Luận án Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản

Khi dung dịch xuất hiện m àu xanh, đem đo độ hấp thu ở bước sóng 660 nm (ghi nhận kết quả này là A m ). Mẫu đối chứng : lấy 1 ml nước cất thay cho 1 ml dung dịch enzyme và tiến hành các bước tương tự như mẫu thí nghiệm với cùng điều kiện. Ghi nhận kết quả độ hấp thụ là A 0. Hàm lượng tyrosine được giải phóng do protease thủy phân được tính bằng cách lấy A m – A0 rồi lấy kết quả so với đường chuẩn tyrosine để xác định hoạt tínhprotease theo tính toán sau : Một đơn vị hoạt tính (ĐVHT) enzyme protease được xác định là lượng enzyme để tạo ra lượng amino acid tương đương với 100 g tyrosine trong 1 ml d ịch lọc dưới điều kiện thí nghiệm.

pdf247 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tôm Nội tạng Đầu tôm 1 5,41 8,94 42,700 97,380 2 9,86 16,50 77,843 179,800 3 13,23 30,06 104,500 327,613 4 17,05 33,33 134,600 363,247 5 17,49 37,28 138,135 406,323 5,5 23,98 37,84 189,368 412,370 6 43,92 38,47 346,780 419,218 6,5 61,58 57,02 486,200 621,360 7 83,43 81,64 658,760 889,646 7,5 100,00 100,00 789,600 1089,780 8 75,58 57,31 596,780 624,560 9 46,32 44,27 365,743 482,475 10 38,39 40,23 303,150 438,436 11 32,63 30,34 257,640 330,623 12 24,02 21,85 189,670 238,132 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 19 Bảng 3.13 Ảnh hưởng nồng độ muối đến hoạt độ protease Nồng độ muối (%) Hoạt độ tương đối (%) Hoạt độ protease Nội tạng Đầu tôm Nội tạng Đầu tôm 0 95,44 90,36 2199,367 433,660 1 96,07 95,41 2213,890 457,891 2 99,34 99,25 2289,374 476,340 3 100,00 100,00 2304,500 479,930 4 95,56 95,18 2202,232 456,780 5 95,91 88,19 2210,213 423,230 7 88,43 86,65 2037,841 415,870 9 81,17 75,54 1870,463 362,560 11 73,24 70,75 1687,732 339,560 13 68,61 68,42 1581,223 328,350 15 63,64 57,99 1466,563 278,320 17 57,36 52,87 1321,746 253,760 19 47,68 45,54 1098,761 218,560 21 40,68 40,93 937,453 196,430 23 34,68 29,26 799,217 140,440 25 19,99 18,41 460,774 88,364 27 14,69 14,03 338,424 67,342 29 7,22 9,30 166,437 44,642 Bảng 3.14 Ảnh hưởng của một số ion kim loại đến hoạt độ protease Tác nhân Hoạt độ tương đối (%) Hoạt độ protease (U/ml) Nội tạng Đầu tôm Nội tạng Đầu tôm ĐC 100,00 100,00 678,90 472,57 Mo2+ 82,80 96,16 562,16 454,44 Pb2+ 87,34 89,46 592,94 422,76 Zn2+ 70,74 73,08 480,26 345,37 Mg2+ 87,28 93,38 592,53 441,30 Ba2+ 92,78 87,35 629,89 412,78 Co2+ 79,95 84,38 542,78 398,77 Ca2+ 90,20 113,61 612,38 536,87 Cu2+ 156,25 120,17 1060,78 567,88 Mn2+ 169,60 189,77 1151,40 896,78 Fe2+ 106,89 130,09 725,68 614,79 Hg2+ 53,66 50,46 364,30 238,46 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 20 Bảng 3.15 Kết quả xác định động học phản ứng thủy phân của protease tôm sú Nồng độ cơ chất (mM) Hàm lượng tyrosin tạo thành (µg/ml) Tốc độ phản ứng V 1/[S] 1/V log [S] log[v/(Vmax-v)] 0,01 90,67 4,47 100,00 0,22386 -2,00000 -0,44434 0,02 141,23 9,52 50,00 0,10501 -1,69897 0,13888 0,03 189,02 14,30 33,33 0,06992 -1,52288 0,74177 0,04 202,84 15,68 25,00 0,06376 -1,39794 1,11259 0,05 206,65 16,07 20,00 0,06225 -1,30103 1,28748 0,06 210,12 16,41 16,67 0,06093 -1,22185 1,53257 0,07 212,35 16,63 14,29 0,06012 -1,15490 1,80772 0,08 213,48 16,75 12,50 0,05971 -1,09691 2,05990 0,10 214,24 16,82 10,00 0,05944 -1,00000 2,37958 Bảng 3.16 So sánh quá trình thủy phân dịch hỗn hợp máu và gan cá basa tươi và đã gia nhiệt Thời gian thuỷ phân (h) Hàm lượng peptid & acid amin (g/l) Hỗn hợp tươi Hỗn hợp gia nhiệt 0 0,159 0,169 2 0,217 0,630 4 0,368 0,960 6 0,521 1,361 8 0,652 1,840 10 0,932 2,320 12 1,030 2,570 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 21 Bảng 3.17 Biến đổi hàm lượng peptid và acid amin trong dịch thủy phân (g/l) ở các điều kiện khác nhau Nồng độ CPE sử dụng (%) Nhiệt độ thủy phân (oC) Thời gian thủy phân (giờ) 0 1 2 4 6 7 9 11 13 15 16 18 20 0,5 40 0,163 0,244 0,275 0,380 0,483 0,500 0,619 0,830 0,930 1,002 1,037 0,919 0,806 0,5 50 0,163 0,230 0,319 0,460 0,654 0,723 0,900 1,270 1,535 1,731 1,717 1,471 1,160 0,5 60 0,163 0,365 0,444 0,790 1,020 1,240 1,470 1,700 1,900 2,210 2,280 1,833 0,806 0,5 65 0,163 0,200 0,290 0,420 0,623 0,695 0,856 1,123 1,465 1,653 1,712 1,470 0,980 2 40 0,169 0,251 0,510 0,700 0,951 1,142 1,280 1,471 1,530 1,640 1,700 1,640 1,530 2 50 0,169 0,520 0,630 0,960 1,361 1,630 2,120 2,450 2,700 2,950 2,900 2,640 1,744 2 60 0,169 0,575 1,000 1,360 1,740 1,900 2,281 2,570 2,790 2,953 3,030 2,782 1,592 2 65 0,169 0,398 0,568 0,861 1,253 1,520 1,897 2,280 2,600 2,865 2,865 2,562 1,652 3,5 40 0,179 0,383 0,673 1,102 1,244 1,340 1,640 1,900 2,093 2,400 2,503 2,451 2,258 3,5 50 0,179 0,700 0,929 1,530 2,029 2,220 2,640 3,084 3,300 3,382 3,280 3,138 2,203 3,5 60 0,179 0,862 1,368 1,890 2,458 2,621 2,900 3,210 3,470 3,623 3,700 3,520 2,258 3,5 65 0,179 0,598 0,897 1,270 1,840 2,124 2,590 2,950 3,214 3,299 3,221 3,025 2,169 4,5 40 0,186 0,781 1,030 1,360 1,723 1,823 2,031 2,264 2,452 2,624 2,744 2,713 2,579 4,5 50 0,186 1,174 1,523 2,108 2,530 2,793 3,130 3,467 3,750 3,980 4,000 3,820 3,350 4,5 60 0,186 1,220 1,700 2,200 2,720 3,030 3,256 3,503 3,750 4,000 3,980 3,752 2,880 4,5 65 0,186 0,800 1,220 1,897 2,365 2,633 3,025 3,400 3,720 3,850 3,880 3,750 3,265 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 22 Bảng 3.18 Tóm lược phân tích ANOVA các thông số của quá trình thủy phân máu và gan cá basa Analysis Summary Dependent variable: HL Factors: C T tg Number of complete cases: 208 Bảng 3.19 Phân tích ANOVA cho hàm HL với các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng Analysis of Variance for HL - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 70,8787 3 23,6262 2332,66 0,0000 B:T 18,828 3 6,276 619,64 0,0000 C:tg 143,678 12 11,9732 1182,13 0,0000 INTERACTIONS AB 1,32528 9 0,147253 14,54 0,0000 AC 11,2519 36 0,312552 30,86 0,0000 BC 6,2432 36 0,173422 17,12 0,0000 RESIDUAL 1,09387 108 0,0101284 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 253,299 207 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 23 Bảng 3.20 Tóm lược phân tích ANOVA các thông số sử dụng trong tối ưu hóa bằng phương pháp hồi qui Bảng 3.21 Phân tích ANOVA cho hàm HL với các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng Analysis of Variance for HL - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 16,0051 2 8,00253 985,86 0,0000 B:T 15,3912 3 5,13039 632,03 0,0000 C:tg 8,58393 6 1,43065 176,25 0,0000 INTERACTIONS AB 0,344028 6 0,057338 7,06 0,0001 AC 0,350554 12 0,0292128 3,60 0,0014 BC 1,84959 18 0,102755 12,66 0,0000 RESIDUAL 0,292223 36 0,00811731 -------------------------------------------------------------------------------- Analysis Summary Dependent variable: HL Factors: C T tg Number of complete cases: 84 The StatAdvisor --------------- This procedure performs a multifactor analysis of variance for HL. It constructs various tests and graphs to determine which factors have a statistically significant effect on HL. It also tests for significant interactions amongst the factors, given sufficient data. The F-tests in the ANOVA table will allow you to identify the significant factors. For each significant factor, the Multiple Range Tests will tell you which means are significantly different from which others. The Means Plot and Interaction Plot will help you interpret the significant effects. The Residual Plots will help you judge whether the assumptions underlying the analysis of variance are violated by the data. Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 24 TOTAL (CORRECTED) 42,8166 83 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.22 Phân tích ANOVA cho hàm HL với các biến độc lập C, T, tg và các tương tác đôi, ba giữa chúng Analysis of Variance for HL - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 16,0051 2 8,00253 B:T 15,3912 3 5,13039 C:tg 8,58393 6 1,43065 INTERACTIONS AB 0,344028 6 0,057338 AC 0,350554 12 0,0292128 BC 1,84959 18 0,102755 ABC 0,292223 36 0,00811731 RESIDUAL 0,0 0 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 42,8166 83 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.23 Phân tích hồi qui bậc nhất cho hàm HL với các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng, Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 25 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -1,26817 1,66706 -0,760723 0,4491 C 0,137652 0,344825 0,399195 0,6909 T 0,0574873 0,0279655 2,05565 0,0432 tg 0,0792201 0,0926466 0,855079 0,3952 C*T 0,00216844 0,00513549 0,422247 0,6740 C*tg 0,0116617 0,0137732 0,846694 0,3998 T*tg -0,00202781 0,00147381 -1,3759 0,1728 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 26,2174 6 4,36956 20,27 0,0000 Residual 16,5992 77 0,215574 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 61,2319 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 58,211 percent Standard Error of Est, = 0,464299 Mean absolute error = 0,365556 Durbin-Watson statistic = 0,735579 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 6 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -1,26817 + 0,137652*C + 0,0574873*T + 0,0792201*tg + 0,00216844*C*T + 0,0116617*C*tg - 0,00202781*T*tg Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 26 Bảng 3.24 Phân tích hồi qui bậc nhất cho hàm HL với ba biến độc lập C, T và tg, không xét tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -0,634897 0,390026 -1,62783 0,1075 C 0,424134 0,0492427 8,61313 0,0000 T 0,0351673 0,00526923 6,67408 0,0000 tg 0,00909758 0,0141319 0,643761 0,5216 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 25,6163 3 8,53876 39,71 0,0000 Residual 17,2003 80 0,215003 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 59,828 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 58,3216 percent Standard Error of Est, = 0,463684 Mean absolute error = 0,365006 Durbin-Watson statistic = 0,76557 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 27 regression model to describe the relationship between HL and 3 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -0,634897 + 0,424134*C + 0,0351673*T + 0,00909758*tg Bảng 3.25 Phân tích hồi qui bậc hai cho các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -16,6604 1,247 -13,3603 0,0000 C -0,0959104 0,251289 -0,381674 0,7038 T 0,480559 0,0376206 12,7738 0,0000 tg 0,818599 0,0671191 12,1962 0,0000 C*C 0,0363745 0,0313888 1,15884 0,2502 T*T -0,00403577 0,000339569 -11,885 0,0000 tg*tg -0,0255576 0,0018547 -13,7799 0,0000 C*T 0,00216844 0,00223515 0,970155 0,3351 C*tg 0,0116617 0,00599461 1,94537 0,0555 T*tg -0,00202781 0,000641454 -3,16128 0,0023 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 39,7947 9 4,42163 108,28 0,0000 Residual 3,02188 74 0,0408363 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 28 R-squared = 92,9423 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 92,0839 percent Standard Error of Est, = 0,20208 Mean absolute error = 0,146813 Durbin-Watson statistic = 1,55547 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 9 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -16,6604 - 0,0959104*C + 0,480559*T + 0,818599*tg + 0,0363745*C*C - 0,00403577*T*T - 0,0255576*tg*tg + 0,00216844*C*T + 0,0116617*C*tg - 0,00202781*T*tg Bảng 3.26 Phân tích hồi qui bậc hai cho các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng với C được loại bớt Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -16,8632 1,1217 -15,0335 0,0000 T 0,481919 0,0372376 12,9417 0,0000 tg 0,82125 0,0663774 12,3724 0,0000 C*C 0,0267656 0,0186396 1,43595 0,1552 T*T -0,00403577 0,000337629 -11,9533 0,0000 tg*tg -0,0255576 0,00184411 -13,859 0,0000 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 29 C*T 0,00176058 0,00195194 0,901965 0,3700 C*tg 0,0108664 0,00558868 1,94436 0,0556 T*tg -0,00202781 0,00063779 -3,17944 0,0021 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 39,7887 8 4,97359 123,20 0,0000 Residual 3,02783 75 0,0403711 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 95,8284 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,0741 percent Standard Error of Est, = 0,200926 Mean absolute error = 0,147221 Durbin-Watson statistic = 1,55636 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 8 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -16,8632 + 0,481919*T + 0,82125*tg + 0,0267656*C*C - 0,00403577*T*T - 0,0255576*tg*tg + 0,00176058*C*T + 0,0108664*C*tg - 0,00202781*T*tg Bảng 3.27 Phân tích hồi qui bậc hai cho các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi giữa chúng với C và C*T được loại bớt Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 30 ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -17,0127 1,10802 -15,3541 0,0000 T 0,487788 0,0366198 13,3203 0,0000 tg 0,81786 0,0661895 12,3563 0,0000 C*C 0,0390555 0,0127035 3,07439 0,0029 T*T -0,00403577 0,000337215 -11,968 0,0000 tg*tg -0,0255576 0,00184184 -13,8761 0,0000 C*tg 0,0118836 0,00546699 2,17371 0,0328 T*tg -0,00202781 0,000637007 -3,18334 0,0021 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 39,7559 7 5,67941 141,03 0,0000 Residual 3,06068 76 0,0402721 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 95,8517 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,1933 percent Standard Error of Est, = 0,200679 Mean absolute error = 0,147423 Durbin-Watson statistic = 1,54653 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 7 independent variables, The equation of the fitted model is Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 31 HL = -17,0127 + 0,487788*T + 0,81786*tg + 0,0390555*C*C - 0,00403577*T*T - 0,0255576*tg*tg + 0,0118836*C*tg - 0,00202781*T*tg Bảng 3.28 Phân tích hồi qui bậc hai cho các biến độc lập C, T, tg và không xét các tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -16,0271 1,10382 -14,5197 0,0000 C 0,190571 0,217567 0,875921 0,3838 T 0,458239 0,0382896 11,9677 0,0000 tg 0,748477 0,0579733 12,9107 0,0000 C*C 0,0363745 0,0336929 1,07959 0,2837 T*T -0,00403577 0,000364495 -11,0722 0,0000 tg*tg -0,0255576 0,00199085 -12,8375 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 39,1936 6 6,53226 138,83 0,0000 Residual 3,62297 77 0,0470515 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 91,5384 percent Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 32 R-squared (adjusted for d,f,) = 90,8791 percent Standard Error of Est, = 0,216914 Mean absolute error = 0,151899 Durbin-Watson statistic = 1,66569 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 6 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -16,0271 + 0,190571*C + 0,458239*T + 0,748477*tg + 0,0363745*C*C - 0,00403577*T*T - 0,0255576*tg*tg Bảng 3.29 Phân tích hồi qui bậc hai cho các biến độc lập C, T, tg và không xét các tương tác đôi giữa chúng với C được loại bớt Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: HL ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -15,7489 1,05556 -14,9199 0,0000 T 0,458239 0,0382325 11,9856 0,0000 tg 0,748477 0,0578867 12,93 0,0000 C*C 0,0657209 0,00356208 18,4502 0,0000 T*T -0,00403577 0,000363951 -11,0888 0,0000 tg*tg -0,0255576 0,00198787 -12,8567 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 33 Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 39,1575 5 7,8315 166,94 0,0000 Residual 3,65907 78 0,0469111 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 42,8166 83 R-squared = 92,4541 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 90,9063 percent Standard Error of Est, = 0,21659 Mean absolute error = 0,154456 Durbin-Watson statistic = 1,65999 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between HL and 5 independent variables, The equation of the fitted model is HL = -15,7489 + 0,458239*T + 0,748477*tg + 0,0657209*C*C - 0,00403577*T*T - 0,0255576*tg*tg Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 34 Bảng 3.30 Biến đổi hàm lượng peptid và acid amin của dịch thuỷ phân khi sử dụng các nồng độ CPE bổ sung khác nhau ở chế độ thủy phân 57oC với thời gian 14,5 giờ Nồng độ CPE bổ sung (%) Hàm lượng peptid & acid amin tạo thành (g/l) 3,50 3,450 3,75 3,856 4,00 3,962 4,25 3,971 4,50 3,982 4,75 3,986 5,00 3,986 Bảng 3.31 Hiệu suất thu chất màu carotenoid (mg/g đầu vỏ tôm) trong quá trình thủy phân ở các điều kiện khác nhau Nồng độ CPE sử dụng (%) Nhiệt độ oC Thời gian thủy phân (giờ) 0 3 6 9 12 15 2 40 0,0936 0,1060 0,1813 0,2155 0,2102 0,1274 2 50 0,0936 0,1790 0,2952 0,4152 0,4059 0,3363 2 60 0,0936 0,1571 0,2597 0,3718 0,3534 0,2874 2 65 0,0936 0,1272 0,2008 0,2408 0,2116 0,1417 3,5 40 0,0936 0,1853 0,2883 0,4217 0,3927 0,2321 3,5 50 0,0936 0,3027 0,5247 0,6782 0,6542 0,4972 3,5 60 0,0936 0,2476 0,4358 0,5747 0,5436 0,4231 3,5 65 0,0936 0,2076 0,3441 0,4657 0,4351 0,2564 5 40 0,0936 0,1979 0,3759 0,4437 0,4580 0,3247 5 50 0,0936 0,3347 0,5763 0,7244 0,6969 0,5213 5 60 0,0936 0,2723 0,4653 0,6031 0,5674 0,4571 5 65 0,0936 0,2072 0,3947 0,4832 0,4657 0,3073 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 35 Bảng 3.32 Tóm lược phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: CP Factors: T C tg Number of complete cases: 72 Bảng 3.33 Phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis of Variance for CP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 0,386448 2 0,193224 1016,83 0,0000 B:T 0,320766 3 0,106922 562,67 0,0000 C:tg 1,25143 5 0,250285 1317,11 0,0000 INTERACTIONS AB 0,00745379 6 0,0012423 6,54 0,0002 AC 0,11353 10 0,011353 59,74 0,0000 BC 0,0944369 15 0,00629579 33,13 0,0000 RESIDUAL 0,0057008 30 0,000190027 -------------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 36 Bảng 3.34 Hiệu suất thu protein (mg/g đầu vỏ tôm) trong quá trình thủy phân ở các điều kiện khác nhau Nồng độ CPE sử dụng (%) Nhiệt độ oC Thời gian thủy phân (giờ) 0 3 6 9 12 15 2 40 5,7672 11,8746 15,9278 16,7836 15,6350 12,5764 2 50 5,7672 16,7932 22,6583 25,2243 23,5479 20,9769 2 60 5,7672 15,2670 21,7683 23,2241 22,0987 19,0122 2 65 5,7672 11,2362 14,3476 15,5742 15,0027 12,3367 3,5 40 5,9827 11,2647 18,8920 22,3565 18,7658 13,9826 3,5 50 5,9827 16,2435 31,2658 37,2436 34,7247 30,1468 3,5 60 5,9827 13,4683 25,4650 34,3230 32,6547 28,7263 3,5 65 5,9827 11,9887 20,6532 23,0724 19,6687 12,6873 5 40 6,0231 12,7291 20,1788 23,2278 21,2054 15,8003 5 50 6,0231 18,3552 34,2218 40,7632 35,7936 31,2287 5 60 6,0231 15,2192 28,7755 38,7850 34,7632 29,9879 5 65 6,0231 13,5472 23,3381 26,0718 22,7460 16,1220 Bảng 3.35 Tóm lược phân tích ANOVA cho hàm lượng protein hòa tan AP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: AP Factors: C T tg Number of complete cases: 72 Bảng 3.36 Phân tích ANOVA cho hàm lượng protein hòa tan AP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 37 MAIN EFFECTS A:C 507,423 2 253,712 122,01 0,0000 B:T 1230,16 3 410,055 197,20 0,0000 C:tg 3776,08 5 755,217 363,19 0,0000 INTERACTIONS AB 59,9082 6 9,9847 4,80 0,0015 AC 251,419 10 25,1419 12,09 0,0000 BC 421,675 15 28,1117 13,52 0,0000 RESIDUAL 62,3821 30 2,0794 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 6309,06 71 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.37 Tóm lược phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng carotenoid CP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: CP Factors: C T tg Number of complete cases: 48 Bảng 3.38 Phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP có xem xét ảnh hưởng của các tương tác đôi Analysis of Variance for CP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 0,458555 2 0,229277 1245,35 0,0000 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 38 B:T 0,385123 3 0,128374 697,28 0,0000 C:tg 0,171031 3 0,0570104 309,66 0,0000 INTERACTIONS AB 0,00809731 6 0,00134955 7,33 0,0004 AC 0,0130318 6 0,00217196 11,80 0,0000 BC 0,00856356 9 0,000951506 5,17 0,0015 RESIDUAL 0,00331392 18 0,000184107 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 1,04772 47 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.39 Phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP có xem xét ảnh hưởng của các tương tác đôi và ba Analysis of Variance for CP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 0,458555 2 0,229277 B:T 0,385123 3 0,128374 C:tg 0,171031 3 0,0570104 INTERACTIONS AB 0,00809731 6 0,00134955 AC 0,0130318 6 0,00217196 BC 0,00856356 9 0,000951506 ABC 0,00331392 18 0,000184107 RESIDUAL 0,0 0 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 1,04772 47 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 39 Bảng 3.40 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với các biến độc lập C, T, tg và các tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: CP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -4,58597 0,220327 -20,8143 0,0000 C 0,318839 0,0366667 8,6956 0,0000 T 0,145763 0,00726437 20,0655 0,0000 tg 0,137964 0,0130278 10,5899 0,0000 C*T -0,000265738 0,000368372 -0,721385 0,4751 C*tg -0,00132375 0,0010545 -1,25533 0,2170 T*tg -0,0000468667 0,000134511 -0,348424 0,7294 C*C -0,0307762 0,00408406 -7,53568 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000667134 -20,5229 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000481311 -13,3635 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 1,01349 9 0,11261 125,03 0,0000 Residual 0,0342265 38 0,000900697 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,7332 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,9595 percent Standard Error of Est, = 0,0300116 Mean absolute error = 0,0214358 Durbin-Watson statistic = 1,67407 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 40 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and 9 independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,58597 + 0,318839*C + 0,145763*T + 0,137964*tg - 0,000265738*C*T - 0,00132375*C*tg - 0,0000468667*T*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Bảng 3.41 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với các biến độc lập C, T, tg và các tương tác đôi C*T, C*tg Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: CP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -4,55952 0,204493 -22,2967 0,0000 C 0,318839 0,0362513 8,79524 0,0000 T 0,145271 0,00704503 20,6204 0,0000 tg 0,135444 0,0107148 12,6409 0,0000 C*T -0,000265738 0,000364199 -0,729651 0,4700 C*tg -0,00132375 0,00104255 -1,26972 0,2117 C*C -0,0307762 0,0040378 -7,62202 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000659577 -20,7581 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000475859 -13,5167 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 1,01338 8 0,126673 143,88 0,0000 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 41 Residual 0,0343358 39 0,000880406 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,7228 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0505 percent Standard Error of Est, = 0,0296716 Mean absolute error = 0,021647 Durbin-Watson statistic = 1,68327 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and 8 independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,55952 + 0,318839*C + 0,145271*T + 0,135444*tg - 0,000265738*C*T - 0,00132375*C*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Bảng 3.42 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi C*tg Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: CP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -4,50952 0,191544 -23,543 0,0000 C 0,304555 0,0303326 10,0405 0,0000 T 0,144341 0,00688813 20,955 0,0000 tg 0,135444 0,0106519 12,7155 0,0000 C*tg -0,00132375 0,00103644 -1,27721 0,2089 C*C -0,0307762 0,00401413 -7,66697 0,0000 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 42 T*T -0,00136915 0,000065571 -20,8805 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000473069 -13,5964 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 1,01291 7 0,144702 166,30 0,0000 Residual 0,0348045 40 0,000870114 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,6781 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0967 percent Standard Error of Est, = 0,0294977 Mean absolute error = 0,0218546 Durbin-Watson statistic = 1,67749 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and 7 independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,50952 + 0,304555*C + 0,144341*T + 0,135444*tg - 0,00132375*C*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Bảng 3.43 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với các biến độc lập C, T, tg không có mặt tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: CP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 43 ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -4,46088 0,189158 -23,5828 0,0000 C 0,290656 0,0285302 10,1876 0,0000 T 0,144341 0,00694095 20,7956 0,0000 tg 0,130811 0,010092 12,9618 0,0000 C*C -0,0307762 0,00404491 -7,60862 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000660739 -20,7216 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000476697 -13,4929 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 1,01149 6 0,168582 190,81 0,0000 Residual 0,0362239 41 0,00088351 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,5426 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0366 percent Standard Error of Est, = 0,0297239 Mean absolute error = 0,02309 Durbin-Watson statistic = 1,76448 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and 6 independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,46088 + 0,290656*C + 0,144341*T + 0,130811*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 44 Bảng 3.44 Tóm lược phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ quá trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: AP Factors: C T tg Number of complete cases: 48 Bảng 3.45 Phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ quá trình thủy phân đầu vỏ tôm với các tương tác đôi Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 719,389 2 359,694 246,89 0,0000 B:T 1558,36 3 519,455 356,54 0,0000 C:tg 303,028 3 101,009 69,33 0,0000 INTERACTIONS AB 93,8846 6 15,6474 10,74 0,0000 AC 33,121 6 5,52016 3,79 0,0129 BC 41,157 9 4,573 3,14 0,0186 RESIDUAL 26,2246 18 1,45692 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 2775,17 47 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 45 Bảng 3.46 Phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ quá trình thủy phân đầu vỏ tôm với các tương tác đôi và ba Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:C 719,389 2 359,694 B:T 1558,36 3 519,455 C:tg 303,028 3 101,009 INTERACTIONS AB 93,8846 6 15,6474 AC 33,121 6 5,52016 BC 41,157 9 4,573 ABC 26,2246 18 1,45692 RESIDUAL 0,0 0 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 2775,17 47 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.47 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với các biến độc lập C, T, tg và các tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: AP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -243,959 17,2937 -14,1068 0,0000 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 46 C 8,17741 2,878 2,84135 0,0072 T 9,00026 0,570188 15,7847 0,0000 tg 4,73421 1,02257 4,62973 0,0000 C*T 0,0415276 0,0289139 1,43625 0,1591 C*tg -0,0570668 0,0827688 -0,689472 0,4947 T*tg 0,00123844 0,0105579 0,1173 0,9072 C*C -0,966014 0,320562 -3,0135 0,0046 T*T -0,0867718 0,0052364 -16,5709 0,0000 tg*tg -0,236527 0,0377786 -6,26086 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 2564,3 9 284,923 51,35 0,0000 Residual 210,864 38 5,54905 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 93,4018 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 92,6022 percent Standard Error of Est, = 2,35564 Mean absolute error = 1,683 Durbin-Watson statistic = 1,37203 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and 9 independent variables, The equation of the fitted model is AP = -243,959 + 8,17741*C + 9,00026*T + 4,73421*tg + 0,0415276*C*T - 0,0570668*C*tg + 0,00123844*T*tg - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 47 Bảng 3.48 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với các biến độc lập C, T, tg và các tương tác đôi C*T, C*tg Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: AP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -244,658 16,0282 -15,2642 0,0000 C 8,17741 2,84138 2,87797 0,0065 T 9,01326 0,55219 16,3228 0,0000 tg 4,80078 0,839824 5,71641 0,0000 C*T 0,0415276 0,028546 1,45476 0,1537 C*tg -0,0570668 0,0817156 -0,698358 0,4891 C*C -0,966014 0,316483 -3,05234 0,0041 T*T -0,0867718 0,00516977 -16,7845 0,0000 tg*tg -0,236527 0,0372979 -6,34156 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 2564,23 8 320,529 59,26 0,0000 Residual 210,94 39 5,40872 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 94,399 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 92,8398 percent Standard Error of Est, = 2,32567 Mean absolute error = 1,6855 Durbin-Watson statistic = 1,37164 Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 48 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and 8 independent variables, The equation of the fitted model is AP = -244,658 + 8,17741*C + 9,01326*T + 4,80078*tg + 0,0415276*C*T - 0,0570668*C*tg - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Bảng 3.49 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với các biến độc lập C, T, tg và tương tác đôi C*T Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: AP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -242,561 15,6432 -15,5058 0,0000 C 7,57821 2,69134 2,81578 0,0075 T 9,01326 0,548643 16,4283 0,0000 tg 4,60104 0,784551 5,86455 0,0000 C*T 0,0415276 0,0283626 1,46417 0,1510 C*C -0,966014 0,31445 -3,07208 0,0038 T*T -0,0867718 0,00513656 -16,893 0,0000 tg*tg -0,236527 0,0370583 -6,38256 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 2561,59 7 365,942 68,54 0,0000 Residual 213,578 40 5,33945 ----------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 49 Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 95,304 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 94,9572 percent Standard Error of Est, = 2,31073 Mean absolute error = 1,67446 Durbin-Watson statistic = 1,36247 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and 7 independent variables, The equation of the fitted model is AP = -242,561 + 7,57821*C + 9,01326*T + 4,60104*tg + 0,0415276*C*T - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Bảng 3.50 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với các biến độc lập C, T, tg không có các tương tác đôi giữa chúng Multiple Regression Analysis ----------------------------------------------------------------------------- Dependent variable: AP ----------------------------------------------------------------------------- Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- CONSTANT -250,373 14,9088 -16,7936 0,0000 C 9,81032 2,24866 4,36275 0,0001 T 9,15861 0,547062 16,7414 0,0000 tg 4,60104 0,795419 5,78442 0,0000 C*C -0,966014 0,318806 -3,0301 0,0042 T*T -0,0867718 0,00520771 -16,6622 0,0000 tg*tg -0,236527 0,0375716 -6,29535 0,0000 ----------------------------------------------------------------------------- Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m 50 Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Model 2550,14 6 425,024 77,44 0,0000 Residual 225,025 41 5,48841 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 96,8915 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,7049 percent Standard Error of Est, = 2,34274 Mean absolute error = 1,79407 Durbin-Watson statistic = 1,26563 The StatAdvisor --------------- The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and 6 independent variables, The equation of the fitted model is AP = -250,373 + 9,81032*C + 9,15861*T + 4,60104*tg - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhotailieu_2014_02_edocs_vn_27920_6323.pdf
Luận văn liên quan