Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo

Sự sinh trưởng và t ch ũy so asodine trong tế bào huyền phù cà gai eo đạt cao nhất sau 4 tuần nuôi cấy, sinh khối tươi đạt 4,98 g/bình, sinh khối khô đạt 0,45 g/ ình và hàm ượng solasodine đạt 123,5 mg/g khối ượng khô, cao hơn trong rễ tự nhiên khoảng 5,3 lần. 2. Ảnh hưởng của các e icitor đến khả năng t ch ũy solasodine trong tế bào in vitro của cây cà gai leo: 2.1. Hàm ượng so asodine t ch ũy cao nhất khi tế bào cà gai eo được xử lý 150 µM salicylic acid ở thời điểm bắt đầu nuôi cấy (245 mg/g khối ượng khô)

pdf52 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghiencuuanhhuongcuaelicxito_9929.pdf
Luận văn liên quan