Luận án Nghiên cứu chyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố Thanh Hoá tỉnh Thanh Hoá

Nuôi cá ở ruộng cấy lúa nước đã có lịch sử lâu đời trên thế giới, đặc biệt là các nước vùng Đông Nam châu Á. Nghề nuôi cá ruộng cũng có lịch sử phát triển lâu đời ở nước ta, tổ tiên của nghề này là ở miền núi phía Bắc, có nơi đã trở thành tập quán ương nuôi cá chép ở ruộng như huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. Nghề này cũng đang phát triển mạnh ở một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu long như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long có đến hàng nghìn hecta được áp dụng kỹ thuật nuôi cá ở ruộng lúa

pdf221 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu chyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố Thanh Hoá tỉnh Thanh Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3.862 GIONG 7 2162.70 308.957 23.48 0.0000 Error 14 184.23 13.159 Total 23 2354.65 170 Grand Mean 146.67 CV 3.47 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 14.341 14.3415 1.10 0.3139 Remainder 13 169.889 13.0683 Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of HAT for GIONG GIONG Mean BT7 140.47 HT6 160.47 HT9 157.50 LTh134 146.50 LTH31 154.37 RVT 137.23 SH2 131.70 SH8 145.13 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.0944 Std Error (Diff of 2 Means) 2.9619 Randomized Complete Block AOV Table for HATCHAC Source DF SS MS F P Rep 2 5.33 2.664 GIONG 7 2539.30 362.758 28.26 0.0000 Error 14 179.69 12.835 Total 23 2724.32 Grand Mean 138.34 CV 2.59 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 13.030 13.0297 1.02 0.3318 Remainder 13 166.656 12.8197 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of HATCHAC for GIONG GIONG Mean BT7 132.20 HT6 153.83 HT9 150.97 LTh134 138.03 LTH31 145.23 RVT 127.90 SH2 122.63 SH8 135.90 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.0684 Std Error (Diff of 2 Means) 2.9251 Randomized Complete Block AOV Table for NSLT Source DF SS MS F P Rep 2 19.41 9.705 GIONG 7 1842.79 263.255 78.15 0.0000 171 Error 14 47.16 3.369 Total 23 1909.36 Grand Mean 77.146 CV 2.38 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 11.4465 11.4465 4.17 0.0621 Remainder 13 35.7160 2.7474 Relative Efficiency, RCB 1.15 Means of NSLT for GIONG GIONG Mean BT7 73.600 HT6 91.733 HT9 87.500 LTh134 73.233 LTH31 83.433 RVT 69.433 SH2 64.733 SH8 73.500 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.0597 Std Error (Diff of 2 Means) 1.4986 Randomized Complete Block AOV Table for NSTT Source DF SS MS F P Rep 2 9.896 4.9479 GIONG 7 275.000 39.2857 15.30 0.0000 Error 14 35.937 2.5670 Total 23 320.833 Grand Mean 57.917 CV 5.14 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.3494 1.34943 0.51 0.4889 Remainder 13 34.5881 2.66062 Relative Efficiency, RCB 1.07 Means of NSTT for GIONG GIONG Mean BT7 55.967 HT6 63.333 HT9 61.667 LTh134 53.333 LTH31 60.833 RVT 55.000 SH2 55.300 SH8 57.500 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.9250 Std Error (Diff of 2 Means) 1.3082 Randomized Complete Block AOV Table for NTDA 172 Source DF SS MS F P Rep 2 0.19750 0.09875 GIONG 7 3.23833 0.46262 38.29 0.0000 Error 14 0.16917 0.01208 Total 23 3.60500 Grand Mean 8.7250 CV 4.26 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.01665 0.01665 1.42 0.2549 Remainder 13 0.15252 0.01173 Relative Efficiency, RCB 1.60 Means of NTDA for GIONG GIONG Mean BT7 8.8000 HT6 9.4333 HT9 9.1000 LTh134 8.5667 LTH31 8.8000 RVT 8.4333 SH2 8.2667 SH8 8.4000 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.0635 Std Error (Diff of 2 Means) 0.0898 Randomized Complete Block AOV Table for TGST Source DF SS MS F P Rep 2 1.447E-27 7.237E-28 GIONG 7 632.625 90.3750 6.7E+30 0.0000 Error 14 1.897E-28 1.355E-29 Total 23 632.625 Grand Mean 132.88 WARNING: The model error mean square is too small to continue. The model may fit the data exactly. PHÂN TÍCH ANOVA VỤ MÙA 2013 Statistix 8.2 11/26/2014, 10:05:56 AM Randomized Complete Block AOV Table for BHH Source DF SS MS F P Rep 2 0.02583 0.01292 GIONG 7 1.86958 0.26708 9.99 0.0002 Error 14 0.37417 0.02673 Total 23 2.26958 Grand Mean 5.4958 CV 5.97 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P 173 Nonadditivity 1 0.01055 0.01055 0.38 0.5497 Remainder 13 0.36362 0.02797 Relative Efficiency, RCB 0.94 Means of BHH for GIONG GIONG Mean BT7 5.5333 HT6 6.0667 HT9 5.7667 LTh134 5.4000 LTH31 5.4667 RVT 5.2000 SH2 5.3667 SH8 5.1667 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.0944 Std Error (Diff of 2 Means) 0.1335 Randomized Complete Block AOV Table for CCAO Source DF SS MS F P Rep 2 11.336 5.6679 GIONG 7 135.110 19.3014 4.98 0.0052 Error 14 54.244 3.8746 Total 23 200.690 Grand Mean 109.23 CV 4.80 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 27.7711 27.7711 13.64 0.0027 Remainder 13 26.4730 2.0364 Relative Efficiency, RCB 1.03 Means of CCAO for GIONG GIONG Mean BT7 108.20 HT6 112.70 HT9 111.13 LTh134 104.37 LTH31 111.07 RVT 108.53 SH2 108.37 SH8 109.47 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.1365 Std Error (Diff of 2 Means) 1.6072 Randomized Complete Block AOV Table for CDBONG Source DF SS MS F P Rep 2 0.0118 0.00590 GIONG 7 28.9021 4.12887 166.08 0.0000 Error 14 0.3481 0.02486 Total 23 29.2620 Grand Mean 23.059 CV 3.68 174 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.01408 0.01408 0.55 0.4723 Remainder 13 0.33398 0.02569 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of CDBONG for GIONG GIONG Mean BT7 22.467 HT6 24.650 HT9 23.823 LTh134 20.750 LTH31 23.700 RVT 23.067 SH2 22.550 SH8 23.467 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.0910 Std Error (Diff of 2 Means) 0.1287 Randomized Complete Block AOV Table for HAT Source DF SS MS F P Rep 2 1.56 0.782 GIONG 7 1657.75 236.821 17.37 0.0000 Error 14 190.87 13.634 Total 23 1850.18 Grand Mean 159.85 CV 6.31 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.652 0.6519 0.04 0.8361 Remainder 13 190.218 14.6322 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of HAT for GIONG GIONG Mean BT7 153.07 HT6 174.40 HT9 167.47 LTh134 159.70 LTH31 166.30 RVT 152.27 SH2 148.43 SH8 157.13 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.1318 Std Error (Diff of 2 Means) 3.0148 Randomized Complete Block AOV Table for HATCHAC Source DF SS MS F P Rep 2 1.88 0.939 GIONG 7 1973.31 281.901 20.10 0.0000 Error 14 196.37 14.026 175 Total 23 2171.56 Grand Mean 147.34 CV 4.54 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 3.926 3.9255 0.27 0.6152 Remainder 13 192.444 14.8034 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of HATCHAC for GIONG GIONG Mean BT7 140.03 HT6 156.53 HT9 163.77 LTh134 146.97 LTH31 152.90 RVT 139.80 SH2 135.20 SH8 143.50 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.1623 Std Error (Diff of 2 Means) 3.0579 Randomized Complete Block AOV Table for NSLT Source DF SS MS F P Rep 2 28.20 14.100 GIONG 7 2120.99 302.999 45.66 0.0000 Error 14 92.91 6.636 Total 23 2242.10 Grand Mean 74.842 CV 5.44 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.7015 1.70153 0.24 0.6306 Remainder 13 91.2043 7.01572 Relative Efficiency, RCB 1.08 Means of NSLT for GIONG GIONG Mean BT7 71.267 HT6 90.167 HT9 89.233 LTh134 70.467 LTH31 78.233 RVT 66.300 SH2 64.233 SH8 68.833 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.4873 Std Error (Diff of 2 Means) 2.1034 Randomized Complete Block AOV Table for NSTT Source DF SS MS F P 176 Rep 2 0.910 0.4550 GIONG 7 206.150 29.4499 17.62 0.0000 Error 14 23.397 1.6712 Total 23 230.456 Grand Mean 55.638 CV 4.32 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.1200 0.11997 0.07 0.7998 Remainder 13 23.2767 1.79052 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of NSTT for GIONG GIONG Mean BT7 52.427 HT6 59.833 HT9 59.167 LTh134 50.767 LTH31 57.333 RVT 54.367 SH2 53.367 SH8 54.700 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.7464 Std Error (Diff of 2 Means) 1.0555 Randomized Complete Block AOV Table for NTDA Source DF SS MS F P Rep 2 0.01750 0.00875 GIONG 7 3.05958 0.43708 21.16 0.0000 Error 14 0.28917 0.02065 Total 23 3.36625 Grand Mean 9.4875 CV 5.51 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.00007 0.00007 0.00 0.9572 Remainder 13 0.28910 0.02224 Relative Efficiency, RCB 0.94 Means of NTDA for GIONG GIONG Mean BT7 9.533 HT6 10.167 HT9 9.833 LTh134 9.500 LTH31 9.500 RVT 9.200 SH2 8.967 SH8 9.200 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.0830 Std Error (Diff of 2 Means) 0.1173 177 Randomized Complete Block AOV Table for TGST Source DF SS MS F P Rep 2 7.856E-28 3.928E-28 GIONG 7 338.625 48.3750 2.6E+30 0.0000 Error 14 2.583E-28 1.845E-29 Total 23 338.625 Grand Mean 106.88 WARNING: The model error mean square is too small to continue. The model may fit the data exactly. KET QUA SO SANH CAC CHI TIEU VU XUAN 2012 Statistix 8.2 11/25/2014, 11:23:21 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BHH for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 5.6000 A HT9 5.5667 A BT7 5.3000 B LTH31 5.3000 B LTh134 5.1333 BC RVT 5.0333 C SH8 4.9667 C SH2 4.7667 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0794 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.1704 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CCAO for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 111.53 A HT9 109.63 B LTH31 109.53 B SH8 108.43 C RVT 107.67 D SH2 107.47 DE BT7 107.13 E LTh134 106.20 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1738 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.3727 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CDBONG for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 24.200 A HT9 23.367 B LTH31 23.267 BC SH8 23.000 C 178 RVT 22.600 D SH2 22.100 E BT7 22.033 E LTh134 20.333 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1353 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2901 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 166.23 A HT9 161.33 AB LTH31 159.37 B LTh134 151.50 C SH8 150.13 CD BT7 145.47 DE RVT 142.23 EF SH2 136.70 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.7781 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 5.9585 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HACHAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 159.60 A HT9 154.80 AB LTH31 150.23 B LTh134 143.03 C SH8 140.90 C BT7 137.20 CD RVT 132.90 DE SH2 127.63 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.7376 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 5.8715 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 90.867 A HT9 87.700 A LTH31 80.233 B BT7 72.333 C LTh134 71.667 C SH8 70.533 CD RVT 66.867 D SH2 62.133 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 1.7574 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 3.7693 179 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 64.167 A HT9 62.500 A LTH31 59.167 B BT7 56.667 C SH8 56.900 C RVT 55.200 C SH2 55.500 C LTh134 52.500 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.8333 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 1.7873 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NTDA for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 8.9333 A HT9 8.6000 B BT7 8.3000 C LTH31 8.3000 C LTh134 8.0667 D RVT 7.9333 DE SH8 7.9000 DE SH2 7.7667 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0898 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.1925 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. KET QUA SO SANH CAC CHI TIEU CUA CAC GIONG VU MUA 2012 Statistix 8.2 11/25/2014, 11:25:40 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BHH for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 5.7000 A HT9 5.4000 B BT7 5.1000 C LTH31 5.0667 C LTh134 4.9000 CD RVT 4.7333 DE SH8 4.7333 DE SH2 4.6333 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0941 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2018 180 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CCAO for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 112.53 A HT9 110.67 B LTH31 110.57 B SH8 109.43 C RVT 108.67 D SH2 108.47 DE BT7 108.13 E LTh134 107.20 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1723 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.3695 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CDBONG for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 24.650 A HT9 23.823 B LTH31 23.700 BC SH8 23.467 C RVT 23.067 D SH2 22.550 E BT7 22.467 E LTh134 20.750 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1287 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2761 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 169.37 A HT9 162.60 B LTH31 161.37 B LTh134 154.77 C SH8 152.13 CD BT7 148.07 DE RVT 147.33 DE SH2 143.43 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.9826 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.3970 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HACHAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups 181 HT9 158.43 A HT6 151.57 B LTH31 147.83 BC LTh134 141.90 CD SH8 138.50 DE BT7 135.40 DEF RVT 134.73 EF SH2 130.20 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 3.0796 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.6051 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 87.500 A HT9 86.633 A LTH31 75.167 B BT7 68.367 C LTh134 67.533 CD SH8 65.767 CDE RVT 63.467 DE SH2 61.367 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.2129 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 4.7462 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 60.167 A HT9 59.333 A LTH31 56.670 B SH8 54.170 C RVT 53.100 C SH2 52.500 C BT7 52.253 C LTh134 50.000 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.9835 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 2.1094 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NTDA for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 9.9333 A HT9 9.6000 B BT7 9.3000 C LTH31 9.3000 C LTh134 9.0667 D RVT 8.9333 DE SH8 8.9000 DE 182 SH2 8.7667 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0898 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.1925 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. KET QUA SO SANH CAC CHI TIEU VU XUAN 2013 Statistix 8.2 11/25/2014, 11:28:00 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BHH for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 5.8667 A HT9 5.7000 AB LTH31 5.7000 AB BT7 5.6000 BC LTh134 5.4333 CD RVT 5.4333 CD SH8 5.3667 D SH2 5.1667 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0852 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.1828 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CCAO for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 111.53 A HT9 109.43 B LTH31 109.33 B SH8 108.03 C RVT 107.67 C SH2 107.07 D BT7 106.93 D LTh134 106.13 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.2107 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.4520 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CDBONG for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 24.050 A HT9 23.223 B LTH31 23.100 BC SH8 22.867 C RVT 22.467 D SH2 21.950 E 183 BT7 21.867 E LTh134 20.150 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1287 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2761 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 160.47 A HT9 157.50 A LTH31 154.37 A LTh134 146.50 B SH8 145.13 B BT7 140.47 BC RVT 137.23 CD SH2 131.70 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.9619 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.3526 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HATCHAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 153.83 A HT9 150.97 AB LTH31 145.23 B LTh134 138.03 C SH8 135.90 C BT7 132.20 CD RVT 127.90 DE SH2 122.63 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.9251 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.2738 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 91.733 A HT9 87.500 B LTH31 83.433 C BT7 73.600 D SH8 73.500 D LTh134 73.233 D RVT 69.433 E SH2 64.733 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 1.4986 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 3.2142 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means 184 are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 63.333 A HT9 61.667 A LTH31 60.833 A SH8 57.500 B BT7 55.970 B SH2 55.300 BC RVT 55.000 BC LTh134 53.333 C Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 1.3082 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 2.8057 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NTDA for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 9.4333 A HT9 9.1000 B BT7 8.8000 C LTH31 8.8000 C LTh134 8.5667 D RVT 8.4333 DE SH8 8.4000 DE SH2 8.2667 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.0898 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.1925 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. KẾT QUẢ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỤ MÙA 2013 Statistix 8.2 11/26/2014, 10:06:35 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BHH for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 6.0667 A HT9 5.7667 B BT7 5.5333 BC LTH31 5.4667 CD LTh134 5.4000 CDE SH2 5.3667 CDE RVT 5.2000 DE SH8 5.1667 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1335 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2863 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF 185 There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CCAO for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 112.70 A HT9 111.13 AB LTH31 111.07 AB SH8 109.47 AB RVT 108.53 B SH2 108.37 B BT7 108.20 B LTh134 104.37 C Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 1.6072 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 3.4471 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of CDBONG for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 24.650 A HT9 23.823 B LTH31 23.700 BC SH8 23.467 C RVT 23.067 D SH2 22.550 E BT7 22.467 E LTh134 20.750 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1287 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2761 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 174.40 A HT9 167.47 B LTH31 166.30 B LTh134 159.70 C SH8 157.13 CD BT7 153.07 DE RVT 152.27 DE SH2 148.43 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 3.0148 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.4661 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of HATRAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT9 163.77 A 186 HT6 156.53 B LTH31 152.90 BC LTh134 146.97 CD SH8 143.50 DE BT7 140.03 EF RVT 139.80 EF SH2 135.20 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 3.0579 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.5586 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 90.167 A HT9 89.233 A LTH31 78.233 B BT7 71.267 C LTh134 70.467 CD SH8 68.833 CD RVT 66.300 DE SH2 64.233 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.1034 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 4.5112 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 59.833 A HT9 59.167 AB LTH31 57.333 B SH8 54.700 C RVT 54.367 C SH2 53.300 C BT7 52.420 CD LTh134 50.767 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 1.0555 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 2.2639 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NTDA for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups HT6 10.167 A HT9 9.833 B BT7 9.533 C LTh134 9.500 C LTH31 9.500 C RVT 9.200 D SH8 9.200 D SH2 8.967 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.1173 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 0.2517 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. 187 2. THÍ NGHIỆM TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG PHÂN TÍCH ANOVA VỤ ĐÔNG 2012 TEP1 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:22:33 AM Randomized Complete Block AOV Table for CCAO Source DF SS MS F P Rep 2 0.25 0.125 GIONG 7 1084.95 154.993 20.13 0.0000 Error 14 107.81 7.701 Total 23 1193.01 Grand Mean 53.371 CV 5.20 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 2.835 2.83530 0.35 0.5636 Remainder 13 104.974 8.07491 Relative Efficiency, RCB 0.90 Means of CCAO for GIONG GIONG Mean D912 55.300 DT84 50.700 DT99 44.967 ÐT22 43.433 ÐT26 63.467 Ð9804 61.767 ÐT25 51.567 ÐVN14 55.767 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6022 Std Error (Diff of 2 Means) 2.2658 Randomized Complete Block AOV Table for CCAP1 Source DF SS MS F P Rep 2 0.0100 0.00500 GIONG 7 17.6667 2.52381 14.11 0.0000 Error 14 2.5033 0.17881 Total 23 20.1800 Grand Mean 2.8000 CV 10.10 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.25118 0.25118 1.45 0.2500 Remainder 13 2.25215 0.17324 Relative Efficiency, RCB 0.90 Means of CCAP1 for GIONG 188 GIONG Mean D912 2.9333 DT84 1.8000 DT99 1.9667 ÐT22 3.5000 ÐT26 3.6333 Ð9804 4.1333 ÐT25 1.7000 ÐVN14 2.7333 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.2441 Std Error (Diff of 2 Means) 0.3453 Randomized Complete Block AOV Table for QUA1HAT Source DF SS MS F P Rep 2 3.2700 1.63500 GIONG 7 13.3962 1.91375 2.07 0.1170 Error 14 12.9500 0.92500 Total 23 29.6163 Grand Mean 4.1375 CV 13.25 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 3.21221 3.21221 4.29 0.0588 Remainder 13 9.73779 0.74906 Relative Efficiency, RCB 1.05 Means of QUA1HAT for GIONG GIONG Mean D912 5.1333 DT84 5.3000 DT99 3.9000 ÐT22 3.1667 ÐT26 3.9667 Ð9804 4.6333 ÐT25 3.6333 ÐVN14 3.3667 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.5553 Std Error (Diff of 2 Means) 0.7853 Randomized Complete Block AOV Table for QUA2HAT Source DF SS MS F P Rep 2 6.311 3.1554 GIONG 7 255.620 36.5171 6.03 0.0022 Error 14 84.749 6.0535 Total 23 346.680 Grand Mean 18.421 CV 9.36 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.2244 1.22441 0.19 0.6696 Remainder 13 83.5248 6.42498 189 Relative Efficiency, RCB 0.95 Means of QUA2HAT for GIONG GIONG Mean D912 18.700 DT84 14.233 DT99 14.133 ÐT22 20.167 ÐT26 23.300 Ð9804 21.933 ÐT25 15.433 ÐVN14 19.467 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.4205 Std Error (Diff of 2 Means) 2.0089 Randomized Complete Block AOV Table for QUA3HAT Source DF SS MS F P Rep 2 0.0075 0.00375 GIONG 7 33.1663 4.73804 12.39 0.0000 Error 14 5.3525 0.38232 Total 23 38.5263 Grand Mean 4.0125 CV 8.41 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.35571 0.35571 0.93 0.3536 Remainder 13 4.99679 0.38437 Relative Efficiency, RCB 0.90 Means of QUA3HAT for GIONG GIONG Mean D912 3.3333 DT84 3.3667 DT99 3.3333 ÐT22 5.4000 ÐT26 5.6667 Ð9804 5.4333 ÐT25 2.7000 ÐVN14 2.8667 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.3570 Std Error (Diff of 2 Means) 0.5049 Randomized Complete Block AOV Table for QUALEP Source DF SS MS F P Rep 2 0.0508 0.02542 GIONG 7 10.3850 1.48357 13.82 0.0000 Error 14 1.5025 0.10732 Total 23 11.9383 Grand Mean 2.3583 CV 9.89 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P 190 Nonadditivity 1 0.00981 0.00981 0.09 0.7747 Remainder 13 1.49269 0.11482 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of QUALEP for GIONG GIONG Mean D912 2.0333 DT84 2.0000 DT99 2.3333 ÐT22 1.4000 ÐT26 1.8000 Ð9804 3.2333 ÐT25 2.6333 ÐVN14 3.4333 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.1891 Std Error (Diff of 2 Means) 0.2675 Randomized Complete Block AOV Table for SOCAY Source DF SS MS F P Rep 2 4.083 2.0417 GIONG 7 427.333 61.0476 10.18 0.0001 Error 14 83.917 5.9940 Total 23 515.333 Grand Mean 39.167 CV 6.25 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.1733 1.17330 0.18 0.6747 Remainder 13 82.7434 6.36487 Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of SOCAY for GIONG GIONG Mean D912 42.000 DT84 43.667 DT99 46.000 ÐT22 36.667 ÐT26 34.333 Ð9804 33.667 ÐT25 40.333 ÐVN14 36.667 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.4135 Std Error (Diff of 2 Means) 1.9990 Randomized Complete Block AOV Table for SODOT Source DF SS MS F P Rep 2 0.0758 0.03792 GIONG 7 26.1696 3.73851 18.53 0.0000 Error 14 2.8242 0.20173 Total 23 29.0696 Grand Mean 10.804 CV 4.16 191 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.32534 0.32534 1.69 0.2159 Remainder 13 2.49883 0.19222 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of SODOT for GIONG GIONG Mean D912 10.400 DT84 9.400 DT99 11.333 ÐT22 9.800 ÐT26 11.567 Ð9804 12.900 ÐT25 10.233 ÐVN14 10.800 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.2593 Std Error (Diff of 2 Means) 0.3667 Randomized Complete Block AOV Table for TGST Source DF SS MS F P Rep 2 1.75 0.875 GIONG 7 1595.17 227.881 204.73 0.0000 Error 14 15.58 1.113 Total 23 1612.50 Grand Mean 93.250 CV 1.13 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 2.2412 2.24124 2.18 0.1633 Remainder 13 13.3421 1.02631 Relative Efficiency, RCB 0.97 Means of TGST for GIONG GIONG Mean D912 85.00 DT84 88.00 DT99 83.00 ÐT22 94.00 ÐT26 97.00 Ð9804 110.33 ÐT25 91.00 ÐVN14 97.67 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.6091 Std Error (Diff of 2 Means) 0.8614 Randomized Complete Block AOV Table for TONGQUA Source DF SS MS F P Rep 2 12.111 6.0554 GIONG 7 417.263 59.6090 7.58 0.0007 Error 14 110.156 7.8683 192 Total 23 539.530 Grand Mean 28.929 CV 9.70 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.340 0.34036 0.04 0.8440 Remainder 13 109.815 8.44734 Relative Efficiency, RCB 0.97 Means of TONGQUA for GIONG GIONG Mean D912 29.200 DT84 24.900 DT99 23.700 ÐT22 30.133 ÐT26 34.733 Ð9804 35.233 ÐT25 24.400 ÐVN14 29.133 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6195 Std Error (Diff of 2 Means) 2.2903 PHÂN TÍCH ANOVA VỤ ĐÔNG 2012 TEP2 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:24:28 AM Randomized Complete Block AOV Table for NSTT Source DF SS MS F P Rep 2 0.276 0.1379 GIONG 7 112.970 16.1385 35.06 0.0000 Error 14 6.444 0.4603 Total 23 119.690 Grand Mean 17.271 CV 3.93 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.11446 0.11446 0.24 0.6359 Remainder 13 6.32971 0.48690 Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of NSTT for GIONG GIONG Mean D912 15.533 DT84 16.333 DT99 15.000 ÐT22 16.767 ÐT26 19.733 Ð9804 20.700 ÐT25 14.767 ÐVN14 19.333 193 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.3917 Std Error (Diff of 2 Means) 0.5540 Randomized Complete Block AOV Table for QUACHAC Source DF SS MS F P Rep 2 11.363 5.6817 GIONG 7 418.156 59.7366 7.36 0.0008 Error 14 113.650 8.1179 Total 23 543.170 Grand Mean 26.571 CV 8.72 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.261 0.26116 0.03 0.8653 Remainder 13 113.389 8.72222 Relative Efficiency, RCB 0.96 Means of QUACHAC for GIONG GIONG Mean D912 27.167 DT84 22.900 DT99 21.367 ÐT22 28.733 ÐT26 32.933 Ð9804 32.000 ÐT25 21.767 ÐVN14 25.700 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6450 Std Error (Diff of 2 Means) 2.3264 Randomized Complete Block AOV Table for SOHAT Source DF SS MS F P Rep 2 32.58 16.288 GIONG 7 2129.65 304.235 10.95 0.0001 Error 14 388.95 27.782 Total 23 2551.17 Grand Mean 53.017 CV 9.94 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 6.097 6.0971 0.21 0.6566 Remainder 13 382.854 29.4503 Relative Efficiency, RCB 0.95 Means of SOHAT for GIONG GIONG Mean D912 52.533 DT84 43.867 DT99 42.167 ÐT22 59.700 ÐT26 67.567 194 Ð9804 64.800 ÐT25 42.600 ÐVN14 50.900 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 3.0431 Std Error (Diff of 2 Means) 4.3037 Randomized Complete Block AOV Table for TONGQUA Source DF SS MS F P Rep 2 12.111 6.0554 GIONG 7 417.263 59.6090 7.58 0.0007 Error 14 110.156 7.8683 Total 23 539.530 Grand Mean 28.929 CV 9.70 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.340 0.34036 0.04 0.8440 Remainder 13 109.815 8.44734 Relative Efficiency, RCB 0.97 Means of TONGQUA for GIONG GIONG Mean D912 29.200 DT84 24.900 DT99 23.700 ÐT22 30.133 ÐT26 34.733 Ð9804 35.233 ÐT25 24.400 ÐVN14 29.133 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6195 Std Error (Diff of 2 Means) 2.2903 Randomized Complete Block AOV Table for NSLT Source DF SS MS F P Rep 2 5.353 2.6764 GIONG 7 632.191 90.3130 7.47 0.0008 Error 14 169.241 12.0887 Total 23 806.785 Grand Mean 36.164 CV 9.61 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.112 0.1116 0.01 0.9276 Remainder 13 169.130 13.0100 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of NSLT for GIONG GIONG Mean D912 36.692 DT84 33.631 195 DT99 32.291 ÐT22 31.951 ÐT26 43.845 Ð9804 43.990 ÐT25 29.191 ÐVN14 37.724 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.0074 Std Error (Diff of 2 Means) 2.8389 Randomized Complete Block AOV Table for T100HAT Source DF SS MS F P Rep 2 0.0758 0.0379 GIONG 7 75.6529 10.8076 27.16 0.0000 Error 14 5.5708 0.3979 Total 23 81.2996 Grand Mean 17.746 CV 3.55 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.30281 0.30281 0.75 0.4030 Remainder 13 5.26802 0.40523 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of T100HAT for GIONG GIONG Mean D912 16.667 DT84 17.567 DT99 16.667 ÐT22 14.767 ÐT26 18.967 Ð9804 20.167 ÐT25 16.967 ÐVN14 20.200 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.3642 Std Error (Diff of 2 Means) 0.5151 PHÂN TÍCH ANOVA VỤ ĐÔNG 2013 TEP1 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:28:27 AM Randomized Complete Block AOV Table for CCAO Source DF SS MS F P Rep 2 0.77 0.386 GIONG 7 1084.56 154.938 20.17 0.0000 Error 14 107.54 7.681 Total 23 1192.88 Grand Mean 53.763 CV 5.16 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P 196 Nonadditivity 1 2.134 2.13356 0.26 0.6166 Remainder 13 105.407 8.10825 Relative Efficiency, RCB 0.90 Means of CCAO for GIONG GIONG Mean D912 55.867 DT84 50.967 DT99 45.467 ÐT22 43.800 ÐT26 64.000 Ð9804 61.967 ÐT25 51.900 ÐVN14 56.133 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6002 Std Error (Diff of 2 Means) 2.2630 Randomized Complete Block AOV Table for CCAP1 Source DF SS MS F P Rep 2 0.2058 0.10292 GIONG 7 17.8383 2.54833 10.04 0.0002 Error 14 3.5542 0.25387 Total 23 21.5983 Grand Mean 3.1917 CV 15.79 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.13681 0.13681 0.52 0.4834 Remainder 13 3.41736 0.26287 Relative Efficiency, RCB 0.94 Means of CCAP1 for GIONG GIONG Mean D912 3.5000 DT84 2.0667 DT99 2.4667 ÐT22 3.8667 ÐT26 4.1667 Ð9804 4.3333 ÐT25 2.0333 ÐVN14 3.1000 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.2909 Std Error (Diff of 2 Means) 0.4114 Randomized Complete Block AOV Table for QUA1HAT Source DF SS MS F P Rep 2 4.5258 2.26292 GIONG 7 14.0129 2.00185 2.28 0.0895 Error 14 12.2808 0.87720 Total 23 30.8196 Grand Mean 3.7458 CV 25.00 197 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.2366 1.23657 1.46 0.2491 Remainder 13 11.0443 0.84956 Relative Efficiency, RCB 1.12 Means of QUA1HAT for GIONG GIONG Mean D912 4.5667 DT84 5.0333 DT99 3.4000 ÐT22 2.8000 ÐT26 3.4333 Ð9804 4.4333 ÐT25 3.3000 ÐVN14 3.0000 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.5407 Std Error (Diff of 2 Means) 0.7647 Randomized Complete Block AOV Table for QUA2HAT Source DF SS MS F P Rep 2 7.682 3.8412 GIONG 7 257.360 36.7657 5.76 0.0027 Error 14 89.364 6.3832 Total 23 354.406 Grand Mean 18.813 CV 13.43 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 2.9113 2.91132 0.44 0.5198 Remainder 13 86.4528 6.65022 Relative Efficiency, RCB 0.95 Means of QUA2HAT for GIONG GIONG Mean D912 19.267 DT84 14.500 DT99 14.633 ÐT22 20.533 ÐT26 23.833 Ð9804 22.133 ÐT25 15.767 ÐVN14 19.833 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.4587 Std Error (Diff of 2 Means) 2.0629 Randomized Complete Block AOV Table for QUA3HAT Source DF SS MS F P Rep 2 0.2608 0.13042 GIONG 7 33.0496 4.72137 11.56 0.0001 Error 14 5.7192 0.40851 198 Total 23 39.0296 Grand Mean 4.4042 CV 14.51 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.01610 0.01610 0.04 0.8510 Remainder 13 5.70307 0.43870 Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of QUA3HAT for GIONG GIONG Mean D912 3.9000 DT84 3.6333 DT99 3.8333 ÐT22 5.7667 ÐT26 6.2000 Ð9804 5.6333 ÐT25 3.0333 ÐVN14 3.2333 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.3690 Std Error (Diff of 2 Means) 0.5219 Randomized Complete Block AOV Table for QUALEP Source DF SS MS F P Rep 2 0.0558 0.02792 GIONG 7 12.4267 1.77524 13.88 0.0000 Error 14 1.7908 0.12792 Total 23 14.2733 Grand Mean 1.9667 CV 18.19 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 6.673E-07 6.673E-07 0.00 0.9983 Remainder 13 1.79083 0.13776 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of QUALEP for GIONG GIONG Mean D912 1.4667 DT84 1.7333 DT99 1.8333 ÐT22 1.0333 ÐT26 1.2667 Ð9804 3.0333 ÐT25 2.3000 ÐVN14 3.0667 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.2065 Std Error (Diff of 2 Means) 0.2920 Randomized Complete Block AOV Table for SOCAY Source DF SS MS F P 199 Rep 2 4.083 2.0417 GIONG 7 357.625 51.0893 10.33 0.0001 Error 14 69.250 4.9464 Total 23 430.958 Grand Mean 39.292 CV 5.66 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.4657 0.46566 0.09 0.7714 Remainder 13 68.7843 5.29110 Relative Efficiency, RCB 0.94 Means of SOCAY for GIONG GIONG Mean D912 42.667 DT84 43.333 DT99 45.000 ÐT22 37.000 ÐT26 35.333 Ð9804 33.667 ÐT25 40.333 ÐVN14 37.000 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.2841 Std Error (Diff of 2 Means) 1.8159 Randomized Complete Block AOV Table for SODOT Source DF SS MS F P Rep 2 0.3158 0.15792 GIONG 7 26.0896 3.72708 14.72 0.0000 Error 14 3.5442 0.25315 Total 23 29.9496 Grand Mean 11.196 CV 4.49 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.31787 0.31787 1.28 0.2782 Remainder 13 3.22629 0.24818 Relative Efficiency, RCB 0.95 Means of SODOT for GIONG GIONG Mean D912 10.967 DT84 9.667 DT99 11.833 ÐT22 10.167 ÐT26 12.100 Ð9804 13.100 ÐT25 10.567 ÐVN14 11.167 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.2905 Std Error (Diff of 2 Means) 0.4108 200 Randomized Complete Block AOV Table for TGST Source DF SS MS F P Rep 2 1.75 0.875 GIONG 7 1595.17 227.881 204.73 0.0000 Error 14 15.58 1.113 Total 23 1612.50 Grand Mean 92.250 CV 1.14 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 2.2412 2.24124 2.18 0.1633 Remainder 13 13.3421 1.02631 Relative Efficiency, RCB 0.97 Means of TGST for GIONG GIONG Mean D912 84.00 DT84 87.00 DT99 82.00 ÐT22 93.00 ÐT26 96.00 Ð9804 109.33 ÐT25 90.00 ÐVN14 96.67 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.6091 Std Error (Diff of 2 Means) 0.8614 Randomized Complete Block AOV Table for TONG Source DF SS MS F P Rep 2 12.111 6.0554 GIONG 7 417.263 59.6090 7.58 0.0007 Error 14 110.156 7.8683 Total 23 539.530 Grand Mean 28.929 CV 9.70 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.340 0.34036 0.04 0.8440 Remainder 13 109.815 8.44734 Relative Efficiency, RCB 0.97 Means of TONG for GIONG GIONG Mean D912 29.200 DT84 24.900 DT99 23.700 ÐT22 30.133 ÐT26 34.733 Ð9804 35.233 ÐT25 24.400 ÐVN14 29.133 Observations per Mean 3 201 Standard Error of a Mean 1.6195 Std Error (Diff of 2 Means) 2.2903 PHÂN TÍCH ANOVA VỤ ĐÔNG 2013 TEP2 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:29:38 AM Randomized Complete Block AOV Table for NSLT Source DF SS MS F P Rep 2 4.133 2.066 GIONG 7 729.582 104.226 8.34 0.0004 Error 14 174.957 12.497 Total 23 908.672 Grand Mean 38.803 CV 9.11 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 10.409 10.4087 0.82 0.3810 Remainder 13 164.549 12.6576 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of NSLT for GIONG GIONG Mean D912 40.718 DT84 35.228 DT99 34.240 ÐT22 34.677 ÐT26 48.156 Ð9804 45.426 ÐT25 31.421 ÐVN14 40.554 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 2.0410 Std Error (Diff of 2 Means) 2.8864 Randomized Complete Block AOV Table for NSTT Source DF SS MS F P Rep 2 0.120 0.0602 GIONG 7 162.119 23.1599 31.75 0.0000 Error 14 10.211 0.7293 Total 23 172.451 Grand Mean 17.958 CV 4.76 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.44253 1.44253 2.14 0.1674 Remainder 13 8.76827 0.67448 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of NSTT for GIONG 202 GIONG Mean D912 15.933 DT84 16.600 DT99 15.467 ÐT22 17.233 ÐT26 22.593 Ð9804 20.967 ÐT25 15.167 ÐVN14 19.700 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.4931 Std Error (Diff of 2 Means) 0.6973 Randomized Complete Block AOV Table for QUATRAC Source DF SS MS F P Rep 2 11.733 5.8663 GIONG 7 419.163 59.8804 7.03 0.0010 Error 14 119.301 8.5215 Total 23 550.196 Grand Mean 26.962 CV 10.83 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 0.945 0.94470 0.10 0.7525 Remainder 13 118.356 9.10432 Relative Efficiency, RCB 0.96 Means of QUATRAC for GIONG GIONG Mean D912 27.733 DT84 23.167 DT99 21.867 ÐT22 29.100 ÐT26 33.467 Ð9804 32.200 ÐT25 22.100 ÐVN14 26.067 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 1.6854 Std Error (Diff of 2 Means) 2.3835 Randomized Complete Block AOV Table for SOHAT Source DF SS MS F P Rep 2 41.57 20.783 GIONG 7 2139.70 305.671 9.88 0.0002 Error 14 432.95 30.925 Total 23 2614.21 Grand Mean 54.583 CV 10.19 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 21.351 21.3511 0.67 0.4263 Remainder 13 411.596 31.6613 Relative Efficiency, RCB 0.96 203 Means of SOHAT for GIONG GIONG Mean D912 54.800 DT84 44.933 DT99 44.167 ÐT22 61.167 ÐT26 69.700 Ð9804 65.600 ÐT25 43.933 ÐVN14 52.367 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 3.2107 Std Error (Diff of 2 Means) 4.5405 Randomized Complete Block AOV Table for T100HAT Source DF SS MS F P Rep 2 0.6108 0.3054 GIONG 7 71.3363 10.1909 16.03 0.0000 Error 14 8.9025 0.6359 Total 23 80.8496 Grand Mean 18.396 CV 4.33 Tukey's 1 Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity 1 1.23852 1.23852 2.10 0.1709 Remainder 13 7.66398 0.58954 Relative Efficiency, RCB 0.94 Means of T100HAT for GIONG GIONG Mean D912 17.467 DT84 18.100 DT99 17.267 ÐT22 15.500 ÐT26 19.633 Ð9804 20.567 ÐT25 17.700 ÐVN14 20.933 Observations per Mean 3 Standard Error of a Mean 0.4604 Std Error (Diff of 2 Means) 0.6511 KẾT QUẢ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỤ ĐÔNG NĂM 2012 TỆP2 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:25:24 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups Ð9804 20.700 A ÐT26 19.733 AB ÐVN14 19.333 B 204 ÐT22 16.767 C DT84 16.333 CD D912 15.533 DE DT99 15.000 E ÐT25 14.767 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.5540 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 1.1881 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of QUACHAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 32.933 A Ð9804 32.000 AB ÐT22 28.733 ABC D912 27.167 BCD ÐVN14 25.700 CDE DT84 22.900 DE ÐT25 21.767 E DT99 21.367 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.3264 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 4.9895 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of SOHAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 67.567 A Ð9804 64.800 A ÐT22 59.700 AB D912 52.533 BC ÐVN14 50.900 BCD DT84 43.867 CD ÐT25 42.600 D DT99 42.167 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 4.3037 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 9.2304 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of TONGQUA for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups Ð9804 35.233 A ÐT26 34.733 AB ÐT22 30.133 BC D912 29.200 CD ÐVN14 29.133 CD DT84 24.900 DE ÐT25 24.400 DE DT99 23.700 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.2903 205 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 4.9122 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups Ð9804 43.990 A ÐT26 43.845 A ÐVN14 37.724 B D912 36.692 B DT84 33.631 BC DT99 32.291 BC ÐT22 31.951 BC ÐT25 29.191 C Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.8389 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.0887 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of T100HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐVN14 20.200 A Ð9804 20.167 A ÐT26 18.967 B DT84 17.567 C ÐT25 16.967 C D912 16.667 C DT99 16.667 C ÐT22 14.767 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.5151 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 1.1047 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. KẾT QUẢ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỤ ĐÔNG NĂM 2013 TỆP2 Statistix 8.2 12/5/2014, 1:30:00 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSLT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 48.156 A Ð9804 45.426 AB D912 40.718 BC ÐVN14 40.554 BC DT84 35.228 CD ÐT22 34.677 CD DT99 34.240 D ÐT25 31.421 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.8864 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 6.1907 206 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 22.593 A Ð9804 20.967 B ÐVN14 19.700 B ÐT22 17.233 C DT84 16.600 CD D912 15.933 CD DT99 15.467 D ÐT25 15.167 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.6973 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 1.4956 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of QUATRAC for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 33.467 A Ð9804 32.200 AB ÐT22 29.100 ABC D912 27.733 BCD ÐVN14 26.067 CDE DT84 23.167 DE ÐT25 22.100 E DT99 21.867 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 2.3835 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 5.1121 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of SOHAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐT26 69.700 A Ð9804 65.600 A ÐT22 61.167 AB D912 54.800 B ÐVN14 52.367 BC DT84 44.933 C DT99 44.167 C ÐT25 43.933 C Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 4.5405 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 9.7385 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another. LSD All-Pairwise Comparisons Test of T100HAT for GIONG GIONG Mean Homogeneous Groups ÐVN14 20.933 A 207 Ð9804 20.567 A ÐT26 19.633 A DT84 18.100 B ÐT25 17.700 B D912 17.467 B DT99 17.267 B ÐT22 15.500 C Alpha 0.05 Standard Error for Comparison 0.6511 Critical T Value 2.145 Critical Value for Comparison 1.3965 Error term used: Rep*GIONG, 14 DF There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_chyen_doi_co_cau_cay_trong_theo_huong_san.pdf
Luận văn liên quan