịu ảnh hưởng tích cực từ các nhân tố thuộc lý thuyết ngẫu nhiên, bao gồm sự hỗ trợ của nhà quản lý, tầm nhìn kinh doanh, và chuyên gia bên ngoài. 65 Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems 2008 Petter, Stacie, DeLone, William, & McLean, Ephraim. Hệ thống thông tin thành công được mô hình hóa, đo lường và phân tích các tương tác nội bộ dưới hai đơn vị phân tích: cá nhân và tổ chức. Kết quả cho thấy, với đơn vị phân tích cá nhân, các mối quan hệ nội bộ được nghiên cứu nhiều hơn và các mối quan hệ này được khẳng định, tuy nhiên với đơn vị phân tích tổ chức, không có đủ dữ liệu để phân tích. 66 Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. International Journal of Information Science and Technology 2008 Sajady, H., Dastgir, M., & Nejad, H. Hashem Hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu giúp hỗ trợ việc ra quyết định, kiểm soát nội bộ hữu hiệu, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, và quy trình xử lý nghiệp vụ. 67 Defining information system success in Germany International Journal of Information Management 2009 Agourram, Hafid Ở góc độ hệ thống, sự thành công được định nghĩa là chất lượng, ở góc độ người dùng, sự thành công là ảnh hưởng cá nhân, ảnh hưởng sự nghiệp, hỗ trợ ra quyết định, sự hài lòng, sự tự chủ trong công việc. Văn hóa không tác động đến nhận thức về sự thành công của hệ thống thông tin. 68 On the interface between accounting and modern information technology. Turku, Finland: Uniprint 2009 Granlund, Markus. Giữa công nghệ thông tin hiện đại và kế toán có mối quan hệ mật thiết trong thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin. Sự phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi bản chất của kế toán. 69 A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level. Information & Management 2009 Petter, Stacie, & McLean, Ephraim R. Nghiên cứu đã phân tích mô hình thành công của hệ thống thông tin dưới góc độ đơn vị phân tích cá nhân, thông qua phương pháp siêu phân tích, kết quả cho thấy chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, lợi ích, sự hài lòng tác động tích cực đến việc sử dụng hệ thống thông tin. 70 Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge. American Journal of Scientific Research 2009 Sori, Zulkarnain Muhamad Hệ thống thông tin kế toán được phân tích và nhìn nhận như là một phạm trù tri thức với đầy đủ các đặc điểm. 71 The core critical success factors in implementation of enterprise resource planning systems. International Journal of Enterprise Information Systems 2010 Dadbin, Shabnam, Gholami, Roya, Hanafizadeh, Payam, & Nghiên cứu đã tổng hợp và đề xuất các nhân tố chủ chốt và quan trong ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP trong doanh nghiệp bao gồm: Sự hỗ trợ của nhà quản lý, quản trị quy trình kinh doanh, huấn luyện, truyền thông, quản trị thay đổi, quản trị dự án và đội dự án. 209 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu Standage, Nicholas 72 Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system. Accounting, Organizations and Society 2010 Eldenburg, Leslie, Soderstrom, Naomi, Willis, Veronda, & Wu, Anne Kết quả nghiên cứu đóng góp cho khẳng định sự tham gia của người dùng tác động đến sự thành công của hệ thống kế toán, sự thành công của hệ thống ABC, và hệ thống thông tin kế toán. 73 The influence of organizational factors on successful ERP implementation. Management Decision 2011 Dezdar, Shahin, & Ainin, Sulaiman. Đo lường sự thành công của triển khai thực hiện ERP thông qua tác động đến tổ chức, nghiên cứu cho thấy sự thành công chịu ảnh hưởng tích cực từ sự hỗ trợ của nhà quản lý, huấn luyện đào tào nhân viên, sự hài lòng của người dùng và truyền thông bên trong tổ chức. 74 The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance measures: empirical evidence in Spanish SMEs. The International Journal of Digital Accounting Research 2011 Elena, Urquía Grande, Raquel, Pérez Estébanez, & Clara, Muñoz Colomina Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống thông tin kế toán tác động tích cực đến hiệt suất hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 75 A study of the barriers of implementation of accounting information system: Case of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Economics and Behavioral Studies 2011 Mahdi, Salehi, & Abdoreza, Abdipour. Việc triển khai thực hiện hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp có thể gặp trở ngại vì nhiều nguyên nhân. Nghiên cứu này đưa ra một góc nhìn khác biệt trong phân tích sự thành công của hệ thống thông tin kế toán. 76 ERP Success in the SMEs: The Perspectives of Service Quality and Social Cognitive Theory. Asia Pacific Management Review 2011 Wei-Hsi, Hung, Li-Min, Chang, Yen, David C., Chin-Tsang, Ho, & Mei- Chen, Chiang. Vận dụng lý thuyết nhận thức xã hội, phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ hỗ trợ của các nhà cung cấp giải pháp ERP, nghiên cứu cho thấy sự thành công của ERP (được thể hiện thông qua sự hài lòng của người sử dụng) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động của chất lượng dịch vụ với truyền dẫn trung gian của kỳ vọng kết quả và khẳng định cá nhân. 77 Exploring Information Quality in Accounting Information Systems Adoption. Communications of the IBIMA 2011 Wongsim, Manirath, & Gao, Jing. Nghiên cứu đề xuất khuôn mẫu quản trị chất lượng thông tin trong ngữ cảnh ứng dụng hệ thống thông tin kế toán. Chất lượng thông tin tác động đến việc hỗ trợ ra quyết định và cần được quan tâm nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. 78 Will XBRL improve corporate governance: A framework for enhancing governance decision making using interactive data International Journal of Accounting Information Systems 2012 Alles, Michael, & Piechocky, Maciej Nghiên cứu đề xuất ý tưởng: ngôn ngữ đánh dấu báo cáo mở rộng XBRL tăng cường khả năng quản trị của tổ chức thông quan việc tăng cường hỗ trợ việc ra quyết định. 79 Strategic and tactical factors for successful ERP projects: insights from an Asian country., Management Research Review 2012 Dezdar, Shahin. Các yếu tố chiến lược (bao gồm sự hỗ trợ của nhà quản lý, quản trị dự án, quản trị quy trình kinh doanh) và yếu tố chiến thuật (thông tin – truyền thông, huấn luyện – đào tạo, và sự hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ) tác động tích cực đến sự 210 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu thành công của quá trình triển khai ERP trong doanh nghiệp. 80 The Effect of Managers' Enabling Perceptions on Costing System Use, Psychological Empowerment, and Task Performance. Behavioral Research in Accounting 2012 Mahama, Habib, & Cheng, Mandy M. Hiệu suất tác vụ chịu tác động bởi nhận thức vể hệ thống thông tin chi phí, ý định và việc sử dụng thực tế. Các mối quan hệ này được điều tiết bợi tâm lý trao quyền. 81 The Effect of Management Accounting Information System Based on Decision Support and Business Intelligence in Profitability. American Journal of Scientific Research 2012 Roodposhti, Feredon Rahnamay, Nikoomaram, Hashem, & Mahmoodi, Mohammad. Việc vận dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị trên cơ sở hệ thống thông tin kinh doanh thông minh và hệ thống hỗ trợ ra quyết định tác động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 82 The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance. International Journal of Economics and Finance 2012 Soudani, Siamak Nejadhosseini. Kế quả cho thấy chất lượng hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng thành quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua hiệu suất tài chính và hiệu suất quản trị 84 Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions Procedia Technology 2013 Belfo, Fernando, & Trigo, António Nghiên cứu tổng kết các kết quả liên quan đếc việc nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán và đề xuất các hướng nghiên cứu mới, trong đó đề xuất các tác động của công nghệ, ERP, Kiểm toán liên tục và dữ liệu lớn. 85 Antecedents of information systems user behaviour – extended expectation- confirmation model. Behaviour & Information Technology 2013 Halilovic, Semina, & Cicic, Muris Nhận thức tính hữu ích, Sự khẳng định, điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng tích cực đến Ý định tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin. Các mối quan hệ này được hỗ trợ mạnh hơn thông qua sự hài lòng của người sử dụng. 86 Information quality, trust, and risk perceptions in electronic data exchanges. Decision Support Systems 2013 Nicolaou, Andreas I., Ibrahim, Mohammed, & van Heck, Eric. Ý định tiếp tục sử dụng hệ thống chịu ảnh hưởng tích cực từ niềm tin năng lực, niềm tin thiện chí, hiệu suất giao dịch dự kiến; và chịu ảnh hưởng tiêu cực của nhận thức về rủi ro. Chất lượng thông tin đóng vai trò biến độc lập và tác động đến ý định tiếp tục sử dụng hệ thống thông quan các trung gian về nhận thức và niềm tin. 87 Enterprise resource planning adoption: structural equation modeling analysis of antecedents. Journal of Computer Information Systems 2013 Ram, Jiwat, Corkindale, David, & Ming-Lu, W. U. Việc ứng dụng hệ thống ERP trong doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhận thức về chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, sự sẵn sàng của doanh nghiệp, đánh giá môi trường, và cảm nhận về giá trị chiến lược; trong đó, đánh giá môi trường tác động tiêu cực đến ứng dụng ERP. 88 Successful ERP implementation: an integrative model. Business Process Management Journal 2013 Schniederjans, Dara, & Yadav, Surya. Triển khai thành công một hệ thống ERP trong doanh nghiệp chịu sự tác động của các yếu tố công nghệ, các yếu tố nội tại doanh nghiệp và các yếu tố môi trường. 89 The Effect of Information Technology on the Quality of Accounting Information system and Its impact on the Research Journal of Finance and Accounting 2013 Wisna, Nelsi. Nghiên cứu đề xuất và giải thích tác động của công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán và ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán 211 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu Quality of Accounting Information. 90 Integrating service quality with system and information quality: an empirical test in the e-service context. MIS Quarterly 2013 Xu, Jingjun David, Benbasat, Izak, & Cenfetelli, Ronald T. Nghiên cứu đánh giá tác động của chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng và hành vi sử dụng hệ thống. Kết quả cho thấy chất lượng hệ thống tác động đến chất lượng dịch vụ trong ngữ cảnh dịch vụ trực tuyến. 91 Factors Affecting Successful Adoption of Management Information Systems in Organizations towards Enhancing Organizational Performance American Journal of Systems and Software 2014 Al-Mamary, Yaser Hasan, Shamsuddin, Alina, & Aziati, Nor Hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp chịu sự tác động bởi tính chất công nghệ, tính chất tổ chức và đặc điểm cá nhân. Các mối quan hệ này chịu tác động trung gian của nhận thức cá nhân về ứng dụng công nghệ. 92 A Critical Success Factor Framework for Information Quality Management., Information Systems Management 2014 Baškarada, Saša, & Koronios, Andy. Quản trị chất lượng thông tin bao gồm các nhân tố thành công quan trọng được xây dựng nên khuôn mẫu, bao gồm an toàn, bảo mật, lưu trữ, quản trị rủi ro, cải tiến liên tục, quản trị chu kỳ phát triển, 93 Organizational Factors and Accounting Information System Quality (Empiric Evidence From Manufacturing Firms in Bandung Indonesia) Research Journal of Finance and Accounting 2014 Carolina, Yenni Văn hóa tổ chức, cấu trúc tổ chức và sự cam kết của tổ chức tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. 94 Research on information systems failures and successes: Status update and future directions Information Systems Frontiers 2014 Dwivedi, Yogesh Kumar, Wastell, David, Laumer, Sven, Henriksen, HelleZinner, Myers, MichaelD, Bunker, Deborah, Srivastava, ShirishC. Sự thành công hay thất bại của hệ thống thông tin được phân tích và nghiên cứu theo nhiều hướng, tuy nhiên sự thất bại không có nghĩa là chịu các tác động ngược so với các nhân tố thành công mà cần được phân tích trên các khía cạnh khác nhau. 95 The impact of IT outsourcing on information systems success. Information & Management 2014 Gorla, Narasimhaiah, & Somers, Toni M. Việc thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến cảm nhận về tính hữu ích và chất lượng dịch vụ, trong khi đó, chất lượng dịch vụ tác động tích cực đến sự hài lòng của người dùng. 96 User experience and personal innovativeness: An empirical study on the Enterprise Resource Planning systems Computers in Human Behavior 2014 Hwang, Yujong. Dựa trên lý thuyết khuếch tác đổi mới, nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của người dùng, cảm hứng đổi mới tác động tích cực đến việc ứng dụng hệ thống ERP. 97 Understanding the Influence of User Participation and Involvement on System Success – a Systematic Mapping Study Empirical Software Engineering 2015 Abelein, Ulrike, & Paech, Barbara Khía cạnh quy trình phát triển hệ thống – bao gồm sự thàm gia của người dùng và khía cạnh con người – bao gồm nhận thức tham dự vào quá trình phát triển tác 212 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu động tích cực đến sự thành công của hệ thống thông tin. 98 Antecedents of user satisfaction with ERP systems: mediation analyses Kybernetes 2015 Al-Jabri, Ibrahim M Sự hài lòng của người dùng hệ thống ERP chịu ảnh hưởng của sự huấn luyện và truyền thông trong dự án ERP. Mối quan hệ này chịu tác động truyền dẫn trung gian của nhận thức về tính dễ sử dụng và cảm nhận lợi ích của người dùng về ERP. 99 A systematic review on the relationship between user involvement and system success Information and Software Technology 2015 Bano, Muneera, & Zowghi, Didar. Các nghiên cứu được phân tích cho thấy sự tham gia của người dùng tác động đến hệ thống thành công, tuy nhiên mối quan hệ này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nên không phải là nhân tố quan trọng, đồng thời, các mối quan hệ và các tác động này cần được nghiên cứu thêm. 100 Information systems and performance: the role of technology, the task and the individual. Behaviour & Information Technology 2015 Bravo, Edgardo R, Santana, Martin, & Rodon, Joan. Hiểu biết về tác vụ, tri thức về hệ thống tác động đến thành quả cá nhân thông qua vai trò trung gian của tác vụ, và nhận thức, hành vi của người sử dụng hệ thống. 101 Assessing ERP Post- Implementation Success at the Individual Level: Revisiting the Role of Service Quality. Information and Management 2015 Hsu, Pei- Fang, Yen, HsiuJu Rebecca, & Chung, Jung- Ching. Trên góc độ đơn vị phân tích cá nhân, sự thành công sau chuyển đổi của hệ thống ERP chịu ảnh hưởng bởi chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và chất lượng dịch vụ. Trong đó, sự thành công được thể hiện thông qua lợi ích cá nhân, việc sử dụng hệ thống, sự hài lòng của người dùng đóng vai trò trung gian truyền dẫn. 102 Organizational Competencies and Dynamic Accounting Information System Capability: Impact on AIS Processes and Firm Performance. Journal of Information Systems 2015 Prasad, Acklesh, & Green, Peter. Hệ thống thông tin kế toán năng động ảnh hưởng đến hiệu suất quy trình kế toán và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Một hệ thống thông tin kế toán năng động là hệ thống thông tin kế toán linh hoạt, tích hợp quy trình kinh doanh thông minh và khả năng công nghệ thông tin của nhân sự. 103 The Impact of Top Management Support, Training, and Perceived Usefulness on Technology Acceptance Mediterranean Journal of Social Sciences 2015 Al-Mamary, Yaser Hasan, & Shamsuddin, Alina Chấp nhận sử dụng hệ thống thông tin chịu tác động tích cực từ sự hỗ trợ của nhà quản lý, việc huấn luyện người dùng và nhận thức của cá nhân về tính hữu ích của hệ thống thông tin. 104 Enterprise resource planning adoption and satisfaction determinants. Computers in Human Behavior 2016 Costa, Carlos J., Ferreira, Edgar, Bento, Fernando, & Aparicio, Manuela Chất lượng hệ thống, nhận thức và hành vi của người sử dụng tác động tích cực đến sự hài lòng của người sử dụng. Sự hỗ trợ của nhà quản lý đóng vai trò quan trọng trong nha65nt hức và hành vi sử dụng hệ thống ERP. 105 The construct of information systems use benefits: Theoretical explication of its underlying dimensions and the development of a measurement scale. . International Journal of Information Management 2017 Sun, Jonghak, & Teng, James T. C. Lợi ích cá nhân đóng vai trò trung gian toàn phần trong tác động của nhận thức tính hữu ích đến sự hài lòng của người sử dụng. Đồng thời, sự thành công của hệ thống thông tin không chỉ gắn liền với hệ thống thông tin đơn lẻ và lợi ích cá nhân được đo lường bao gồm nhiều thành phần cấu trúc. 213 Phụ lục 4 Kết quả boostrap kiểm định mức ý nghĩa thống kê chỉ số HTMT Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDE V|) P Values Bias Confidence Intervals 2.5% 97.5% AIS_SQ_SR -> AIS_IQ 0,733 0,733 0,037 19,883 0,000 0,000 0,653 0,800 AIS_SQ_TR -> AIS_IQ 0,855 0,856 0,031 27,391 0,000 0,001 0,788 0,912 AIS_SQ_TR -> AIS_SQ_SR 0,731 0,732 0,050 14,692 0,000 0,001 0,626 0,818 AIS_UB -> AIS_IQ 0,713 0,714 0,038 18,977 0,000 0,001 0,635 0,781 AIS_UB -> AIS_SQ_SR 0,562 0,561 0,052 10,843 0,000 -0,001 0,453 0,657 AIS_UB -> AIS_SQ_TR 0,721 0,722 0,042 17,144 0,000 0,001 0,630 0,793 AIS_USED -> AIS_IQ 0,758 0,758 0,033 23,017 0,000 0,000 0,684 0,815 AIS_USED -> AIS_SQ_SR 0,578 0,581 0,050 11,599 0,000 0,003 0,476 0,672 AIS_USED -> AIS_SQ_TR 0,727 0,728 0,043 16,907 0,000 0,001 0,638 0,802 AIS_USED -> AIS_UB 0,782 0,782 0,035 22,138 0,000 0,001 0,704 0,842 ES -> AIS_IQ 0,596 0,597 0,040 14,835 0,000 0,001 0,514 0,672 ES -> AIS_SQ_SR 0,477 0,479 0,060 7,902 0,000 0,002 0,353 0,584 ES -> AIS_SQ_TR 0,587 0,588 0,047 12,586 0,000 0,001 0,485 0,672 ES -> AIS_UB 0,631 0,630 0,038 16,540 0,000 -0,001 0,551 0,701 ES -> AIS_USED 0,627 0,628 0,038 16,601 0,000 0,001 0,543 0,690 PEU -> AIS_IQ 0,697 0,698 0,036 19,289 0,000 0,001 0,618 0,761 PEU -> AIS_SQ_SR 0,828 0,828 0,044 18,802 0,000 0,001 0,722 0,900 PEU -> AIS_SQ_TR 0,571 0,572 0,057 9,984 0,000 0,000 0,453 0,674 PEU -> AIS_UB 0,617 0,616 0,046 13,327 0,000 0,000 0,515 0,700 PEU -> AIS_USED 0,592 0,592 0,049 12,164 0,000 0,000 0,487 0,677 PEU -> ES 0,585 0,585 0,049 11,856 0,000 0,000 0,479 0,672 PU -> AIS_IQ 0,725 0,726 0,030 23,896 0,000 0,000 0,662 0,779 PU -> AIS_SQ_SR 0,541 0,541 0,056 9,708 0,000 0,000 0,418 0,640 PU -> AIS_SQ_TR 0,742 0,741 0,036 20,619 0,000 -0,001 0,670 0,806 PU -> AIS_UB 0,813 0,813 0,026 31,313 0,000 0,000 0,755 0,858 PU -> AIS_USED 0,801 0,800 0,029 27,653 0,000 -0,001 0,742 0,854 PU -> ES 0,594 0,594 0,045 13,335 0,000 0,000 0,497 0,674 PU -> PEU 0,559 0,559 0,052 10,802 0,000 -0,001 0,438 0,647 TMS -> AIS_IQ 0,632 0,634 0,041 15,418 0,000 0,002 0,548 0,709 TMS -> AIS_SQ_SR 0,455 0,456 0,055 8,348 0,000 0,001 0,343 0,558 TMS -> AIS_SQ_TR 0,640 0,640 0,041 15,785 0,000 0,001 0,556 0,715 TMS -> AIS_UB 0,646 0,646 0,046 14,113 0,000 0,000 0,556 0,735 214 Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics(| O/STDEV |) P Values Bias Confidence Intervals 2.5% 97.5% TMS -> AIS_USED 0,653 0,654 0,043 15,049 0,000 0,001 0,562 0,735 TMS -> ES 0,701 0,702 0,036 19,429 0,000 0,000 0,622 0,765 TMS -> PEU 0,465 0,465 0,055 8,470 0,000 0,000 0,348 0,562 TMS -> PU 0,638 0,638 0,039 16,163 0,000 0,000 0,557 0,711 UEX -> AIS_IQ 0,437 0,439 0,060 7,255 0,000 0,002 0,308 0,545 UEX -> AIS_SQ_SR 0,384 0,387 0,066 5,844 0,000 0,003 0,245 0,509 UEX -> AIS_SQ_TR 0,371 0,372 0,063 5,923 0,000 0,001 0,236 0,484 UEX -> AIS_UB 0,417 0,419 0,058 7,223 0,000 0,001 0,299 0,522 UEX -> AIS_USED 0,483 0,484 0,062 7,766 0,000 0,001 0,361 0,597 UEX -> ES 0,416 0,418 0,061 6,789 0,000 0,002 0,292 0,534 UEX -> PEU 0,439 0,441 0,061 7,150 0,000 0,003 0,311 0,554 UEX -> PU 0,339 0,341 0,060 5,683 0,000 0,002 0,219 0,455 UEX -> TMS 0,427 0,429 0,055 7,755 0,000 0,002 0,315 0,527 UIVO -> AIS_IQ 0,399 0,399 0,047 8,528 0,000 0,001 0,302 0,487 UIVO -> AIS_SQ_SR 0,382 0,383 0,053 7,173 0,000 0,001 0,278 0,482 UIVO -> AIS_SQ_TR 0,362 0,362 0,049 7,393 0,000 0,000 0,268 0,454 UIVO -> AIS_UB 0,306 0,304 0,046 6,663 0,000 -0,002 0,215 0,395 UIVO -> AIS_USED 0,229 0,230 0,049 4,721 0,000 0,000 0,138 0,324 UIVO -> ES 0,351 0,350 0,048 7,286 0,000 0,000 0,252 0,439 UIVO -> PEU 0,432 0,432 0,046 9,291 0,000 0,000 0,337 0,520 UIVO -> PU 0,331 0,331 0,048 6,962 0,000 0,000 0,237 0,421 UIVO -> TMS 0,294 0,294 0,049 6,026 0,000 0,000 0,196 0,384 UIVO -> UEX 0,424 0,426 0,049 8,700 0,000 0,002 0,327 0,515 UK -> AIS_IQ 0,621 0,621 0,043 14,567 0,000 -0,001 0,535 0,700 UK -> AIS_SQ_SR 0,615 0,614 0,047 12,965 0,000 -0,001 0,518 0,699 UK -> AIS_SQ_TR 0,520 0,519 0,053 9,804 0,000 -0,001 0,413 0,618 UK -> AIS_UB 0,532 0,532 0,049 10,762 0,000 0,000 0,425 0,621 UK -> AIS_USED 0,515 0,517 0,050 10,306 0,000 0,002 0,406 0,608 UK -> ES 0,568 0,570 0,052 11,028 0,000 0,002 0,451 0,659 UK -> PEU 0,755 0,755 0,035 21,540 0,000 0,000 0,681 0,817 UK -> PU 0,444 0,445 0,052 8,469 0,000 0,001 0,335 0,539 UK -> TMS 0,538 0,538 0,044 12,252 0,000 0,000 0,445 0,618 UK -> UEX 0,607 0,609 0,052 11,762 0,000 0,001 0,496 0,701 UK -> UIVO 0,479 0,479 0,048 10,069 0,000 -0,001 0,387 0,570 215 Phụ lục 5 Kiểm định lệch do phương pháp với kỹ thuật Common Latent Factor C F ông ên lệ AIS_SQ5 <--- AIS_SQ_TR 0,673 0,785 0,112 AIS_SQ6 <--- AIS_SQ_TR 0,59 0,779 0,189 AIS_SQ7 <--- AIS_SQ_TR 0,546 0,615 0,069 AIS_SQ8 <--- AIS_SQ_TR 0,651 0,778 0,127 AIS_SQ9 <--- AIS_SQ_TR 0,529 0,629 0,1 AIS_SQ1 <--- AIS_SQ_SR 0,79 0,75 -0,04 AIS_SQ2 <--- AIS_SQ_SR 0,734 0,703 -0,031 AIS_SQ3 <--- AIS_SQ_SR 0,759 0,786 0,027 AIS_SQ4 <--- AIS_SQ_SR 0,409 0,426 0,017 PU1 <--- PU 0,809 0,863 0,054 PU2 <--- PU 0,802 0,901 0,099 PU3 <--- PU 0,794 0,904 0,11 PU4 <--- PU 0,744 0,874 0,13 AIS_UINVO1 <--- AIS_UINVO 0,816 0,83 0,014 AIS_UINVO2 <--- AIS_UINVO 0,937 0,938 0,001 AIS_UINVO3 <--- AIS_UINVO 0,887 0,891 0,004 AIS_UINVO4 <--- AIS_UINVO 0,867 0,883 0,016 TMS1 <--- TMS 0,825 0,826 0,001 TMS2 <--- TMS 0,885 0,922 0,037 TMS3 <--- TMS 0,885 0,918 0,033 TMS4 <--- TMS 0,742 0,791 0,049 AIS_ES1 <--- AIS_ES 0,756 0,75 -0,006 AIS_ES2 <--- AIS_ES 0,757 0,758 0,001 216 AIS_ES3 <--- AIS_ES 0,893 0,903 0,01 AIS_ES4 <--- AIS_ES 0,884 0,902 0,018 AIS_UK1 <--- AIS_UK 0,923 0,919 -0,004 AIS_UK2 <--- AIS_UK 0,889 0,89 0,001 AIS_UK3 <--- AIS_UK 0,847 0,849 0,002 AIS_USED1 <--- AIS_USED 0,664 0,586 -0,078 AIS_USED2 <--- AIS_USED 0,798 0,842 0,044 AIS_USED3 <--- AIS_USED 0,835 0,872 0,037 AIS_USED4 <--- AIS_USED 0,725 0,799 0,074 AIS_USED5_REV <--- AIS_USED 0,57 0,671 0,101 AIS_UB1 <--- AIS_UB 0,763 0,765 0,002 AIS_UB2 <--- AIS_UB 0,784 0,792 0,008 AIS_UB3 <--- AIS_UB 0,857 0,901 0,044 AIS_UB4 <--- AIS_UB 0,805 0,88 0,075 AIS_IQ1 <--- AIS_IQ 0,622 0,715 0,093 AIS_IQ2 <--- AIS_IQ 0,606 0,73 0,124 AIS_IQ3 <--- AIS_IQ 0,644 0,789 0,145 AIS_IQ4 <--- AIS_IQ 0,797 0,728 -0,069 AIS_IQ5 <--- AIS_IQ 0,684 0,706 0,022 AIS_IQ6 <--- AIS_IQ 0,69 0,771 0,081 AIS_UEX1 <--- AIS_UEX 0,82 0,818 -0,002 AIS_UEX2 <--- AIS_UEX 0,899 0,904 0,005 PEU1 <--- PEU 0,837 0,82 -0,017 PEU2 <--- PEU 0,845 0,848 0,003 PEU3 <--- PEU 0,875 0,88 0,005 PEU4 <--- PEU 0,882 0,884 0,002 217 218 219 Phụ lục 6 Kiểm định lệch do phương pháp với kỹ thuật biến đánh dấu Construct AIS_SQ_SR AIS_SQ_TR AIS_IQ AIS_UB AIS_USED TMS PU PEU AIS_UK AIS_UEX AIS_UINVO AIS_ES Gender AIS_SQ_SR 1,000 AIS_SQ_TR 0,574 1,000 AIS_IQ 0,600 0,735 1,000 AIS_UB 0,474 0,639 0,642 1,000 AIS_USED 0,485 0,629 0,664 0,702 1,000 TMS 0,391 0,565 0,568 0,594 0,585 1,000 PU 0,466 0,659 0,659 0,757 0,730 0,593 1,000 PEU 0,697 0,505 0,632 0,569 0,531 0,430 0,522 1,000 AIS_UK 0,513 0,453 0,557 0,486 0,455 0,493 0,411 0,694 1,000 AIS_UEX 0,314 0,313 0,379 0,369 0,406 0,377 0,302 0,387 0,537 1,000 AIS_UINVO 0,312 0,318 0,363 0,285 0,211 0,273 0,311 0,402 0,442 0,380 1,000 AIS_ES 0,408 0,525 0,541 0,584 0,558 0,641 0,553 0,538 0,526 0,365 0,328 1,000 Gender 0,083 0,060 0,037 0,050 0,056 0,066 0,090 0,154 0,169 0,070 0,097 0,061 1,000 0,007 0,004 0,001 0,003 0,003 0,004 0,008 0,024 0,029 0,005 0,009 0,004 1,000 0,68% 0,36% 0,14% 0,25% 0,31% 0,43% 0,81% 2,38% 2,86% 0,49% 0,94% 0,37% 100% 220 Phụ lục 7 Danh sách chuyên viên đóng góp ý kiến cho bảng câu hỏi khảo sát STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ 1 Huỳnh Hữu Mạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Kế toán trưởng 2 Lại Thanh Hùng Trường Quốc Tế Á Châu Kế toán trưởng 3 Bùi Quang Hùng Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh Trưởng phòng KTTC 4 Nguyễn Hữu Bình Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh GV BM HTTTKT 5 Nguyễn Hữu Do Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng Phó Giám đốc 6 Huỳnh Anh Thư Công ty TNHH Zenithal Việt Nam Kế toán trưởng 7 Ngô Duy Hinh Công ty Cổ phần tin học Sài Gòn IT Giám đốc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_nhan_to_anh_huong_den_su_thanh_cong_cua_he_thong.pdf
  • pdfMoi-E.pdf
  • pdfMoi-V.pdf
  • pdfTomTat-E.pdf
  • pdfTomTat-V.pdf
Luận văn liên quan