Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775)

Kết quả nghiên cứu của luận án đã bổ sung được một số đặc điểm sinh học của cá Măng sữa như sau: 1) Kết quả nghiên cứu đã mô tả 18 chỉ tiêu đo đếm về đặc điểm hình thái, phân tích 9 chỉ tiêu sinh trắc cung cấp thêm cơ sở dữ liệu cho nguồn gen cá Măng sữa ở vùng biển miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận). Cá thuộc nhóm kiểu hình thông thường, cùng nhóm kiểu hình cá ở vùng biển Đông Nam Việt Nam. 2) Tính ăn của cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskål, 1775) tại vùng biển miền Trung thiên về ăn thực vật phù du. Giai đoạn cá trưởng thành có tỷ lệ chiều dài ruột/chiều dài thân trung bình là 3,77 ± 0,5 (dao động từ 3,02 ÷ 4,51 cm). Thức ăn ưa thích của cá Măng sữa giai đoạn trưởng thành là các loài tảo, đặc biệt là tảo lam và tảo lục. Tảo lam chiếm tỷ lệ cao nhất (35,84% tổng thức ăn có trong dạ dày), tiếp đến là tảo lục (30,37%). 3) Tuổi thành thục sinh dục lần đầu của cá Măng sữa là 3+ (tương ứng với kích thước cá từ 61,03-68,82 cm). Sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 1.406.694 trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối trung bình là 320.829 trứng/kg ở cỡ cá trên 4kg/con. Dựa vào biến động của hệ số thành thục và độ béo, bước đầu có thể nhận định mùa vụ sinh sản của cá Măng sữa ở vùng nghiên cứu tập trung chính từ tháng 4÷6 và tháng 8÷9 hàng năm.

pdf201 trang | Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
klcatha ct N Subset for alpha = 0.05 1 Duncana 3 3 70,4967 1 3 70,5067 2 3 70,5400 Sig. 0,882 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. klcathu ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 1 3 2,2766E2 3 3 2,4894E2 2 3 2,7118E2 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. ADGL ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 1 3 1,0767 3 3 1,4767 2 3 1,6133 Sig. 1,000 ,285 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. ADGW ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 1 3 19,6433 3 3 22,3033 2 3 25,0833 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. PL 33 SGRL ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 1 3 7,5867 3 3 9,5367 2 3 10,1367 Sig. 1,000 ,288 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. SGRW ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 1 3 14,6500 3 3 15,7700 2 3 16,8300 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TLS ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 1 3 57,8067 3 3 63,1533 2 3 69,8500 Sig. ,052 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. TLDH ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 2 3 3,9567 3 3 4,8700 1 3 5,7267 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. PL 34 Bảng PL9.4. Số liệu về tần suất và tỷ lệ cho ăn giai đoạn cá bột lên cá hương 2 lần/ngày và khẩu phần 10 cá thể luân trùng/ngày 2 lần/ngày và khẩu phần 15 cá thể luân trùng/ngày 2 lần/ngày và khẩu phần 20 cá thể luân trùng/ngày 3 lần/ngày và khẩu phần 10 cá thể luân trùng/ngày 3lần/ngày và khẩu phần 15 cá thể luân trùng/ngày 3 lần/ngày và khẩu phần 20 cá thể luân trùng/ngày 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Chiều dài cá thả (mm/con) 3,6 3,.6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Chiều dài cá thu (mm/con) 26,32 26,43 26,41 25.32 26,43 26,87 24,56 25,76 26,34 27,54 28,32 25,36 27,34 26,32 25,65 26,43 26,76 26,98 Khối lượng cá thả (mg/con) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Khối lượng cá thu (mg/con) 276,56 276,89 283,21 278.32 283,42 287,43 276,19 279,45 281,32 291,32 289,34 283,54 278,76 288,54 283,45 287,32 293,26 284,76 ADGL (mm/ngày) 2,84 2,85 2,85 2.72 2,85 2,91 2,62 2,77 2,84 2,99 3,09 2,72 2,97 2,84 2,76 2,85 2,90 2,92 ADGW (mm/ngày) 34,57 34,61 35,40 34.79 35,43 35,93 34,52 34,93 35,17 36,42 36,17 35,44 34,85 36,07 35,43 35,92 36,66 35,60 SGRL (%/ngày) 24,87 24,92 24,91 24.38 24,92 25,13 24,00 24,60 24,88 25,43 25,78 24,40 25,34 24,87 24,55 24,92 25,07 25,18 Số cá thả (con) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Số cá thu (con) 431200 453700 463100 479700 462100 4732.00 4876.00 4732.00 4838.00 5251 5421.00 5782.00 5214 5367 5263 5126 5231 5213 Tỷ lệ sống (con) 53,90 56,71 57,89 59.96 57,76 59,15 60,95 59,15 60,48 65,64 67,76 72,28 65,18 67,09 65,79 64,08 65.,9 65,16 Số con dị hình (con) 235.00 431.00 321.00 354.00 325.00 325.00 231.00 325.00 317.00 289 267.00 287.00 314 354 362 285 298 312 Tỷ lệ dị hình (%) 5,45 9,50 6,93 7.38 7,03 6,87 4,74 6,87 6,55 5,50 4,93 4,96 6,02 6,60 6,88 5,56 5,70 5,99 SD 3,50 3,60 3,67 3.80 3,70 2,70 3,37 3,49 3,48 3,42 3,12 3,18 3,43 3,21 3,54 3,14 3,65 3,41 CVL(%) 13,30 13,62 13,90 15.01 14,00 10,05 13,72 13,55 13,21 12,42 11,02 12,54 12,55 12,20 13,80 11,88 13,64 12,64 PL 35 Bảng mô tả N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound cdcatha 1 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 2 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 3 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 4 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 5 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 6 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 Total 18 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60 cdcathu 1 3 26,3867 0,05859 0,03383 26,2411 26,5322 26,32 26,43 2 3 26,2067 0,79877 0,46117 24,2224 28,1909 25,32 26,87 3 3 25,5533 0,90782 0,52413 23,2982 27,8085 24,56 26,34 4 3 27,0733 1,53419 0,88576 23,2622 30,8845 25,36 28,32 5 3 26,4367 0,85102 0,49134 24,3226 28,5507 25,65 27,34 6 3 26,7233 0,27683 0,15983 26,0357 27,4110 26,43 26,98 Total 18 26,3967 0,88055 0,20755 25,9588 26,8346 24,56 28,32 klcathu 1 3 2,7889E2 3,74775 2,16376 269,5767 288,1966 276,56 283,21 2 3 2,8306E2 4,56586 2,63610 271,7145 294,3989 278,32 287,43 3 3 2,7899E2 2,59620 1,49891 272,5374 285,4360 276,19 281,32 4 3 2,8807E2 4,04328 2,33439 278,0226 298,1107 283,54 291,32 5 3 2,8358E2 4,89136 2,82403 271,4325 295,7342 278,76 288,54 6 3 2,8845E2 4,36057 2,51757 277,6144 299,2789 284,76 293,26 Total 18 2,8350E2 5,22090 1,23058 280,9082 286,1007 276,19 293,26 ADGL 1 3 2,8483 0,00732 0,00423 2,8301 2,8665 2,84 2,85 2 3 2,8258 0,09985 0,05765 2,5778 3,0739 2,72 2,91 3 3 2,7442 0,11348 0,06552 2,4623 3,0261 2,62 2,84 4 3 2,9342 0,19177 0,11072 2,4578 3,4106 2,72 3,09 5 3 2,8546 0,10638 0,06142 2,5903 3,1188 2,76 2,97 6 3 2,8904 0,03460 0,01998 2,8045 2,9764 2,85 2,92 Total 18 2,8496 0,11007 0,02594 2,7948 2,9043 2,62 3,09 ADGW 1 3 34,8608 0,46847 0,27047 33,6971 36,0246 34,57 35,40 2 3 35,3821 0,57073 0,32951 33,9643 36,7999 34,79 35,93 3 3 34,8733 0,32452 0,18736 34,0672 35,6795 34,52 35,16 4 3 36,0083 0,50541 0,29180 34,7528 37,2638 35,44 36,42 5 3 35,4479 0,61142 0,35300 33,9291 36,9668 34,84 36,07 6 3 36,0558 0,54507 0,31470 34,7018 37,4099 35,60 36,66 Total 18 35,4381 0,65261 0,15382 35,1135 35,7626 34,52 36,66 PL 36 SGRL 1 3 24,8990 0,02777 0,01603 24,8300 24,9680 24,87 24,92 2 3 24,8096 0,38337 0,22134 23,8573 25,7619 24,38 25,13 3 3 24,4926 0,44684 0,25798 23,3826 25,6026 24,00 24,88 4 3 25,2066 0,71749 0,41424 23,4242 26,9889 24,40 25,78 5 3 24,9184 0,40123 0,23165 23,9217 25,9151 24,55 25,34 6 3 25,0571 0,12962 0,07484 24,7351 25,3791 24,92 25,18 Total 18 24,8972 0,41722 0,09834 24,6897 25,1047 24,00 25,78 TLS 1 3 56,1667 2,04902 1,18300 51,0766 61,2567 53,90 57,89 2 3 58,9583 1,11245 0,64228 56,1948 61,7218 57,76 59,96 3 3 60,1917 0,93285 0,53858 57,8743 62,5090 59,15 60,95 4 3 68,5583 3,38956 1,95696 60,1382 76,9785 65,64 72,28 5 3 66,0167 0,97663 0,56386 63,5906 68,4427 65,18 67,09 6 3 64,8750 0,70189 0,40524 63,1314 66,6186 64,08 65,39 Total 18 62,4611 4,70630 1,10929 60,1207 64,8015 53,90 72,28 TLDH 1 3 7,2937 2,04903 1,18301 2,2036 12,3838 5,45 9,50 2 3 7,0936 0,26105 0,15072 6,4451 7,7421 6,87 7,38 3 3 6,0526 1,14985 0,66387 3,1963 8,9090 4,74 6,87 4 3 5,1309 0,32344 0,18674 4,3274 5,9344 4,93 5,50 5 3 6,4988 0,43616 0,25182 5,4153 7,5823 6,02 6,88 6 3 5,7472 0,21701 0,12529 5,2082 6,2863 5,56 5,99 Total 18 6,3028 1,13843 0,26833 5,7367 6,8689 4,74 9,50 CVL 1 3 13,6050 0,29951 0,17292 12,8610 14,3490 13,30 13,90 2 3 13,0185 2,62118 1,51334 6,5071 19,5299 10,05 15,01 3 3 13,4938 0,25913 0,14961 12,8501 14,1375 13,21 13,72 4 3 11,9916 0,84621 0,48856 9,8895 14,0937 11,02 12,54 5 3 12,8476 0,84408 0,48733 10,7508 14,9445 12,20 13,80 6 3 12,7197 0,88244 0,50947 10,5276 14,9118 11,88 13,64 Total 18 12,9460 1,17833 0,27773 12,3601 13,5320 10,05 15,01 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. Cdcatha Between Groups 0,000 5 0,000 . . Within Groups 0,000 12 0,000 Total 0,000 17 Cdcathu Between Groups 3,941 5 0,788 1,024 0,446 Within Groups 9,240 12 0,770 Total 13,181 17 Klcathu Between Groups 261,541 5 52,308 3,110 0,050 Within Groups 201,842 12 16,820 Total 463,383 17 PL 37 ADGL Between Groups 0,062 5 0,012 1,024 0,446 Within Groups 0,144 12 0,012 Total 0,206 17 ADGW Between Groups 4,087 5 0,817 3,110 0,050 Within Groups 3,154 12 0,263 Total 7,240 17 SGRL Between Groups 0,879 5 0,176 1,015 0,451 Within Groups 2,080 12 0,173 Total 2,959 17 TLS Between Groups 338,054 5 67,611 21,082 0,000 Within Groups 38,484 12 3,207 Total 376,538 17 TLDH Between Groups 10,171 5 2,034 2,058 0,142 Within Groups 11,862 12 0,988 Total 22,032 17 CVL Between Groups 5,134 5 1,027 0,667 0,656 Within Groups 18,469 12 1,539 Total 23,604 17 Cdcathu ct N Subset for alpha = 0.05 1 Duncana 3 3 25,5533 2 3 26,2067 1 3 26,3867 5 3 26,4367 6 3 26,7233 4 3 27,0733 Sig. 0,079 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. klcathu ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 1 3 278,8867 3 3 278,9867 2 3 283,0567 283,0567 5 3 283,5833 283,5833 4 3 288,0667 6 3 288,4467 Sig. 0,218 0,161 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. PL 38 ADGL ct N Subset for alpha = 0.05 1 Duncana 3 3 2,7442 2 3 2,8258 1 3 2,8483 5 3 2,8546 6 3 2,8904 4 3 2,9342 Sig. 0,079 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. ADGW ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 1 3 34,8608 3 3 34,8733 2 3 35,3821 35,3821 5 3 35,4479 35,4479 4 3 36,0083 6 3 36,0558 Sig. 0,218 0,161 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. SGRL ct N Subset for alpha = 0.05 1 Duncana 3 3 24,4926 2 3 24,8096 1 3 24,8990 5 3 24,9184 6 3 25,0571 4 3 25,2066 Sig. 0,082 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. TLS ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 Duncana 1 3 56,1667 2 3 58,9583 58,9583 3 3 60,1917 6 3 64,8750 5 3 66,0167 66,0167 4 3 68,5583 Sig. 0,080 0,415 0,450 0,108 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. TLDH ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 Duncana 4 3 5,1309 6 3 5,7472 5,7472 3 3 6,0526 6,0526 5 3 6,4988 6,4988 2 3 7,0936 1 3 7,2937 Sig. 0,144 0,107 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. CVL ct N Subset for alpha = 0.05 1 Duncana 4 3 11,9916 6 3 12,7197 5 3 12,8476 2 3 13,0185 3 3 13,4938 1 3 13,6050 Sig. 0,175 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. PL 39 PHỤ LỤC 10. SỐ LIỆU ƯƠNG MĂNG SỮA GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG Bảng PL10.1. Số liệu mật độ ương cá hương lên cá giống Chỉ tiêu Mật độ 1 con/l Mật độ 1,5 con/l Mật độ 2 con/l Mật độ 2,5 con/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 CD cá thả (cm/con) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 CD cá thu (cm/con) 6,35 6,21 6,45 6,12 6,32 6,21 6,24 5,92 6,12 4,21 4,35 4,67 KL cá thả (g/con) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 KL cá thu (g/con) 4,43 4,21 4,76 4,43 4,42 4,56 3,89 4,21 4,32 3,32 3,30 3,51 ADGL (cm/ngày) 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,06 0,06 0,07 ADGW (g/ngày) 0,15 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,15 0,11 0,11 0,12 SGRL (%/ngày) 3,19 3,11 3,24 3,06 3,17 3,11 3,13 2,94 3,06 1,72 1,84 2,09 SGRW (%/ngày) 10,27 10,08 10,52 10,27 10,26 10,37 9,80 10,08 10,18 9,24 9,22 9,44 Số cá thả (con) 400 400 400 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 Số cá thu (con) 378 371 381 542 567 563 734 739 721 874 897 867 Tỷ lệ sống (con) 94,50 92,75 95,25 90,33 94,50 93,83 91,75 92,38 90,13 87,40 89,70 86,70 Số con dị hình (con) 7 8 6 8 9 11 12 14 11 16 20 17 Tỷ lệ dị hình (%) 1,85 2,16 1,57 1,48 1,59 1,95 1,63 1,89 1,53 1,83 2,23 1,96 SD 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 0,22 0,23 0,21 0,19 0,12 0,18 CVL (%) 3,31 4,03 3,72 3,27 2,85 3,06 3,53 3,89 3,43 4,51 2,76 3,85 Tổng KL cá thu (g) 1674,54 1561,91 1813,56 2401,06 2506,14 2567,28 2855,26 3111,19 3114,72 2901,68 2960,10 3043,17 Tổng KL cá tăng (g) 1674,29 1561,66 1813,31 2400,81 2505,89 2567,03 2855,01 3110,94 3114,47 2901,43 2959,85 3042,92 Tổng KL thức ăn (g) 1841,72 2342,49 2538,63 3361,13 3758,84 3337,14 5424,52 5599,69 5294,60 6093,00 5623,72 5477,26 Hệ số FCR 1,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,9 1,8 1,7 2,10 1,90 1,80 PL 40 Bảng mô tả N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound CD CATHU 1 3 6,34 0,121 0,070 6,04 6,64 6 6 2 3 6,22 0,100 0,058 5,97 6,47 6 6 3 3 6,09 0,162 0,093 5,69 6,49 6 6 4 3 4,41 0,236 0,136 3,82 5,00 4 5 Total 12 5,76 0,833 0,241 5,23 6,29 4 6 KLCATHU 1 3 4,47 0,277 0,160 3,78 5,15 4 5 2 3 4,47 0,078 0,045 4,28 4,66 4 5 3 3 4,14 0,223 0,129 3,59 4,69 4 4 4 3 3,38 0,116 0,067 3,09 3,66 3 4 Total 12 4,11 0,493 0,142 3,80 4,43 3 5 DLG 1 3 0,13 0,004 0,002 0,12 0,14 0 0 2 3 0,13 0,004 0,002 0,12 0,14 0 0 3 3 0,12 0,006 0,003 0,11 0,14 0 0 4 3 0,06 0,008 0,005 0,04 0,09 0 0 Total 12 0,11 0,030 0,009 0,09 0,13 0 0 DWG 1 3 0,15 0,010 0,006 0,13 0,18 0 0 2 3 0,15 0,003 0,002 0,14 0,16 0 0 3 3 0,14 0,008 0,005 0,12 0,16 0 0 4 3 0,11 0,004 0,002 0,10 0,12 0 0 Total 12 0,14 0,018 0,005 0,13 0,15 0 0 SGRL 1 3 3,18 0,068 0,039 3,01 3,35 3 3 2 3 3,11 0,058 0,033 2,97 3,26 3 3 3 3 3,04 0,095 0,055 2,80 3,28 3 3 4 3 1,88 0,189 0,109 1,41 2,35 2 2 Total 12 2,80 0,566 0,163 2,44 3,16 2 3 SGRW 1 3 10,29 0,220 0,127 9,74 10,84 10 11 2 3 10,30 0,062 0,036 10,14 10,45 10 10 3 3 10,02 0,195 0,113 9,54 10,51 10 10 4 3 9,30 0,121 0,070 8,99 9,60 9 9 Total 12 9,98 0,449 0,130 9,69 10,26 9 11 TLS 1 3 94,1667 1,28290 0,74068 90,9798 97,3536 92,75 95,25 2 3 92,8889 2,23814 1,29219 87,3290 98,4487 90,33 94,50 3 3 91,4167 1,16145 0,67056 88,5315 94,3019 90,12 92,38 4 3 87,9333 1,56950 0,90615 84,0345 91,8322 86,70 89,70 Total 12 91,6014 2,79799 0,80771 89,8236 93,3791 86,70 95,25 TLDH 1 3 1,86 0,291 0,168 1,14 2,58 2 2 2 3 1,67 0,250 0,144 1,05 2,29 1 2 3 3 1,68 0,189 0,109 1,21 2,16 2 2 4 3 2,01 0,203 0,117 1,50 2,51 2 2 Total 12 1,81 0,248 0,072 1,65 1,96 1 2 CVL 1 3 3,68 0,361 0,208 2,79 4,58 3 4 2 3 3,06 0,210 0,121 2,54 3,58 3 3 3 3 3,61 0,239 0,138 3,02 4,21 3 4 4 3 3,71 0,886 0,512 1,51 5,91 3 5 Total 12 3,52 0,512 0,148 3,19 3,84 3 5 FCR 1 3 1,33 0,208 0,120 0,82 1,85 1 2 2 3 1,40 0,100 0,058 1,15 1,65 1 2 3 3 1,80 0,100 0,058 1,55 2,05 2 2 4 3 1,93 0,153 0,088 1,55 2,31 2 2 Total 12 1,62 0,295 0,085 1,43 1,80 1 2 PL 41 ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. CD CATHU Between Groups 7,424 3 2,475 93,119 0,000 Within Groups 0,213 8 0,027 Total 7,636 11 KL CATHU Between Groups 2,386 3 0,795 21,783 0,000 Within Groups 0,292 8 0,037 Total 2,678 11 DLG Between Groups 0,009 3 0,003 93,119 0,000 Within Groups 0,000 8 0,000 Total 0,010 11 DWG Between Groups 0,003 3 0,001 21,783 0,000 Within Groups 0,000 8 0,000 Total 0,003 11 SGRL Between Groups 3,423 3 1,141 86,390 0,000 Within Groups 0,106 8 0,013 Total 3,528 11 SGRW Between Groups 2,006 3 0,669 25,415 0,000 Within Groups 0,210 8 0,026 Total 2,216 11 TLS Between Groups 65,181 3 21,727 8,303 0,008 Within Groups 20,935 8 2,617 Total 86,116 11 TLDH Between Groups 0,228 3 0,076 1,354 0,324 Within Groups 0,449 8 0,056 Total 0,677 11 CVL Between Groups 0,853 3 0,284 1,119 0,397 Within Groups 2,034 8 0,254 Total 2,887 11 FCR Between Groups 0,783 3 0,261 12,051 0,002 Within Groups 0,173 8 0,022 Total 0,957 11 CDCATHU Duncan Subset for alpha = 0.05 CT N 1 2 4 3 4,41 3 3 6,09 2 3 6,22 1 3 6,34 Sig. 1,000 0,118 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. KLCATHU Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 3,38 3 3 4,14 1 3 4,47 2 3 4,47 Sig. 1,000 0,077 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. PL 42 DLG Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 0,06 3 3 0,12 2 3 0,13 1 3 0,13 Sig. 1,000 0,118 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. DWG Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 0,11 3 3 0,14 1 3 0,15 2 3 0,15 Sig. 1,000 0,077 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. SGRL Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 1,88 3 3 3,04 2 3 3,11 1 3 3,18 Sig. 1,000 0,189 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. SGRW Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 9,30 3 3 10,02 1 3 10,29 2 3 10,30 Sig. 1,000 0,080 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TLS Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4 3 87,9333 3 3 91,4167 2 3 92,8889 1 3 94,1667 Sig. 1,000 0,081 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TLDH Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 1,67 3 3 1,68 1 3 1,86 4 3 2,01 Sig. 0,142 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. CVL Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3,06 3 3 3,61 1 3 3,68 4 3 3,71 Sig. 0,176 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. FCR Duncan CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 1 3 1,33 2 3 1,40 3 3 1,80 4 3 1,93 Sig. 0,594 0,299 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. PL 43 SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẦN SUẤT VÀ TỈ LỆ CHO ĂN Bảng PL10.2. Các chỉ tiêu đánh giá khi cho cá ăn ở các tần suất và tỉ lệ cho ăn khác nhau Chỉ tiêu 2 lần ngày -5%BW 2 lần ngày -10%BW 2 lần ngày -15%BW 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Chiều dài cá thả (cm/con) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Chiều dài cá thu (cm/con) 4,35 4,21 4,45 5,22 5,32 5,21 5,24 5,22 5,12 Khối lượng cá thả (g/con) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Khối lượng cá thu (g/con) 3,13 3,21 3,16 3,73 3,82 3,86 3,89 3,91 4,12 ADGL (cm/ngày) 0,06 0,05 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 ADGW (g/ngày) 0,10 0,10 0,10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 SGRL (%/ngày) 1,70 1,59 1,78 2,35 2,42 2,35 2,37 2,35 2,29 SGRW (%/ngày) 8,62 8,71 8,66 9,25 9,33 9,37 9,40 9,42 9,60 Số cá thả (con) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Số cá thu (con) 538,00 561,00 521,00 542,00 567,00 563,00 564,00 539,00 541,00 Tỷ lệ sống (con) 89,67 93,50 86,83 90,33 94,50 93,83 94,00 89,83 90,17 Số con dị hình (con) 15,00 14,00 16,00 18,00 12,00 11,00 12,00 14,00 11,00 Tỷ lệ dị hình (%) 2,79 2,50 3,07 3,32 2,12 1,95 2,13 2,60 2,03 SD 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 0,22 0,23 0,21 CVL (%) 4,83 5,94 5,39 3,83 3,38 3,65 4,20 4,41 4,10 Tổng KL cá thu (g) 1683,94 1800,81 1646,36 2021,66 2165,94 2173,18 2193,96 2107,49 2228,92 Tổng KL cá tăng (g) 1683,66 1800,53 1646,08 2021,38 2165,66 2172,90 2193,68 2107,21 2228,64 Tổng KL thức ăn (g) 1852,03 2700,80 2304,51 2829,93 3248,49 2824,77 4167,99 3792,98 3788,69 Hệ số FCR 1,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,9 1,8 1,7 Bảng PL11.3. Các chỉ tiêu đánh giá khi cho cá ăn ở các tần suất và tỉ lệ cho ăn khác nhau Chỉ tiêu 3 lần ngày -5%BW 3 lần ngày -10%BW 3 lần ngày -15%BW 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Chiều dài cá thả (cm/con) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Chiều dài cá thu (cm/con) 4,91 4,85 4,77 6,15 6,21 6,25 6,02 6,12 6,09 Khối lượng cá thả (g/con) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Khối lượng cá thu (g/con) 3,42 3,45 3,52 4,31 4,25 4,21 4,13 4,12 4,16 ADGL (cm/ngày) 0,08 0,08 0,07 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 ADGW (g/ngày) 0,11 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 SGRL (%/ngày) 2,14 2,09 2,03 2,94 2,97 3,00 2,86 2,92 2,90 SGRW (%/ngày) 8,94 8,97 9,04 9,76 9,71 9,68 9,61 9,60 9,64 Số cá thả (con) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Số cá thu (con) 534 542,00 567,00 578,00 571,00 561,00 542,00 567,00 563,00 Tỷ lệ sống (con) 89,00 90,33 94,50 96,33 95,17 93,50 90,33 94,50 93,83 Số con dị hình (con) 16,00 20,00 17,00 10,00 15,00 19,00 22,00 18,00 15,00 Tỷ lệ dị hình (%) 3,00 3,69 3,00 1,73 2,63 3,39 4,06 3,17 2,66 SD 0,19 0,22 0,18 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 CVL (%) 3,87 4,54 3,77 3,41 4,03 3,84 3,32 2,94 3,12 Tổng KL cá thu (g) 1826,28 1869,90 1995,84 2491,18 2426,75 2361,81 2238,46 2336,04 2342,08 Tổng KL cá tăng (g) 1826,00 1869,62 1995,56 2490,90 2426,47 2361,53 2238,18 2335,76 2341,80 Tổng KL thức ăn (g) 2921,60 2804,43 2594,23 4732,71 4125,00 4250,75 4028,72 3970,79 3746,88 Hệ số FCR 1,60 1,50 1,30 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 PL 44 Bảng PL11.4. Các chỉ tiêu đánh giá khi cho cá ăn ở các tần suất và tỉ lệ cho ăn khác nhau Chỉ tiêu 4 lần ngày -5%BW 4 lần ngày -10%BW 4 lần ngày -15%BW 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Chiều dài cá thả (cm/con) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Chiều dài cá thu (cm/con) 5,24 5,22 5,12 6,41 6,55 4,67 6,45 6,57 4,62 Khối lượng cá thả (g/con) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Khối lượng cá thu (g/con) 3,89 3,76 3,82 4,32 4,33 4,51 4,34 4,30 4,47 ADGL (cm/ngày) 0,09 0,09 0,09 0,13 0,14 0,07 0,13 0,14 0,07 ADGW (g/ngày) 0,13 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 SGRL (%/ngày) 2,37 2,35 2,29 3,09 3,17 1,96 3,11 3,18 1,92 SGRW (%/ngày) 9,40 9,28 9,33 9,77 9,78 9,93 9,79 9,76 9,89 Số cá thả (con) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Số cá thu (con) 544,00 539,00 521,00 574 557,00 567,00 564 547,00 556,00 Tỷ lệ sống (con) 90,67 89,83 86,83 95,67 92,83 94,50 94,00 91,17 92,67 Số con dị hình (con) 12,00 14,00 11,00 16 24,00 21,00 16 20,00 17,00 Tỷ lệ dị hình (%) 2,21 2,60 2,11 2,79 4,31 3,70 2,84 3,66 3,06 SD 0,22 0,23 0,21 0,19 0,17 0,18 0,19 0,22 0,12 CVL (%) 4,20 4,41 4,10 2,96 2,60 3,85 2,95 3,35 2,60 Tổng KL cá thu (g) 2116,16 2026,64 1990,22 2479,68 2411,81 2557,17 2447,76 2352,10 2485,32 Tổng KL cá tăng (g) 2115,88 2026,36 1989,94 2479,40 2411,53 2556,89 2447,48 2351,82 2485,04 Tổng KL thức ăn (g) 2750,64 2836,90 2387,93 5206,74 4581,91 4602,40 5139,71 4468,46 4473,07 Hệ số FCR 1,3 1,4 1,2 2,10 1,90 1,80 2,10 1,90 1,80 Ccc Các yếu tố TN N Solanchoan 1 9 2 9 3 9 khauphanan 1 9 2 9 3 9 cc Cccccccccc Bảng mô tả Solan choan Khau phan an Mean Std. Deviation N Lanlap 1 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 Total 2,00 0,866 9 2 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 Total 2,00 0,866 9 3 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 ccccBảng mô tra Solan choan Khau phan an Mean Std. Deviation N Lanlap 1 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 Total 2,00 0,866 9 2 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 Total 2,00 0,866 9 3 1 2,00 1,000 3 2 2,00 1,000 3 3 2,00 1,000 3 PL 45 Total 2,00 0,866 9 Total 1 2,00 0,866 9 2 2,00 0,866 9 3 2,00 0,866 9 Total 2,00 0,832 27 Cdcatha 1 1 2,70 0,000 3 2 2,70 0,000 3 3 2,70 0,000 3 Total 2,70 0,000 9 2 1 2,70 0,000 3 2 2,70 0,000 3 3 2,70 0,000 3 Total 2,70 0,000 9 3 1 2,70 0,000 3 2 2,70 0,000 3 3 2,70 0,000 3 Total 2,70 0,000 9 Total 1 2,70 0,000 9 2 2,70 0,000 9 3 2,70 0,000 9 Total 2,70 0,000 27 CDcathu 1 1 4,34 0,121 3 2 5,25 0,061 3 3 5,19 0,064 3 Total 4,93 0,449 9 2 1 4,84 0,070 3 2 6,20 0,050 3 3 6,08 0,051 3 Total 5,71 0,653 9 3 1 5,19 0,064 3 2 5,88 1,047 3 3 5,88 1,093 3 Total 5,65 0,831 9 Total 1 4,79 0,381 9 2 5,78 0,672 9 3 5,72 0,679 9 Total 5,43 0,733 27 DLG 1 1 0,06 0,004 3 2 0,09 0,002 3 3 0,09 0,002 3 Total 0,08 0,016 9 2 1 0,08 0,003 3 2 0,13 00,002 3 3 0,12 0,002 3 Total 2,00 0,866 9 Total 1 2,00 0,866 9 2 2,00 0,866 9 3 2,00 0,866 9 Total 2,00 0,832 27 KLcatha 1 1 0,28 0,000 3 2 0,28 0,000 3 3 0,28 0,000 3 Total 0,28 0,000 9 2 1 0,28 0,000 3 2 0,28 0,000 3 3 0,28 0,000 3 Total 0,28 0,000 9 3 1 0,28 0,000 3 2 0,28 0,000 3 3 0,28 0,000 3 Total 0,28 0,000 9 Total 1 0,28 0,000 9 2 0,28 0,000 9 3 0,28 0,000 9 Total 0,28 0,000 27 KLcathu 1 1 3,17 0,040 3 2 3,80 0,067 3 3 3,97 0,127 3 Total 3,65 0,376 9 2 1 3,46 0,051 3 2 4,26 0,050 3 3 4,14 0,021 3 Total 3,95 0,372 9 3 1 3,82 0,065 3 2 4,39 0,107 3 3 4,37 0,089 3 Total 4,19 0,288 9 Total 1 3,48 0,288 9 2 4,15 0,274 9 3 4,16 0,190 9 Total 3,93 0,404 27 DWG 1 1 0,10 0,000 3 2 0,13 0,006 3 3 0,13 0,006 3 Total 0,12 0,016 9 2 1 0,11 0,006 3 2 0,14 0,000 3 3 0,14 0,000 3 PL 46 Total 0,11 0,023 9 3 1 0,09 0,002 3 2 0,11 0,037 3 3 0,11 0,039 3 Total 0,11 0,030 9 Total 1 0,07 0,014 9 2 0,11 0,024 9 3 0,11 0,024 9 Total 0,10 0,026 27 SGRL 1 1 1,69 0,100 3 2 2,37 0,041 3 3 2,34 0,044 3 Total 2,13 0,337 9 2 1 2,09 0,052 3 2 2,97 0,029 3 3 2,90 0,030 3 Total 2,65 0,426 9 3 1 2,34 0,044 3 2 2,74 0,676 3 3 2,73 0,708 3 Total 2,60 0,529 9 Total 1 2,04 0,288 9 2 2,69 0,427 9 3 2,66 0,434 9 Total 2,46 0,483 27 CV 1 1 5,39 0,555 3 2 3,62 0,225 3 3 4,24 0,156 3 Total 4,41 0,836 9 2 1 4,06 0,415 3 2 3,76 0,313 3 3 3,13 0,191 3 Total 3,65 0,497 9 3 1 4,24 0,156 3 2 3,14 0,647 3 3 2,96 0,376 3 Total 3,45 0,709 9 Total 1 4,56 0,718 9 2 3,51 0,471 9 3 3,44 0,640 9 Total 3,84 0,791 27 FCR 1 1 1,33 0,208 3 2 1,40 0,100 3 3 1,80 0,100 3 Total 0,13 0,014 9 3 1 0,13 0,006 3 2 0,14 0,006 3 3 0,15 0,006 3 Total 0,14 0,011 9 Total 1 0,11 0,012 9 2 0,14 0,009 9 3 0,14 0,007 9 Total 0,13 0,015 27 SGRW 1 1 8,66 0,045 3 2 9,32 0,061 3 3 9,47 0,110 3 Total 9,15 0,378 9 2 1 8,98 0,051 3 2 9,72 0,040 3 3 9,62 0,021 3 Total 9,44 0,346 9 3 1 9,34 0,060 3 2 9,83 0,090 3 3 9,81 0,068 3 Total 9,66 0,250 9 Total 1 8,99 0,295 9 2 9,62 0,240 9 3 9,63 0,162 9 Total 9,42 0,381 27 TLS 1 1 90,00 3,347 3 2 92,89 2,239 3 3 91,33 2,316 3 Total 91,41 2,638 9 2 1 91,28 2,870 3 2 95,00 1,423 3 3 92,89 2,239 3 Total 93,05 2,536 9 3 1 89,11 2,019 3 2 94,33 1,427 3 3 92,61 1,416 3 Total 92,02 2,710 9 Total 1 90,13 2,602 9 2 94,07 1,773 9 3 92,28 1,900 9 Total 92,16 2,619 27 TLDH 1 1 2,78 0,288 3 2 2,46 0,747 3 3 2,25 0,302 3 PL 47 Total 1,51 0,252 9 2 1 1,47 0,153 3 2 1,80 0,100 3 3 1,70 0,100 3 Total 1,66 0,181 9 3 1 1,30 0,100 3 2 1,93 0,153 3 3 1,93 0,153 3 Total 1,72 0,338 9 Total 1 1,37 0,158 9 2 1,71 0,262 9 3 1,81 0,145 9 Total 1,63 0,270 27 Total 2,50 0,487 9 2 1 3,23 0,400 3 2 2,58 0,829 3 3 3,30 0,706 3 Total 3,04 0,674 9 3 1 2,30 0,258 3 2 3,60 0,766 3 3 3,18 0,424 3 Total 3,03 0,732 9 Total 1 2,77 0,487 9 2 2,88 0,867 9 3 2,91 0,663 9 Total 2,86 0,665 27 Ccc Multivariate Testsc Effect Value F Hypot hesis df Error df Sig. Intercept Pillai's Trace 1,000 1,897E6a 10,000 13,000 0,00 Wilks' Lambda 0,000 1,897E6a 10,000 13,000 0,00 Hotelling's Trace 1,460E6 1,897E6a 10,000 13,000 0,00 Roy's Largest Root 1,460E6 1,897E6a 10,000 13,000 0,00 So lan cho an Pillai's Trace 1,668 7,032 20,000 28,000 0,00 Wilks' Lambda 0,008 13,215a 20,000 26,000 0,00 Hotelling's Trace 39,401 23,641 20,000 24,000 0,00 Roy's Largest Root 37,132 51,984b 10,000 14,000 0,00 Khau phan an Pillai's Trace 1,637 6,321 20,000 28,000 0,00 Wilks' Lambda 0,005 16,817a 20,000 26,000 0,00 Hotelling's Trace 68,435 41,061 20,000 24,000 0,00 Roy's Largest Root 66,560 93,184b 10,000 14,000 0,00 a. Exact statistic b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. c. Design: Intercept + Solanchoan + khauphanan Levene's Test of Equality of Error Variancesa F df1 df2 Sig . Lanlap 0,000 8 18 1,000 CDcatha . 8 18 . CDcathu 5,475 8 18 0,001 DLG 5,475 8 18 0,001 SGRL 4,522 8 18 0,004 KLcatha . 8 18 . KLcathu 0,381 8 18 0,917 DWG 0,892 8 18 0,543 SGRW 0,516 8 18 0,829 TLS 0,435 8 18 0,885 TLDH 0,711 8 18 0,679 CV 1,177 8 18 0,364 FCR 0,421 8 18 0,893 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. a. Design: Intercept + Solanchoan + khauphanan Kiểm tra sự tương tác giữa các nhân tố Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model Lanlap 3,553E-15a 4 8,882E-16 ,000 1,000 CDcatha 0,000b 4 0,000 . . Cdcathu 8,905c 4 2,226 9,684 0,000 DLG 0,011d 4 0,003 9,684 0,000 SGRL 3,910e 4 0,977 9,940 0,000 KLcatha 0,000b 4 0,000 . . PL 48 KLcathu 4,039f 4 1,010 107,037 0,000 DWG 0,005g 4 0,001 51,615 ,000 SGRW 3,571h 4 0,893 99,041 ,000 TLS 82,688i 4 20,672 4,752 ,006 TLDH 1,797j 4 0,449 1,017 ,420 CV 11,790k 4 2,948 14,467 ,000 FCR 1,188l 4 0,297 9,228 ,000 Intercept Lanlap 108,000 1 108,000 132,000 ,000 CDcatha 196,830 1 196,830 . . CDcathu 795,549 1 795,549 3,461E3 ,000 DLG 0,256 1 0,256 874,162 ,000 SGRL 163,748 1 163,748 1,665E3 ,000 KLcatha 2,117 1 2,117 . . KLcathu 417,248 1 417,248 4,423E4 ,000 DWG 0,456 1 0,456 1,737E4 ,000 SGRW 2393,999 1 2393,999 2,656E5 ,000 TLS 229323,571 1 229323,571 5,272E4 ,000 TLDH 220,140 1 220,140 498,406 ,000 CV 397,377 1 397,377 1,950E3 ,000 FCR 71,704 1 71,704 2,228E3 ,000 Solanchoan Lanlap 0,000 2 0,000 0,000 1,000 CDcatha 0,000 2 0,000 . . CDcathu 3,410 2 1,705 7,417 0,003 DLG 0,004 2 0,002 7,417 0,003 SGRL 1,469 2 0,734 7,468 0,003 KLcatha 0,000 2 0,000 . . KLcathu 1,345 2 0,673 71,301 0,000 DWG 0,002 2 0,001 30,885 0,000 SGRW 1,167 2 0,584 64,750 0,000 TLS 12,487 2 6,244 1,435 0,259 TLDH 1,701 2 0,850 1,925 0,170 CV 4,692 2 2,346 11,516 0,000 FCR 0,210 2 0,105 3,256 0,058 Khauphanan Lanlap 0,000 2 0,000 0,000 1,000 CDcatha 0,000 2 0,000 . . CDcathu 5,495 2 2,747 11,951 0,000 DLG 0,007 2 0,004 11,951 0,000 SGRL 2,441 2 1,220 12,411 0,000 KLcatha 0,000 2 0,000 . . KLcathu 2,694 2 1,347 142,774 0,000 DWG 0,004 2 0,002 72,346 0,000 SGRW 2,403 2 1,202 133,332 0,000 TLS 70,201 2 35,101 8,069 0,002 TLDH 0,097 2 0,048 0,109 0,897 CV 7,098 2 3,549 17,418 0,000 PL 49 FCR 0,979 2 0,489 15,200 0,000 Error Lanlap 18,000 22 0,818 CDcatha 0,000 22 0,000 CDcathu 5,057 22 0,230 DLG 0,006 22 0,000 SGRL 2,163 22 0,098 KLcatha 0,000 22 0,000 KLcathu 0,208 22 0,009 DWG 0,001 22 2,626E-5 SGRW 0,198 22 0,009 TLS 95,701 22 4,350 TLDH 9,717 22 0,442 CV 4,482 22 0,204 FCR 0,708 22 0,032 Total Lanlap 126,000 27 CDcatha 196,830 27 CDcathu 809,512 27 DLG 0,274 27 SGRL 169,821 27 KLcatha 2,117 27 KLcathu 421,495 27 DWG 0,462 27 SGRW 2397,768 27 TLS 229501,960 27 TLDH 231,655 27 CV 413,649 27 FCR 73,600 27 Corrected Total Lanlap 18,000 26 CDcatha 0,000 26 CDcathu 13,962 26 DLG 0,018 26 SGRL 6,073 26 KLcatha 0,000 26 KLcathu 4,247 26 DWG 0,006 26 SGRW 3,769 26 TLS 178,389 26 TLDH 11,515 26 CV 16,272 26 FCR 1,896 26 a. R Squared = 0,000 (Adjusted R Squared = 0,182) b. R Squared = . (Adjusted R Squared = .) c. R Squared = 0,638 (Adjusted R Squared = 0,572) d. R Squared = 0,638 (Adjusted R Squared = 0,572) e. R Squared = 0,644 (Adjusted R Squared = 0,579) f. R Squared = 0,951 (Adjusted R Squared = 0,942) g. R Squared = 0,904 (Adjusted R Squared = 0,886) h. R Squared = 0,947 (Adjusted R Squared = 0,938) i. R Squared = 0,464 (Adjusted R Squared = 0,366) j. R Squared = 0,156 (Adjusted R Squared = 0,003) k. R Squared = 0,725 (Adjusted R Squared = 0,674) l. R Squared = 0,627 (Adjusted R Squared = 0,559) PL 50 Cccc 1. Solanchoan Dependent Variable Solanchoan Mean Std. Error 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Lanlap 1 2,000 0,302 1,375 2,625 2 2,000 0,302 1,375 2,625 3 2,000 0,302 1,375 2,625 CDcatha 1 2,700 0,000 2,700 2,700 2 2,700 0,000 2,700 2,700 3 2,700 0,000 2,700 2,700 CDcathu 1 4,927 0,160 4,595 5,258 2 5,708 0,160 5,376 6,039 3 5,650 0,160 5,319 5,981 DLG 1 0,080 0,006 0,068 0,091 2 0,107 0,006 0,096 0,119 3 0,105 0,006 0,094 0,117 SGRL 1 2,134 0,105 1,917 2,351 2 2,652 0,105 2,435 2,868 3 2,602 0,105 2,386 2,819 KLcatha 1 0,280 0,000 0,280 0,280 2 0,280 0,000 0,280 0,280 3 0,280 0,000 0,280 0,280 KLcathu 1 3,648 0,032 3,581 3,715 2 3,952 0,032 3,885 4,019 3 4,193 0,032 4,126 4,260 DWG 1 0,120 0,002 0,116 0,124 2 0,131 0,002 0,128 0,135 3 0,139 0,002 0,135 0,142 SGRW 1 9,151 0,032 9,085 9,217 2 9,439 0,032 9,373 9,505 3 9,659 0,032 9,593 9,725 TLS 1 91,407 0,695 89,965 92,848 2 93,054 0,695 91,613 94,496 3 92,019 0,695 90,577 93,461 TLDH 1 2,500 0,222 2,041 2,960 2 3,036 0,222 2,577 3,496 3 3,029 0,222 2,570 3,489 CV 1 4,414 0,150 4,102 4,726 2 3,649 0,150 3,337 3,961 3 3,446 0,150 3,134 3,758 FCR 1 1,511 0,060 1,387 1,635 2 1,656 0,060 1,532 1,780 3 1,722 0,060 1,598 1,846 PL 51 Ccc 2. khauphanan Dependent Variable khauphanan Mean Std. Error 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Lanlap 1 2,000 0,302 1,375 2,625 2 2,000 0,302 1,375 2,625 3 2,000 0,302 1,375 2,625 CDcatha 1 2,700 0,000 2,700 2,700 2 2,700 0,000 2,700 2,700 3 2,700 0,000 2,700 2,700 CDcathu 1 4,791 0,160 4,460 5,123 2 5,777 0,160 5,445 6,108 3 5,717 0,160 5,385 6,048 DLG 1 0,075 0,006 0,063 0,087 2 0,110 0,006 0,098 0,122 3 0,108 0,006 0,096 0,120 SGRL 1 2,038 0,105 1,821 2,255 2 2,694 0,105 2,477 2,911 3 2,656 0,105 2,439 2,873 KLcatha 1 0,280 0,000 0,280 0,280 2 0,280 0,000 0,280 0,280 3 0,280 0,000 0,280 0,280 KLcathu 1 3,484 0,032 3,417 3,552 2 4,149 0,032 4,082 4,216 3 4,160 0,032 4,093 4,227 DWG 1 0,113 0,002 0,110 0,117 2 0,137 0,002 0,133 0,140 3 0,140 0,002 0,136 0,144 SGRW 1 8,994 0,032 8,929 9,060 2 9,620 0,032 9,554 9,686 3 9,634 0,032 9,569 9,700 TLS 1 90,129 0,695 88,687 91,571 2 94,073 0,695 92,632 95,515 3 92,278 0,695 90,836 93,720 TLDH 1 2,773 0,222 2,313 3,232 2 2,882 0,222 2,422 3,341 3 2,912 0,222 2,452 3,371 CV 1 4,561 0,150 4,248 4,873 2 3,506 0,150 3,194 3,818 3 3,442 0,150 3,130 3,754 FCR 1 1,367 0,060 1,243 1,491 2 1,711 0,060 1,587 1,835 3 1,811 0,060 1,687 1,935 PL 52 Ccc 3. Solanchoan * tilechoan Dependent Variable Solanchoan khauphanan Mean Std. Error 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Lanlap 1 1 2,000 0,389 1,193 2,807 2 2,000 0,389 1,193 2,807 3 2,000 0,389 1,193 2,807 2 1 2,000 0,389 1,193 2,807 2 2,000 0,389 1,193 2,807 3 2,000 0,389 1,193 2,807 3 1 2,000 0,389 1,193 2,807 2 2,000 0,389 1,193 2,807 3 2,000 0,389 1,193 2,807 CDcatha 1 1 2,700 0,000 2,700 2,700 2 2,700 0,000 2,700 2,700 3 2,700 0,000 2,700 2,700 2 1 2,700 0,000 2,700 2,700 2 2,700 0,000 2,700 2,700 3 2,700 0,000 2,700 2,700 3 1 2,700 0,000 2,700 2,700 2 2,700 0,000 2,700 2,700 3 2,700 0,000 2,700 2,700 CDcathu 1 1 4,290 0,206 3,862 4,718 2 5,275 0,206 4,847 5,703 3 5,215 0,206 4,787 5,643 2 1 5,071 0,206 4,643 5,499 2 6,056 0,206 5,628 6,484 3 5,996 0,206 5,568 6,424 3 1 5,013 0,206 4,585 5,441 2 5,999 0,206 5,571 6,426 3 5,939 0,206 5,511 6,366 DLG 1 1 0,057 0,007 0,041 0,072 2 0,092 0,007 0,077 0,107 3 0,090 0,007 0,075 0,105 2 1 0,085 0,007 0,069 0,100 2 0,120 0,007 0,105 0,135 3 0,118 0,007 0,102 0,133 3 1 0,083 0,007 0,067 0,098 2 0,118 0,007 0,103 0,133 3 0,116 0,007 0,100 0,131 SGRL 1 1 1,709 0,135 1,430 1,989 2 2,365 0,135 2,086 2,645 3 2,327 0,135 2,047 2,607 2 1 2,227 0,135 1,947 2,507 2 2,883 0,135 2,603 3,163 3 2,845 0,135 2,565 3,125 3 1 2,178 0,135 1,898 2,458 2 2,834 0,135 2,554 3,114 3 2,796 0,135 2,516 3,076 KLcatha 1 1 0,280 0,000 0,280 0,280 2 0,280 0,000 0,280 0,280 3 0,280 0,000 0,280 0,280 2 1 0,280 0,000 0,280 0,280 2 0,280 0,000 0,280 0,280 PL 53 3 0,280 0,000 0,280 0,280 3 1 0,280 0,000 0,280 0,280 2 0,280 0,000 0,280 0,280 3 0,280 0,000 0,280 0,280 KLcathu 1 1 3,201 0,042 3,114 3,288 2 3,866 0,042 3,779 3,952 3 3,877 0,042 3,790 3,963 2 1 3,506 0,042 3,419 3,592 2 4,170 0,042 4,083 4,257 3 4,181 0,042 4,094 4,268 3 1 3,747 0,042 3,660 3,833 2 4,411 0,042 4,324 4,498 3 4,422 0,042 4,336 4,509 DWG 1 1 0,103 0,002 0,099 0,108 2 0,127 0,002 0,122 0,131 3 0,130 0,002 0,125 0,135 2 1 0,114 0,002 0,110 0,119 2 0,138 0,002 0,133 0,142 3 0,141 0,002 0,137 0,146 3 1 0,122 0,002 0,118 0,127 2 0,146 0,002 0,141 0,150 3 0,149 0,002 0,144 0,153 SGRW 1 1 8,729 0,041 8,645 8,814 2 9,355 0,041 9,270 9,440 3 9,369 0,041 9,285 9,454 2 1 9,017 0,041 8,932 9,102 2 9,643 0,041 9,558 9,727 3 9,657 0,041 9,572 9,742 3 1 9,237 0,041 9,152 9,322 2 9,863 0,041 9,778 9,947 3 9,877 0,041 9,792 9,962 TLS 1 1 89,376 0,898 87,514 91,237 2 93,320 0,898 91,459 95,181 3 91,524 0,898 89,663 93,386 2 1 91,023 0,898 89,162 92,885 2 94,968 0,898 93,106 96,829 3 93,172 0,898 91,311 95,034 3 1 89,988 0,898 88,126 91,849 2 93,932 0,898 92,071 95,794 3 92,137 0,898 90,275 93,998 TLDH 1 1 2,418 0,286 1,825 3,011 2 2,527 0,286 1,934 3,120 3 2,557 0,286 1,964 3,150 2 1 2,954 0,286 2,360 3,547 2 3,063 0,286 2,469 3,656 3 3,093 0,286 2,500 3,686 3 1 2,947 0,286 2,354 3,540 2 3,056 0,286 2,463 3,649 3 3,086 0,286 2,493 3,679 CV 1 1 5,138 0,194 4,735 5,541 2 4,084 0,194 3,681 4,487 3 4,020 0,194 3,617 4,423 2 1 4,373 0,194 3,971 4,776 2 3,319 0,194 2,916 3,722 3 3,255 0,194 2,852 3,658 PL 54 3 1 4,170 0,194 3,767 4,573 2 3,116 0,194 2,713 3,518 3 3,052 0,194 2,649 3,455 FCR 1 1 1,248 0,077 1,088 1,408 2 1,593 0,077 1,432 1,753 3 1,693 0,077 1,532 1,853 2 1 1,393 0,077 1,232 1,553 2 1,737 0,077 1,577 1,897 3 1,837 0,077 1,677 1,997 3 1 1,459 0,077 1,299 1,619 2 1,804 0,077 1,644 1,964 3 1,904 0,077 1,744 2,064 Ccc Cdcathu khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 4,79 3 9 5,72 2 9 5,78 Sig. 1,000 0,793 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = ,230. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. DLG khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 0,07 3 9 0,11 2 9 0,11 Sig. 1,000 0,793 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = ,000. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. SGRL khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 2,04 3 9 2,66 2 9 2,69 Sig. 1,000 0,799 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,098. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. KLcathu khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 3,48 2 9 4,15 3 9 4,16 Sig. 1,000 0,811 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,009. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. DWG khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 0,11 2 9 0,14 3 9 0,14 Sig. 1,000 0,182 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 2,63E-005. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. SGRW khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 8,99 2 9 9,62 3 9 9,63 Sig. 1,000 0,750 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,009. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. PL 55 TLS khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 90,13 3 9 92,28 2 9 94,07 Sig. 1,000 0,081 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 4,350. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. TLDH khauphanan N Subset 1 Duncana 1 9 2,77 2 9 2,88 3 9 2,91 Sig. 0,680 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = ,442. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. CV khauphanan N Subset 1 2 Duncana 3 9 3,44 2 9 3,51 1 9 4,56 Sig. 0,767 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,204. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. FCR khauphanan N Subset 1 2 Duncana 1 9 1,37 2 9 1,71 3 9 1,81 Sig. 1,000 0,250 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,032. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. Cdcathu Solanchoan N Subset 1 2 Duncana 1 9 4,93 3 9 5,65 2 9 5,71 Sig. 1,000 0,801 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,230. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. DLG Solanchoan N Subset 1 2 Duncana 1 9 0,08 3 9 0,11 2 9 0,11 Sig. 1,000 0,801 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,000. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. SGRL Solanchoan N Subset 1 2 Duncana 1 9 2,13 3 9 2,60 2 9 2,65 Sig. 1,000 0,743 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,098. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. KLcathu Solanchoan N Subset 1 2 3 Duncana 1 9 3,65 2 9 3,95 3 9 4,19 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,009. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. PL 56 DWG Solanchoan N Subset 1 2 3 Duncana 1 9 0,12 2 9 0,13 3 9 0,14 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 2,63E-005. SGRW Solan choan N Subset 1 2 3 Duncana 1 9 9,15 2 9 9,44 3 9 9,66 Sig. 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = ,009. TLS Solanchoan N Subset 1 Duncana 1 9 91,41 3 9 92,02 2 9 93,05 Sig. 0,126 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 4,350. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. TLDH Solanchoan N Subset 1 Duncana 1 9 2,50 3 9 3,03 2 9 3,04 Sig. 0,119 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,442. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. CV Solanchoan N Subset 1 2 Duncana 3 9 3,45 2 9 3,65 1 9 4,41 Sig. 0,349 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,204. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. FCR Solanchoan N Subset 1 2 Duncana 1 9 1,51 2 9 1,66 1,66 3 9 1,72 Sig. 0,102 0,439 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 0,032. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. XxcDescriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound CDcathu 1 3 4,34 0,121 0,070 4,04 4,64 4 4 2 3 5,25 0,061 0,035 5,10 5,40 5 5 3 3 5,19 0,064 0,037 5,03 5,35 5 5 4 3 4,84 0,070 0,041 4,67 5,02 5 5 5 3 6,20 0,050 0,029 6,08 6,33 6 6 6 3 6,08 0,051 0,030 5,95 6,20 6 6 7 3 5,19 0,064 0,037 5,03 5,35 5 5 8 3 5,88 1,047 0,605 3,27 8,48 5 7 9 3 5,88 1,093 0,631 3,17 8,59 5 7 Total 27 5,43 0,733 0,141 5,14 5,72 4 7 DLG 1 3 0,06 0,004 0,002 0,05 0,07 0 0 2 3 0,09 0,002 0,001 0,09 0,10 0 0 3 3 0,09 0,002 0,001 0,08 0,09 0 0 4 3 0,08 0,003 0,001 0,07 0,08 0 0 PL 57 5 3 0,13 0,002 0,001 0,12 0,13 0 0 6 3 0,12 0,002 0,001 0,12 0,13 0 0 7 3 0,09 0,002 0,001 0,08 0,09 0 0 8 3 0,11 0,037 0,022 0,02 0,21 0 0 9 3 0,11 0,039 0,023 0,02 0,21 0 0 Total 27 0,10 0,026 0,005 0,09 0,11 0 0 SGRL 1 3 1,69 0,100 0,057 1,44 1,94 2 2 2 3 2,37 0,041 0,024 2,27 2,48 2 2 3 3 2,34 0,044 0,026 2,23 2,45 2 2 4 3 2,09 0,052 0,030 1,96 2,22 2 2 5 3 2,97 0,029 0,017 2,90 3,04 3 3 6 3 2,90 0,030 0,017 2,82 2,97 3 3 7 3 2,34 0,044 0,026 2,23 2,45 2 2 8 3 2,74 0,676 0,391 1,06 4,42 2 3 9 3 2,73 0,708 0,409 0,98 4,49 2 3 Total 27 2,46 0,483 0,093 2,27 2,65 2 3 KLCATHU 1 3 3,17 0,040 0,023 3,07 3,27 3 3 2 3 3,80 0,067 0,038 3,64 3,97 4 4 3 3 3,97 0,127 0,074 3,66 4,29 4 4 4 3 3,46 0,051 0,030 3,34 3,59 3 4 5 3 4,26 0,050 0,029 4,13 4,38 4 4 6 3 4,14 0,021 0,012 4,08 4,19 4 4 7 3 3,82 0,065 0,038 3,66 3,98 4 4 8 3 4,39 0,107 0,062 4,12 4,65 4 5 9 3 4,37 0,089 0,051 4,15 4,59 4 4 Total 27 3,93 0,404 0,078 3,77 4,09 3 5 DWG 1 3 0,10 0,000 0,000 0,10 0,10 0 0 2 3 0,13 0,006 0,003 0,11 0,14 0 0 3 3 0,13 0,006 0,003 0,12 0,15 0 0 4 3 0,11 0,006 0,003 0,10 0,13 0 0 5 3 0,14 0,000 0,000 0,14 0,14 0 0 6 3 0,14 0,000 0,000 0,14 0,14 0 0 7 3 0,13 0,006 0,003 0,11 0,14 0 0 8 3 0,14 0,006 0,003 0,13 0,16 0 0 9 3 0,15 0,006 0,003 0,13 0,16 0 0 Total 27 0,13 0,015 0,003 0,12 0,14 0 0 SGRW 1 3 8,66 0,045 0,026 8,55 8,78 9 9 2 3 9,32 0,061 0,035 9,16 9,47 9 9 3 3 9,47 0,110 0,064 9,20 9,75 9 10 4 3 8,98 0,051 0,030 8,86 9,11 9 9 5 3 9,72 0,040 0,023 9,62 9,82 10 10 6 3 9,62 0,021 0,012 9,56 9,67 10 10 7 3 9,34 0,060 0,035 9,19 9,49 9 9 8 3 9,83 0,090 0,052 9,60 10,05 10 10 9 3 9,81 0,068 0,039 9,64 9,98 10 10 Total 27 9,42 0,381 0,073 9,27 9,57 9 10 TLS 1 3 90,00 3,347 1,933 81,69 98,31 87 94 2 3 92,89 2,239 1,293 87,32 98,45 90 94 3 3 91,33 2,316 1,337 85,58 97,09 90 94 4 3 91,28 2,870 1,657 84,15 98,41 89 94 5 3 95,00 1,423 ,821 91,47 98,53 94 96 6 3 92,89 2,239 1,293 87,32 98,45 90 94 7 3 89,11 2,019 1,166 84,10 94,12 87 91 8 3 94,33 1,427 0,824 90,79 97,88 93 96 PL 58 9 3 92,61 1,416 0,817 89,10 96,13 91 94 Total 27 92,16 2,619 0,504 91,12 93,20 87 96 CV 1 3 5,39 0,555 0,321 4,01 6,77 5 6 2 3 3,62 0,225 0,130 3,06 4,18 3 4 3 3 4,24 0,156 0,090 3,85 4,62 4 4 4 3 4,06 0,415 0,240 3,03 5,09 4 5 5 3 3,76 0,313 0,181 2,98 4,54 3 4 6 3 3,13 0,191 0,110 2,65 3,60 3 3 7 3 4,24 0,156 0,090 3,85 4,62 4 4 8 3 3,14 0,647 0,374 1,53 4,75 3 4 9 3 2,96 0,376 0,217 2,03 3,90 3 3 Total 27 3,84 0,791 0,152 3,52 4,15 3 6 FCR 1 3 1,33 0,208 0,120 0,82 1,85 1 2 2 3 1,40 0,100 0,058 1,15 1,65 1 2 3 3 1,80 0,100 0,058 1,55 2,05 2 2 4 3 1,47 0,153 0,088 1,09 1,85 1 2 5 3 1,80 0,100 0,058 1,55 2,05 2 2 6 3 1,70 0,100 0,058 1,45 1,95 2 2 7 3 1,30 0,100 0,058 1,05 1,55 1 1 8 3 1,93 0,153 0,088 1,55 2,31 2 2 9 3 1,93 0,153 0,088 1,55 2,31 2 2 Total 27 1,63 0,270 0,052 1,52 1,74 1 2 ccc Cdcathu Duncan Khau phanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 1 3 4,34 4 3 4,84 3 3 5,19 5,19 7 3 5,19 5,19 2 3 5,25 5,25 5,25 8 3 5,88 5,88 9 3 5,88 5,88 6 3 6,08 6,08 5 3 6,20 Sig. 0,062 0,074 0,052 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. DLG Duncan Khau phanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 1 3 0,06 4 3 0,08 3 3 0,09 0,09 7 3 0,09 0,09 2 3 0,09 0,09 0,09 8 3 0,11 0,11 9 3 0,11 0,11 6 3 0,12 0,12 5 3 0,13 Sig. 0,062 0,074 0,052 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. PL 59 SGRL Duncan khauph anan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 1 3 1,69 4 3 2,09 2,09 3 3 2,34 2,34 7 3 2,34 2,34 2 3 2,37 2,37 9 3 2,73 8 3 2,74 6 3 2,90 5 3 2,97 Sig. 0,159 0,339 0,051 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. KLcathu Duncan khauph anan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 6 1 3 3,17 4 3 3,46 2 3 3,80 7 3 3,82 3 3 3,97 6 3 4,14 5 3 4,26 4,26 9 3 4,37 8 3 4,39 Sig. 1,000 1,000 0,750 1,000 0,068 0,060 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. DWG Duncan khauphanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 1 3 0,10 4 3 0,11 2 3 0,13 7 3 0,13 3 3 0,13 0,13 5 3 0,14 0,14 6 3 0,14 0,14 8 3 0,14 9 3 0,15 Sig. 1,000 1,000 0,117 0,117 0,128 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. SGRW Duncan Khau phanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 6 1 3 8,66 4 3 8,98 2 3 9,32 7 3 9,34 3 3 9,47 6 3 9,62 5 3 9,72 9,72 9 3 9,81 8 3 9,83 Sig. 1,000 1,000 0,714 1,000 0,079 0,067 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. TLS Duncan khauphanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 7 3 89,11 1 3 90,00 4 3 91,28 91,28 3 3 91,33 91,33 9 3 92,61 92,61 2 3 92,89 92,89 6 3 92,89 92,89 8 3 94,33 5 3 95,00 Sig. 0,084 0,088 TLDH Duncan khauphanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3 2,25 7 3 2,30 2 3 2,46 5 3 2,58 2,58 1 3 2,78 2,78 9 3 3,18 3,18 4 3 3,23 3,23 6 3 3,30 3,30 8 3 3,60 Sig. 0,063 0,066 PL 60 CV Duncan khauphanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 9 3 2,96 6 3 3,13 3,13 8 3 3,14 3,14 2 3 3,62 3,62 3,62 5 3 3,76 3,76 4 3 4,06 3 3 4,24 7 3 4,24 1 3 5,39 Sig. 0,064 0,073 0,087 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. FCR Duncan khauphanan N Subset for alpha = 0.05 1 2 7 3 1,30 1 3 1,33 2 3 1,40 4 3 1,47 6 3 1,70 5 3 1,80 3 3 1,80 8 3 1,93 9 3 1,93 Sig. 0,180 0,071 Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_mot_so_dac_diem_sinh_hoc_va_hoan_thien_qu.pdf
  • pdf2_Tóm tắt luận án_TA_Trần Thị Kim Ngân.pdf
  • pdf2_Tóm tắt luận án_TV_Trần Thị Kim Ngân.pdf
  • doc3_Đóng góp mới LA_TV-TA_NCS Trần Thị Kim Ngân.doc
  • doc4_Trích yếu luận án_NCS Trần Thị Kim Ngân.doc
  • pdfĐóng góp mới TA, TV.pdf
  • pdfQĐ.pdf
  • pdfTrích yếu.pdf
Luận văn liên quan