Luận án Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến quản lý sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

2. Đề nghị - Cần có thêm các nghiên cứu về quản lý sử dụng đất ở các địa bàn khác nhau để góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý sử dụng đất. - Cần có thêm nhiều nghiên cứu khác về quản lý sử dụng đất để có thêm cơ sở khẳng định tác động của các nhóm yếu tố chính sách đất đai, yếu tố tự nhiên, yếu tố kinh tế xã hội và vai trò của cộng đồng đến quản lý sử dụng đất và tìm thêm các yếu tố tác động khác và khẳng định vai trò của quản lý sử dụng đất với hiệu quả sử dụng đất. - Cần có các tiêu chí cũng như khung pháp lý phù hợp cho việc quản lý sử dụng đất trên mỗi loại sử dụng đất khác nhau.

pdf236 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 872 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến quản lý sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
an MDQT quyen Vùng Đồng Bằng 80 3.75 .974 .109 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.64 .958 .107 Independent Samples Test MDQT quyen Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .177 Sig. .675 t-test for Equality of Means t .736 .736 df 158 157.954 Sig. (2-tailed) .463 .463 Mean Difference .113 .113 Std. Error Difference .153 .153 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.189 -.189 Upper .414 .414 b) Đánh giá việc giao và quản lý việc thực hiện quyền sử dụng đất Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG giao va thuc hien Vùng Đồng Bằng 80 3.09 .766 .086 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.09 .750 .084 Independent Samples Test DG giao va thuc hien Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .077 Sig. .782 t-test for Equality of Means t .000 .000 df 158 157.923 Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 Mean Difference .000 .000 Std. Error Difference .120 .120 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.237 -.237 Upper .237 .237 190 c) Mức độ tác động của việc giao quyền sử dụng đất đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD giao quyen Vùng Đồng Bằng 80 3.64 .799 .089 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.06 .785 .088 Independent Samples Test MDTD giao quyen Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.725 Sig. .191 t-test for Equality of Means t 4.590 4.590 df 158 157.948 Sig. (2-tailed) .000 .000 Mean Difference .575 .575 Std. Error Difference .125 .125 95% Confidence Interval of the Difference Lower .328 .328 Upper .822 .822 4) Kết quả chạy SPSS điều tra về công tác định giá đất a. Mức độ quan tâm giá đất quy định Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT gia dat quy dinh Vùng Đồng Bằng 80 3.74 .896 .100 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.70 .973 .109 Independent Samples Test MDQT gia dat quy dinh Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .543 Sig. .462 t-test for Equality of Means t .254 .254 df 158 156.950 Sig. (2-tailed) .800 .800 Mean Difference .038 .038 Std. Error Difference .148 .148 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.255 -.255 Upper .330 .330 191 b. Đánh giá việc ban hành và thực hiện giá đất quy định Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG ban hanh TH gia Vùng Đồng Bằng 80 2.29 .889 .099 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.58 .991 .111 Independent Samples Test DG ban hanh TH gia Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 2.413 Sig. .122 t-test for Equality of Means t -1.932 -1.932 df 158 156.167 Sig. (2-tailed) .055 .055 Mean Difference -.288 -.288 Std. Error Difference .149 .149 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.581 -.581 Upper .006 .006 c. Mức độ quan tâm giá đất trên thị trường Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT gia thi truong Vùng Đồng Bằng 80 3.79 .951 .106 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.69 1.014 .113 Independent Samples Test MDQT gia thi truong Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .797 Sig. .373 t-test for Equality of Means t .644 .644 df 158 157.351 Sig. (2-tailed) .521 .521 Mean Difference .100 .100 Std. Error Difference .155 .155 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.207 -.207 Upper .407 .407 192 d. Mức độ tác động định giá đất đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD dinh gia Vùng Đồng Bằng 80 2.94 .832 .093 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.84 .878 .098 Independent Samples Test MDTD dinh gia Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.339 Sig. .249 t-test for Equality of Means t .739 .739 df 158 157.547 Sig. (2-tailed) .461 .461 Mean Difference .100 .100 Std. Error Difference .135 .135 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.167 -.167 Upper .367 .367 5. Kết quả chạy SPSS về thông tin BĐS a. Mức độ quan tâm đến thông tin BĐS Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT thong tin Vùng Đồng Bằng 80 4.69 .648 .072 Vùng Bán Sơn Địa 80 4.55 .761 .085 Independent Samples Test MDQT thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 3.857 Sig. .051 t-test for Equality of Means t 1.230 1.230 df 158 154.072 Sig. (2-tailed) .221 .221 Mean Difference .138 .138 Std. Error Difference .112 .112 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.083 -.083 Upper .358 .358 193 b. Đánh giá việc cung cấp thông tin BĐS Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG cung cap thong tin Vùng Đồng Bằng 80 2.10 .608 .068 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.14 .651 .073 Independent Samples Test DG cung cap thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .210 Sig. .647 t-test for Equality of Means t -.377 -.377 df 158 157.264 Sig. (2-tailed) .707 .707 Mean Difference -.038 -.038 Std. Error Difference .100 .100 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.234 -.234 Upper .159 .159 c. Mức độ tác động của thông tin BĐS đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD thong tin Vùng Đồng Bằng 80 3.81 .943 .105 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.80 .906 .101 Independent Samples Test MDTD thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .116 Sig. .734 t-test for Equality of Means t .086 .086 df 158 157.749 Sig. (2-tailed) .932 .932 Mean Difference .013 .013 Std. Error Difference .146 .146 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.276 -.276 Upper .301 .301 194 6. Kết quả chạy SPSS điều tra về cơ chế chính sách a. Chính sách đất đai Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS Dat dai Vùng Đồng Bằng 80 3.94 .785 .088 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.80 .833 .093 Independent Samples Test CS Dat dai Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.595 Sig. .208 t-test for Equality of Means t 1.075 1.075 df 158 157.451 Sig. (2-tailed) .284 .284 Mean Difference .138 .138 Std. Error Difference .128 .128 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.115 -.115 Upper .390 .390 b. Chính sách hỗ trợ (kỹ thuật, vốn) Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS ho tro Vùng Đồng Bằng 80 2.89 1.031 .115 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.98 .914 .102 Independent Samples Test CS ho tro Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .840 Sig. .361 t-test for Equality of Means t -.568 -.568 df 158 155.746 Sig. (2-tailed) .571 .571 Mean Difference -.088 -.088 Std. Error Difference .154 .154 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.392 -.392 Upper .217 .217 195 c. Chính sách xã hội khác Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS Xa hoi khac Vùng Đồng Bằng 80 2.81 1.057 .118 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.20 .701 .078 Independent Samples Test CS Xa hoi khac Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 8.881 Sig. .003 t-test for Equality of Means t -2.734 -2.734 df 158 137.241 Sig. (2-tailed) .007 .007 Mean Difference -.388 -.388 Std. Error Difference .142 .142 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.667 -.668 Upper -.108 -.107 7. Kết quả điều tra về nhóm các yếu tố tự nhiên và kỹ thuật a. Sự quan tâm đến tính chất tự nhiên của đất Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Tinh chat tu nhien Vùng Đồng Bằng 80 4.06 .862 .096 Vùng Bán Sơn Địa 80 4.29 .903 .101 Independent Samples Test Tinh chat tu nhien Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 4.540 Sig. .035 t-test for Equality of Means t -1.612 -1.612 df 158 157.662 Sig. (2-tailed) .109 .109 Mean Difference -.225 -.225 Std. Error Difference .140 .140 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.501 -.501 Upper .051 .051 b. Sự quan tâm đến lựa chọn loại cây trồng, giống cây trồng 196 Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Loai giong cay trong Vùng Đồng Bằng 80 3.94 .785 .088 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.80 .833 .093 Independent Samples Test Loai giong cay trong Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.595 Sig. .208 t-test for Equality of Means t 1.075 1.075 df 158 157.451 Sig. (2-tailed) .284 .284 Mean Difference .138 .138 Std. Error Difference .128 .128 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.115 -.115 Upper .390 .390 c. Sự quan tâm đến cơ cấu mùa vụ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Co cau mua vu Vùng Đồng Bằng 80 4.03 .616 .069 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.90 1.026 .115 Independent Samples Test Co cau mua vu Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 7.937 Sig. .005 t-test for Equality of Means t .934 .934 df 158 129.352 Sig. (2-tailed) .352 .352 Mean Difference .125 .125 Std. Error Difference .134 .134 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.139 -.140 Upper .389 .390 197 d. Diện tích canh tác Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Dien tich canh tac Vùng Đồng Bằng 80 3.58 .725 .081 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.61 .803 .090 Independent Samples Test Dien tich canh tac Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .143 Sig. .706 t-test for Equality of Means t -.310 -.310 df 158 156.374 Sig. (2-tailed) .757 .757 Mean Difference -.038 -.038 Std. Error Difference .121 .121 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.276 -.277 Upper .201 .202 8. Kết quả điều tra về nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội a. Mức độ kinh tế của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MD kinh te ho Vùng Đồng Bằng 80 3.28 .595 .067 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.35 .480 .054 Independent Samples Test MD kinh te ho Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.939 Sig. .166 t-test for Equality of Means t -.878 -.878 df 158 151.249 Sig. (2-tailed) .381 .382 Mean Difference -.075 -.075 Std. Error Difference .085 .085 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.244 -.244 Upper .094 .094 198 b. Trình độ của người dân Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Trinh do nguoi dan Vùng Đồng Bằng 80 3.63 .736 .082 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.58 .839 .094 Independent Samples Test Trinh do nguoi dan Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.890 Sig. .171 t-test for Equality of Means t .401 .401 df 158 155.366 Sig. (2-tailed) .689 .689 Mean Difference .050 .050 Std. Error Difference .125 .125 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.196 -.196 Upper .296 .296 c. Thị trường tiêu thụ sản phẩm Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Thi truong tieu thu SP Vùng Đồng Bằng 80 3.03 .927 .104 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.81 .956 .107 Independent Samples Test Thi truong tieu thu SP Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .934 Sig. .335 t-test for Equality of Means t 1.427 1.427 df 158 157.856 Sig. (2-tailed) .156 .156 Mean Difference .213 .213 Std. Error Difference .149 .149 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.082 -.082 Upper .507 .507 199 9. Kết quả điều tra về vai trò của cộng đồng a. Lãnh đạo địa phương Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lanh dao dia phuong Vùng Đồng Bằng 80 3.01 .849 .095 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.20 .719 .080 Independent Samples Test Lanh dao dia phuong Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .001 Sig. .969 t-test for Equality of Means t -1.507 -1.507 df 158 153.786 Sig. (2-tailed) .134 .134 Mean Difference -.188 -.188 Std. Error Difference .124 .124 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.433 -.433 Upper .058 .058 c. Tổ chức khuyến nông, khuyến lâm Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean TC khuyen nong lan Vùng Đồng Bằng 80 2.91 .983 .110 Vùng Bán Sơn Địa 80 2.95 .992 .111 Independent Samples Test TC khuyen nong lan Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .412 Sig. .522 t-test for Equality of Means t -.240 -.240 df 158 157.987 Sig. (2-tailed) .811 .811 Mean Difference -.038 -.038 Std. Error Difference .156 .156 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.346 -.346 Upper .271 .271 200 d. Các tổ chức xã hội khác Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean TC Xa Hoi khac Vùng Đồng Bằng 80 3.61 1.108 .124 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.69 1.014 .113 Independent Samples Test TC Xa Hoi khac Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .915 Sig. .340 t-test for Equality of Means t -.447 -.447 df 158 156.767 Sig. (2-tailed) .656 .656 Mean Difference -.075 -.075 Std. Error Difference .168 .168 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.407 -.407 Upper .257 .257 e. Truyền thông, thông tin Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Truyen thong Ttin Vùng Đồng Bằng 80 3.38 .998 .112 Vùng Bán Sơn Địa 80 3.19 1.032 .115 Independent Samples Test Truyen thong Ttin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .036 Sig. .850 t-test for Equality of Means t 1.168 1.168 df 158 157.824 Sig. (2-tailed) .245 .245 Mean Difference .188 .188 Std. Error Difference .161 .161 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.130 -.130 Upper .505 .505 201 Phụ lục 14: Kết quả chạy SPSS về quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp 1. Sự quan tâm của người dân đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp a) Tỷ lệ người dân biết về quy hoạch Group Statistics Mã số vùng N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Biết về quy hoạch Vùng Nội Đô 70 3.69 1.015 .121 Vùng Ngoại Ô 70 3.24 1.013 .121 Independent Samples Test Biết về quy hoạch Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .418 Sig. .519 t-test for Equality of Means t 2.583 2.583 df 138 138.000 Sig. (2-tailed) .011 .011 Mean Difference .443 .443 Std. Error Difference .171 .171 95% Confidence Interval of the Difference Lower .104 .104 Upper .782 .782 b) Tỷ lệ người dân quan tâm đến mức độ chi tiết của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất Group Statistics Mã số vùng N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Mức độ chi tiết của quy hoạch Vùng Nội Đô 70 3.03 1.103 .132 Vùng Ngoại Ô 70 3.04 1.122 .134 Independent Samples Test Mức độ chi tiết của QH Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .020 Sig. .889 t-test for Equality of Means t -.076 -.076 df 138 137.959 Sig. (2-tailed) .940 .940 Mean Difference -.014 -.014 Std. Error Difference .188 .188 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.386 -.386 Upper .358 .358 202 c) Tác động của quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến việc thay đổi sử dụng đất Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Mức độ tác động của QH Vùng Nội Đô 70 4.20 1.071 .128 Vùng Ngoại Ô 70 4.33 .989 .118 Independent Samples Test Muc do TD QH Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.334 Sig. .250 t-test for Equality of Means t -.738 -.738 df 138 137.119 Sig. (2-tailed) .462 .462 Mean Difference -.129 -.129 Std. Error Difference .174 .174 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.473 -.473 Upper .216 .216 2. Kết quả chạy SPSS điều tra về công tác ban hành và thực hiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng đất a) Mức độ quan tâm đến các chính sách Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MD quan tam CS Vùng Nội Đô 70 3.69 1.136 .136 Vùng Ngoại Ô 70 3.53 1.248 .149 Independent Samples Test MD quan tam CS Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.210 Sig. .273 t-test for Equality of Means t .779 .779 df 138 136.806 Sig. (2-tailed) .437 .437 Mean Difference .157 .157 Std. Error Difference .202 .202 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.242 -.242 Upper .556 .556 203 b) Đánh giá việc ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật đất đai Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Danh gia BH TH Vùng Nội Đô 70 3.04 .970 .116 Vùng Ngoại Ô 70 3.11 1.257 .150 Independent Samples Test Danh gia BH TH Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 5.139 Sig. .025 t-test for Equality of Means t -.376 -.376 df 138 129.626 Sig. (2-tailed) .707 .707 Mean Difference -.071 -.071 Std. Error Difference .190 .190 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.447 -.447 Upper .304 .304 c) Mức độ tác động của chính sách đất đai đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD cua CS Vùng Nội Đô 70 3.13 .779 .093 Vùng Ngoại Ô 70 3.07 .873 .104 Independent Samples Test MDTD cua CS Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 2.455 Sig. .119 t-test for Equality of Means t .409 .409 df 138 136.220 Sig. (2-tailed) .683 .684 Mean Difference .057 .057 Std. Error Difference .140 .140 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.219 -.219 Upper .334 .334 3. Kết quả chạy SPSS điều tra về việc giao và quản lý việc thực hiện quyền sử dụng đất a) Mức độ quan tâm đến quyền sử dụng đất 204 Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT quyen Vùng Nội Đô 70 4.67 .557 .067 Vùng Ngoại Ô 70 4.50 .631 .075 Independent Samples Test MDQT quyen Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 4.716 Sig. .032 t-test for Equality of Means t 1.703 1.703 df 138 135.918 Sig. (2-tailed) .091 .091 Mean Difference .171 .171 Std. Error Difference .101 .101 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.028 -.028 Upper .370 .370 b) Đánh giá việc giao và quản lý việc thực hiện quyền sử dụng đất Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG giao va thuc hien Vùng Nội Đô 70 2.84 .555 .066 Vùng Ngoại Ô 70 3.20 .604 .072 Independent Samples Test DG giao va thuc hien Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .795 Sig. .374 t-test for Equality of Means t -3.641 -3.641 df 138 137.021 Sig. (2-tailed) .000 .000 Mean Difference -.357 -.357 Std. Error Difference .098 .098 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.551 -.551 Upper -.163 -.163 205 c) Mức độ tác động của việc giao quyền sử dụng đất đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD giao quyen Vùng Nội Đô 70 3.97 .564 .067 Vùng Ngoại Ô 70 3.69 .826 .099 Independent Samples Test MDTD giao quyen Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 15.168 Sig. .000 t-test for Equality of Means t 2.390 2.390 df 138 121.836 Sig. (2-tailed) .018 .018 Mean Difference .286 .286 Std. Error Difference .120 .120 95% Confidence Interval of the Difference Lower .049 .049 Upper .522 .522 4) Kết quả chạy SPSS điều tra về công tác định giá đất a) Mức độ quan tâm giá đất quy định Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT gia dat PNN quy dinh Vùng Nội Đô 70 4.23 .705 .084 Vùng Ngoại Ô 70 4.10 .871 .104 Independent Samples Test MDQT gia dat PNN quy dinh Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .042 Sig. .839 t-test for Equality of Means t .960 .960 df 138 132.316 Sig. (2-tailed) .339 .339 Mean Difference .129 .129 Std. Error Difference .134 .134 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.136 -.136 Upper .393 .394 206 b) Đánh giá việc ban hành và thực hiện giá đất quy định Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG ban hanh TH gia Vùng Nội Đô 70 2.77 .871 .104 Vùng Ngoại Ô 70 2.77 1.066 .127 Independent Samples Test DG ban hanh TH gia Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 2.669 Sig. .105 t-test for Equality of Means t .000 .000 df 138 132.746 Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 Mean Difference .000 .000 Std. Error Difference .164 .164 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.325 -.325 Upper .325 .325 c) Mức độ quan tâm giá đất trên thị trường Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT gia thi truong Vùng Nội Đô 70 4.84 .404 .048 Vùng Ngoại Ô 70 4.69 .526 .063 Independent Samples Test MDQT gia thi truong Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 13.951 Sig. .000 t-test for Equality of Means t 1.982 1.982 df 138 129.424 Sig. (2-tailed) .049 .050 Mean Difference .157 .157 Std. Error Difference .079 .079 95% Confidence Interval of the Difference Lower .000 .000 Upper .314 .314 207 d) Mức độ tác động định giá đất đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD dinh gia Vùng Nội Đô 70 3.64 1.008 .120 Vùng Ngoại Ô 70 3.96 .788 .094 Independent Samples Test MDTD dinh gia Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 7.897 Sig. .006 t-test for Equality of Means t -2.055 -2.055 df 138 130.435 Sig. (2-tailed) .042 .042 Mean Difference -.314 -.314 Std. Error Difference .153 .153 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.617 -.617 Upper -.012 -.012 6. Kết quả chạy SPSS điều tra về thông tin BĐS a) Mức độ quan tâm đến thông tin BĐS Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDQT thong tin Vùng Nội Đô 70 4.34 1.089 .130 Vùng Ngoại Ô 70 4.33 .863 .103 Independent Samples Test MDQT thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.707 Sig. .194 t-test for Equality of Means t .086 .086 df 138 131.200 Sig. (2-tailed) .932 .932 Mean Difference .014 .014 Std. Error Difference .166 .166 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.314 -.314 Upper .343 .343 208 b) Đánh giá việc cung cấp thông tin BĐS Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DG cung cap thong tin Vùng Nội Đô 70 2.09 .794 .095 Vùng Ngoại Ô 70 2.23 .820 .098 Independent Samples Test DG cung cap thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.141 Sig. .287 t-test for Equality of Means t -1.048 -1.048 df 138 137.861 Sig. (2-tailed) .297 .297 Mean Difference -.143 -.143 Std. Error Difference .136 .136 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.413 -.413 Upper .127 .127 c) Mức độ tác động của thông tin BĐS đến sử dụng đất của hộ Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MDTD thong tin Vùng Nội Đô 70 3.94 .759 .091 Vùng Ngoại Ô 70 4.10 .684 .082 Independent Samples Test MDTD thong tin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.700 Sig. .194 t-test for Equality of Means t -1.286 -1.286 df 138 136.533 Sig. (2-tailed) .200 .200 Mean Difference -.157 -.157 Std. Error Difference .122 .122 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.399 -.399 Upper .084 .084 209 7. Kết quả điều tra về cơ chế chính sách a) Chính sách đất đai Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS Dat dai Vùng Nội Đô 70 3.44 .895 .107 Vùng Ngoại Ô 70 3.37 .951 .114 Independent Samples Test CS Dat dai Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .120 Sig. .730 t-test for Equality of Means t .458 .458 df 138 137.503 Sig. (2-tailed) .648 .648 Mean Difference .071 .071 Std. Error Difference .156 .156 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.237 -.237 Upper .380 .380 b) Chính sách xã hội Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS ho tro Vùng Nội Đô 70 2.91 .756 .090 Vùng Ngoại Ô 70 2.93 .786 .094 Independent Samples Test CS ho tro Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .126 Sig. .723 t-test for Equality of Means t -.110 -.110 df 138 137.796 Sig. (2-tailed) .913 .913 Mean Difference -.014 -.014 Std. Error Difference .130 .130 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.272 -.272 Upper .244 .244 210 c) Chính sách hỗ trợ khác Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean CS Xa hoi khac Vùng Nội Đô 70 2.84 .828 .099 Vùng Ngoại Ô 70 3.03 .816 .098 Independent Samples Test CS Xa hoi khac Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.554 Sig. .215 t-test for Equality of Means t -1.337 -1.337 df 138 137.972 Sig. (2-tailed) .183 .183 Mean Difference -.186 -.186 Std. Error Difference .139 .139 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.460 -.460 Upper .089 .089 8) Kết quả chạy SPSS điều tra về nhóm các yếu tố tự nhiên a) Vị trí địa lý Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Vi tri dia ly Vùng Nội Đô 70 4.13 .867 .104 Vùng Ngoại Ô 70 3.60 .858 .103 Independent Samples Test Vi tri dia ly Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F .128 Sig. .721 t-test for Equality of Means t 3.626 3.626 df 138 137.986 Sig. (2-tailed) .000 .000 Mean Difference .529 .529 Std. Error Difference .146 .146 95% Confidence Interval of the Difference Lower .240 .240 Upper .817 .817 b) Diện tích Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Dien tich thua dat Vùng Nội Đô 70 3.31 .753 .090 Vùng Ngoại Ô 70 3.73 .992 .119 211 Independent Samples Test Dien tich thua dat Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 3.853 Sig. .052 t-test for Equality of Means t -2.784 -2.784 df 138 128.692 Sig. (2-tailed) .006 .006 Mean Difference -.414 -.414 Std. Error Difference .149 .149 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.708 -.709 Upper -.120 -.120 c) Cơ sở hạ tầng Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Co so ha tang Vùng Nội Đô 70 3.17 1.021 .122 Vùng Ngoại Ô 70 3.21 .832 .099 Independent Samples Test Co so ha tang Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 3.133 Sig. .079 t-test for Equality of Means t -.272 -.272 df 138 132.602 Sig. (2-tailed) .786 .786 Mean Difference -.043 -.043 Std. Error Difference .157 .157 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.354 -.354 Upper .268 .269 9) Kết quả chạy SPSS điều tra về nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội a) Mức độ quan tâm đến chuyển đổi mục đích sử dụng Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Quan tam den CDMD SDD Vùng Nội Đô 70 4.47 .717 .086 Vùng Ngoại Ô 70 4.69 .526 .063 Independent Samples Test Quan tam den CDMD SDD 212 Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 13.533 Sig. .000 t-test for Equality of Means t -2.017 -2.017 df 138 126.607 Sig. (2-tailed) .046 .046 Mean Difference -.214 -.214 Std. Error Difference .106 .106 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.424 -.425 Upper -.004 -.004 b) Mức độ quan tâm đến thị trường BĐS Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Quan tam den QH Vùng Nội Đô 70 4.54 .652 .078 Vùng Ngoại Ô 70 4.31 .772 .092 Independent Samples Test Quan tam den QH Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 4.127 Sig. .044 t-test for Equality of Means t 1.892 1.892 df 138 134.288 Sig. (2-tailed) .061 .061 Mean Difference .229 .229 Std. Error Difference .121 .121 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.010 -.010 Upper .467 .467 c) Mức độ quan tâm đến quy hoạch Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Quan tam den TTBDS Vùng Nội Đô 70 4.50 .631 .075 Vùng Ngoại Ô 70 4.40 .824 .098 Independent Samples Test Quan tam den TTBDS Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 3.405 Sig. .067 213 t-test for Equality of Means t .806 .806 df 138 129.277 Sig. (2-tailed) .421 .422 Mean Difference .100 .100 Std. Error Difference .124 .124 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.145 -.145 Upper .345 .345 10) Kết quả điều tra về vai trò của cộng đồng a) Lãnh đạo địa phương Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lanh dao dia phuong Vùng Nội Đô 70 3.34 1.006 .120 Vùng Ngoại Ô 70 4.04 .788 .094 Independent Samples Test Lanh dao dia phuong Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 18.021 Sig. .000 t-test for Equality of Means t -4.584 -4.584 df 138 130.555 Sig. (2-tailed) .000 .000 Mean Difference -.700 -.700 Std. Error Difference .153 .153 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.002 -1.002 Upper -.398 -.398 b) Các tổ chức xã hội khác Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean TC Xa Hoi khac Vùng Nội Đô 70 3.67 .928 .111 Vùng Ngoại Ô 70 3.66 .814 .097 Independent Samples Test TC Xa Hoi khac Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.236 Sig. .268 t-test for Equality of Means t .097 .097 df 138 135.709 214 Sig. (2-tailed) .923 .923 Mean Difference .014 .014 Std. Error Difference .148 .148 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.278 -.278 Upper .306 .306 c) Truyền thông, thông tin Group Statistics Ma so vung N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Truyen thong Ttin Vùng Nội Đô 70 3.94 .991 .118 Vùng Ngoại Ô 70 4.09 .631 .075 Independent Samples Test Truyen thong Ttin Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 19.503 Sig. .000 t-test for Equality of Means t -1.017 -1.017 df 138 117.062 Sig. (2-tailed) .311 .311 Mean Difference -.143 -.143 Std. Error Difference .140 .140 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.421 -.421 Upper .135 .135 215 Phụ lục 15: Kết quả chạy SPSS về tác động của các yếu tố đến quản lý sử dụng đất I/ Tác động của các yếu tố đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp 1. Cơ chế chính sách Correlations (Spearman's rho) Muc do QHNN Muc do VBNN Muc do quyen NN Muc do dinh gia dat Muc do TTNN CS Dat dai CS Ho tro CS Xa hoi khac Muc do QHNN Correlation Coefficient 1.000 .410(**) .280(**) .332(**) .187(*) .558(**) .321(**) .214(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .018 .000 .000 .006 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do VBNN Correlation Coefficient .410(**) 1.000 .282(**) .459(**) .278(**) .748(**) .552(**) .129 Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .103 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do quyen NN Correlation Coefficient .280(**) .282(**) 1.000 .338(**) .171(*) .288(**) .217(**) -.027 Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .031 .000 .006 .738 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do dinh gia dat Correlation Coefficient .332(**) .459(**) .338(**) 1.000 .081 .510(**) .373(**) .221(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .310 .000 .000 .005 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do TTNN Correlation Coefficient .187(*) .278(**) .171(*) .081 1.000 .427(**) .383(**) .009 Sig. (2-tailed) .018 .000 .031 .310 . .000 .000 .907 N 160 160 160 160 160 160 160 160 CS Dat dai Correlation Coefficient .558(**) .748(**) .288(**) .510(**) .427(**) 1.000 .589(**) .215(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .006 N 160 160 160 160 160 160 160 160 CS ho tro Correlation Coefficient .321(**) .552(**) .217(**) .373(**) .383(**) .589(**) 1.000 .230(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .000 .000 . .003 N 160 160 160 160 160 160 160 160 CS Xa hoi khac Correlation Coefficient .214(**) .129 -.027 .221(**) .009 .215(**) .230(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .006 .103 .738 .005 .907 .006 .003 . N 160 160 160 160 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 216 2. Điều kiện tự nhiên Correlations (Spearman's rho) Muc do QHNN Muc do VBNN Muc do quyen NN Muc do dinh gia dat Muc do TTNN Tinh chat tu nhien Loai giong cay trong Co cau mua vu Dien tich canh tac Muc do QHNN Correlation Coefficient 1.000 .410(**) .280(**) .332(**) .187(*) .758(**) .614(**) .417(**) .515(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .018 .000 .000 .000 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do VBNN Correlation Coefficient .410(**) 1.000 .282(**) .459(**) .278(**) .322(**) .364(**) .267(**) .321(**) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do quyen NN Correlation Coefficient .280(**) .282(**) 1.000 .338(**) .171(*) .161(*) .323(**) .269(**) .209(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .031 .042 .000 .001 .008 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do dinh gia dat Correlation Coefficient .332(**) .459(**) .338(**) 1.000 .081 .325(**) .206(**) .260(**) .376(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .310 .000 .009 .001 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do TTNN Correlation Coefficient .187(*) .278(**) .171(*) .081 1.000 .110 .318(**) .312(**) .236(**) Sig. (2-tailed) .018 .000 .031 .310 . .167 .000 .000 .003 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Tinh chat tu nhien Correlation Coefficient .758(**) .322(**) .161(*) .325(**) .110 1.000 .485(**) .437(**) .417(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .042 .000 .167 . .000 .000 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Loai giong cay trong Correlation Coefficient .614(**) .364(**) .323(**) .206(**) .318(**) .485(**) 1.000 .362(**) .319(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .009 .000 .000 . .000 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Co cau mua vu Correlation Coefficient .417(**) .267(**) .269(**) .260(**) .312(**) .437(**) .362(**) 1.000 .363(**) Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .001 .000 .000 .000 . .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Dien tich canh tac Correlation Coefficient .515(**) .321(**) .209(**) .376(**) .236(**) .417(**) .319(**) .363(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .000 .003 .000 .000 .000 . N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 217 3. Điều kiện kinh tế xã hội Correlations (Spearman's rho) Muc do QHNN Muc do VBNN Muc do quyen NN Muc do dinh gia dat Muc do TTNN MD kinh te ho Trinh do nguoi dan Thi truong tieu thu SP Muc do QHNN Correlation Coefficient 1.000 .410(**) .280(**) .332(**) .187(*) .045 .034 .221(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .018 .575 .665 .005 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do VBNN Correlation Coefficient .410(**) 1.000 .282(**) .459(**) .278(**) .116 .123 .208(**) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .144 .120 .008 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do quyen NN Correlation Coefficient .280(**) .282(**) 1.000 .338(**) .171(*) .052 -.021 .203(*) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .031 .517 .796 .010 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do dinh gia dat Correlation Coefficient .332(**) .459(**) .338(**) 1.000 .081 .113 .102 .168(*) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .310 .153 .201 .034 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do TTNN Correlation Coefficient .187(*) .278(**) .171(*) .081 1.000 -.072 .174(*) .315(**) Sig. (2-tailed) .018 .000 .031 .310 . .368 .028 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 MD kinh te ho Correlation Coefficient .045 .116 .052 .113 -.072 1.000 .099 .271(**) Sig. (2-tailed) .575 .144 .517 .153 .368 . .214 .001 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Trinh do nguoi dan Correlation Coefficient .034 .123 -.021 .102 .174(*) .099 1.000 .162(*) Sig. (2-tailed) .665 .120 .796 .201 .028 .214 . .041 N 160 160 160 160 160 160 160 160 Thi truong tieu thu SP Correlation Coefficient .221(**) .208(**) .203(*) .168(*) .315(**) .271(**) .162(*) 1.000 Sig. (2-tailed) .005 .008 .010 .034 .000 .001 .041 . N 160 160 160 160 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 218 4. Vai trò của cộng đồng Correlations (Spearman's rho) Muc do QHNN Muc do VBNN Muc do quyen NN Muc do dinh gia dat Muc do TTNN Lanh dao dia phuong TC khuyen nong lan TC Xa Hoi khac Truyen thong Ttin Muc do QHNN Correlation Coefficient 1.000 .410(**) .280(**) .332(**) .187(*) .250(**) .411(**) .163(*) .813(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .018 .001 .000 .039 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do VBNN Correlation Coefficient .410(**) 1.000 .282(**) .459(**) .278(**) .243(**) .260(**) .171(*) .384(**) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .002 .001 .031 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do quyen NN Correlation Coefficient .280(**) .282(**) 1.000 .338(**) .171(*) .204(**) .205(**) .209(**) .338(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .031 .010 .009 .008 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do dinh gia dat Correlation Coefficient .332(**) .459(**) .338(**) 1.000 .081 .193(*) .283(**) .267(**) .416(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .310 .014 .000 .001 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Muc do TTNN Correlation Coefficient .187(*) .278(**) .171(*) .081 1.000 .268(**) .201(*) .211(**) .291(**) Sig. (2-tailed) .018 .000 .031 .310 . .001 .011 .007 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Lanh dao dia phuong Correlation Coefficient .250(**) .243(**) .204(**) .193(*) .268(**) 1.000 .330(**) .329(**) .223(**) Sig. (2-tailed) .001 .002 .010 .014 .001 . .000 .000 .005 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 TC khuyen nong lan Correlation Coefficient .411(**) .260(**) .205(**) .283(**) .201(*) .330(**) 1.000 .171(*) .438(**) Sig. (2-tailed) .000 .001 .009 .000 .011 .000 . .031 .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 TC Xa Hoi khac Correlation Coefficient .163(*) .171(*) .209(**) .267(**) .211(**) .329(**) .171(*) 1.000 .287(**) Sig. (2-tailed) .039 .031 .008 .001 .007 .000 .031 . .000 N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Truyen thong Ttin Correlation Coefficient .813(**) .384(**) .338(**) .416(**) .291(**) .223(**) .438(**) .287(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 . N 160 160 160 160 160 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 219 II/ Tác động của các yếu tố đến quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp 1. Cơ chế chính sách Correlations (Spearman's rho) Muc do QHPNN Muc do VBPNN Muc do quyen PNN Muc do dinh gia dat PNN Muc do TTPNN CS Dat dai CS ho tro CS Xa hoi khac Muc do QHPNN Correlation Coefficient 1.000 .480(**) .417(**) .295(**) .283(**) .588(**) .108 .080 Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .001 .000 .204 .348 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do VBPNN Correlation Coefficient .480(**) 1.000 .423(**) .414(**) .273(**) .713(**) .169(*) .210(*) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .001 .000 .046 .013 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do quyen PNN Correlation Coefficient .417(**) .423(**) 1.000 .332(**) .144 .622(**) .053 -.070 Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .090 .000 .538 .408 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do dinh gia dat PNN Correlation Coefficient .295(**) .414(**) .332(**) 1.000 .182(*) .544(**) .023 .121 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .031 .000 .789 .154 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do TTPNN Correlation Coefficient .283(**) .273(**) .144 .182(*) 1.000 .275(**) .059 .038 Sig. (2-tailed) .001 .001 .090 .031 . .001 .492 .658 N 140 140 140 140 140 140 140 140 CS Dat dai Correlation Coefficient .588(**) .713(**) .622(**) .544(**) .275(**) 1.000 -.015 .039 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 . .859 .649 N 140 140 140 140 140 140 140 140 CS ho tro Correlation Coefficient .108 .169(*) .053 .023 .059 -.015 1.000 .399(**) Sig. (2-tailed) .204 .046 .538 .789 .492 .859 . .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 CS Xa hoi khac Correlation Coefficient .080 .210(*) -.070 .121 .038 .039 .399(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .348 .013 .408 .154 .658 .649 .000 . N 140 140 140 140 140 140 140 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 220 2. Điều kiện tự nhiên Correlations (Spearman's rho) Muc do QHPNN Muc do VBPNN Muc do quyen PNN Muc do dinh gia dat PNN Muc do TTPNN Vi tri dia ly Dien tich thua dat Co so ha tang Muc do QHPNN Correlation Coefficient 1.000 .480(**) .417(**) .295(**) .283(**) .653(**) .558(**) .510(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do VBPNN Correlation Coefficient .480(**) 1.000 .423(**) .414(**) .273(**) .525(**) .122 .074 Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .001 .000 .150 .384 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do quyen PNN Correlation Coefficient .417(**) .423(**) 1.000 .332(**) .144 .345(**) .367(**) .203(*) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .090 .000 .000 .016 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do dinh gia dat PNN Correlation Coefficient .295(**) .414(**) .332(**) 1.000 .182(*) .567(**) .166(*) .279(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .031 .000 .050 .001 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do TTPNN Correlation Coefficient .283(**) .273(**) .144 .182(*) 1.000 .379(**) .158 .190(*) Sig. (2-tailed) .001 .001 .090 .031 . .000 .062 .024 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Vi tri dia ly Correlation Coefficient .653(**) .525(**) .345(**) .567(**) .379(**) 1.000 .245(**) .451(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .003 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Dien tich thua dat Correlation Coefficient .558(**) .122 .367(**) .166(*) .158 .245(**) 1.000 .344(**) Sig. (2-tailed) .000 .150 .000 .050 .062 .003 . .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Co so ha tang Correlation Coefficient .510(**) .074 .203(*) .279(**) .190(*) .451(**) .344(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .384 .016 .001 .024 .000 .000 . N 140 140 140 140 140 140 140 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 221 3. Điều kiện kinh tế xã hội Correlations (Spearman's rho) Muc do QHPNN Muc do VBPNN Muc do quyen PNN Muc do dinh gia dat PNN Muc do TTPNN Quan tam den CDMD SDD Quan tam den QH Quan tam den TTBDS Muc do QHPNN Correlation Coefficient 1.000 .480(**) .417(**) .295(**) .283(**) .622(**) .684(**) .639(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do VBPNN Correlation Coefficient .480(**) 1.000 .423(**) .414(**) .273(**) .454(**) .662(**) .637(**) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .001 .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do quyen PNN Correlation Coefficient .417(**) .423(**) 1.000 .332(**) .144 .451(**) .425(**) .397(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .090 .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do dinh gia dat PNN Correlation Coefficient .295(**) .414(**) .332(**) 1.000 .182(*) .375(**) .528(**) .474(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .031 .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do TTPNN Correlation Coefficient .283(**) .273(**) .144 .182(*) 1.000 .301(**) .318(**) .303(**) Sig. (2-tailed) .001 .001 .090 .031 . .000 .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Quan tam den CDMD SDD Correlation Coefficient .622(**) .454(**) .451(**) .375(**) .301(**) 1.000 .623(**) .616(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Quan tam den QH Correlation Coefficient .684(**) .662(**) .425(**) .528(**) .318(**) .623(**) 1.000 .692(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Quan tam den TTBDS Correlation Coefficient .639(**) .637(**) .397(**) .474(**) .303(**) .616(**) .692(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . N 140 140 140 140 140 140 140 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 222 4. Vai trò của cộng đồng Correlations (Spearman's rho) Muc do QHPNN Muc do VBPNN Muc do quyen PNN Muc do dinh gia dat PNN Muc do TTPNN Lanh dao dia phuong TC Xa Hoi khac Truyen thong Ttin Muc do QHPNN Correlation Coefficient 1.000 .480(**) .417(**) .295(**) .283(**) .712(**) .222(**) .664(**) Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .001 .000 .008 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do VBPNN Correlation Coefficient .480(**) 1.000 .423(**) .414(**) .273(**) .519(**) .134 .600(**) Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .001 .000 .115 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do quyen PNN Correlation Coefficient .417(**) .423(**) 1.000 .332(**) .144 .458(**) .148 .588(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .090 .000 .080 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do dinh gia dat PNN Correlation Coefficient .295(**) .414(**) .332(**) 1.000 .182(*) .424(**) .028 .386(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .031 .000 .744 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Muc do TTPNN Correlation Coefficient .283(**) .273(**) .144 .182(*) 1.000 .322(**) .177(*) .409(**) Sig. (2-tailed) .001 .001 .090 .031 . .000 .036 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Lanh dao dia phuong Correlation Coefficient .712(**) .519(**) .458(**) .424(**) .322(**) 1.000 .129 .624(**) Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .130 .000 N 140 140 140 140 140 140 140 140 TC Xa Hoi khac Correlation Coefficient .222(**) .134 .148 .028 .177(*) .129 1.000 .285(**) Sig. (2-tailed) .008 .115 .080 .744 .036 .130 . .001 N 140 140 140 140 140 140 140 140 Truyen thong Ttin Correlation Coefficient .664(**) .600(**) .588(**) .386(**) .409(**) .624(**) .285(**) 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 . N 140 140 140 140 140 140 140 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 223 224

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_mot_so_yeu_to_tac_dong_den_quan_ly_su_dung_dat_tren_dia_ban_thi_xa_son_tay_thanh_pho_ha_n.pdf
Luận văn liên quan