Luận án Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Việt Nam

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế mang nặng tính tập trung sang cơ chế thị trường, đồng thời với quá trình hội nhập nhanh và sâu vào nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, quá trình phi tập trung hóa quyền lực là tất yếu để tăng cường tính năng động, tự chủ và linh hoạt của các cấp CQĐP, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, quá trình phân cấp quản lý NSNN đã diễn ra mạnh mẽ và là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng tính chủ động của địa phương, tạo điều kiện cho địa phương có thể khai thác phát huy thế mạnh của địa phương, từ đócải thiện phúc lợi xã hội, chất lượng quản trị nhà nước của CQĐP. Luận án có mục tiêunghiên cứu là phân tích thực trạng phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi và các nội dung khác liên quan đến hệ thống phân cấp quản lý NSNN cho CQĐP; đồng thời đánh giá tác động của phân cấp quản lý NSĐP đến quản trị nhà nước của CQĐP. Các phát hiện của chương 3 cho thấy hệ thống phân cấp quản lý NSĐP hiện nay còn có nhiều bất cập trong việc phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi và trong cơ chế bổ sung ngân sách giữa các cấp chính quyền, cũng như là cách thức quản lý vay nợ của CQĐP. Kết quả nghiên cứu chương 4 cho thấy phân cấp chi NSĐP nói chung và mức độ tự chủ ngân sách của các cấp CQĐP có tác động tích cực đến cung cấp dịch vụ công của CQĐP. Tuy nhiên, phân cấp chi NSĐP lại có tác động không mong muốn đến thực thi thể chế và không có tác động đến hiệu suất hành chính của CQĐP

pdf202 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
68*** 1.835393*** 2.260476*** 1.835393*** 2.13302** (VimDis) (0.4594276) (0.5270896) (0.7487562) (0.5933326) (0.9278033) Năng động c ủa CQ ĐP 0.2303719*** 0.1691276*** 0.1097288** 0.1691276*** 0.1139765*** (ProAct) (0.0375777) (0.0428213) (0.0556929) (0.0409226) (0.040387) Vốn t ư nhân 0.0338978 -0.1784043 -0.7902142 -0.1784043 -0.1081702 (CapGdp) (0.4630807) (0.5882226) (0.95456) (0.658018) (1.022627) Dân s ố 0.0000618 0.0000609 0.0003291 0.0000609 0.0000355 (PoPro) (0.000057) (0.0000788) (0.000255) (0.0000891) (0.000063) Dân trí 0.0403192*** 0.037746*** -0.000198 0.037746*** 0.0180453* (Literacy) (0.0083481) (0.0118916) (0.0391295) (0.0112752) (0.0090278) Hệ s ố -0.5257671 0.0059173 3.438849 0.0059173 0.6692977 (Constant) (0.764335) (1.079539) (3.605507) (0.9312515) (0.760706 ) Observations 274 274 274 274 226 Adj R-squared 0.3269 0.129 0.1845 0.129 Ki ểm đị nh F 27.52 2.87 Pro>F (0.0000) (0.0157) Wald (chi2) 63.96 79.23 99.87 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 3.33 Pro>F (0.0000) LM Test 50.45 Prob > chi2 (0.0003) Hausman Test 7.28 Prob>chi2 (0.2004) Wald test for 2.8e+30 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 16.758 autocorrelation (0.0002) Prob > F AR(1) 0.003 AR(2) 0.171 Sargan test 0.010 Hansen test 0.969 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 162 Ph ụ lục 4.7: Phân c ấp qu ản lý chi NS ĐP và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ dưới 1 tu ổi POLS RE FE FE- robust System GMM (7) (7) (7) (7) (7) TS.Ch ết c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.7332407*** Imr(-1) (0.0533447) Phân c ấp chi NS ĐP 12.20754*** 8.265566*** -2.639909* -2.639909* -1.37611* (ExpGdp) (1.827392) (2.215807) (3.539721) (3.568552) (2.601085) Năng động CQ ĐP -0.8762103*** -0.1259332 0.0579259 0.0579259 -0.1848139 (ProAct) (0.2122302) (0.1858659) (0.1997779) (0.181113) (0.1238979) Vốn t ư nhân -6.107145** -6.605179** -10.06205*** -10.06205 4.950119 (CapGdp) (2.816966) (3.106468) (3.648741) (6.422786) (6.95477) Dân s ố -0.00084*** -0.0012205** -0.0076076** -0.0076076*** -0.0003154*** (PoPro) (0.0003009) (0.0005377) (0.0032297) (0.002566) (0.0001074) Dân trí -0.5302191*** -0.5539419*** -0.1991141 -0.1991141 -0.2124735*** (Literacy) (0.0578985) (0.0792179) (0.1581747) (0.159772) (0.0641057) Hệ s ố 70.0858*** 70.50844*** 50.02505*** 50.02505*** 24.4265*** (Constant) (5.919333) (7.565031) (14.4449) (15.45514) 6.431514) Observations 243 243 243 243 193 Adj R-squared 0.6712 0.6782 0.1791 0.1791 Ki ểm đị nh F 99.80 3.34 2.71 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.028) Wald (chi2) 124.7 265.42 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 12.67 Pro>F (0.0000) LM Test 177.13 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 32.73 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 3.8e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 25.125 autocorrelation (0.0000) Prob > F AR(1) 0.013 AR(2) 0.873 Sargan test 0.183 Hansen test 0.596 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 163 Ph ụ lục 4.8: Phân c ấp qu ản lý thu NS ĐP và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ dưới 1 tu ổi POLS RE FE FE- robust System GMM (8) (8) (8) (8) (8) TSC c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.576149*** Imr(-1) (0.071594) Phân c ấp thu NS ĐP -1.981406*** -1.850149** -0.7859392 -0.7859392 -1.064162* (Vim) (0.5624842) (0.7245556) (1.011522) (0.7168766) (0.5960959) Năng động CQ ĐP -0.6771015*** 0.0144857 0.0999457 0.0999457 -0.0728047 (ProAct) (0.2454583) (0.1911998) (0.2022648) (0.1791103) (0.1636515) Vốn t ư nhân -1.941649 -4.543984 -7.733012** -7.733012** 1.26223* (CapGdp) (2.92924) (3.190748) (3.713913) (5.214321) (5.734101) Dân s ố -0.0008895*** -0.0013195** -0.0078923** -0.0078923** -0.0003111* (PoPro) (0.0003258) (0.0005791) (0.0034493) (0.0029025) (0.000162) Dân trí -0.7074136*** -0.5743419*** -0.2031758 -0.2031758 -0.2814118 *** (Literacy) (0.0512607) (0.0807493) (0.1462697) (0.1218441) (0.0652139) Hệ s ố 90.29269*** 75.79532*** 49.76148*** 49.76148*** 34.50503*** (Constant) (4.918317) (7.307128) (14.07257) (12.64901) (7.059139) Observations 234 234 234 234 190 Adj R-squared 0.6275 0.6252 0.2342 0.6252 Ki ểm đị nh F 79.50 2.41 2.15 Pro>F (0.0000) (0.0383) (0.0072) Wald (chi2) 95.98 1895.94 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 14.24 Pro>F (0.0000) LM Test 192.92 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 26.87 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 2.6e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 17.558 autocorrelation (0.0002) Prob > F AR(1) 0.022 AR(2) 0.911 Sargan test 0.205 Hansen test 0.624 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 164 Ph ụ lục 4.9: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách c ấp t ỉnh và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ dưới 1 tu ổi POLS RE FE FE-robust System GMM (9) (9) (9) (9) (9) TSC c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.6774355*** Imr(-1) (0.0640678) Phân c ấp chi t ỉnh 15.74811*** 15.55513*** -0.226519 -0.226519 -0.7141261 (ExpPrGdp) (3.683648) (5.321416) (8.165434) (10.23039) (3.427236) Năng động CQ ĐP -1.094773*** -0.0979047 0.0512126 0.0512126 -0.1828927* (ProAct) (0.2224138) (0.1947825) (0.2092142) (0.1888649) (0.1106815) Vốn t ư nhân -6.442565** -6.910985** -10.11608 -10.11608 3.717782 (CapGdp) (3.124056) (3.231792) (3.750276) (6.842907) (6.864741) Dân s ố -0.0010155*** -0.0012884** -0.0076516 -0.0076516*** -0.0003164 (PoPro) (0.0003473) (0.0005817) (0.0032957) (0.0026435) (0.0001982) Dân trí -0.6344981*** -0.5284711*** -0.2418739 -0.2418739 -0.242314*** (Literacy) (0.0583635) (0.0886407) (0.151476) (0.1517867) (0.0710399) Hệ s ố 82.82984*** 68.7216*** 52.84899 52.84899*** 28.11319 *** (Constant) (5.735446) (8.528655) (14.373) (16.47445) (7.149756) Observations 229 229 229 229 182 Adj R-squared 0.6491 0.6386 0.2222 0.2222 Ki ểm đị nh F 85.35 3.13 2.92 460.33 Pro>F (0.0000) (0.4826) (0.0000) (0.000) Wald (chi2) 105.53 2905.91 Pro>F ( 0.0000) ( 0.000) F test that all ui=0 13.45 Pro>F (0.0000) LM Test 167.1 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 35.34 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 3.5e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 16.619 autocorrelation ( 0.0002) Prob > F AR(1) 0.016 AR(2) 0.970 Sargan test 0.316 Hansen test 0.669 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 165 Ph ụ lục 4.10: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách c ấp t ỉnh và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ dưới 1 tu ổi POLS RE FE FE-robust System GMM (10) (10) (10) (10) (10) TSC c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.5901246*** Imr(-1) (0.0757925) Phân c ấp thu t ỉnh -4.437857*** -2.594578** -0.4199304 -0.4199304 -0.7696567 (VimPro) (0.9850847) (1.089359) (1.247258) (1.201901) (0.6885736) Năng động CQ ĐP -0.836772*** -0.1061787 0.0510219 0.0510219 -0.1851681 (ProAct) (0.230943) (0.1973912) (0.2094601) (0.188494) (0.1503912) Vốn t ư nhân -2.238922 -5.536293* -10.03519*** -10.03519 1.933304 (CapGdp) (2.934556) (3.243058) (3.759135) (6.571315) (5.16978) Dân s ố -0.0008447** -0.0012503** -0.009054** -0.009054*** -0.000401* (PoPro) (0.0003835) (0.0006035) (0.003919) (0.0029949) (0.000227) Dân trí -0.70814*** -0.6128711*** -0.2380727 -0.2380727* -0.2850577*** (Literacy) (0.0498868) (0.080936) (0.1510149) (0.1392712) (0.0639735) Hệ s ố 91.98078*** 79.90516*** 54.29852*** 54.29852*** 34.58095*** (Constant) (4.693179) (7.31479) (14.28124) (14.24972) (6.814193) Observations 228 228 228 228 181 Adj R-squared 0.6497 0.6291 0.2124 0.2124 Ki ểm đị nh F 85.19 3.11 2.61 Pro>F (0.0000) (0.0104) 0.0336 Wald (chi2) 99.01 3653.43 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 13.28 Pro>F (0.0000) LM Test 166.5 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 34.19 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 3.4e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 16.655 autocorrelation (0.0017) Prob > F AR(1) 0.020 AR(2) 0.930 Sargan test 0.383 Hansen test 0.801 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 166 Ph ụ lục 4.11: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách huy ện và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ 1 tu ổi POLS RE FE FE-robust System GMM (11) (11) (11) (11) (11) TSC c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.6825658*** Imr(-1) (0.0765414) Phân c ấp chi huy ện 36.25654*** 19.89758*** -24.75914*** -24.75914* -0.4114087* (ExpDisGdp) (4.571928) (6.148765) (9.468708) (12.54908) (5.676183) Năng động CQ ĐP -0.7155138*** -0.1092628 0.0246998 0.0246998 -0.1969739* (ProAct) (0.2081968) (0.1955699) (0.203891) (0.1872832) (0.1048751) Vốn t ư nhân -6.800433** -6.950409** -9.396256** -9.396256 4.969358 (CapGdp) (2.741328) (3.199573) (3.648907) (5.644063) (5.918293) Dân s ố -0.0007778*** -0.0012026** -0.0075274** -0.0075274*** -0.0003211*** (PoPro) (0.0002959) (0.0005315) (0.0032046) (0.002360) (0.0000999) Dân trí -0.4585119*** -0.5283759*** -0.2218499 -0.2218499 -0.225821*** (Literacy) (0.0587697) (0.0852499) (0.1466583) (0.1405707) (0.0759961) Hệ s ố 61.80381*** 68.16056*** 54.50964*** 54.50964*** 26.23385*** (Constant) (6.103958) (8.322771) (13.74317) (14.88755) (7.990378) Observations 233 233 233 233 186 Adj R-squared 0.7049 0.6921 0.0740 0.0740 Ki ểm đị nh F 111.38 4.67 2.97 Pro>F (0.0000) (0.0005) 0.0186 Wald (chi2) 124.01 Pro>F (0.0000) F test that all ui=0 27.79 5162.85 Pro>F (0.0000) (0.0000) LM Test 134.81 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 212.23 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 5.7e+32 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 22.178 autocorrelation (0.0027) Prob > F AR(1) 0.017 AR(2) 0.978 Sargan test 0.166 Hansen test 0.775 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 167 Ph ụ lục 4.12: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách huy ện và t ỷ su ất ch ết c ủa tr ẻ 1 tu ổi POLS RE FE FE-robust System GMM (12) (12) (12) (12) (12) TSC c ủa tr ẻ <1t (-1) 0.6949453*** Imr(-1) (0.086703) Phân c ấp thu huy ện -6.248231** -1.985342 -1.312331 -1.312331 3.525146 (VimDis) (2.982224) (2.634797) (3.037151) (3.616656) (3.148344) Năng động CQ ĐP -1.025564*** -0.1119974 0.0522642 0.0522642 -0.1699774 (ProAct) (0.2377629) (0.2002848) (0.2114291) (0.1909784) (0.15884) Vốn t ư nhân -1.878485 -6.171787* -10.36213*** -10.36213 5.291711 (CapGdp) (3.026968) (3.296904) (3.788514) (6.695028) (4.262368) Dân s ố -0.0010707*** -0.0015133** -0.0094766** -0.0094766** -0.0003704*** (PoPro) (0.0003631) (0.0006043) (0.0041735) (0.0038392) (0.0001177) Dân trí -0.7343372*** -0.6306287*** -0.2312142 -0.2312142 -0.2351113*** (Literacy) (0.0528616) (0.0829034) (0.1533992) (0.1383893) (0.060756) Hệ s ố 94.92037*** 81.18577*** 54.75375*** 54.75375*** 25.61838*** (Constant) (4.85332) (7.454176) (14.46631) (15.01916) (7.291632) Observations 226 226 226 226 180 Adj R-squared 0.6286 0.5900 0.1769 0.1769 Ki ểm đị nh F 77.17 3.09 2.27 Pro>F (0.0000) (0.0108) 0.0593 Wald (chi2) 89.49 3056.61 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 13.68 Pro>F (0.0000) LM Test 159.6 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 38.14 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 3.2e+3 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 15.825 autocorrelation (0.0003) Prob > F AR(1) 0.016 AR(2) 0.882 Sargan test 0.574 Hansen test 0.637 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 168 Ph ụ lục 4.13: Phân c ấp qu ản lý chi NS ĐP và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (13) (13) (13) (13) C.phí không C.th ức (-1) 0.2001487*** CostInf(-1) (0.0826915) Phân c ấp chi NS ĐP -0.8692069*** -0.8218063*** 0.4167166 -0.3804159* (ExpGdp) (0.2420936) (0.2558279) (0.8286327) (0.7212121) Năng động CQ ĐP 0.1830012*** 0.1810962*** 0.1409184*** 0.1980016*** (ProAct) (0.0280555) (0.0292676) (0.0482962) (0.0333585) Vốn t ư nhân -0.3799347 -0.4785324 -3.523414*** -2.72583*** (CapGdp) (0.358225) (0.3768067) (0.8414937) (0.864513) Dân s ố -0.0001338*** -0.0001315*** 0.0003753* -0.0000773 (PoPro) (0.0000401) (0.0000429) (0.0002219) (0.0000518 ) Dân trí -0.0056285 -0.0045864 0.0581315 -0.0077008 (Literacy) (0.0075767) (0.0080576) (0.0361112) (0.0139065) Hệ s ố 6.663352*** 6.581563*** 0.6675723 5.828741*** (Constant) (0.77503) (0.8220548) (3.292457) (1.520359) Observations 296 296 296 278 Adj R-squared 0.2072 0.5439 0.1175 Ki ểm đị nh F 16.42 6.10 Pro>F (0.0000) (0.000) Wald (chi2) 72.05 90.68 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.65 Pro>F (0.0003) LM Test 2.14 Prob > chi2 (0.9477) Hausman Test 36.90 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for 41606.58 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 3.997 autocorrelation (0.0516) Prob > F AR(1) 0.001 AR(2) 0.851 Sargan test 0.001 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 169 Ph ụ lục 4.14: Phân c ấp qu ản lý thu NS ĐP và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (14) (14) (14) (14) C.phí không C.th ức (-1) 0.1843879** CostInf(-1) (0.0781195) Phân c ấp thu NS ĐP -0.1156088 -0.1074948 -0.099382 -0.1773452* (Vim) (0.0732326) (0.0837288) (0.545362) (0.0920643) Năng động CQ ĐP 0.2193286*** 0.2060151*** 0.1510809* 0.2002104*** (ProAct) (0.0313005) (0.0337429) (0.080454) (0.042439) Vốn t ư nhân -0.6168737* -0.8220613** -3.406341* -2.348717** (CapGdp) (0.3664884) (0.4114114) (1.956327) (1.006396) Dân s ố -0.0000841** -0.0000832* -0.0081817** -0.0000483 (PoPro) (0.000042) (0.0000492) (0.002315) (0.0000507) Dân trí 0.0152616** 0.0151689** 0.087198 0.0068852 (Literacy) (0.0066039) (0.0077204) (0.053529) (0.0126999) Hệ s ố 4.378936*** 4.491648*** 12.745** 4.482299*** (Constant) (0.6288301) (0.7275295) (5.790711) (1.345921) Observations 285 285 285 267 Adj R-squared 0.1717 0.4303 0.112 Ki ểm đị nh F 12.78 5.53 Pro>F (0.0000) (0.0001) Wald (chi2) 49.82 49.34 Pro>F (0.0005) (0.000) F test that all ui=0 2.33 Pro>F (0.0003) 1.23 LM Test (0.2672) Prob > chi2 Hausman Test 26.30 Prob>chi2 (0.0002) Wald test for 3.1e+27 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 3.105 autocorrelation (0.0853) Prob > F AR(1) 0.002 AR(2) 0.760 Sargan test 0.001 Hansen test 0.998 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 170 Ph ụ lục 4.15: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách cấp tỉnh và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (15) (15) (15) (15) C.phí không C.th ức (-1) 0.2255371*** CostInf(-1) (0.0855584) Phân c ấp chi t ỉnh -1.1965** -1.128457** -1.594831 0.0168051 (ExpPrGdp) (0.4656856) (0.5071863) (1.723269) (1.174026) Năng động CQ ĐP 0.1872941*** 0.1826673*** 0.1300164*** 0.1948882*** (ProAct) (0.028294) (0.0299033) (0.0500325) (0.0378691) Vốn t ư nhân -0.3160221 -0.4373067 -3.396449*** -2.288415*** (CapGdp) (0.3788804) (0.4019733) (0.8669369) (0.8206224) Dân s ố -0.0000834* -0.0000822* 0.0003983* -0.0000425 (PoPro) (0.0000441) (0.0000474) (0.0002223) (0.0000344) Dân trí 0.0006446 0.0015719 0.0679348* 0.002792 (Literacy) (0.0074229) (0.0080854) (0.0352584) (0.012234) Hệ s ố 5.904289*** 5.860418*** 0.2123467 4.450176*** (Constant) (0.7333284) (0.7989406) (3.291704) (1.206636) Observations 277 277 277 259 Adj R-squared 0.1755 0.4665 0.1146 Ki ểm đị nh F 12.75 5.4 Pro>F (0.0000) (0.0001) Wald (chi2) 54.66 75.11 Pro>F (0.0000) (0.000) F test that all ui=0 1.64 Pro>F (0.0007) LM Test 0.21 Prob > chi2 (0.6492) Hausman Test 29.22 Prob>chi2 (0.0005) Wald test for heteroskedasticity 2.0e+31 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 4.194 Prob > F (0.0467) AR(1) 0.002 AR(2) 0.862 Sargan test 0.040 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 171 Ph ụ lục 4.16: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách c ấp t ỉnh và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (16) (16) (16) (16) C.phí không C.th ức (-1) 0.1452028* CostInf(-1) (0.0837305) Phân c ấp thu t ỉnh 0.1042493 0.1254737 0.967957 0.0179828 (VimPro) (0.1265034) (0.1414212) (0.650923) (0.2005474) Năng động CQ ĐP 0.1877067*** 0.1800296*** 0.107369*** 0.1888037*** (ProAct) (0.029596) (0.0321488) (0.081822) (0.0281758) Vốn t ư nhân -0.6101084* -0.7754691** -2.8101*** -2.731751*** (CapGdp) (0.3643871) (0.4070149) (1.974863) (0.8801794) Dân s ố -0.0001028** -0.0001052** 0.0078989 -0.0000809 (PoPro) (0.0000482) (0.000054) (0.003514) (0.0000468) Dân trí 0.01097* 0.0110316 0.0981945* 0.0030652* (Literacy) (0.0063967) (0.0074338) (0.053729) (0.0125783) Hệ s ố 4.806322*** 4.871075*** -0.1469427 5.102545*** (Constant) (0.5990831) (0.6916816) (3.24407) (1.393426) Observations 276 276 276 258 Adj R-squared 0.1656 0.3933 0.1184 Ki ểm đị nh F 11.92 5.67 Pro>F (0.0000) (0.0001) Wald (chi2) 47.62 84.41 Pro>F (0.0004) (0.0000) F test that all ui=0 2.26 Pro>F (0.0006) LM Test 2.22 Prob > chi2 (0.1361) Hausman Test 19.27 Prob>chi2 (0.0000) Wald test for heteroskedasticity Prob>chi2 1.0e+30 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 2.890 Prob > F (0.0963) AR(1) 0.003 AR(2) 0.729 Sargan test 0.021 Hansen test 1.000 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 172 Ph ụ lục 4.17: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách huy ện và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (17) (17) (17) (17) C.phí không C.th ức (-1) 0.210164*** CostInf(-1) (0.0757287) Phân c ấp chi huy ện -1.966919*** -1.860379*** -0.65401 -0.2737599 (ExpDisGdp) (0.6306723) (0.6623222) (4.883788) (1.405365) Năng động CQ ĐP 0.169774*** 0.1688951*** 0.122136*** 0.1815542*** (ProAct) (0.0286353) (0.0297923) (0.080021) (0.0370463) Vốn t ư nhân -0.3260261 -0.4072992 -2.86317*** -2.396026*** (CapGdp) (0.3647066) (0.3825016) (1.954948) (0.8339493) Dân s ố -0.0001086*** -0.0001069** 0.008043 -0.0000523 (PoPro) (0.000041) (0.0000437) (0.00226) (0.0000374) Dân trí -0.0045095 -0.003504 0.0915796* -0.0019678 (Literacy) (0.00795) (0.0084324) (0.05241) (0.012899) Hệ s ố 6.583382*** 6.498154*** -0.0817654 5.10875*** (Constant) (0.8221468) (0.8687784) (3.245997) (1.485785) Observations 284 284 284 256 Adj R-squared 0.1867 0.4906 0.1110 Ki ểm đị nh F 13.99 5.42 Pro>F (0.0000) (0.0020) Wald (chi2) 62.05 77.63 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 2.09 Pro>F (0.0013) LM Test 1.93 Prob > chi2 (0.9769) Hausman Test 29.37 Prob>chi2 (0.0001) Wald test for heteroskedasticity 1.0e+3 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 3.471 Prob > F (0.0692) AR(1) 0.002 AR(2) 0.855 Sargan test 0.005 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 173 Ph ụ lục 4.18: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách huy ện và chi phí không chính th ức POLS RE FE System GMM (87) (18) (18) (18) C.phí không C.th ức (-1) 0.2180965*** CostInf(-1) (0.0801559) Phân c ấp thu huy ện 0.5157696 0.3920534 -0.2729946 0.3622851 (VimDis) (0.361703) (0.3902081) (0.6776044) (0.8729794) Năng động CQ ĐP 0.1832186*** 0.1789313*** 0.145058*** 0.1796839*** (ProAct) (0.0295846) (0.3902081) (0.0504006) (0.0406569) Vốn t ư nhân -0.6521761* -0.7902838** -3.349004*** -2.559911*** (CapGdp) (0.3645791) (0.3902081) (0.8638514) (0.9856157) Dân s ố -0.0001288*** -0.0001234** 0.0002898 -0.0000908* (PoPro) (0.0000449) (0.0000503) (0.0002308) (0.0000546) Dân trí 0.0098604 0.0110148 0.0668998* 0.0012622 (Literacy) (0.0065724) (0.0074815) (0.0354111) (0.0119431) Hệ số 4.882909*** 4.863307*** 0.2014715 4.73698*** (Constant) (0.6017537) (0.6832963) (3.262888) (1.184884) Observations 284 284 284 256 Adj R-squared 0.1745 0.4013 0.1136 Ki ểm đị nh F 12.54 3.31 Pro>F (0.0000) (0.0096) Wald (chi2) 49.92 63.21 Pro>F (0.0003) (0.0000) F test that all ui=0 2.12 Pro>F (0.0013) LM Test 1.16 Prob > chi2 (0.2816) Hausman Test 18.44 Prob>chi2 (0.0024) Wald test for heteroskedasticity 2.2e+33 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 3.390 Prob > F (0.0727) AR(1) 0.002 AR(2) 0.861 Sargan test 0.027 Hansen test 0.998 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 174 Ph ụ lục 4.19: Phân c ấp qu ản lý chi NS ĐP và ti ếp c ận và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (19) (19) (19) (19) Sở h ữu đấ t (-1) 0.0491151 LandAccess(-1) (0.0839967) Phân c ấp chi NS ĐP -1.435352*** -1.015439*** -0.5271128 -1.387403** (ExpGdp) (0.2709484) (0.3739756) (0.8394137) (0.5857305) Năng động CQ ĐP 0.180606*** 0.18939*** 0.1898169 0.1554218*** (ProAct) (0.0313994) (0.0376918) (0.0489246) (0.0372948) Vốn t ư nhân -0.4903663 -0.6573059 -0.797003 -2.007559** (CapGdp) (0.4009214) (0.5371635) (0.852442) (0.8215871) Dân s ố -0.0002293*** -0.0002167*** 0.0001488 -0.0002424*** (PoPro) (0.0000448) (0.0000707) (0.0002248) (0.0000526) Dân trí -0.0253805*** -0.0160521 0.0091819 -0.0327622** (Literacy) (0.0084797) (0.0124099) (0.036581) (0.0135255) Hệ s ố 8.64139*** 7.623582*** 4.690864 9.568387*** (Constant) (0.8674049) (1.235972) (3.335294) (1.744712) Observations 296 296 296 278 Adj R-squared 0.2408 0.3877 0.0632 Ki ểm đị nh F 19.72 3.09 Pro>F (0.0000) (0.0102) Wald (chi2) 46.43 95.59 Pro>F (0.0000) (0.000) F test that all ui=0 2.84 Pro>F (0.0006) LM Test 32.02 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 5.38 Prob>chi2 (0.3714) Wald test for heteroskedasticity 11656.19 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 0.056 Prob > F (0.8146) AR(1) 0.002 AR(2) 0.798 Sargan test 0.015 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 175 Ph ụ lục 4.20: Phân c ấp qu ản lý thu NS ĐP và ti ếp c ận và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (20) (20) (20) (20) Sở h ữu đấ t (-1) 0.0165158 LandAccess(-1) (0.0941706) Phân c ấp thu NS ĐP -0.380257*** -0.3332219*** 0.0094938 -0.417887*** (Vim) (0.0806243) (0.1084304) (0.2336345) (0.1159803) Năng động CQ ĐP 0.2694661*** 0.2333233*** 0.183251*** 0.2394937*** (ProAct) (0.0344598) (0.0388776) (0.0505695) (0.0371421) Vốn t ư nhân -0.846328** -0.8188772 -0.7577603 -3.195425*** (CapGdp) (0.4034799) (0.5170675) (0.8840272) (1.00161) Dân s ố -0.0001303*** -0.0001345** 0.0001243 -0.0001598*** (PoPro) (0.0000463) (0.000067) (0.000227) (0.0000349) Dân trí 0.0153422** 0.013473 0.0018326 0.006246 (Literacy) (0.0072705) (0.010472) (0.035655) (0.0108757) Hệ s ố 4.291444*** 4.597753*** 5.24234 5.878031*** (Constant) (0.6923009) (0.9710923) (3.330439) (1.191484) Observations 285 285 285 267 Adj R-squared 0.2247 0.4605 0.0583 Ki ểm đị nh F 17.47 2.70 Pro>F (0.0000) (0.0217) Wald (chi2) 38.32 100.41 Pro>F (0.0000) (0.000) F test that all ui=0 2.72 Pro>F (0.0023) LM Test 33.95 Prob > chi2 (0.000) Hausman Test 7.77 Prob>chi2 (0.1691) Wald test for heteroskedasticity 3.7e+31 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 0.019 Prob > F (0.8912) AR(1) 0.002 AR(2) 0.847 Sargan test 0.009 Hansen test 0.995 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 176 Ph ụ lục 4.21: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách c ấp t ỉnh và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (21) (21) (21) (21) Sở h ữu đấ t (-1) 0.0273448 LandAccess(-1) (0.0762043) Phân c ấp chi t ỉnh -3.737594*** -3.533236*** -3.993475 -3.039955*** (ExpPrGdp) (0.4905596) (0.7165678) (1.740428) (1.017387) Năng động CQ ĐP 0.2089324*** 0.1962045*** 0.181495 0.1865449*** (ProAct) (0.0298053) (0.0366455) (0.0505306) (0.0313307) Vốn t ư nhân -0.2228063 -0.4367214 -0.9734209 -1.657332* (CapGdp) (0.3991178) (0.5174659) (0.8755688) (0.8709546) Dân s ố -0.0002512*** -0.0002378*** 0.0001402 -0.0002586*** (PoPro) (0.0000464) (0.0000671) (0.0002245) (0.0000545) Dân trí -0.0317254*** -0.0291135** -0.0082983 -0.0345246*** (Literacy) (0.0078194) (0.0115673) (0.0356094) (0.0120929) Hệ s ố 9.130563*** 8.95986*** 6.839655 9.602562*** (Constant) (0.7724981) (1.139439) (3.324479) (1.387244) Observations 277 277 277 259 Adj R-squared 0.3247 0.4794 0.1256 Ki ểm đị nh F 27.54 3.63 Pro>F (0.0000) (0.0055) Wald (chi2) 68.45 84.91 Pro>F (0.0000) (0.0000) 1.94 F test that all ui=0 (0.0038) Pro>F LM Test 10.43 Prob > chi2 (0.0012) Hausman Test 4.78 Prob>chi2 (0.4439) Wald test for heteroskedasticity Prob>chi2 4.5e+29 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 0.009 Prob > F (0.9269) AR(1) 0.001 AR(2) 0.952 Sargan test 0.001 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 177 Ph ụ lục 4.22: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách c ấp t ỉnh và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (22) (22) (22) (22) Sở h ữu đấ t (-1) 0.063835 LandAccess(-1) (0.0827964) Phân c ấp thu t ỉnh 0.2399946* 0.2919629 0.4872686 0.1402453 (VimPro) (0.1448289) (0.1868478) (0.2686293) (0.2386574) Năng động CQ ĐP 0.2079551*** 0.2044903*** 0.1971071*** 0.1902185*** (ProAct) (0.0338833) (0.0395129) (0.0508101) (0.0401298) Vốn t ư nhân -1.128343*** -0.9445579* -0.7536008 -2.931294 (CapGdp) (0.4171728) (0.5540794) (0.8687774) (1.914479) Dân s ố -0.0002357*** -0.0002333*** 0.0000133 -0.0002467*** (PoPro) (0.0000552) (0.0000791) (0.0002298) (0.0000531) Dân trí 0.0003121 -0.0013891 -0.0067204 -0.0067719 (Literacy) (0.0073233) (0.0113502) (0.0355638) (0.0126614) Hệ s ố 5.692281*** 5.79435*** 5.841578*** 6.604831*** (Constant) (0.6858671) (1.041917) (3.291477) (1.434788) Observations 276 276 276 258 Adj R-squared 0.1946 0.3431 0.1226 Ki ểm đị nh F 14.29 3.69 Pro>F (0.0000) (0.003) Wald (chi2) 41.92 54.16 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 2.35 Pro>F (0.0003) LM Test 52.68 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 3.20 Prob>chi2 (0.6686) Wald test for heteroskedasticity 2.6e+29 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 0.045 Prob > F (0.8333) AR(1) 0.002 AR(2) 0.957 Sargan test 0.004 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 178 Ph ụ lục 4.23: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách huy ện và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (23) (23) (23) (23) Sở h ữu đấ t (-1) 0.087442 LandAccess(-1) (0.0760344) Phân c ấp chi huy ện -2.584679*** -0.9379475 3.165002 -2.322519* (ExpDisGdp) (0.7316711) (1.015015) (2.111992) (1.319919) Năng động CQ ĐP 0.1870036*** 0.1958553*** 0.1842791*** 0.1693869*** (ProAct) (0.0332211) (0.0396839) (0.0504277) (0.0380771) Vốn t ư nhân -0.7285168* -0.8241852 -0.8677827 -1.668713* (CapGdp) (0.4231125) (0.5694219) (0.8710433) (0.9908175) Dân s ố -0.0002247*** -0.0001932** 0.0000759 -0.0002369*** (PoPro) (0.0000476) (0.0000755) (0.0002281) (0.0000504) Dân trí -0.0197241** -0.0066731 0.0022082 -0.0271124** (Literacy) (0.0092231) (0.0138332) (0.0353073) (0.0131533) Hệ s ố 8.003902*** 6.513747*** 4.853424 8.485788*** (Constant) (0.9538093) (1.382708) (3.286364) (1.49478) Observations 284 284 284 266 Adj R-squared 0.2110 0.3423 0.0682 Ki ểm đị nh F 9.45 3.180 Pro>F (0.0000) (0.0087) Wald (chi2) 36.54 76.31 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 2.24 Pro>F (0.0005) LM Test 37.81 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 8.69 Prob>chi2 (0.1221) Wald test for 20952.71 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 0.007 autocorrelation (0.9356) Prob > F AR(1) 0.001 AR(2) 0.882 Sargan test 0.005 Hansen test 0.998 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 179 Ph ụ lục 4.24: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách huy ện và s ở hữu đất đai POLS RE FE System GMM (24) (24) (24) (24) Sở h ữu đấ t (-1) 0.0584545 LandAccess(-1) (0.0689767) Phân c ấp thu huy ện 0.1521695 -0.3772138 -0.4293321 -0.114731 (VimDis) (0.4167023) (0.48944) (0.6885649) (0.807814) Năng động CQ ĐP 0.223844*** 0.2174272*** 0.1975787*** 0.1796303*** (ProAct) (0.0340831) (0.0396583) (0.0512158) (0.0417558) Vốn t ư nhân -1.13873*** -0.9125742* -0.6606577 -3.367911*** (CapGdp) (0.4200157) (0.5532315) (0.8778245) (1.271374) Dân s ố -0.0002238*** -0.000198*** 0.0000259 -0.0002489*** (PoPro) (0.0000517) (0.0000754) (0.0002345) (0.0000528) Dân trí 0.003475 0.0059929 -0.0043334 -0.0035335 (Literacy) (0.0075718) (0.0113905) (0.0359839) (0.011237) Hệ s ố 5.400631*** 5.276698*** 5.989938* 6.620081*** (Constant) (0.6932544) (1.033216) (3.315666) (1.11668) Observations 274 274 274 256 Adj R-squared 0.1975 0.3408 0.2115 Ki ểm đị nh F 14.85 3.05 Pro>F (0.0000) (0.0110) Wald (chi2) 40.45 71.43 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 3.15 Pro>F (0.0000) LM Test 49.56 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 2.07 Prob>chi2 (0.8398) Wald test for 2.7e+31 heteroskedasticity ( 0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for autocorrelation 0.059 Prob > F (0.8099) AR(1) 0.002 AR(2) 0.858 Sargan test 0.038 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 180 Ph ụ lục 4.25: Phân c ấp qu ản lý chi NS ĐP và minh b ạch POLS RE FE RE-robust System GMM (25) (25) (25) (25) (25) Minh b ạch (-1) 0.3077745*** Transp(-1) (0.0532711) Phân c ấp chi NS ĐP -0.262144 -0.151281 0.6761291 -0.151281 -0.5258888 (ExpGdp) (0.3013935) (0.3939815) (0.8499614) (0.4140886) (0.549056) Năng động CQ ĐP 0.3370488*** 0.2948689*** 0.2314488*** 0.2948689*** 0.2040052*** (ProAct) (0.0349276) (0.0393435) (0.0495393) (0.0363645) (0.0410973) Vốn t ư nhân -0.159464 0.1718692 1.434758* 0.1718692 0.4102626 (CapGdp) (0.4459708) (0.564754) (0.8631534) (0.9291024) (0.741454) Dân s ố 0.0001453*** 0.0001386* 0.0000599 0.0001386*** 0.0000636 (PoPro) (0.0000499) (0.0000751) (0.0002277) (0.0000489) (0.0000431) Dân trí 0.0144824 0.0172311 0.0057648 0.0172311 0.0019729 (Literacy) (0.0094326) (0.0131222) (0.0370407) (0.0148997) (0.0137748) Hệ s ố 2.623334*** 2.480616* 3.390101 2.480616* 2.852848* (Constant) (0.9648707) (1.304712) (3.377203) (1.445065) (1.552781) Observations 296 296 296 296 278 Adj R-squared 0.3039 0.4249 0.1244 0.4249 Ki ểm đị nh F 26.75 5.57 Pro>F (0.0000) (0.0000) Wald (chi2) 67.47 84.67 200.17 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 4.21 Pro>F (0.0000) LM Test 105.32 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 7.150 Prob>chi2 (0.2100) Wald test for 59029.53 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 9.981 autocorrelation (0.0028) Prob > F AR(1) 0.000 AR(2) 0.843 Sargan test 0.832 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 181 Ph ụ lục 4.26: Phân c ấp qu ản lý thu NS ĐP và minh b ạch POLS RE FE RE-robust System GMM (26) (26) (26) (26) (26) Minh b ạch (-1) 0.226947*** Transp(-1) (0.0638344) Phân c ấp thu NS ĐP 0.2838553*** 0.1860697 -0.174618 0.1860697** 0.2565969** (Vim) (0.0873077) (0.1160109) (0.23622) (0.0950709) (0.1167109) Năng động CQ ĐP 0.2916467*** 0.2889023*** 0.2459759*** 0.2889023*** 0.214109*** (ProAct) (0.0373163) (0.0406687) (0.0511291) (0.0387497) (0.0390746) Vốn t ư nhân -0.349877 0.0839968 1.566935* 0.0839968 1.198139 (CapGdp) (0.4369263) (0.5499059) (0.8938104) (0.8946222) (1.063056) Dân s ố 0.0001196** 0.000122* 0.0000747 0.000122** 0.000074* (PoPro) (0.0000501) (0.0000724) (0.0002295) (0.0000497) (0.0000424) Dân trí 0.0119661 0.0154406 0.0166071 0.0154406 0.0078798 (Literacy) (0.0078731) (0.0113125) (0.0360496) (0.0115542) (0.0125076) Hệ s ố 2.80282*** 2.486204** 2.649269 2.486204** 2.088168* (Constant) (0.7496892) (1.046444) (3.367296) (1.082597) (1.267362) Observations 285 285 285 274 267 Adj R-squared 0.3245 0.430 0.1891 0.4670 Ki ểm đị nh F 28.28 5.65 Pro>F (0.0000) (0.0001) Wald (chi2) 74.94 88.97 138.13 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 3.60 Pro>F (0.0000) LM Test 83.31 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 8.62 Prob>chi2 (0.1251) Wald test for 3.0e+05 heteroskedasticity Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for 8.495 autocorrelation (0.0057) Prob > F AR(1) 0.000 AR(2) 0.883 Sargan test 0.062 Hansen test 0.997 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 182 Ph ụ lục 4.27: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách c ấp t ỉnh và minh b ạch RE-robust System POLS RE FE (27) GMM (27) (27) (27) (27) Minh b ạch (-1) 0.3581671*** Transp(-1) (0.0626525) Phân c ấp chi t ỉnh -0.57314 -0.438805 1.221004 -0.438805 0.2322583 (ExpPrGdp) (0.5811574) (0.8172846) (1.780811) (0.9703166) (1.101017) Năng động CQ ĐP 0.3452928*** 0.2999663*** 0.2358475*** 0.2999663*** 0.2068335*** (ProAct) (0.0353098) (0.0402726) (0.0517031) (0.0372309) (0.0329319) Vốn t ư nhân -0.185425 0.1417674 1.405658 0.1417674 0.1626679 (CapGdp) (0.472828) (0.5780619) (0.8958845) (0.9399003) (0.823527) Dân s ố 0.0001654*** 0.000152** 0.0000887 0.000152*** 0.0000951*** (PoPro) (0.000055) (0.0000773) (0.0002297) (0.0000474) (0.0000293) Dân trí 0.0136618 0.0152902 0.0197931 0.0152902 0.0126626 (Literacy) (0.0092635) (0.0132756) (0.0364357) (0.0154357) (0.0107857) Hệ s ố 2.628027*** 2.630936** 2.083305 2.630936* 1.380563 (Constant) (0.9151652) (1.305647) (3.401617) (1.493691) (1.147092) Observations 277 277 277 277 259 Adj R-squared 0.3165 0.4665 0.2326 0.4471 Ki ểm đị nh F 26.56 4.99 Pro>F (0.0000) (0.0002) Wald (chi2) 67.47 86.22 234.87 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 4.04 Pro>F (0.0000) LM Test 67.47 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 6.77 Prob>chi2 (0.2385) Wald test for heteroskedasticity 1.2e+32 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 10.678 Prob > F (0.0021) AR(1) 0.000 AR(2) 0.972 Sargan test 0.751 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 183 Ph ụ lục 4.28: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách c ấp t ỉnh và minh b ạch POLS RE FE FE- robust System GMM (28) (28) (28) (28) (28) Minh b ạch (-1) 0.2849801*** Transp(-1) (0.0527386) Phân c ấp thu t ỉnh 0.3340223** 0.0132601 -0.575413** -0.575413** -0.0476211 (VimPro) (0.1560824) (0.1916127) (0.2730443) (0.2566395) (0.1751491) Năng động CQ ĐP 0.325407*** 0.3014551*** 0.2317214*** 0.2317214*** 0.2277806*** (ProAct) (0.0365161) (0.040783) (0.0516452) (0.0519841) (0.032681) Vốn t ư nhân -0.32618 0.0703489 1.362696 1.362696 0.1236735 (CapGdp) (0.4495878) (0.5660022) (0.8830563) (1.125256) (0.7310024) Dân s ố 0.0001499** 0.0001612** 0.0001631 0.0001631** 0.0001228** (PoPro) (0.0000595) (0.0000799) (0.0002336) (0.0000621) (0.0000498) Dân trí 0.0132812* 0.0189282* 0.0204797 0.0204797 0.0120788 (Literacy) (0.0078923) (0.0114461) (0.0361483) (0.03297773) (0.0102429) Hệ s ố 2.537319*** 2.222396** 2.476671 2.476671 1.77351* (Constant) (0.7391602) (1.051732) (3.345575) (2.901807) (0.9947156) Observations 276 276 276 276 258 Adj R-squared 0.3249 0.4496 0.1707 0.1707 Ki ểm đị nh F 27.47 5.74 7.61 Pro>F (0.0000) (0.0001) (0.0000) Wald (chi2) 67.67 213.38 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 4.06 Pro>F (0.0000) LM Test 84.81 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 14.05 Prob>chi2 (0.0153) Wald test for 1.1e+32 heteroskedasticity Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 9.456 Prob > F (0.0037) AR(1) 0.000 AR(2) 0.988 Sargan test 0.386 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 184 Ph ụ lục 4.29: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách huy ện và minh b ạch POLS RE FE RE- robust System GMM (29) (29) (29) (29) (29) Minh b ạch (-1) 0.302225*** Transp(-1) (0.0550416) Phân c ấp chi huy ện -1.110771 -0.682073 2.895741 -0.682073 -1.53649 (ExpDisGdp) (0.7834928) (1.000807) (2.12532) (0.9605202) (1.378474) Năng động CQ ĐP 0.3343408*** 0.2987641*** 0.2358349*** 0.2987641*** 0.2041319*** (ProAct) (0.0355741) (0.0398053) (0.050746) (0.0371821) (0.0379057) Vốn t ư nhân -0.181372 0.1144129 1.174917 0.1144129 -0.0295465 (CapGdp) (0.45308) (0.5642992) (0.8765401) (0.9069369) (0.672899) Dân s ố 0.0001483*** 0.0001394* 0.0000297 0.0001394*** 0.0000697* (PoPro) (0.0000509) (0.0000735) (0.0002296) (0.0000504) (0.0000388) Dân trí 0.0095894 0.0137805 0.0177167 0.0137805 -0.0034332 (Literacy) (0.0098763) (0.0135559) (0.0355301) (0.0159568) (0.0152628) Hệ s ố 3.141544*** 2.825473** 2.18932 2.825473* 3.511381** (Constant) (1.021364) (1.358851) (3.307103) (1.595011) (1.687954) Observations 284 284 284 284 266 Adj R-squared 0.3196 0.4548 0.0659 0.4548 Ki ểm đị nh F 27.59 5.48 Pro>F (0.0000) (0.0001) Wald (chi2) 70.60 100.44 297.86 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 4.02 Pro>F (0.0000) LM Test 100.77 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 8.93 Prob>chi2 (0.1117) Wald test for 1.0e+30 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 10.702 autocorrelation (0.0021) Prob > F AR(1) 0.000 AR(2) 0.954 Sargan test 0.497 Hansen test 0.998 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 185 Ph ụ lục 4.30: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách huy ện và minh b ạch POLS RE FE RE- robust System GMM (30) (30) (30) (30) (30) Minh b ạch (-1) 0.2838155*** Transp(-1) (0.063675) Phân c ấp thu huy ện 1.281418*** 0.990123** 0.5761016 0.990123** 1.713764*** (VimDis) (0.4443708) (0.499118) (0.7052255) (0.4485514) (0.6139301) Năng động CQ ĐP 0.320057*** 0.2909367*** 0.233761*** 0.2909367*** 0.2090096*** (ProAct) (0.0363462) (0.0405379) (0.052455) (0.0369406) (0.0398914) Vốn t ư nhân -0.395849 0.0039316 1.322778 0.0039316 -0.1615988 (CapGdp) (0.4479042) (0.5577841) (0.8990645) (0.8909836) (0.7449494) Dân s ố 0.000137** 0.0001347* 0.0001309 0.0001347** 0.000057* (PoPro) (0.0000551) (0.0000749) (0.0002402) (0.0000558) (0.0000323) Dân trí 0.0093264 0.0118923 0.0140078 0.0118923 -0.0005119 (Literacy) (0.0080745) (0.0112978) (0.0368546) (0.0110408) (0.0084618) Hệ s ố 2.759267*** 2.678962*** 2.59057 2.678962** 2.626601*** (Constant) (0.7392855) (1.025538) (3.395892) (1.054798) (0.7266098) Observations 274 274 274 274 256 Adj R-squared 0.3319 0.4657 0.3606 0.4657 Ki ểm đị nh F 28.12 4.91 Pro>F (0.0000) (0.0003) Wald (chi2) 73.87 116.36 196.93 Pro>F (0.0000) (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 3.71 Pro>F (0.0000) LM Test 87.15 Prob > chi2 (0.0000) Hausman Test 6.40 Prob>chi2 (0.2696) Wald test for 1.6e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 10.088 autocorrelation (0.0028) Prob > F AR(1) 0.000 AR(2) 0.816 Sargan test 0.670 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 186 Ph ụ lục 4.31: Phân c ấp qu ản lý chi NS ĐP và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (31) (31) (31) (31) Chi phí th ời gian (-1) -0.0765456 Time(-1) (0.088144 ) Phân c ấp chi NS ĐP -0.5770655 -0.5770655 3.523239** 0.5209811 (ExpGdp) (0.3949402) (0.3949402) (1.418908) (0.966615) Năng động CQ ĐP 0.2032597*** 0.2032597*** 0.106817 0.2298852*** (ProAct) (0.0457684) (0.0457684) (0.0826999) (0.0615913) Vốn t ư nhân 1.015963 1.015963* 2.800649* 0.8922601 (CapGdp) (0.5843916) (0.5843916) (1.44093) (1.326817) Dân s ố -0.0000191 -0.0000191 0.0002479 -0.0000216 (PoPro) (0.0000654) (0.0000654) (0.00038) (0.0000614) Dân trí 0.0382839*** 0.0382839*** 0.0038423 0.0589065*** (Literacy) (0.0123602) (0.0123602) (0.0618349) (0.0202248) Hệ s ố 1.303207 1.303207 2.811943 -0.5237552 (Constant) (1.264348) (1.264348) (5.637833) (2.064911) Observations 296 296 296 278 Adj R-squared 0.1521 0.4192 0.1031 Ki ểm đị nh F 11.58 2.76 Pro>F (0.0000) (0.0192) Wald (chi2) 57.89 49.58 Pro>F (0.0000) (0.000) F test that all ui=0 1.15 Pro>F (0.2313) LM Test 0.07 Prob > chi2 (0.7953) Hausman Test 12.95 Prob>chi2 (0.0239) Wald test for 5199.21 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 0.016 autocorrelation (0.9003) Prob > F AR(1) 0.002 AR(2) 0.005 Sargan test 0.000 Hansen test 0.997 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 187 Ph ụ lục 4.32: Phân c ấp qu ản lý thu NS ĐP và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (32) (32) (32) (32) Chi phí th ời gian (-1) -0.1086582 Time(-1) (0.0943826) Phân c ấp thu NS ĐP 0.1674 0.1675131 0.068725 0.3352294*** (Vim) (0.1171171) (0.1178896) (0.3972641) (0.1184411) Năng động CQ ĐP 0.1822459*** 0.1818711*** 0.0954 0.1506068* (ProAct) (0.0500572) (0.0502585) (0.0859866) (0.0783484) Vốn t ư nhân 0.8786416 0.8815351 2.795197* 0.0718635 (CapGdp) (0.5861059) (0.5894279) (1.50317) (1.112286) Dân s ố -0.0000293 -0.0000295 0.0003324 -0.000071 (PoPro) (0.0000672) (0.0000677) (0.000386) (0.0000661) Dân trí 0.0432087*** 0.043241*** 0.0544338 0.0350664*** (Literacy) (0.0105613) (0.0106412) (0.0606265) (0.0109966) Hệ s ố 0.6547726 0.653126 -0.7738376 2.373293** (Constant) (1.005655) (0.0106412) (5.662964) (1.033089) Observations 285 285 285 267 Adj R-squared 0.1434 0.3927 0.1516 Ki ểm đị nh F 10.51 1.24 Pro>F (0.0000) (0.2893) Wald (chi2) 51.77 56.82 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.02 Pro>F (0.4447) LM Test 0.01 Prob > chi2 (0.9029) Hausman Test 4.53 Prob>chi2 (0.4753) Wald test for 1.3e+31 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 0.167 autocorrelation (0.6847) Prob > F AR(1) 0.005 AR(2) 0.009 Sargan test 0.000 Hansen test 0.994 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 188 Ph ụ lục 4.33: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách c ấp t ỉnh và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (33) (33) (33) (33) Chi phí th ời gian (-1) -0.0742776 Time(-1) (0.0802115) Phân c ấp chi c ấp t ỉnh -1.673939** -1.650971** -0.9587384 1.39603 (ExpPrGdp) (0.754684) (0.7980809) (2.96289) (2.065944) Năng động CQ ĐP 0.2132454*** 0.2088875*** 0.1003543 0.2129247*** (ProAct) (0.0458529) (0.0475836) (0.086023) (0.0671914) Vốn t ư nhân 1.412018** 1.406761** 2.514628* 0.0304005 (CapGdp) (0.6140086) (0.6384444) (1.490561) (1.331029) Dân s ố -0.0000551 -0.0000562 0.0003144 -0.0000325 (PoPro) (0.0000714) (0.0000749) (0.0003822) (0.0000675) Dân trí 0.0343804*** 0.0348893*** 0.0623274 0.0603538** (Literacy) (0.0120295) (0.0127209) (0.0606212) (0.0247203) Hệ s ố 1.612088 1.586921 -1.208958 -0.3978662 (Constant) (1.188422) (1.256945) (5.659567) (2.346546) Observations 277 277 277 259 Adj R-squared 0.1651 0.4151 0.1749 Ki ểm đị nh F 11.91 1.27 Pro>F (0.0000) (0.2774) Wald (chi2) 53.18 55.36 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.06 Pro>F (0.3776) LM Test 0.03 Prob > chi2 (0.8526) Hausman Test 4.46 Prob>chi2 (0.4849) Wald test for heteroskedasticity 2549.22 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 5.05 Prob > F (0. 4810) AR(1) 0.001 AR(2) 0.605 Sargan test 0.000 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 189 Ph ụ lục 4.34: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách c ấp t ỉnh và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (34) (34) (34) (34) Chi phí th ời gian (- -0.0835128 1) Time(-1) (0.0806046) Phân c ấp thu t ỉnh 0.520601** 0.5189209** 0.4721504 0.3919465 VimPro (0.2034152) (0.2130938) (0.4573994) (0.3046654) Năng động CQ ĐP 0.1863026*** 0.184266*** 0.1063116 0.1951512*** (ProAct) (0.0475898) (0.0493269) (0.0865152) (0.064636) Vốn t ư nhân 1.00236* 1.023788* 2.547806* 1.301145 (CapGdp) (0.585928) (0.6128706) (1.479281) (1.095028) Dân s ố 0.0000812 -0.000085 0.0002354 -0.0000992 (PoPro) (0.0000776) (0.000081) (0.0003912) (0.0000711) Dân trí 0.0415744*** 0.0418718*** 0.0614848 0.0414659*** (Literacy) 0.0102857) (0.0109209) (0.0605551) (0.0103456) Hệ s ố 0.665287 0.6499569 -1.483268 1.213385 (Constant) 0.9633149) (1.020278) (5.604452) (0.9744503) Observations 276 276 276 258 Adj R-squared 0.1702 0.4043 0.2027 Ki ểm đị nh F 12.28 1.47 Pro>F (0.0000) (0.2021) Wald (chi2) 54.65 41.69 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.05 Pro>F (0.3948) LM Test 0.01 Prob > chi2 (0.9256) Hausman Test 3.27 Prob>chi2 (0.6590) Wald test for heteroskedasticity 2932.53 Prob>chi2 (0.0000) Wooldridge test for autocorrelation 0.607 Prob > F (0.4402) AR(1) 0.001 AR(3) 0.607 Sargan test 0.000 Hansen test 0.999 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 190 Ph ụ lục 4.35: Phân c ấp qu ản lý chi ngân sách huy ện và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (35) (35) (35) (35) Chi phí th ời gian (-1) -0.0645665 Time(-1) (0.0891869) Phân c ấp chi huy ện -1.15546 -0.7943533 13.053 -0.9934251 (ExpDisGdp) (1.033073) (1.098515) 3.466042 (2.447892) Năng động CQ ĐP 0.2170369*** 0.2162355*** 0.1204574 0.2141456*** (ProAct) (0.0469061) (0.0492877) 0.0827582 (0.0633783) Vốn t ư nhân 1.151452** 1.142927* 2.166513 1.916117 (CapGdp) (0.5974075) (0.6342046) 1.429491 (1.530821) Dân s ố -0.0000396 -0.0000367 0.0001115 -0.0000505 (PoPro) (0.0000672) (0.0000727) 0.0003744 (0.0000603) Dân trí 0.0412003*** 0.0446847*** 0.0563201 0.0430012** (Literacy) (0.0130224) (0.014018) 0.0579437 (0.0209073) Hệ s ố 0.9159964 0.5489932 -2.367946 1.037683 (Constant) (1.346717) (1.442955) 5.393334) (2.295617) Observations 284 284 284 266 Adj R-squared 0.1628 0.4269 0.0991 Ki ểm đị nh F 12.01 1.69 Pro>F (0.0000) (0.1461) Wald (chi2) 50.88 48.37 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.40 Pro>F (0.0430) LM Test 0.04 Prob > chi2 (0.8338) Hausman Test 22.29 Prob>chi2 (0.0005) Wald test for 5.7e+30 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 0.403 autocorrelation (0.5291) Prob > F AR(1) 0.002 AR(3) 0.567 Sargan test 0.000 Hansen test 0.995 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1% 191 Ph ụ lục 4.36: Phân c ấp qu ản lý thu ngân sách huy ện và chi phí th ời gian POLS RE FE System GMM (36) (36) (36) (36) Chi phí th ời gian (- -0.1413283* 1) Time(-1) (0.0813907) Phân c ấp thu huy ện 0.4449868 0.3476577 -2.283328* -0.8091966 (VimDis) (0.5910677) (0.6069641) (1.163017) (1.208486) Năng động CQ ĐP 0.210725*** 0.2097764*** 0.1126122 0.2462898*** (ProAct) (0.0483449) (0.0496783) (0.0865058) (0.0712719) Vốn t ư nhân 0.9853729 1.005187 2.390955 0.2039037 (CapGdp) (0.5957675) (0.6162307) (1.482685) (1.292215) Dân s ố -0.0000344* -0.0000337 0.0001415 -0.0000438 (PoPro) (0.0000733) (0.0000761) (0.0003961) (0.000062) Dân trí 0.0470281*** 0.0480325*** 0.0760643 0.0556049*** (Literacy) (0.0107401) (0.0112099) (0.0607784) (0.0132368) Hệ s ố 0.1575635 0.0951667 -1.726177 0.6890504 (Constant) (0.9833405) (1.025563) (5.600311) (1.070651) Observations 274 274 274 256 Adj R-squared 0.1519 0.4119 0.1369 Ki ểm đị nh F 10.78 2.00 Pro>F (0.0000) (0.0800) Wald (chi2) 49.22 43.39 Pro>F (0.0000) (0.0000) F test that all ui=0 1.20 Pro>F (0.1784) LM Test 0.01 Prob > chi2 (0.9317) Hausman Test 11.82 Prob>chi2 (0.0374) Wald test for 2.9e+29 heteroskedasticity (0.0000) Prob>chi2 Wooldridge test for 0.234 autocorrelation (0.6314) Prob > F AR(1) 0.003 AR(3) 0.687 Sargan test 0.000 Hansen test 0.998 Ghi chú: *: ý ngh ĩa th ống kê 10%; **: ý ngh ĩa th ống kê 5%; ***: ý ngh ĩa th ống kê 1%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phan_cap_quan_ly_ngan_sach_dia_phuong_tai_viet_nam.pdf
  • pdfLA_NguyenXuanThu_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenXuanThu_TT.pdf
  • docxNguyenXuanThu_E.docx
  • docxNguyenXuanThu_V.docx
Luận văn liên quan