Luận án Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Hiệu lực của kiểm toán nội bộ chịu ảnh hưởng bởi các đặc điểm của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp theo hướng thuận chiều, các đặc điểm đó là: số kiểm toán viên nội bộ, năng lực của kiểm toán viên nội bộ, phạm vi kiểm toán, tính độc lập, cơ sở và phương pháp của kiểm toán nội bộ. Các khả năng ứng dụng trong thực tiễn của luận án: Luận án đề xuất những khuyến nghị có thể ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp thép, cụ thể: i) Các khuyến nghị đề xuất đối với những doanh nghiệp chưa có kiểm toán nội bộ nhằm xác định khả năng tồn tại của kiểm toán nội bộ và thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ;

pdf245 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 $ A %9$#B$) @ $ C # 4  D E( F 4 G %67(80H$) ) I %67(87P 7P)#Q"P#'7& ) 2 R0 ! (S) ) G (R ) G P)PT%%9PU(#B$) ) G @VW!#U ) G5 )9$@ 9#B$) ) GA %67(8P2 $P)@  ) GC %X0 2V3 ) G $)P$ ) GG U6 ! )     !"!#$%&'&()&01  2 !"!345%67   !  !8%89 @A9%'()&01  B !CDEF GH   !  !C%F IPQ'3( )1  R !F 78%'8()&01   ! S !F 4IT'I( )1   ! U !F Q   !  !F V"W'&( )1   !#$%5X 8Y%`7   ! &aF 3%"7  23X%b8bCD8%  F c`  B#$%34&d5XQ 87  #$%34&d5XF 3%D     ! "# "$%&'()0102134567&89 @7A!  1B02CDEF0GHIE'()01021345EP(02QRHE1S(TUTVWTV3XQVY01`ab02 vrC vrCwxysiC wxysiC cdefChipCqirstCueC stid€C c‚Cƒ€CC cdefChipCqirstCueC stid€C c‚Cƒ€CC „…†‡X ‰‘X ‰’’X“”•–a ˜™da ˜eea „fg†‡XhiXjkl†fX†‡fmnoXpfqkXrstXuvXjkl†fX „fg†‡XhiXjkl†fX†‡fmnoXpfqkXxgX€v†‡XptX †‡fmnoXp…†‡XpwmXxy†XXXXz†‡f{†Xp|X}~†‡X €k†XX “a˜ea‚ƒ„a…†•a ‡a ˆ‰d˜a“a˜ea‚ƒ„a…†•a ˆa ˜‰˜ˆa “a‡aŠ‹•aŒ•a˜ea Ža ˜‰a“a‡aŠ‹•a˜ea Žea ˜‰d‡a “a˜aŠ‹•aŒ•a‡a ™™a ‘Ž‰ˆa“a˜aŠ‹•a‡a ˜eea ‡‰˜da “ae‰˜aŠ‹•aŒ•a˜a Ža ‡ˆ‰ˆ‡a’“”•–aŒ•aa ‘a ˆ‡‰d‘a „fg†‡XhiXpfqkXfnXxgX†–X „fg†‡XhiXjkl†fX†‡fmnoXpfqkX€fs—mX‡m˜Xp™šX “a™‡›a‚ƒ„a…†•a Ža ˜‰a˜aœ“ža ˆa ˜‰˜ˆa “a‡e›aŠ‹•aŒ•a™‡›a ˜da ˜e‰˜˜aˆaœ“ža Žda ˆ˜‰Ž‡a “aˆ‡›aŠ‹•aŒ•a‡e›a ˜ˆa ™ˆ‰‘™aŽaœ“ža ˜eŽa ‡™‰d™a Ÿ ¡¢aˆ‡›a ˆda ˜‡‰™Ža‘aœ“ža ˆŽa ˜ˆ‰ˆa „fg†‡XhiXpfqkXp|X£nX¤¥„X¦wX§„¨Xp™k†‡Xp…†‡XpwmXxy†X‡aœ“ža da ‘‰‘a “a™‡›a‚ƒ„a…†•a ‡a ˆ‰d˜aaœ“ža ‘a ˆ‰ˆ‡a „fg†‡XhiXpfqkX„|X£nX©sªpX†f«oXhf¬sXz„|X£nX “a‡e›aŠ‹•aŒ•a™‡›a ˆ‡a ˜‘‰e‘a ©sªpX†f«oXhf¬sX­{†fXrs®†XX “aˆ‡›aŠ‹•aŒ•a‡e›a ˜ˆˆa d‰‡‘a “ƒ†•a‡e›a Žˆa ˜™‰da Ÿ ¡¢aˆ‡›a ˆa ˜‘‰˜a “a‘e›aŠ‹•a‡e›a ˜a ˜e‰™a „fg†‡XhiXpfqkXp|X£nX†fwXrsy†Xp™šX€¯X€fsti†Xuv†X ¦°Xh±Xpk˜†²hm³uXpk˜†X “aŽe›aŠ‹•a‘e›a Ž™a ˆe‰™a “a™‡›a‚ƒ„a…†•a ˆa ˜‰˜ˆa “aˆe›aŠ‹•aŽe›a Žda ˆ˜‰Ž‡a “a‡e›aŠ‹•aŒ•a™‡›a ˆda ˜‡‰™Ža “a˜e›aŠ‹•aˆe›a a Ž‰Ž™a “aˆ‡›aŠ‹•aŒ•a‡e›a ‘ˆa ˆŽ‰ea Ÿ ¡¢a˜e›a ‘a ˆ‡‰d‘a Ÿ ¡¢aˆ‡›a ˜ea ‡‰‡‡aaa a a  !"#$%&'%()0123456%78%)%9@ABCBDCEFG%HI4( QRSTUVWXY`abcdbefgh`YeaicpgqriSstg`cui qvwgxyg 2  !"# $%&'(")01)       !"#$%&' (  !"#$%&'#())$0 &#$#12$% 345676879@A#B efee efee geef uef tef sef rhfei ref geefee geefee usftq qef pef ief hef isfus gef ghy€NijNgvkl hfgq ef vwNgeNy€‚yNƒ„NqNy€‚yNƒ„N‰geN vgNy€‚yNƒ„N‰qN‘’“^•^–—˜™–^ mjNgvkl ƒ…†N‡ˆy y€‚yNƒ„N y€‚yNƒ„ de 9CDEF5G#HI@345676879@APQ3R68&#$S7T4SU6867VWXDYW` = efee geef hefee uef tef qifii sef ref geefee geefee qef tefee pef ief prfrs hef gef efee ef mjNgvkl vwNgeNihy€NƒnN pq^r^st–^u^ pq^•^st–^z^ ghy€NijNihy€ ioyNƒ…†N‡ˆy vw–—^dx^vy– vw–—^dx^vy– ƒnNioy ghy€NijNgvkl = 9CDEFbG#HI@345676879@APQ3R68&#$S7T4Pcd`68SYd46 PdPP VPPQ VUdSR VSdcT UPQ TPQ RUbdcc TRcdPP VPPdPP VPPdPP UcdSS SPQ UVdcU RPQ TcdRR cPdPP PQ PdPP ef9ghip V9XY`a R9XY`a b9XY`a S9XY`a c9XY`a T9XY`a gYqrs9tf9ghip    !"#$ #%$& '( )#% 01 2$3! '4 5$6 2$"7 %" $8 %9 2@A #%B#$ VPPQ TdTP cPdPP RUdcv UPQ TSdR™ TPQ ™bdSP SPQ vVdSb cPdPP RPQ bcdvV PQ ef9ghip hu9vcQ9wxy9€r ‚ƒT…†‡Tˆ‰T ‚ƒT”…‡Tˆ‰T •–—˜T”…‡ gYqrs9tf9ghip ‘’T“…‡ ‘’T…†‡    !"#$ #%$& '( )#% 01 2$3! $CD# 7E# F" #$B GH# 2@A PdPP VPPQ VPdvV RPd™b UPQ SSdSS TPQ VPPdPP U™dR™ SPQ v™dPv ccdcT RPQ PQ ef9ghip hu9vcQ9wxy9€r ‚ƒT…†‡Tˆ‰T ‚ƒT”…‡Tˆ‰T •–—˜T”…‡ ‘’T“…‡ ‘’T…†‡ gYqrs9tf9ghip  3  !"#$ #%$& '( )#% 01 2$3! $ '4 #I DBBC FyPB DRyIP RBC FQyGI QBC IByBB PBC IBC HBC RIyFB QByFF GBC IDyHG FBC GByBB EBC DBC BC €7‚Sƒ„ ST7PHC7VWX7Y`a bc@efg@hip@ bc@teg@hip@ uvwx@teg qrp@seg qrp@efg ‚…†a‡7ˆ7‚Sƒ„  !"#"$#%&'("$)01#2 1#3"$1"4# 53"6 %#71#  ByBB DBBC IyHE DFyDI RBC GFyPH FDyHQ EPyBF QBC PBC IBC DBByBB HBC RFyGQ QIyQG GBC IQyGE PEyRP FBC HIyEH EBC DBC BC €7‚Sƒ„ HGFEDB ‚…†a‡7ˆ7‚Sƒ„  # !"#"$#%&'("$)01#2 891"#@%4#A   !"#$%"&'% ( )&012 3"4567 89@@ABCDE9FG0 0 IPQR0 STS0 SUT0 SPVR0 RWX0 XYR0 `Ra0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 r0 stuvww0 sxyrww0 sy€ww0 s‚yx0 syu€ww0 sy‚‚ww0 IPQR0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‰ty0 s‚‚r0 s‚‚‰0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 stuvww0 r0 suv‰ww0 sxuxww0 sry‚0 sy‚xww0 srtyw0 STS0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 srr‚0 s‚‚v0 s‚xu0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 sxyrww0 suv‰ww0 r0 syv‰ww0 sry‰0 srr‚0 syrvww0 SUT0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‚y0 srxy0 s‚‚x0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 sy€ww0 sxuxww0 syv‰ww0 r0 s‚‰r0 srvyw0 srvw0 SPVR0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 s‚‚‚0 sux€0 s‚ur0 s‚yx0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 s‚yx0 sry‚0 sry‰0 s‚‰r0 r0 s‚uu0 †s‚y0 RWX0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‰ty0 srr‚0 s‚y0 sux€0 svt€0 syyx0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 syu€ww0 sy‚xww0 srr‚0 srvyw0 s‚uu0 r0 s‚‰r0 XYR0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚r0 s‚‚v0 srxy0 s‚ur0 svt€0 suxx0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 bcdefgh0Sgeecidpqgh0 sy‚‚ww0 srtyw0 syrvww0 srvw0 †s‚y0 s‚‰r0 r0 `Ra0 Yqƒ„0…y†pdqic‡ˆ0 s‚‚‰0 s‚xu0 s‚‚x0 s‚yx0 syyx0 suxx0 R0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 r‰€0 ww„0Sgeecidpqgh0qf0fqƒhqq‘dhp0dp0p’c0‚„‚r0ic“ci0…y†pdqic‡ˆ„0 w„0Sgeecidpqgh0qf0fqƒhqq‘dhp0dp0p’c0‚„‚t0ic“ci0…y†pdqic‡ˆ„0   !"#$%&"' (#)01&2 3456789@6ABCDEF5GEH58IBPH5QHRBFGST  UVWXY`a>cdaea>fg>hfidp>qfdggXrXdWeaI I tuvwxy€‚ƒI „…I †v‡ˆI †‰ƒI ‘’“”‘•–I ‘’I ”———I †‰ƒI‘I ˜™defI ‘’“”‘•–I ‘’I ”———I gd„ƒ™I ‘’“”‘•–I ‘’I ”———I   hfidp>h`VVijkI †‰ƒI w•Ild‡I tdmInI†oƒ™™IpI q‡ƒ™fƒ‚fƒIpI ™vfƒ™vudd„I †y€‚ƒI †y€‚ƒI ‘I •r”st“I ”’rsI ”u—’I ˆIvx‰vw‰vdoI‰ƒ‚wvo‰ƒ„I‰Iv‰ƒ‚‰vdoIo€wxƒ‚I•—Ixƒe€xƒI wmvw€wIv‰ƒ‚‰vdoxIuxIxƒƒoI‚ƒeuƒ„ˆIyvo™Ixd™€‰vdoIeood‰I xƒI…d€o„ˆI   qpiaaXgXrieXfW>ciYpdiI I zxxƒ‚{ƒ„I |‚ƒ„ve‰ƒ„I I }~q˜I |ƒ‚eƒo‰‡ƒI }udo‡IedIfuI tdIfuIoo‡Ix€I td‚‚ƒe‰I I oo‡Ix€I„€o‡I „€o‡I}~q˜I }~q˜I }udo‡IedIfuIoo‡Ix€I„€o‡I ‘–rI •I ur”“I }~q˜I }~q˜I †‰ƒI‘I tdIfuIoo‡Ix€I„€o‡I}~q˜I ‘I –tI ut”sI z{ƒ‚™™I|ƒ‚eƒo‰‡ƒI  ur”–I ˆI~uƒIe€‰I{™€ƒIvxI”’——I       ! "#$# %&'( () "01# $234!5 9@AB CDEFG 8DGEH IDIFF 8 DG8G 8IDCH8 PQP 8DGCG DRSE TDRSF 8 DGCG CDEES ABBU IDHHH CDH8E TDFEH 8 DG8R FHGDTTI VWB XTDCFH CDHIF SDRGF 8 DGIT DGGT BY` 8CD8CT TDTR8 RDEHF 8 DGCF 8HRRCHDICT P@WB FDF88 RDTHR RDIET 8 DGS8 CG8TFDRHH 9ab` EDCTH SD8C8 TDRGF 8 DGCG 8R8FDHHE !cdR TD8T8 CDGRC IDSIR 8 DG8C 8ECDISI "6738& eBf 8RDHCR IDSFI TDSEC 8 DGCG CERGFGCDRSH PQag XDSFC 8DS8G DGFG 8 DEIT DIET b!fQ CDGIT 8IHGIDTES DGGG 8 8DGGG EDHHS 9Qhh XRDIFH CDCHF RDC8C 8 DGRG DGGF PdQ D8I8 DI8T DGIF 8 DEFS 8D8ET `"B 8D8HI SDIFS D8GS 8 DERH SDCEC b!hh RDHIR SDSIH CDGHI 8 D8RF 8CFDTRS Pipq6&p6 XS8DIFI 88DCTH EDFCE 8 DGGT DGGG &#V&r0&s'74q57p67r7(ipq6738t9@ABDPQPDABBUDVWBDBY`DP@WBD9ab`D!cdRDeBfDPQagDb!fQD 9QhhDPdQD`"BDb!hh#          !"#$%&"' (#)01&2 3 45678595@ABCADEFG9HIPQ4R7S4HTAUS4VSFPWXFYB`F6B7YaQRSX5bRc defghipGrsptpGuvGwuxsyG€usvvggsftpR R ƒ„…†‡ˆ‰‘’R “”R •…–—R •˜’™R defgdhiR deR gjjjR •˜’™RdR klmnoR defgdhiR deR gjjjR pm“’lR defgdhiR deR gjjjR •˜’™R gjjjR dR dgjjjR •˜’™RhR klmnoR defgdhiR dqR gjjjR pm“’lR defgdhiR dqR gjjjR •˜’™R †gjrjR dR grshR •˜’™RiR klmnoR defgjeiR diR gjjjR pm“’lR defgjeiR diR gjjjR •˜’™R †gjfjR dR gtjrR •˜’™RqR klmnoR deegssiR dhR gjjjR pm“’lR deegssiR dhR gjjjR •˜’™R †gjrdR dR grtsR •˜’™ReR klmnoR deegshhR ddR gjjjR pm“’lR deegshhR ddR gjjjR •˜’™R †qgjfeR dR gjqqR •˜’™RfR klmnoR dedgterR djR gjjjR pm“’lR dedgterR djR gjjjR •˜’™R †igjfhR dR gjtjR •˜’™RrR klmnoR dqtgrsfR sR gjjjR pm“’lR dqtgrsfR sR gjjjR —RuRv’–˜…w’Rƒ„…†‡ˆ‰‘’‡Rwl‰’R…v“…n˜’‡R˜„˜R˜„’Rƒ„…†‡ˆ‰‘’‡Rwl‰’R„‡R “’n‘’‡’“R”‘mxR˜„’R™‘’w…m‰‡R‡˜’™—R wuxsyGyieez{|R •˜’™R †hR}m–Rl…o’l…„mm“R ƒm~RR•v’llR€R•ˆ‰‘’R –’lo’‘o’R€R•ˆ‰‘’R dR htgqrfR getqR gsjeR hR htgqrf‚R getqR gsjeR iR htgeqe‚R getqR gsjqR qR htgfje‚R getqR gsjqR eR htgfrf‚R getqR gsjqR fR ihgrqdnR gerqR gttsR rR iegtjinR gefrR gtrtR —Rƒ‡˜…x˜…mvR˜’‘x…v˜’“R˜R…˜’‘˜…mvRv‰x‚’‘RhjR‚’n‰‡’Rx~…x‰xR…˜’‘˜…mv‡R„‡R ‚’’vR‘’n„’“—R„…vlR‡ml‰˜…mvRnvvm˜R‚’R”m‰v“—R ‚—Rƒ‡˜…x˜…mvR˜’‘x…v˜’“R˜R…˜’‘˜…mvRv‰x‚’‘RddR‚’n‰‡’R™‘x’˜’‘R’‡˜…x˜’‡R n„v–’“R‚…Rl’‡‡R˜„vRgjjd—R n—Rƒ‡˜…x˜…mvR˜’‘x…v˜’“R˜R…˜’‘˜…mvRv‰x‚’‘RdjR‚’n‰‡’R™‘x’˜’‘R’‡˜…x˜’‡R n„v–’“R‚…Rl’‡‡R˜„vRgjjd—R    !"#$"% &#"%'()"% 0123 &"#("4)56" 09846(8@95 78@954546!A 78##"() 4546!A%A46 %A460123 0123 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CD 78@954546!A%A460123 D EQ HQIR $"#5SS&"#("4)56"  HFIE 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CG 78@954546!A%A460123 D EQ HQIR $"#5SS&"#("4)56"  HFIE 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CE 78@954546!A%A460123 D EQ HQIR $"#5SS&"#("4)56"  HFIE 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CR 78@954546!A%A460123 D EQ HQIR $"#5SS&"#("4)56"  HFIE 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CT 78@954546!A%A460123 D EQ HQIR $"#5SS&"#("4)56"  HFIE 09846(8@954546!A%A460123 DEF G HFIP 0123 B)"CP 78@954546!A%A460123 E ET HGID $"#5SS&"#("4)56"  HQIG 09846(8@954546!A%A460123 DEQ E HQIH 0123 B)"CQ 78@954546!A%A460123 R ER FHIT $"#5SS&"#("4)56"  HPID 5U19"(A)$5SA"'!ITVV        " #$%$ &'() )0 #12$ %345"6 @ABC DEFGH 9EHFI PEPGG 9 EH9H 9PEDI9 QRQ 9EHDH ESTF UESTG 9 EHDH DEFFT BCCV PEIII DEI9F UEGFI 9 EH9S GIHEUUP WXC YUEDGI DEIPG TESHG 9 EHPU EHHU C`a 9DE9DU UEUS9 SEFIG 9 EHDG 9ISSDIEPDU QAXC GEG99 SEUIS SEPFU 9 EHT9 DH9UGESII @bca FEDUI TE9D9 UESHG 9 EHDH 9S9GEIIF "deS UE9U9 DEHSD PETPS 9 EH9D 9FDEPTP #7849' fCg 9SEIDS PETGP UETFD 9 EHDH DFSHGHDESTI QRbh YETGD 9ET9H EHGH 9 EFPU EPFU c"gR DEHPU 9PIHPEUFT EHHH 9 9EHHH FEIIT @Rii YSEPGI DEDIG SED9D 9 EHSH EHHG QeR E9P9 EP9U EHPG 9 EFGT 9E9FU a#C 9E9IP TEPGT E9HT 9 EFSI TEDFD c"ii SEIPS TETPI DEHIP 9 E9SG 9DGEUST Qpqr7'q7 YT9EPGP 99EDUI FEGDF 9 EHHU EHHH @ABC DEFGH 9EHFI PEPGG 9 EH9H 9PEDI9 QRQ 9EHDH ESTF UESTG 9 EHDH DEFFT BCCV PEIII DEI9F UEGFI 9 EH9S GIHEUUP WXC YUEDGI DEIPG TESHG 9 EHPU EHHU C`a 9DE9DU UEUS9 SEFIG 9 EHDG 9ISSDIEFUF QAXC GEG99 SEUIS SEPFU 9 EHT9 DH9UGEUHD @bca FEDUI TE9D9 UESHG 9 EHDH 9S9GEIII #784D' "deS UE9U9 DEHSD PETPS 9 EH9D 9FDEPTP fCg 9SEIDS PETGP UETFD 9 EHDH DFSHGHUEHP9 QRbh YETGD 9ET9H EHGH 9 EFPU EPFU @Rii YSEPGI DEDIG SED9D 9 EHSH EHHG QeR E9P9 EP9U EHPG 9 EFGT 9E9FU a#C 9E9IP TEPGT E9HT 9 EFSI TEDFD c"ii SEIPS TETPI DEHIP 9 E9SG 9DGEUST Qpqr7'q7 YT9EPGP 99EDUI FEGDF 9 EHHU EHHH @ABC DEIDF 9EHGU PEPPG 9 EH9H 9PEIGP QRQ 9EHPD ESDD PETSI 9 EH9D DEIGS BCCV PEGUG DEIFU UEIUG 9 EH9U 9HUDE9IT WXC YUESHD DEGUP TETSH 9 EHPI EHHU #784T' C`a 9DEDFS UEUGH SEID9 9 EHDI D9SHFPEDUS QAXC 9HEHH9 SEUGU SEFTF 9 EHTH DDHUIEHPU @bca FEUSG TEHPU PEHPF 9 EH9S 9IGGEFUG "deS UE9UU DEHUD PETHF 9 EH9D 9FTEDTT fCg 9SEITH PEDIG UEUUG 9 EH9I DFUPUG9EUDS     !! " "  #$%    &'!!    ()012)1    56%    " "   6%%7  "  " 89% "" "   %@# " "  " 59% " "  $134"2 &#    'AB"  "  C%D "   !! " "  #$% "   &'!!  "  ()012)1 "   56%     " "  6%%7   " 89% " "  " %@# " "  " 2 $134 59% "" "  " &#   " 'AB"   " C%D " "  " !! " "  &'!! " ""  ()012)1  "  56% "   "  "   6%%7   " 89%  " " %@#  "  " $1342 59% " "  " &#   "" 'AB"  "  " C%D ""   !! "" "   ()012)1 "" " "    ! " !#$ $ ##% & '( )0) !!( "%1 & !"" $ #11 $ !# 2 345 " &(" & %(# $ #1# ""# %$ 67 8! %" " '%1 1 '%& $ #&( ##& 9@ 5 1 &&% & '#% $ #"' $($# '"%  )7 A5 " 1 # & '& $ #"' $'& 1 ( BC@ DEF $ !#! 1%1 $ ## !( &$ GHI& 3DAA $ !"' ! #$! $ #"! 1# %1" PQ 54 1 !&$ & #(( $ #&1 $"(' && )RSTS 8$ #& & ("' $" (# $ ### ### U6VWXY`TaSVbRST$c )0) 2 67 9@ )7 BC@ GHI& PQ )0Bd CGQ0 0ee )I0 @ CGeeU BghipBqrstiuvBwB BBBBBBBBBBBBBxy€‚ƒ„U†‚‡ˆ‰€U‘„U’‚„“”•„U’‚‡yy“–“•“€U BBBBB—˜™BdBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dB BBBBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB BBBBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB fBBBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB gBBBB—h™BdiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dB jBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB kBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB lBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB jBBBBBm™BdiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dB nBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB oBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB pBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB BBBBBBq™BdiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dB BBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eB BBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB oeB BBBBBBBBBeiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB oeB ruistuhisBvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvv vvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvvB BBruwtvBBB™BBBBBBBx—BBBBBBBBxhBBBBBBBBxyBBBBBBBBxqBBBBBBBBxzBBBBBBBBx˜BBBBBBBB xwBBBBBBBBxmBBBBBBBBx{BBBBBBBBB—B BB|uwrpvBB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooB BBBruistuhisBruwt}tt~thBt€BwB‚istiu€ƒtpBwuBowB„ƒ}Bq}q…B€rBsrq…Bi†n‡B BBBBBBBBBB†ƒiBorhBˆ}~riBt€Bxz™B BBBBBBBBBBgstw~€vBiBvBiƒwq…BuwB„ƒ}Bq}q…B€rBsrq…Bi†n‡B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBoBvBowB„ƒ}Bq}q…B€rBsrq…Bi†n‡B BBBBBBBBBBj}uƒBgstw~Bgipui€iqh€B—™Bo}€i€‰B  !" #$%&"&'( )"0' 1234 56789@AB+@8DB@+9EF8+DBG+HBIPA+QR++ STUVWXVUVY`=bYWYVcYVdcA fghipqrstuAvwxsqA fghipqrstuAvwxsqAyqu€AhiA‚ƒqiqg„…€A†ƒ€‡uA ˆAh‰A†ƒ€‡uA ‘’“A ‘’’A ‘A  ”YT•–—˜YWU=bYWYVcYVdcA A ‚rqw€A™€qiA ‚rqw€Aeqg„qir€A fhgg€rƒ€A†ƒ€‡f ‚hiqg€A fghipqrstuA †ƒ€‡uA „‰A†ƒ€‡A „‰A†ƒ€‡Ad€w€ƒ€A ghƒqwA ™iwƒ„xw€A vwxsqA„‰A†ƒ€‡A d€w€ƒ€A fhgg€wqƒ„hiA fhgg€wqƒ„hiA d€w€ƒ€A jklfˆminiAworA p“p“A lq‘p’A qrlA ’’qA ‘prA jkpfgisiAƒstA p“u‘A lqvupA r’vA ruvA ‘lqA jk“fw„qiAwxiA ppvyA lrqppA qrvA ’’“A ‘prA jk’fgszimAƒ„iA pp‘lA lvuruA ’ppA “puA ‘’pA jkqf™{rAƒ„|iA p’’lA l’vppA rqyA q’lA ‘l“A jkrf}k~~A p“y’A lqq‘uA qvlA ’“uA ‘pqA jkvf‚ˆyA pp‘qA lrl’rA q‘pA ’v’A ‘p“A jk‘f}gdˆA p“qrA lr“lyA rlqA ’‘yA ‘plA     ! "# 2345673 83393 9 @43A 83393 9 94 B 499C 83HI $%&'%()01 FVf RS0T1 UV&&0)S0WRS0TX U&V(a%)bc1d`eb% U&V(a%)bc1 8D55A P4Q3 YVS%`UV&&0`%S'V( 'fRS0Tg0`0S0W d`eb% RS0T1 EFG FhXi'(b(pb'qTiY$Fr stu stvu Fh FhXiy(€(piY$Fr sxu stx suw v x st FhvXi'‚(Sbƒ))„%iY$Fr sxuv su… †$XF‡'Wˆ(p‰hV'b‘(biYFr su…… svw †$ †$Xib’)bSb“‰ib”(pp'%(iYFr v x sxuu sv•u sut• †$vXUbˆ–—‰Yb˜'p'%(iYFr sxvt suv ™hXdˆef(S&ˆe)ge sux su ™hXih(ba’V)’V sxu sw… ™h swx… x x svv ™hvXYbiTjˆef(ebhWˆeqS stvx suv ™hxX$kS&la‡T’e sx• sw… ††X™’(bp'’&„'&V sx sx… †† ††Xm(pWn(p)”(p(pbq stvw st• su• v x suu ††vXi'“TSV’(`'h(Sn) sttv suvt UoXdˆe)b‚sjˆeS&‘(b stwu sx…   Uo UoXi‚bV)b–'“TSV’( sxxw st• sutw v x sx•… UovX™pTapV)bqS`rs(p sx… suvt       !" #$ %&'()0& 1& &2&2  DEFG@EBH9CIP7 T4UV TC9R5Y59B TC9R5 GE@@5C45U3456` Tbc9@5U G@EBH9CIP7 34567 89@A9BC5734567 QRSI9 W5XA94AEB AF3456 89@A9BC5AF aE49R YcR4ASR5 QRSI9AF3456 W5R545U 3456W5R545U GE@@5R94AEB GE@@5R94AEB W5R545U Dd`eABIBfIAg6ea8Dh   ipqr pis pti pii pti Dd`euBvBfea8Dh Dd piw Vt iprr pxt psqi pq ptqs Dd`eAyB4I€CC9ea8Dh  wpxx pw psi pw pixq ‚8`eIƒCI4I„…eI†BffA9BeaDh   ipxx prx pixx pi pw ‚8`D‡AUcBf…dEˆAI‰BIeaDh ‚8 pii psii ip pwx pri prr pitr ‚8`GIc‘…aI’AfA9BeaDh  tprr pww pst ps pi “d`”c•–B4@c•C—S   qpr pwrr pis psw pi “d`e˜BIHƒECƒE “d s pwsx p qprq pii psqi ps pwxq “d`aI™6bc•–BSI˜Uc•g4  qprq psqi pts ps piq “ds`8d4@eH‡6ƒ•  rpx p psr psq pwx ‚‚`eA„64EƒBRA˜B4fC   pq ipxt ptxq pqt pwis ‚‚`gBfUfBfC†BfBfIg   prr tptqs ptrq pqx pws ‚‚`“ƒBIfAƒ@A@E GT‚‚ i pwqq pqtx p tptsr ptt psq pwts GT`”c•CIypbc•4@‰BI  piq tpix ptiw pwx pwtx GT`eyIEˆCIA„64EƒB  pqs tprwt ptx pt pwi GT`“h6HhECIi4RjkBf  sptx iptt pt pr pwiw    !"# $ %&'()01234 567&9@A&BCD&EF6G&HIP&7I@QR&ST& UVW:Y`a:bYcdefddgh:ifhdF qrstuvwxuyuvw€‚sƒFxurt„vuF…†F‡rˆ‰sƒF‘’u“„r”y•F –—˜™F ‘‰‰v…i•Fjhsw‡“„rvuF ™™k–llmF drveueeftFguteF…†F‡‰huvs”seyF ’†F nlF ‡s•F –oooF  ipdYe:qYcrY`sf:tuveYr`faF j…ˆ‰…ƒuƒeF wƒsesrFxsuƒyr„utF xievr”es…ƒF‡„ˆtF…†F‡“„rvu’Fz…r’sƒtF g…erF {F…†F|rvsrƒ”uF j„ˆ„resyuF{F g…erF {F…†F|rvsrƒ”uF j„ˆ„resyuF{F mF ™–—˜}F ˜o–m—lF ˜o–m—lF ™–—˜}F ˜o–m—lF ˜o–m—lF nF –kn˜F mm–˜~—F ˜k–—}˜F  ™F –lnkF mo–™˜—F —o–monF  }F –—˜˜F k–}}mF —k–˜}™F  ˜F –~}oF l–oooF l—–˜}™F  ~F –}—kF ˜–kknF k™–˜™˜F  —F –nk˜F ™–~koF k—–nn˜F  lF –nnnF n–——˜F moo–oooF  xievr”es…ƒFxueh…’F€vsƒ”s‰rFj…ˆ‰…ƒuƒeF‘ƒrytst•F  pdYdfa: ‚pƒvp`f`d: VYdcruYF r•F€ƒyF…ƒuF ”…ˆ‰…ƒuƒeF„rtF uievr”eu’•FghuF t…„es…ƒF”rƒƒ…eF …uFv…ereu’•F &&  !"# $%&()01(234533678573' @ABCDEFGDHDEFIPQBR'GDACSED'TU'VAWXPBRY'`aDbSAcHd' efgh' `XXETtd'usBFVbSAED' hvwegxx' iAEpPDppqC'rDCp'TU'VXsDEBcBpH' aU' y€w' VBYd' ewww' ‚3(350ƒ‚„…‚)5)3%(32†‡(' ' uTWXTRDRp' y' €' g' v' ˆˆyF‰Rs'YB'E‘B'ET' e’“x'' ' ' ˆˆ€F”RY'a•RY'c–RY'RYs—' ex€w'' ' ' uVgF‰˜W'™˜T'csdp'PefRY' exwf'' ' ' ˆˆgF@BgW'pTR'PBhR'p•c' exwv'' ' ' uV€F@i'sTjcs'QBgW'pTR' eh’h'' ' ' uVyFkSH'csie'bSH'pElRs' ehhf'' ' ' ‰mgFrsnW'bSHoR'Xsh'aSH—p' ' e’fw'' ' ‰myFkSHoR'pESH'cpX' ' e’’€'' ' ‰m€F@hRs'™T'cT' ' exh“'' ' ‰mvFqr'pEs'™t'WH' ' eh€x'' ' umyF@BRs'RYsB—W'@rqui' ' ' efwv'' umgF@BiR'psvc'c‘A'@rqui' ' ' e’vg'' um€F@w'RxRY'@rqui' ' ' ex€€'' ˆqgFusS'Qyzrs{B'YBAR'@rui' ' ' ' efg€' ˆq€F@scs'psgz@s–RY'YBAR'@rui' ' ' ' e’xy' ˆqyFutB'aSRYzmTjB'slRs'@rui' ' ' ' ehy“' |tpEAcpBTR'GDpsTa}'ˆEBRcBXAP'uTWXTRDRp'`RAPHCBCd'' '~TpApBTR'GDpsTa}'qAEBWAt'Bps'@ABCDE'uTEWAPB€ApBTRd' Ad'~TpApBTR'cTRDEYDa'BR'h'BpDEApBTRCd' '    !"#$"%&%' (%)')012)3&%4015&6 27'809')"%@5#6"A@B508&CD"0C)%36 E"'0')"%@5#6"A@B508&CD"0C)%36 F"'01 G"AH08)0%9& !5#510')4&G F"'01 G"AH08)0%9& !5#510')4&G F"'01 G"AH08)0%9& !5#510')4&G I PQRST UUQVWW UUQVWW PQRST UUQVWW UUQVWW RQXWP ISQWVU ISQWVU R IQWTW XQRII WRQRPP IQWTW XQRII WRQRPP RQUVU IWQUXI URQTXW U IQRTR TQXPI PVQRVY IQRTR TQXPI PVQRVY RQVRI IRQYUU WPQWRT W IQIIR YQXPR PTQIPS IQIIR YQXPR PTQIPS IQSTT IIQTUI PTQIPS P QXVS PQYTS YRQSUY   Y QSYR PQUSY YSQRRR   T QTUY WQYVR TRQSRW   S QYXP WQUWI TTQIYY   X QYIW UQSUY SIQVVR   IV QPPX UQWXR SWQWXW   II QPPR UQWPR STQXWY   IR QWTS RQXST XVQXUU   IU QWYI RQSTS XUQSIR   IW QUSI RQUTX XYQIXI   IP QUPI RQIXU XSQUSW   IY QRPX IQYIY IVVQVVV   27'809')"%`&'a"Cbc8)%9)$01!"#$"%&%'d%01e6)6f    !"#$%&'"()0 1 ()023#4567 89@@ABCDE9FG0 0 IPQR0 ST0 RU0 VWSS0 XU0 YU0 S`abcde0Vdbb`faghde0 i0 pqrr0 psttu0 pvwxuu0 ptyvuu0 pxtiuu0 IP0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 0 p†rq0 pqis0 pqqq0 pqqq0 pqqq0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 S`abcde0Vdbb`faghde0 pqrr0 i0 pqqq0 pqqq0 pqqq0 pv†wuu0 ST0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 p†rq0 0 ipqqq0 ipqqq0 ipqqq0 pqqr0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 S`abcde0Vdbb`faghde0 psttu0 pqqq0 i0 pqqq0 pqqq0 pvvsuu0 RU0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 pqis0 ipqqq0 0 ipqqq0 ipqqq0 pqqq0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 S`abcde0Vdbb`faghde0 pvwxuu0 pqqq0 pqqq0 i0 pqqq0 p†rwuu0 VWSS0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 pqqq0 ipqqq0 ipqqq0 0 ipqqq0 pqqq0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 S`abcde0Vdbb`faghde0 ptyvuu0 pqqq0 pqqq0 pqqq0 i0 pvvwuu0 XU0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 pqqq0 ipqqq0 ipqqq0 ipqqq0 0 pqqq0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 S`abcde0Vdbb`faghde0 pxtiuu0 pv†wuu0 pvvsuu0 p†rwuu0 pvvwuu0 i0 YU0 Wh€0‚sƒgahf`„…0 pqqq0 pqqr0 pqqq0 pqqq0 pqqq0 0 R0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 iir0 u0Vdbb`faghde0hc0ch€eh‡hˆaeg0ag0g‰`0qqv0f``f0‚sƒgahf`„…0 uu0Vdbb`faghde0hc0ch€eh‡hˆaeg0ag0g‰`0qqi0f``f0‚sƒgahf`„…0   !"#$% &'($)0 !1!1$%$&'($2 3456678759@AB+ DEFGH+ IPQRSPFSTFUVGF+WEGXXUYUGPRQ+ `RSPFSTFUVGF+ R+ `Uab+ cdefg+WEPXUFGPYG+hPRGTiSH+XET+p+ WEHHUPGSTURq+`RSRUQRUYQ+ WEGXXUYUGPRQ+ p+ `RFb+rTTET+ pGRS+ sEtGT+pEuPF+ IvvGT+pEuPF+ wEHGTSPYG+ xhy+  WEPQRSPR‚+ ƒe„dd+ e€…c+ ƒ†e„„c+ efff+ ƒ€effc+ ƒe†f€+ W`‡‡+ eˆcd+ ef„€+ eˆcd+ ‰efc‰+ efff+ e†…†+ e„€„+ ed„+ €e……c+ ‘s+ edˆ+ efd†+ edˆ+ ˆe………+ efff+ e€ˆc+ e†„f+ e…†c+ €e†d†+ €+ ’s+ ec€+ efˆc+ ec€+ „eff+ efff+ e€cd+ e†‰…+ e‰cf+ €e€†+ ‡x+ ed„+ efˆ„+ ed„+ ded‰†+ efff+ e€„d+ e†ˆ…+ ecc„+ €effˆ+ ”•–”—•— “D+ e„…+ ef…f+ e„€+ †e…cd+ efff+ e€…+ eˆf„+ + + + + + + + + + + Sb+˜GvGPFGPR+xSTUS™HGd+es+    !"#$% &'() 01   234567839@ABCDE  234567FACEDGHIHHGA@        !"#$%&'()0123456789 @ABCDE.GHIP.Q. RSTUVWXYW`abWXcadWbefgbhipqgfb`abrsfftYfsfuvpTwcxyWb€adWTaxyWab babWyTfb`abgb‚ƒW„…adu†arc‡WˆTab‰‚YabgdTsVusWxTwfWbefbTwafsffbfa‘adg abTwVx’g“c”WXabadbTwix’ftYfsfib•ad–Ya—–…ib˜agWb™V„dabfsfˆeW“c†„sab dTsWf–gaWX‚adxy–gaad‚yTf€adW”h RSTUVu‚sWxTwffb‡ibyaba…T“c”g“c”„dab“c”fbeftYfsfib•ad–YaWX‚ad f€adW”h Rijx‡ag„sabdTsW`abbTwcpefxybTwc“c†ftYbwWbvadSklmg„jYXYab˜a rnWxoWbefWXƒadgW`abYaW‚yaxybTwc“c†WX‚adb‚ƒW…adu†arc‡WˆTab‰‚YabftY p€adW”fqadabrabsadXtTX‚WToV™ahteYxy‚ˆeW“c†g„sabdTsxyˆeWpc˜agrc‡W absaddT†TibsiˆdiWbuTxyWb`fbbhivh wABCDE.GHIP.xyGz{|.}~€.B~€.‚ƒDE.„D.…. Sklmpy–…ib˜aWXcaddTYaˆb€adf†“c”oa“c”eW„dabb‚‡frˆibƒWVyfb‰ WTeabyabˆTUVWXYˆTUVu‚sWgrsfab˜ag„TocWXYgWVbTUcgabŠfab‹xyp˜i–Tga–†aˆbT f†uefvb‚‡fuYTibƒV„vTxŒTpmplibŽarj‹adfsat„UWXabpgamYaiad TsV„vff€adW”“c”eW„dabgrˆpqh SklmWTeabyabˆTUVu‚sWW‡Wf†b‚ƒW„…adftYibŽarj‹adu†arc‡Wfsatg„TUa bababj‘ RSTUVWXYdTuXYxy‚gWbuTdTYapyVxTwfadb‰ad’TftYpmplxyu“WTeabyab abŠfab‹b‚‡fp˜i–Tga–†arsfab˜auexTwfh RSTUVWXYdTsVusWxyxTwfWbefbTwaa…T“c”f€adW”„vTxŒTpmplibŽa rr‹adfsat”x`‰’abr“c•as‚gdT•”gb–WWbcvfˆb€ad„–ada’T“c”„dabhhh—aecuYT ibƒVWbabŠfab‹b‚‡fWTeabyabp˜i–Tga–†ah RSTUVWXYdTsVusWxyWTeabyabp˜i–Tga–†arsfab˜aˆbTVs”V†f–dbr˜bY” adfadb‚ƒW„…ad“csWbuTdTYafb‚ibniWX‚ad“csWXabpyVxTwfh™TocWXYadc”ga abŽa‰ša„eauexTwfWXgahSTUVWXYdTsVusWxTwfuˆ‰’adx˜WW›ib’Wœadgf€adf’ ‰’adf’gadc”gax˜WpTwcftYibŽar›‹adfsatf†„–adWb‚”gcf•cftYf€adW”bY” ˆb€ad”x`‰’ab›x˜WW›uˆ‰’adˆb€adbeWgf€adf’‰’adf’uˆ‰’adˆb€ad„–adV’f „`fb‰ša„eab›bžadb‚‡fdT†VWcTWbŸ x˜WWjib’Wœadgf€adf’‰’adf’gadc”ga pTwcfb`abgib’xW–žpcadWcadhhh—h lecuYTibƒVWbWTeabyabp˜i–Tga–†arsfab˜auexTwfh  !"#$%&' ()012345 60748)9@A' B 41C#1DCE FG BHIP)Q20C R(H ES!T' A)5!)FES!TC!UE V8W1 X V8Y0)D ((X`81)' 606CW1R0CW1R(aCW1R bT6CBcdC9@ACE efCW1Rb2#1D6g(X YV8W1 (0W1Rb2#1D&h' ipqrstKvwxyK€Kv‚ƒ„K…†‡ˆKq†‰ˆK‘stK…’sK“”•ˆK–stK —˜G™V6ES!T1 YdeW1RW1R0(a f#g!X6g 06Y Y C#TC(1 Cb1Ch%6VT!E8E2Y e) f !X()Fd"8!"#4%)(bV8G BH IP)dRW1R0(aC#gVi' —˜G™06Y D2 X(S& !"#4%2#1D)C (b4j k 6 Ck V6gl& d"8!" #4%)6m06h% fVT!E8E2#T' SW1RdR()Fd"8 !"#4%)n4W1o CoRCp1)Yd(plW1R(aqr01 !Xbh% f06VT!E8E2' 606VT!E8E2#TYReEa4 R s X(SW1k !t! W1bV6'P1 1R8 "eu(08' ge`T4!`vCd`e``C1R8T V1& !"#$%)e(pf R81o1& dR RYdn4T4g e`Yd0Cd`e``ge`Yd(p`(weu(04x f 21HyzT4!`vCd`e``C1R8V1wC!`{ExV1 1'''r' ˜01 !Xb06VT!E8E2#T'  !"#4%)'  !"##$%&'#! ()#0123 4!567859@$@$ABC4D#E@A6F#5G D $#9HIP3 2"IAB@9HIP5IQ#9R(ST$&R(U#8 TV(3 $@A)&A%%5A)&)@SG5SGW5SG XAP%54Y`501259 $ab5SG X78A%@cT$U@R(S SG X78#d3 ef#ghipqHstuHvwsxHy€qH‚ƒHs„H…x†qH‡ˆ‰‚Hqx…H‘x’ˆH“qu”H•–—H˜™d  H  !"#$%& '()01234567891@AB6789C)D1EF931GHI46HP451H81DQH@R7H)012345 45H7SGTUB2VWQ1HXQH7S41HVR45Y`ab44Hc92d9ed)QH)H)012345QfAghG2)F4 A41)F4BH7S`i`dTFep4Tq45rg@)454s9tuvBH)012345wxy€2VWQ1HXQH7S41@b4 QC‚2ƒ4HHV„45TF6789C)D1@f7@)r€A4wxy€2…GHD1H7S4TFQd4HeD)QDQCA7C†1B @f7@)TF1HVR45Y`ab4@FC)D1QDQi`a1@‡4H674Hˆ)A4HTFH)01234545H7SGTUB4b`@A QDQ2D4H57D23QEhGB6HDQHi`A4B67‰445HƒQd4HeD)GH4545‘A@f7@)B67‰445Hƒ28 H)F41H7S4QDQH)012345QfAghG2)F41H’)HV„45A41)F4TFH7S`i`dH4r “”•–a˜™deafghia–jkalmkankdaopqnadriastuvw €A4wxy€2…1‡9H78`QDQi`a2ƒ4HTFQHx4HCDQHV`2…7QfAyHF4V„QT„7QDQ ˆXD4BEy4HTXQ9„7z6H{7yP4545H7SG|B2}451HR7H~1@WYaˆX45i`aQH‰6789C)D1 QH)QDQ€P451a9„71HF4HEhGr()01234567891@AB6789C)D1QfA€A4107QDQ€P451a 1HF4HT7b41@)45ghG2)F41hG1@`45TF)QDQ437ˆ`45ww789C)D1T7SQeA4HF4HTF 1HXQH7S4QDQi`aQH‰Bi`a1@‡4H45H7SGTUT7SQ1`41HfGHDGE`h1B27p`ESTFQDQi`a 2ƒ4H1HXQH7S4QH‰23eD)QD)T„71hG2)F41x4HH‡4Hi`d4E‚r1F7QHx4H107QDQ24Tƒr ƒ„16HDQB€A4wxy€6‰1HWGT„7e3GHh4YaˆX4567891@AH)012345YaˆX45Q ed4107QDQˆXD42A451@7846HA7B2d9ed)H)012345YaˆX45Qed41HXQH7S4GH… HWGT„7QDQi`a2ƒ4HTF2d9ed)TpQH†1EVW45r‡`Ai`D1@‡4H6789C)D1B€A4wxy€ 4Hh41H†a6HP45Q†@f7@)2D45681@)45HS1H{45i`a1@‡4Hi`d4E‚QfA1hG2)F4Qˆ45 4HVT7SQ1`41HfGHDGE`h1B27p`ESTFi`a2ƒ4HQfAQDQQD4H4TF24TƒE7b4i`A4r €DQ6‰H)0QHHF4H23454Hc9H)F41H7S4HS1H{456789C)D11H’)6H`a‰445HƒQfA €A4wxy€Qˆ452A452VWQQDQ6H{727p`HF4H1@)451hG2)F41@7846HA72Ia2f ()012345QfAQDQ€P451a1HF4HT7b41@)454s9tuv1‘H)012345Cd4Y`†1 1@XQ17‰G2‰4QDQH)01234557D417‰G2p`Th4HF4H1{1TF2VWQ6789C)D1QH„1QH‰wH)01 23Š‹ŒŽŒXŠ‹Œ‘Œ’dŠŒ2p“Œ2VW‘Œ”•X‘Œ•–SŠŒ2—Š‹Œ˜‰Œ•™0‘•šŒ‘›Œœ31C{CA7GH094H 9žQ23d4HHV‚456HP452D456845`}4Q`4545`ab4Th1E7S`BTh11VE`P42VWQ2d9 ed)TF2D4H57DEF57D1{11@b41Hƒ1@VR45€€g€QfAQDQQP451a2VWQEhG6HP45QHžA 2X45QDQCA7C†11@Ÿ45a‰`r  ¡¢ga¡£¤a–¡¥la¡g¦da €A4wxy€GH{7HWGT„7QDQ€P451a1HF4HT7b4BGH45eA46HDQ1@7846HA7 1HXQH7S4QDQi`a1@‡4H4Hc9445QA)TA71@i`a1@‡4Hwxy€107QDQ24TƒšŒ§•{–Œ•W§Œ T„7¨H456‰1)D4QDQ€P451aTF€A4gF7QHx4H1@7846HA7GHI49p96‰1)D4HWG4H†1 TFi`d41@ƒ437e34Hc92d9ed)1x4HQHx4HYDQB6ƒG1HR7QfA€€g€HWG4H†1TFQDQ eD)QD)i`d41@ƒTF1x4H1H{454H†1HS1H{456‰1)D41)F4ghG2)F4r€b4Q04H2†B€A4   !"#$%&'(')" !"#01234 !"#5#6(#7238"9@9ABCD05E# '8FG9 0E@% 3H#DIPIQR3STEU'#VW !"# $%&'!X44"G9#9 #"E#6%YU9 !"#DIPI0`9Y&'& 'a #1234 !"#DIPIQ A1%3&5 19b cdeBghipqB P9r"stu0DABCDG9'# E Evw9S1359# )$9xP&'55#G9S5 HQI#)$9xIG9S9 r"stu(338x23Sx'#'%3&0y (3%5C923S1xy) $ €9IG9Q cdpBp‚ƒ„qB y!G99…989F 32349234G9S0DABCD 1 9#G9S5 H5 #23S1†8S‡9@9 !"$ X$ !4"X4#)$9 32340VWˆ% H‰x9@5)05 X$ "#S8Ev3SH"G!#'9Y 9'# !xP&'50H" 5v%5 9 H"‘# 19xDABCD) #D HX4%5" ‰!Q cdBƒ’“”ƒB”•p‚B–—”Beƒ˜”Bƒ—pBp™dBefghb Ci" @"‰ H3r"stj0DABCDY'Yk9Y 9) $9lr9 "‰YU'8G9YE3b mnH1)E#†o) …9G9S5 Hl1$ !" 5 !"$†360 …9$ ‡39%5" ‰!Q mI&'&Ya9†3SH#k10FE#p#'%3&X5i" 1 9#'‡‰909 4" !3q9x 9 r stuvwxyz{|}z~|}z€‚xuzxƒ„xz…†‡ˆ‰zŠ‹xuzŒz~zŽ€xzŽz‘}’xz“”•z–€|—˜   !"#$% &'())))0123)))))))456%89%@A% BCDEF/HCIP/QRST#'UV/ WXYW`abWXXcdWefgWhXbWiWeXpqWXrstuvhpwx`y€WWp‚ `ƒyWe„yvWXWeXpq…`X†…‡pq`Wvx ˆ‰‘’%“’”%•–—%˜—™‘%“de%˜”e‘’%‘f’—™gh% ijk lDmD/SCDnF/ opq2) rsst3u%pvts1%wxrsvy%2s1zsx{|y!s}~s1xtx$xv€xv‚xt ƒ"tss1rvs !s„s1rs…xt†‚%"$ss‡ˆ‡T†o0‰V%Š"s1x$xƒ"tss1r %‹Œr%0t‚ opxs#w1Žvxts1‘‰2%Š"s1|rx%’‚‚‡%#'%ps1%sx“ˆ!s|yƒ"ts s1r|2"”%v‡s1†o0‰%Š"s1ƒ"tss1rxts1‘‰2v•x|•x"s1zsx{ %Š!q–xts1‘‰2x—s1x$x%Š!q– $x#˜v}™x%šs1™u›s%œx%Šzss ‚y‚x3zsƒ•s1†%!%v}™xxž#Ÿƒ•s1x"‚•xvœxs1zsx{ "t x¡#˜ ps1x¢ˆ£%x{s‡ƒs1s2"v}™x%Šœxƒs%Šwx%uvœxƒts‚2 ps1v}™x#ws£%%Šœ xts1‘‰2 &w1Žvxts1‘‰2q2x“#~ts%Š s1v%$x1!"2s%2ss1zsx{ ¤jk ¥R¥/¦§¥/¦D¨©//¥ªi/«Pi¬C/¬lCDnB/ %­‘f®¯%°6—%±²‘f%•—³‘%°”%g’´‘%“²‘%µ¶9‘f%’”·“%µ¸“’%°”%±¹e%“’º‘%g’»%’¼g%‘’½µ%°¾—% •·“%•—¿À%˜”e‘’%‘f’—™g%“de%­‘f®¯%µ¶”‘f%ÀÁ—%°½‘%•³%8e6 TÃxŽ(0…s1x›x¢ƒ£Äs1‘‰2|qÅs1xžqwtx s}“s1$sV ¥ÆÇ/ÈÉ`ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÌÕÔÌÖ×ØÙÚÛÜÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÕáÞâÖßã‚äÕåÉ ÚæÚã`çÖßèäÐÍéÖêèëìÖ‚t`tíÏäîîîîææîîæÖßÊïÖèðñòÖß Úæã„ÌÞÖÊèÊÒèÊÒóÖÕáÞÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàêèÊËÌ‚t`tíÏäîîîîÖßÊïÖèðñòÖß ¥ÆÇ/ôÉõÎÕöÖßè÷ÕÌÖÕáÞÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÕáÞâÖßã‚äÏäÉîîîîîîæ ¥ÆÇ/øÉÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÕáÞâÖßã‚äèÊÞØßÐÞÍéÖùÒúèûÐÖÊÝÌÞÖÊÓÞÌÖÊÐìÒûÊüÒãßÐÞÐñÌýÖ èëÌÖßÕÊÒþÐßÐÔèëÿÖßäÖÊèÊàê1‚ ›(†t€s13rs1ts13rs%‹$s%‹ Ãtxps1›s'íÉîîîîîîææ ¥ÆÇ/ÉÌýÐÊïÖÊÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÕáÞÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÏäÉ Ú„WWêõäÖßÐÞÌÝÿÕÊÕ èÊÉîîææîîîîí ÙÝÌÞÖÊÖßÊÐÑàÕÊÞÖÐìØ÷èêÏÌýÐÊïÖÊÕ èÊÉîîîîîææîææí  !"#!$$%&'(!)$%012 3456$%7#87$9$%@&AB$&'BC&DE1$ F4GHI(P@6$%C&DE1$"#!$$%&'(Q RSH'TU$!V1$T&A$&WBX#$%Y$%TU$`abE!"#!$ $%&'(!)$%012 34c9d&ef F4gefXaHA$ h"#!$$%&'(!)$%017i$p&q05#8rG(I$7s$t$%9u$%C9u$% @6$%2 3456$% F4 7 v"#!$$%&'(!)$%017i$p&wr!$xyy@6$%2 3456$% F4 7 €"#!$$%&'(!)$%017i$p&BGEwX‚$xyy@6$%2 3456$% F4 7 ƒ„SH'$…(†&ET11$%i$@#&WBX#$%Y$%1&`†$!"#!$$%&'(! )$%01‡#0 $tB3FH1ˆˆˆfY ƒƒ'`U$…(†&X†P$%$p$T1"1&p$QX#$%Y$%$%Ei$TU$!"#!$$%&'(! )$%01‡#0 $tB3FH1ˆˆˆfY ƒ‘)$%017$%GT&'&WHI(5’0X#$%"#!$$%&'(@6$%“2 3456$% F4 7 P E&H”$%#r&WH•"#ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ–ˆ ––––––––––ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ–––ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ–––Q ƒ—SH'V$1E†$XT1E†$H•˜(!#X#$% T10!$%&VBCU! "#!$$%&'(!)$%017EwA$B6$TD@W#V$4@&™B#V$41&d$H1ˆˆˆ– ƒefsCG(gEGT1#X9h$%$9d$%#1&X#$%#pCG$%&AEgT1E$%s$% !"#!$$%&'(!)$%01™&'$E! F4SH'%&VXTI9i&Wr$I(@jEX#$%Y$%%&VXTI9&WrBE!T1#$tB 3F!"#!$$%&'(H1ˆˆˆˆ– 4SH'"#!$EV`†$(jBk(lE˜@jEX#$%Y$%%&VXV`†$(jBk(&AE g$tB3F!"#!$$%&'(H1ˆˆˆˆ– ƒ"#!$$%&'(!)$%017`m"g$%"Tg@&™B#V$P@6$%X&A$%"Tg 5’0QC9…E$%˜(ra&Vn$%@&™B#V$EG$7B0&%o@6$%“2    !""#$ %&'"()012)$ 3 456748 92 @ ABC"D 8)EFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHII PQ4ST7VWXY7V`a7Pbc7deYf7eghYi7phcYV7YiVWXq7 Prs7tuG48 92v8@ ABC"C9C)w12)!"x"!E")0 6Cy€xA 0 21‚Bv848 92"ƒ'"„€8)y…†‡ˆG‰‘\“”\•–\—˜™\—d\“e•\fgh\—˜ijk elm7nmos7pq7rstu7rv7swxr7yz{|7pl7{sr{7}t7deYf7u~7€w{s7 P‚7 dsƒ{|7dsƒ{|7„…7 {|smo7 WQ7elm7nmos7pq7rstu7rv7swxr7yz{|7deYf7rxm7€w{s7{|smo7 I† !EA‡ˆ "D‰A)w‡ˆ ‚BŠ‹…!"  )5%&'"(Œ‚B I† B# „A ((‚B  ŽI† C9%(#8Œ#7"&GHH  HHHHHHHHHHIIHHHHHHHHHHHHHII WWQ7elm7nmos7pq7{sr{7}t7pl7‘z7s’{7deYf7u~7€w{s7{|smo7 I† ‹…!")5"C12 021‚B  I† ‹…)53“ ”9'67v8 021‚B  ŽI† •–2)— 6w69"# C4567‚B  ˜I† ‹…!")5 ™9'367"D‡š ‚B  ›I† ‹…!")5"…&47 ‚B  œI† C9%(#8Œ#7"&GHH  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHII pQ47eVYi7eWY7YižŸW7 W¡Y7qVW¢a7 £¤¥¦§¨©ª«¤©¬­«©®¯¤¥©°±²©³«´µ©¶·µ©¸¹©µ±º¤¥©µ«¤©¬»©³¼¤©µ±½¤©£¤¥¦§¨©¾© A¿À"ÁG ‚8' ‚  "D„à AĈ65 "(G #48 92GHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHI Ä58Å"D7€šÁGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHII B021 "(GHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHH ŽA348 w 92A3679"EGHHHHHHHHHHHHH Ã 8 Â65"DÁ9"EGHHHHHHHŒ“' ˜A…#')‡–)C"EG !"(%&'"( CÁÆ"! Ç"1" È(21" ‚ (GŒ7"&GII  !""#$$%&'()0'"12$3"1""4"$5' 6"17089 @ABCDEFGHIDEPQRSTUDVAWXVY`HDFaDbBGXc`VdTecFefghViRVFpDEVYDiqDEFYrD XsTDRtuvYDiTYwxDEbyw€Yb‚XFƒwYrDw€X„………………………………………………… VV   "#$%&'()0123 454674689@4ABC89@DE5FFG8HGIFPPQRFS6TFP8UVWX44AB C89@DE5FFG8HGDYEFS`EBFPFSP8UaDPbac8UDFB@ defghEphqEprpEsqtghEguhvwxEpyE€v‚EƒqrgEg„vE…„†E ‡ˆY ‘'’  “”•– —•˜™™def”•gd™fhijh•˜™gkf•™h•l™jm0nkjojgpjg•qrjsdt“uv™hhwx™ gy™h•˜0–ijjsdt“ufz{™joj|{d™h™h•˜}fh~}•˜fdr “”•j€™i•}g‚jsdƒ™„ufz{™n•˜jf…rh•q0jojfh”™f•™nkgpjg•qrnh•˜0 –ijjsdt“ufz{™|{d™h™h•˜}jsdƒ™„ugq}h†jn†jh{™h•l™jm0‡h•y0fzv–ˆ•jsd ƒ™„uj‰™joj}h•y0fzv–ˆ•Šhoj‹gwŒjf™hŒ}e}hŽ™fjhfzl™}h€™rkrjh0l™|†™ tyf0vfh0gwŒjjh‘’|†™jh{r†jgjh™h•l™jm0Šh{dh“je‹Šh”™j”•–fjm™—•|0™ ™{gwŒjfzjh|)™fzijf•y}egjh|d™hrŠh”™gwŒji™h–ffzjsdƒ™„u ˜i•}g‚jsdƒ™„u–j™x0d™fz“™gqfoj•vh{™fh™h™h•l™jm0 šˆY š›œžŸ$ '¡›"¢£'$&›š› ¤¥¦§¨6©ª«¬­®¯«°±²³´µ¶°·¸¬¹ªº»¼½¾¸CDFHµ¿À¸¬ÁÀ¯¸½¸¬½©Â¼ÃįŸ¬ÆHÇÈ ¡ÉÊËÌÍÎÏÐ¥ÏÑÒÓÔÕÖÐ×Ï"'šÊØÙÚÛÙÏÐÏÜÐÌÝÖ ¡ÞÏÜ %ÙÌ"ÐßÏÜàá âãä C½´¸¬Ã庻¼½¾¸CDFHý«²æ¸µ¿çýèé½´¸¬Ã帽±¸ ®êCDFHý«²æ¸µ¿çýã ë ë ë ãä C½´¸¬Ã庻¼½¾¸CDFH¿©æ¸¬èýìÃå³»µí³»µ®îï ¸½±¸®êµ½êý©Â¸ýðøñ¸¬CDFHµ½«»Ãº©æ¸ýòÃçú» ë ë ë ¼½¾¸ýðøñ¸¬é½çÃã ãä 4庻¼½¾¸CDFHý«²æ¸µ¿çý¹ó©¸½±¸®êý«²æ¸ µ¿çýÃįÁÀ¯¸½¸¬½©Â¼ ë ë ë ôãä 4庻¼½¾¸CDFHý«²æ¸µ¿çý¹ó©µ¿õö¸¬º»¼½¾¸÷Ç ¸½±¸®êÃįÁÀ¯¸½¸¬½©Â¼¹ÇÃçø½±¸®êé½çõ½«æ¸¬ÀÇ© ë ë ë øãä 4庻¼½¾¸CDFHý«²æ¸µ¿çý¹ó©µÀǸº»¸½±¸®ê µ½«æ¸¬ÀÇ© ë ë ë ùãä D¿õú¸¬½û¼é½çÃÈüüüüüüüüüüüüüüãã ë ë ë ¤¥¦§ÙÈýî÷õû¸¬CDcFHöÁÀ¯¸½¸¬½©Â¼ÃįŸ¬ÆHÇ÷ÇÈüüüüã㸬õú©íµ¿À¸¬°å ®îCDcFHµ½«æ¸¬ÀÇ©÷Çüüã㸬õú©ï  !"#$%&'(#)$01234'25''61"23"$789@ A5B23C'(#!"#$%&DDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDE FGHI4P7QRS'21TP7U%&8P25@V!W$X1H'Y$ '`'a$P%&8XWR2b1"X12V%&23"$21%T%&51"cd%e5'W2Vf DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD gh%i5$pI#5QH@8Y2BQq$Xi"r2Q$23"$!"#$%&'(#)$01 stuvFwxy€x‚ƒ‚„…†F‡ˆ‚‰F‚„…‚€ˆ‘’ƒG %V8h9RX69' 23# $%9 'B%2%& “”„•–„G E—5@23pA5B23C23"$X%&'$%98I92—˜™™X1d%V8I"92E   E—5@23pA5B23C23"$X%&'QB87B"A5BTe%&5A5B"r2 Q$'(#!"#$%&   E—5@23pA5B23C23"$X%&'QR#3#A5@b2QC'%bTRS'X1 "r2Q$E   fE—5@23p—˜™™T%eA5#QbQ2%'@X12g8%7r' '(#2Y$2%E   hE—5@23p—˜™™T%eA5#Qb%&5T4'X1%&5A5B'(#'9' "r2Q$X1'Ri$23pE   jE—5@23p—˜™™T%eA5#Qb25H2(9T52PA5@QCP 'gI9'P2(2W'PSQk$E   lE—5@23p—˜™™T%eA5#QbX%&'7B"X&21%IBE   mEn9'7%&9d%V8I"92X%&'24'%&8W'2%e5'%bTRS' '(#!"#$%&   oEn9'7%&9d%V8I"928`'Q2%'@X12g8%7r' '(#&2p$2Y$2%E   qEn9'7%&9d%V8I"922g%&5T4'P%&5A5B'(#'9' "r2Q$X1'Ri$23pE   En9'7%&9d%V8I"92X%&'25H2(9T52PA5%QCP 'gI9'P2(2W'X1SQk$E   En9'7%&9d%V8I"927B"X&21%IBE   nEr s“t“uvwxysuvwtzsuu{uv{ )$01X5%T|$'"7%b28`'QQk$e'(#7B2HQp%X}%8~%Q'Q%V8'(# I#5QH@2r%!"#$%&'(#)$01      ! "# $# % & '  ()02302456789@A B C D E F 9GHIPQ078R9@ 5 5 5 5 5 TUVWXY`abcdefghgihfpqrhshtrcuvhwahfpg 5 5 VWY` 5 5 5 UVWXY`abcdexgygigih€gihfpr‚exgygi 5 5 ehƒacuvhwahfpgVWY` 5 5 5 UVWXY`abcdef„gvh…aah†‡ˆgq‰g‚aƒaef„g 5 5 vh…a‘v’tehƒaa“gvhf„vcuvhwahfpgVWY`U 5 5 5 (”•–—˜Q0˜4™H789@ 5 5 5 5 5 dUebcf€†fpgh†‡ah„ij‘vk‡‚h†‡v’lghVWY`cmta 5 5 no‡pwgirhshtrivfˆgvf„g 5 5 5 qUebe„hrsahVWY`vhtrcughhmvgi’df’r 5 5 5 5 5 wUebahmxgiv’lghcyqyr‚ayfvf„gahzvfmtgi 5 5 VWY` 5 5 5 8{H˜2|0P}~0€789@ 5 5 5 5 5 UXuv’‚adkƒrh„gVWY`v’rgiaxaz†h†ygv’uadk prkghgihfprcyqyrv‚ghcƒaf„r‚vh…qh†‡€gakr ghzv†e‡vhuƒrh„gVWY`v’wa 5 5 vh†ƒaˆˆˆˆˆˆˆˆ 5 5 5 ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆUˆ‰ ŠUWh…qh†‡€grhˆp†‡pvgiogjƒah‚aƒae„hrsah VWY`‹v†‡ugp‡gighogjw‹‘ghfpqgqfŒgghfpq v’mgiVWY`cyqyrv‚ghcƒaf„radkVWY` 5 5 †exh†kggaƒghogabvh…qh†‡€gcbf‚ˆˆˆˆˆˆUU 5 5 5 ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆUˆˆˆˆˆˆˆUUˆUU‰ ŽUWh…qh†‡€ggh„gƒraƒradkVWY`cyqyrv‚gh cƒaf„radkVWY`†e‡vhuaxh†kggaƒghogabvh…q 5 5 h†‡€gcbf‚ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆU‰ 5 5 5 TUVWY`abh†‡€gv’†‡a„rv’wavf„r‚eh‰giifvf hsgcfvfaƒavh‰givfgiƒrh„gihrsvcƒgi‚aƒa 5 5 azrh†ygf‘v’rgiprkghgihfprU 5 5 5 ’˜“”HI~˜)~”•—˜–}—789@ 5 5 5 5 5 TTU—hmxgirhƒrvf„ra„gvhtrcughhmvgi’df’rcmta 5 5 VWY`j˜p‡gi‚arff‚ahdcsr 5 5 5 TUeYWWcmta…gip‡gic™giƒivhmšgin†‡ˆg‚ 5 5 hfp†h†yv’rgiVWY` 5 5 5 TUWhwahfpgefuqvrƒgffˆgv‡a‚e„vhtrffghhrsv 5 5 5 5 5    ! "#"$%&'()&$012&3#4 5678 ' ' ' ' ' @ABC'D2E0FGHIPQRPS"#"T3D0'U4'EVWX3&Y`2 ' ' "#"4a0b(4cdPe0&fg4c"Q4$012&3#4B ' ' ' @hBC'D2E0FGHIPQRPSdWi3&Y`2"#"$'#"'&'1 ' ' "Q4$012&3#4 ' ' ' @pBG'q0P012d"'($rFGHIPXbD4cd'gsTt ' ' ' ' ' uBL wxy€xy‚ƒ„…†‡ˆ‰x‘‘ ’4c“IVE(0T”4cP#4'c0#E•2–"Pa'0—(T˜""SXFGHI&D0b3X4'4c'0—s"SX’4c“IV &'™32d0$'eX"D4'fX(PgRh ijklmnoplmnoqrsntoruvwoxyz{o|jo}rsntopryzo~yoruvwoxyz{ojo€wnto‚ƒnr{ooooooooooooooooooooooooooooooooo „j€…†nto‡ˆuoruvwoxyz{‰jklmnoplmnoruvwoxyzo o ‰Š‹6 ŒŽ‘’“”•–8 Œ   ! @B—0#2f#&dP#4'c0#'0—(˜(i'(RPa4cEVf™bš4c ' ' "#"4c(›4T˜""SXb3X4'4c'0—s ' ' ' œ#4'c0#EVPi2Wi3E0ž"&(g4&'S˜(RPŸ4'd˜(R ' ' &YU4'd"'e4'f#"'ds'#sT()&d'gsP›4c ' ' ' BHc 4"'¡4&¢4&'£&ds'#&'0—4c0X4T)4dWi3E—&V0fi4 ' ' ' ' ' ABi2Wi3'—&'e4c&'¤4c&04EV&'¤4c&04X4&3V4d&04 ' ' ")Rd204'WD"' ' ' ' hB—0#2f#&EVPi2Wi3PD&Pfg""#"2š"&0ž("'0¥4 ' ' Tfg"EV'3D&Pa4c"SX&¢"'–" ' ' ' pB—0#2f#&EV"i0&'0—4˜(R&YU4'¦§¨¨ ' ' ' ' ' ©B—0#2f#&EV"i0&'0—4"#"˜(R&YU4'd&'S&š"FªHI ' ' ' ' ' «B—0#2f#&EV"i0&'0—4"#"˜(R&YU4'˜(i4&YŸ ' ' ' ' ' ¬œ­ y®€€¯°w±5y²ƒ ’4c“IVE(0T”4c"'3W0¥&2a&fe&'¤4c&04E•Wi4&'g4’4c“IVh @“—0³0&e4'h HX2 H´ F'¤4c&YiTq0 “µ4EŸ"¤4c&#"h Gž4b3X4'4c'0—sh¶¶¶¶¶¶¶¶¶B¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶BBB ŸX"'·&Yšf¸"'e4'h¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶BB   !" # $% &'$% ($ )0$$" $1&234$% ($5 678 9@A 7 BCDBEF(F GHF IP$Q7F )E$4 RG$ H GS9 TU9 V)) G5'Q 8 W)X7 $A 3F UY &`G)V 67 abcdAfbgdhAipqArdAsdhtuvAwxAyvd€Af€‚Ah‚ƒdA„…†A‡ˆ…Ai€‰A‚‘iA€‰vdAf€vd€A’€‚“…A ”€p‰A•ˆfAdv–—A 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_kiem_toan_noi_bo_trong_cac_doanh_nghiep_n.pdf
 • docxLA_Nguyen Thi Tuan_E.Docx
 • docxLA_Nguyen Thi Tuan_V.Docx
 • pdfLA_NguyenThiTuan_TT.pdf
 • pdfLA-NguyenThiTuan_Sum.pdf
Luận văn liên quan