Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

TL đóng vai trò trung tâm trong mối quan hệ giữa NLĐ và NSDLĐ. Đối với NLĐ nói chung và LĐTT nói riêng, TL là nguồn thu nhập quan trọng giúp NLĐ có thể tái sản xuất sức lao động của mình. TL phải đảm bảo xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Đối với doanh nghiệp, TL là khoản chi phí lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Do đó, TL cần đảm bảo mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ. Căn cứ từ các thực tế nêu trên, luận án này được thực hiện với mục tiêu chính là: (1) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến TL của LĐTT trong các DNNVV thuộc các khu CN trong phạm vi TP Hà Nội; (2) qua đó đề xuất một số hàm ý từ kết quả nghiên cứu để tăng cường hiệu quả của TL đối doanh nghiệp và NLĐ. Từ các lý thuyết TL khác biệt, lý thuyết vốn nhân lực, lý thuyết TL thoả thuận kết hợp với tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan, luận án đã làm rõ hơn các lý luận liên quan đến TL của LĐTT, phân tích các nhân tố ảnh hưởng cũng như tiêu chí đo lường. Luận án sử dụng cách tiếp cận hỗn hợp (kết hợp giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng) để xác định các nhân tố, chiều hướng và mức độ tác động đến TL của LĐTT trong các DNNVV thuộc các khu CN trong phạm vi TP Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy TL của LĐTT trong các DNNVV thuộc các khu CN trong phạm vi TP Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Triết lý trả lương của doanh nghiệp, Vị trí công việc; Kết quả thực hiện công việc, Môi trường Kinh tế - xã hội; Dịch bệnh, Công đoàn. Từ kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đã kết luận và đưa một số hàm ý giúp NLĐ nhằm tối đa hóa TL có thể nhận được; giúp doanh nghiệp vận hành công cụ TL hiệu quả hơn; giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả quản lý về lĩnh vực TL.

pdf220 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h bệnh không ảnh hưởng đến việc làm của NLĐ 5,59 2,928 ,692 ,841 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,867 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KQSXKD1 Kết quả SXKD của doanh nghiệp tốt 17,1259 5,606 ,785 ,814 KQSXKD2 Doanh nghiệp có nhiều đơn hàng 17,0713 5,328 ,855 ,795 KQSXKD3 Khả năng tài chính của doanh nghiệp bền vững 17,1116 5,318 ,825 ,802 KQSXKD4 Hoạt động sản xuất đảm bảo nhu cầu tiêu dùng 17,0736 5,421 ,837 ,800 KQSXKD5 Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về TL 17,3088 7,871 ,184 ,938 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,938 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KQSXKD1 Kết quả SXKD của doanh nghiệp tốt 13,01 4,659 ,824 ,928 KQSXKD2 Doanh nghiệp có nhiều đơn hàng 12,96 4,436 ,884 ,909 KQSXKD3 Khả năng tài chính của doanh nghiệp bền vững 13,00 4,421 ,855 ,919 KQSXKD4 Hoạt động sản xuất đảm bảo nhu cầu tiêu dùng 12,96 4,558 ,850 ,920 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,746 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KQCV1 Tinh thần trách nhiệm trong công việc 15,8242 4,798 ,709 ,623 KQCV2 Lập kế hoạch làm việc để thực hiện công việc đúng thời hạn 15,7648 4,747 ,792 ,596 KQCV3 Yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc 15,6888 4,734 ,757 ,606 KQCV4 Hoàn thành và vượt định mức làm việc 15,7102 4,611 ,756 ,602 KQCV5 Hoàn thành các nhiệm vụ mới được giao 16,0618 8,063 -,178 ,923 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,923 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KQCV1 Tinh thần trách nhiệm trong công việc 12,12 4,718 ,779 ,914 KQCV2 Lập kế hoạch làm việc để thực hiện công việc đúng thời hạn 12,06 4,670 ,866 ,885 KQCV3 Yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc 11,99 4,683 ,818 ,900 KQCV4 Hoàn thành và vượt định mức làm việc 12,01 4,538 ,824 ,899 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,863 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTKT_XH1 Quy định Nhà nước về TL 20,6437 7,749 ,754 ,824 MTKT_XH2 Mức lương trên thị trường 20,9264 7,183 ,621 ,855 MTKT_XH3 Mức lương từ các đối thủ cạnh tranh 20,6176 7,846 ,760 ,824 MTKT_XH4 Chính sách duy trì sản xuất an toàn 20,6485 7,843 ,675 ,837 MTKT_XH5 Mức sống của khu vực 20,6128 7,595 ,763 ,821 MTKT_XH6 Ban quản lý khu công nghiệp 20,7791 8,963 ,430 ,876 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,876 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTKT_XH1 Quy định Nhà nước về TL 16,58 6,092 ,729 ,845 MTKT_XH2 Mức lương trên thị trường 16,86 5,445 ,637 ,878 MTKT_XH3 Mức lương từ các đối thủ cạnh tranh 16,55 6,058 ,780 ,835 MTKT_XH4 Chính sách duy trì sản xuất an toàn 16,58 6,096 ,676 ,856 MTKT_XH5 Mức sống của khu vực 16,55 5,882 ,765 ,836 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,871 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TLTL1 Doanh nghiệp khuyến khích, thu hút người lao động làm việc 13,19 3,051 ,669 ,865 TLTL2 Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để tăng lương, tăng thưởng cho NLĐ 12,95 3,215 ,815 ,801 TLTL3 Doanh nghiệp chia sẻ với người lao động trong bối cảnh kinh tế khó khăn 12,95 3,418 ,728 ,835 TLTL4 Doanh nghiệp chi trả TL đúng theo kỳ hạn lương tạo sự hài lòng của NLĐ 13,03 3,326 ,711 ,840 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,858 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD1 Công đoàn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ tại doanh nghiệp 8,5297 2,231 ,756 ,780 CD2 Công đoàn tham gia đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp 8,6770 2,067 ,794 ,742 CD3 Công đoàn tuyên truyền, vận động NLĐ về pháp luật và quy định lao động tại doanh nghiệp 8,6366 2,394 ,653 ,874 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .900 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9735.862 df 561 Sig. .000 Communalities Initial Extraction CV1 .533 .541 CV2 .601 .644 CV3 .654 .688 CV4 .677 .700 CV5 .702 .729 CV6 .230 .148 DB1 .628 .606 DB2 .635 .661 DB3 .619 .669 DB4 .603 .610 DB5 .193 .153 KQSXKD1 .759 .755 KQSXKD2 .829 .855 KQSXKD3 .795 .799 KQSXKD4 .784 .805 KQSXKD5 .536 .563 KQCV1 .677 .675 KQCV2 .786 .856 KQCV3 .751 .777 KQCV4 .736 .764 KQCV5 .123 .062 MTKT_XH1 .683 .638 MTKT_XH2 .565 .570 MTKT_XH3 .688 .724 MTKT_XH4 .590 .550 MTKT_XH5 .721 .701 MTKT_XH7 .538 .652 TLTL1 .665 .631 TLTL2 .730 .764 TLTL3 .692 .696 TLTL4 .608 .627 CD1 .681 .727 CD2 .705 .869 CD3 .471 .482 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 11.492 33.800 33.800 11.182 32.889 32.889 6.641 2 2.673 7.862 41.661 2.351 6.915 39.805 7.271 3 2.244 6.601 48.262 1.949 5.732 45.537 7.175 4 1.975 5.807 54.069 1.660 4.882 50.419 7.503 5 1.844 5.424 59.493 1.527 4.492 54.911 6.550 6 1.554 4.571 64.063 1.257 3.696 58.607 7.249 7 1.395 4.103 68.167 1.067 3.139 61.746 3.030 8 1.105 3.250 71.417 .699 2.056 63.802 3.273 9 .972 2.857 74.274 10 .909 2.673 76.947 11 .762 2.243 79.190 12 .635 1.866 81.056 13 .559 1.643 82.700 14 .527 1.549 84.249 15 .495 1.455 85.704 16 .471 1.384 87.088 17 .397 1.167 88.255 18 .388 1.141 89.395 19 .364 1.072 90.467 20 .349 1.026 91.493 21 .331 .974 92.467 22 .284 .835 93.302 23 .279 .820 94.122 24 .267 .786 94.909 25 .246 .723 95.632 26 .223 .655 96.287 27 .209 .615 96.902 28 .186 .548 97.450 29 .171 .502 97.953 30 .167 .490 98.443 31 .152 .448 98.891 32 .142 .418 99.309 33 .135 .396 99.705 34 .100 .295 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Factor Matrixa Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 KQSXKD4 .729 KQSXKD3 .721 KQSXKD2 .709 KQCV2 .704 MTKT_XH5 .703 KQCV4 .697 KQCV3 .691 KQCV1 .669 TLTL1 .657 CV5 .646 DB2 -.645 DB1 -.630 MTKT_XH1 .628 TLTL2 .617 DB3 -.616 KQSXKD1 .615 MTKT_XH3 .603 CV4 .600 CV3 .597 DB4 -.587 TLTL3 .571 MTKT_XH2 .558 CV2 .547 TLTL4 .542 MTKT_XH4 .533 CV1 .516 DB5 CV6 KQCV5 CD2 .581 CD1 .545 CD3 KQSXKD5 MTKT_XH7 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 8 factors extracted. 13 iterations required. Pattern Matrixa Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 CV4 .840 CV3 .812 CV2 .799 CV5 .770 CV1 .710 KQSXKD1 .923 KQSXKD2 .911 KQSXKD3 .841 KQSXKD4 .830 MTKT_XH3 .895 MTKT_XH2 .780 MTKT_XH4 .731 MTKT_XH5 .684 MTKT_XH1 .605 KQCV2 .945 KQCV3 .877 KQCV4 .840 KQCV1 .753 DB5 KQCV5 TLTL2 .884 TLTL3 .830 TLTL4 .806 TLTL1 .632 CV6 DB3 -.853 DB2 -.795 DB4 -.770 DB1 -.712 CD2 .935 CD1 .823 CD3 .700 MTKT_XH7 .756 KQSXKD5 .647 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. Structure Matrix Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 CV5 .840 CV4 .829 CV3 .828 CV2 .795 CV1 .716 KQSXKD2 .923 .510 .514 KQSXKD3 .890 .516 .558 KQSXKD4 .889 .559 .523 KQSXKD1 .864 KQCV5 MTKT_XH3 .848 MTKT_XH5 .509 .822 .502 MTKT_XH1 .762 .551 MTKT_XH2 .733 MTKT_XH4 .727 KQCV2 .523 .922 KQCV3 .507 .876 KQCV4 .864 KQCV1 .810 DB5 TLTL2 .872 TLTL3 .818 TLTL4 .786 TLTL1 .512 .745 .512 CV6 DB3 -.813 DB2 -.807 DB4 -.770 DB1 -.769 CD2 .927 CD1 .847 CD3 .692 MTKT_XH7 .800 KQSXKD5 .730 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. Factor Correlation Matrix Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.000 .421 .414 .503 .473 .447 .267 .179 2 .421 1.000 .507 .560 .448 .561 .124 .220 3 .414 .507 1.000 .488 .465 .544 .137 .467 4 .503 .560 .488 1.000 .444 .525 .256 .302 5 .473 .448 .465 .444 1.000 .538 .262 .309 6 .447 .561 .544 .525 .538 1.000 .234 .286 7 .267 .124 .137 .256 .262 .234 1.000 .121 8 .179 .220 .467 .302 .309 .286 .121 1.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. LẦN CUỐI KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .904 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9035.711 df 406 Sig. .000 Communalities Initial Extraction CV1 .528 .528 CV2 .594 .640 CV3 .651 .687 CV4 .669 .701 CV5 .690 .717 DB1 .621 .609 DB2 .628 .650 DB3 .606 .667 DB4 .594 .616 KQSXKD1 .754 .760 KQSXKD2 .828 .860 KQSXKD3 .787 .790 KQSXKD4 .778 .793 KQCV1 .674 .675 KQCV2 .784 .854 KQCV3 .749 .764 KQCV4 .715 .750 MTKT_XH1 .660 .621 MTKT_XH2 .558 .503 MTKT_XH3 .678 .725 MTKT_XH4 .573 .543 MTKT_XH5 .714 .723 TLTL1 .657 .575 TLTL2 .717 .770 TLTL3 .688 .696 TLTL4 .597 .619 CD1 .665 .730 CD2 .692 .845 CD3 .458 .490 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 10.937 37.712 37.712 10.636 36.674 36.674 6.514 2 2.566 8.850 46.562 2.270 7.826 44.501 6.789 3 1.992 6.870 53.432 1.696 5.849 50.350 7.055 4 1.936 6.677 60.109 1.626 5.607 55.957 7.122 5 1.762 6.077 66.186 1.429 4.926 60.883 6.182 6 1.465 5.053 71.239 1.196 4.123 65.006 6.952 7 1.364 4.704 75.943 1.046 3.606 68.612 2.939 8 .720 2.483 78.426 9 .578 1.993 80.419 10 .537 1.852 82.271 11 .500 1.724 83.995 12 .449 1.549 85.544 13 .414 1.428 86.972 14 .382 1.317 88.288 15 .368 1.268 89.556 16 .340 1.173 90.730 17 .303 1.043 91.773 18 .299 1.030 92.804 19 .273 .941 93.744 20 .251 .867 94.611 21 .237 .817 95.428 22 .217 .747 96.175 23 .209 .719 96.894 24 .179 .616 97.510 25 .175 .604 98.114 26 .161 .556 98.670 27 .144 .498 99.168 28 .137 .474 99.642 29 .104 .358 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Factor Matrixa Factor 1 2 3 4 5 6 7 KQSXKD4 .733 KQSXKD3 .726 KQSXKD2 .717 KQCV2 .705 MTKT_XH5 .696 KQCV3 .692 KQCV4 .688 KQCV1 .664 CV5 .661 TLTL1 .655 DB2 -.641 DB1 -.637 KQSXKD1 .624 DB3 -.618 TLTL2 .614 CV3 .612 MTKT_XH1 .610 CV4 .608 MTKT_XH3 .592 DB4 -.588 TLTL3 .567 CV2 .564 MTKT_XH2 .548 TLTL4 .536 CV1 .527 MTKT_XH4 .524 CD2 .640 -.533 CD1 .585 CD3 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 7 factors extracted. 12 iterations required. Pattern Matrixa Factor 1 2 3 4 5 6 7 CV4 .842 CV3 .820 CV2 .807 CV5 .787 CV1 .693 MTKT_XH3 .912 MTKT_XH4 .783 MTKT_XH1 .758 MTKT_XH5 .758 MTKT_XH2 .664 KQSXKD1 .937 KQSXKD2 .926 KQSXKD3 .827 KQSXKD4 .813 KQCV2 .941 KQCV4 .860 KQCV3 .859 KQCV1 .781 TLTL2 .888 TLTL3 .854 TLTL4 .810 TLTL1 .579 DB3 -.855 DB2 -.785 DB4 -.776 DB1 -.717 CD2 .923 CD1 .825 CD3 .703 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. Structure Matrix Factor 1 2 3 4 5 6 7 CV5 .841 CV4 .832 CV3 .828 CV2 .795 CV1 .711 MTKT_XH3 .848 MTKT_XH5 .841 .510 .501 MTKT_XH1 .784 MTKT_XH4 .730 MTKT_XH2 .697 KQSXKD2 .927 .513 .517 KQSXKD3 .505 .885 .520 .561 KQSXKD4 .884 .563 .526 KQSXKD1 .867 KQCV2 .524 .921 KQCV3 .510 .870 KQCV4 .864 KQCV1 .816 TLTL2 .876 TLTL3 .826 TLTL4 .784 TLTL1 .725 .511 DB3 -.812 DB2 -.802 DB4 -.774 DB1 -.772 CD2 .917 CD1 .850 CD3 .697 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. Factor Correlation Matrix Factor 1 2 3 4 5 6 7 1 1.000 .422 .423 .509 .475 .450 .273 2 .422 1.000 .518 .498 .474 .546 .149 3 .423 .518 1.000 .564 .445 .567 .119 4 .509 .498 .564 1.000 .435 .521 .252 5 .475 .474 .445 .435 1.000 .533 .254 6 .450 .546 .567 .521 .533 1.000 .233 7 .273 .149 .119 .252 .254 .233 1.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH1 <--- MTKT_XH 1,000 MTKT_XH2 <--- MTKT_XH 1,112 ,076 14,581 *** MTKT_XH3 <--- MTKT_XH ,952 ,052 18,428 *** MTKT_XH4 <--- MTKT_XH ,962 ,061 15,878 *** MTKT_XH5 <--- MTKT_XH 1,137 ,056 20,421 *** CV3 <--- CV 1,000 CV2 <--- CV ,912 ,050 18,385 *** CV4 <--- CV 1,068 ,053 20,320 *** CV5 <--- CV ,996 ,048 20,756 *** CV1 <--- CV ,792 ,051 15,597 *** KQSXKD1 <--- DN 1,000 KQSXKD2 <--- DN 1,124 ,040 28,350 *** KQSXKD3 <--- DN 1,199 ,054 22,342 *** KQSXKD4 <--- DN 1,144 ,052 22,177 *** KQCV2 <--- KQCV 1,000 KQCV4 <--- KQCV 1,011 ,039 25,638 *** KQCV3 <--- KQCV ,995 ,037 27,117 *** KQCV1 <--- KQCV ,946 ,041 23,216 *** DB2 <--- DB 1,000 DB3 <--- DB ,855 ,057 15,056 *** DB4 <--- DB ,815 ,055 14,698 *** DB1 <--- DB ,987 ,056 17,640 *** TLTL3 <--- TLTL 1,000 TLTL2 <--- TLTL 1,245 ,071 17,443 *** TLTL4 <--- TLTL ,998 ,056 17,928 *** TLTL1 <--- TLTL 1,353 ,084 16,121 *** CD1 <--- CĐ 1,000 CD2 <--- CĐ 1,074 ,054 19,733 *** CD3 <--- CĐ ,810 ,051 15,731 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate MTKT_XH1 <--- MTKT_XH ,809 MTKT_XH2 <--- MTKT_XH ,667 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH ,800 MTKT_XH4 <--- MTKT_XH ,739 MTKT_XH5 <--- MTKT_XH ,885 CV3 <--- CV ,831 CV2 <--- CV ,782 CV4 <--- CV ,839 CV5 <--- CV ,851 CV1 <--- CV ,693 Estimate KQSXKD1 <--- DN ,805 KQSXKD2 <--- DN ,882 KQSXKD3 <--- DN ,914 KQSXKD4 <--- DN ,909 KQCV2 <--- KQCV ,915 KQCV4 <--- KQCV ,857 KQCV3 <--- KQCV ,879 KQCV1 <--- KQCV ,817 DB2 <--- DB ,837 DB3 <--- DB ,736 DB4 <--- DB ,693 DB1 <--- DB ,821 TLTL3 <--- TLTL ,741 TLTL2 <--- TLTL ,904 TLTL4 <--- TLTL ,696 TLTL1 <--- TLTL ,805 CD1 <--- CĐ ,870 CD2 <--- CĐ ,893 CD3 <--- CĐ ,698 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH CV ,144 ,020 7,356 *** MTKT_XH DN ,182 ,021 8,505 *** MTKT_XH KQCV ,187 ,023 8,119 *** MTKT_XH DB -,164 ,020 -8,255 *** MTKT_XH TLTL ,129 ,017 7,618 *** CV DN ,162 ,022 7,523 *** CV KQCV ,211 ,025 8,473 *** CV DB -,156 ,021 -7,584 *** CV TLTL ,131 ,018 7,342 *** DN KQCV ,246 ,027 9,242 *** DN DB -,195 ,022 -8,724 *** DN TLTL ,135 ,018 7,399 *** KQCV DB -,204 ,024 -8,443 *** KQCV TLTL ,145 ,020 7,213 *** DB TLTL -,148 ,018 -8,159 *** GTinh_2 TD_CM ,192 ,045 4,287 *** TD_CM Loai_HD -,222 ,070 -3,200 ,001 TD_CM NhomDN ,272 ,056 4,826 *** TD_CM TL_TT ,602 ,072 8,356 *** GTinh_2 Loai_HD -,089 ,019 -4,818 *** GTinh_2 NhomDN -,009 ,014 -,634 ,526 Estimate S.E. C.R. P Label GTinh_2 TL_TT ,089 ,018 5,028 *** Loai_HD NhomDN ,128 ,023 5,489 *** Loai_HD TL_TT ,056 ,027 2,074 ,038 NhomDN TL_TT ,087 ,022 3,965 *** MTKT_XH TD_CM ,287 ,054 5,289 *** MTKT_XH GTinh_2 ,039 ,014 2,856 ,004 MTKT_XH Loai_HD -,005 ,021 -,247 ,805 MTKT_XH NhomDN ,042 ,017 2,485 ,013 MTKT_XH TL_TT ,247 ,025 9,848 *** CV TD_CM ,370 ,059 6,237 *** CV GTinh_2 ,076 ,015 5,031 *** DN Loai_HD ,018 ,023 ,764 ,445 KQCV Loai_HD ,049 ,027 1,832 ,067 CV Loai_HD -,004 ,023 -,169 ,866 CV NhomDN ,019 ,018 1,063 ,288 CV TL_TT ,252 ,026 9,624 *** DN TD_CM ,402 ,061 6,569 *** DN GTinh_2 ,044 ,015 2,926 ,003 DN NhomDN ,012 ,018 ,652 ,514 DN TL_TT ,299 ,028 10,484 *** KQCV TD_CM ,433 ,068 6,330 *** KQCV GTinh_2 ,079 ,017 4,556 *** KQCV NhomDN ,042 ,021 1,994 ,046 KQCV TL_TT ,332 ,031 10,794 *** DB TD_CM -,301 ,057 -5,318 *** DB GTinh_2 -,053 ,014 -3,685 *** DB Loai_HD -,019 ,022 -,862 ,389 DB NhomDN -,016 ,018 -,925 ,355 TLTL TD_CM ,163 ,047 3,501 *** TLTL GTinh_2 ,049 ,012 3,998 *** TLTL Loai_HD ,001 ,019 ,040 ,968 TLTL NhomDN -,006 ,015 -,391 ,696 TLTL TL_TT ,197 ,022 8,895 *** DB TL_TT -,256 ,026 -9,915 *** CV CĐ ,120 ,023 5,137 *** MTKT_XH CĐ ,057 ,021 2,708 ,007 DN CĐ ,054 ,023 2,363 ,018 KQCV CĐ ,128 ,027 4,761 *** DB CĐ -,094 ,022 -4,208 *** TLTL CĐ ,086 ,019 4,492 *** TD_CM CĐ ,117 ,067 1,743 ,081 GTinh_2 CĐ ,046 ,018 2,593 ,010 Loai_HD CĐ ,027 ,027 ,983 ,325 Estimate S.E. C.R. P Label NhomDN CĐ ,025 ,022 1,162 ,245 TL_TT CĐ ,163 ,028 5,842 *** e6 e7 -,029 ,011 -2,584 ,010 e22 e23 ,073 ,014 5,390 *** e22 e24 ,000 ,011 ,046 ,963 e25 e27 ,082 ,013 6,200 *** e13 e14 ,071 ,011 6,347 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate MTKT_XH CV ,455 MTKT_XH DN ,559 MTKT_XH KQCV ,500 MTKT_XH DB -,549 MTKT_XH TLTL ,505 CV DN ,464 CV KQCV ,525 CV DB -,483 CV TLTL ,474 DN KQCV ,596 DN DB -,590 DN TLTL ,478 KQCV DB -,536 KQCV TLTL ,447 DB TLTL -,570 GTinh_2 TD_CM ,214 TD_CM Loai_HD -,158 TD_CM NhomDN ,242 TD_CM TL_TT ,447 GTinh_2 Loai_HD -,242 GTinh_2 NhomDN -,031 GTinh_2 TL_TT ,253 Loai_HD NhomDN ,278 Loai_HD TL_TT ,102 NhomDN TL_TT ,197 MTKT_XH TD_CM ,285 MTKT_XH GTinh_2 ,148 MTKT_XH Loai_HD -,013 MTKT_XH NhomDN ,128 MTKT_XH TL_TT ,624 CV TD_CM ,343 CV GTinh_2 ,269 DN Loai_HD ,039 Estimate KQCV Loai_HD ,093 CV Loai_HD -,009 CV NhomDN ,055 CV TL_TT ,593 DN TD_CM ,362 DN GTinh_2 ,150 DN NhomDN ,033 DN TL_TT ,684 KQCV TD_CM ,339 KQCV GTinh_2 ,237 KQCV NhomDN ,101 KQCV TL_TT ,660 DB TD_CM -,295 DB GTinh_2 -,199 DB Loai_HD -,046 DB NhomDN -,049 TLTL TD_CM ,187 TLTL GTinh_2 ,215 TLTL Loai_HD ,002 TLTL NhomDN -,020 TLTL TL_TT ,572 DB TL_TT -,637 CV CĐ ,296 MTKT_XH CĐ ,149 DN CĐ ,128 KQCV CĐ ,266 DB CĐ -,244 TLTL CĐ ,261 TD_CM CĐ ,091 GTinh_2 CĐ ,136 Loai_HD CĐ ,051 NhomDN CĐ ,060 TL_TT CĐ ,320 e6 e7 -,188 e22 e23 ,361 e22 e24 ,003 e25 e27 ,396 e13 e14 ,445 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH ,295 ,030 9,768 *** CV ,340 ,033 10,185 *** DN ,360 ,037 9,767 *** KQCV ,476 ,039 12,053 *** DB ,304 ,031 9,904 *** TLTL ,223 ,026 8,468 *** GTinh_2 ,236 ,016 14,491 *** TD_CM 3,430 ,237 14,491 *** Loai_HD ,578 ,040 14,491 *** NhomDN ,366 ,025 14,491 *** TL_TT ,530 ,037 14,491 *** CĐ ,486 ,047 10,420 *** e1 ,156 ,013 11,732 *** e2 ,455 ,034 13,402 *** e3 ,151 ,013 11,931 *** e6 ,227 ,019 11,758 *** e7 ,106 ,013 8,384 *** e8 ,153 ,013 11,320 *** e9 ,180 ,015 12,267 *** e10 ,164 ,015 11,118 *** e11 ,128 ,012 10,748 *** e12 ,230 ,017 13,197 *** e13 ,196 ,016 12,347 *** e14 ,130 ,012 10,795 *** e15 ,101 ,011 9,166 *** e16 ,099 ,010 9,518 *** e17 ,092 ,010 9,029 *** e18 ,176 ,015 11,583 *** e19 ,139 ,013 10,885 *** e20 ,212 ,017 12,398 *** e21 ,129 ,014 8,998 *** e22 ,188 ,017 10,786 *** e23 ,219 ,018 12,313 *** e24 ,143 ,015 9,389 *** e25 ,183 ,015 12,127 *** e26 ,078 ,012 6,493 *** e27 ,236 ,019 12,635 *** e28 ,222 ,020 10,917 *** e30 ,156 ,021 7,380 *** e31 ,142 ,023 6,148 *** e32 ,336 ,026 12,720 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate CD3 ,487 CD2 ,798 CD1 ,757 TLTL1 ,648 TLTL4 ,485 TLTL2 ,817 TLTL3 ,549 DB1 ,674 DB4 ,480 DB3 ,542 DB2 ,701 KQCV1 ,668 KQCV3 ,772 KQCV4 ,734 KQCV2 ,838 KQSXKD4 ,826 KQSXKD3 ,836 KQSXKD2 ,778 KQSXKD1 ,647 CV1 ,481 CV5 ,725 CV4 ,703 CV2 ,612 CV3 ,691 MTKT_XH5 ,783 MTKT_XH4 ,546 MTKT_XH3 ,639 MTKT_XH2 ,445 MTKT_XH1 ,655 M.I. Par Change e31 TL_TT 9,559 -,030 e31 Loai_HD 10,456 ,053 e31 GTinh_2 4,648 ,023 e31 MTKT_XH 4,344 ,022 e30 TL_TT 9,410 ,029 e30 Loai_HD 12,734 -,057 e28 TL_TT 21,513 ,047 e28 TLTL 12,881 -,035 e28 e31 8,974 -,038 e27 GTinh_2 4,433 ,021 e26 TL_TT 7,174 -,020 e26 TLTL 8,020 ,019 M.I. Par Change e25 CV 11,513 ,032 e25 e31 11,769 ,034 e25 e30 6,523 -,025 e25 e28 25,729 -,052 e25 e26 14,895 ,028 e24 e31 4,269 ,022 e23 KQCV 12,363 ,040 e23 DN 11,324 -,031 e23 e31 5,644 -,026 e22 KQCV 5,041 -,024 e21 e28 5,757 ,026 e20 DB 4,422 -,023 e20 MTKT_XH 6,314 ,026 e20 e31 4,968 ,027 e20 e30 5,362 -,027 e20 e21 13,340 -,038 e19 TD_CM 7,917 ,089 e19 e24 10,730 -,030 e19 e23 11,280 ,031 e19 e21 10,359 ,028 e19 e20 18,160 -,042 e18 MTKT_XH 7,148 ,026 e18 e20 6,646 ,028 e17 TD_CM 4,534 -,059 e17 MTKT_XH 7,535 -,021 e17 e19 4,586 ,015 e17 e18 4,737 -,017 e16 CV 4,743 ,019 e16 e20 4,423 ,019 e16 e18 13,014 -,031 e16 e17 8,081 ,019 e15 CĐ 5,119 ,029 e15 e23 6,736 -,022 e15 e19 8,413 -,023 e15 e18 5,850 ,021 e14 TD_CM 14,789 ,099 e14 e25 5,346 ,016 e14 e24 12,428 -,026 e14 e19 4,960 ,016 e14 e16 4,294 -,013 e13 TD_CM 8,390 -,087 e13 MTKT_XH 4,441 -,018 e13 e25 5,029 -,018 M.I. Par Change e13 e16 4,369 ,015 e12 NhomDN 4,293 -,027 e12 TLTL 6,687 ,025 e12 e28 5,164 -,029 e12 e26 4,678 ,020 e12 e25 7,744 ,028 e12 e24 5,852 -,026 e11 e22 4,496 -,018 e11 e15 7,013 -,020 e10 TLTL 7,051 -,023 e10 e24 7,400 ,026 e10 e21 5,438 -,022 e9 DB 6,268 ,025 e9 e30 4,098 ,022 e9 e12 12,373 ,039 e9 e10 4,511 -,021 e8 Loai_HD 6,239 ,036 e8 e26 4,441 -,017 e8 e23 4,956 -,021 e8 e21 5,007 ,020 e7 e11 6,280 ,020 e7 e10 6,174 -,022 e6 DN 4,666 -,023 e6 e27 11,848 -,039 e6 e25 10,579 ,033 e6 e18 15,951 ,047 e6 e13 8,224 ,029 e3 e25 6,637 -,021 e3 e23 7,241 -,025 e3 e22 5,250 ,020 e3 e14 7,302 ,019 e3 e13 8,112 -,023 e3 e12 8,703 -,030 e3 e10 12,647 ,033 e3 e9 5,516 -,022 e3 e7 4,571 -,017 e3 e6 13,435 ,038 e2 TL_TT 4,487 ,029 e2 Loai_HD 6,803 ,059 e2 CV 5,902 -,040 e2 e28 41,135 ,114 e2 e26 5,284 -,030 e2 e25 11,182 -,046 M.I. Par Change e2 e23 5,548 -,036 e2 e14 5,282 ,027 e2 e12 15,608 -,067 e2 e7 16,578 -,055 e2 e3 21,044 ,065 e1 e27 5,145 ,022 e1 e21 6,841 -,023 e1 e20 4,087 ,021 e1 e14 5,143 -,016 e1 e12 4,847 ,023 e1 e11 7,970 -,024 e1 e7 11,930 ,028 e1 e3 4,394 -,018 M.I. Par Change M.I. Par Change CD2 <--- TL_TT 13,244 -,122 CD2 <--- TD_CM 5,515 -,031 CD2 <--- KQCV 5,860 -,088 CD2 <--- DN 8,027 -,119 CD2 <--- CV 4,186 -,089 CD2 <--- TLTL1 6,265 -,077 CD2 <--- DB1 5,607 ,087 CD2 <--- KQCV3 8,238 -,089 CD2 <--- KQCV2 5,636 -,077 CD2 <--- KQSXKD4 7,221 -,087 CD2 <--- KQSXKD3 6,105 -,076 CD2 <--- KQSXKD2 5,836 -,077 CD2 <--- KQSXKD1 5,418 -,076 CD2 <--- CV2 5,437 -,083 CD1 <--- TL_TT 14,311 ,123 CD1 <--- Loai_HD 7,029 -,083 CD1 <--- TD_CM 7,154 ,034 CD1 <--- DB 4,809 -,101 CD1 <--- KQCV 5,385 ,082 CD1 <--- DN 6,299 ,102 CD1 <--- CV 6,882 ,111 CD1 <--- TLTL1 4,289 ,062 CD1 <--- DB1 6,810 -,093 CD1 <--- DB3 5,061 -,083 CD1 <--- KQCV3 6,383 ,077 CD1 <--- KQCV2 6,773 ,082 CD1 <--- KQSXKD4 4,210 ,064 CD1 <--- KQSXKD3 6,074 ,074 M.I. Par Change CD1 <--- CV1 4,198 ,073 CD1 <--- CV5 5,895 ,084 CD1 <--- CV2 9,810 ,109 TLTL1 <--- TL_TT 26,069 ,179 TLTL1 <--- Loai_HD 7,271 ,091 TLTL1 <--- DB 5,079 -,112 TLTL1 <--- KQCV 12,344 ,135 TLTL1 <--- DN 13,011 ,159 TLTL1 <--- MTKT_XH 9,825 ,154 TLTL1 <--- TLTL3 10,775 -,132 TLTL1 <--- DB4 4,667 -,085 TLTL1 <--- DB3 6,544 -,102 TLTL1 <--- KQCV1 5,389 ,074 TLTL1 <--- KQCV3 9,293 ,100 TLTL1 <--- KQCV4 5,719 ,075 TLTL1 <--- KQCV2 13,749 ,126 TLTL1 <--- KQSXKD4 12,304 ,119 TLTL1 <--- KQSXKD3 8,550 ,095 TLTL1 <--- KQSXKD2 8,616 ,098 TLTL1 <--- KQSXKD1 13,939 ,128 TLTL1 <--- MTKT_XH5 6,451 ,093 TLTL1 <--- MTKT_XH2 43,831 ,187 TLTL4 <--- GTinh_2 4,073 ,092 TLTL4 <--- MTKT_XH4 4,522 -,067 TLTL2 <--- TL_TT 14,929 -,098 TLTL2 <--- KQCV 11,001 -,092 TLTL2 <--- DN 6,168 -,079 TLTL2 <--- CV 6,720 -,086 TLTL2 <--- MTKT_XH 5,215 -,081 TLTL2 <--- TLTL3 6,252 ,073 TLTL2 <--- KQCV1 8,612 -,068 TLTL2 <--- KQCV3 8,562 -,069 TLTL2 <--- KQCV4 5,626 -,054 TLTL2 <--- KQCV2 10,138 -,078 TLTL2 <--- KQSXKD4 6,099 -,061 TLTL2 <--- KQSXKD3 4,102 -,048 TLTL2 <--- KQSXKD2 4,251 -,050 TLTL2 <--- CV4 5,318 -,058 TLTL2 <--- CV2 4,956 -,061 TLTL2 <--- CV3 9,676 -,082 TLTL2 <--- MTKT_XH4 4,960 -,058 TLTL2 <--- MTKT_XH2 9,701 -,064 TLTL2 <--- MTKT_XH1 6,840 -,072 M.I. Par Change TLTL3 <--- CV 6,220 ,089 TLTL3 <--- TLTL1 7,455 -,068 TLTL3 <--- CV1 12,781 ,106 TLTL3 <--- CV5 5,634 ,069 TLTL3 <--- CV3 7,644 ,078 TLTL3 <--- MTKT_XH2 6,360 -,055 DB4 <--- Loai_HD 4,671 -,062 DB4 <--- DN 4,771 -,082 DB4 <--- KQCV3 7,583 ,077 DB4 <--- KQSXKD4 4,185 -,059 DB4 <--- KQSXKD3 7,842 -,078 DB4 <--- MTKT_XH3 6,804 -,088 DB4 <--- MTKT_XH2 6,896 -,063 DB3 <--- KQCV3 4,595 -,056 DB3 <--- CV5 5,185 -,069 DB2 <--- TLTL1 4,547 ,056 DB2 <--- KQSXKD2 4,401 ,057 DB2 <--- KQSXKD1 5,542 ,066 KQCV1 <--- MTKT_XH 5,157 ,105 KQCV1 <--- DB4 4,700 -,080 KQCV1 <--- DB2 9,197 -,111 KQCV1 <--- MTKT_XH5 6,652 ,089 KQCV1 <--- MTKT_XH1 8,133 ,102 KQCV3 <--- TD_CM 6,434 ,028 KQCV3 <--- DB4 5,534 ,075 KQCV3 <--- KQCV1 5,461 -,060 KQCV4 <--- MTKT_XH 4,308 ,090 KQCV4 <--- MTKT_XH5 4,408 ,068 KQCV4 <--- MTKT_XH4 14,222 ,121 KQCV2 <--- MTKT_XH 6,766 -,091 KQCV2 <--- MTKT_XH5 6,661 -,067 KQCV2 <--- MTKT_XH4 6,103 -,063 KQCV2 <--- MTKT_XH1 8,726 -,080 KQSXKD4 <--- CV 4,316 ,068 KQSXKD4 <--- KQCV1 5,685 ,055 KQSXKD4 <--- KQCV2 5,463 ,057 KQSXKD4 <--- CV1 4,242 ,057 KQSXKD4 <--- CV5 5,759 ,064 KQSXKD3 <--- DB4 5,331 -,067 KQSXKD3 <--- KQCV3 5,053 -,054 KQSXKD3 <--- CV5 4,701 -,060 KQSXKD2 <--- NhomDN 8,612 ,082 KQSXKD2 <--- TD_CM 14,863 ,035 M.I. Par Change KQSXKD2 <--- DB1 5,334 -,059 KQSXKD2 <--- MTKT_XH3 7,563 ,072 KQSXKD2 <--- MTKT_XH2 7,278 ,050 KQSXKD1 <--- NhomDN 7,299 -,087 KQSXKD1 <--- TD_CM 10,239 -,034 KQSXKD1 <--- MTKT_XH 5,315 -,087 KQSXKD1 <--- TLTL4 4,340 -,060 KQSXKD1 <--- TLTL3 6,051 -,075 KQSXKD1 <--- CV5 5,049 -,064 KQSXKD1 <--- CV4 5,125 -,060 KQSXKD1 <--- MTKT_XH5 5,755 -,067 KQSXKD1 <--- MTKT_XH3 11,201 -,101 KQSXKD1 <--- MTKT_XH1 4,466 -,062 CV1 <--- NhomDN 7,419 -,110 CV1 <--- TLTL 4,069 ,110 CV1 <--- TLTL2 5,779 ,090 CV1 <--- TLTL3 10,187 ,122 CV1 <--- CV2 4,200 ,074 CV1 <--- MTKT_XH3 4,639 -,081 CV1 <--- MTKT_XH2 10,726 -,088 CV5 <--- TLTL1 4,114 ,051 CV5 <--- DB3 5,639 -,074 CV5 <--- MTKT_XH5 5,718 ,068 CV4 <--- TLTL 4,448 -,105 CV4 <--- TLTL1 5,052 -,063 CV4 <--- TLTL3 4,566 -,074 CV2 <--- DB4 6,003 ,084 CV2 <--- DB3 4,401 ,073 CV2 <--- CV1 5,989 ,082 CV2 <--- MTKT_XH3 4,248 -,071 CV3 <--- Loai_HD 6,734 ,072 MTKT_XH5 <--- KQCV1 5,233 ,057 MTKT_XH5 <--- KQCV4 5,029 ,054 MTKT_XH5 <--- MTKT_XH2 8,959 -,065 MTKT_XH4 <--- DN 4,641 -,094 MTKT_XH4 <--- TLTL4 7,816 -,104 MTKT_XH4 <--- KQSXKD4 5,550 -,079 MTKT_XH4 <--- KQSXKD3 5,587 -,076 MTKT_XH4 <--- MTKT_XH3 4,292 ,081 MTKT_XH3 <--- CV1 5,726 -,074 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH4 6,491 ,074 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH2 11,036 ,075 MTKT_XH2 <--- CĐ 5,160 ,117 M.I. Par Change MTKT_XH2 <--- TL_TT 6,523 ,119 MTKT_XH2 <--- NhomDN 8,746 ,166 MTKT_XH2 <--- Loai_HD 14,922 ,173 MTKT_XH2 <--- CD2 5,706 ,097 MTKT_XH2 <--- CD1 4,399 ,089 MTKT_XH2 <--- TLTL1 16,701 ,175 MTKT_XH2 <--- DB4 7,299 -,142 MTKT_XH2 <--- KQSXKD2 4,046 ,090 MTKT_XH2 <--- CV1 9,697 -,159 MTKT_XH2 <--- MTKT_XH3 6,559 ,135 MTKT_XH1 <--- TLTL4 5,790 ,074 Iteration Negative eigenvalues Condition # Smallest eigenvalue Diameter F NTries Ratio 0 e 41 -1,117 9999,000 10155,627 0 9999,000 1 e* 26 -,340 3,387 5442,625 20 ,496 2 e 8 -,675 1,305 3441,326 6 ,920 3 e* 1 -,154 1,025 2127,792 5 ,801 4 e 0 6704,634 ,939 1359,443 5 ,847 5 e 0 486,964 ,390 1321,734 6 ,000 6 e 0 425,706 1,067 1242,744 1 ,355 7 e 0 460,564 ,335 1117,461 1 1,171 8 e 0 502,205 ,162 1097,490 1 1,182 9 e 0 504,745 ,086 1094,539 1 1,129 10 e 0 509,319 ,022 1094,381 1 1,044 11 e 0 508,744 ,002 1094,380 1 1,004 12 e 0 508,525 ,000 1094,380 1 1,000 Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 134 1094,380 461 ,000 2,374 Saturated model 595 ,000 0 Independence model 34 10249,207 561 ,000 18,270 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model ,023 ,869 ,830 ,673 Saturated model ,000 1,000 Independence model ,193 ,200 ,152 ,189 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model ,893 ,870 ,935 ,920 ,935 Saturated model 1,000 1,000 1,000 Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model ,822 ,734 ,768 Saturated model ,000 ,000 ,000 Model PRATIO PNFI PCFI Independence model 1,000 ,000 ,000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 633,380 540,503 733,950 Saturated model ,000 ,000 ,000 Independence model 9688,207 9362,959 10019,853 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2,606 1,508 1,287 1,747 Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 Independence model 24,403 23,067 22,293 23,857 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model ,057 ,053 ,062 ,004 Independence model ,203 ,199 ,206 ,000 Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1362,380 1386,744 1904,093 2038,093 Saturated model 1190,000 1298,182 3595,367 4190,367 Independence model 10317,207 10323,388 10454,656 10488,656 Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3,244 3,023 3,483 3,302 Saturated model 2,833 2,833 2,833 3,091 Independence model 24,565 23,790 25,354 24,579 Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 197 206 Independence model 26 27 PHỤC LỤC 8: PHÂN TÍCH SEM Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH5 <--- MTKT_XH 1,000 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH ,856 ,043 20,046 *** MTKT_XH4 <--- MTKT_XH ,833 ,050 16,825 *** MTKT_XH1 <--- MTKT_XH ,898 ,044 20,383 *** MTKT_XH2 <--- MTKT_XH 1,011 ,065 15,610 *** CV3 <--- CV 1,000 CV2 <--- CV ,912 ,050 18,400 *** CV4 <--- CV 1,067 ,053 20,302 *** CV5 <--- CV ,995 ,048 20,756 *** CV1 <--- CV ,790 ,051 15,573 *** KQSXKD1 <--- DN 1,000 KQSXKD2 <--- DN 1,121 ,040 28,349 *** KQSXKD3 <--- DN 1,198 ,054 22,365 *** KQSXKD4 <--- DN 1,144 ,051 22,223 *** KQCV2 <--- KQCV 1,000 KQCV4 <--- KQCV 1,009 ,039 25,673 *** KQCV3 <--- KQCV ,991 ,037 27,041 *** KQCV1 <--- KQCV ,945 ,041 23,297 *** DB2 <--- DB 1,000 DB3 <--- DB ,852 ,057 15,058 *** DB4 <--- DB ,813 ,055 14,713 *** DB1 <--- DB ,982 ,056 17,612 *** TLTL3 <--- TLTL 1,000 TLTL2 <--- TLTL 1,247 ,071 17,451 *** TLTL4 <--- TLTL ,997 ,056 17,933 *** TLTL1 <--- TLTL 1,350 ,084 16,110 *** TL_TT <--- MTKT_XH ,198 ,048 4,096 *** TL_TT <--- CV ,145 ,047 3,074 ,002 TL_TT <--- DN ,297 ,052 5,706 *** TL_TT <--- KQCV ,162 ,043 3,812 *** TL_TT <--- DB -,140 ,060 -2,360 ,018 TL_TT <--- TLTL ,187 ,062 3,041 ,002 TL_TT <--- NhomDN ,098 ,035 2,785 ,005 TL_TT <--- Loai_HD ,082 ,028 2,900 ,004 TL_TT <--- GTinh_2 ,088 ,042 2,097 ,036 TL_TT <--- TD_CM ,057 ,011 4,984 *** CD3 <--- CĐ 1,000 CD2 <--- CĐ 1,323 ,084 15,771 *** CD1 <--- CĐ 1,238 ,079 15,726 *** TL_TT <--- CĐ ,130 ,041 3,207 ,001 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate MTKT_XH5 <--- MTKT_XH ,870 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH ,804 MTKT_XH4 <--- MTKT_XH ,716 MTKT_XH1 <--- MTKT_XH ,813 MTKT_XH2 <--- MTKT_XH ,678 CV3 <--- CV ,832 CV2 <--- CV ,783 CV4 <--- CV ,838 CV5 <--- CV ,851 CV1 <--- CV ,693 KQSXKD1 <--- DN ,805 KQSXKD2 <--- DN ,880 KQSXKD3 <--- DN ,915 KQSXKD4 <--- DN ,910 KQCV2 <--- KQCV ,917 KQCV4 <--- KQCV ,857 KQCV3 <--- KQCV ,877 KQCV1 <--- KQCV ,818 DB2 <--- DB ,839 DB3 <--- DB ,735 DB4 <--- DB ,693 DB1 <--- DB ,819 TLTL3 <--- TLTL ,742 TLTL2 <--- TLTL ,905 TLTL4 <--- TLTL ,696 TLTL1 <--- TLTL ,803 TL_TT <--- MTKT_XH ,176 TL_TT <--- CV ,124 TL_TT <--- DN ,260 TL_TT <--- KQCV ,164 TL_TT <--- DB -,114 TL_TT <--- TLTL ,129 TL_TT <--- NhomDN ,087 TL_TT <--- Loai_HD ,091 TL_TT <--- GTinh_2 ,063 TL_TT <--- TD_CM ,154 CD3 <--- CĐ ,698 CD2 <--- CĐ ,891 CD1 <--- CĐ ,872 TL_TT <--- CĐ ,108 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH CV ,162 ,022 7,445 *** MTKT_XH DN ,206 ,024 8,709 *** MTKT_XH KQCV ,210 ,025 8,254 *** MTKT_XH DB -,186 ,022 -8,467 *** MTKT_XH TLTL ,146 ,019 7,775 *** CV DN ,163 ,022 7,526 *** CV KQCV ,211 ,025 8,474 *** CV DB -,156 ,021 -7,585 *** CV TLTL ,131 ,018 7,337 *** DN KQCV ,247 ,027 9,248 *** DN DB -,196 ,022 -8,730 *** DN TLTL ,135 ,018 7,392 *** KQCV DB -,205 ,024 -8,449 *** KQCV TLTL ,145 ,020 7,202 *** DB TLTL -,149 ,018 -8,157 *** GTinh_2 TD_CM ,192 ,045 4,287 *** NhomDN Loai_HD ,128 ,023 5,489 *** Loai_HD TD_CM -,222 ,070 -3,200 ,001 NhomDN TD_CM ,272 ,056 4,826 *** Loai_HD GTinh_2 -,089 ,019 -4,818 *** NhomDN GTinh_2 -,009 ,014 -,634 ,526 MTKT_XH CĐ ,052 ,019 2,742 ,006 CV CĐ ,098 ,019 5,031 *** DN CĐ ,044 ,018 2,368 ,018 DB CĐ -,077 ,018 -4,155 *** TLTL CĐ ,070 ,016 4,414 *** KQCV CĐ ,104 ,022 4,683 *** e22 e23 ,073 ,014 5,408 *** e22 e24 ,001 ,011 ,116 ,907 e25 e27 ,082 ,013 6,190 *** e13 e14 ,071 ,011 6,364 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate MTKT_XH CV ,455 MTKT_XH DN ,564 MTKT_XH KQCV ,501 MTKT_XH DB -,555 MTKT_XH TLTL ,510 CV DN ,464 CV KQCV ,524 CV DB -,483 Estimate CV TLTL ,474 DN KQCV ,596 DN DB -,590 DN TLTL ,477 KQCV DB -,536 KQCV TLTL ,445 DB TLTL -,569 GTinh_2 TD_CM ,214 NhomDN Loai_HD ,278 Loai_HD TD_CM -,158 NhomDN TD_CM ,242 Loai_HD GTinh_2 -,242 NhomDN GTinh_2 -,031 MTKT_XH CĐ ,153 CV CĐ ,297 DN CĐ ,129 DB CĐ -,245 TLTL CĐ ,261 KQCV CĐ ,267 e22 e23 ,362 e22 e24 ,008 e25 e27 ,395 e13 e14 ,445 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label MTKT_XH ,369 ,034 10,897 *** CV ,341 ,033 10,191 *** DN ,360 ,037 9,775 *** KQCV ,477 ,039 12,084 *** DB ,305 ,031 9,933 *** TLTL ,223 ,026 8,473 *** NhomDN ,366 ,025 14,491 *** Loai_HD ,578 ,040 14,491 *** GTinh_2 ,236 ,016 14,491 *** TD_CM 3,430 ,237 14,491 *** CĐ ,319 ,041 7,811 *** e1 ,118 ,012 9,655 *** e2 ,148 ,013 11,657 *** e3 ,244 ,019 12,890 *** e4 ,153 ,013 11,469 *** e6 ,443 ,034 13,194 *** e8 ,152 ,013 11,282 *** Estimate S.E. C.R. P Label e9 ,179 ,015 12,243 *** e10 ,164 ,015 11,104 *** e11 ,128 ,012 10,715 *** e12 ,231 ,018 13,193 *** e13 ,195 ,016 12,336 *** e14 ,131 ,012 10,832 *** e15 ,101 ,011 9,122 *** e16 ,098 ,010 9,432 *** e17 ,090 ,010 8,900 *** e18 ,176 ,015 11,576 *** e19 ,141 ,013 10,937 *** e20 ,211 ,017 12,378 *** e21 ,128 ,014 8,900 *** e22 ,188 ,017 10,815 *** e23 ,218 ,018 12,307 *** e24 ,145 ,015 9,455 *** e25 ,183 ,015 12,112 *** e26 ,076 ,012 6,373 *** e27 ,236 ,019 12,632 *** e28 ,224 ,020 10,940 *** e29 ,152 ,011 13,739 *** e32 ,336 ,026 12,719 *** e31 ,144 ,023 6,245 *** e30 ,154 ,021 7,263 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate CD1 ,761 CD2 ,794 CD3 ,487 TL_TT ,675 TLTL1 ,645 TLTL4 ,484 TLTL2 ,819 TLTL3 ,550 DB1 ,670 DB4 ,481 DB3 ,541 DB2 ,705 KQCV1 ,669 KQCV3 ,769 KQCV4 ,734 KQCV2 ,841 Estimate KQSXKD4 ,828 KQSXKD3 ,836 KQSXKD2 ,775 KQSXKD1 ,648 CV1 ,480 CV5 ,725 CV4 ,703 CV2 ,613 CV3 ,691 MTKT_XH2 ,460 MTKT_XH1 ,661 MTKT_XH4 ,512 MTKT_XH3 ,647 MTKT_XH5 ,758 M.I. Par Change KQCV GTinh_2 4,201 ,025 KQCV Loai_HD 5,718 ,044 DN TD_CM 11,664 ,131 CV TD_CM 6,069 ,102 CV GTinh_2 4,027 ,022 MTKT_XH NhomDN 7,627 ,038 e30 Loai_HD 6,516 -,042 e31 Loai_HD 6,079 ,042 e29 e30 9,317 ,029 e29 e31 9,611 -,030 e28 Loai_HD 8,683 ,052 e28 TLTL 7,489 -,028 e28 DN 4,091 ,024 e28 MTKT_XH 4,134 ,026 e28 e31 8,247 -,037 e28 e29 21,384 ,047 e27 GTinh_2 4,815 ,023 e26 TLTL 5,677 ,016 e26 e29 7,116 -,020 e25 CV 12,003 ,034 e25 e30 6,879 -,025 e25 e31 11,570 ,034 e25 e28 25,375 -,052 e25 e26 14,324 ,028 e24 Loai_HD 5,425 -,035 e24 NhomDN 5,351 ,028 e24 MTKT_XH 4,797 ,024 e24 e31 4,196 ,022 M.I. Par Change e23 KQCV 11,748 ,040 e23 DN 12,610 -,036 e23 e31 5,867 -,026 e22 KQCV 4,633 -,024 e21 DN 4,315 ,020 e21 e31 4,054 -,021 e21 e28 5,741 ,026 e20 TLTL 4,405 -,020 e20 MTKT_XH 6,235 ,030 e20 e30 5,530 -,027 e20 e31 5,225 ,027 e20 e21 12,839 -,037 e19 TD_CM 9,622 ,110 e19 e24 11,294 -,031 e19 e23 10,716 ,030 e19 e21 9,953 ,028 e19 e20 17,155 -,041 e18 MTKT_XH 6,178 ,028 e18 e20 6,515 ,028 e17 MTKT_XH 7,448 -,025 e17 e19 4,923 ,016 e17 e18 5,438 -,019 e16 CV 6,451 ,023 e16 e20 4,144 ,018 e16 e18 12,857 -,030 e16 e17 7,486 ,019 e15 CĐ 4,508 ,023 e15 e23 6,379 -,021 e15 e19 7,767 -,022 e15 e18 5,928 ,021 e14 TD_CM 14,936 ,112 e14 e25 5,178 ,016 e14 e24 13,241 -,027 e14 e19 5,799 ,017 e13 TD_CM 7,180 -,090 e13 MTKT_XH 6,426 -,025 e13 e25 4,748 -,017 e13 e20 4,186 -,020 e12 NhomDN 6,904 -,036 e12 TLTL 7,019 ,026 e12 e28 5,074 -,029 e12 e26 4,800 ,020 e12 e25 7,778 ,028 M.I. Par Change e12 e24 5,889 -,026 e11 e22 4,763 -,018 e11 e15 7,862 -,022 e10 TLTL 6,852 -,023 e10 e24 7,392 ,027 e10 e21 5,357 -,022 e9 DB 5,569 ,024 e9 e30 4,044 ,022 e9 e12 12,502 ,039 e9 e10 4,512 -,021 e8 Loai_HD 5,573 ,035 e8 e26 4,939 -,018 e8 e23 4,843 -,021 e8 e21 4,962 ,020 e6 CĐ 4,902 ,042 e6 GTinh_2 4,218 ,032 e6 Loai_HD 9,406 ,072 e6 NhomDN 5,787 ,045 e6 CV 4,818 -,037 e6 e29 4,146 ,028 e6 e28 40,379 ,113 e6 e26 5,452 -,030 e6 e25 10,762 -,045 e6 e23 5,126 -,034 e6 e17 4,176 ,026 e6 e14 5,141 ,027 e6 e12 15,696 -,067 e4 e27 4,399 ,020 e4 e21 6,860 -,024 e4 e20 4,466 ,022 e4 e14 5,548 -,017 e4 e12 5,620 ,025 e4 e11 7,380 -,023 e3 Loai_HD 5,002 -,039 e3 DN 4,014 -,023 e3 e27 10,698 -,038 e3 e25 10,212 ,033 e3 e18 13,477 ,043 e3 e13 7,741 ,028 e2 e26 4,015 ,016 e2 e25 5,884 -,020 e2 e23 6,493 -,023 e2 e22 4,703 ,019 M.I. Par Change e2 e14 7,662 ,020 e2 e13 7,774 -,023 e2 e12 8,340 -,030 e2 e10 12,187 ,033 e2 e9 4,947 -,021 e2 e6 17,233 ,059 e2 e4 7,080 -,023 e2 e3 22,683 ,051 e1 CĐ 4,914 -,025 e1 TD_CM 6,212 ,085 e1 MTKT_XH 4,029 -,019 e1 e11 5,894 ,020 e1 e10 4,480 -,019 e1 e6 13,660 -,050 e1 e4 19,034 ,036 e1 e3 4,135 -,021 e1 e2 4,140 -,016 M.I. Par Change M.I. Par Change CD1 <--- TD_CM 6,695 ,033 CD1 <--- Loai_HD 5,988 -,076 CD1 <--- DB 4,725 -,100 CD1 <--- KQCV 5,334 ,082 CD1 <--- DN 6,174 ,101 CD1 <--- CV 6,637 ,109 CD1 <--- TL_TT 16,206 ,139 CD1 <--- TLTL1 4,252 ,061 CD1 <--- DB1 6,652 -,092 CD1 <--- DB3 5,000 -,083 CD1 <--- KQCV3 6,225 ,076 CD1 <--- KQCV2 6,626 ,081 CD1 <--- KQSXKD4 4,144 ,064 CD1 <--- KQSXKD3 5,952 ,073 CD1 <--- CV5 5,812 ,084 CD1 <--- CV2 9,535 ,107 CD2 <--- TD_CM 5,919 -,032 CD2 <--- Loai_HD 4,877 ,071 CD2 <--- KQCV 5,872 -,088 CD2 <--- DN 7,942 -,118 CD2 <--- CV 4,102 -,089 CD2 <--- TL_TT 14,437 -,135 CD2 <--- TLTL1 6,006 -,075 CD2 <--- DB1 5,581 ,087 M.I. Par Change CD2 <--- KQCV3 8,114 -,089 CD2 <--- KQCV2 5,512 -,076 CD2 <--- KQSXKD4 7,131 -,086 CD2 <--- KQSXKD3 6,076 -,076 CD2 <--- KQSXKD2 5,777 -,077 CD2 <--- KQSXKD1 5,401 -,076 CD2 <--- CV2 5,455 -,084 TL_TT <--- TLTL1 6,166 ,061 TLTL1 <--- Loai_HD 6,700 ,087 TLTL1 <--- DB 5,194 -,113 TLTL1 <--- KQCV 12,466 ,135 TLTL1 <--- DN 13,404 ,161 TLTL1 <--- MTKT_XH 10,891 ,146 TLTL1 <--- TL_TT 29,298 ,203 TLTL1 <--- TLTL3 10,503 -,130 TLTL1 <--- DB4 4,833 -,087 TLTL1 <--- DB3 6,744 -,104 TLTL1 <--- KQCV1 5,523 ,075 TLTL1 <--- KQCV3 9,473 ,101 TLTL1 <--- KQCV4 5,882 ,076 TLTL1 <--- KQCV2 14,030 ,127 TLTL1 <--- KQSXKD4 12,629 ,121 TLTL1 <--- KQSXKD3 8,732 ,096 TLTL1 <--- KQSXKD2 8,628 ,098 TLTL1 <--- KQSXKD1 14,381 ,130 TLTL1 <--- MTKT_XH2 43,684 ,187 TLTL1 <--- MTKT_XH5 6,533 ,094 TLTL4 <--- GTinh_2 4,595 ,098 TLTL4 <--- MTKT_XH4 4,437 -,066 TLTL2 <--- KQCV 11,060 -,092 TLTL2 <--- DN 6,313 -,080 TLTL2 <--- CV 6,858 -,087 TLTL2 <--- MTKT_XH 5,721 -,077 TLTL2 <--- TL_TT 18,429 -,116 TLTL2 <--- TLTL3 5,939 ,071 TLTL2 <--- KQCV1 8,805 -,069 TLTL2 <--- KQCV3 8,768 -,070 TLTL2 <--- KQCV4 5,740 -,055 TLTL2 <--- KQCV2 10,227 -,079 TLTL2 <--- KQSXKD4 6,086 -,061 TLTL2 <--- KQSXKD3 4,218 -,048 TLTL2 <--- KQSXKD2 4,593 -,052 TLTL2 <--- CV4 5,629 -,059 M.I. Par Change TLTL2 <--- CV2 4,847 -,060 TLTL2 <--- CV3 10,156 -,084 TLTL2 <--- MTKT_XH2 10,178 -,065 TLTL2 <--- MTKT_XH1 7,050 -,073 TLTL2 <--- MTKT_XH4 4,886 -,058 TLTL3 <--- CV 6,257 ,089 TLTL3 <--- TLTL1 7,421 -,068 TLTL3 <--- CV1 12,843 ,106 TLTL3 <--- CV5 5,663 ,069 TLTL3 <--- CV3 7,625 ,078 TLTL3 <--- MTKT_XH2 6,410 -,055 DB4 <--- Loai_HD 5,015 -,064 DB4 <--- DN 4,845 -,083 DB4 <--- KQCV3 7,521 ,076 DB4 <--- KQSXKD4 4,161 -,059 DB4 <--- KQSXKD3 7,785 -,077 DB4 <--- MTKT_XH2 6,868 -,063 DB4 <--- MTKT_XH3 6,727 -,087 DB3 <--- GTinh_2 4,177 -,086 DB3 <--- KQCV3 4,722 -,057 DB3 <--- CV5 5,229 -,069 DB2 <--- TLTL1 4,719 ,057 DB2 <--- KQSXKD2 4,502 ,058 DB2 <--- KQSXKD1 5,834 ,068 KQCV1 <--- MTKT_XH 5,052 ,093 KQCV1 <--- DB4 4,738 -,081 KQCV1 <--- DB2 9,075 -,110 KQCV1 <--- MTKT_XH1 8,135 ,102 KQCV1 <--- MTKT_XH5 6,734 ,089 KQCV3 <--- TD_CM 8,625 ,033 KQCV3 <--- DB4 5,202 ,073 KQCV3 <--- KQCV1 5,134 -,059 KQCV4 <--- MTKT_XH4 13,994 ,120 KQCV4 <--- MTKT_XH5 4,539 ,069 KQCV2 <--- MTKT_XH 6,779 -,082 KQCV2 <--- MTKT_XH1 9,146 -,082 KQCV2 <--- MTKT_XH4 6,687 -,066 KQCV2 <--- MTKT_XH5 6,868 -,068 KQSXKD4 <--- CV 4,267 ,068 KQSXKD4 <--- KQCV1 5,454 ,053 KQSXKD4 <--- KQCV2 5,196 ,055 KQSXKD4 <--- CV1 4,475 ,058 KQSXKD4 <--- CV5 5,580 ,063 M.I. Par Change KQSXKD3 <--- DB4 5,135 -,066 KQSXKD3 <--- KQCV3 4,826 -,053 KQSXKD3 <--- CV5 4,903 -,061 KQSXKD2 <--- TD_CM 18,215 ,039 KQSXKD2 <--- NhomDN 7,884 ,078 KQSXKD2 <--- DB1 5,649 -,061 KQSXKD2 <--- MTKT_XH2 7,213 ,050 KQSXKD2 <--- MTKT_XH3 7,767 ,073 KQSXKD1 <--- TD_CM 9,346 -,032 KQSXKD1 <--- NhomDN 7,564 -,089 KQSXKD1 <--- MTKT_XH 5,904 -,082 KQSXKD1 <--- TLTL4 4,416 -,061 KQSXKD1 <--- TLTL3 6,109 -,076 KQSXKD1 <--- CV5 5,195 -,065 KQSXKD1 <--- CV4 5,262 -,060 KQSXKD1 <--- MTKT_XH1 4,636 -,063 KQSXKD1 <--- MTKT_XH3 11,348 -,102 KQSXKD1 <--- MTKT_XH5 5,860 -,068 CV1 <--- NhomDN 7,349 -,110 CV1 <--- TLTL 4,068 ,110 CV1 <--- TLTL2 5,791 ,090 CV1 <--- TLTL3 10,291 ,123 CV1 <--- CV2 4,231 ,074 CV1 <--- MTKT_XH2 10,666 -,088 CV1 <--- MTKT_XH3 4,512 -,080 CV5 <--- TLTL1 4,066 ,051 CV5 <--- DB3 5,798 -,075 CV5 <--- MTKT_XH5 5,862 ,069 CV4 <--- TLTL 4,287 -,103 CV4 <--- TLTL1 5,060 -,063 CV4 <--- TLTL3 4,453 -,074 CV2 <--- DB4 6,139 ,085 CV2 <--- DB3 4,345 ,072 CV2 <--- CV1 6,064 ,082 CV2 <--- MTKT_XH3 4,177 -,070 CV3 <--- Loai_HD 5,685 ,067 MTKT_XH2 <--- CĐ 4,645 ,137 MTKT_XH2 <--- Loai_HD 13,974 ,166 MTKT_XH2 <--- NhomDN 10,439 ,181 MTKT_XH2 <--- CD1 4,231 ,087 MTKT_XH2 <--- CD2 5,355 ,093 MTKT_XH2 <--- TL_TT 6,202 ,123 MTKT_XH2 <--- TLTL1 15,000 ,165 M.I. Par Change MTKT_XH2 <--- TLTL3 4,229 -,109 MTKT_XH2 <--- DB4 6,142 -,129 MTKT_XH2 <--- CV1 10,480 -,164 MTKT_XH2 <--- MTKT_XH3 5,134 ,119 MTKT_XH1 <--- TLTL4 4,788 ,068 MTKT_XH1 <--- KQSXKD2 4,112 -,056 MTKT_XH4 <--- TLTL4 6,426 -,095 MTKT_XH4 <--- KQSXKD4 4,965 -,075 MTKT_XH4 <--- KQSXKD3 5,008 -,072 MTKT_XH4 <--- MTKT_XH3 6,788 ,102 MTKT_XH3 <--- DB1 4,197 ,064 MTKT_XH3 <--- CV1 5,975 -,076 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH2 8,711 ,067 MTKT_XH3 <--- MTKT_XH4 10,207 ,093 MTKT_XH5 <--- TD_CM 6,049 ,026 MTKT_XH5 <--- DN 5,503 ,081 MTKT_XH5 <--- KQCV1 6,368 ,063 MTKT_XH5 <--- KQCV4 5,115 ,055 MTKT_XH5 <--- KQSXKD4 5,048 ,059 MTKT_XH5 <--- KQSXKD3 5,449 ,059 MTKT_XH5 <--- KQSXKD2 4,910 ,058 MTKT_XH5 <--- CV5 4,211 ,060 MTKT_XH5 <--- MTKT_XH2 7,027 -,058 MTKT_XH5 <--- MTKT_XH1 5,766 ,071 Iteration Negative eigenvalues Condition # Smallest eigenvalue Diameter F NTries Ratio 0 e 29 -1,094 9999,000 10002,159 0 9999,000 1 e* 23 -,355 3,385 5531,320 20 ,480 2 e 9 -,693 1,349 3494,755 6 ,871 3 e* 1 -,093 1,017 2259,902 5 ,753 4 e 0 1325,926 1,106 1501,390 5 ,798 5 e 0 752,664 ,568 1343,703 2 ,000 6 e 0 404,643 ,433 1252,850 1 1,157 7 e 0 324,264 ,168 1242,384 1 1,113 8 e 0 301,666 ,053 1241,905 1 1,049 9 e 0 294,578 ,005 1241,901 1 1,006 10 e 0 294,595 ,000 1241,901 1 1,000 Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 105 1241,901 490 ,000 2,534 Saturated model 595 ,000 0 Independence model 34 10249,207 561 ,000 18,270 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model ,079 ,854 ,823 ,703 Model RMR GFI AGFI PGFI Saturated model ,000 1,000 Independence model ,193 ,200 ,152 ,189 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model ,879 ,861 ,923 ,911 ,922 Saturated model 1,000 1,000 1,000 Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model ,873 ,768 ,806 Saturated model ,000 ,000 ,000 Independence model 1,000 ,000 ,000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 751,901 651,831 859,635 Saturated model ,000 ,000 ,000 Independence model 9688,207 9362,959 10019,853 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2,957 1,790 1,552 2,047 Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 Independence model 24,403 23,067 22,293 23,857 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model ,060 ,056 ,065 ,000 Independence model ,203 ,199 ,206 ,000 Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1451,901 1470,992 1876,378 1981,378 Saturated model 1190,000 1298,182 3595,367 4190,367 Independence model 10317,207 10323,388 10454,656 10488,656 Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3,457 3,219 3,713 3,502 Saturated model 2,833 2,833 2,833 3,091 Independence model 24,565 23,790 25,354 24,579 Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 184 192 Independence model 26 27 Minimization: ,016 Miscellaneous: ,624 Bootstrap: ,000 Total: ,640 PHỤC LỤC 9: HỒI QUI Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,833a ,693 ,685 ,40905 a. Predictors: (Constant), TD_CM, CD_F, Loai_HD, MTKT_XH_F, GTinh_2, NhomDN, CV_F, TLTL_F, KQSXKD_F, KQCV_F, DB_F ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 154,846 11 14,077 84,129 ,000b Residual 68,436 409 ,167 Total 223,283 420 a. Dependent Variable: TL_TT b. Predictors: (Constant), TD_CM, CD_F, Loai_HD, MTKT_XH_F, GTinh_2, NhomDN, CV_F, TLTL_F, KQSXKD_F, KQCV_F, DB_F Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 4,332 ,156 27,832 ,000 CV_F ,097 ,028 ,127 3,455 ,001 ,559 1,789 MTKT_XH_F ,135 ,029 ,176 4,658 ,000 ,522 1,914 KQSXKD_F ,168 ,030 ,224 5,678 ,000 ,480 2,084 KQCV_F ,122 ,030 ,162 4,107 ,000 ,482 2,076 TLTL_F ,071 ,029 ,092 2,472 ,014 ,542 1,844 DB_F ,082 ,032 ,106 2,577 ,010 ,440 2,274 CD_F ,067 ,023 ,087 2,944 ,003 ,853 1,172 NhomDN ,093 ,036 ,078 2,563 ,011 ,816 1,226 Loai_HD ,082 ,029 ,086 2,803 ,005 ,795 1,258 GTinh_2 ,085 ,045 ,057 1,899 ,058 ,840 1,190 TD_CM ,057 ,013 ,144 4,452 ,000 ,716 1,397 a. Dependent Variable: TL_TT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_nhan_to_anh_huong_den_tien_luong_cua_lao_dong_tr.pdf
  • pdfCV gui BGD_Lê Quang Minh.pdf
  • pdfLA_LeQuangMinh_SUM.pdf
  • pdfLA_LeQuangMinh_TT.pdf
  • pdfLeQuangMinh_Donggopmoi_E.pdf
  • docxLeQuangMinh_Donggopmoi_V.docx
  • pdfLeQuangMinh_Donggopmoi_V.pdf
Luận văn liên quan