Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tăng cường chất lượng đội ngũ kiểm toán viên, gồm: Tăng cường kinh nghiệm chuyên sâu, ý thức tuân thủ chuẩn mực và tính chuyên nghiệp khi thực hiện cuộc kiểm toán tại khách hàng; Thứ hai, đối với các công ty kiểm toán, cần tập trung thiết kế và vận hành chính sách quản lý chất lượng và phương pháp/công cụ kiểm toán chuyên nghiệp, hiệu quả; Thứ ba, đối với các cơ quan có thẩm quyền, như Bộ Tài chính, VACPA, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, nên chú trọng trước hết vào vai trò hỗ trợ đào tạo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu Bên cạnh đó, Luận án kiến nghị cần xây dựng một môi trường pháp lý đầy đủ, phù hợp và một chế tài xử phạt đủ mạnh, kiến nghị đối với DNNY, đồng thời đưa ra những lưu ý thận trọng đối với nhà đầu tư khi sử dụng các BCTC đã được kiểm toán viên xác nhận mức độ trung thực và hợp lý.

pdf225 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8 2,90 21,74 75,36 4,4493 1,01860 thn trng thích ñáng Thc hin kim toán mt cách linh hot 10 BC93 Chuyennghiep 138 3,62 21,74 74,64 4,4203 1,05893 và cht ch Ý thc tuân th các nguyên tc và quy 11 BC103 Ythuc 138 2,17 24,64 73,19 4,4203 1,00227 ñnh v ngh nghip Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi 12 BC61 Chuyensau 138 2,90 24,64 72,46 4,3913 1,04242 và ri ro liên quan ñn DNNY Tp trung cao ñ và tuân th các chun 13 BC83 Ythuc 138 3,62 23,91 72,46 4,3768 1,07529 mc ngh nghip trong cuc kim toán ðc lp v quan h kinh t vi 14 BC42 Doclap 138 2,17 27,54 70,29 4,3623 1,02482 DNNY Kh năng t nghiên cu và trau di các kin thc liên quan ñn k toán, kim 15 BC63 Chuyensau 138 1,45 28,99 69,57 4,3623 0,99592 toán và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh 16 BC82 Ythuc trong cuc kim toán trưc khi ñưa ra 138 4,35 23,91 71,74 4,3478 1,11166 ý kin kt lun kim toán Lp k hoch kim toán k lưng và 17 BC91 Chuyennghiep 138 4,35 23,91 71,74 4,3478 1,11166 chi tit Áp lc t phía DNNY trong vic phát 18 BC112 Apluc 138 6,52 19,57 73,91 4,3478 1,18785 hành báo cáo kim toán Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và nhng ñim hn ch trong công tác 19 BC95 Chuyennghiep 138 4,35 25,36 70,29 4,3188 1,12039 qun lý tài chính và ñiu hành ca doanh nghip Sp xp công vic kim toán hp lý và 20 BC92 Chuyennghiep 138 2,90 28,99 68,12 4,3043 1,07125 khoa hc Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt 21 BC111 Apluc 138 6,52 21,74 71,74 4,3043 1,19981 thúc cuc kim toán ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, tài liu mà DNNY cung cp 22 BC85 Ythuc 138 2,17 31,16 66,67 4,2899 1,04778 mc ñ nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi 23 BC41 Doclap ðc lp v quan h xã hi vi DNNY 138 2,17 32,61 65,22 4,2609 1,05543 Có quá nhiu khách hàng trong mt 24 BC113 Apluc 138 7,97 21,01 71,01 4,2609 1,25741 thi gian nht ñnh ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá 25 BC43 Doclap các bng chng kim toán thu thp 138 2,17 34,78 63,04 4,2174 1,06531 ñưc Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim toán trong vic hoàn thin h sơ 26 BC114 Apluc 138 5,80 28,99 65,22 4,1884 1,19946 kim toán và phát hành báo cáo kim toán Tuyên b v cam kt ñc lp 27 BC44 Doclap (independent commitment) trưc khi 138 5,80 39,13 55,07 3,9855 1,21418 tin hành kim toán các DNNY Cp nht kin thc hàng năm do 28 BC53 Trinhdo 138 7,97 39,13 52,90 3,8986 1,28034 Hip hi hành ngh t chc 29 BC52 Trinhdo Có chng ch hành ngh Vit Nam 138 8,70 39,13 52,17 3,8696 1,30034 30 BC51 Trinhdo Có chng ch hành ngh quc t 138 21,74 42,03 36,23 3,2899 1,50038 Nhóm C ðánh giá ca KTV (%) Std. STT Mã Nhóm Thuc tính Nhóm CTKT N 1.Rt thp 3.Trung 5.Cao> Mean Deviation >Thp bình Rt cao Cht lưng qui trình kim soát BC165 CSQLCL 138 2,17 23,91 73,91 4,4348 0,99603 1 cht lưng Phương pháp, công c thc BC141 DKLV 138 1,45 27,54 71,01 4,3913 0,98481 2 hin kim toán chuyên nghip Vai trò ca ngưi kim soát 3 BC163 CSQLCL ñc lp trong công ty kim toán 138 2,90 26,09 71,01 4,3623 1,05292 ñi vi tng cuc kim toán Cam kt bo ñm cht lưng BC161 CSQLCL 138 5,80 25,36 68,84 4,2609 1,18571 4 trưc mi cuc kim toán Vai trò y ban giám sát cht 5 BC164 CSQLCL 138 2,90 33,33 63,77 4,2174 1,09237 lưng kim toán nói chung Chú trng khâu chp nhn BC162 CSQLCL 138 6,52 28,99 64,49 4,1594 1,22770 6 khách hàng Thi gian hoàn thành báo cáo BC152 Phi 138 7,25 31,88 60,87 4,0725 1,25935 7 kim toán Danh ting/tên tui ca công ty BC131 Danhtieng 138 7,25 36,23 56,52 3,9855 1,26136 8 kim toán Môi trưng văn hóa trong hãng 9 BC142 DKLV 138 4,35 43,48 52,17 3,9565 1,16437 kim toán 10 BC122 Quimo Qui mô khách hàng 138 5,80 41,30 52,90 3,9420 1,21288 Qui mô kim toán viên và nhân BC123 Quimo 138 7,97 39,13 52,90 3,8986 1,28034 11 viên Phương tin làm vic cá nhân 12 BC143 DKLV 138 7,25 42,03 50,72 3,8696 1,25463 ca KTV/nhóm kim toán Danh ting, tên tui ca kim BC132 Danhtieng 138 9,42 38,41 52,17 3,8551 1,32109 13 toán viên 14 BC121 Quimo Lch s hot ñng công ty 138 7,97 42,03 50,00 3,8406 1,27438 Ch ñ lương, thưng, công BC144 DKLV 138 7,25 43,48 49,28 3,8406 1,25126 15 tác ca KTV/nhóm kim toán 16 BC151 Phi Phí kim toán 138 12,32 34,78 52,90 3,8116 1,40151 Là thành viên hãng kim toán 17 BC133 Danhtieng 138 13,04 41,30 45,65 3,6522 1,39159 quc t 18 BC124 Quimo Qui mô vn ñiu l 138 22,46 53,62 23,91 3,0290 1,36666 Ph lc 9. Bn câu hi phng vn dành cho các chuyên gia LI GII THIU Tôi là Bùi Th Thy, hin là nghiên cu sinh trưng ði hc Kinh t Quc dân. ð phc v cho nghiên cu ca mình, tôi rt cm ơn s tham gia ca ông/bà vào cuc phng vn này. Mc ñích ca cuc phng vn là ñ ông/bà bình lun v kt qu kho sát mc ñ nh hưng ca các nhân t ti cht lưng kim toán báo cáo tài chính (BCTC) các doanh nghip niêm yt (DNNY) trên th trưng chng khoán Vit Nam (TTCK) . Xin chân thành cm ơn s tham gia ca ông/bà vào cuc phng vn này! THÔNG TIN CÁ NHÂN (ch phc v cho mc ñích phân loi ñi tưng phng vn ) 1. H và tên ngưi ñưc phng vn: Nam/N: Hc hàm/hc v (nu có): 2. V trí và ñơn v công tác: NI DUNG PHNG VN Bà có đỏng ý vỏi quan điỏm "chỏt lỏỏng kiỏm toán đỏỏc hiỏu là khỏ năng KTV phát hiỏn và báo cáo vỏ Câu hỏi 1 nhỏng sai phỏm trỏng yỏu trong viỏc trình bày và công bỏ các BCTC cỏa các khách hàng đỏỏc kiỏm toán"? (theo quan ñim ca các nhà nghiên cu v cht lưng kim toán) Bà đánh giá nhỏ thỏ nào vỏ khỏ năng phát hiỏn và báo cáo cỏa các KTV vỏ các sai phỏm trỏng yỏu trong Câu hỏi 2 các BCTC DNNY trong thỏi gian qua? Theo bà, các nhân tỏ dỏỏi đây có ỏnh hỏỏng tỏi chỏt lỏỏng kiỏm toán không (xem chi tiỏt Bỏng các nhân Câu hỏi 3 tỏ ỏnh hỏỏng), cá nhân bà cho rỏng nhóm nhân tỏ nào có thỏ hình thành nên chỏt lỏỏng kiỏm toán? Bà cho biỏt, đỏi tỏỏng nào hiỏu rõ nhỏt và có thỏ đánh giá đỏỏc chỏt lỏỏng kiỏm toán BCTC DNNY hiỏn Câu hỏi 4 nay (KTV/CTKT, nhà quỏn lý, DNNY hay NĐT)? Có nên đánh giá các nhân tỏ ỏnh hỏỏng đỏn chỏt lỏỏng kiỏm toán? Nên điỏu tra ý kiỏn KTV vỏ đánh giá cỏa hỏ vỏ các nhân tỏ ỏnh hỏỏng đỏn chỏt lỏỏng kiỏm toán hay Câu hỏi 5 điỏu tra đánh giá trỏc tiỏp cỏa KTV vỏ chỏt lỏỏng công viỏc kiỏm toán? Theo kỏt quỏ điỏu tra các KTV, hỏ cho rỏng, trong sỏ các nhân tỏ thuỏc KTV thì có 6 nhân tỏ ỏnh hỏỏng và mỏc đỏ ỏnh hỏỏng quan trỏng theo thỏ tỏ sau: -Chuyensau -Ythuc Câu hỏi 6 -Chuyennghiep -Apluc -Doclap =>Bà có đỏng ý kiỏn vỏi kỏt quỏ này? và liên quan đỏn kỏt quỏ điỏu tra này bà có gỏi ý mỏt sỏ giỏi pháp nhỏm nâng cao chỏt lỏỏng kiỏm toán BCTC DNNY trên TTCK Viỏt Nam hiỏn nay? Theo kỏt quỏ điỏu tra các KTV, hỏ cho rỏng, có các nhân tỏ sau và mỏc đỏ ỏnh hỏỏng quan trỏng đỏỏc sỏp xỏp nhỏ sau: -Hỏ thỏng kiỏm soát chỏt lỏỏng cỏa CTKT -Điỏu kiỏn làm viỏc cỏa KTV/nhóm KT Câu hỏi 7 -Phí kiỏm toán và thỏi gian hoàn thành báo cáo kiỏm toán -Danh tiỏng CTKT -Qui mô CTKT =>Bà có đỏng ý kiỏn vỏi kỏt quỏ này? và liên quan đỏn kỏt quỏ điỏu tra này bà có gỏi ý mỏt sỏ giỏi pháp nhỏm nâng cao chỏt lỏỏng kiỏm toán BCTC DNNY trên TTCK Viỏt Nam hiỏn nay? Theo kỏt quỏ điỏu tra các KTV, hỏ cho rỏng, trong sỏ các nhân tỏ bên ngoài thì có 3 nhóm nhân tỏ và mỏc đỏ ỏnh hỏỏng quan trỏng nhỏ sau: -DNNY Câu hỏi 8 -Môi trỏỏng pháp lý -Nhân tỏ bên ngoài khác nhỏ: kiỏm soát tỏ ngoài hay các yỏu tỏ kinh tỏ vĩ mô, văn hóa... =>Bà có đỏng ý kiỏn vỏi kỏt quỏ này? và liên quan đỏn kỏt quỏ điỏu tra này bà có gỏi ý mỏt sỏ giỏi pháp nhỏm nâng cao chỏt lỏỏng kiỏm toán BCTC DNNY trên TTCK Viỏt Nam hiỏn nay? Xin chân thành cm ơn! Ph lc 10. Danh sách phng vn chuyên gia H và tên Chc v Nơi công tác V Phó V Ch ñ K 1. Hà Th Ngc Hà (TS) B Tài chính toán Công ty TNHH Deloitte Vit 2. Thái Th Thanh Hi (CPA) Phó Tng Giám ñc Nam Công ty TNHH Dch v 3. Dương Th Tho (ThS, CPA) Giám ñc Kim toán, K toán và Tư vn Thu AAT Công ty C phn Chng 4. Bùi Minh Tâm (ThS) Phó Tng Giám ñc khoán SHS Trưng phòng Tư vn Công ty C phn Chng 5. Phan Thùy Giang (ThS) Tài chính ðu tư khoán SHB Ph lc 11. Bn câu hi/báo cáo t kim tra cht lưng dch v ca công ty kim toán năm 2013 BN CÂU HI/BÁO CÁO T KIM TRA CHT LƯNG DCH V CA CÔNG TY KIM TOÁN NĂM 2013 (1) (Kèm theo Công văn s 1092013 /VACPA ngày 22/04/2013 ca VACPA) Thi ñim báo cáo là 30/4/2013 – Ngày np báo cáo cho VACPA chm nht là 31/5/2013 1 CÁC THÔNG TIN CHUNG V CÔNG TY 1.1. Tên Công ty: 1.2. Tên vit tt: . .................S hiu công ty:............... 1.3. ða ch: 1.4. ðin thoi .. Fax ....Email ....................................... 1.5. Website:............................................................................................................................ 1.6. Giy ñăng ký k inh doanh ln ñu s:.............. Ngày: .................................. Ln thay ñi gn nht: Thay ñi ln th. ngày ................................... 1.7. S lưng chi nhánh................................(ti:....................................................................) 1.8. S lưng văn phòng ñi din: .........(ti: .........................................................................) 1.9. S năm hot ñng dch v kim toán (tính ñn 30/4/2013): 1.10. Vn ñiu l (theo ñăng ký kinh doanh): ...... Vn thc góp tính ñn 30/4/2013: ........................................... 1.11. Các thành viên ca công ty (ñi vi công ty TNHH, công ty hp danh) H và tên ða ch Tư cách (góp vn Chc v trong % vn hay hp danh) công ty Cng 100% Có Không 1.12. Công ty có là hi viên ca t chc ngh nghip nưc ngoài nào không? ............. ............. Nu có, ñ ngh ñin tên t chc ñó:...... 1.13. Công ty có là thành viên ca hãng kim toán nưc ngoài nào không? Nu có, ñ ngh ñin tên Hãng: ............................................... ......................t ngày........... 1.14. Công ty ñã có bao nhiêu KTV là hi viên ca Hi KTV hành ngh Vit Nam (VACPA)? ................................. ngưi. 1.15. Công ty có ñưc UBCKNN chp thun ñ kim toán cho các t chc niêm yt, t chc phát hành, t chc kinh doanh chng khoán hay không? Năm 2010: Có Không Năm 2011: Có Không Năm 2012: Có Không 1.16. Công ty có b UBCKNN nhc nh, phê bình, khin trách, ñình ch, hy b tư cách ñưc chp thun hoc x lý liên quan ñn vic kim toán cho các t chc niêm yt, t chc phát hành, t chc kinh doanh chng khoán trong giai ñon t năm 2010 ñn năm 2012 hay không? Năm 2010: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ lý do b x lý:.................................................................................... Năm 2011: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ lý do b x lý:.................................................................................... Năm 2012: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ lý do b x lý:................................................................................... 1.17. Công ty có kim toán viên nào b UBCKNN nhc nh, phê bình, khin trách, ñình ch, hy b tư cách ñưc chp thun liên quan ñn vic kim toán cho các t chc niêm yt, t chc phát hành, t chc kinh doanh chng khoán trong giai ñon t năm 2010 ñn năm 2012 hay không? Năm 2010: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ s lưng KTV hành ngh b x lý và lý do b x lý: .................................................................................................. Năm 2011: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ s lưng KTV hành ngh b x lý và lý do b x lý: .................................................................................................. Năm 2012: Có Không Nu có, ñ ngh ghi rõ s lưng KTV hành ngh b x lý và lý do b x lý: .................................................................................................. 2 T CHC VÀ NHÂN S CA CÔNG TY TI THI ðIM BÁO CÁO 30/4/2013 2.1. Ban Lãnh ño ca Công ty Chc v Chng ch KTV TT H tên Năm sinh trong Công ty S Ngày 2.2. S lưng phòng ban:............. Trong ñó s lưng phòng nghip v:...................... 2.3 ðoàn th: Chi b t: ..................có ..... ðng viên; Công ñoàn t: .............có ........ ðoàn viên ðoàn thanh niên t:..............có........ngưi; ðoàn viên khác t...........có.........ngưi 2.4. Tng s nhân viên: ......... ngưi 2.4.1. Nhân viên chuyên nghip: .............. ngưi + Ch có Chng ch KTV Vit Nam:.ngưi + Ch có Chng ch KTV nưc ngoài: ..ngưi + Va có Chng ch KTV VN va có Chng ch KTV nưc ngoài: .. ......................ngưi + Có Chng ch hành ngh k toán:ngưi + Có Th thm ñnh viên v giá: ....ngưi + Có Chng ch hành ngh kê khai thu:........................ngưi + Có Chng ch hành ngh khác ngưi + ðang theo hc ACCA, CPA Úc hoc tương t:..........ngưi 2.4.2. Nhân viên hành chính: ..... .......... ngưi 2.5. Thâm niên công tác ca nhân viên 2.5.1. ði vi nhng ngưi ñã có chng ch KTV + Tng s KTV làm toàn b thi gian cho Công ty: ............... ngưi, chia ra: Thâm niên công tác ti công ty Dưi 3 T 3 ñn dưi T 5 ñn dưi 10 Trên 10 năm năm 5 năm năm S lưng (ngưi) + Tng s KTV làm bán thi gian cho Công ty: ......................................... ngưi. 2.5.2. ði vi nhng ngưi chưa có chng ch KTV: Tng s:..........ngưi, chia ra: Thâm niên công tác Dưi 3 năm T 3 ñn dưi 5 T 5 ñn dưi 10 Trên 10 năm ti công ty năm năm S lưng (ngưi) Có Không 2.6. Công ty có s dng cng tác viên cho các dch v cung cp? ........... ........... 2.7. Tuyn dng nhân viên ........... ........... 2.7.1. Công ty có quy ch tuyn dng nhân viên không? ........... ........... 2.7.2. Công ty có thc hin tuyn dng nhân viên theo quy ch? ........... ........... 2.7.3. Công ty có thc hin ký kt hp ñng lao ñng vi nhân viên hay không ? ........... ........... 2.8. Trong năm, Công ty có KTV vi phm ño ñc ngh nghip b ñình ch hành ngh ........... ........... hoc thu hi chng ch KTV hay không? 2.9. Công ty có thc hin ñy ñ vic thông báo danh sách KTV tăng, gim vi các cơ ........... ........... quan liên quan (V CðKT, UBCKNN, VACPA...) khi có KTV chuyn ñn hoc chuyn ñi hay không? 2.10. Trong năm, có thi gian nào Công ty không ñm bo có ít nht 3 KTV hành ........... ........... ngh làm trn thi gian cho Công ty hay không? 2.11. Công ty ñã bao gi phi bi thưng thit hi (hoc b tr phí dch v) cho khách ........... ........... hàng do li mà KTV ca công ty gây ra hay chưa? 2.12. Công ty ñã mua bo him trách nhim ngh nghip kim toán chưa? ........... ........... Nu có, mc mua bo him là bao nhiêu mt năm? .....................VND (USD) Tên ca t chc bo him: ............................................................................... 2.13. Công ty có trích lp Qu d phòng ri ro ngh nghip hay không? ........... ........... Nu có, mc trích là bao nhiêu/năm.................................................................. S dư qu d phòng ri ro ngh nghip ñn thi ñim báo cáo 30/4/2013 là .................VND. 3 ðÀO TO 3.1. Công ty có chương trình ñào to cho tng cp bc nhân viên và thc hin ñào to ........... ........... theo chương trình ñó không? 3.2. Công ty có quy ch ñào to không? ........... ........... 3.3. Có Bng theo dõi ñào to cá nhân cho tng nhân viên không? ........... ........... 3.4. Trong năm, Công ty có t t chc cp nht kin thc cho KTV hay không? ........... ........... 3.5. S gi bình quân ca mt KTV do công ty t t chc cp nht kin thc: .............. gi 3.6. S gi bình quân mt KTV ca Công ty ñã hc cp nht kin thc theo tt c các hình thc (t t chc, do VACPA t chc, hình thc khác) Dưi 40 gi T 4050 gi Trên 50 gi 4 KHÁCH HÀNG VÀ DCH V CUNG CP Có Không 4.1. Công ty có Danh sách khách hàng và danh sách KTV ký cáo cáo kim toán không? ........... ........... 4.2. Các dch v Công ty cung cp có ký hp ñng hoc thư tho thun không? ........... ........... Nu Có, t l ký hp ñng..........%; T l ký thư tho thun: ........% Có Không 4.3. Hp ñng kim toán có ñy ñ các ni dung quy ñnh ca CM 210 không? ........... ........... 4.4 Lưng và loi ý kin kim toán ñã phát hành trong năm: T 1/1/2013 2012 ñn 30/4/2013 S lưng BCKT v BCTC ñã phát hành Trong ñó, BCKT có ý kin loi: Chp nhn toàn phn Chp nhn tng phn (ngoi tr) Ý kin t chi (hoc ý kin không th ñưa ra ý kin) Ý kin không chp nhn (hoc ý kin trái ngưc) Có Không 5 GIÁ PHÍ DCH V ........... ........... 5.1. Công ty có quy ñnh khung giá phí hp ñng kim toán không? 5.2. Công ty có thc hin theo khung giá phí ñã quy ñnh khi ký kt hp ñng kim ........... ........... toán không? Nu không thưng ñt ...........% mc khung giá phí. 6 PHƯƠNG PHÁP LÀM VIC Có Không 6.1. Công ty có tài liu hưng dn v quy trình kim toán không? (dng s tay kim ........... ........... toán – Audit manual) Công ty có s dng quy trình kim toán ca Hãng Quc t mà Công ty là thành viên không? 6.2. Quy trình kim toán có ñưc cp nht vi các chun mc kim toán và chun ........... ........... mc k toán Vit Nam ñã ban hành hay không? 6.3. Quy trình kim toán có hưng dn chi tit cho tng ñi tưng khách hàng và ........... ........... BCTC cho tng lĩnh vc (SXKD, ngân hàng, t chc tín dng, ñơn v HCSN, DN va và nh, DN ln) không? 6.4. Thc t nhân viên có tuân theo hưng dn v quy trình kim toán không? ........... ........... 6.5. (1) Công ty có file kim toán mu không? ........... ........... (2) Thc t các nhân viên có tuân theo file kim toán mu không? ........... ........... 6.6. (1) Công ty có áp dng file kim toán mu do VACPA ban hành không? ........... ........... (2) Nu có, ñ ngh nhn xét, góp ý, ñ xut theo Phiu kho sát v Chương trình kim toán mu do VACPA ban hành (Mu kèm theo) 6.7. Công ty có t chc lưu tr h sơ kim toán trên máy tính không? ........... ........... 6.8. Công ty có thc hin vic luân chuyn partner ñi vi các khách hàng kim toán trên 3 năm không? ........... ........... 6.9. Công ty có thc hin ñúng các yêu cu ca các chun mc kim toán Vit Nam ñã ban hành khi cung cp dch v kim toán hay không? Nu không, Vì sao?............................................................................................. 6.10. Công ty có yêu cu nhân viên ký xác nhn cam kt v tính ñc lp không? 6.11. Công ty áp dng h thng các chun mc kim toán Vit Nam ñã ban hành ñt ........... ........... ......... % 6.12. Kt qu t chm ñim 45 h sơ kim toán BCTC năm 2012 S Kim toán ðim ñt Ghi chú Cng Xp T Tên khách hàng BCTC Khái quát Lp k Thc hin Lp Lo i doanh ñim loi T năm chung hoch k hoch BCKT nghi p 01 02 03 04 05 Cng bình quân ........... ........... 6.13. Công ty có chương trình phn mm kim toán h tr không? 6.14. Công ty có xây dng h thng các chính sách và th tc kim soát cht lưng ........... ........... các hot ñng ca mình không? 6.15. Công ty có thc hin kim soát cht lưng các hot ñng ca mình theo các ........... ........... chính sách và th tc ñó không? 6.16. Công ty có t chc kim tra chéo gia các partner hoc các chi nhánh không? ........... ........... 6.17. Trong năm, Công ty có b kin tng, tranh chp gì v kt qu kim toán hay ........... ........... không? 6.20. T ñánh giá ca Công ty v mc ñ thc hin các quy ñnh ca 37 chun mc kim toán Vit Nam hin hành Rt tt Tt Khá Trung bình Yu 6.19. T ñánh giá ca Công ty v cht lưng các dch v ca mình? Rt tt Tt Khá Trung bình Yu Trong ñó: Dch v cht lưng tt nht: ....................................................................... Dch v cht lưng yu nht: ..................................................................... 6.20. Danh sách 20 khách hàng niêm yt ln nht mà công ty ñã cung cp dch v kim toán báo cáo tài chính trong các năm: STT Tên khách hàng BCTC 2012 BCTC 2011 BCTC 2010 1 2 3 4 5 6 6.21. Kin ngh ca Công ty vi: (1) VACPA: (2) B Tài chính, UBCK Nhà nưc: Ghi chú: (1) Có th ly bn mm mu này trên website VACPA, Mc Tin tc S kin/Thông báo .........., ngày ....... tháng ..... năm .... Giám ñc Công ty (Ch ký, h tên, ñóng du) Ph lc 12. ðc ñim DNNY chi phi ñc ñim BCTC và các nhân t nh hưng ti cht lưng kim toán BCTC DNNY trên TTCK Yêu cu cao hơn v nhân t nh ðc ñim DNNY trên Vai trò ca kim toán (yêu cu v cht hưng và mc ñ tác ñng ti ðc trưng BCTC ca DNNY TTCK lưng kim toán) cht lưng kim toán BCTC DNNY ð tin cy : BCTC ñưc lp bi nhà qun lý có H thng nhân t yêu cu cao hơn Cn vai trò ca kim toán ñc lp ñi vi th phát sinh mâu thun li ích gia nhà qun lý vi mc ñ nh hưng mnh hơn BCTC ca DNNY nhm ngăn chn kh năng và c ñông, cũng như nhóm c ñông ln và c ti cht lưng kim toán BCTC ca các BCTC ñưc lp thiu trung thc ñông nh DNNY trên TTCK. Là loi hình công ty c phn , c phiu ca DN S lưng và trình ñ ñi tưng quan tâm và Cuc kim toán BCTC DNNY cn ñưc niêm yt trên TTCK, có li ích ñi vi BCTC : BCTC nhn ñưc s Ri ro kim toán cao hơn, mc sai sót trng ñưc giao cho các KTV ñt chun ñưc quyn phát hành quan tâm ca ña dng các ñi tưng, trong ñó yu cn xác ñnh thp hơn, chi phí kim toán (ñưc chp thun bi cơ quan có chng khoán khi có nhu ph bin và phc tp nht là khi các NðT cá cao hơn, nu các BCTC ñã ñưc KTV xác thm quyn) hành ngh ti CTKT cu tăng vn nhân và t chc trên TTCK, bên cnh ñó là nhn còn cha ñng các sai sót trng yu có ñưc chp thun kim oán BCTC chính DNNY, nhà qun lý th trưng, t chc th gây thit hi nng n v kinh t cho các DNNY nhm ñm bo cuc kim ñi din s hu vn Nhà nưc ti doanh NðT cũng như lòng tin ñi vi TTCK, do ñó toán có cht lưng, ñáp ng mong nghip Do ñó, ñòi hi ñ tin cy cao t các cht lưng kim toán ñòi hi cao hơn . ñi ca NðT và giúp TTCK phát BCTC trin lành mnh. BCTC có nhiu ch tiêu ñc thù và theo dõi phc tp: Theo dõi và phn ánh các nghip v Kim toán b sung các ch tiêu ñc thù, chú C phiu ca DNNY ñưc chi tit v vn ch s hu theo tng ñi tưng trng thuyt minh BCTC: ðòi hi KTV cn Hiu bit v DNNY: Kinh nghim s hu bi s lưng ln c c ñông (bao gm c c ñông là ñi din vn chú trng ti các ch tiêu ñc thù trên BCTC, kim toán BCTC DNNY, kinh ñông và liên tc có s bin Nhà nưc) và theo tng thi ñim (c phiu phát ñng thi cn có cơ s chun mc riêng ñ nghim kim toán các doanh nghip ñng tùy thuc vào quyt hành thêm và c tc); dn ñn các ch tiêu ch ñánh giá tính trung thc trong vic thit lp và nhà nưc là DNNY Nhà nưc nm ñnh ñu tư ca các NðT xut hin trên BCTC ca công ty c phn nói trình bày các ch tiêu này trên BCTC ca gi c phn chi phi trên 50% vào c phiu ca DNNY chung và ca DNNY nói riêng như "thng dư DNNY. Ngoài ra, thuyt minh BCTC ñưc vn c phn", "c phiu quĩ", "lãi cơ bn trên KTV coi là b phn quan trng ca BCTC. mt c phiu". Yêu cu cao hơn v nhân t nh ðc ñim DNNY trên Vai trò ca kim toán (yêu cu v cht hưng và mc ñ tác ñng ti ðc trưng BCTC ca DNNY TTCK lưng kim toán) cht lưng kim toán BCTC DNNY DNNY thưng có qui mô Kim toán BCTC hp nht khó khăn hơn. ln và phm vi hot ñng BCTC ca công ty m bao gm BCTC hp KTV dn ñn ý kin ngoi tr do có gii hn rng khp: Mc ñích niêm nht t các công ty con, công ty liên kt, cha v phm vi kim toán, do chưa thu thp ñ Kinh nghim, chuyên sâu, chuyên yt chính ca doanh nghip ñng các quan h tài chính phc tp hơn như BCTC ñã kim toán ca các công ty con, công nghip, thn trng, tuân th chun là phát hành c phiu ñáp ñu tư công ty con, ñu tư chéo, ñu tư ra nưc ty liên kt, các khon góp vn dài hn. Vic mc ño ñc ngh nghip ng nhu cu m rng kinh ngoài. bo ñm cht lưng kim toán BCTC hp nht doanh ca doanh nghip. là khó khăn hơn. DNNY thưng hot ñng kinh doanh ña ngành BCTC có nhiu ch tiêu theo dõi phc tp, Vic bo ñm cht lưng kim toán khó ngh, tính cht hot ñng nhiu khon ưc tính k toán (d phòng ñu Kinh nghim, chuyên sâu, chuyên khăn hơn : Yêu cu kim toán chuyên sâu, phc tp , nht là nhng tư), thông tin trình bày cũng như theo dõi các nghip, thn trng, tuân th chun phc tp hơn, ri ro kim toán cao hơn, kh ngành ngh nhiu ri ro nghip v, khon mc phc tp theo ñc thù mc ño ñc ngh nghip, ñc lp năng phát hin sai phm khó khăn hơn. như ñu tư tài chính, ngân ngành ngh kinh doanh ca DNNY hàng, bt ñng sn Hot ñng ca DNNY ñưc qun lý cht ch bi Yêu cu cao hơn v cht lưng kim toán: Thông tin BCTC ñòi hi tính minh bch cao nhiu h thng pháp lut Yêu cu soát xét gia kỳ bi các KTV, BCTC hơ n, nhy cm hơn: BCTC cn tuân th các qui như Lut Chng khoán, bt buc kim toán bi các KTV/CTKT ñ ðc lp, năng lc chuyên môn, ñnh lp và trình bày trên cơ s chun mc dành Lut Doanh nghip, Lut ñiu kin kim toán DNNY. ðòi hi tiêu chuyên sâu, ñc lp, kinh nghim riêng cho DNNY, nghiêm ngt v thi gian công kim toán và liên quan chun cao hơn ñi vi KTV/CTKT BCTC ca b theo tháng/quí/năm khác theo tng lĩnh vc DNNY ngành ngh Ri ro kim toán cao hơn: Nu h thng Cht lưng thông tin BCTC ca DNNY chu kim soát ni b ca DNNY yu , kh năng H thng kim soát ni b Thn trng, phương pháp tip cn nh hưng t h thng kim soát ni b ca phát hin và báo cáo sai phm khó khăn hơn, ca DNNY kim toán phù hp DNNY nh hưng ti vic bo ñm cht lưng kim toán toán. Ph lc 13: Kt qu thng kê ñ tin cy và phân tích nhân t trên SPSS 18 A: Kt qu phân tích nhân t ca nhóm Kim toán viên (nhóm B) trên SPSS 18 (trưc x lý) Kt qu KMO and Bartlett's Test ca nhóm B KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy. 0,848 Bartlett's Test of Sphericity Approx. ChiSquare 3151,579 df 496 Sig. 0,000 Bng phân tích nhân t ca nhóm B (Rotated Component Matrix a) Nhân t (Component) 1 2 3 4 5 6 Nhân t 1. ðc lp ðc lp v quan h xã hi vi DNNY 0,814 ðc lp v quan h kinh t vi DNNY 0,718 ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá các bng chng kim toán thu thp ñưc 0,557 Tuyên b v cam kt ñc lp trưc khi tin hành kim toán các DNNY 0,521 Nhân t 2. Trình ñ Kin thc ñưc ñào to cơ bn (bng cp) chuyên ngành k toán, kim toán, tài chính và thu (tiêu chí b loi) Có chng ch hành ngh quc t 0,517 Có chng ch hành ngh Vit Nam 0,828 Cp nht kin thc hàng năm do Hip hi hành ngh t chc 0,817 Nhân t 3. Chuyên sâu (gp t Nhân t Chuyên sâu và Kinh nghim) Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi và ri ro liên quan ñn DNNY 0,539 Kh năng xét ñoán và phát hin các sai phm trng yu 0,686 Kh năng t nghiên cu và trau di các kin thc liên quan ñn k toán, kim toán 0,621 và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Kinh nghim kim toán BCTC 0,715 Kinh nghim kim toán BCTC ca các DN có cùng ngành ngh 0,807 Nhân t 4. Ý thc (Gp t nhân t Thái ñ ngh nghip và Ý thc) Thc hin công vic kim toán vi s thn trng thích ñáng 0,742 Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh trong cuc kim toán trưc khi ñưa ra ý 0,713 kin kt lun kim toán Tp trung cao ñ, tuân th chun mc ngh nghip trong cuc kim toán 0,585 0,527 Thc hin cuc kim toán vi thái ñ hoài nghi ngh nghip 0,710 ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, tài liu mà DNNY cung cp mc ñ 0,672 nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi Nghi ng kh năng có sai phm trng yu trong BCTC, do vy cn phi thu thp 0,569 ñy ñ và có giá tr các bng chng kim toán Tư cách ño ñc ngh nghip 0,607 Thái ñ chính trc, khách quan và công bng 0,659 Ý thc tuân th các nguyên tc và quy ñnh v ngh nghip 0,634 Nhân t 5. Chuyên nghip Lp k hoch kim toán k lưng và chi tit 0,627 Sp xp công vic kim toán hp lý và khoa hc 0,704 Thc hin kim toán mt cách linh hot và cht ch 0,701 ðưa ra ý kin kim toán xác ñáng v BCTC ca DNNY 0,616 Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và nhng ñim hn ch trong công tác qun lý 0,643 tài chính và ñiu hành ca doanh nghip ðáp ng kỳ vng ca DNNY v BCTC ñưc kim toán (tiêu chí b loi) Nhân t 6. Áp lc 0,787 Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt thúc cuc kim toán Áp lc t phía DNNY trong vic phát hành báo cáo kim toán 0,907 Có quá nhiu khách hàng trong mt thi gian nht ñnh 0,843 Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim toán trong vic hoàn thin h sơ kim 0,860 toán và phát hành báo cáo kim toán B. Kt qu thng kê ñ tin cy Cronbach's Alphatrên SPSS 18 ca các nhóm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,813 12 ItemTotal Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted S ñy ñ ca h thng chun mc và 43,9420 61,325 ,599 ,789 ch ñ kim toán S phù hp ca h thng chun mc 43,8406 65,332 ,408 ,804 kim toán Ch tài x pht và trách nhim ca các 44,5072 59,025 ,511 ,795 bên liên quan S hiu bit ca ban lãnh ño DNNY v 44,1594 58,792 ,586 ,788 chun mc k toán và các quy ñnh pháp lý liên quan Tính chính trc ca Ban lãnh ño DNNY 44,0435 59,633 ,582 ,788 v trách nhim công b BCTC trung thc và hp lý Qui mô và t chc ca DNNY 44,3043 62,578 ,470 ,799 Tính phc tp trong lĩnh vc ngành ngh 43,7681 65,479 ,412 ,804 kinh doanh ca DNNY Tính phc tp ca các khon mc/nghip 43,8841 63,943 ,444 ,801 v trên BCTC ca DNNY Cht lưng ca h thng kim soát ni b 43,9565 58,816 ,620 ,785 DNNY Tình trng kinh t vĩ mô 44,4348 62,656 ,365 ,810 Môi trưng văn hóa, tp quán, thói quen 44,6667 63,859 ,302 ,816 Vai trò kim soát cht lưng kim toán 44,2464 64,713 ,319 ,812 BCTC DNNY t ngoài (y ban CKNN, B Tài chính, Hip hi) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,935 30 ItemTotal Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if ItemTotal Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt thúc cuc kim toán 124,6667 348,530 ,469 ,933 Áp lc t phía DNNY trong vic phát hành báo cáo kim toán 124,6232 355,010 ,326 ,935 Có quá nhiu khách hàng trong mt thi gian nht ñnh 124,7101 353,550 ,335 ,935 Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim toán trong vic hoàn thin 124,7826 357,821 ,259 ,936 h sơ kim toán và phát hành báo cáo kim toán ðc lp v quan h xã hi vi DNNY 124,7101 347,010 ,582 ,932 ðc lp v quan h kinh t vi DNNY 124,6087 348,196 ,569 ,932 ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá các bng chng kim toán 124,7536 340,172 ,755 ,930 thu thp ñưc Tuyên b v cam kt ñc lp (independent commitment) trưc khi 124,9855 344,087 ,565 ,932 tin hành kim toán các DNNY Có chng ch hành ngh quc t 125,6812 345,255 ,421 ,935 Có chng ch hành ngh Vit Nam 125,1014 347,055 ,459 ,934 Cp nht kin thc hàng năm do Hip hi hành ngh t chc 125,0725 354,418 ,310 ,936 Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi và ri ro liên quan ñn DNNY 124,5797 347,180 ,585 ,932 Kh năng xét ñoán và phát hin các sai phm trng yu 124,4783 350,791 ,531 ,933 Kh năng t nghiên cu và trau di các kin thc liên quan ñn k 124,6087 348,605 ,575 ,932 toán, kim toán và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Kinh nghim kim toán BCTC 124,4348 354,977 ,459 ,933 Kinh nghim kim toán BCTC ca các DN có cùng ngành ngh 124,4783 353,127 ,500 ,933 Thc hin công vic kim toán vi s thn trng thích ñáng 124,5217 342,456 ,729 ,930 Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh trong cuc kim toán trưc 124,6232 339,244 ,745 ,930 khi ñưa ra ý kin kt lun kim toán Tp trung cao ñ và tuân th các chun mc ngh nghip trong cuc 124,5942 343,075 ,672 ,931 kim toán Thc hin cuc kim toán vi thái ñ hoài nghi ngh nghip 124,4928 346,690 ,643 ,931 ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, tài liu mà DNNY cung 124,6812 344,540 ,652 ,931 cp mc ñ nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi Nghi ng kh năng có sai phm trng yu trong BCTC, do vy cn 124,4928 345,522 ,699 ,931 phi thu thp ñy ñ và có giá tr các bng chng kim toán Lp k hoch kim toán k lưng và chi tit 124,6232 347,302 ,542 ,932 Sp xp công vic kim toán hp lý và khoa hc 124,6667 343,333 ,668 ,931 Thc hin kim toán mt cách linh hot và cht ch 124,5507 344,527 ,645 ,931 ðưa ra ý kin kim toán xác ñáng v BCTC ca DNNY 124,4783 344,193 ,676 ,931 Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và nhng ñim hn ch trong 124,6522 346,798 ,550 ,932 công tác qun lý tài chính và ñiu hành ca doanh nghip Tư cách ño ñc ngh nghip 124,4493 344,746 ,716 ,931 Thái ñ chính trc, khách quan và công bng 124,5072 345,040 ,708 ,931 Ý thc tuân th các nguyên tc và quy ñnh v ngh nghip 124,5507 350,366 ,523 ,933 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,873 18 ItemTotal Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Lch s hot ñng công ty 67,7391 139,625 ,424 ,869 Qui mô khách hàng 67,6377 136,174 ,578 ,863 Qui mô kim toán viên và nhân viên 67,6812 134,102 ,616 ,861 Qui mô vn ñiu l 68,5507 139,388 ,395 ,870 Danh ting/tên tui ca công ty kim toán 67,5942 133,980 ,632 ,860 Danh ting, tên tui ca kim toán viên 67,7246 138,274 ,450 ,868 Là thành viên hãng kim toán quc t 67,9275 136,360 ,484 ,866 Phương pháp, công c thc hin kim toán 67,1884 142,534 ,447 ,868 chuyên nghip Môi trưng văn hóa trong hãng kim toán 67,6232 138,733 ,508 ,865 Phương tin làm vic cá nhân ca 67,7101 140,426 ,404 ,869 KTV/nhóm kim toán Ch ñ lương, thưng, công tác ca 67,7391 136,764 ,536 ,864 KTV/nhóm kim toán Phí kim toán 67,7681 139,055 ,393 ,870 Thi gian hoàn thành báo cáo kim toán 67,5072 139,449 ,436 ,868 Cam kt bo ñm cht lưng trưc mi cuc 67,3188 136,014 ,600 ,862 kim toán Chú trng khâu chp nhn khách hàng 67,4203 138,304 ,492 ,866 Vai trò ca ngưi kim soát ñc lp trong 67,2174 141,062 ,473 ,867 công ty kim toán ñi vi tng cuc kim toán Vai trò ca b phn giám sát cht lưng 67,3623 139,050 ,534 ,865 kim toán nói chung Cht lưng qui trình kim soát cht lưng 67,1449 141,993 ,465 ,867 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,949 62 ItemTotal Statistics Corrected Item Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted S ñy ñ ca h thng chun mc và ch 252,9855 1225,372 ,466 ,948 ñ kim toán S phù hp ca h thng chun mc kim 252,8841 1241,913 ,280 ,949 toán Ch tài x pht và trách nhim ca các bên 253,5507 1230,351 ,287 ,949 liên quan S hiu bit ca ban lãnh ño DNNY v 253,2029 1218,353 ,446 ,948 chun mc k toán và các quy ñnh pháp lý liên quan Tính chính trc ca Ban lãnh ño DNNY 253,0870 1226,387 ,382 ,948 v trách nhim công b BCTC trung thc và hp lý Qui mô và t chc ca DNNY 253,3478 1217,980 ,520 ,948 Tính phc tp trong lĩnh vc ngành ngh 252,8116 1235,964 ,378 ,948 kinh doanh ca DNNY Tính phc tp ca các khon mc/nghip 252,9275 1230,856 ,399 ,948 v trên BCTC ca DNNY Cht lưng ca h thng kim soát ni b 253,0000 1218,978 ,461 ,948 DNNY Tình trng kinh t vĩ mô 253,4783 1228,178 ,325 ,949 Môi trưng văn hóa, tp quán, thói quen 253,7101 1234,324 ,258 ,949 Vai trò kim soát cht lưng kim toán 253,2899 1221,930 ,440 ,948 BCTC DNNY t ngoài (y ban CKNN, B Tài chính, Hip hi) ðc lp v quan h xã hi vi DNNY 252,9420 1219,092 ,570 ,948 ðc lp v quan h kinh t vi DNNY 252,8406 1223,303 ,528 ,948 ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá các 252,9855 1207,854 ,719 ,947 bng chng kim toán thu thp ñưc Tuyên b v cam kt ñc lp (independent 253,2174 1212,420 ,572 ,948 commitment) trưc khi tin hành kim toán các DNNY Kin thc ñưc ñào to cơ bn (bng cp) 252,8406 1219,682 ,597 ,948 chuyên ngành k toán, kim toán, tài chính và thu Có chng ch hành ngh quc t 253,9130 1213,438 ,445 ,948 Có chng ch hành ngh Vit Nam 253,3333 1222,516 ,418 ,948 Cp nht kin thc hàng năm do Hip hi 253,3043 1234,797 ,287 ,949 hành ngh t chc Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi và 252,8116 1216,577 ,613 ,947 ri ro liên quan ñn DNNY Kh năng xét ñoán và phát hin các sai 252,7101 1226,368 ,515 ,948 phm trng yu Corrected Item Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted Kh năng t nghiên cu và trau di các 252,8406 1221,785 ,567 ,948 kin thc liên quan ñn k toán, kim toán và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Kinh nghim kim toán BCTC 252,6667 1231,217 ,489 ,948 Kinh nghim kim toán BCTC ca các DN 252,7101 1228,353 ,520 ,948 có cùng ngành ngh Thc hin công vic kim toán vi s thn 252,7536 1212,348 ,688 ,947 trng thích ñáng Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh 252,8551 1207,103 ,698 ,947 trong cuc kim toán trưc khi ñưa ra ý kin kt lun kim toán Tp trung cao ñ và tuân th các chun 252,8261 1213,692 ,632 ,947 mc ngh nghip trong cuc kim toán Thc hin cuc kim toán vi thái ñ hoài 252,7246 1221,675 ,580 ,948 nghi ngh nghip ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, 252,9130 1213,073 ,658 ,947 tài liu mà DNNY cung cp mc ñ nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi Nghi ng kh năng có sai phm trng yu 252,7246 1218,581 ,648 ,947 trong BCTC, do vy cn phi thu thp ñy ñ và có giá tr các bng chng kim toán Lp k hoch kim toán k lưng và chi 252,8551 1219,015 ,541 ,948 tit Sp xp công vic kim toán hp lý và 252,8986 1213,683 ,635 ,947 khoa hc Thc hin kim toán mt cách linh hot và 252,7826 1217,792 ,586 ,948 cht ch ðưa ra ý kin kim toán xác ñáng v 252,7101 1214,631 ,650 ,947 BCTC ca DNNY Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và 252,8841 1217,213 ,560 ,948 nhng ñim hn ch trong công tác qun lý tài chính và ñiu hành ca doanh nghip ðáp ng ñưc kỳ vng ca DNNY v 253,0725 1219,469 ,490 ,948 BCTC ñưc kim toán Tư cách ño ñc ngh nghip 252,6812 1219,576 ,627 ,947 Thái ñ chính trc, khách quan và công 252,7391 1219,669 ,626 ,947 bng Ý thc tuân th các nguyên tc và quy ñnh 252,7826 1230,814 ,432 ,948 v ngh nghip Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt thúc 252,8986 1224,603 ,431 ,948 cuc kim toán Áp lc t phía DNNY trong vic phát hành 252,8551 1236,592 ,290 ,949 báo cáo kim toán Có quá nhiu khách hàng trong mt thi 252,9420 1235,442 ,285 ,949 gian nht ñnh Corrected Item Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim 253,0145 1239,211 ,255 ,949 toán trong vic hoàn thin h sơ kim toán và phát hành báo cáo kim toán Lch s hot ñng công ty 253,3623 1231,663 ,323 ,949 Qui mô khách hàng 253,2609 1219,318 ,489 ,948 Qui mô kim toán viên và nhân viên 253,3043 1212,607 ,538 ,948 Qui mô vn ñiu l 254,1739 1236,013 ,253 ,949 Danh ting/tên tui ca công ty kim toán 253,2174 1215,631 ,512 ,948 Danh ting, tên tui ca kim toán viên 253,3478 1225,572 ,377 ,949 Là thành viên hãng kim toán quc t 253,5507 1227,899 ,332 ,949 Phương pháp, công c thc hin kim toán 252,8116 1231,059 ,437 ,948 chuyên nghip Môi trưng văn hóa trong hãng kim toán 253,2464 1216,494 ,546 ,948 Phương tin làm vic cá nhân ca 253,3333 1232,676 ,317 ,949 KTV/nhóm kim toán Ch ñ lương, thưng, công tác ca 253,3623 1216,189 ,510 ,948 KTV/nhóm kim toán Phí kim toán 253,3913 1220,371 ,407 ,948 Thi gian hoàn thành báo cáo kim toán 253,1304 1224,187 ,414 ,948 Cam kt bo ñm cht lưng trưc mi 252,9420 1214,478 ,561 ,948 cuc kim toán Chú trng khâu chp nhn khách hàng 253,0435 1212,524 ,564 ,948 Vai trò ca ngưi kim soát ñc lp trong 252,8406 1228,033 ,448 ,948 công ty kim toán ñi vi tng cuc kim toán Vai trò y ban giám sát cht lưng kim 252,9855 1223,503 ,491 ,948 toán nói chung Cht lưng qui trình kim soát cht lưng 252,7681 1226,807 ,493 ,948 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,947 60 ItemTotal Statistics Corrected Item Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted S ñy ñ ca h thng chun mc và ch ñ kim 244,4928 1142,310 ,464 ,946 toán S phù hp ca h thng chun mc kim toán 244,3913 1157,875 ,284 ,947 Ch tài x pht và trách nhim ca các bên liên quan 245,0580 1146,800 ,289 ,947 S hiu bit ca ban lãnh ño DNNY v chun mc 244,7101 1135,098 ,449 ,946 k toán và các quy ñnh pháp lý liên quan Tính chính trc ca Ban lãnh ño DNNY v trách 244,5942 1143,075 ,383 ,946 nhim công b BCTC trung thc và hp lý Qui mô và t chc ca DNNY 244,8551 1134,753 ,523 ,945 Tính phc tp trong lĩnh vc ngành ngh kinh doanh 244,3188 1152,321 ,379 ,946 ca DNNY Tính phc tp ca các khon mc/nghip v trên 244,4348 1147,386 ,400 ,946 BCTC ca DNNY Cht lưng ca h thng kim soát ni b DNNY 244,5072 1135,347 ,469 ,946 Tình trng kinh t vĩ mô 244,9855 1144,438 ,329 ,947 Môi trưng văn hóa, tp quán, thói quen 245,2174 1150,347 ,263 ,947 Vai trò kim soát cht lưng kim toán BCTC 244,7971 1138,761 ,441 ,946 DNNY t ngoài (y ban CKNN, B Tài chính, Hip hi) ðc lp v quan h xã hi vi DNNY 244,4493 1136,337 ,567 ,945 ðc lp v quan h kinh t vi DNNY 244,3478 1140,623 ,522 ,946 ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá các bng 244,4928 1125,668 ,713 ,945 chng kim toán thu thp ñưc Tuyên b v cam kt ñc lp (independent commitment) 244,7246 1130,289 ,564 ,945 trưc khi tin hành kim toán các DNNY Có chng ch hành ngh quc t 245,4203 1130,245 ,449 ,946 Có chng ch hành ngh Vit Nam 244,8406 1139,974 ,412 ,946 Cp nht kin thc hàng năm do Hip hi hành ngh 244,8116 1151,818 ,280 ,947 t chc Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi và ri ro liên 244,3188 1134,102 ,607 ,945 quan ñn DNNY Kh năng xét ñoán và phát hin các sai phm trng 244,2174 1143,149 ,515 ,946 yu Kh năng t nghiên cu và trau di các kin thc 244,3478 1138,871 ,564 ,945 liên quan ñn k toán, kim toán và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Kinh nghim kim toán BCTC 244,1739 1147,721 ,491 ,946 Kinh nghim kim toán BCTC ca các DN có cùng 244,2174 1144,960 ,522 ,946 ngành ngh Thc hin công vic kim toán vi s thn trng 244,2609 1129,873 ,685 ,945 thích ñáng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Corrected Item Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh trong cuc kim 244,3623 1124,787 ,694 ,945 toán trưc khi ñưa ra ý kin kt lun kim toán Tp trung cao ñ và tuân th các chun mc ngh 244,3333 1130,764 ,634 ,945 nghip trong cuc kim toán Thc hin cuc kim toán vi thái ñ hoài nghi ngh nghip 244,2319 1138,705 ,579 ,945 ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, tài liu 244,4203 1130,289 ,659 ,945 mà DNNY cung cp mc ñ nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi Nghi ng kh năng có sai phm trng yu trong 244,2319 1135,610 ,648 ,945 BCTC, do vy cn phi thu thp ñy ñ và có giá tr các bng chng kim toán Lp k hoch kim toán k lưng và chi tit 244,3623 1136,174 ,539 ,945 Sp xp công vic kim toán hp lý và khoa hc 244,4058 1131,119 ,632 ,945 Thc hin kim toán mt cách linh hot và cht ch 244,2899 1134,937 ,585 ,945 ðưa ra ý kin kim toán xác ñáng v BCTC ca DNNY 244,2174 1131,879 ,649 ,945 Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và nhng ñim 244,3913 1134,809 ,553 ,945 hn ch trong công tác qun lý tài chính và ñiu hành ca doanh nghip Tư cách ño ñc ngh nghip 244,1884 1137,030 ,620 ,945 Thái ñ chính trc, khách quan và công bng 244,2464 1137,063 ,620 ,945 Ý thc tuân th các nguyên tc và quy ñnh v ngh nghip 244,2899 1147,726 ,428 ,946 Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt thúc cuc kim toán 244,4058 1141,688 ,428 ,946 Áp lc t phía DNNY trong vic phát hành báo cáo 244,3623 1153,225 ,287 ,947 kim toán Có quá nhiu khách hàng trong mt thi gian nht ñnh 244,4493 1152,103 ,283 ,947 Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim toán trong 244,5217 1155,478 ,256 ,947 vic hoàn thin h sơ kim toán và phát hành báo cáo kim toán Lch s hot ñng công ty 244,8696 1148,333 ,322 ,947 Qui mô khách hàng 244,7681 1136,179 ,491 ,946 Qui mô kim toán viên và nhân viên 244,8116 1129,745 ,539 ,945 Qui mô vn ñiu l 245,6812 1152,204 ,256 ,947 Danh ting/tên tui ca công ty kim toán 244,7246 1132,624 ,513 ,946 Danh ting, tên tui ca kim toán viên 244,8551 1142,402 ,377 ,946 Là thành viên hãng kim toán quc t 245,0580 1144,289 ,335 ,947 Phương pháp, công c thc hin kim toán chuyên nghip 244,3188 1147,708 ,436 ,946 Môi trưng văn hóa trong hãng kim toán 244,7536 1133,632 ,546 ,945 Phương tin làm vic cá nhân ca KTV/nhóm kim toán 244,8406 1149,726 ,311 ,947 Ch ñ lương, thưng, công tác ca KTV/nhóm kim toán 244,8696 1133,326 ,509 ,946 Phí kim toán 244,8986 1137,128 ,409 ,946 Thi gian hoàn thành báo cáo kim toán 244,6377 1140,744 ,417 ,946 Cam kt bo ñm cht lưng trưc mi cuc kim toán 244,4493 1132,074 ,555 ,945 Chú trng khâu chp nhn khách hàng 244,5507 1129,870 ,562 ,945 Vai trò ca ngưi kim soát ñc lp trong công ty 244,3478 1144,477 ,452 ,946 kim toán ñi vi tng cuc kim toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Vai trò y ban giám sát cht lưng kim toán nói chung 244,4928 1140,325 ,492 ,946 Cht lưng qui trình kim soát cht lưng 244,2754 1143,471 ,495 ,946 KMO and Bartlett's Test KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 Bartlett's Test of Sphericity Approx. ChiSquare 2975,190 df 435 Sig. ,000 Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 ðc lp v quan h xã hi vi DNNY ,820 ðc lp v quan h kinh t vi DNNY ,730 ðc lp trong vic thu thp và ñánh giá các bng chng ,545 kim toán thu thp ñưc Tuyên b v cam kt ñc lp (independent commitment) ,503 trưc khi tin hành kim toán các DNNY Có chng ch hành ngh quc t ,519 ,505 Có chng ch hành ngh Vit Nam ,827 Cp nht kin thc hàng năm do Hip hi hành ngh t chc ,835 Kh năng d ñoán và nhn bit cơ hi và ri ro liên quan ,563 ñn DNNY Kh năng xét ñoán và phát hin các sai phm trng yu ,679 Kh năng t nghiên cu và trau di các kin thc liên quan ñn ,620 k toán, kim toán và các lĩnh vc mà khách hàng hot ñng Kinh nghim kim toán BCTC ,714 Kinh nghim kim toán BCTC ca các DN có cùng ngành ngh ,804 Thc hin công vic kim toán vi s thn trng thích ñáng ,754 Xem xét, cân nhc tt c các khía cnh trong cuc kim ,702 toán trưc khi ñưa ra ý kin kt lun kim toán Tp trung cao ñ và tuân th các chun mc ngh ,587 nghip trong cuc kim toán Thc hin cuc kim toán vi thái ñ hoài nghi ngh nghip ,648 ðánh giá ñ tin cy ca các Bn gii trình, tài liu mà DNNY cung ,641 cp mc ñ nht ñnh thông qua thái ñ hoài nghi Nghi ng kh năng có sai phm trng yu trong BCTC, do vy cn ,501 phi thu thp ñy ñ và có giá tr các bng chng kim toán Lp k hoch kim toán k lưng và chi tit ,653 Sp xp công vic kim toán hp lý và khoa hc ,739 Thc hin kim toán mt cách linh hot và cht ch ,699 ðưa ra ý kin kim toán xác ñáng v BCTC ca DNNY ,657 Tư vn cho DNNY nhng ñim yu và nhng ñim hn ch trong ,647 công tác qun lý tài chính và ñiu hành ca doanh nghip Tư cách ño ñc ngh nghip ,641 Thái ñ chính trc, khách quan và công bng ,713 Ý thc tuân th các nguyên tc và quy ñnh v ngh nghip ,715 Thi gian t khi bt ñu ñn khi kt thúc cuc kim toán ,788 Áp lc t phía DNNY trong vic phát hành báo cáo kim toán ,913 Có quá nhiu khách hàng trong mt thi gian nht ñnh ,834 KMO and Bartlett's Test KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 Approx. ChiSquare 2975,190 df 435 Áp lc t phía ban giám ñc công ty kim toán trong vic hoàn ,862 thin h sơ kim toán và phát hành báo cáo kim toán Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 8 iterations.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_anh_huong_toi_chat_luong_kiem.pdf
  • docBuiThiThuy_E.doc
  • docBuiThiThuy_V.doc
  • pdfLA_BuiThiThuy_Sum.pdf
  • pdfLA_BuiThiThuy_TT.pdf
Luận văn liên quan