Luận án Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của luận án đã cho thấy: bằng sử dụng phương pháp dự báo định lượng, hồi quy FEM và hồi quy từng bước cho các mô hình dự báo mà trong đó các thông tin sử dụng để dự báo là thông tin kế toán lấy từ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã cho thấy các thông tin kế toán rất có ý nghĩa trong dự báo dòng tiền tương lai, khả năng dự báo khi sử dụng các thông tin kế toán này từ 70% tới 93%. Điều này có nghĩa là các thông tin kế toán trích từ Báo cáo tài chính của Công ty có thể giải thích được tới 93% sự biến động của dòng tiền từ HĐKD trong tương lai của công ty. Các thông tin kế toán giúp ích cho dự báo dòng tiền tương lai đó là: dòng tiền quá khứ, lợi nhuận quá khứ, dòng tiền kết hợp với các thành phần thông tin dồn tích cụ thể (chi phí khấu hao, số chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả) và tỷ suất tài chính về dòng tiền.

pdf219 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 222.668737 3 0.0000 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH DÒNG TIỀN CFOT CFOT_1 CFOT_2 CFOT_3 Mean 1.43E+11 9.62E+10 7.43E+10 6.18E+10 Median 2.42E+10 1.88E+10 1.52E+10 1.33E+10 Maximum 1.46E+13 1.15E+13 9.80E+12 7.23E+12 Minimum -3.05E+12 -3.05E+12 -2.79E+12 -2.20E+12 Std. Dev. 9.24E+11 7.24E+11 5.68E+11 4.10E+11 Skewness 9.897557 9.400816 9.165843 8.104278 Kurtosis 127.1202 128.6780 137.5084 124.9177 Jarque-Bera 560817.0 573270.6 654214.1 536995.8 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 1.22E+14 8.20E+13 6.33E+13 5.27E+13 Sum Sq. Dev. 7.27E+26 4.46E+26 2.75E+26 1.43E+26 Observations 852 852 852 852 CFOT CFOT_1 CFOT_2 CFOT_3 CFOT 1.000000 0.741543 0.794664 0.611958 CFOT_1 0.741543 1.000000 0.763294 0.634129 CFOT_2 0.794664 0.763294 1.000000 0.710068 CFOT_3 0.611958 0.634129 0.710068 1.000000 Phương trình 4.2.1: Phương trình hồi quy đơn giản, các biến độc lập có độ trễ 1 năm CFOt = α0 + α1 CFOt-1 + µ (4.2.1) OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/13/15 Time: 23:43 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.22E+10 2.14E+10 2.432067 0.0152 CFOT_1 0.946877 0.029384 32.22436 0.0000 R-squared 0.549886 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.549356 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 6.20E+11 Akaike info criterion 57.14771 Sum squared resid 3.27E+26 Schwarz criterion 57.15885 Log likelihood -24342.92 Hannan-Quinn criter. 57.15197 F-statistic 1038.409 Durbin-Watson stat 2.655299 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.177620 Prob. F(1,850) 0.6735 Obs*R-squared 0.178001 Prob. Chi-Square(1) 0.6731 Scaled explained SS 16.67893 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/13/15 Time: 23:45 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.91E+11 1.63E+10 11.75948 0.0000 CFOT_1 -0.497463 0.054926 -9.056900 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.844629 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.764312 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.49E+11 Akaike info criterion 56.76243 Sum squared resid 1.13E+26 Schwarz criterion 58.38396 Log likelihood -23889.79 Hannan-Quinn criter. 57.38349 F-statistic 10.51624 Durbin-Watson stat 2.613703 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/13/15 Time: 23:46 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.22E+10 1.57E+10 3.331362 0.0009 CFOT_1 0.946877 0.021452 44.13983 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 4.53E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.549886 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.549356 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 6.20E+11 Sum squared resid 3.27E+26 F-statistic 1038.409 Durbin-Watson stat 2.863187 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.549886 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 3.27E+26 Durbin-Watson stat 2.863187 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 786.633700 1 0.0000 Phương trình 4.2.2: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 2 năm CFOt = α0 + α1 CFOt-1 + α2 CFOt-2 + µ (4.2.2) OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/13/15 Time: 23:59 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.73E+10 1.82E+10 2.045399 0.0411 CFOT_1 0.412948 0.038662 10.68103 0.0000 CFOT_2 0.891488 0.049273 18.09294 0.0000 R-squared 0.675143 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.674378 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 5.27E+11 Akaike info criterion 56.82394 Sum squared resid 2.36E+26 Schwarz criterion 56.84065 Log likelihood -24204.00 Hannan-Quinn criter. 56.83034 F-statistic 882.2286 Durbin-Watson stat 2.385039 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 30.94291 Prob. F(2,849) 0.0000 Obs*R-squared 57.88510 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Scaled explained SS 2087.206 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/13/15 Time: 23:48 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.60E+11 1.58E+10 10.12094 0.0000 CFOT_1 -0.493368 0.051941 -9.498569 0.0000 CFOT_2 0.411615 0.050140 8.209263 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.861318 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.789254 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.24E+11 Akaike info criterion 56.65114 Sum squared resid 1.01E+26 Schwarz criterion 58.27824 Log likelihood -23841.38 Hannan-Quinn criter. 57.27433 F-statistic 11.95198 Durbin-Watson stat 2.695733 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/13/15 Time: 23:49 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.73E+10 1.48E+10 2.517593 0.0120 CFOT_1 0.412948 0.031411 13.14682 0.0000 CFOT_2 0.891488 0.040031 22.26982 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 4.29E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.675143 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.674378 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 5.27E+11 Sum squared resid 2.36E+26 F-statistic 882.2286 Durbin-Watson stat 2.355515 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.675143 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 2.36E+26 Durbin-Watson stat 2.355515 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 454.870933 2 0.0000 Phương trình 4.2.3: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 3 năm CFOt = α0 + α1CFOt-1 + α2 CFOt-2 + α3 CFOt-3 + µ (4.2.3) OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:00 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.56E+10 1.83E+10 1.944615 0.0522 CFOT_1 0.402339 0.039462 10.19549 0.0000 CFOT_2 0.858317 0.055228 15.54131 0.0000 CFOT_3 0.084896 0.063959 1.327344 0.1848 R-squared 0.675816 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.674670 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 5.27E+11 Akaike info criterion 56.82421 Sum squared resid 2.36E+26 Schwarz criterion 56.84650 Log likelihood -24203.11 Hannan-Quinn criter. 56.83275 F-statistic 589.2674 Durbin-Watson stat 2.360682 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 27.18330 Prob. F(3,848) 0.0000 Obs*R-squared 74.74640 Prob. Chi-Square(3) 0.0000 Scaled explained SS 2816.842 Prob. Chi-Square(3) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/13/15 Time: 23:52 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.52E+11 1.57E+10 9.674695 0.0000 CFOT_1 -0.515405 0.051337 -10.03958 0.0000 CFOT_2 0.337359 0.052088 6.476701 0.0000 CFOT_3 0.260078 0.058634 4.435586 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.866033 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.796054 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.17E+11 Akaike info criterion 56.61889 Sum squared resid 9.74E+25 Schwarz criterion 58.25157 Log likelihood -23826.65 Hannan-Quinn criter. 57.24423 F-statistic 12.37563 Durbin-Watson stat 2.648768 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/13/15 Time: 23:54 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.56E+10 1.46E+10 2.428180 0.0154 CFOT_1 0.402339 0.031604 12.73079 0.0000 CFOT_2 0.858317 0.044230 19.40595 0.0000 CFOT_3 0.084896 0.051222 1.657414 0.0978 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 4.22E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.675816 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.674670 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 5.27E+11 Sum squared resid 2.36E+26 F-statistic 589.2674 Durbin-Watson stat 2.305675 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.675816 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 2.36E+26 Durbin-Watson stat 2.305675 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 530.374109 3 0.0000 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH DÒNG TIỀN & CÁC THÀNH PHẦN DỒN TÍCH GỘP CHUNG ACRT_1 ACRT_2 ACRT_3 Mean 9.26E+10 1.01E+11 7.71E+10 Median 2.16E+10 2.70E+10 2.06E+10 Maximum 5.71E+12 3.18E+12 3.18E+12 Minimum -2.11E+12 -2.11E+12 -1.84E+12 Std. Dev. 4.25E+11 3.96E+11 3.49E+11 Skewness 4.704641 2.717859 2.797672 Kurtosis 51.76342 22.91825 25.44024 Jarque-Bera 87557.40 15133.07 18987.97 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 7.89E+13 8.61E+13 6.57E+13 Sum Sq. Dev. 1.54E+26 1.34E+26 1.04E+26 Observations 852 852 852 ACRT_1 ACRT_2 ACRT_3 CFOT CFOT_1 CFOT_2 CFOT_3 ACRT_1 1.000000 0.212690 0.204509 0.160864 -0.303507 0.075436 0.105897 ACRT_2 0.212690 1.000000 0.360829 -0.121937 -0.024789 -0.423837 -0.098152 ACRT_3 0.204509 0.360829 1.000000 0.077481 0.010678 -0.052330 -0.449288 CFOT 0.160864 -0.121937 0.077481 1.000000 0.741543 0.794664 0.611958 CFOT_1 -0.303507 -0.024789 0.010678 0.741543 1.000000 0.763294 0.634129 CFOT_2 0.075436 -0.423837 -0.052330 0.794664 0.763294 1.000000 0.710068 CFOT_3 0.105897 -0.098152 -0.449288 0.611958 0.634129 0.710068 1.000000 Phương trình 4.3.1: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 1 năm CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 ACRt-1 + ε (4.3.1) OLS Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 00:19 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 3.14E+20 1.091112 NA CFOT_1 0.000605 1.120960 1.101463 ACRT_1 0.001752 1.153706 1.101463 Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:10 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.92E+10 1.77E+10 -2.778905 0.0056 CFOT_1 1.111618 0.024599 45.18946 0.0000 ACRT_1 0.923718 0.041862 22.06556 0.0000 R-squared 0.713938 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.713264 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.95E+11 Akaike info criterion 56.69676 Sum squared resid 2.08E+26 Schwarz criterion 56.71348 Log likelihood -24149.82 Hannan-Quinn criter. 56.70316 F-statistic 1059.444 Durbin-Watson stat 2.253081 Prob(F-statistic) 0.000000 5 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 94.89148 Prob. F(2,849) 0.0000 Obs*R-squared 155.6582 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Scaled explained SS 6671.409 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:23 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.16E+10 1.73E+10 2.404218 0.0165 CFOT_1 0.187462 0.066546 2.817054 0.0050 ACRT_1 0.903857 0.062332 14.50068 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.887043 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.828346 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.83E+11 Akaike info criterion 56.44596 Sum squared resid 8.21E+25 Schwarz criterion 58.07307 Log likelihood -23753.98 Hannan-Quinn criter. 57.06916 F-statistic 15.11215 Durbin-Watson stat 2.418038 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 00:24 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.92E+10 1.40E+10 -3.513779 0.0005 CFOT_1 1.111618 0.019454 57.13969 0.0000 ACRT_1 0.923718 0.033107 27.90074 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 3.91E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.713938 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.713264 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.95E+11 Sum squared resid 2.08E+26 F-statistic 1059.444 Durbin-Watson stat 2.164581 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.713938 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 2.08E+26 Durbin-Watson stat 2.164581 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 539.617313 2 0.0000 Phương trình 4.3.2: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 2 năm CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 CFOt-2+ λ3 ACRt-1 + λ4 ACRt-2+ ε (4.3.2) Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 00:18 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 2.88E+20 1.155439 NA CFOT_1 0.005380 11.48047 11.28079 CFOT_2 0.010003 13.13469 12.91355 ACRT_1 0.005219 3.957764 3.778546 ACRT_2 0.006756 4.524522 4.247996 OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:14 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.38E+10 1.70E+10 -0.811884 0.4171 CFOT_1 1.076550 0.073348 14.67726 0.0000 CFOT_2 0.066414 0.100015 0.664036 0.5068 ACRT_1 0.982043 0.072242 13.59385 0.0000 ACRT_2 -0.419384 0.082193 -5.102463 0.0000 R-squared 0.752253 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.751083 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.61E+11 Akaike info criterion 56.55765 Sum squared resid 1.80E+26 Schwarz criterion 56.58552 Log likelihood -24088.56 Hannan-Quinn criter. 56.56833 F-statistic 642.9532 Durbin-Watson stat 2.295557 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 60.97815 Prob. F(4,847) 0.0000 Obs*R-squared 190.4951 Prob. Chi-Square(4) 0.0000 Scaled explained SS 5649.744 Prob. Chi-Square(4) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:26 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.52E+10 2.05E+10 2.686244 0.0074 CFOT_1 0.192402 0.081998 2.346433 0.0193 CFOT_2 -0.029462 0.097568 -0.301967 0.7628 ACRT_1 0.879525 0.077906 11.28951 0.0000 ACRT_2 -0.095209 0.094498 -1.007522 0.3141 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.887422 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.828309 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.83E+11 Akaike info criterion 56.44730 Sum squared resid 8.18E+25 Schwarz criterion 58.08555 Log likelihood -23752.55 Hannan-Quinn criter. 57.07476 F-statistic 15.01219 Durbin-Watson stat 2.434564 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 00:26 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.38E+10 1.44E+10 -0.956581 0.3391 CFOT_1 1.076550 0.062253 17.29310 0.0000 CFOT_2 0.066414 0.084886 0.782383 0.4342 ACRT_1 0.982043 0.061314 16.01660 0.0000 ACRT_2 -0.419384 0.069760 -6.011844 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 3.91E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.752253 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.751083 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.61E+11 Sum squared resid 1.80E+26 F-statistic 642.9532 Durbin-Watson stat 2.144740 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.752253 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 1.80E+26 Durbin-Watson stat 2.144740 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 380.783372 4 0.0000 Phương trình 3.3: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 3 năm CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 CFOt-2+ λ3 CFOt-3+ λ4 ACRt-1 + λ5 ACRt-2+ λ6 ACRt-3 + ε (3.3) Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 00:15 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 2.90E+20 1.170251 NA CFOT_1 0.005367 11.54847 11.34761 CFOT_2 0.013552 17.94330 17.64120 CFOT_3 0.009482 6.570762 6.424480 ACRT_1 0.005223 3.993819 3.812968 ACRT_2 0.009271 6.260810 5.878166 ACRT_3 0.006881 3.554241 3.388997 OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:15 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.92E+10 1.70E+10 -1.127570 0.2598 CFOT_1 1.089601 0.073261 14.87290 0.0000 CFOT_2 -0.032330 0.116415 -0.277713 0.7813 CFOT_3 0.116598 0.097375 1.197417 0.2315 ACRT_1 0.973227 0.072270 13.46658 0.0000 ACRT_2 -0.533504 0.096286 -5.540847 0.0000 ACRT_3 0.215671 0.082953 2.599930 0.0095 R-squared 0.754879 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.753138 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.59E+11 Akaike info criterion 56.55170 Sum squared resid 1.78E+26 Schwarz criterion 56.59070 Log likelihood -24084.02 Hannan-Quinn criter. 56.56664 F-statistic 433.7119 Durbin-Watson stat 2.343423 Prob(F-statistic) 0.000000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 00:28 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.26E+10 2.04E+10 -2.082098 0.0378 CFOT_1 0.080905 0.074086 1.092038 0.2753 CFOT_2 -0.415047 0.094300 -4.401336 0.0000 CFOT_3 0.763306 0.082593 9.241751 0.0000 ACRT_1 1.001574 0.076211 13.14214 0.0000 ACRT_2 -0.161450 0.090875 -1.776619 0.0762 ACRT_3 1.106636 0.075849 14.58990 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.918695 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.875557 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.26E+11 Akaike info criterion 56.12655 Sum squared resid 5.91E+25 Schwarz criterion 57.77595 Log likelihood -23613.91 Hannan-Quinn criter. 56.75829 F-statistic 21.29647 Durbin-Watson stat 2.737023 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 00:28 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.92E+10 1.21E+10 -1.585079 0.1133 CFOT_1 1.089601 0.052115 20.90754 0.0000 CFOT_2 -0.032330 0.082813 -0.390395 0.6963 CFOT_3 0.116598 0.069269 1.683267 0.0927 ACRT_1 0.973227 0.051410 18.93060 0.0000 ACRT_2 -0.533504 0.068494 -7.789031 0.0000 ACRT_3 0.215671 0.059010 3.654845 0.0003 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 3.27E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.754879 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.753138 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 4.59E+11 Sum squared resid 1.78E+26 F-statistic 433.7119 Durbin-Watson stat 2.216175 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.754879 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 1.78E+26 Durbin-Watson stat 2.216175 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 851.091578 6 0.0000 Phụ lục 04: Kết quả hồi quy mô hình dòng tiền và các thành phần cụ thể của thông tin kế toán theo cơ sở dồn tích có trong lợi nhuận APT_1 APT_2 APT_3 ART_1 ART_2 ART_3 Mean 5.26E+10 5.36E+10 3.36E+10 4.37E+10 5.08E+10 4.83E+10 Median 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.21E+08 0.000000 Maximum 8.68E+12 8.68E+12 3.84E+12 4.41E+12 4.41E+12 4.41E+12 Minimum -2.55E+12 -8.45E+11 -8.45E+11 -1.48E+12 -1.31E+12 -6.32E+11 Std. Dev. 4.22E+11 4.00E+11 2.53E+11 2.56E+11 2.50E+11 2.39E+11 Skewness 12.40993 14.18983 9.553290 8.198415 9.089460 10.73480 Kurtosis 231.0115 273.8917 131.0795 130.5483 140.7626 169.3015 Jarque-Bera 1867486. 2633663. 595314.1 587078.7 685470.0 998158.3 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 4.48E+13 4.57E+13 2.87E+13 3.72E+13 4.33E+13 4.11E+13 Sum Sq. Dev. 1.51E+26 1.36E+26 5.45E+25 5.59E+25 5.34E+25 4.84E+25 Observations 852 852 852 852 852 852 INVT_1 INVT_2 INVT_3 OTHT_1 OTHT_2 OTHT_3 Mean 6.44E+10 6.15E+10 4.29E+10 1.50E+09 5.30E+09 4.71E+09 Median 0.000000 20938348 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Maximum 7.01E+12 4.36E+12 1.74E+12 4.77E+11 6.76E+11 6.76E+11 Minimum -1.16E+12 -1.18E+12 -1.18E+12 -1.08E+12 -4.55E+11 -2.25E+11 Std. Dev. 3.47E+11 2.56E+11 1.74E+11 5.09E+10 4.28E+10 3.85E+10 Skewness 12.40521 7.903272 3.372203 -10.40250 6.756259 9.928788 Kurtosis 220.2444 110.8619 31.71585 262.3103 119.0542 149.7282 Jarque-Bera 1697279. 421883.2 30888.08 2402451. 484616.7 778283.5 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 5.49E+13 5.24E+13 3.66E+13 1.28E+12 4.52E+12 4.02E+12 Sum Sq. Dev. 1.03E+26 5.57E+25 2.57E+25 2.21E+24 1.56E+24 1.26E+24 Observations 852 852 852 852 852 852 DPRMT_1 DPRMT_2 DPRMT_3 Mean 4.99E+10 4.15E+10 3.39E+10 Median 1.18E+10 9.68E+09 8.15E+09 Maximum 3.09E+12 2.80E+12 1.73E+12 Minimum 0.000000 0.000000 0.000000 Std. Dev. 1.82E+11 1.47E+11 1.14E+11 Skewness 11.27115 11.22994 8.460543 Kurtosis 164.1255 175.1802 92.72448 Jarque-Bera 939670.7 1070342. 295956.6 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 4.25E+13 3.53E+13 2.89E+13 Sum Sq. Dev. 2.82E+25 1.84E+25 1.11E+25 Observations 852 852 852 Phương trình 4.4.1: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 1 năm: CFOt = e 0 + e1 CFO t-1 + e2 ∆ARt-1 + e3∆AP t-1 + e4∆INV t-1 + e5 ∆OTH t-1 + e6DPRM t-1 + ρ (4.4.1) OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 10:52 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -9.75E+10 1.35E+10 -7.211995 0.0000 CFOT_1 0.712301 0.042091 16.92284 0.0000 APT_1 -0.828668 0.059649 -13.89229 0.0000 ART_1 1.099319 0.061531 17.86615 0.0000 INVT_1 1.296087 0.063212 20.50370 0.0000 OTHT_1 -0.288071 0.405560 -0.710304 0.4777 DPRMT_1 1.696612 0.158815 10.68292 0.0000 R-squared 0.842022 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.840900 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.69E+11 Akaike info criterion 56.11240 Sum squared resid 1.15E+26 Schwarz criterion 56.15140 Log likelihood -23896.88 Hannan-Quinn criter. 56.12734 F-statistic 750.6410 Durbin-Watson stat 1.988822 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 180.7592 Prob. F(6,845) 0.0000 Obs*R-squared 478.8881 Prob. Chi-Square(6) 0.0000 Scaled explained SS 8496.261 Prob. Chi-Square(6) 0.0000 Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 15:17 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.83E+20 1.145954 NA CFOT_1 0.001772 5.914886 5.812011 APT_1 0.003558 4.022192 3.960594 ART_1 0.003786 1.601199 1.555920 INVT_1 0.003996 3.121344 3.017317 OTHT_1 0.164479 2.675458 2.673131 DPRMT_1 0.025222 5.630280 5.236414 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 16:09 Cross-sections included Total panel (unbalanced) observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.93E+10 2.24E+10 -2.205138 0.0279 CFOT_1 0.063680 0.076432 0.833161 0.4051 APT_1 -0.724623 0.080331 -9.020449 0.0000 ART_1 0.877728 0.087506 10.03047 0.0000 INVT_1 0.969675 0.095773 10.12475 0.0000 OTHT_1 -0.449346 0.453372 -0.991119 0.3221 DPRMT_1 2.492599 0.324392 7.683912 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.924163 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.883925 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.15E+11 Akaike info criterion 56.05694 Sum squared resid 5.51E+25 Schwarz criterion 57.70633 Log likelihood -23584.26 Hannan-Quinn criter. 56.68867 F-statistic 22.96770 Durbin-Watson stat 2.484538 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 16:10 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -9.75E+10 1.17E+10 -8.333068 0.0000 CFOT_1 0.712301 0.036428 19.55342 0.0000 APT_1 -0.828668 0.051625 -16.05179 0.0000 ART_1 1.099319 0.053253 20.64336 0.0000 INVT_1 1.296087 0.054708 23.69091 0.0000 OTHT_1 -0.288071 0.350999 -0.820717 0.4120 DPRMT_1 1.696612 0.137449 12.34353 0.0000 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 3.19E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.842022 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.840900 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.69E+11 Sum squared resid 1.15E+26 F-statistic 750.6410 Durbin-Watson stat 1.873498 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.842022 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 1.15E+26 Durbin-Watson stat 1.873498 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 422.549514 6 0.0000 Phương trình 4.4.2: Phương trình hồi quy đa biến, các biến độc lập có độ trễ 2 năm: CFOt = e 0 + e1 CFOt-1 + e2 CFOt-2 + e3 ∆ARt-1 + e4 ∆AR t-2 + e5∆AP t-1+ e6∆APt-2 e7∆INVt- 1 + e8∆INV t-2 + e9∆OTH t-1 + e10 ∆OTHt-2 + e11DPRM t-1 + e12DPRM t-2 + ρ (4.4.2) Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 15:42 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.41E+20 1.255948 NA CFOT_1 0.002302 10.93805 10.74781 CFOT_2 0.003510 10.26058 10.08784 APT_1 0.003503 5.635724 5.549415 APT_2 0.004303 6.258543 6.148152 ART_1 0.003273 1.970062 1.914352 ART_2 0.004145 2.411122 2.315623 INVT_1 0.004347 4.832079 4.671037 INVT_2 0.005036 3.103997 2.934356 OTHT_1 0.123191 2.851766 2.849286 OTHT_2 0.148878 2.467093 2.429794 DPRMT_1 0.059962 19.04892 17.71635 DPRMT_2 0.071915 14.93990 13.83586 OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 15:40 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -5.35E+10 1.19E+10 -4.512337 0.0000 CFOT_1 0.908081 0.047980 18.92608 0.0000 CFOT_2 -0.082574 0.059242 -1.393844 0.1637 APT_1 -0.850910 0.059187 -14.37663 0.0000 APT_2 0.563839 0.065595 8.595699 0.0000 ART_1 1.052486 0.057212 18.39626 0.0000 ART_2 -0.661669 0.064381 -10.27744 0.0000 INVT_1 1.100490 0.065929 16.69212 0.0000 INVT_2 0.021000 0.070963 0.295932 0.7674 OTHT_1 -0.854811 0.350986 -2.435460 0.0151 OTHT_2 0.703044 0.385847 1.822082 0.0688 DPRMT_1 1.563895 0.244872 6.386575 0.0000 DPRMT_2 -0.844021 0.268170 -3.147334 0.0017 R-squared 0.889781 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.888205 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.09E+11 Akaike info criterion 55.76649 Sum squared resid 8.01E+25 Schwarz criterion 55.83893 Log likelihood -23743.53 Hannan-Quinn criter. 55.79424 F-statistic 564.4284 Durbin-Watson stat 1.896699 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 18.33721 Prob. F(12,839) 0.0000 Obs*R-squared 177.0269 Prob. Chi-Square(12) 0.0000 Scaled explained SS 1959.439 Prob. Chi-Square(12) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 16:12 Total panel observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.47E+10 2.12E+10 -2.107755 0.0355 CFOT_1 0.067608 0.070304 0.961641 0.3367 CFOT_2 -0.278544 0.067471 -4.128326 0.0000 APT_1 -0.763389 0.071007 -10.75089 0.0000 APT_2 0.079242 0.073885 1.072508 0.2840 ART_1 0.751735 0.081411 9.233842 0.0000 ART_2 -0.190873 0.071809 -2.658072 0.0081 INVT_1 0.856248 0.081364 10.52365 0.0000 INVT_2 0.581657 0.083587 6.958729 0.0000 OTHT_1 -0.926885 0.404772 -2.289896 0.0224 OTHT_2 0.440919 0.399983 1.102345 0.2708 DPRMT_1 1.552724 0.351964 4.411601 0.0000 DPRMT_2 1.097229 0.309862 3.541027 0.0004 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.949748 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.922246 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 2.58E+11 Akaike info criterion 55.65948 Sum squared resid 3.65E+25 Schwarz criterion 57.34231 Log likelihood -23408.94 Hannan-Quinn criter. 56.30402 F-statistic 34.53429 Durbin-Watson stat 2.548625 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 16:14 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -5.35E+10 9.96E+09 -5.374460 0.0000 CFOT_1 0.908081 0.040284 22.54208 0.0000 CFOT_2 -0.082574 0.049739 -1.660151 0.0973 APT_1 -0.850910 0.049693 -17.12341 0.0000 APT_2 0.563839 0.055073 10.23799 0.0000 ART_1 1.052486 0.048035 21.91103 0.0000 ART_2 -0.661669 0.054053 -12.24104 0.0000 INVT_1 1.100490 0.055353 19.88130 0.0000 INVT_2 0.021000 0.059580 0.352472 0.7246 OTHT_1 -0.854811 0.294684 -2.900777 0.0038 OTHT_2 0.703044 0.323953 2.170207 0.0303 DPRMT_1 1.563895 0.205592 7.606789 0.0000 DPRMT_2 -0.844021 0.225153 -3.748661 0.0002 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 2.59E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.889781 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.888205 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.09E+11 Sum squared resid 8.01E+25 F-statistic 564.4284 Durbin-Watson stat 2.338839 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.889781 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 8.01E+25 Durbin-Watson stat 2.338839 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 482.296112 12 0.0000 Phương trình 4.4.3: Phương trình hồi quy đa biến , các biến độc lập có độ trễ 3 năm: CFOt = e 0 + e1CFOt-1 + e2CFOt-2 + e3 CFO t-3 + e4∆AR t-1 + e5 ∆ARt-2 +e6 ∆AR t-3 + e7∆AP t-1 + e8∆AP t-2 + e9∆AP t-3 + e10∆INV t-1 + e11∆INV t-2 + e12∆INVt-3 + e13 DPRM t-1 + e14DPRM t-2 + e15DPRM t-3 +e16∆OTH t-1 + e17 ∆OTH t-2 + e18 ∆OTH t-3 +ρ (4.4.3) OLS Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 15:44 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.39E+10 1.18E+10 -3.711633 0.0002 CFOT_1 0.871604 0.048648 17.91642 0.0000 CFOT_2 -0.099445 0.065420 -1.520113 0.1289 CFOT_3 0.103478 0.058271 1.775802 0.0761 APT_1 -0.817295 0.059351 -13.77056 0.0000 APT_2 0.568577 0.073471 7.738788 0.0000 APT_3 0.209328 0.079655 2.627922 0.0087 ART_1 1.004103 0.057505 17.46121 0.0000 ART_2 -0.684025 0.067800 -10.08887 0.0000 ART_3 -0.147268 0.082730 -1.780102 0.0754 INVT_1 1.061079 0.066781 15.88902 0.0000 INVT_2 0.054115 0.075740 0.714492 0.4751 INVT_3 -0.177002 0.078801 -2.246200 0.0250 OTHT_1 -0.439499 0.364771 -1.204862 0.2286 OTHT_2 0.782735 0.391198 2.000868 0.0457 OTHT_3 -0.100766 0.378634 -0.266130 0.7902 DPRMT_1 1.288030 0.265748 4.846815 0.0000 DPRMT_2 0.000928 0.377872 0.002456 0.9980 DPRMT_3 -0.700472 0.252190 -2.777562 0.0056 R-squared 0.894653 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.892376 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.03E+11 Akaike info criterion 55.73537 Sum squared resid 7.66E+25 Schwarz criterion 55.84124 Log likelihood -23724.27 Hannan-Quinn criter. 55.77592 F-statistic 393.0108 Durbin-Watson stat 1.891764 Prob(F-statistic) 0.000000 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 12.07426 Prob. F(18,833) 0.0000 Obs*R-squared 176.2966 Prob. Chi-Square(18) 0.0000 Scaled explained SS 1996.319 Prob. Chi-Square(18) 0.0000 Variance Inflation Factors Date: 05/14/15 Time: 15:44 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.40E+20 1.293576 NA CFOT_1 0.002367 11.68056 11.47740 CFOT_2 0.004280 12.99725 12.77842 CFOT_3 0.003396 5.397289 5.277131 APT_1 0.003523 5.886628 5.796477 APT_2 0.005398 8.155923 8.012064 APT_3 0.006345 3.827445 3.760920 ART_1 0.003307 2.067425 2.008961 ART_2 0.004597 2.777677 2.667660 ART_3 0.006844 3.752370 3.604495 INVT_1 0.004460 5.149929 4.978294 INVT_2 0.005737 3.672955 3.472219 INVT_3 0.006210 1.845068 1.739079 OTHT_1 0.133058 3.199567 3.196785 OTHT_2 0.153036 2.634295 2.594468 OTHT_3 0.143364 1.994904 1.965399 DPRMT_1 0.070622 23.30484 21.67455 DPRMT_2 0.142787 30.81283 28.53582 DPRMT_3 0.063600 8.341688 7.662912 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 05/14/15 Time: 16:26 Total panel (unbalanced) observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.81E+10 2.17E+10 -3.141851 0.0018 CFOT_1 -0.105004 0.070248 -1.494747 0.1356 CFOT_2 -0.206533 0.066206 -3.119572 0.0019 CFOT_3 -0.106958 0.068025 -1.572341 0.1165 APT_1 -0.706308 0.074042 -9.539252 0.0000 APT_2 -0.113543 0.080457 -1.411239 0.1587 APT_3 0.018948 0.099668 0.190114 0.8493 ART_1 0.803101 0.081269 9.882045 0.0000 ART_2 0.095524 0.088453 1.079939 0.2806 ART_3 0.244711 0.113297 2.159910 0.0312 INVT_1 0.871865 0.080080 10.88737 0.0000 INVT_2 0.889791 0.093510 9.515413 0.0000 INVT_3 0.474898 0.098773 4.807960 0.0000 OTHT_1 -1.148572 0.439737 -2.611950 0.0093 OTHT_2 0.353376 0.432222 0.817580 0.4140 OTHT_3 -0.325860 0.445226 -0.731898 0.4645 DPRMT_1 0.321975 0.373414 0.862247 0.3889 DPRMT_2 0.780995 0.331715 2.354417 0.0189 DPRMT_3 1.647527 0.409399 4.024261 0.0001 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.955655 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.930630 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 2.43E+11 Akaike info criterion 55.54851 Sum squared resid 3.22E+25 Schwarz criterion 57.26478 Log likelihood -23355.67 Hannan-Quinn criter. 56.20586 F-statistic 38.18724 Durbin-Watson stat 2.501873 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/14/15 Time: 16:27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -4.39E+10 9.52E+09 -4.606569 0.0000 CFOT_1 0.871604 0.039197 22.23636 0.0000 CFOT_2 -0.099445 0.052710 -1.886638 0.0596 CFOT_3 0.103478 0.046950 2.203978 0.0278 APT_1 -0.817295 0.047821 -17.09087 0.0000 APT_2 0.568577 0.059198 9.604738 0.0000 APT_3 0.209328 0.064180 3.261558 0.0012 ART_1 1.004103 0.046333 21.67140 0.0000 ART_2 -0.684025 0.054628 -12.52146 0.0000 ART_3 -0.147268 0.066658 -2.209315 0.0274 INVT_1 1.061079 0.053807 19.72013 0.0000 INVT_2 0.054115 0.061025 0.886768 0.3755 INVT_3 -0.177002 0.063492 -2.787796 0.0054 OTHT_1 -0.439499 0.293905 -1.495375 0.1352 OTHT_2 0.782735 0.315198 2.483311 0.0132 OTHT_3 -0.100766 0.305075 -0.330299 0.7413 DPRMT_1 1.288030 0.214120 6.015463 0.0000 DPRMT_2 0.000928 0.304461 0.003049 0.9976 DPRMT_3 -0.700472 0.203196 -3.447278 0.0006 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 2.44E+11 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.894653 Mean dependent var 1.43E+11 Adjusted R-squared 0.892376 S.D. dependent var 9.24E+11 S.E. of regression 3.03E+11 Sum squared resid 7.66E+25 F-statistic 393.0108 Durbin-Watson stat 2.257899 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.894653 Mean dependent var 1.43E+11 Sum squared resid 7.66E+25 Durbin-Watson stat 2.257899 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 572.424243 18 0.0000 PHỤ LỤC 05: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH TỶ SUẤT DÒNG TIỀN Phươngtrình 5.5.1 (độtrễ 1 năm) Variance Inflation Factors Date: 06/01/15 Time: 20:21 Included observations: 852 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.26E-05 1.068085 NA X1T_1 5.34E-07 1.031725 1.026577 X2T_1 1.86E-09 1.956319 1.950217 X3T_1 5.73E-07 1.883886 1.875595 X4T_1 1.22E-07 6.314347 6.309604 X5T_1 6.48E-09 11.47228 11.44988 X6T_1 8.01E-07 11.64819 11.62068 X7T_1 3.72E-06 1.051171 1.048996 X8T_1 1.66E-08 1.052787 1.052782 X9T_1 0.000508 1.130091 1.077122 OLS model Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 06/01/15 Time: 20:20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.004541 0.003547 -1.280195 0.2009 X1T_1 -3.62E-05 0.000731 -0.049485 0.9605 X2T_1 -1.48E-05 4.32E-05 -0.342702 0.7319 X3T_1 -0.000303 0.000757 -0.400885 0.6886 X4T_1 0.000428 0.000350 1.224961 0.2210 X5T_1 -7.31E-05 8.05E-05 -0.908301 0.3640 X6T_1 0.001391 0.000895 1.553732 0.1207 X7T_1 0.002063 0.001929 1.069150 0.2853 X8T_1 8.97E-05 0.000129 0.695125 0.4872 X9T_1 0.053305 0.022543 2.364638 0.0183 R-squared 0.016549 Mean dependent var -0.002492 Adjusted R-squared 0.004637 S.D. dependent var 0.094404 S.E. of regression 0.094185 Akaike info criterion -1.873927 Sum squared resid 6.590973 Schwarz criterion -1.812518 Log likelihood 715.5334 Hannan-Quinn criter. -1.850269 F-statistic 1.389241 Durbin-Watson stat 1.738913 Prob(F-statistic) 0.188734 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.090361 Prob. F(9,743) 0.9998 Obs*R-squared 0.823293 Prob. Chi-Square(9) 0.9997 Scaled explained SS 25.16922 Prob. Chi-Square(9) 0.0028 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 06/01/15 Time: 20:11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.001426 0.002956 -0.482259 0.6298 X1T_1 0.000343 0.001168 0.293958 0.7689 X2T_1 -1.58E-05 4.40E-05 -0.358625 0.7200 X3T_1 -0.000389 0.000757 -0.513695 0.6077 X4T_1 0.000601 0.000362 1.663037 0.0970 X5T_1 -0.000150 8.28E-05 -1.813088 0.0705 X6T_1 0.002356 0.000926 2.543935 0.0113 X7T_1 -0.000567 0.001972 -0.287503 0.7739 X8T_1 -7.20E-05 0.000142 -0.508657 0.6112 X9T_1 -0.039756 0.021838 -1.820469 0.0693 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.581497 Mean dependent var -0.002492 Adjusted R-squared 0.333233 S.D. dependent var 0.094404 S.E. of regression 0.077086 Akaike info criterion -2.008523 Sum squared resid 2.804759 Schwarz criterion -0.282942 Log likelihood 1037.209 Hannan-Quinn criter. -1.343743 F-statistic 2.342248 Durbin-Watson stat 2.500248 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/01/15 Time: 20:12 Total panel (unbalanced) observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.003235 0.004158 -0.778039 0.4368 X1T_1 -1.24E-05 0.000680 -0.018191 0.9855 X2T_1 -1.29E-05 3.92E-05 -0.330351 0.7412 X3T_1 -0.000325 0.000678 -0.478755 0.6323 X4T_1 0.000507 0.000319 1.588558 0.1126 X5T_1 -0.000101 7.29E-05 -1.392561 0.1642 X6T_1 0.001788 0.000812 2.202236 0.0280 X7T_1 0.001002 0.001755 0.570974 0.5682 X8T_1 3.22E-05 0.000119 0.270058 0.7872 X9T_1 0.013098 0.019859 0.659560 0.5097 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.047835 0.2771 Idiosyncratic random 0.077263 0.7229 Weighted Statistics R-squared 0.009095 Mean dependent var -0.001714 Adjusted R-squared -0.002908 S.D. dependent var 0.078872 S.E. of regression 0.078987 Sum squared resid 4.635549 F-statistic 0.757740 Durbin-Watson stat 2.265336 Prob(F-statistic) 0.655805 Unweighted Statistics R-squared 0.009783 Mean dependent var -0.002492 Sum squared resid 6.636322 Durbin-Watson stat 1.582364 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 49.672538 9 0.0000 Phươngtrình 4.5.2 (độtrễ 2 năm) Variance Inflation Factors Date: 06/01/15 Time: 20:22 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.34E-05 1.093829 NA X1T_1 1.63E-06 1.098508 1.093901 X2T_1 3.41E-09 2.925741 2.920760 X3T_1 1.58E-06 2.112056 2.099664 X4T_1 1.47E-07 1.567429 1.567407 X5T_1 7.10E-09 2.923204 2.921645 X6T_1 2.60E-06 3.067228 3.062307 X7T_1 4.70E-06 1.338665 1.335399 X8T_1 3.06E-08 1.159190 1.157723 X9T_1 0.000542 1.187655 1.136799 X1T_2 2.16E-06 1.105055 1.104461 X2T_2 2.35E-09 2.954314 2.935416 X3T_2 7.81E-07 2.867728 2.844440 X4T_2 4.29E-07 19.21919 19.19113 X5T_2 1.28E-08 20.48768 20.43789 X6T_2 1.34E-06 18.60896 18.56288 X7T_2 8.44E-06 1.485113 1.476364 X8T_2 6.31E-08 1.365729 1.365184 X9T_2 0.000640 1.199456 1.185506 OLS model Dependent Variable: CFOT Method: Least Squares Date: 06/01/15 Time: 20:21 Included observations: 852 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.005139 0.003658 -1.404540 0.1606 X1T_1 0.000413 0.001275 0.323990 0.7460 X2T_1 -3.84E-05 5.84E-05 -0.657214 0.5113 X3T_1 0.000213 0.001258 0.169641 0.8653 X4T_1 0.001206 0.000384 3.140127 0.0018 X5T_1 -0.000162 8.43E-05 -1.925468 0.0546 X6T_1 0.003652 0.001613 2.264298 0.0239 X7T_1 0.001896 0.002168 0.874817 0.3820 X8T_1 2.90E-05 0.000175 0.165597 0.8685 X9T_1 0.056876 0.023283 2.442848 0.0148 X1T_2 3.36E-05 0.001469 0.022867 0.9818 X2T_2 2.11E-05 4.85E-05 0.436237 0.6628 X3T_2 -0.000450 0.000883 -0.509624 0.6105 X4T_2 -0.003552 0.000655 -5.423725 0.0000 X5T_2 2.12E-05 0.000113 0.187109 0.8516 X6T_2 -0.006307 0.001157 -5.451233 0.0000 X7T_2 0.000257 0.002906 0.088586 0.9294 X8T_2 5.05E-05 0.000251 0.200975 0.8408 X9T_2 0.061242 0.025296 2.420989 0.0157 R-squared 0.081160 Mean dependent var -0.002802 Adjusted R-squared 0.057499 S.D. dependent var 0.096549 S.E. of regression 0.093733 Akaike info criterion -1.870637 Sum squared resid 6.141268 Schwarz criterion -1.749532 Log likelihood 690.5585 Hannan-Quinn criter. -1.823878 F-statistic 3.430114 Durbin-Watson stat 1.588680 Prob(F-statistic) 0.000002 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 1.940924 Prob. F(18,699) 0.0110 Obs*R-squared 34.17803 Prob. Chi-Square(18) 0.0120 Scaled explained SS 816.7595 Prob. Chi-Square(18) 0.0000 FE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel Least Squares Date: 06/01/15 Time: 20:14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.002177 0.002960 -0.735435 0.4625 X1T_1 0.000225 0.001177 0.191109 0.8485 X2T_1 -9.80E-05 4.82E-05 -2.030584 0.0429 X3T_1 0.000180 0.001019 0.176653 0.8599 X4T_1 0.001132 0.000336 3.373981 0.0008 X5T_1 -0.000414 9.19E-05 -4.506424 0.0000 X6T_1 0.005206 0.001441 3.611733 0.0003 X7T_1 -0.000538 0.001862 -0.289039 0.7727 X8T_1 -2.30E-05 0.000160 -0.143273 0.8861 X9T_1 -0.055162 0.021865 -2.522853 0.0120 X1T_2 0.000223 0.001555 0.143416 0.8860 X2T_2 5.97E-05 5.36E-05 1.112614 0.2665 X3T_2 0.001788 0.001338 1.336823 0.1820 X4T_2 -0.008647 0.000752 -11.49227 0.0000 X5T_2 -0.000131 0.000115 -1.135668 0.2567 X6T_2 -0.005951 0.002869 -2.074271 0.0386 X7T_2 -0.001585 0.003372 -0.470002 0.6386 X8T_2 -0.000340 0.000296 -1.149404 0.2510 X9T_2 -0.053952 0.025954 -2.078752 0.0382 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.705858 Mean dependent var -0.002802 Adjusted R-squared 0.518494 S.D. dependent var 0.096549 S.E. of regression 0.066996 Akaike info criterion -2.282667 Sum squared resid 1.965961 Schwarz criterion -0.497971 Log likelihood 1099.478 Hannan-Quinn criter. -1.593588 F-statistic 3.767306 Durbin-Watson stat 2.129597 Prob(F-statistic) 0.000000 RE model Dependent Variable: CFOT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/01/15 Time: 20:15 Total panel observations: 852 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.002516 0.004509 -0.558003 0.5770 X1T_1 0.000433 0.001041 0.415880 0.6776 X2T_1 -4.59E-05 4.46E-05 -1.028213 0.3042 X3T_1 0.000278 0.000957 0.290005 0.7719 X4T_1 0.001297 0.000310 4.186862 0.0000 X5T_1 -0.000225 7.10E-05 -3.163667 0.0016 X6T_1 0.004107 0.001302 3.154181 0.0017 X7T_1 0.000485 0.001741 0.278717 0.7805 X8T_1 -7.89E-06 0.000142 -0.055414 0.9558 X9T_1 0.006954 0.018821 0.369484 0.7119 X1T_2 -6.19E-05 0.001304 -0.047456 0.9622 X2T_2 2.55E-05 4.34E-05 0.589125 0.5560 X3T_2 -0.000607 0.000784 -0.775099 0.4385 X4T_2 -0.005545 0.000597 -9.284136 0.0000 X5T_2 -6.33E-08 9.72E-05 -0.000651 0.9995 X6T_2 -0.009538 0.001050 -9.083668 0.0000 X7T_2 0.000349 0.002713 0.128711 0.8976 X8T_2 -0.000128 0.000233 -0.549340 0.5829 X9T_2 0.015677 0.021652 0.724056 0.4693 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.057161 0.4195 Idiosyncratic random 0.067239 0.5805 Weighted Statistics R-squared 0.138429 Mean dependent var -0.001619 Adjusted R-squared 0.116242 S.D. dependent var 0.075483 S.E. of regression 0.070960 Sum squared resid 3.519645 F-statistic 6.239357 Durbin-Watson stat 2.035124 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.047992 Mean dependent var -0.002802 Sum squared resid 6.362956 Durbin-Watson stat 1.125721 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 100.771126 18 0.0000 Chạy stepwise với độtrễ 1 năm Dependent Variable: CFOT Method: Stepwise Regression Date: 06/01/15 Time: 20:18 Included observations: 852 No always included regressors Number of search regressors: 9 Selection method: Stepwise forwards Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.5 Note: final equation sample is larger than stepwise sample (rejected regressors contain missing values) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* X9T_1 0.044512 0.020102 2.214336 0.0271 X7T_1 0.002188 0.001824 1.199343 0.2307 X8T_1 9.46E-05 0.000123 0.770661 0.4411 R-squared 0.010202 Mean dependent var -0.002550 Adjusted R-squared 0.007806 S.D. dependent var 0.090441 S.E. of regression 0.090087 Akaike info criterion -1.972460 Sum squared resid 6.703602 Schwarz criterion -1.955379 Log likelihood 820.5849 Hannan-Quinn criter. -1.965910 Durbin-Watson stat 1.743085 Selection Summary Added X9T_1 Added X7T_1 Added X8T_1 *Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise selection. Chạy stepwise với độtrễ 2 năm Dependent Variable: CFOT Method: Stepwise Regression Date: 06/01/15 Time: 20:17 Included observations: 852 No always included regressors Number of search regressors: 18 Selection method: Stepwise forwards Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.5 Note: final equation sample is larger than stepwise sample (rejected regressors contain missing values) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* X9T_2 0.059124 0.023008 2.569681 0.0104 X9T_1 0.050371 0.021456 2.347657 0.0192 X4T_2 -0.003586 0.000553 -6.489955 0.0000 X6T_2 -0.006108 0.000986 -6.192792 0.0000 X4T_1 0.001174 0.000379 3.094078 0.0021 X6T_1 0.003782 0.001406 2.690500 0.0073 X5T_1 -0.000139 7.40E-05 -1.881405 0.0603 X7T_1 0.002128 0.001886 1.128211 0.2596 R-squared 0.077777 Mean dependent var -0.002593 Adjusted R-squared 0.068736 S.D. dependent var 0.096355 S.E. of regression 0.092985 Akaike info criterion -1.901742 Sum squared resid 6.173375 Schwarz criterion -1.850971 Log likelihood 694.5288 Hannan-Quinn criter. -1.882144 Durbin-Watson stat 1.579891 Selection Summary Added X9T_2 Added X9T_1 Added X4T_2 Added X6T_2 Added X4T_1 Added X6T_1 Added X5T_1 Added X7T_1 *Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise selection.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_du_bao_dong_tien_tu_hoat_dong_kinh_doanh_cua_cac_con.pdf
  • pdfLA_NguyenThanhHieu_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThanhHieu_TT.pdf
  • docxNguyenThanhHieu_E.docx
  • docxNguyenThanhHieu_V.docx
Luận văn liên quan