Luận án Đặc điểm quá tự tin, thù lao giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Điều này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu các công ty tính toán và báo cáo lợi nhuận mà các nhà quản lý đạt được từ việc công ty nâng lương, lưởng hay cung cấp các quyền chọn/cổ phần ưu đãi cho Ban điều hành. Đây là cách thức thực hiện của các nước tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản Việc tiết lộ báo cáo như vậy sẽ giúp làm rõ hiệu quả của chính sách lương thưởng thù lao, nâng cao lợi thế của lý thuyết đại hiện, tạo động lực khuyến khích Ban điều hành nỗ lực tối đa hóa giá trị doanh nghiệp; vừa làm giảm việc lợi dụng quyền lực để “trích thêm tiền thù lao” như theo lý thuyết quyền lực quản lý; vừa nâng điểm doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư, sẽ khiến các nhà đầu tư có thể tin tưởng, đặt niềm hy vọng vào chính sách minh bạch hóa như vậy

pdf223 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đặc điểm quá tự tin, thù lao giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Mẫu dữ liệu gồm sở hữu tập trung dưới 15% BIẾN (17a) LOGTOBINQ (17b) ROA BIẾN (17c) LOGCASH (17d) LOGCASH LOGCASH -0.271 LOGTOBINQ -0.0582 LOGCASH 10.01 ROA -0.00640 Số quan sát 307 307 Số quan sát 307 307 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.143 0.211 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.310 0.131 AR (2) 0.361 0.457 AR (2) 0.299 0.297 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 17a, 17b; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 17c, 17d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 192 Bảng 4.2.12. Kết quả mô hình (18). Mẫu dữ liệu gồm sở hữu tập trung từ 15% trở lên BIẾN (18a) LOGTOBINQ (18b) ROA BIẾN (18c) LOGCASH (18d) LOGCASH LOGCASH 0.862* LOGTOBINQ 0.370*** LOGCASH -0.551 ROA -0.00849 Số quan sát 1043 1043 Số quan sát 1043 1043 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.312 0.282 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.460 0.144 AR (2) 0.277 0.196 AR (2) 0.688 0.769 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 18a, 18b; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 18c, 18d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.13. Kết quả mô hình (19). Mẫu dữ liệu gồm sở hữu tập trung dưới 20% BIẾN (19a) LOGTOBINQ (19b) ROA BIẾN (19c) LOGCASH (19d) LOGCASH LOGCASH -0.864* LOGTOBINQ -0.355*** LOGCASH 5.561 ROA 0.00105 Số quan sát 435 435 Số quan sát 435 435 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.340 0.459 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.630 0.219 AR (2) 0.473 0.456 AR (2) 0.684 0.744 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 19a, 19b; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 19c, 19d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.14. Kết quả mô hình (20). Mẫu dữ liệu gồm sở hữu tập trung từ 20% trở lên BIẾN (20a) LOGTOBINQ (20b) ROA BIẾN (20c) LOGCASH (20d) LOGCASH LOGCASH 1.056** LOGTOBINQ 0.427*** LOGCASH -2.165 ROA -0.00980 Số quan sát 915 915 Số quan sát 915 915 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.220 0.296 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.425 0.184 AR (2) 0.266 0.157 AR (2) 0.499 0.832 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata 193 Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 20a, 20b; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 20c, 20d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.15. Kết quả mô hình (21a, 21b) BIẾN (21a) LOGTOBINQ (21b) ROA LOGCASH*SCONCENTRATION -0.218* -0.0286 0.13 0.278 Hằng số 1.021 6.353 0.634 4.690 Số quan sát 1,125 1,125 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.166 0.413 AR (2) 0.312 0.222 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA. Các biến độc lập gồm biến tương tác thù lao giám đốc điều hành và biến sở hữu Nhà nước tập trung: LOGCASH*SCONCENTRATION; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.16. Kết quả mô hình (21c, 21d) BIẾN (21c) LOGCASH (21d) LOGCASH LOGTOBINQ*SCONCENTRATION -0.0818** 0.0393 ROA*SCONCENTRATION 0.000309 0.00133 Hằng số 0.681*** 0.910*** 0.191 0.179 Số quan sát 1,125 1,125 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.307 0.881 AR (2) 0.148 0.151 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH. Các biến độc lập gồm biến tương tác hiệu quả hoạt động kinh doanh và biến sở hữu Nhà nước tập trung: LOGTOBINQ* SCONCENTRATION ở mô hình 21c; ROA* SCONCENTRATION ở mô hình 21d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.17. Kết quả mô hình (22). Mẫu dữ liệu gồm các công ty sở hữu Nhà nước tập trung BIẾN (22a) LOGTOBINQ (22b) ROA BIẾN (22c) LOGCASH (22d) LOGCASH LOGCASH 0.177 LOGTOBINQ 0.229* LOGCASH 1.180 ROA -0.00183 194 Số quan sát 420 420 Số quan sát 420 420 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.514 0.202 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.184 0.130 AR (2) 0.667 0.210 AR (2) 0.256 0.594 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 11a, 11b; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 11c, 11d; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.2.18. Kết quả mô hình (23). Mẫu dữ liệu gồm các công ty không có sở hữu Nhà nước tập trung BIẾN (23a) LOGTOBIN Q (23b) LOGTOBIN Q (23c) ROA BIẾN (23d) LOGCAS H (23e) LOGCAS H LOGTOBINQL1 -0.0451 -0.0380 LOGTOBINQL2 0.114* LOGCASH 0.495* 0.940* LOGTOBIN Q 0.333*** LOGCASH 5.244* ROA -0.00377 Số quan sát 930 620 930 Số quan sát 930 930 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.072 0.109 0.202 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.185 0.351 AR (2) 0.235 0.482 0.990 AR (2) 0.708 0.782 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA và biến độc lập là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH ở mô hình 23a, 23b, 23c; Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH và biến độc lập là biến biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ/ROA ở mô hình 23d, 23e; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.1. Phân tích thống kê mô tả Biến Số quan sát Trung bình Sai số Nhỏ nhất Lớn nhất EQUITY 1350 8667.109 151866 0 4498046 LOGCASH 1350 2.690989 0.3507132 1.255273 3.844834 OVER1 1350 0.1918519 0.3939031 0 1 OVER2 1350 0.0088889 0.0938957 0 1 OVER3 1142 0.9711033 0.1675895 0 1 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata 195 Bảng 4.3.2. Kết quả mô hình (25). Quá tự tin và thù lao giám đốc điều hành bằng tiền mặt BIẾN (25) LOGCASH LOGCASHL1 0.648*** 11.08 OVER1 -0.00432 0.18 OVER2 0.139** 2.04 OVER3 0.0162 0.82 LOGTOBINQ 0.210** 0.11 GENDER -0.0199 0.82 AGE 0.000223 0.15 EXPERIENCE 0.00148 0.66 EDUCATION 0.0287* 1.8 OWNERSHIP -0.00147 1.05 DUALITY -0.000304 0.02 SOWNERSHIP -0.022 0.93 FOWNERSHIP 0.00179** 2.51 CONCENTRATION 0.000219 0.38 BSIZE 0.0197** 2.31 INDEPENDENT -0.0076 0.97 FSIZE 0.0664*** 3.29 LEVERAGE -0.0211 0.63 FAGE -0.000124 0.17 EPSCHANGE 0.00356 1.04 Hằng số 0.474*** 3.47 Số quan sát 940 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.347 196 AR (2) 0.563 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH. Các biến độc lập gồm các biến quá tự tin OVER1, OVER2, OVER3; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.3. Kết quả mô hình (27a). Mẫu dữ liệu gồm các công ty không có Nhà nước sở hữu cổ phần BIẾN (27a) LOGCASH OVER1*LOGTOBINQ -0.0572 OVER2*LOGTOBINQ 0.402*** OVER3*LOGTOBINQ 0.0229 Số quan sát 458 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.839 AR (2) 0.879 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH. Các biến độc lập gồm các biến tương tác quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh: OVER1*LOGTOBINQ, OVER2*LOGTOBINQ, OVER3*LOGTOBINQ; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.4. Kết quả mô hình (27b). Mẫu dữ liệu gồm các công ty có Nhà nước sở hữu cổ phần BIẾN (27b) LOGCASH OVER3 * LOGTOBINQ 0.0409** Số quan sát 684 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.289 AR (2) 0.577 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH. Các biến độc lập gồm các biến tương tác quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh: OVER1*LOGTOBINQ, OVER2*LOGTOBINQ, OVER3*LOGTOBINQ; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.5. Kết quả mô hình (28a). Quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh (LogtobinQ) BIẾN (28a) LOGTOBINQ OVER1 -0.0387 0.0806 OVER2 0.631* 0.346 OVER3 0.171* 197 0.0929 Hằng số 3.083*** 0.47 Số quan sát 1,142 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.242 AR (2) 0.287 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ. Các biến độc lập gồm các biến quá tự tin: OVER1, OVER2, OVER3; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.6. Kết quả mô hình (28b). Quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh (ROA) BIẾN (28b) ROA OVER1 -0.275 -0.37 OVER2 4.674* 1.92 OVER3 1.309 0.99 Hằng số 15.52*** 2.91 Số quan sát 1142 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.113 AR (2) 0.266 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh ROA. Các biến độc lập gồm các biến quá tự tin: OVER1, OVER2, OVER3; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.7 Kết quả mô hình (29). Độ nhạy thanh toán theo hiệu suất BIẾN (28) LOGCASH OVER1* LOGTOBINQ -0.00413 OVER2* LOGTOBINQ 3.626** OVER3 * LOGTOBINQ 0.0690 Hằng số 0.356 Số quan sát 1142 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.490 AR (2) 0.642 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata 198 Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH; biến độc lập là các biến tương tác quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ: OVER1*LOGTOBINQ, OVER2*LOGTOBINQ, OVER3*LOGTOBINQ; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.8. Quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh (mẫu sau khi trừ đi năm đầu) BIẾN LOGTOBINQ OVER3 0.131* Hằng số 2.264*** Số quan sát 1142 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.287 AR (2) 0.455 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ; biến độc lập là các biến quá tự tin OVER1, OVER2, OVER3; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng 4.3.9. Quá tự tin và thù lao bằng tiền ở các doanh nghiệp Nhà nước (mẫu sau khi trừ đi 1 năm đầu) BIẾN LOGCASH OVER3 * LOGTOBINQ 0.0802** Hằng số 0.644*** Số quan sát 684 Kiểm định Hansen test of overid. Restrictions 0.471 AR (2) 0.477 Nguồn: Trích kết quả ước lượng Stata Ghi chú: Kết quả hồi quy theo mô hình GMM hệ thống. Biến phụ thuộc là biến thù lao giám đốc điều hành bằng tiền LOGCASH; biến độc lập là các biến tương tác quá tự tin và hiệu quả hoạt động kinh doanh LOGTOBINQ: OVER1*LOGTOBINQ, OVER2*LOGTOBINQ, OVER3*LOGTOBINQ; các biến độc lập khác tương tự như mô hình (1), được mô tả theo Bảng 3. Bảng mô tả các biến; *, **, *** lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 199 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 1. Truong, Nguyen, Tran, 2019. Characteristics of CEO’s Overconfidence and managerial compensation: Evidence from Vietnam. Pacific Business Review International, Volume 11 issue 6 December 2019; Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters. 2. Truong, Nguyen, Tran, 2019. Managerial overconfidence and compensation: Evidence from Hose-Listed Companies. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIV, Summer, 2(64); Scopus Indexing 2009-2018, Q3. 3. Truong, Nguyen, Tran, 2020. Executive Compensation from a Perspective of the Managerial Power Theory: The Case of Vietnam Stock Exchange Listed Firms. Pacific Business Review International, Volume 12 Issue 7 January 2020; Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters. 4. Trương Quang Thông, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Lam, 2009. Thù lao giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Công Thương, số 6- tháng 04/2019. 5. Trương Quang Thông, Trần Minh Lam, 2009. Đặc điểm và thù lao giám đốc điều hành nhìn từ góc độ quyền lực quản lý. Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Ngân hàng, số 5-tháng 3/2019. 200 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT Sàn giao dịch Mã chứng khoán STT Sàn giao dịch Mã chứng khoán STT Sàn giao dịch Mã chứng khoán 1 HSX AAA 77 HSX HHS 153 HSX RDP 2 HSX AAM 78 HSX HLG 154 HSX RIC 3 HSX ABT 79 HSX HMC 155 HNX S55 4 HSX ACL 80 HNX HMH 156 HNX S99 5 HNX ADC 81 HSX HOT 157 HSX SAV 6 HSX AGM 82 HSX HRC 158 HSX SBA 7 HNX AMC 83 HSX HSG 159 HNX SCL 8 HSX APC 84 HNX HST 160 HSX SCR 9 HNX APP 85 HNX HTC 161 HNX SD2 10 HNX ARM 86 HSX HTI 162 HNX SD6 11 HSX ASP 87 HSX HTL 163 HNX SD9 12 HSX BBC 88 HSX HTV 164 HNX SDG 13 HNX BCC 89 HSX HU3 165 HNX SDN 14 HSX BCI 90 HSX HVX 166 HNX SEB 15 HNX BED 91 HNX IDV 167 HSX SFI 16 HNX BKC 92 HSX IJC 168 HSX SGT 17 HSX BMC 93 HSX KDC 169 HSX SHP 18 HSX BMP 94 HNX KKC 170 HSX SII 19 HNX BPC 95 HSX KMR 171 HNX SJC 20 HSX BRC 96 HNX KMT 172 HSX SJD 21 HNX BSC 97 HSX KSB 173 HNX SJE 22 HSX BTP 98 HNX KST 174 HSX SMA 23 HSX BTT 99 HSX L10 175 HSX SRC 24 HSX C32 100 HNX L18 176 HSX ST8 25 HSX C47 101 HNX L43 177 HNX STP 26 HSX CAV 102 HSX LAF 178 HSX SVC 27 HSX CCI 103 HNX LBE 179 HSX SVI 28 HSX CCL 104 HSX LBM 180 HSX SVT 29 HNX CCM 105 HSX LCM 181 HSX SZL 30 HSX CDC 106 HSX LGC 182 HSX TBC 31 HSX CHP 107 HNX LHC 183 HSX TCM 32 HSX CII 108 HNX LM7 184 HSX TCO 33 HNX CJC 109 HSX LM8 185 HSX TDH 34 HSX CLC 110 HNX LO5 186 HNX TDN 35 HSX CLG 111 HNX MCC 187 HSX TDW 36 HNX CMC 112 HSX MCG 188 HSX THG 37 HSX CMV 113 HSX MCP 189 HSX TIX 38 HSX COM 114 HNX MEC 190 HNX TKC 39 HNX CSC 115 HSX MHC 191 HSX TLH 40 HNX CT6 116 HNX MKV 192 HNX TMX 41 HNX CTB 117 HSX NAV 193 HSX TNA 42 HSX CTI 118 HSX NBB 194 HSX TNC 201 43 HNX CTX 119 HNX NBP 195 HNX TPP 44 HSX CVT 120 HNX NGC 196 HSX TRC 45 HSX D2D 121 HSX NLG 197 HSX TV1 46 HSX DAG 122 HSX NNC 198 HNX TV2 47 HNX DC4 123 HSX NTL 199 HNX TV3 48 HSX DCL 124 HNX NTP 200 HSX TYA 49 HSX DHC 125 HSX NVT 201 HSX UDC 50 HSX DHM 126 HSX OGC 202 HSX UIC 51 HNX DIH 127 HSX OPC 203 HNX VC7 52 HSX DMC 128 HSX PAC 204 HNX VCC 53 HNX DPC 129 HNX PCG 205 HSX VCF 54 HSX DPR 130 HNX PCN 206 HNX VCS 55 HSX DSN 131 HNX PCT 207 HNX VE3 56 HNX DST 132 HNX PDC 208 HSX VHG 57 HSX DTA 133 HSX PDN 209 HSX VID 58 HSX DTT 134 HSX PDR 210 HSX VIP 59 HNX DXP 135 HSX PGC 211 HSX VIS 60 HNX EBS 136 HSX PGD 212 HNX VIT 61 HSX EMC 137 HSX PHR 213 HNX VKC 62 HSX FDC 138 HSX PLX 214 HSX VMD 63 HSX FMC 139 HSX PNC 215 HSX VNL 64 HSX GIL 140 HSX POM 216 HNX VNT 65 HNX GMX 141 HSX PPC 217 HSX VOS 66 HSX GSP 142 HSX PPI 218 HSX VPH 67 HSX GTA 143 HNX PPS 219 HSX VPK 68 HNX HAD 144 HNX PRC 220 HSX VRC 69 HSX HAR 145 HSX PTB 221 HSX VSC 70 HSX HAS 146 HSX PTC 222 HSX VSH 71 HSX HAX 147 HNX PTD 223 HSX VSI 72 HNX HCC 148 HNX PVC 224 HSX VTB 73 HNX HDA 149 HSX PVT 225 HNX WCS 74 HSX HDC 150 HSX PXI 75 HNX HEV 151 HSX PXT 76 HNX HGM 152 HNX QTC 202 PHỤ LỤC KẾT QUẢ STATA • Mô tả thống kê Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max -------------+-------------------------------------------------------- LOGCASH | 1350 2.690989 .3507132 1.255273 3.844834 LOGCASHL1 | 1125 2.680445 .3453162 1.255273 3.723483 LOGTOBINQ | 1350 2.551345 .6784819 -5.331707 9.829304 LOGTOBINQL1 | 1125 2.541605 .6979443 -5.331707 9.829304 ROA | 1350 5.552022 9.408733 -175.89 78.37 -------------+-------------------------------------------------------- ROAL1 | 1125 5.825911 7.714693 -64.55 78.37 EQUITY | 1350 .0222222 .1474602 0 1 EQUITY1 | 1350 8667.109 151866 0 4498046 GENDER | 1350 .9451852 .2277028 0 1 AGE | 1350 49.62889 7.625553 24 72 -------------+-------------------------------------------------------- EXPERIENCE | 1350 4.442963 4.181493 0 24 EDUCATION | 1350 .2525926 .4346602 0 1 DUALITY | 1350 .282963 .4506055 0 1 OWNERSHIP | 1350 4.059242 8.281558 0 64.74 SOWNERSHIP | 1350 .6007407 .4899277 0 1 -------------+-------------------------------------------------------- FOWNERSHIP | 1350 9.898681 15.67511 0 100 CONCENTRAT~N | 1350 34.48613 20.31649 0 94.99 BSIZE | 1350 5.394074 0.968883 3 11 INDEPENDENT | 1350 1.061481 1.237509 0 5 FSIZE | 1350 5.775368 .6313271 -.3187588 7.790771 -------------+-------------------------------------------------------- LEVERAGE | 1350 .4968617 .228431 .0019787 .9706118 FAGE | 1350 22.96 13.84704 4 72 EPSCHANGE | 1350 4.17e-17 1.888271 -10.58167 22.42833 • Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LOGCASH[CODE1,t] = Xb + u[CODE1] + e[CODE1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ---------+----------------------------- LOGCASH | .1229998 .3507132 e | .0264112 .1625153 u | .0706459 .265793 Test: Var(u) = 0 chibar2(01) = 1660.02 Prob > chibar2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (225) = 4.2e+05 Prob>chi2 = 0.0000 • Kiểm tra hiện tương nội sinh của mô hình regress LOGCASH LOGTOBINQ GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE Source | SS df MS Number of obs = 1350 -------------+------------------------------ F( 16, 1333) = 25.80 Model | 39.2333442 16 2.45208401 Prob > F = 0.0000 Residual | 126.693341 1333 .095043767 R-squared = 0.2364 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.2273 Total | 165.926686 1349 .122999767 Root MSE = .30829 ------------------------------------------------------------------------------- LOGCASH | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQ | .1247572 .0139356 8.95 0.000 .0974191 .1520954 GENDER | .0223839 .0378072 0.59 0.554 -.0517841 .096552 AGE | .0007198 .0012783 0.56 0.573 -.0017879 .0032274 EXPERIENCE | -.0028177 .0023868 -1.18 0.238 -.0075 .0018647 EDUCATION | .079798 .020051 3.98 0.000 .0404631 .119133 DUALITY | .0035004 .022104 0.16 0.874 -.0398621 .0468628 203 OWNERSHIP | .0011159 .0012083 0.92 0.356 -.0012545 .0034864 SOWNERSHIP | -.0190526 .0203392 -0.94 0.349 -.0589529 .0208478 FOWNERSHIP | .0041038 .0006028 6.81 0.000 .0029211 .0052864 CONCENTRATION | .0004323 .0004878 0.89 0.376 -.0005245 .0013892 BSIZE | .0372775 .0095492 3.90 0.000 .0185443 .0560106 INDEPENDENT | .0054296 .0070142 0.77 0.439 -.0083305 .0191897 FSIZE | .1628217 .015875 10.26 0.000 .1316791 .1939644 LEVERAGE | .0051027 .0418975 0.12 0.903 -.0770896 .0872949 FAGE | -.0009649 .0006468 -1.49 0.136 -.0022336 .0003039 EPSCHANGE | .0030369 .0044674 0.68 0.497 -.0057269 .0118008 _cons | 1.130991 .1243145 9.10 0.000 .8871176 1.374864 ------------------------------------------------------------------------------- . predict LOGCASH_res,res LOGCASH_res already defined r(110); . regress LOGTOBINQ LOGCASH LOGCASH_res Source | SS df MS Number of obs = 1350 -------------+------------------------------ F( 2, 1347) = 136.97 Model | 104.94673 2 52.4733652 Prob > F = 0.0000 Residual | 516.048885 1347 .383109789 R-squared = 0.1690 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1678 Total | 620.995616 1349 .460337743 Root MSE = .61896 ------------------------------------------------------------------------------ LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASH | 1.635524 .0988175 16.55 0.000 1.441671 1.829376 LOGCASH_res | -1.635524 .1130877 -14.46 0.000 -1.857371 -1.413676 _cons | -1.849831 .26645 -6.94 0.000 -2.372533 -1.327129 ------------------------------------------------------------------------------ . test LOGCASH_res ( 1) LOGCASH_res = 0 F( 1, 1347) = 209.16 Prob > F = 0.0000 . estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) = 7.0154 (p = 0.0081) Wu-Hausman F(1,1331) = 6.95279 (p = 0.0085) . regress LOGTOBINQ LOGCASH GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE I > NDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE Source | SS df MS Number of obs = 1350 -------------+------------------------------ F( 16, 1333) = 28.76 Model | 159.343729 16 9.95898307 Prob > F = 0.0000 Residual | 461.651887 1333 .346325496 R-squared = 0.2566 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.2477 Total | 620.995616 1349 .460337743 Root MSE = .58849 ------------------------------------------------------------------------------- LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASH | .454597 .0507793 8.95 0.000 .3549809 .5542131 GENDER | -.1451614 .0720696 -2.01 0.044 -.2865436 -.0037792 AGE | -.0001484 .0024403 -0.06 0.952 -.0049358 .0046389 EXPERIENCE | .0014747 .0045584 0.32 0.746 -.0074677 .010417 EDUCATION | .0560351 .0384712 1.46 0.145 -.0194356 .1315058 DUALITY | -.0187259 .0421914 -0.44 0.657 -.1014946 .0640429 OWNERSHIP | -.0097528 .0022918 -4.26 0.000 -.0142487 -.0052569 SOWNERSHIP | -.160127 .0385896 -4.15 0.000 -.23583 -.0844239 FOWNERSHIP | .0027978 .0011681 2.40 0.017 .0005063 .0050893 CONCENTRATION | .0046827 .0009225 5.08 0.000 .0028731 .0064924 BSIZE | .0181819 .0183255 0.99 0.321 -.0177681 .0541319 INDEPENDENT | -.0485611 .0133262 -3.64 0.000 -.0747036 -.0224185 FSIZE | -.3334412 .0301225 -11.07 0.000 -.3925339 -.2743485 LEVERAGE | -.717183 .0775283 -9.25 0.000 -.8692738 -.5650922 FAGE | .0011964 .0012352 0.97 0.333 -.0012267 .0036195 EPSCHANGE | .0206171 .0085105 2.42 0.016 .0039217 .0373126 _cons | 3.611883 .2236567 16.15 0.000 3.173125 4.05064 ------------------------------------------------------------------------------- . predict LOGTOBIN_res,res (6 missing values generated) . regress LOGCASH LOGTOBINQ LOGTOBIN_res Source | SS df MS Number of obs = 1350 204 -------------+------------------------------ F( 2, 1347) = 124.23 Model | 25.8398068 2 12.9199034 Prob > F = 0.0000 Residual | 140.086879 1347 .103999168 R-squared = 0.1557 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1545 Total | 165.926686 1349 .122999767 Root MSE = .32249 ------------------------------------------------------------------------------ LOGCASH | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQ | .4026958 .0255474 15.76 0.000 .3525787 .4528129 LOGTOBIN_res | -.4026958 .0296302 -13.59 0.000 -.4608222 -.3445695 _cons | 1.663573 .0657686 25.29 0.000 1.534553 1.792593 ------------------------------------------------------------------------------ . test LOGTOBIN_res ( 1) LOGTOBIN_res = 0 F( 1, 1347) = 184.71 Prob > F = 0.0000 . estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) = 7.0154 (p = 0.0081) Wu-Hausman F(1,1331) = 6.95279 (p = 0.0085) • Hiệu quả hoạt động kinh doanh TobinQ và thù lao giám đốc điều hành Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 39 Obs per group: min = 5 Wald chi2(17) = 552.61 avg = 5.00 Prob > chi2 = 0.000 max = 5 ------------------------------------------------------------------------------- | Corrected LOGCASH | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASHL1 | .6213013 .0522558 11.89 0.000 .5188819 .7237207 LOGTOBINQ | .0866742 .0336711 2.57 0.010 .0206801 .1526684 GENDER | -.005042 .0326595 -0.15 0.877 -.0690534 .0589695 AGE | -.0004297 .0014429 -0.30 0.766 -.0032577 .0023983 EXPERIENCE | .0016655 .0024142 0.69 0.490 -.0030662 .0063973 EDUCATION | .0418284 .0183346 2.28 0.023 .0058933 .0777636 DUALITY | -.0015265 .018861 -0.08 0.935 -.0384934 .0354403 OWNERSHIP | -.0000709 .0009262 -0.08 0.939 -.0018863 .0017444 SOWNERSHIP | -.0393332 .0226804 -1.73 0.083 -.083786 .0051196 FOWNERSHIP | .0011599 .0006263 1.85 0.064 -.0000677 .0023874 CONCENTRATION | .0003171 .0005451 0.58 0.561 -.0007514 .0013855 BSIZE | .0097251 .0105553 0.92 0.357 -.0109629 .0304131 INDEPENDENT | -.0036675 .0096474 -0.38 0.704 -.0225759 .015241 FSIZE | .0796825 .0225744 3.53 0.000 .0354375 .1239275 LEVERAGE | .0649284 .0472028 1.38 0.169 -.0275875 .1574442 FAGE | -.0004584 .0006961 -0.66 0.510 -.0018226 .0009059 EPSCHANGE | .0010526 .0030042 0.35 0.726 -.0048355 .0069407 _cons | .2963872 .1898812 1.56 0.119 -.075773 .6685474 ------------------------------------------------------------------------------- Instruments for first differences equation Standard D.(LOGCASHL1 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).(LOGCASH LOGTOBINQ) Instruments for levels equation Standard _cons LOGCASHL1 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(LOGCASH LOGTOBINQ) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.23 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.55 Pr > z = 0.120 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(21) = 23.62 Prob > chi2 = 0.312 (Robust, but can be weakened by many instruments.) 205 • Biến tương tác LOGTOBINQ* EDUCATION Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 32 Obs per group: min = 5 F(16, 224) = 30.03 avg = 5.00 Prob > F = 0.000 max = 5 ------------------------------------------------------------------------------------ | Corrected LOGCASH | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASHL1 | .601343 .0555704 10.82 0.000 .4918353 .7108507 LOGTOBINQ*EDUCATION| .0152501 .0075642 2.02 0.045 .0003439 .0301563 LOGTOBINQ | .0776897 .039197 1.98 0.049 .0004476 .1549317 AGE | -.0001868 .0013927 -0.13 0.893 -.0029312 .0025577 EXPERIENCE | .0016754 .0023273 0.72 0.472 -.0029109 .0062616 DUALITY | -.0007933 .0181629 -0.04 0.965 -.0365854 .0349988 OWNERSHIP | .0002034 .0009215 0.22 0.826 -.0016126 .0020193 SOWNERSHIP | -.0320384 .0220442 -1.45 0.148 -.075479 .0114023 FOWNERSHIP | .001081 .0005722 1.89 0.060 -.0000467 .0022086 CONCENTRATION | .0001336 .0005382 0.25 0.804 -.000927 .0011942 BSIZE | .0109448 .0090984 1.20 0.230 -.0069845 .0288742 INDEPENDENT | -.0049156 .0091631 -0.54 0.592 -.0229724 .0131413 FSIZE | .0831478 .0222998 3.73 0.000 .0392036 .1270919 LEVERAGE | .0428475 .0472583 0.91 0.366 -.0502803 .1359753 FAGE | -.0003859 .0006658 -0.58 0.563 -.001698 .0009262 EPSCHANGE | -.0004405 .0029864 -0.15 0.883 -.0063254 .0054444 _cons | .3401595 .1906546 1.78 0.076 -.0355465 .7158656 ------------------------------------------------------------------------------------ Instruments for first differences equation Standard D.(LOGCASHL1 LOGTOBINQEDUCATION AGE EXPERIENCE DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(LOGCASH LOGTOBINQ) Instruments for levels equation Standard _cons LOGCASHL1 LOGTOBINQEDUCATION AGE EXPERIENCE DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(LOGCASH LOGTOBINQ) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.33 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.54 Pr > z = 0.124 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(15) = 13.79 Prob > chi2 = 0.542 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến tương tác LOGCASH*EDUCATION Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 32 Obs per group: min = 5 F(18, 224) = 56.87 avg = 5.00 Prob > F = 0.000 max = 5 ------------------------------------------------------------------------------------ | Corrected LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQL1 | .284492 .124085 2.29 0.023 .0399688 .5290153 LOGCASH*EDUCATION | .1717334 .078994 2.17 0.031 -.3273999 -.0160669 AGE | -.0001337 .001926 -0.07 0.945 -.0039291 .0036617 EXPERIENCE | -.0062631 .0037692 -1.66 0.098 -.0136907 .0011645 DUALITY | .0489524 .0292141 1.68 0.095 -.0086171 .106522 OWNERSHIP | -.0040776 .0023974 -1.70 0.090 -.0088019 .0006468 SOWNERSHIP | -.0144178 .030865 -0.47 0.641 -.0752408 .0464052 FOWNERSHIP | .0005297 .0013239 0.40 0.689 -.0020791 .0031386 CONCENTRATION | .0004669 .0005934 0.79 0.432 -.0007026 .0016363 BSIZE | .0193261 .0131329 1.47 0.143 -.0065537 .0452058 INDEPENDENT | -.009814 .0131929 -0.74 0.458 -.035812 .016184 FSIZE | -.1035277 .0299657 -3.45 0.001 -.1625785 -.0444769 LEVERAGE | -.2364846 .1034413 -2.29 0.023 -.4403271 -.0326421 FAGE | .0012851 .0010704 1.20 0.231 -.0008243 .0033945 _cons | 2.027488 .3415136 5.94 0.000 1.354498 2.700479 ------------------------------------------------------------------------------------ Instruments for first differences equation Standard 206 D.(LOGTOBINQL1 LOGCASHEDUCATION AGE EXPERIENCE DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L3.(LOGTOBINQ LOGCASH) Instruments for levels equation Standard _cons LOGTOBINQL1 LOGCASHEDUCATION AGE EXPERIENCE DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL2.(LOGTOBINQ LOGCASH) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.09 Pr > z = 0.036 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.37 Pr > z = 0.171 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(13) = 17.31 Prob > chi2 = 0.186 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến tương tác LOGCASH* OWNERSHIP5 Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 286 Time variable : YEAR Number of groups = 72 Number of instruments = 43 Obs per group: min = 3 F(18, 71) = 49.97 avg = 3.97 Prob > F = 0.000 max = 5 ------------------------------------------------------------------------------------- | Corrected LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQL1 | .1092746 .0834257 1.31 0.194 -.0570716 .2756208 LOGCASH*OWNERSHIP5 | -1.003693 .3804213 -2.64 0.010 -1.762232 -.2451547 GENDER | -.7048669 .5783947 -1.22 0.227 -1.858153 .4484194 AGE | -.0027399 .0096342 -0.28 0.777 -.0219499 .0164701 EXPERIENCE | -.0055424 .0112913 -0.49 0.625 -.0280567 .0169719 DUALITY | .0954775 .1091661 0.87 0.385 -.1221936 .3131486 OWNERSHIP | .0007417 .0051098 0.15 0.885 -.009447 .0109304 SOWNERSHIP | -.0611152 .123245 -0.50 0.622 -.3068588 .1846284 FOWNERSHIP | .0203052 .0073489 2.76 0.007 .0056519 .0349584 CONCENTRATION | .0061655 .0040867 1.51 0.136 -.0019832 .0143142 BSIZE | -.0144199 .0364477 -0.40 0.694 -.0870946 .0582549 INDEPENDENT | -.0447172 .0475297 -0.94 0.350 -.1394888 .0500543 FSIZE | -.7766674 .2268937 -3.42 0.001 -1.229081 -.3242542 LEVERAGE | .0697598 .2118547 0.33 0.743 -.3526664 .492186 _cons | 5.770665 1.484864 3.89 0.000 2.809929 8.731401 ------------------------------------------------------------------------------------- Instruments for first differences equation Standard D.(LOGTOBINQL1 LOGCASHOWNERSHIP5 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).(LOGTOBINQ LOGCASH) Instruments for levels equation Standard _cons LOGTOBINQL1 LOGCASHOWNERSHIP5 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(LOGTOBINQ LOGCASH) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.84 Pr > z = 0.400 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.90 Pr > z = 0.369 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(24) = 33.66 Prob > chi2 = 0.110 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến tương tác LOGCASH*CONCENTRATION Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 24 Obs per group: min = 5 F(17, 224) = 18.00 avg = 5.00 Prob > F = 0.000 max = 5 -------------------------------------------------------------------------------------- | Corrected LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ---------------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQL1 | .3440687 .1849181 1.86 0.064 -.020333 .7084705 LOGCASH*CONCENTRATION| .00585 .0019892 2.94 0.004 .0019301 .0097699 207 GENDER | -.0315505 .0889243 -0.35 0.723 -.2067856 .1436846 AGE | .0012628 .0025072 0.50 0.615 -.003678 .0062036 EXPERIENCE | -.0047656 .0040096 -1.19 0.236 -.0126669 .0031357 EDUCATION | .0025388 .0387034 0.07 0.948 -.0737304 .078808 DUALITY | .0266205 .0367161 0.73 0.469 -.0457327 .0989737 OWNERSHIP | -.0036134 .0034271 -1.05 0.293 -.0103668 .00314 SOWNERSHIP | -.042017 .044534 -0.94 0.346 -.1297761 .0457422 FOWNERSHIP | .002424 .0022788 1.06 0.289 -.0020667 .0069147 CONCENTRATION | -.0136302 .0051363 -2.65 0.009 -.0237518 -.0035085 BSIZE | .0350633 .0203211 1.73 0.086 -.0049817 .0751083 INDEPENDENT | -.0100259 .0167571 -0.60 0.550 -.0430476 .0229959 FSIZE | -.2224743 .0862072 -2.58 0.010 -.3923551 -.0525936 LEVERAGE | -.4881921 .2269682 -2.15 0.033 -.935458 -.0409261 FAGE | .0008164 .0015335 0.53 0.595 -.0022055 .0038384 EPSCHANGE | .0172146 .0075534 2.28 0.024 .0023299 .0320994 _cons | 2.974166 .7562725 3.93 0.000 1.483847 4.464485 -------------------------------------------------------------------------------------- Instruments for first differences equation Standard D.(LOGTOBINQL1 LOGCASHCONCENTRATION GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L3.LOGTOBINQ Instruments for levels equation Standard _cons LOGTOBINQL1 LOGCASHCONCENTRATION GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL2.LOGTOBINQ ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.12 Pr > z = 0.264 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.03 Pr > z = 0.305 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(6) = 7.22 Prob > chi2 = 0.301 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến tương tác LOGCASH*SCONCENTRATION Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 29 Obs per group: min = 5 F(19, 224) = 28.19 avg = 5.00 Prob > F = 0.000 max = 5 ----------------------------------------------------------------------------------------- | Corrected LOGTOBINQ | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ------------------------+---------------------------------------------------------------- LOGTOBINQL1 | .6349828 .2649425 2.40 0.017 .1128841 1.157081 LOGCASH*SCONCENTRATION | -.217914 .1301066 -1.67 0.095 -.4743034 .0384755 AGE | .0002099 .002336 0.09 0.928 -.0043934 .0048132 EXPERIENCE | .0032032 .0059266 0.54 0.589 -.0084757 .0148821 EDUCATION | .0035347 .0424826 0.08 0.934 -.0801819 .0872513 DUALITY | -.0004586 .037726 -0.01 0.990 -.0748018 .0738845 OWNERSHIP | -.0059787 .0034697 -1.72 0.086 -.0128161 .0008586 SOWNERSHIP | -.0079346 .0497114 -0.16 0.873 -.1058964 .0900272 FOWNERSHIP | .0024902 .0026539 0.94 0.349 -.0027395 .0077199 CONCENTRATION | .0004084 .0011445 0.36 0.722 -.001847 .0026638 BSIZE | -.0099331 .0237305 -0.42 0.676 -.0566966 .0368304 INDEPENDENT | -.0223257 .0215518 -1.04 0.301 -.0647959 .0201446 FSIZE | -.077247 .0690784 -1.12 0.265 -.2133737 .0588797 LEVERAGE | -.0638331 .1900273 -0.34 0.737 -.4383029 .3106367 FAGE | .0017147 .0018574 0.92 0.357 -.0019456 .005375 _cons | 1.020534 .6340494 1.61 0.109 -.2289306 2.269999 ----------------------------------------------------------------------------------------- Instruments for first differences equation Standard D.(LOGTOBINQL1 LOGCASHSCONCENTRATION AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(LOGTOBINQ LOGCASH) Instruments for levels equation Standard _cons LOGTOBINQL1 LOGCASHSCONCENTRATION AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(LOGTOBINQ LOGCASH) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.08 Pr > z = 0.282 208 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.01 Pr > z = 0.312 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(9) = 12.92 Prob > chi2 = 0.166 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến tương tác LOGTOBINQ*SCONCENTRATION Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: CODE1 Number of obs = 1125 Time variable : YEAR Number of groups = 225 Number of instruments = 37 Obs per group: min = 5 F(19, 224) = 33.47 avg = 5.00 Prob > F = 0.000 max = 5 ----------------------------------------------------------------------------------------- | Corrected LOGCASH | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ------------------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASHL1 | .5333733 .0606962 8.79 0.000 .4137646 .6529819 LOGTOBINQ*SCONCENTRATION| -.0817706 .03931 -2.08 0.039 -.1592352 -.0043059 AGE | .0001196 .0015486 0.08 0.938 -.0029321 .0031714 EXPERIENCE | -.0002419 .0024178 -0.10 0.920 -.0050063 .0045226 EDUCATION | .0270744 .0169489 1.60 0.112 -.0063254 .0604742 DUALITY | .0109312 .0182321 0.60 0.549 -.0249972 .0468596 OWNERSHIP | -.0004969 .0009491 -0.52 0.601 -.0023672 .0013733 SOWNERSHIP | -.0456085 .0219138 -2.08 0.039 -.0887921 -.0024248 FOWNERSHIP | .0011699 .0006448 1.81 0.071 -.0001007 .0024406 CONCENTRATION | .0007341 .0005946 1.23 0.218 -.0004376 .0019057 BSIZE | .0168743 .0096405 1.75 0.081 -.0021233 .0358719 INDEPENDENT | -.0020167 .0079593 -0.25 0.800 -.0177014 .013668 FSIZE | .0537582 .0222522 2.42 0.016 .0099077 .0976087 LEVERAGE | .0676821 .0495614 1.37 0.173 -.0299842 .1653485 FAGE | -.0004073 .0007559 -0.54 0.591 -.0018968 .0010822 _cons | .6809724 .1906357 3.57 0.000 .3053037 1.056641 ----------------------------------------------------------------------------------------- Instruments for first differences equation Standard D.(LOGCASHL1 LOGTOBINQSCONCENTRATION AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(LOGCASH LOGTOBINQ) Instruments for levels equation Standard _cons LOGCASHL1 LOGTOBINQSCONCENTRATION AGE EXPERIENCE EDUCATION DUALITY OWNERSHIP SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(LOGCASH LOGTOBINQ) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4.51 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.45 Pr > z = 0.148 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(17) = 19.39 Prob > chi2 = 0.307 (Robust, but can be weakened by many instruments.) • Biến Quá tự tin Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM ------------------------------------------------------------------------------ Group variable: MACK1 Number of obs = 940 Time variable : NAM Number of groups = 210 Number of instruments = 28 Obs per group: min = 3 Wald chi2(19) = 752.15 avg = 4.48 Prob > chi2 = 0.000 max = 5 ------------------------------------------------------------------------------ | Corrected LOGCASH | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- LOGCASHL1 | .6481938 .0584808 11.08 0.000 .5335736 .762814 OVER1 | -.0043184 .023423 -0.18 0.854 -.0502266 .0415899 OVER2 | .1392836 .0683386 2.04 0.042 .0053424 .2732247 OVER3 | .0162365 .019881 0.82 0.414 -.0227295 .0552025 GENDER | -.019918 .0243017 -0.82 0.412 -.0675484 .0277124 AGE | .0002231 .0014432 0.15 0.877 -.0026056 .0030517 EXPERIENCE | .0014843 .0022627 0.66 0.512 -.0029504 .0059191 EDUCATION | .0286864 .0159443 1.80 0.072 -.0025639 .0599367 OWNERSHIP | -.0014692 .001399 -1.05 0.294 -.0042111 .0012728 DUALITY | -.0003037 .0188294 -0.02 0.987 -.0372085 .0366012 SOWNERSHIP | -.0219517 .0237042 -0.93 0.354 -.068411 .0245076 FOWNERSHIP | .0017866 .0007117 2.51 0.012 .0003917 .0031814 CONCENTRATION| .0002195 .0005745 0.38 0.702 -.0009066 .0013455 BSIZE | .0196638 .0085234 2.31 0.021 .0029583 .0363693 209 INDEPENDENT | -.0075957 .0078186 -0.97 0.331 -.0229198 .0077284 FSIZE | .0663788 .0201654 3.29 0.001 .0268553 .1059023 LEVERAGE | -.0211493 .0335687 -0.63 0.529 -.0869428 .0446442 FAGE | -.000124 .0007112 -0.17 0.862 -.001518 .00127 EPSCHANGE | .0035591 .0034359 1.04 0.300 -.0031751 .0102934 _cons | .4741693 .1367239 3.47 0.001 .2061954 .7421432 ------------------------------------------------------------------------------ Instruments for first differences equation Standard D.(LOGCASH OVER1 OVER2 OVER3 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION OWNERSHIP DUALITY SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(LOGCASH LOGTOBINQ) Instruments for levels equation Standard _cons LOGCASH OVER1 OVER2 OVER3 GENDER AGE EXPERIENCE EDUCATION OWNERSHIP DUALITY SOWNERSHIP FOWNERSHIP CONCENTRATION BSIZE INDEPENDENT FSIZE LEVERAGE FAGE EPSCHANGE GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(LOGCASH LOGTOBINQ) ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.02 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.58 Pr > z = 0.563 ------------------------------------------------------------------------------ Hansen test of overid. restrictions: chi2(8) = 8.94 Prob > chi2 = 0.347 (Robust, but can be weakened by many instruments.)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dac_diem_qua_tu_tin_thu_lao_giam_doc_dieu_hanh_va_hi.pdf
  • pdfDONG GOP MOI TIENG ANH.pdf
  • pdfDONG GOP MOI TIENG VIET.pdf
  • pdfTOM TAT LUAN AN final2.pdf
  • pdfTOM TAT LUAN AN TIENG ANH - final2.pdf
Luận văn liên quan