Luận án Nghiên cứu phân loại họ xoài (anacardiaceae r. br.) ở Việt Nam

Cây gỗ trung bình, cao đến 15-20 m. Lá đơn, mọc cách; phiến hình bầu dục hay thuôn, cỡ 20-25 × 3-6 cm; đầu lá nhọn hay có mũi nhọn, gốc lá hình nêm; cuống lá dài. Cụm hoa chùy, ở đỉnh cành hoặc nách lá, có lông tơ màu nâu đỏ. Hoa tạp tính gồm hoa đực và hoa lưỡng tính, hoa cái nhiều hơn hoa đực, bao hoa mẫu 5, tiền khai hoa lợp. Hoa không cuống; đài xẻ 5 thùy hình trứng nhọn; cánh hoa 5, hình bầu dục. Đĩa mật hình khuyên. Nhị hình dùi, bao phấn hình tim. Bầu dưới, 1 ô ; vòi nhụy 1, núm nhụy nhọn. Quả hạch, hình cầu hay trứng, dẹt hai bên, không đối xứng, cỡ 1,5-2 × 2-2,5 cm, vỏ quả giữa có nhựa, vỏ quả trong cứng

pdf459 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phân loại họ xoài (anacardiaceae r. br.) ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s ATC GTG AGG GTT CAA GTC CCT CTA TCC CCA AA- --- --A AA- --- GGC CCG TTT GGC TCC CTA ACA ATT TAT CCT ACC [ 624] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 624] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 624] #MG584503.1_Spondias_dulcis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .TT [ 624] #KR081861.1_Spondias_pinnata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .TG [ 624] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 624] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 624] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..A A-- ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... ... [ 624] #KP055518.1_Lannea_coromandelica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..A A-- A.. ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... ... [ 624] #KY067405.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067407.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067408.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067411.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #GU943747.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055491.1_Buchanania_glabra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067409.1_Buchanania_reticulata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055492.1_Buchanania_reticulata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067410.1_Buchanania_siamensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055493.1_Buchanania_siamensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067406.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #MG584466.1_Anacardium_occidentale ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G .?A ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A AAG ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #MG584477.1_Mangifera_indica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY084914.1_Mangifera_laurina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... T.A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY392610.1_Mangifera_odorata --- --- -T. ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A AAG ... T.A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067415.1_Mangifera_reba ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067413.1_Mangifera_flava ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-G ... T.A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067414.1_Mangifera_foetida ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-G ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055522.1_Mangifera_foetida ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A AAG ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067412.1_Gluta_laccifera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ACC CCC ..A AAG ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A AAG ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..- --- ... ... ... .A. ... ... ... ... ... ... ... [ 624] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..A --- ... ..A ... .A. ... ... ..G ... ... ... ... [ 624] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..A --- ... ..A ... .A. ... ... ..G ... ... ... ... [ 624] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067418.1_Rhus_chinensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... T.A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055548.1_Rhus_chinensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... T.A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... ... .GC T.. ... ..T ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CC. ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --. ..A A-- ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... ... [ 624] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T CCC CCC ..A A-A ... ..A ... AA. ... ... ..G ... ... ... .-- [ 624] #KY067404.1_Allospondias_lakonensis CTC TCC TTT TGG TCG TGG TTC AAA ATT CGT TAT GTT TCT CAT TCA TCC TAC TCT TTT CCA TTT ACA AAC GTA TCC GAG [ 702] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #MG584503.1_Spondias_dulcis G.. --- --- --- --. ... ..A ... ... ... ... ... ... T.. ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KR081861.1_Spondias_pinnata ..T ... ... .T. ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris ... C.T ... ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055518.1_Lannea_coromandelica ... C.T ... ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067405.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067407.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067408.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067411.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #GU943747.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KP055491.1_Buchanania_glabra --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ..A [ 702] #KY067409.1_Buchanania_reticulata --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ..A [ 702] #KP055492.1_Buchanania_reticulata --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ..A [ 702] #KY067410.1_Buchanania_siamensis --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ..A [ 702] #KP055493.1_Buchanania_siamensis --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ..A [ 702] #KY067406.1_Buchanania_arborescens --- --- --- ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #MG584466.1_Anacardium_occidentale --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... --- --- ... ... ... [ 702] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #MG584477.1_Mangifera_indica --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY084914.1_Mangifera_laurina --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY392610.1_Mangifera_odorata --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067415.1_Mangifera_reba --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067413.1_Mangifera_flava --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067414.1_Mangifera_foetida --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KP055522.1_Mangifera_foetida --- --- --- ..T .AA ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KY067412.1_Gluta_laccifera --- --- --- ..T .AA .A. ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata --- --- --- ..T .AA .A. ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ..T ... ... [ 702] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense ... ..T ... ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei ... ..T ... ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067418.1_Rhus_chinensis --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055548.1_Rhus_chinensis --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... A.. ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... A.. ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... A.. ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... A.. ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis --- --- --- ..T -A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium --- --- --- ..T .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense ... C.T ... ..T .A. ... ... ... ... ... ..G ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... [ 702] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia --- --- --- ..T .A. ... ... C.. ... ... ... ... .G. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 702] #KY067404.1_Allospondias_lakonensis CCG AAA TTT TTT TCT C-T TAT -CA CAA GTC GTA TGG TAT ATA TGA TAC CCG TAC AAC TGA ACA CCC TTG AGC AAG GAA [ 780] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ..T ... ... -.. .-. ... -.. ... ... ... ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ..T ... ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #MG584503.1_Spondias_dulcis ... ..T ... ..C --. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KR081861.1_Spondias_pinnata ... ..T ... ... ... .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ..T ... ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ..T ... ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris .A. ..T ..G ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ..A C.. ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP055518.1_Lannea_coromandelica .A. ..T ..G ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ..A C.. ... ... ... ... ... ... [ 780] #KY067405.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KY067407.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KY067408.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KY067411.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #GU943747.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... .G. ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP055491.1_Buchanania_glabra .A. ..T ... ..C ... TA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... A.. [ 780] #KY067409.1_Buchanania_reticulata .A. ..T ... ..C ... TA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... A.. [ 780] #KP055492.1_Buchanania_reticulata .A. ..T ... ..C ... TA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... A.. [ 780] #KY067410.1_Buchanania_siamensis .AA ..T ... ..C ... TA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... A.. [ 780] #KP055493.1_Buchanania_siamensis .A. ..T ... ..C ... TA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... A.. [ 780] #KY067406.1_Buchanania_arborescens .A. ..T ... ..C ... AA. ... A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #MG584466.1_Anacardium_occidentale .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... ..T .G. ... ... ... [ 780] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia .A. ..T ... ..C ... TA. C.. A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ..G ..A ... ... ..T .G. ... ... ... [ 780] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... .G. ... [ 780] #MG584477.1_Mangifera_indica .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... .G. ... [ 780] #KY084914.1_Mangifera_laurina .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... ... ... [ 780] #KY392610.1_Mangifera_odorata .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... ... ... [ 780] #KY067415.1_Mangifera_reba .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... .G. ... [ 780] #KY067413.1_Mangifera_flava .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... ... ... [ 780] #KY067414.1_Mangifera_foetida .A. ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... .G. ... [ 780] #KP055522.1_Mangifera_foetida .AT ..T ... ..C ... TA. C.. AT. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ..G ..A ... ... ... .G. ... ... ... [ 780] #KY067412.1_Gluta_laccifera .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. A.G ..A ... ... ... .G. ... ... ... [ 780] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. A.G ..A ... .A. ... .G. ... ... ... [ 780] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ..T ... ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense .A. ..T ... .C. -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ..A C.. G.. ... ... ... ... ... [ 780] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei .A. ..T ... .C. -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ..A C.. G.. ... ... ... ... ... [ 780] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis .A. ..T ... ..C ... TA. C.. A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia .A. ..T ... ..C ... TA. C.. A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067418.1_Rhus_chinensis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.C ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KP055548.1_Rhus_chinensis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.C ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... .T. ... [ 780] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.C ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... A.. ... A.. ... ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense .A. ..T ..G ... -.. .-. ... -.. ... ... ..G ... ... ... ... ... A.. ... ..A C.. ... ... ... ... ... ... [ 780] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia .A. ..T ... ..C ... TA. C.C A.. ... ... ..G ... ... ... G.. ... A.. .T. ..A ... ... .TT ... ... ... ... [ 780] #KY067404.1_Allospondias_lakonensis TCT CCA TTT GAG TGA TTC ACA ATC CGG ATC ATT GCT CAT GCT GAA ACT TAC AAA GTC TTC TTT TTG AAG ATT CGA GAA [ 858] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #MG584503.1_Spondias_dulcis ... ... ... ..A ... ... ... ..T .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KR081861.1_Spondias_pinnata ..C ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris ..C T.. ... ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055518.1_Lannea_coromandelica ..C T.. ... ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067405.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067407.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067408.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... .CT .CT ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067411.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #GU943747.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055491.1_Buchanania_glabra ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067409.1_Buchanania_reticulata ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055492.1_Buchanania_reticulata ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067410.1_Buchanania_siamensis ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055493.1_Buchanania_siamensis ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067406.1_Buchanania_arborescens ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #MG584466.1_Anacardium_occidentale ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #MG584477.1_Mangifera_indica ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY084914.1_Mangifera_laurina ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY392610.1_Mangifera_odorata ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067415.1_Mangifera_reba ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067413.1_Mangifera_flava ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067414.1_Mangifera_foetida ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055522.1_Mangifera_foetida ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT C.. ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KY067412.1_Gluta_laccifera ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... .C. ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata ... T.. ... ..A C.. ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... .C. ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ... ... ..A ... ... ... ... .A. ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense ... ... ... ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TA. ... [ 858] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei ... ... ... ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TA. ... [ 858] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis ... A.. .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia ... A.. .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067418.1_Rhus_chinensis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... .G. ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KP055548.1_Rhus_chinensis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... .G. ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... .G. ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ..T ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ..T ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ..A ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ..A ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... A.. ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus ... ... .G. ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense ..C T.. ... ..A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .A. ... [ 858] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia ... ... .G. A.A ... ... ... ... .AT ... ... ... ... A.. ... ... G.. ... ..A ... ... ... ..T ... .A. ... [ 858] #KY067404.1_Allospondias_lakonensis ATG AAA TCC CCC GTC CAA AAC T-- --- --T TTA GTA TTT TTT TTC TTC TTT TTT AAT TGA CAT AGA CCC AAG CCC TCT [ 936] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #MG584503.1_Spondias_dulcis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .-. G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #KR081861.1_Spondias_pinnata ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .-. G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KP055518.1_Lannea_coromandelica ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ..- ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067405.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... CGT ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067407.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067408.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... .C. ... ... ... ... ... .A. ... ... ..G ... [ 936] #KY067411.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #GU943747.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KP055491.1_Buchanania_glabra ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067409.1_Buchanania_reticulata ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KP055492.1_Buchanania_reticulata ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067410.1_Buchanania_siamensis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KP055493.1_Buchanania_siamensis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KY067406.1_Buchanania_arborescens ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... GC. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #MG584466.1_Anacardium_occidentale ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. CG. ... .G. G.. ... ... ... ... ... ... ... ..C ..G ... [ 936] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #MG584477.1_Mangifera_indica ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY084914.1_Mangifera_laurina ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY392610.1_Mangifera_odorata ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY067415.1_Mangifera_reba ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY067413.1_Mangifera_flava ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY067414.1_Mangifera_foetida ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KP055522.1_Mangifera_foetida ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KY067412.1_Gluta_laccifera ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... .G. G.. ... ... ... ... ... C.. ... ..C ..G ... [ 936] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... .?? ... ... ... ... ... ... ... [ 936] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense ... ... .T. ..G ... ..G T.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ..G ... ... ... ..G ... ... ..A ... [ 936] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei ... ... .T. ..G ... ..G T.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ..G ... ... ... ..G ... ... ..A ... [ 936] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067418.1_Rhus_chinensis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ..T G.. ... ... ... ... ... ... ... ... T.A ... [ 936] #KP055548.1_Rhus_chinensis ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... T.A ... [ 936] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum ..A C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ..C ..A ... [ 936] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus ... C.. .TT ... ... ... G.. .GT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ..T ... ..A ... [ 936] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus ... C.. .TT ... ... ... G.. .TT TCA TT. ... A.. C.G AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense ... ... .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... A.. C.. ... ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... [ 936] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia ... C.. .T. ... ... ... G.. .-- --- --. ... AG. C.. AA. ... G.. ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... [ 936] #KY067404.1_Allospondias_lakonensis AGT AAA ATG AGG ATG ATG CGT CGG TAA TGG TCG GGA TAG CTC --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055483.1_Allospondias_lakonensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055502.1_Dracontomelon_duperreanum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA --- --- --- --- --- [1011] #MG584503.1_Spondias_dulcis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #KR081861.1_Spondias_pinnata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055501.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG --- --- --- --- [1011] #KR081724.1_Dracontomelon_dao ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #AY594544.1_Choerospondias_axillaris ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #KP055518.1_Lannea_coromandelica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067405.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #KY067407.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AAA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #KY067408.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... .C. ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCC T-- [1011] #KY067411.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCC T-- [1011] #GU943747.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055491.1_Buchanania_glabra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC A-- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067409.1_Buchanania_reticulata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #KP055492.1_Buchanania_reticulata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #KY067410.1_Buchanania_siamensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #KP055493.1_Buchanania_siamensis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TA- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067406.1_Buchanania_arborescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AAA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #MG584466.1_Anacardium_occidentale ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #KP055490.1_Bouea_oppositifolia ... ... ... ..A ... ... .-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #AB598010.1_Mangifera_camptosperma ... ... ... ..A ... ... ... ... .-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #MG584477.1_Mangifera_indica ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #KY084914.1_Mangifera_laurina ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KY392610.1_Mangifera_odorata ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGA GAG --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067415.1_Mangifera_reba ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KY067413.1_Mangifera_flava ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KY067414.1_Mangifera_foetida ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KP055522.1_Mangifera_foetida ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067412.1_Gluta_laccifera ... ... ... ..A .G. ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #MT364376.1_Melanorrhoea_usitata ... ... ... ..A .G. ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KP055534.1_Pegia_sarmentosa ... ... ... ... ... ... ..? ... .-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055535.1_Pentaspadon_annamense ... ... ... ... ... ... ... T.. G.. ... ... ... ... ... AGC TGG --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055536.1_Pentaspadon_poilanei ... ... ... ... ... ... ... T.. G.. ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GAC TGA A-- --- --- --- [1011] #KF664209.1_Pistacia_cucphuongensis ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KY067417.1_Pistacia_weinmaniifolia ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG AAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CT- --- [1011] #KY067418.1_Rhus_chinensis ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG --- [1011] #KP055548.1_Rhus_chinensis ... ... ... .AA .A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AG- --- --- --- --- --- --- [1011] #FN599476.1_Rhus_chinensis_var._roxburghii ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA AT- --- --- [1011] #KY067424.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ..T .AA ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-C CTC G-- [1011] #KY067425.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ..T .AA ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-C CTC G-- [1011] #KY067426.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ..T .AA ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-C CTC G-- [1011] #KY067427.1_Toxicodendron_wallichii ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ACC TCG T-- [1011] #FJ945968.1_Toxicodendron_wallichii_var._microcarpum ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-C CTC GT- [1011] #AB983154.1_Toxicodendron_succedaneum ... ... ..T .AA ... ... T.. ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011] #KY067420.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-- --- --- [1011] #KY067421.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ..T .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA A-- --- --- [1011] #KY067422.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... .A. ... ... ATC TGG AAG AGC ACA GGA CTG AAA A-- --- --- [1011] #KY067423.1_Semecarpus_reticulatus ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AAA GGA CTG AAA A-- --- --- [1011] #KY067419.1_Semecarpus_anacardiopsis ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AAA GGA CTG AAA A-- --- --- [1011] #KP055570.1_Semecarpus_reticulatus ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TG- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #AY594575.1_Semecarpus_anacardium ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC --- [1011] #KP055572.1_Semecarpus_tonkinensis ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP055504.1_Drimycarpus_racemosus ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TA- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KR081742.1_Pleiogynium_timoriense ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [1011] #KP398504.1_Schinus_terebinthifolia ... ... ... .AA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGC TGG TAG AGC AGA GGA CTG AAA ATC CTC G-- [1011]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_phan_loai_ho_xoai_anacardiaceae_r_br_o_vi.pdf
  • pdfTóm tắt tiếng anh luận án _QUYỀN.pdf
  • pdfTóm tắt tiếng việtluận án _QUYỀN.pdf
  • pdfTrích yếu luận án Quyền.pdf
Luận văn liên quan