Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới ðến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang

Đề nghị tiếp tục thực hiện chủ trương ghép cải tạo vải chín sớm lên gốc vải chính vụ ñể mở rộng diện tích vải chín sớm tại Bắc Giang, góp phần thực hiện ñề án của tỉnh về cơ cấu lại giống vải tỉnh Bắc Giang, phấn ñấu ñưa diện tích trồng giống vải chín sớm lên 15-20%. 2. Khuyến cáo người nông dân trồng vải biện pháp cắt tỉa lộc thu kết hợp với tỉa hoa và quả vào giai ñoạn rụng quả sinh lý lần 2, khoanh vỏ khi quả mới ñược hình thành và phun ethrel nồng ñộ 600 ppm vào thời ñiểm ñầu tháng 11 cho vải chín sớm Bình Khê ñể tăng năng suất, rút ngắn thời gian thu hoạch và tăng hiệu quả kinh tế của cây vải

pdf114 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới ðến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho quá trình sinh trưởng của cây vải. Nhưng các tháng 10/2010 ñến tháng 2/2011 có lượng mưa quá thấp xung quanh 10 mm/ tháng, thậm trí tháng 11 không có mưa. ðã gây khô hạn cho các vườn vải không chủ ñộng nước tưới, quá trình ra hoa, thời gian nở hoa, hình thành quả bị chậm lại và kéo dài thêm từ 10 ñến 15 ngày Như vậy ñiều kiện thời tiết tại vùng nghiên cứu cơ bản thuận lợi cho quá trình sinh trưởng của cây vải nói chung. ðối với các giống vải chính vụ việc ra hoa hình thành quả cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên ñối với giống vải chín Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 79 sớm không thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa và hình thành quả. Các vườn vải chín sớm phải sử dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa kết hợp với việc tăng cường tưới nước, bón phân. Bảng 7.1. Một số ñặc trưng về khí hậu của vùng nghiên cứu Nhiệt ñộ(0C) Tháng TB Cao nhất Thấp nhất ðộ ẩm (%) Mưa (mm) Bốc hơi (mm) Nắng (giờ) 6/2010 29,5 34,1 28,5 81,0 302,2 124,0 139,6 7/2010 29,9 34,2 27,0 81,0 220,5 132,5 199,2 8/2010 27,1 31,9 25,3 87,2 454,6 75,1 127,2 9/2010 27,9 32,4 25,1 85,6 166,7 85,3 158,4 10/2010 24,9 29,3 21,9 73,5 12,1 142,1 140,0 11/2010 21,0 26,2 17,7 75,4 0,2 90,1 100,8 12/2010 18,5 22,7 15,5 80,4 12,7 67,4 73,2 1/2011 12,2 14,7 13,6 71,0 5,2 84,4 6,8 2/2011 17,5 21,2 15,2 82,7 11,4 56,2 43,6 3/2011 16,8 19,5 14,7 82,0 115,2 61,8 11,4 4/2011 23,3 26,8 20,9 85,0 34,2 59,6 52,4 5/2011 26,4 30,7 23,3 81,0 277,9 83,4 150,1 TB 22,9 27,0 20,7 80,5 1612,9 1061,9 1202,7 Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 80 * ðặc ñiểm ñất ñai: ðất vùng thí nghiệm tại Trung tâm Giống Cây ăn quả, cây lâm nghiệp Bắc Giang là ñất bãi phù sa sông Thương. Kết quả phân tích mẫu ñất vùng thí nghiệm lấy ở tầng ñất từ 0 - 70 cm với 3 phẫu diện: ñược thể hiện ở bảng 7.2 Bảng 7.2. Thành phần hóa học của ñất ñai tại vùng nghiên cứu Kết quả S TT Chỉ tiêu ðVT TB 0-30 cm 31-50 cm 51-70 cm 1 pHKCl 5,58 6,64 6,18 3,92 2 OM ts (%) 2,24 1,72 1,09 3,92 3 N ts (%) 0,08 0,09 0,07 0,07 4 P2O5 ts (%) 0,05 0,10 0,03 0,03 5 K2O ts (%) 0,32 0,38 0,0033 0,59 6 Zn ts (%) 0,004 0,0013 0,0033 0,0075 7 N dt (mg/100g ñất) 5,87 5,00 7,00 5,60 8 P2O5 dt (mg/100g ñất) 13,00 19,10 15,40 4,60 9 K2O dt (mg/100g ñất) 4,57 7,60 3,50 2,60 10 Ca++ tñ (ldl/100g ñất) 6,67 8,00 7,20 4,80 11 Mg++ tñ (ldl/100g ñất) 4,13 6,40 0,80 5,20 Nguồn: Kết quả phân tích ñất vườn cây ăn quả của Trung tâm giống Cây ăn quả, cây lâm nghiệp Bắc Giang. Kết quả bảng 7.2 cho thấy ñất trồng vải ở khu vực thí nghiệm có ñộ pH trung bình là 5,58, ñộ pH ở tầng ñất 0-50 cm ñạt từ 6,18-6,64 ñạt ở mức có ñộ pH chua ít, phù hợp cho sinh trưởng phát triển của cây vải. Hàm lượng mùn tổng số ñạt 2,24%, ñược xếp vào loại ñất có hàm lượng mùn từ trung bình ñến khá. Hàm lượng các chất tổng số có giá trị trung bình thấp (N là 0.08%, P2O5 là 0.05% và K2O là 0.32%). Nhưng hàm lượng các chất dễ tiêu trung bình ñạt ở mức khá N ñạt 5,87 mg/100g ñất, P2O5 ñạt 13 mg/100g ñất và P2O5 ñạt 4,57 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 81 mg/100g ñất. Ngoài ra qua bảng kết quả phân tích còn có các nguyên tố vi lượng và các chất trao ñổi cũng khá cao Ca++ ñạt 6.67 ldl/100g ñất và Mg++ ñạt 4,13 ldl/100g ñất. Qua kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy các chất dinh dưỡng và các chất trao ñổi ở 3 tầng ñất không giống nhau khi thâm canh cần ñiều chỉnh lượng phân bón cho cây ở từng giai ñoạn sinh trưởng và từng tuổi cây cho phù hợp hơn. Nhìn chung với thành phần cơ giới của ñất như trên hoàn toàn phù hợp ñể cho cây vải sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất, chất lượng cao. Tuy nhiên ñể thâm canh cây vải trên loại ñất này cho hiệu quả kinh tế cao nhất cần tăng cường bón bổ sung phân chuồng. ðồng thời trong kỹ thuật chăm sóc cần có biện pháp diệt lộc ñông ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho quá trình ra hoa và hình thành quả. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 82 Phụ lục 2: Một số hình ảnh thí nghiệm Cây vải sau khi cắt tỉa lộc thu Thí nghiệm cắt tỉa cành Thí nghiệm khoanh vỏ Cây vải ñược tỉa hoa Cây vải ñược tỉa quả Cây vải phun ethrel Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 83 Cây vải nẩy lộc khi nuôi quả Cây vải không cắt tỉa quả Cây vải cắt tỉa quả Vườn vải thí nghiệm khoanh vỏ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 84 Quả vải thí nghiệm cắt tỉa Quả vải không ñược cắt tỉa Cây vải phun ethrel Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 85 Phụ lục 3: Xử lý thống kê kết quả nghiên cứu BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLTB/C FILE TN1SLTB 6/ 7/** 14:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi kich thuoc loc VARIATE V003 SLTB/C so loc trung binh/ canh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .420001E-02 .210000E-02 0.28 0.769 3 2 TRETNAME$ 3 .174167 .580555E-01 7.65 0.019 3 * RESIDUAL 6 .455333E-01 .758889E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .223900 .203545E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SLTB 6/ 7/** 14:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SLTB/C 1 4 2.00000 2 4 1.97000 3 4 1.95500 SE(N= 4) 0.435571E-01 5%LSD 6DF 0.150671 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SLTB/C CT1(d/c) 3 2.18333 CT2 3 1.90000 CT3 3 1.90000 CT4 3 1.91667 SE(N= 3) 0.502954E-01 5%LSD 6DF 0.173980 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SLTB 6/ 7/** 14:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SLTB/C 12 1.9750 0.14267 0.87114E-01 4.4 0.7691 0.0187 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDL FILE TN1CDL 1/ 7/** 9: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cat tia den kich thuoc loc VARIATE V003 CDL chieu dai loc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 86 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .631666 .315833 0.53 0.619 3 2 TRETNAME$ 3 8.29333 2.76444 4.61 0.054 3 * RESIDUAL 6 3.60167 .600278 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 12.5267 1.13879 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1CDL 1/ 7/** 9: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS CDL 1 4 19.4750 2 4 18.9250 3 4 19.3000 SE(N= 4) 0.387388 5%LSD 6DF 1.34004 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS CDL CT1(d/c) 3 17.9000 CT2 3 19.9000 CT3 3 19.1667 CT4 3 19.9667 SE(N= 3) 0.447317 5%LSD 6DF 1.54734 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1CDL 1/ 7/** 9: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CDL 12 19.233 1.0671 0.77478 4.0 0.6191 0.0538 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKL FILE TN1DKL 1/ 7/** 9: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi kich thuoc loc VARIATE V003 DKL duong kinh loc LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .411667E-02 .205833E-02 0.56 0.604 3 2 TRETNAME$ 3 .177558 .591861E-01 15.98 0.003 3 * RESIDUAL 6 .222167E-01 .370278E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .203892 .185356E-01 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 87 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1DKL 1/ 7/** 9: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS DKL 1 4 0.645000 2 4 0.600000 3 4 0.627500 SE(N= 4) 0.304252E-01 5%LSD 6DF 0.105246 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS DKL CT1(d/c) 3 0.420000 CT2 3 0.713333 CT3 3 0.720000 CT4 3 0.643333 SE(N= 3) 0.351320E-01 5%LSD 6DF 0.121527 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1DKL 1/ 7/** 9: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | DKL 12 0.62417 0.13615 0.60850E-01 9.7 0.6038 0.0035 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLK/L FILE TN1SLK 1/ 7/** 9:18 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi kich thuoc loc VARIATE V003 SLK/L so la kep/ loc LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .216666E-01 .108333E-01 0.03 0.974 3 2 TRETNAME$ 3 16.8567 5.61889 14.30 0.005 3 * RESIDUAL 6 2.35833 .393055 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 19.2367 1.74879 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SLK 1/ 7/** 9:18 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SLK/L Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 88 1 4 7.40000 2 4 7.32500 3 4 7.42500 SE(N= 4) 0.313471 5%LSD 6DF 1.08434 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SLK/L CT1(d/c) 3 5.46667 CT2 3 8.43333 CT3 3 8.30000 CT4 3 7.33333 SE(N= 3) 0.361965 5%LSD 6DF 1.25209 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SLK 1/ 7/** 9:18 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SLK/L 12 7.3833 1.3224 0.62694 8.5 0.9738 0.0045 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSH/CHUM FILE TN1TSH 6/ 7/** 17:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi so luong hoa VARIATE V003 TSH/CHUM tong so hoa/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 2137.73 1068.86 0.18 0.840 3 2 TRETNAME$ 3 21842.4 7280.79 1.23 0.379 3 * RESIDUAL 6 35579.8 5929.96 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 59559.8 5414.53 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1TSH 6/ 7/** 17:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS TSH/CHUM 1 4 1842.78 2 4 1829.15 3 4 1861.70 SE(N= 4) 38.5031 5%LSD 6DF 133.188 ------------------------------------------------------------------------------- Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 89 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS TSH/CHUM CT1(d/c) 3 1839.83 CT2 3 1887.00 CT3 3 1776.97 CT4 3 1874.37 SE(N= 3) 44.4596 5%LSD 6DF 153.793 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1TSH 6/ 7/** 17:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | TSH/CHUM 12 1844.5 73.583 77.006 4.2 0.8396 0.3790 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHLT FILE TN1HCHLT 6/ 7/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi so luong hoa VARIATE V003 HCHLT Hoa cai va hoa luong tinh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 476.687 238.343 0.51 0.626 3 2 TRETNAME$ 3 16857.9 5619.29 12.08 0.007 3 * RESIDUAL 6 2790.27 465.044 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 20124.8 1829.53 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1HCHLT 6/ 7/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS HCHLT 1 4 563.225 2 4 548.325 3 4 559.275 SE(N= 4) 10.7824 5%LSD 6DF 37.2982 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS HCHLT CT1(d/c) 3 494.633 CT2 3 579.300 CT3 3 591.733 CT4 3 562.100 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 90 SE(N= 3) 12.4505 5%LSD 6DF 43.0682 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1HCHLT 6/ 7/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | HCHLT 12 556.94 42.773 21.565 3.9 0.6263 0.0067 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCHQ/C FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCHQ/C so chum qua /cay LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 234.327 117.163 1.28 0.346 3 2 TRETNAME$ 3 185.643 61.8808 0.67 0.600 3 * RESIDUAL 6 550.100 91.6834 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 970.069 88.1881 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SCHQ/C 1 4 139.525 2 4 150.175 3 4 146.525 SE(N= 4) 4.78757 5%LSD 6DF 16.5610 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SCHQ/C CT1(d/c) 3 149.500 CT2 3 145.733 CT3 3 147.400 CT4 3 139.000 SE(N= 3) 5.52821 5%LSD 6DF 19.1230 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 91 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SCHQ/C 12 145.41 9.3909 9.5751 6.6 0.3457 0.6001 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cat tia toi cac yeu to cau thanh NS VARIATE V003 SQUA/CH so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .381667 .190833 2.78 0.139 3 2 TRETNAME$ 3 3.82333 1.27444 18.57 0.002 3 * RESIDUAL 6 .411667 .686112E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 4.61667 .419697 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SQCH 1/ 7/** 9:20 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SQUA/CH 1 4 5.67500 2 4 6.10000 3 4 5.97500 SE(N= 4) 0.130969 5%LSD 6DF 0.453042 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SQUA/CH CT1(d/c) 3 5.03333 CT2 3 5.83333 CT3 3 6.30000 CT4 3 6.50000 SE(N= 3) 0.151230 5%LSD 6DF 0.523128 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SQCH 1/ 7/** 9:20 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SQUA/CH 12 5.9167 0.64784 0.26194 4.4 0.1392 0.0025 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 92 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thưc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 30.5267 15.2633 6.14 0.036 3 2 TRETNAME$ 3 57.8158 19.2719 7.76 0.018 3 * RESIDUAL 6 14.9067 2.48445 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 103.249 9.38629 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS NSTT 1 4 20.1750 2 4 24.0750 3 4 21.9250 SE(N= 4) 0.788106 5%LSD 6DF 2.72619 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS NSTT CT1(d/c) 3 18.8000 CT2 3 21.3667 CT3 3 23.6000 CT4 3 24.4667 SE(N= 3) 0.910027 5%LSD 6DF 3.14793 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: 8 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 12 22.058 3.0637 1.5762 7.1 0.0357 0.0181 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi thanh phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ Khoi luong qua Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 93 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .511667 .255834 0.43 0.673 3 2 TRETNAME$ 3 15.1825 5.06083 8.49 0.015 3 * RESIDUAL 6 3.57500 .595833 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 19.2692 1.75174 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS KLQ 1 4 32.3000 2 4 32.2750 3 4 31.8500 SE(N= 4) 0.385951 5%LSD 6DF 1.33507 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS KLQ CT1(d/c) 3 30.7667 CT2 3 31.9000 CT3 3 32.0000 CT4 3 33.9000 SE(N= 3) 0.445658 5%LSD 6DF 1.54160 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | KLQ 12 32.142 1.3235 0.77190 2.4 0.6725 0.0148 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLAD FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua cat tia toi thanh phan co gioi qua VARIATE V003 TLAD ty le phan an duoc LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .228146 .114073 0.46 0.656 3 2 TRETNAME$ 3 16.3893 5.46310 21.92 0.002 3 * RESIDUAL 6 1.49518 .249197 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 18.1126 1.64660 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 94 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS TLAD 1 4 70.0750 2 4 70.0750 3 4 70.3675 SE(N= 4) 0.249598 5%LSD 6DF 0.863400 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS TLAD CT1(d/c) 3 68.3167 CT2 3 70.0300 CT3 3 71.1400 CT4 3 71.2033 SE(N= 3) 0.288211 5%LSD 6DF 0.996969 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | TLAD 12 70.173 1.2832 0.49920 0.7 0.6563 0.0017 115.80 6.2 0.9372 0.6048 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHLT FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua khoanh vo den thanh phan hoa VARIATE V003 HCHLT Hoa cai vaf hoa luong tinh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 495.776 247.888 2.87 0.169 3 2 TRETNAME$ 2 5181.14 2590.57 29.97 0.006 3 * RESIDUAL 4 345.745 86.4363 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 6022.66 752.832 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 95 REP NOS HCHLT 1 3 527.433 2 3 530.833 3 3 513.667 SE(N= 3) 5.36769 5%LSD 4DF 21.0402 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS HCHLT CT1(d/c) 3 490.233 CT2 3 543.933 CT3 3 497.767 SE(N= 3) 5.36769 5%LSD 4DF 21.0402 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 9) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | HCHLT 9 523.98 27.438 9.2971 1.8 0.1689 0.0055 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCQ/C so chum qua/ cay LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 268.349 134.174 1.18 0.397 3 2 TRETNAME$ 2 109.575 54.7877 0.48 0.652 3 * RESIDUAL 4 455.278 113.819 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 833.202 104.150 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SCQ/C 1 3 149.667 2 3 156.767 3 3 143.400 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 96 SE(N= 3) 6.15953 5%LSD 4DF 24.1440 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SCQ/C CT1(d/c) 3 146.200 CT2 3 154.600 CT3 3 149.033 SE(N= 3) 6.15953 5%LSD 4DF 24.1440 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 9) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SCQ/C 9 149.94 10.205 10.669 7.1 0.3969 0.6519 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN2SCHQ 1/ 7/** 15: 0 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/CH FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua khoanh vo den cac yeu to cau thanh NS VARIATE V003 SQ/CH so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .642222 .321111 1.99 0.251 3 2 TRETNAME$ 2 7.50889 3.75444 23.30 0.008 3 * RESIDUAL 4 .644444 .161111 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 8.79556 1.09944 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 THiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SQ/CH 1 3 5.76667 2 3 5.20000 3 3 5.76667 SE(N= 3) 0.231741 5%LSD 4DF 0.908373 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 97 TRETNAME$ NOS SQ/CH CT1(d/c) 3 4.33333 CT2 3 5.90000 CT3 3 6.50000 SE(N= 3) 0.231741 5%LSD 4DF 0.908373 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 THiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 9) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SQ/CH 9 5.5778 1.0485 0.40139 7.2 0.2509 0.0080 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thuc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 12.0289 6.01444 25.12 0.007 3 2 TRETNAME$ 2 122.176 61.0878 255.12 0.000 3 * RESIDUAL 4 .957798 .239449 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 135.162 16.8953 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS NSTT 1 3 21.8667 2 3 20.1000 3 3 19.0667 SE(N= 3) 0.282518 5%LSD 4DF 1.10741 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS NSTT CT1(d/c) 3 15.2000 CT2 3 22.2000 CT3 3 23.6333 SE(N= 3) 0.282518 5%LSD 4DF 1.10741 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 98 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 9) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 9 20.344 4.1104 0.48934 2.4 0.0072 0.0004 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua khoanh vo den thanh phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ khoi luong qua LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .648889 .324444 1.28 0.374 3 2 TRETNAME$ 2 2.73555 1.36778 5.38 0.075 3 * RESIDUAL 4 1.01778 .254444 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 4.40222 .550277 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS KLQ 1 3 31.5667 2 3 31.5000 3 3 30.9667 SE(N= 3) 0.291230 5%LSD 4DF 1.14156 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS KLQ CT1(d/c) 3 30.8000 CT2 3 32.1000 CT3 3 31.1333 SE(N= 3) 0.291230 5%LSD 4DF 1.14156 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 99 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 9) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | KLQ 9 31.344 0.74181 0.50442 1.6 0.3737 0.0746 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSH/CH FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua phun ethrel den thanh phan hoa VARIATE V003 TSH/CH tong so hoa/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 2347.88 1173.94 0.28 0.766 3 2 TRETNAME$ 3 17916.0 5972.01 1.43 0.324 3 * RESIDUAL 6 25057.4 4176.23 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 45321.3 4120.12 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thie ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS TSH/CH 1 4 1832.75 2 4 1858.55 3 4 1865.18 SE(N= 4) 32.3119 5%LSD 6DF 111.772 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS TSH/CH CT1(d/c) 3 1904.40 CT2 3 1864.53 CT3 3 1797.47 CT4 3 1842.23 SE(N= 3) 37.3105 5%LSD 6DF 129.063 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thie ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | TSH/CH 12 1852.2 64.188 64.624 3.5 0.7661 0.3239 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HOA DUC FILE TN3HD 5/ 7/** 9:28 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 100 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua phun ethrel den thanh phan hoa VARIATE V003 HCHLT so hoa cai va hoa luong tinh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 2070.92 1035.46 1.34 0.330 3 2 TRETNAME$ 3 15481.5 5160.51 6.69 0.025 3 * RESIDUAL 6 4625.53 770.922 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 22178.0 2016.18 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3HCHLT 4/ 7/** 14: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS HCHLT 1 4 504.025 2 4 492.825 3 4 524.550 SE(N= 4) 13.8827 5%LSD 6DF 48.0226 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS HCHLT CT1(d/c) 3 453.100 CT2 3 496.700 CT3 3 534.167 CT4 3 544.567 SE(N= 3) 16.0304 5%LSD 6DF 55.4517 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3HCHLT 4/ 7/** 14: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | HCHLT 12 507.13 44.902 27.765 5.5 0.3303 0.0250 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCQ/C so chum qua/ cay Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 101 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 50.1816 25.0908 0.32 0.737 3 2 TRETNAME$ 3 56.0624 18.6875 0.24 0.865 3 * RESIDUAL 6 464.085 77.3475 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 570.329 51.8481 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SCQ/C 1 4 145.675 2 4 145.750 3 4 150.050 SE(N= 4) 4.39737 5%LSD 6DF 15.2112 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SCQ/C CT1(d/c) 3 144.267 CT2 3 145.967 CT3 3 149.733 CT4 3 148.667 SE(N= 3) 5.07765 5%LSD 6DF 17.5644 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SCQ/C 12 147.16 7.2006 8.7947 6.0 0.7372 0.8647 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/CHUM FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua phun ethrel den cac yeu to cau thanh NS VARIATE V003 SQ/CHUM so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .291667 .145833 0.85 0.475 3 2 TRETNAME$ 3 7.76667 2.58889 15.11 0.004 3 * RESIDUAL 6 1.02833 .171389 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 9.08666 .826060 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 102 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS SQ/CHUM 1 4 5.82500 2 4 6.20000 3 4 6.07500 SE(N= 4) 0.206996 5%LSD 6DF 0.716031 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS SQ/CHUM CT1(d/c) 3 4.76667 CT2 3 6.13333 CT3 3 7.00000 CT4 3 6.23333 SE(N= 3) 0.239018 5%LSD 6DF 0.826801 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | SQ/CHUM 12 6.0333 0.90888 0.41399 6.9 0.4752 0.0040 SE(N= 4) 1.00236 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thuc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 7.60167 3.80083 0.96 0.438 3 2 TRETNAME$ 3 109.260 36.4200 9.16 0.013 3 * RESIDUAL 6 23.8450 3.97417 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 140.707 12.7915 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 103 REP NOS NSTT 1 4 21.1750 2 4 23.0500 3 4 22.5750 SE(N= 4) 0.996766 5%LSD 6DF 3.44797 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS NSTT CT1(d/c) 3 17.5333 CT2 3 22.8333 CT3 3 25.9333 CT4 3 22.7667 SE(N= 3) 1.15097 5%LSD 6DF 3.98138 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 12 22.267 3.5765 1.9935 9.0 0.4380 0.0125 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua phun ethrel den thanh phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ khoi luong qua LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 REP 2 .649998E-01 .324999E-01 0.11 0.899 3 2 TRETNAME$ 3 5.42917 1.80972 6.00 0.031 3 * RESIDUAL 6 1.80833 .301389 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 7.30250 .663864 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP ------------------------------------------------------------------------------- REP NOS KLQ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ............................... 104 1 4 31.5000 2 4 31.4500 3 4 31.3250 SE(N= 4) 0.274495 5%LSD 6DF 0.949521 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ ------------------------------------------------------------------------------- TRETNAME$ NOS KLQ CT1(d/c) 3 30.5000 CT2 3 32.4000 CT3 3 31.4333 CT4 3 31.3667 SE(N= 3) 0.316959 5%LSD 6DF 1.09641 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) -------------------- SD/MEAN | |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | KLQ 12 31.425 0.81478 0.54899 1.7 0.8989 0.0314

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbien_phap_hoa_hoc_co_gioi_den_su_ra_hoa_ket_trai_giong_vai_chin_som_binh_khe_9463.pdf
Luận văn liên quan