Luận án Những nhân tố cản trở đến vận dụng phương pháp phân bổ chi phí ước tính theo mức độ hoạt động vào các doanh nghiệp Việt Nam

Để tăng tính thuyết phục lợi ích sử dụng ABC nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cấp lãnh đạo công ty, các nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nên tự xây dựng một hệ thống phân tích chi phí và lợi nhuận cho từng hoạt động, từng khách hàng, từng thị trường dựa trên cách phân bổ chi phí theo ý tưởng của phương pháp ABC (Nguyễn Xuân Hưng và Nguyễn Việt Hưng, 2016b; Nguyễn Việt Hưng, 2016). Khi thấy được các thông tin hữu ích giúp ra quyết định các nhà quản lý sẽ thay đổi nhận thức về phương pháp này và yêu cầu thông tin từ phương pháp này như một phần tất yếu của thông tin quản lý. Theo Brent (2012) và Douglas (2013) để triển khai phương pháp phân bổ chi phí ước tính theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp hoàn toàn có thể làm được, và ông đã xây dựng quy trình thực hiện cho các doanh nghiệp với cách đơn giản nhất, theo ông chỉ cần hiểu triết lý của phương pháp ABC là chi phí của sản phẩm nào hay khách hàng nào cố gắng phân bổ cho đối tượng đó hợp lý nhất.

pdf283 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Những nhân tố cản trở đến vận dụng phương pháp phân bổ chi phí ước tính theo mức độ hoạt động vào các doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Loai hinh So luong nhan vien Quy mo von Doanh thu San pham Khach hang N Valid 161 161 161 161 161 161 Missing 0 0 0 0 0 0 Tieu thuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid San luong 43 26.7 26.7 26.7 Nguyen vat lieu 44 27.3 27.3 54.0 Nhan cong 34 21.1 21.1 75.2 May lao dong 28 17.4 17.4 92.5 Khac 12 7.5 7.5 100.0 Total 161 100.0 100.0 Hai long Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat hai long 4 2.5 2.5 2.5 Hai long 83 51.6 51.6 54.0 Can cai tien 67 41.6 41.6 95.7 Khong hai long 7 4.3 4.3 100.0 Total 161 100.0 100.0 Theo doi chi phi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dinh muc 47 29.2 29.2 29.2 Don dat hang 30 18.6 18.6 47.8 Qua trinh san xuat 38 23.6 23.6 71.4 Du toan 14 8.7 8.7 80.1 Khac 32 19.9 19.9 100.0 Total 161 100.0 Quy mo von Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi 10 ty 100 62.1 62.1 62.1 Tu 10 ty den 20 ty 49 30.4 30.4 92.5 Tu 20 ty den 50 ty 10 6.2 6.2 98.8 Tu 50 ty den 100 ty 2 1.2 1.2 100.0 Tren 100 ty 0 0.0 0.0 100.0 Total 161 100.0 100.0 Loai hinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid San xuat 71 44.1 44.1 44.1 Thuong mai 37 23.0 23.0 67.1 Dich vu 43 26.7 26.7 93.8 Xay dung 6 3.7 3.7 97.5 Nong lam Thuy san 4 2.5 2.5 100.0 Total 161 100.0 100.0 Doanh thu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi 10 ty 83 51.6 51.6 51.6 Tu 10 den 20 ty 48 29.8 29.8 81.4 Tu 20 den 50 ty 23 14.3 14.3 95.7 Tu 50 den 100 ty 3 1.9 1.9 97.5 Tren 100 ty 4 2.5 2.5 100.0 Total 161 100.0 100.0 San pham Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duy nhat 1 san pham, dich vu 16 9.9 9.9 9.9 Tu 2 den 10 san pham, dich vu 97 60.2 60.2 70.2 Tu 10 den 20 san pham, dich vu 24 14.9 14.9 85.1 Tren 20 san pham, dich vu 24 14.9 14.9 100.0 Total 161 100.0 100.0 Khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duy nhat 1 khachang 12 7.5 7.5 7.5 Tu 2 den 10 khach hang 93 57.8 57.8 65.2 Tu 10 den 20 khach hang 22 13.7 13.7 78.9 Tren 20 khach hang 34 21.1 21.1 100.0 Total 161 100.0 100.0 PHỤ LỤC SỐ 5B Thống kê mô tả trong khảo sát chính thức Statistics Y1 Y2 Y4 Y5 Y6 N Valid 317 317 317 317 317 Missing 0 0 0 0 0 Mean 2.66 3.07 2.81 3.08 3.47 Statistics Tieu thuc Hai long Theo doi chi phi Hieu ve ABC N Valid 317 317 317 317 Missing 0 0 0 0 Statistics Loai hinh So luong nhan vien Quy mo von Doanh thu San pham Khach hang N Valid 317 317 317 317 317 317 Missing 0 0 0 0 0 0 Tieu thuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid San luong 90 28.3 28.3 28.3 Nguyen vat lieu 95 29.9 29.9 58.3 Nhan cong 78 24.6 24.6 82.9 May lao dong 39 12.3 12.3 95.2 Khac 15 4.7 4.7 100.0 Total 317 100.0 100.0 Hai long Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat hai long 10 3.2 3.2 3.2 Hai long 158 49.8 49.8 53.0 Can cai tien 143 45.1 45.1 98.1 Khong hai long 6 1.9 1.9 100.0 Total 317 100.0 100.0 Theo doi chi phi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dinh muc 85 26.8 26.8 26.8 Don dat hang 67 21.1 21.1 47.9 Qua trinh san xuat 83 26.2 26.2 74.1 Du toan 41 12.9 12.9 87.1 Khac 41 12.9 12.9 100.0 Total 317 100.0 100.0 Hieu ve ABC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Chua co khai niem 99 31.2 31.2 31.2 Hieu biet chung 186 58.7 58.7 89.9 BIet ro khai niem ABC 26 8.2 8.2 98.1 Da thuc hien ABC 6 1.9 1.9 100.0 Total 317 100.0 100.0% PHỤ LỤC 6 PHÂN TÍCH EFA NHÂN TỐ (NGHIÊN CỨU SƠ BỘ) Component Matrixa Component 1 X1.2 .839 X1.4 .731 X1.1 .731 X1.3 .718 X1.5 .696 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .689 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 141.520 df 3 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2.102 70.068 70.068 2.102 70.068 70.068 2 .534 17.785 87.853 3 .364 12.147 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 X2.3 .860 X2.2 .859 X2.4 .791 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .773 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 604.723 df 10 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.509 70.188 70.188 3.509 70.188 70.188 2 .588 11.752 81.940 3 .459 9.184 91.125 4 .385 7.695 98.820 5 .059 1.180 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 X3.1 .910 X3.2 .892 X3.4 .813 X3.3 .788 X3.5 .776 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .657 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 423.677 df 3 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2.528 84.267 84.267 2.528 84.267 84.267 2 .405 13.497 97.764 3 .067 2.236 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 X4.1 .964 X4.3 .941 X4.2 .845 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .688 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 177.561 df 3 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .206 73.53 0 73.53 0 2. 206 73.53 0 73.53 0 2 . 498 16.58 8 90.11 8 3 . 296 9.882 100.0 00 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 X 5.3 .899 X 5.4 .853 X 5.1 .819 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .9 24 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 10 27.117 df 15 Sig. .0 00 Total Variance Explained Com ponent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings T otal % of Variance Cumul ative % Tot al % of Variance Cumul ative % 1 4 .855 80.914 80.914 4.8 55 80.914 80.914 2 . 432 7.196 88.111 3 . 257 4.286 92.397 4 . 221 3.678 96.075 5 . 159 2.643 98.718 6 . 077 1.282 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 X 6.2 .965 X 6.1 .930 X 6.4 .914 X 6.3 .903 X 6.5 .880 X 6.6 .796 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 611 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 5 5.020 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1 .687 56.227 56.227 1.6 87 56.227 56.227 2 . 768 25.607 81.834 3 . 545 18.166 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 X 7.4 .809 X 7.3 .772 X 7.1 .661 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 804 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 6 06.475 df 6 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3 .384 84.605 84.605 3.3 84 84.605 84.605 2 . 330 8.253 92.858 3 . 178 4.442 97.300 4 . 108 2.700 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 X 8.4 .949 X 8.2 .928 X 8.1 .920 X 8.3 .881 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 629 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 3 46.322 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .336 77.866 77.866 2.3 36 77.866 77.866 2 . 582 19.387 97.253 3 . 082 2.747 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 X 9.2 .947 X 9.1 .939 X 9.3 .747 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 690 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 5 00.756 df 1 0 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3 .054 61.073 61.073 3.0 54 61.073 61.073 2 . 817 16.331 77.403 3 . 778 15.554 92.958 4 . 274 5.475 98.432 5 . 078 1.568 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 Y 1 .886 Y 4 .854 Y 2 .815 Y 5 .783 Y 6 .513 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. PHỤ LỤC 7 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .777 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Y 1 15.07 15.719 .743 .679 Y 2 14.67 18.872 .663 .716 Y 6 14.27 20.347 .373 .780 Y 4 14.93 16.539 .701 .694 Y 5 14.66 19.201 .598 .729 Y 3 15.09 22.348 .163 .830 Reliability Statistics Cronba ch's Alpha N of Items .830 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Y 1 12.43 12.584 .781 .747 Y 2 12.02 15.712 .670 .789 Y 6 11.62 17.087 .371 .865 Y 4 12.29 13.293 .743 .760 Y 5 12.01 15.875 .623 .799 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .798 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 1.1 13.26 9.794 .567 .764 X 1.2 13.50 7.764 .703 .717 X 1.3 13.43 9.297 .553 .768 X 1.4 13.62 9.587 .565 .764 X 1.5 13.73 9.947 .525 .776 Reliability Statistics Cronba ch's Alpha N of Items .657 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 2.4 10.25 4.316 .517 .554 X 2.2 10.24 3.647 .630 .458 X 2.3 9.99 4.025 .506 .547 X 2.1 10.51 4.089 .220 .786 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .786 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 2.4 7.10 2.315 .561 .777 X 2.2 7.09 1.842 .662 .669 X 2.3 6.83 1.878 .663 .667 Reliability Statistics Cronba ch's Alpha N of Items .651 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 3.1 15.47 9.563 .738 .497 X 3.2 15.45 9.786 .703 .511 X 3.3 15.53 8.125 .614 .500 X 3.4 15.51 10.501 .522 .567 X 3.5 15.45 10.212 .513 .564 X 3.6 15.39 15.151 .262 .860 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .860 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 3.1 12.29 9.958 .824 .799 X 3.2 12.27 10.175 .792 .807 X 3.3 12.36 8.669 .647 .856 X 3.4 12.34 10.799 .627 .844 X 3.5 12.28 10.578 .598 .850 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .905 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 4.1 6.30 3.663 .903 .782 X 4.2 6.17 4.390 .690 .962 X 4.3 6.26 3.969 .850 .832 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .650 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 5.1 9.87 5.027 .523 .521 X 5.2 10.29 6.708 .060 .819 X 5.3 9.77 4.266 .709 .374 X 5.4 9.96 4.599 .544 .496 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .819 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 5.1 6.86 3.569 .612 .809 X 5.3 6.76 3.081 .748 .672 X 5.4 6.96 3.104 .664 .762 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .877 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 6.1 18.88 18.080 .827 .837 X 6.2 18.91 17.673 .818 .837 X 6.3 18.88 18.984 .710 .853 X 6.4 18.58 19.107 .699 .854 X 6.5 18.86 19.486 .683 .856 X 6.6 18.87 20.602 .633 .863 X 6.7 18.61 22.138 .295 .906 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .906 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 6.1 15.57 14.797 .847 .872 X 6.2 15.59 14.456 .832 .874 X 6.3 15.56 15.636 .725 .891 X 6.4 15.27 15.747 .714 .893 X 6.5 15.54 16.275 .670 .899 X 6.6 15.55 17.074 .657 .901 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .521 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 7.3 9.84 2.969 .405 .362 X 7.4 9.46 2.437 .557 .187 X 7.1 9.59 3.381 .363 .413 X 7.2 9.71 4.068 .007 .700 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .700 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 7.3 6.69 1.965 .557 .554 X 7.4 6.30 1.763 .580 .523 X 7.1 6.43 2.510 .427 .711 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .883 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 8.1 9.23 7.003 .813 .824 X 8.3 9.03 7.855 .722 .859 X 8.2 9.14 7.194 .795 .831 X 8.4 9.07 8.702 .667 .880 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .854 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 9.1 7.32 2.258 .819 .703 X 9.2 7.30 2.223 .840 .681 X 9.3 7.08 2.875 .540 .957 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .7 59 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 50 32.972 Df 59 5 Sig. .0 00 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings T Total % of Variance Cumulative % T Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1 1.099 3 1.712 31 .712 1 1.099 3 1.712 31. 712 4 .663 1 3.323 13 .323 2 3 .268 9 .336 41 .048 3 .268 9 .336 41. 048 3 .603 1 0.294 23 .618 3 2 .898 8 .281 49 .329 2 .898 8 .281 49. 329 3 .603 1 0.294 33 .911 4 2 .106 6 .017 55 .346 2 .106 6 .017 55. 346 2 .973 8 .495 42 .406 5 1 .998 5 .710 61 .056 1 .998 5 .710 61. 056 2 .849 8 .139 50 .544 6 1 .726 4 .932 65 .988 1 .726 4 .932 65. 988 2 .588 7 .394 57 .938 7 1 .474 4 .212 70 .200 1 .474 4 .212 70. 200 2 .518 7 .193 65 .131 8 1 .252 3 .577 73 .777 1 .252 3 .577 73. 777 2 .361 6 .747 71 .878 9 1 .064 3 .040 76 .817 1 .064 3 .040 76. 817 1 .729 4 .939 76 .817 10 . 985 2 .814 79 .631 11 . 717 2 .050 81 .681 12 . 685 1 .958 83 .639 13 . 674 1 .925 85 .564 14 . 543 1 .553 87 .117 15 . 534 1 .525 88 .642 16 . 458 1 .307 89 .949 17 . 440 1 .256 91 .205 18 . 379 1 .082 92 .287 19 . 346 . 989 93 .275 20 . 316 . 904 94 .179 21 . 309 . 882 95 .061 22 . 278 . 795 95 .856 23 . 225 . 642 96 .497 24 . 215 . 616 97 .113 25 . 193 . 550 97 .663 26 . 165 . 471 98 .134 27 . 144 . 412 98 .546 28 . 119 . 341 98 .887 29 . 099 . 284 99 .170 30 . 090 . 257 99 .427 31 . 067 . 192 99 .619 32 . 048 . 136 99 .755 33 . 037 . 104 99 .860 34 . 032 . 092 99 .952 35 . 017 . 048 10 0.000 Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 6.3 .8 86 X 6.1 .8 82 X 6.2 .8 63 X 6.4 .7 62 X 6.6 .5 75 X 6.5 .5 67 X 3.1 .8 40 X 3.2 .8 39 X 3.3 .7 06 X 3.5 .5 74 X 3.4 .5 18 X 8.4 .9 15 X 8.1 .8 98 X 8.2 .8 88 X 8.3 .8 62 X 4.1 .8 47 X 4.3 .8 16 X 4.2 .7 47 X 1.2 .7 14 X 1.1 .6 85 X 1.3 .6 46 X 1.4 .6 41 X 1.5 .5 30 X 5.1 .8 03 X 5.3 .7 93 X 5.4 .7 79 X 9.1 .8 51 X 9.2 .8 26 X 9.3 .7 75 X 2.2 .8 56 X 2.3 .8 29 X 2.4 .6 83 X 7.3 .8 14 X 7.4 .5 95 X 7.1 .5 12 PHỤ LỤC 8 Kiểm tra Cronbach Alpha và EFA nhân tố - Nghiên cứu chính thức Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .843 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 1.1 12.76 10.409 .697 .800 X 1.2 12.88 9.663 .725 .790 X 1.3 12.89 9.459 .630 .822 X 1.4 12.95 10.747 .636 .816 X 1.5 13.00 10.962 .585 .828 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 829 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 6 35.607 df 1 0 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3 .107 62.130 62.130 3.1 07 62.130 62.130 2 . 641 12.812 74.942 3 . 543 10.859 85.801 4 . 419 8.387 94.188 5 . 291 5.812 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .737 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 2.4 6.68 3.351 .394 .821 X 2.2 6.87 1.997 .657 .529 X 2.3 6.68 1.959 .686 .488 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 608 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 2 61.922 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1 .968 65.594 65.594 1.9 68 65.594 65.594 2 . 730 24.319 89.913 3 . 303 10.087 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .784 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 3.1 12.61 9.081 .655 .715 X 3.2 12.81 10.194 .398 .793 X 3.3 12.59 7.711 .689 .697 X 3.4 12.65 9.032 .612 .727 X 3.5 12.79 9.874 .470 .772 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 791 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 4 69.324 df 1 0 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .719 54.371 54.371 2.7 19 54.371 54.371 2 . 828 16.556 70.927 3 . 694 13.886 84.812 4 . 410 8.205 93.017 5 . 349 6.983 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .908 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 4.1 6.32 3.347 .872 .820 X 4.2 6.12 3.716 .745 .926 X 4.3 6.28 3.590 .835 .853 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 717 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 6 90.678 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .537 84.555 84.555 2.5 37 84.555 84.555 2 . 331 11.044 95.598 3 . 132 4.402 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .740 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 5.1 6.58 3.130 .528 .697 X 5.3 6.62 2.717 .610 .600 X 5.4 6.45 2.723 .561 .661 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 679 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 2 11.204 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1 .976 65.874 65.874 1.9 76 65.874 65.874 2 . 573 19.086 84.960 3 . 451 15.040 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .868 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 6.1 15.28 17.312 .543 .865 X 6.2 15.34 16.851 .409 .898 X 6.3 15.45 14.843 .797 .821 X 6.4 15.23 15.007 .800 .821 X 6.5 15.38 15.200 .777 .825 X 6.6 15.43 16.062 .743 .834 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .8 66 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 11 48.843 df 15 Sig. .0 00 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3 .787 63.122 63.122 3.7 87 63.122 63.122 2 . 926 15.433 78.555 3 . 574 9.562 88.117 4 . 285 4.756 92.873 5 . 250 4.159 97.032 6 . 178 2.968 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .843 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 7.3 6.46 2.655 .657 .830 X 7.4 6.02 2.183 .720 .781 X 7.1 6.32 2.598 .770 .734 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 712 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 4 17.172 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .303 76.753 76.753 2.3 03 76.753 76.753 2 . 429 14.308 91.061 3 . 268 8.939 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .843 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 7.3 6.46 2.655 .657 .830 X 7.4 6.02 2.183 .720 .781 X 7.1 6.32 2.598 .770 .734 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 712 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 4 17.172 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .303 76.753 76.753 2.3 03 76.753 76.753 2 . 429 14.308 91.061 3 . 268 8.939 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .767 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 8.1 8.77 7.602 .562 .715 X 8.3 9.03 7.445 .586 .703 X 8.2 8.92 7.615 .670 .661 X 8.4 9.19 8.386 .466 .764 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 756 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 3 32.547 df 6 Sig. . 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .376 59.389 59.389 2.3 76 59.389 59.389 2 . 676 16.906 76.296 3 . 569 14.226 90.522 4 . 379 9.478 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .854 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X 9.1 7.32 2.258 .819 .703 X 9.2 7.30 2.223 .840 .681 X 9.3 7.08 2.875 .540 .957 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 629 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 3 46.322 df 3 Sig. . 000 Total Variance Explained Com ponent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2 .336 77.866 77.866 2.3 36 77.866 77.866 2 . 582 19.387 97.253 3 . 082 2.747 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .830 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Y 1 12.43 12.584 .781 .747 Y 2 12.02 15.712 .670 .789 Y 6 11.62 17.087 .371 .865 Y 4 12.29 13.293 .743 .760 Y 5 12.01 15.875 .623 .799 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 690 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 5 00.756 df 1 0 Sig. . 000 Total Variance Explained Com ponent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings T otal % of Variance Cumul ative % Tot al % of Variance Cumul ative % 1 3 .054 61.073 61.073 3.0 54 61.073 61.073 2 . 817 16.331 77.403 3 . 778 15.554 92.958 4 . 274 5.475 98.432 5 . 078 1.568 100.00 0 Extraction Method: Principal Component Analysis. PHỤ LỤC 9 PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ NHÂN TỐ (EFA) - NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .79 2 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51 49.172 df 59 5 Sig. .00 0 Communalities Initial Extraction X 1.1 1. 000 .69 9 X 1.2 1. 000 .73 0 X 1.3 1. 000 .69 1 X 1.4 1. 000 .60 7 X 1.5 1. 000 .64 1 X 2.4 1. 000 .79 5 X 2.2 1. 000 .81 0 X 2.3 1. 000 .79 5 X 3.1 1. 000 .86 6 X 3.2 1. 000 .82 7 X 3.3 1. 000 .73 2 X 3.4 1. 000 .69 7 X 3.5 1. 000 .60 4 X 4.1 1. 000 .91 5 X 4.2 1. 000 .77 6 X 4.3 1. 000 .87 8 X 5.1 1. 000 .72 8 X 5.3 1. 000 .81 8 X 5.4 1. 000 .74 1 X 6.1 1. 000 .88 0 X 6.2 1. 000 .93 7 X 6.3 1. 000 .87 6 X 6.4 1. 000 .84 0 X 6.5 1. 000 .79 8 X 6.6 1. 000 .67 0 X 7.3 1. 000 .78 8 X 7.4 1. 000 .77 2 X 7.1 1. 000 .82 2 X 8.1 1. 000 .85 2 X 8.3 1. 000 .80 7 X 8.2 1. 000 .88 3 X 8.4 1. 000 .90 5 X 9.1 1. 000 .86 3 X 9.2 1. 000 .87 2 X 9.3 1. 000 .73 9 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained C ompo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1 1.127 3 1.790 31. 790 11 .127 31 .790 31. 790 5 .143 14. 694 14 .694 2 3. 542 1 0.121 41. 911 3. 542 10 .121 41. 911 3 .582 10. 236 24 .929 3 2. 933 8 .380 50. 291 2. 933 8. 380 50. 291 3 .578 10. 222 35 .151 4 2. 200 6 .287 56. 578 2. 200 6. 287 56. 578 2 .773 7.9 23 43 .074 5 2. 037 5 .820 62. 398 2. 037 5. 820 62. 398 2 .678 7.6 52 50 .726 6 1. 776 5 .074 67. 472 1. 776 5. 074 67. 472 2 .559 7.3 11 58 .037 7 1. 530 4 .371 71. 843 1. 530 4. 371 71. 843 2 .488 7.1 10 65 .147 8 1. 267 3 .619 75. 462 1. 267 3. 619 75. 462 2 .436 6.9 60 72 .106 9 1. 243 3 .551 79. 013 1. 243 3. 551 79. 013 2 .417 6.9 06 79 .013 1 0 .7 88 2 .251 81. 264 1 1 .6 94 1 .984 83. 248 1 2 .6 18 1 .767 85. 015 1 3 .5 52 1 .576 86. 591 1 4 .4 85 1 .384 87. 975 1 5 .4 73 1 .352 89. 328 1 6 .4 15 1 .187 90. 514 1 7 .3 81 1 .088 91. 602 1 8 .3 44 . 984 92. 586 1 9 .3 24 . 925 93. 511 2 0 .2 93 . 836 94. 347 2 1 .2 90 . 828 95. 176 2 2 .2 58 . 739 95. 914 2 3 .2 32 . 664 96. 578 2 4 .1 95 . 558 97. 135 2 5 .1 76 . 504 97. 639 2 6 .1 63 . 465 98. 105 2 7 .1 44 . 412 98. 517 2 8 .1 18 . 336 98. 853 2 9 .0 96 . 275 99. 129 3 0 .0 89 . 254 99. 382 3 1 .0 69 . 196 99. 578 3 2 .0 55 . 158 99. 736 3 3 .0 41 . 117 99. 853 3 4 .0 30 . 087 99. 939 3 5 .0 21 . 061 100 .000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 6.3 . 903 X 6.1 . 879 X 6.2 . 874 X 6.4 . 830 X 6.5 . 770 X 6.6 . 649 X 3.1 . 833 X 3.2 . 825 X 3.3 . 701 X 3.5 . 641 X 3.4 . 632 X 8.4 . 913 X 8.1 . 892 X 8.2 . 885 X 8.3 . 864 X 4.1 . 840 X 4.3 . 810 X 4.2 . 742 X 1.2 . 739 X 1.3 . 672 X 1.1 . 666 X 1.4 . 621 X 1.5 . 554 X 2.2 . 870 X 2.4 . 841 X 2.3 . 839 X 9.1 . 842 X 9.2 . 819 X 9.3 . 798 X 7.3 . 832 X 7.1 . 832 X 7.4 . 757 X 5.1 .8 15 X 5.3 .8 14 X 5.4 .8 00 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. PHỤ LỤC 10 PHÂN TÍCH CFA – NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S .E. C.R. P Label X 6.3 < --- X 6 1.0 00 X 6.1 < --- X 6 .54 1 . 052 1 0.321 * ** X 6.2 < --- X 6 .51 4 . 072 7 .125 * ** X 6.4 < --- X 6 .94 8 . 046 2 0.617 * ** X 6.5 < --- X 6 .97 2 . 044 2 1.857 * ** X 6.6 < --- X 6 .84 9 . 041 2 0.489 * ** X 8.4 < --- X 8 1.0 00 X 8.1 < --- X 8 1.2 98 . 179 7 .242 * ** X 8.2 < --- X 8 1.5 21 . 187 8 .149 * ** X 8.3 < --- X 8 1.6 97 . 208 8 .141 * ** X 3.1 < --- X 3 1.0 00 Estimate S .E. C.R. P Label X 3.2 < --- X 3 .65 5 . 091 7 .233 * ** X 3.3 < --- X 3 1.5 36 . 116 1 3.187 * ** X 3.5 < --- X 3 .84 5 . 090 9 .399 * ** X 3.4 < --- X 3 1.0 43 . 093 1 1.169 * ** X 4.1 < --- X 4 1.0 00 X 4.3 < --- X 4 .94 6 . 036 2 6.209 * ** X 4.2 < --- X 4 .83 0 . 044 1 8.856 * ** X 1.1 < --- X 1 1.0 00 X 1.4 < --- X 1 .87 4 . 070 1 2.485 * ** X 1.2 < --- X 1 1.1 25 . 078 1 4.501 * ** X 1.3 < --- X 1 1.1 71 . 089 1 3.107 * ** X 1.5 < --- X 1 .83 1 . 071 1 1.643 * ** X 5.1 < --- X 5 1.0 00 X < X 1.2 . 9 * Estimate S .E. C.R. P Label 5.3 --- 5 49 130 .610 ** X 5.4 < --- X 5 1.1 83 . 128 9 .262 * ** X 9.1 < --- X 9 1.0 00 X 9.2 < --- X 9 1.0 81 . 040 2 7.091 * ** X 9.3 < --- X 9 .57 4 . 052 1 1.030 * ** X 2.2 < --- X 2 1.0 00 X 2.3 < --- X 2 1.1 41 . 094 1 2.085 * ** X 2.4 < --- X 2 .38 5 . 054 7 .195 * ** X 7.3 < --- X 7 1.0 00 X 7.1 < --- X 7 1.1 65 . 085 1 3.646 * ** X 7.4 < --- X 7 1.3 06 . 099 1 3.254 * ** Y 5 < --- Y 1.0 00 Y 4 < --- Y 2.0 29 . 172 1 1.801 * ** Y 6 < --- Y .72 3 . 122 5 .935 * ** Estimate S .E. C.R. P Label Y 2 < --- Y 1.0 50 . 115 9 .150 * ** Y 1 < --- Y 2.1 99 . 184 1 1.949 * ** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate X 6.3 < --- X 6 .88 0 X 6.1 < --- X 6 .53 9 X 6.2 < --- X 6 .59 3 X 6.4 < --- X 6 .85 7 X 6.5 < --- X 6 .88 3 X 6.6 < --- X 6 .85 4 X 8.4 < --- X 8 .49 0 X 8.1 < --- X 8 .60 5 X 8.2 < --- X 8 .78 9 X 8.3 < --- X 8 .78 6 X < X .70 Estimate 3.1 --- 3 4 X 3.2 < --- X 3 .54 1 X 3.3 < --- X 3 .85 2 X 3.5 < --- X 3 .57 8 X 3.4 < --- X 3 .69 4 X 4.1 < --- X 4 .93 4 X 4.3 < --- X 4 .92 1 X 4.2 < --- X 4 .78 3 X 1.1 < --- X 1 .78 6 X 1.4 < --- X 1 .69 1 X 1.2 < --- X 1 .78 7 X 1.3 < --- X 1 .72 1 X 1.5 < --- X 1 .65 0 X 5.1 < --- X 5 .65 4 X < X .75 Estimate 5.3 --- 5 7 X 5.4 < --- X 5 .69 0 X 9.1 < --- X 9 .92 0 X 9.2 < --- X 9 .90 6 X 9.3 < --- X 9 .54 3 X 2.2 < --- X 2 .77 9 X 2.3 < --- X 2 .89 5 X 2.4 < --- X 2 .52 8 X 7.3 < --- X 7 .71 5 X 7.1 < --- X 7 .89 2 X 7.4 < --- X 7 .81 5 Y 5 < --- Y .57 5 Y 4 < --- Y .93 5 Y 6 < --- Y .56 3 Y < Y .62 Estimate 2 --- 1 Y 1 < --- Y .96 0 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate X 6 < --> X 8 .34 4 X 6 < --> X 3 .47 6 X 6 < --> X 4 .39 4 X 6 < --> X 1 .37 6 X 6 < --> X 5 .35 7 X 6 < --> X 9 .24 9 X 6 < --> X 2 .19 7 X 6 < --> X 7 .42 8 X 8 < --> X 3 .48 7 X 8 < --> X 4 .56 2 X 8 < --> X 1 .65 6 X < X .44 Estimate 8 --> 5 9 X 8 < --> X 9 .32 7 X 8 < --> X 2 .33 8 X 8 < --> X 7 .30 5 X 3 < --> X 4 .46 0 X 3 < --> X 1 .35 6 X 3 < --> X 5 .25 5 X 3 < --> X 9 .28 8 X 3 < --> X 2 .22 2 X 3 < --> X 7 .23 8 X 4 < --> X 1 .57 2 X 4 < --> X 5 .42 5 X 4 < --> X 9 .36 8 X 4 < --> X 2 .32 2 X < X .39 Estimate 4 --> 7 7 X 1 < --> X 5 .59 9 X 1 < --> X 9 .40 5 X 1 < --> X 2 .52 0 X 1 < --> X 7 .34 2 X 5 < --> X 9 .30 3 X 5 < --> X 2 .37 8 X 5 < --> X 7 .34 7 X 9 < --> X 2 .42 8 X 9 < --> X 7 .12 0 X 2 < --> X 7 .15 4 Y < --> X 6 .48 5 Y < --> X 8 .63 7 Y < --> X 3 .72 9 Y < X .55 Estimate --> 4 3 Y < --> X 1 .67 5 Y < --> X 5 .41 3 Y < --> X 9 .34 6 Y < --> X 2 .39 8 Y < --> X 7 .29 8 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN F P CMIN/DF Default model 8 3 277.1 97 1 69 . 000 1.640 Saturated model 2 52 .000 0 Independe nce model 4 2 4171. 671 2 10 . 000 19.86 5 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 FI rho1 IFI Delta2 LI rho2 FI Default model . 934 . 917 . 973 . 966 . 973 Saturated model 1 .000 1 .000 1 .000 Independenc e model . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 Parsimony-Adjusted Measures Model P RATIO P NFI P CFI Default model . 805 . 751 . 783 Saturated model . 000 . 000 . 000 Independenc e model 1 .000 . 000 . 000 NCP Model N CP L O 90 H I 90 Default model 1 08.197 6 6.439 1 57.861 Saturated model .0 00 .0 00 .0 00 Independenc e model 3 961.671 3 755.444 4 175.181 FMIN Model F MIN F 0 L O 90 H I 90 Default model . 864 . 337 . 207 . 492 Saturated model . 000 . 000 . 000 . 000 Independenc e model 1 2.996 1 2.342 1 1.699 1 3.007 RMSEA Model R MSEA L O 90 H I 90 P CLOSE Default model . 045 . 035 . 054 . 821 Independenc . . . . Model R MSEA L O 90 H I 90 P CLOSE e model 242 236 249 000 AIC Model A IC B CC B IC C AIC Default model 4 43.197 4 55.411 Saturated model 5 04.000 5 41.084 Independenc e model 4 255.671 4 261.852 ECVI Model E CVI L O 90 H I 90 M ECVI Default model 1 .381 1 .251 1 .535 1 .419 Saturated model 1 .570 1 .570 1 .570 1 .686 Independenc e model 1 3.258 1 2.615 1 3.923 1 3.277 PHỤ LỤC 11 HỒI QUY – NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 27 8. 591 1 3 15 . 004 3.18 8E-017 . 163 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 68 1 1.462 2 3 14 . 000 - .155 . 237 . 155 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X1. a. The independent variable (X1) contains non-positive values. The minimum value is -3.09597. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 19 6 .264 1 3 15 . 013 6.91 9E-017 . 140 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 54 8 .882 2 3 14 . 000 - .159 . 117 .1 60 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X2. a. The independent variable (X2) contains non-positive values. The minimum value is -2.36798. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .3 29 1 54.651 1 3 15 . 000 - 3.355E-017 . 574 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .3 44 8 2.192 2 3 14 . 000 .096 . 560 - .096 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X3. a. The independent variable (X3) contains non-positive values. The minimum value is -2.25500. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 60 2 0.173 1 3 15 . 000 2.39 7E-017 . 245 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 64 1 0.713 2 3 14 . 000 -.052 . 255 . 052 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X4. a. The independent variable (X4) contains non-positive values. The minimum value is -2.30440. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 11 3 .531 1 3 15 . 061 2.08 3E-017 . 105 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 70 1 1.859 2 3 14 . 000 -.200 . 158 . 201 Expon ential b . . . . . . . The independent variable is X5. a. The independent variable (X5) contains non-positive values. The minimum value is -2.63204. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .4 16 2 23.937 1 3 15 . 000 4.35 1E-017 . 645 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .4 23 1 15.095 2 3 14 . 000 -.088 . 617 . 089 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X6. a. The independent variable (X6) contains non-positive values. The minimum value is -2.09820. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 06 1. 862 1 3 15 . 173 1.13 1E-017 . 077 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 07 1. 076 2 3 14 . 342 -.023 . 079 . 023 Expo nential b . . . . . . . The independent variable is X7. a. The independent variable (X7) contains non-positive values. The minimum value is -2.74953. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .0 15 4. 684 1 3 15 . 031 2.88 3E-017 . 121 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .0 22 3. 471 2 3 14 . 032 -.089 . 124 . 089 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X8. a. The independent variable (X8) contains non-positive values. The minimum value is -2.20480. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable: Y Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 Linear .018 5.813 1 315 .016 4.278E- 017 .135 Logarithmic a . . . . . . . Quadratic .018 2.897 2 314 .057 .000 .135 .000 Exponential b . . . . . . . The independent variable is X9. a. The independent variable (X9) contains non-positive values. The minimum value is -2.71684. The Logarithmic and Power models cannot be calculated. b. The dependent variable (Y) contains non-positive values. The minimum value is -1.57815. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method 1 X5, X7, X9, X2, X1, X4, X8, X3, X6b . Enter a. Dependent Variable: Y b. All requested variables entered. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .949a .900 .894 .32580600 b. Predictors: (Constant), X5, X7, X9, X2, X1, X4, X8, X3, X6 ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Si g. 1 Regre ssion 143.971 9 15.997 15 0.701 .0 00 b Resid ual 16.029 15 1 .106 Total 160.000 16 0 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X5, X7, X9, X2, X1, X4, X8, X3, X6 Coefficientsa Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig. 95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Toleranc e VIF 1 (Con stant) - 1.571E -017 .026 .000 1.000 -.051 .051 X6 .639 .026 .639 24.825 .000 .589 .690 1.000 1.000 X3 .577 .026 .577 22.411 .000 .526 .628 1.000 1.000 X8 .122 .026 .122 4.745 .000 .071 .173 1.000 1.000 X4 .234 .026 .234 9.074 .000 .183 .285 1.000 1.000 X1 .150 .026 .150 5.807 .000 .099 .200 1.000 1.000 X2 .136 .026 .136 5.281 .000 .085 .187 1.000 1.000 X9 .134 .026 .134 5.214 .000 .083 .185 1.000 1.000 X7 .137 .026 .137 5.302 .000 .086 .187 1.000 1.000 X5 .103 .026 .103 4.005 .000 .052 .154 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Y PHỤ LỤC 12 KIỂM ĐỊNH PHẦN DƯ - NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC Model Summary b Autocorrelations Series: Standardized Residual Lag Autocorrelati on Std. Errora Box-Ljung Statistic Value df Sig.b 1 -.091 .114 .629 1 .428 2 .008 .083 .638 2 .727 3 -.005 .071 .643 3 .887 4 .064 .071 1.439 4 .837 5 -.040 .058 1.914 5 .861 6 .050 .053 2.811 6 .832 7 .016 .075 2.859 7 .898 8 -.033 .086 3.008 8 .934 9 .062 .086 3.532 9 .939 10 -.034 .083 3.698 10 .960 11 -.024 .079 3.788 11 .976 12 -.067 .067 4.790 12 .965 13 -.004 .067 4.794 13 .979 14 .057 .058 5.733 14 .973 15 -.016 .067 5.791 15 .983 16 .002 .086 5.791 16 .990

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nhung_nhan_to_can_tro_den_van_dung_phuong_phap_phan.pdf
  • pdfMoi-E.pdf
  • pdfMoi-V.pdf
  • pdfTomTat-E.pdf
  • pdfTomTat-V.pdf
Luận văn liên quan