Luận án Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Việt Nam

Xây dựng dựng thị trường vàng hiệu quả, ổn định trên cơ sở hoàn thiện cấu trúc và cơ sở hạ tầng vận hành. Đây là mục tiêu có tính chuẩn mực đối với các thị trường vàng quốc tế, trong đó Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ngoài yêu cầu mục tiêu về hiệu quả, ổn định thì một yếu tố then chốt cần được nhấn mạnh là tăng tính minh bạch đối với thị trường vàng. Nhằm đạt mục tiêu này thì kinh nghiệm các nước trên thế giới là cần xây dựng một thị trường vàng tập trung, khi các cơ quan QLNN sẽ là những nhà “hoạch định chính sách” đối với thị trường theo các mục tiêu tổng thể của CSTT mà vẫn đảm bảo tôn trọng quy luật khách quan của thị trường. Trong đó việc ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP NHNN đã thể hiện rất rõ quyết tâm việc kiểm soát thị trường vàng một cách ổn định trong đó NHNN đã đưa ra các hàng rào chặt chẽ các quy định về hoạt động kinh doanh vàng miếng của các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh, ngoài ra hoạt động đấu thầu vàng miếng của NHNN cũng thể hiện tinh thần minh bạch hoạt động với các NHTM và các tổ chức kinh doanh vàng bằng các phiên bán công khai, được công bố kết quả một cách rộng rãi minh bạch. Việc hoàn thiện cấu trúc và cơ sở hạ tầng cũng cần được nhấn mạnh, đây là điều kiện song hành và tương hỗ đối với tính hiệu quả, ổn định thị trường. Nếu một hệ thống thị trường vận hành trơn tru và có kỷ luật thì các nguồn lực của thị trường sẽ được khai thông và phát triển, tạo nền tảng cho sự ổn định và hiệu quả dài hạn.

pdf192 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
from 4. Alistair Hewitt, Louise Street, Krishan Gopaul, Albert Cheng (2013), Understanding China’s gold market, World Gold Council (WGC) Report July 2014 5. Ananya Seemuang, Suppanunta Romprsert (2013), “Gold Value Movement and Macroeconomics”, Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, USA , August 2013, Volume 4, No. 8, pp. 752-760 6. André Astrow (2013), “Gold and the International Monetary System, A Report by the Chatham House Gold Taskforce 20134. BahramAdrangi, Arjun Chatrath, Rohan Christie David (2000), Price discovery in strategically-linked markets: the case of the gold-silver spread”, Applied Financial Economics, Vol. 10, Issue 3, 2000 7. Apergis, N. (2014), “Can gold prices forecast the Australian dollar movements?”, International Review of Economics and Finance, 29, 75–82. 8. BahramAdrangi, Arjun Chatrath, Rohan Christie David (2000), “Price discovery in strategically-linked markets: the case of the gold-silver spread”, Applied Financial Economics, Vol. 10, Issue 3, 2000 9. Baker S.A., Van-Tassel R.C (1985), “Forecasting the Price of gold: a fundamentalist approach [J]”. Atlantic Economics Journal, 1985(13): 43-52. 10. Batchelor, R., & Gulley, D. (1995), “Jewellery demand and the price of gold”, Resources Policy, 21(1), 37–42. 11. Baur, D.G., & Lucey, B.M. (2010), “Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold”, Financial Review, 45(2), 217–229. 12. Baur, D.G., & McDermott, T.K. (2010), “Is gold a safe haven? International evidence”, Journal of Banking & Finance, 34, 1886–1898. 151 13. Bernanke (1990), “On the Predictive Power of Interest Rates and Interest Rate Spreads,” Federal Reserve Bank of Boston”, New England Economic Review (November- December 1990), 51-68. 14. Bernanke, Ben S., et al. (1999), “Inflation Targeting: Lessons from the International Experience”, Princeton University Press; 15. Bernanke and Alan Blinder (1992), “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission”, American Economic Review, September 1992, 82, 901-21. 16. Bernanke, B. và Gertler, M. (2000). “Monetary policy and asset price volatility”, National bureau of economic research. 17. Ben S. Bernanke, Ilian Mihov (1998), “Measuring Monetary Policy”, The Quarterly Journal of Economics, Volume 113, Issue 3, 1 August 1998, Pages 869–902 18. Benjamin J. Cohen (1971), “Future of Sterling as an International Currenc”, Palgrave Macmillan UK 19. Bertus M. & Stanhouse B. (2001), “Rational Speculative Bubbles in The Gold Futures Market: an application of dynamic factor analysis”, The Journal of Futures Markets, 21(1): 79- 108. 20. Bialkowski, J., Bohl, M.T., Stephan, P.M., & Wisniewski, T.P. (2015), “The gold price in times of crisis”, International Review of Financial Analysis, 41, 329– 339. 21. Blose Laurence E. (1996), “Gold Price risk and the returns on gold mutual funds”, Journal of Economics and Business, Volume 48, Issue 5, December 1996, 499-513. 22. Brunner, K. (1961), “Some major problems in monetary theory”, The American Economic Review, 47-56. 23. Bohm-Bawerk, E. (1884), “Capital and Interest: A Critical History”, Economic Theory 24. Bùi Kim Yến, Nguyến Khánh Hoàng (2014), “Quản lý giá vàng nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô”, Phát triển và Hội nhập, Số 19(29) 25. Cao Thuý Xiêm (2012), Giáo trình kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2012 152 26. Canova, F. (1995b): The Economics of VAR Models, in K. Hoover (ed.): Macroeconometrics: Developments, Tensions and Prospects, Dortrecht: Kluwer Press, 57-97. 27. Capie Forrest, Mills Terence C., Wood Geoffrey (2004), “Gold as a Hedge against the US Dollar”, The World Gold Council, 2004. 28. Chakrabarti, R.& Scholnick (2002), Exchange rate expectations and foreign direct investment flows, Weltwirtschaftliches Archiv, 138(1), 1-21. 29. Cheung Haywood (2014), “Study of Gold Market under the Internationalization of RMB in Hong Kong”, College of Business, City university of Hong Kong, August 2014. 30. Chia-Lin Changa, Jui-Chuan Della Chang, Yi-Wei Huang (2013), “Dynamic price integration in the global gold market”, North American Journal of Economics and Finance (2013) 31. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Công văn Số: 3854/NHNN-QLNH ngày 25/06/2012 của NHNN về Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng 32. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Công văn Số: 7019/NHNN-QLNH ngày 26/10/2012 của NHNN về Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng 33. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. 34. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 của NHNN về Bãi bỏ quyết định 03/2006/QĐ-NHNN và quyết định sửa đổi bổ sung 11/2007/QĐ-NHNN 35. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/01/2011 của NHNN về Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD 36. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của NHNN về Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD 37. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 của NHNN về Hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN 153 38. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của NHNN về Hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng 39. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNN về quy định Trạng thái vàng của các TCTD 40. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của NHNN về Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 41. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), Quyết định Số: 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của NHNN về Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài 42. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Quyết định Số: 1623/QĐ-NHNN ngày 23/08/2012 của NHNN về Tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN Việt Nam 43. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Quyết định 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/03/2013 của Thủ tướng về Mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN 44. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Quyết định 563/QĐ-NHNN ngày 18/03/2013 của NHNN Quyết định ban hành quy trình mua, bán vàng miếng của NHNN Việt Nam 45. Christiano, Lawrence J. and Martin Eichenbaum (1992), “Identification and the Liquidity Effect of a Monetary Shock”, Business Cycles, Growth and Political Economy, Cambridge, MA: MIT Press, 1992a. 46. Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans (1994), “The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds”, Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 94-2, March 1994 47. Chua, J., and R.S. Woodward, (1982), “Gold as an inflation hedge: a comparative study of six major industrial countries”, Journal of Business Finance & Accounting 9, 191-197. 48. Cody, Brian J. and Leonard O. Mills. (1991), “The Role of Commodity Prices in Formulating Monetary Policy”, The Review of Economics and Statistics, May 1991, 63, 358-65. 49. Corden, W.M. (1993), “Exchange Rate Policies for Developing Countries”, The Economics Journal, 103(416), 198-207. 154 50. Cosimano, Thomas, and Richard Sheehan (1994), “The Federal Reserve Operating Procedure, 1984-1990: An Empirical Analysis”, Journal of Macroeconomics, XVI (1994), 573-588. 51. Cushman, David, and Tao Zha (1997), “Identifying Monetary Policy in a Small Open Economy under Flexible Exchange Rates: Evidence from Canada, unpub- lished”, University of Saskatchewan, December 1997. 52. Dan Edward (2010), “The Impact of Gold Trading”, Forexyard 24 2010. 53. Đặng, T.T.V. (2008). Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam. Ho Chi Minh: University of Economics Ho Chi Minh City. 54. David A. Brodsky and Gary P. Sampson (1980), “The Value of Gold as a Reserve Asset”, World Development, Vol. 8, pp. 175-192 55. Dempster (2008), “Investing in gold: the strategic case”, London: World Gold Council, 2008. 56. Dhillon, Upinder S., Lassera Dennis J., Watanabe Taiji, Volatility (1997) “Information, and double versus walrasian auction pricing in US and Japanese futures markets”, Journal of Banking & Finance, Vol. 21, Issue 7, July 1997,1045-1061. 57. Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2005 58. Đỗ Thị Bích Hồng (2014), Cơ chế truyền dẫn CSTT tại Anh, Đề tài hợp tác nghiên cứu SBV. (https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/ cm100?dDocName=CNTHWEBAP0116211769829) 59. Đỗ Thị Thủy (2010), “Thị trường vàng Việt Nam năm 2010 - Những tác động đến chính sách tài chính và hoạt động của các NHTM”, hội thảo khoa học Thị trường vàng Việt Nam: Những vấn đề đặt ra. 60. Dooley M.P, Isard P., Taylor M.P (1995), “Exchange rates, country specific shocks and gold [J]”, Applied financial economics, 1995(5), 121~129. 61. Dirk G. Baur, Thomas K. McDermott (2010), “Is Gold A Safe Haven? International Evidence”, Journal of Banking & Finance, Vol. 34, Issue 8, August 2010, 1886-1898. 62. EC, IMF, OECD (2008), “UN & World Bank “System of National Accounts 2008”. European Commission, International Monetary Fund, Organisation for 155 Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, New York, Dec. 2009, 1993, lvi + 662 pp. 63. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010), “Foundation of Financial Markets and Institutions”, Pearson International Edition. 64. Fei F. and Adibe K, (2010), “Theories of gold price movement: Common wisdom or myths” , Undergraduate Economic Review: Vol. 6: Issue. 1, Article 5. 65. Forbes, Malcolm S. Jr. (1991), “Is Gold Running the Fed?”, Forbes, October 14, 1991, 25. 66. Fortune J.N (1987), “The inflation rate of the Price of gold, expected Prices and interest rates [J]”, Journal of Macroeconomics, Vol. 9, Issue 1,1987, 71-82. 67. Frank, Murray and Thanasis Stengos (1989), “Measuring the Strangeness of Gold and Silver Rates of Return,” Review of Economic Studies, 1989, 56, 553-67. 68. Freedman C. and Ötker-Robe I. (2010), “Important Elements for Inflation Targeting for Emerging Economies”, IMF Working Paper, WP/10/113 69. Friedman, M. and Schwartz, A. J. (1975), “Money and business cycles”, The State of Monetary Economics. NBER. 70. Furlong, Frederick T (1989). “Commodity Prices as a Guide for Monetary Policy,” Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, Winter 1989, 21-38. 71. Garner, C. A. (1995), “How useful are leading indicators of inflation?”, Economic Review, 2, 1-18. 72. Gary O’Callaghan (1993), The Structure and Operation of the World Gold Market. 73. Gehr, Adam, (2009), “Undated Futures Markets”, Journal of Futures Markets, Vol. 8 (February 1988), pp. 89-97.1. A.G. Malliaris, Mary Malliaris (2009), Time Series and Neural Networks Comparison on Gold, Oil and the Euro[C], Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, Atlanta, Georgia, USA, June 14-19, 2009:1961-1967 74. Glynn, Lenny, “Doing Business with the Central Banks”, Global Finance (September 1991), pp. 42-51. 75. Gold, Sidnez, (1990), “New Products and the Possibilities for More”, In Financial Times World Gold Conference, Venice, June 25 and 26, 1990 (London: Finan¬cial Times Conference Organization, 1990), pp. 12.1-12.5 156 76. Gordon, Donald B. and Eric M. Leeper (1994), “The Dynamic Impacts of Monetary Policy: An Exercise in Tentative Identification,” Journal of Political Economy December 1994, 1228-47. 77. Govett, M.H., & Govett, G.J.S. (1982). “Gold demand and supply”. Resources Policy, 8(2), 84–96. 78. Greg Tkacz, (2007), "Gold Prices and Inflation", Staff Working Papers 07-35, Bank of Canada. 79. Hartmann P. (1998), Currency Competition and Foreign Exchange Market: The Dollar; The Yen and the Euro, Cambridge University Press, 24, 1998. 80. Harmston Stephen (1998), “GOLD AS A STORE OF VALUE”, The World Gold Council, 1998. 81. Hau Le Long, Marc J.K. De Ceustera (2013), “Jan Annaerta, Dalina Amonhaemanona, 2013, Gold as a Hedge against Inflation: The Vietnamese Case”, Procedia Economics and Finance 5 (2013) 502 – 511 82. Hillier D., Draper P., Faff R.& Partner (2006), “Do Precious Metals Shine: An Investment Perspective”, Financial Analysts Journal, Mar/Apr 2006, Vol. 62 Issue 2, 98-106. 83. HO Wing (2016), “Keynesian Criticism -Insufficient Effective Demand Is Resulted From Insufficient Competition”, Macroeconomics Forum. 84. Huỳnh Phước Nguyên (2009), “Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế Hồ Chí Minh. 85. Hyong Uk Kim (2011), “Factors that Influence the Price of Gold - Inflation and Hedging Against the Dollar”, KCIM Capital Market prespective, Vol3, No 4 86. IOSCO (2013a), Financial Benchmarks, International Organization of Securities Commissions 2013 CR01/13 87. IOSCO (2013b), “Principles for Financial Benchmarks”, International Organization of Securities Commissions 2013 FR07/13 88. J. NEILL FORTUNE (1987), “The Inflation Rate of the Price of Gold, Expected Prices and Interest Rates”, University of Windsor Windsor, Ontario Canada 89. James Ross McCowon, John R. Zimmerman (2006), “Is Gold a Zero-Beta Asset”? Analysis of the Investment Potential of Precious Metals, Meinders School of Business, Oklahoma City University 157 90. Jaffe, J.F. (1989), “Gold and gold stocks as investments for institutional portfolios”, Financial Analysts Journal. No.45, pp.53-59 91. Jingwen Fan, Yanhui Zhu and Jon Tucker (2016), The impact of UK monetary policy on gold price dynamics, Nottingham Trent University. 92. John Baffes (2007), “Oil spills on other commodities [J]”, Resources Policy, Vol. 32, Issue 3, September 2007,126-134. 93. Jonathan D. Ostry, Atish R. Ghosh, Karl Habermeier, Luc Laeven, Marcos Chamon, Mahvash S. Qureshi, and Annamaria Kokenyne (2011), “Managing Capital Inflows: What Tools to Use?”, INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) April 2011 94. Jolln T Barkoulas, Aidong Hu, Michael R. Santos (2008), “The link between commodity prices and commodity-linked equity values during a geopolitical event”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 95. Jung Ha Jun (2009), “Global financial Crisis and Gold Market”, KDI School of Public Policy and Management 96. K. Lakshmi (2007), “Should India Add More Gold to its Foreign Exchange Reserves”, European Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 2 (2007). 97. Koutsoyiannis (1983), “A short-run Pricing model of a speculative asset tested with data from the gold bullion market [J]”, Applied Economics; Oct 1983, Vol. 15 Issue 5, 563-582. 98. Kuan-Min Wang , Yuan-Ming Lee , Thanh-Binh Nguyen Thi (2013), “Time and place where gold acts as an inflation hedge: An application of long-run and short- run threshold model”, Economic Modelling 28 (2011) 806–819. 99. Larry A. Sjaastad (2008), “The Price of Gold and the Exchange Rates: Once Again”, Resources Policy, 2008, vol. 33, issue 2, 118-124. 100. Larsen, A.B. and McQueen, G.R. (1995), “REITs, real estate, and inflation: Lessons from portfolio efficiency”, Financial Management Treatise Collection. No.14, p.1. 101. Laurent, Robert D. (1994), “Is There a Role for Gold in Monetary Policy?” Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, March/April 1994, 2-14. 102. Leeper Eric M., Christopher A. Sims, and Tao Zha (1996), “What Does Monetary Policy Do?”, Brookings Papers on Economic Activity. 158 103. Liu S.M. & Chou C.H (2003), “Parities and Spread Trading in Gold and Silver Markets: A Fractional Cointegration Analysis”, Applied Financial Economies, 2003,13: 899-911. 104. Lucey, Brian M. and O'Connor, Fergal A. and Larkin, Charles James (2014), “Gold Markets Around the World – Who Spills Over What, to Whom, When? (February 4, 2014)”. Applied Economics Letters, Forthcoming. 105. M Friedman (1968), “The role of monetary policy”, The America Economic Review Volume LVIII, Number 1 106. M.H. Govett and G.J.S. Govett (1982), “Gold demand and Supply”, RESOURCES POLICY June 1982 107. Mahdavi, S. and Zhou, S. (1997), “Gold and commodity prices as leading indicators of inflation: Tests of long-run relationship and predictive performance”, Journal of Economics and Business.Vol. 49, pp. 475-489. 108. Marcuzzo M. C., Rosselli A., (1987) “Profitability in the International Gold Market in the Early History of the Gold Standard, Economica”, New Series, Vol. 54, No. 215 (Aug., 1987), 367-380. 109. Mathieson (1994), “The Internationalization of Yen and Key Currency Questions”. IMF Working Paper, 1994:11-12. 110. Matthias Neuenkirch (2013), “Monetary policy transmission in vector autoregressions: A new approach using central bank communication”, Journal of Banking & Finance 37 (2013) 4278–4285 111. Mckinnon (1973), Money and Capital in Economic Development, Brooking Institude, Washington. 112. Michael D. Bordo Robert D. Dittmar and William T. Gavin (2003), Gold, Fiat Money and Price Stability, Research Division Federal Reserve Bank of St. Louis 2003. 113. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật 2001 114. Moore, Geoffrey H. (1990), “Gold Prices and a Leading Index of Inflation” Challenge, July/August 1990, 52-56. 115. Mouridi M. Hamidou, Joseph Kyalo Mung’atu, George Orwa (2018), “Alternative Exchange Market Pressure Index Model for Currency Crisis”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). 159 116. Mundell, R. A. (1963), “Capital mobility and stabihzatìon policy under ííxed and tlexible exchange rates”, Canadian Joumaỉ of Economics and Political Science/Revue Canadienne de Economiques et Science Politìque, 29(04), 475- 485. 117. North, D. (1990), “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge University Press 1990 118. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2012), Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/04/2012 Chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động vàng giữ hộ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 119. Nguyễn Đức Trung (2012), Giải pháp quản lý thị trường vàng tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp ngành DTNH.19/2012, Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng. 120. Nguyễn Thế Hùng (2013), Giải pháp huy động – Hoán đổi vàng và quản trị rủi ro, Đánh thức nguồn lực vàng trong dân, Nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật. 121. Nguyễn Thị Thanh Hiếu (2011), Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân. 122. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, Luận văn tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học thương mại. 123. Nguyễn Vân Anh (2009), Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh vàng theo chức năng của NHTW, Đề tài NCKH cấp ngành KNH 2009-01 124. Phạm Anh Tuấn (2016), Thesis Monetary policies and the macroeconomic performance of Viet Nam, School of Economics and Finance Queensland University of Technology. 125. Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng (2009), Việt Nam thăng trầm và đột phá, Nhà xuất bản Thống kê 2009. 126. R. Kannan & Sarat Dhal (2008), “India's demand for gold: some issues for economic development and macroeconomic policy”, Indian Journal of Economics & Business, Vol. 7, No. 1, (2008) : 107-128. 127. Richard Michaud, Robert Michaud, Katharine Pulvermacher (2006), “Gold as a Strategic Asset”, World Gold Council Report, 12.2006. 160 128. Rozeff, M. S. (1974), “Money and stock prices: Market efficiency and the lag in effect of monetary policy”, Journal of financial Economics, 1, 245-302. 129. Saira Tufail, Sadia Batool (2013), “An Analysis of the Relationship between Inflation and Gold Prices: Evidence from Pakistan”, The Lahore Journal of Economics, 18 : 2 (Winter 2013): pp. 1–35. 130. Salant S. W., Henderson D. W (1978), “Market Anticipations of Government Policies and the Price of Gold”, Journal of Political Economy, Vol. 86, No. 4 (Aug., 1978), 627-648. 131. Salih N. Neftci, Michelle Yuan M´enager-Xu (2006), “China's Financial Market: An An Insider’s Guide to How the Markets Work”, Elselvier Academic Press. 132. Scott-Ram Richard (2002), “Managing Portfolio Risk with Gold”, World Gold Council Report, London. 133. Shaun K. Roache; Marco Rossi (2009), “The Effects of Economic News on Commodity Prices : Is Gold Just Another Commodity?”, IMF Working Paper, No. 09/140 134. Shaw (1973), Financial Deepening in Economic Developmnet, Oxford: Oxford University Press 1973. 135. Sherman (1983). “A gold Pricing model [J]”. Journal of Portfolio Management, 1983, 9: 68-70. 136. Shri Ratan P. Watal (2018), Transforming India’s Gold Market, report of NITI Aayog, Government of India. 137. Sim, C.A (1980), Macroeconomics and reality, Economtria, 1st, 48, 1-48 138. Sim, C.A (1985), “Are Forecasting Model Usable for Policy Analysis?", Federal reserve Bank of Minneapolis, Quaterly Review, 1st, 10, 2-16 139. Sjaastad Larry A. (2008), “The price of gold and the exchange rates: Once again [J]”, Resources Policy, Vol. 33, Issue 2, June 2008,118-124. 140. Sjaastad, L.A., & Scacciavillani, F. (1996), “The price of gold and the exchange rate”, Journal of International Money and Finance, 15(6), 879–897. 141. Solt, Michael E. and Paul J. Swanson (1981), “On the Efficiency of the Markets for Gold and Silver,” Journal of Business, 1981, 54, 453-78. 161 142. Soenen L A, Aggarwal R (1988), “The nature and efficiency of the gold market”. Journal of Portfolio Management, 1988,14(3): 18-21. 143. Stephen W. Salant and Dale W. Henderson (1978), “Market Anticipations of Government Policies and the Price of Gold”, The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 4 (Aug., 1978), pp. 627-648. 144. Sun Zhaoxue (2011), “China’s gold market: progress and prospects”, WGC Report 2011. 145. Swan (1963), “Wilfred Edward Graham Salter: 1929-1963”, Economic Record, 39, pp. 486-497. 146. Tandon K., Urich (1987), “International market response to announcements of US macroeconomic data [J]”. Journal of International Money and Finance, Vol. 6, Issue 1, March 1987, 71-83. 147. Taylor Nicholas J. (2008), “Precious metals and inflation”, Applied Financial Economics, Vol. 8, Issue 2,1998. 148. Tavlas G. S. (1997), “The International Use of the US Dollar: An Optimum Currency Area Perspective”, The World Economy, Volume 20, Issue 6, pages 709-747, September 1997 149. Tô Ánh Dưong (2009), “Quản lý thị trường vàng: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Viện Kinh tế Việt Nam. 150. Trần Ngọc Thơ (2014), Quản lý thị trường vàng: Sứ mệnh của Ngân hàng Nhà nước, Đặc san Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2014: “Đón vận hội mới”. 151. Triffin, R. (1960), “Gold and the dollar crisis”, Yale University Press, New Haven. 152. Tully E., Lucey M., (2007), “A power GARCH examination of the gold market”, Research in International Business and Finance, Vol. 21, Issue 2, June 2007, 316-325 153. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam sổ 46/2010/QH12 ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2010, l&mode=detail&document_id=96040 (cập nhật ngày 12/10/2015). 154. Ullmann (1994). “Why Greenspan Has a Touch of Gold Fever”, Business Week, March 7, 1994, 44. 162 155. Victor Shih (2017), Financial instability in China: Possible pathways and their likelihood. MERICS China Monitor, October 2017. 156. Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2013), Quản lý thị trường vàng Việt Nam: Thách thức và các khuyến nghị chính sách, Học Viện Ngân hàng 2013. 157. Vũ Thuý Nga (2010), Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học ngoại thương 158. Wang, K., Lee, Y. and Thi, T. N. (2011), “Time and place where gold acts as an inflation hedge: An application of long-run and short-run threshold model”, Economic Modelling, 28, 806-819. 159. William D. Lastrapes, George Selgin (1995), The Price of Gold and Monetary Policy, Department of Economics. 160. Williamson, O.E. (1998), “Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed”, De Economist, 146:1, pp. 23-58. 161. Worthington, A. C. and Pahlavani, M. (2007), “Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks”, Applied Financial Economics Letters, 3, 259.262. 162. Y.V. Reddy (2007), “Bàn về vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển thị trường vàng ở Ấn độ”, Tạp chí kinh tế Ấn Độ 163. Yu Shan Wang, Yen Ling Chueh (2013), “Dynamic transmission effects between the interest rate, the US dollar, and gold and crude oil prices”, Economic Modelling 30 (2013) 792–798. 163 PHỤ LỤC 1: Mô tả các biến của mô hình nghiên cứu INTEREST INTERGOLD FRES VCBXRATE VNCPI VNGOLD Mean 7.650343 28.12334 16987.06 17842.33 63.10328 29.88777 Median 6.775000 30.73050 14945.50 16650.00 61.26000 34.42100 Maximum 13.99000 46.04200 37547.00 22820.00 104.9100 47.45000 Minimum 3.650000 6.840000 2895.000 14041.00 33.00000 7.683000 Std. Dev. 2.620491 10.93611 10879.30 2702.945 26.07157 11.77395 Skewness 0.839004 -0.272165 0.433702 0.331614 0.310500 -0.353698 Kurtosis 2.573700 1.897243 1.997104 1.504494 1.486269 1.828607 Jarque-Bera 25.47827 8.318029 14.06551 22.74947 22.75469 10.29914 Probability 0.000003 0.015623 0.000882 0.000011 0.000011 0.005802 Sum 1560.670 3712.281 3261516. 3639836. 12873.07 3945.185 Sum Sq. Dev. 1393.996 15667.40 2.26E+10 1.48E+09 137984.5 18160.00 Observations 204 132 192 204 204 132 164 PHỤ LỤC 2: Kiểm định phần dư của mô hình 1. Kiểm định tính dừng của phần dư 1: Null Hypothesis: D(INTEREST) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.14347 0.0000 Test critical values: 1% level -3.462737 5% level -2.875680 10% level -2.574385 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(INTEREST,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 20:09 Sample (adjusted): 2000M03 2016M12 Included observations: 202 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(INTEREST(-1)) -1.000094 0.070711 -14.14347 0.0000 C 0.006882 0.050096 0.137373 0.8909 R-squared 0.500047 Mean dependent var 8.30E-18 Adjusted R-squared 0.497547 S.D. dependent var 1.004411 S.E. of regression 0.711965 Akaike info criterion 2.168277 Sum squared resid 101.3789 Schwarz criterion 2.201032 Log likelihood -216.9959 Hannan-Quinn criter. 2.181529 F-statistic 200.0377 Durbin-Watson stat 2.000000 Prob(F-statistic) 0.000000 165 2. Kiểm định tính dừng của phần dư 2: Null Hypothesis: D(INTERGOLD) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.72991 0.0000 Test critical values: 1% level -3.481217 5% level -2.883753 10% level -2.578694 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(INTERGOLD,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 17:38 Sample (adjusted): 2006M03 2016M12 Included observations: 130 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(INTERGOLD(-1)) -1.190950 0.086741 -13.72991 0.0000 C 0.195963 0.173664 1.128405 0.2613 R-squared 0.595590 Mean dependent var -0.004877 Adjusted R-squared 0.592430 S.D. dependent var 3.090535 S.E. of regression 1.973034 Akaike info criterion 4.212287 Sum squared resid 498.2865 Schwarz criterion 4.256403 Log likelihood -271.7987 Hannan-Quinn criter. 4.230213 F-statistic 188.5104 Durbin-Watson stat 2.026110 Prob(F-statistic) 0.000000 166 3. Kiểm định tính dừng của phần dư 3: Null Hypothesis: D(FRES) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.668593 0.0000 Test critical values: 1% level -3.464827 5% level -2.876595 10% level -2.574874 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(FRES,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 17:39 Sample (adjusted): 2001M03 2016M12 Included observations: 190 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(FRES(-1)) -0.571173 0.065890 -8.668593 0.0000 C 99.33579 65.33263 1.520462 0.1301 R-squared 0.285564 Mean dependent var -0.294737 Adjusted R-squared 0.281763 S.D. dependent var 1046.036 S.E. of regression 886.5038 Akaike info criterion 16.42292 Sum squared resid 1.48E+08 Schwarz criterion 16.45710 Log likelihood -1558.177 Hannan-Quinn criter. 16.43676 F-statistic 75.14450 Durbin-Watson stat 1.991343 Prob(F-statistic) 0.000000 167 4. Kiểm định tính dừng của phần dư 4: Null Hypothesis: D(VCBXRATE) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.84041 0.0000 Test critical values: 1% level -3.462737 5% level -2.875680 10% level -2.574385 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VCBXRATE,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 17:40 Sample (adjusted): 2000M03 2016M12 Included observations: 202 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(VCBXRATE(-1)) -1.172930 0.069650 -16.84041 0.0000 C 50.89182 15.65548 3.250736 0.0014 R-squared 0.586435 Mean dependent var -0.084158 Adjusted R-squared 0.584367 S.D. dependent var 338.6205 S.E. of regression 218.3073 Akaike info criterion 13.61954 Sum squared resid 9531620. Schwarz criterion 13.65229 Log likelihood -1373.573 Hannan-Quinn criter. 13.63279 F-statistic 283.5994 Durbin-Watson stat 2.014610 Prob(F-statistic) 0.000000 168 5. Kiểm định tính dừng của phần dư 5: Null Hypothesis: D(VNCPI) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.310424 0.0000 Test critical values: 1% level -3.462737 5% level -2.875680 10% level -2.574385 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VNCPI,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 17:40 Sample (adjusted): 2000M03 2016M12 Included observations: 202 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(VNCPI(-1)) -0.331901 0.052596 -6.310424 0.0000 C 0.115173 0.032464 3.547687 0.0005 R-squared 0.166046 Mean dependent var -0.001436 Adjusted R-squared 0.161876 S.D. dependent var 0.414385 S.E. of regression 0.379366 Akaike info criterion 0.909219 Sum squared resid 28.78365 Schwarz criterion 0.941974 Log likelihood -89.83111 Hannan-Quinn criter. 0.922472 F-statistic 39.82145 Durbin-Watson stat 2.015782 Prob(F-statistic) 0.000000 169 6. Kiểm định tính dừng của phần dư 6: Null Hypothesis: D(VNGOLD) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.71408 0.0000 Test critical values: 1% level -3.481217 5% level -2.883753 10% level -2.578694 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VNGOLD,2) Method: Least Squares Date: 01/14/18 Time: 17:41 Sample (adjusted): 2006M03 2016M12 Included observations: 130 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(VNGOLD(-1)) -1.116206 0.087793 -12.71408 0.0000 C 0.215723 0.166805 1.293267 0.1982 R-squared 0.558084 Mean dependent var -0.002169 Adjusted R-squared 0.554631 S.D. dependent var 2.834754 S.E. of regression 1.891800 Akaike info criterion 4.128199 Sum squared resid 458.1000 Schwarz criterion 4.172315 Log likelihood -266.3330 Hannan-Quinn criter. 4.146125 F-statistic 161.6477 Durbin-Watson stat 2.005013 Prob(F-statistic) 0.000000 170 PHỤ LỤC 3: Kết quả hàm phản ứng đẩy (Impulse-Response) Giai đoạn 1 Response of DLOG (VNCPI): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.007262 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00060) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 0.004771 0.000654 -0.001115 -0.000190 -0.000281 0.000903 (0.00080) (0.00090) (0.00087) (0.00083) (0.00071) (0.00086) 3 0.003324 0.000544 -0.000655 -0.000211 -0.000651 0.000382 (0.00092) (0.00061) (0.00060) (0.00051) (0.00092) (0.00058) 4 0.002194 0.000275 -0.000402 -0.000108 -0.000709 0.000281 (0.00092) (0.00044) (0.00044) (0.00035) (0.00090) (0.00039) 5 0.001420 0.000154 -0.000232 -6.80E-05 -0.000634 0.000192 (0.00083) (0.00031) (0.00031) (0.00025) (0.00078) (0.00028) 6 0.000900 7.89E-05 -0.000129 -4.09E-05 -0.000512 0.000126 (0.00070) (0.00023) (0.00023) (0.00017) (0.00062) (0.00020) 7 0.000558 3.69E-05 -6.81E-05 -2.37E-05 -0.000389 8.17E-05 (0.00056) (0.00016) (0.00017) (0.00012) (0.00047) (0.00014) 8 0.000338 1.44E-05 -3.36E-05 -1.33E-05 -0.000283 5.17E-05 (0.00044) (0.00011) (0.00012) (7.9E-05) (0.00034) (9.5E-05) 9 0.000199 3.16E-06 -1.46E-05 -7.14E-06 -0.000199 3.20E-05 (0.00033) (7.9E-05) (8.6E-05) (5.3E-05) (0.00025) (6.5E-05) 10 0.000114 -1.92E-06 -4.69E-06 -3.59E-06 -0.000136 1.93E-05 (0.00025) (5.5E-05) (6.0E-05) (3.5E-05) (0.00017) (4.5E-05) 171 Response of DLOG (VNGOLD): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 -0.000594 0.077391 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00900) (0.00636) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 -0.004820 -0.004371 -0.004931 -0.003850 -0.008260 0.002034 (0.00733) (0.00945) (0.00925) (0.00887) (0.00754) (0.00914) 3 -0.002920 -0.000660 0.002800 0.000794 -0.005092 -0.002323 (0.00470) (0.00242) (0.00261) (0.00239) (0.00473) (0.00321) 4 -0.003292 -0.001352 0.000865 0.000347 -0.002506 0.000290 (0.00323) (0.00125) (0.00133) (0.00088) (0.00292) (0.00127) 5 -0.002377 -0.000537 0.000806 0.000121 -0.001188 -0.000297 (0.00227) (0.00078) (0.00082) (0.00046) (0.00184) (0.00057) 6 -0.001778 -0.000415 0.000485 0.000119 -0.000448 -0.000176 (0.00163) (0.00046) (0.00051) (0.00029) (0.00125) (0.00037) 7 -0.001263 -0.000243 0.000312 7.46E-05 -8.41E-05 -0.000141 (0.00118) (0.00032) (0.00034) (0.00020) (0.00088) (0.00026) 8 -0.000873 -0.000146 0.000193 4.87E-05 7.75E-05 -0.000103 (0.00086) (0.00021) (0.00024) (0.00014) (0.00064) (0.00018) 9 -0.000588 -8.51E-05 0.000117 3.11E-05 0.000133 -7.34E-05 (0.00062) (0.00015) (0.00016) (9.7E-05) (0.00046) (0.00013) 10 -0.000387 -4.79E-05 6.90E-05 1.94E-05 0.000136 -5.05E-05 (0.00045) (0.00010) (0.00011) (6.8E-05) (0.00034) (9.0E-05) 172 Response of DLOG (INTERGOL D): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 -0.001621 0.060561 0.036569 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00823) (0.00655) (0.00301) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 -0.003789 -0.005077 -0.005840 -0.003785 0.000659 0.004883 (0.00669) (0.00863) (0.00843) (0.00808) (0.00689) (0.00836) 3 -0.000231 0.001068 0.001621 0.000291 0.000287 -0.002539 (0.00397) (0.00215) (0.00232) (0.00223) (0.00398) (0.00299) 4 -0.000908 -0.000499 -0.000189 0.000173 0.000430 0.000442 (0.00275) (0.00088) (0.00099) (0.00055) (0.00245) (0.00108) 5 -0.000417 7.22E-05 0.000106 -2.52E-05 0.000288 -0.000138 (0.00187) (0.00050) (0.00054) (0.00019) (0.00144) (0.00038) 6 -0.000272 -3.00E-05 2.14E-05 1.71E-05 0.000218 -3.51E-05 (0.00129) (0.00027) (0.00033) (9.6E-05) (0.00089) (0.00019) 7 -0.000160 -1.77E-06 1.38E-05 5.63E-06 0.000154 -2.57E-05 (0.00088) (0.00017) (0.00021) (6.2E-05) (0.00056) (0.00012) 8 -9.27E-05 5.82E-07 4.42E-06 2.96E-06 0.000106 -1.53E-05 (0.00059) (0.00010) (0.00013) (4.1E-05) (0.00036) (8.0E-05) 9 -5.15E-05 2.49E-06 5.91E-07 1.41E-06 7.11E-05 -9.21E-06 (0.00040) (6.5E-05) (8.2E-05) (2.6E-05) (0.00024) (5.4E-05) 10 -2.73E-05 2.80E-06 -1.18E-06 5.48E-07 4.67E-05 -5.25E-06 (0.00026) (4.0E-05) (5.1E-05) (1.7E-05) (0.00017) (3.6E-05) 173 Response of DLOG(VCB XRATE): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.002977 0.002058 0.004919 0.016012 0.000000 0.000000 (0.00198) (0.00195) (0.00190) (0.00132) (0.00000) (0.00000) 2 -0.000666 -0.000310 -0.002872 -0.001923 -0.001324 0.004972 (0.00175) (0.00220) (0.00214) (0.00205) (0.00176) (0.00206) 3 0.001065 0.000690 0.000669 -0.000250 -0.001246 -0.001271 (0.00105) (0.00090) (0.00091) (0.00089) (0.00104) (0.00101) 4 0.000188 -0.000316 -5.71E-05 0.000122 -0.000701 0.000260 (0.00068) (0.00037) (0.00039) (0.00034) (0.00061) (0.00044) 5 0.000101 -1.46E-05 6.48E-05 -1.48E-05 -0.000448 1.97E-05 (0.00049) (0.00017) (0.00017) (0.00012) (0.00040) (0.00017) 6 1.62E-05 -4.64E-05 3.86E-05 5.85E-06 -0.000271 1.35E-05 (0.00035) (9.4E-05) (0.00010) (5.8E-05) (0.00027) (7.5E-05) 7 -1.93E-05 -2.99E-05 3.08E-05 4.90E-06 -0.000160 5.17E-06 (0.00025) (5.9E-05) (6.7E-05) (3.6E-05) (0.00018) (4.5E-05) 8 -3.10E-05 -2.09E-05 2.21E-05 3.76E-06 -9.13E-05 7.53E-07 (0.00018) (3.8E-05) (4.4E-05) (2.2E-05) (0.00012) (2.9E-05) 9 -3.13E-05 -1.41E-05 1.56E-05 2.92E-06 -5.02E-05 -1.30E-06 (0.00012) (2.5E-05) (2.9E-05) (1.3E-05) (8.4E-05) (2.0E-05) 10 -2.70E-05 -9.30E-06 1.06E-05 2.14E-06 -2.62E-05 -1.88E-06 (8.6E-05) (1.6E-05) (1.9E-05) (8.3E-06) (5.7E-05) (1.3E-05) 174 Response of DLOG (FRES): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 -0.007728 0.006767 -2.00E-05 -0.002572 0.045291 0.000000 (0.00537) (0.00530) (0.00527) (0.00527) (0.00372) (0.00000) 2 0.001014 0.004704 -0.004509 -0.000876 0.028383 -0.001509 (0.00550) (0.00656) (0.00644) (0.00624) (0.00508) (0.00549) 3 0.003819 0.003401 -0.003573 -0.000528 0.016597 -0.000311 (0.00568) (0.00401) (0.00398) (0.00345) (0.00575) (0.00338) 4 0.004460 0.002369 -0.002572 -0.000469 0.009314 9.63E-05 (0.00526) (0.00250) (0.00248) (0.00199) (0.00519) (0.00196) 5 0.004092 0.001580 -0.001776 -0.000348 0.004991 0.000234 (0.00446) (0.00159) (0.00161) (0.00122) (0.00414) (0.00131) 6 0.003353 0.001028 -0.001198 -0.000249 0.002505 0.000268 (0.00357) (0.00107) (0.00110) (0.00075) (0.00308) (0.00088) 7 0.002571 0.000657 -0.000790 -0.000174 0.001127 0.000242 (0.00275) (0.00073) (0.00078) (0.00048) (0.00221) (0.00060) 8 0.001883 0.000410 -0.000509 -0.000118 0.000400 0.000197 (0.00206) (0.00051) (0.00055) (0.00032) (0.00156) (0.00042) 9 0.001332 0.000250 -0.000321 -7.80E-05 4.50E-05 0.000150 (0.00151) (0.00036) (0.00039) (0.00022) (0.00109) (0.00030) 10 0.000915 0.000149 -0.000198 -5.06E-05 -0.000107 0.000110 (0.00109) (0.00025) (0.00028) (0.00015) (0.00077) (0.00021) 175 Response of DLOG (INTEREST): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 -0.003410 0.026293 0.005551 -0.010674 -0.007997 0.098137 (0.01193) (0.01173) (0.01152) (0.01148) (0.01143) (0.00807) 2 0.024823 0.011903 0.000320 -0.011368 -0.008283 -0.010224 (0.01007) (0.01262) (0.01234) (0.01183) (0.01006) (0.01215) 3 0.013478 -0.000848 -0.002118 0.001269 -0.005700 0.001424 (0.00681) (0.00464) (0.00477) (0.00448) (0.00683) (0.00539) 4 0.008294 0.000823 -0.001352 -0.000431 -0.004624 0.001666 (0.00518) (0.00223) (0.00233) (0.00167) (0.00488) (0.00226) 5 0.005298 0.000430 -0.000632 -0.000274 -0.003578 0.000683 (0.00417) (0.00145) (0.00148) (0.00106) (0.00370) (0.00121) 6 0.003202 0.000134 -0.000333 -0.000118 -0.002612 0.000489 (0.00330) (0.00099) (0.00104) (0.00073) (0.00278) (0.00083) 7 0.001897 3.96E-05 -0.000147 -6.96E-05 -0.001846 0.000303 (0.00255) (0.00069) (0.00073) (0.00048) (0.00204) (0.00056) 8 0.001091 -1.22E-05 -5.07E-05 -3.53E-05 -0.001269 0.000183 (0.00193) (0.00047) (0.00051) (0.00032) (0.00147) (0.00038) 9 0.000604 -3.15E-05 -4.07E-06 -1.61E-05 -0.000850 0.000108 (0.00143) (0.00032) (0.00036) (0.00021) (0.00103) (0.00026) 10 0.000318 -3.48E-05 1.57E-05 -6.11E-06 -0.000557 6.20E-05 (0.00103) (0.00022) (0.00025) (0.00013) (0.00072) (0.00018) Cholesky Ordering: DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOL D) DLOG (VCBXRAT E) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) Standard Errors: Analytic 176 Giai đoạn 2 Response of DLOG (VNCPI): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.003645 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00034) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 0.001946 0.001741 0.000260 -0.000317 0.001192 -0.000255 (0.00057) (0.00055) (0.00053) (0.00053) (0.00053) (0.00024) 3 0.000706 0.000367 0.000134 -0.000238 0.000718 5.74E-05 (0.00054) (0.00042) (0.00036) (0.00041) (0.00054) (0.00017) 4 0.000327 0.000238 3.58E-05 -8.91E-05 0.000395 -3.64E-06 (0.00037) (0.00023) (0.00012) (0.00017) (0.00035) (6.2E-05) 5 0.000136 8.75E-05 2.50E-05 -4.65E-05 0.000189 7.07E-06 (0.00022) (0.00013) (7.5E-05) (9.6E-05) (0.00022) (3.4E-05) 6 6.07E-05 4.06E-05 8.16E-06 -1.99E-05 8.75E-05 2.20E-06 (0.00013) (7.6E-05) (3.2E-05) (4.8E-05) (0.00013) (1.5E-05) 7 2.66E-05 1.79E-05 4.36E-06 -9.11E-06 3.98E-05 1.21E-06 (7.0E-05) (4.1E-05) (1.7E-05) (2.5E-05) (7.4E-05) (7.0E-06) 8 1.18E-05 7.79E-06 1.77E-06 -4.06E-06 1.79E-05 5.63E-07 (3.7E-05) (2.2E-05) (7.9E-06) (1.3E-05) (4.1E-05) (3.1E-06) 9 5.23E-06 3.51E-06 8.15E-07 -1.80E-06 8.00E-06 2.44E-07 (1.9E-05) (1.1E-05) (3.8E-06) (6.3E-06) (2.2E-05) (1.4E-06) 10 2.32E-06 1.54E-06 3.58E-07 -8.05E-07 3.57E-06 1.14E-07 (9.6E-06) (5.8E-06) (1.9E-06) (3.2E-06) (1.1E-05) (6.6E-07) 177 Response of DLOG (VNGOLD): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.013311 0.046974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00640) (0.00444) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 -0.007122 -0.010283 0.002008 -0.000856 -0.002567 0.002211 (0.00630) (0.00670) (0.00670) (0.00681) (0.00687) (0.00318) 3 -0.001079 2.83E-05 -0.001207 0.000842 -0.001452 -0.000474 (0.00264) (0.00422) (0.00309) (0.00207) (0.00220) (0.00140) 4 -0.000755 -0.000530 0.000170 0.000137 -0.000801 5.39E-05 (0.00071) (0.00106) (0.00075) (0.00047) (0.00093) (0.00037) 5 -0.000293 -0.000225 -0.000109 0.000102 -0.000411 -1.21E-05 (0.00038) (0.00042) (0.00025) (0.00020) (0.00046) (0.00013) 6 -0.000126 -6.92E-05 -7.25E-06 4.43E-05 -0.000182 -8.47E-06 (0.00021) (0.00016) (7.6E-05) (9.7E-05) (0.00024) (4.4E-05) 7 -5.85E-05 -4.39E-05 -1.07E-05 1.85E-05 -8.61E-05 -9.80E-07 (0.00012) (7.3E-05) (3.1E-05) (4.5E-05) (0.00013) (1.7E-05) 8 -2.47E-05 -1.52E-05 -3.78E-06 9.00E-06 -3.79E-05 -1.69E-06 (6.3E-05) (3.8E-05) (1.7E-05) (2.3E-05) (6.9E-05) (7.0E-06) 9 -1.13E-05 -7.84E-06 -1.66E-06 3.76E-06 -1.72E-05 -3.96E-07 (3.3E-05) (2.0E-05) (7.1E-06) (1.1E-05) (3.7E-05) (3.0E-06) 10 -4.93E-06 -3.23E-06 -8.00E-07 1.74E-06 -7.61E-06 -2.71E-07 (1.7E-05) (1.0E-05) (3.7E-06) (5.8E-06) (2.0E-05) (1.4E-06) 178 Response of DLOGb (INTERGO LD): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.009505 0.037567 0.037985 0.000000 0.000000 0.000000 (0.00720) (0.00619) (0.00359) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 2 -0.002739 -0.012870 -0.006238 -0.001342 -0.004365 0.002351 (0.00707) (0.00752) (0.00748) (0.00759) (0.00765) (0.00353) 3 0.001257 0.003995 0.000695 0.000725 0.000335 -0.001107 (0.00298) (0.00477) (0.00353) (0.00241) (0.00247) (0.00160) 4 -0.000267 -0.000953 5.97E-05 -0.000219 -0.000238 0.000310 (0.00097) (0.00149) (0.00136) (0.00083) (0.00107) (0.00062) 5 9.19E-05 0.000223 -6.14E-05 5.80E-05 1.82E-05 -8.11E-05 (0.00046) (0.00066) (0.00039) (0.00021) (0.00053) (0.00020) 6 -1.02E-05 -3.40E-05 2.58E-05 -1.40E-05 -3.75E-06 1.62E-05 (0.00017) (0.00021) (0.00012) (8.3E-05) (0.00024) (6.7E-05) 7 4.90E-06 5.96E-06 -7.15E-06 1.96E-06 1.38E-06 -2.84E-06 (7.8E-05) (7.4E-05) (2.5E-05) (2.7E-05) (0.00011) (1.9E-05) 8 6.69E-07 8.24E-07 2.01E-06 -5.87E-07 1.16E-06 2.81E-07 (3.4E-05) (2.9E-05) (9.1E-06) (1.2E-05) (5.0E-05) (5.6E-06) 9 3.56E-07 -9.07E-08 -3.42E-07 -1.18E-07 3.87E-07 5.01E-08 (1.5E-05) (9.9E-06) (2.6E-06) (5.3E-06) (2.2E-05) (1.7E-06) 10 2.04E-07 2.60E-07 9.59E-08 -3.82E-08 2.68E-07 -2.79E-08 (6.6E-06) (4.7E-06) (1.1E-06) (2.2E-06) (1.0E-05) (4.2E-07) 179 Response of DLOG (VCBXRA TE): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.000111 8.71E-05 -0.000313 0.005736 0.000000 0.000000 (0.00077) (0.00077) (0.00077) (0.00054) (0.00000) (0.00000) 2 -0.001004 -0.000988 0.000211 -0.000134 -0.000500 -0.000222 (0.00074) (0.00079) (0.00079) (0.00080) (0.00081) (0.00037) 3 -0.000145 -0.000118 -0.000148 8.82E-05 -0.000331 2.78E-05 (0.00042) (0.00044) (0.00029) (0.00023) (0.00038) (0.00014) 4 -9.01E-05 -3.17E-05 1.45E-05 3.22E-05 -0.000122 -1.47E-05 (0.00019) (0.00015) (8.1E-05) (7.8E-05) (0.00019) (4.0E-05) 5 -4.25E-05 -3.92E-05 -1.11E-05 1.18E-05 -6.32E-05 2.02E-06 (9.7E-05) (6.5E-05) (2.6E-05) (3.4E-05) (0.00010) (1.3E-05) 6 -1.66E-05 -7.94E-06 -2.28E-06 6.85E-06 -2.62E-05 -2.06E-06 (5.1E-05) (3.2E-05) (1.3E-05) (1.9E-05) (5.7E-05) (5.9E-06) 7 -8.14E-06 -6.19E-06 -1.11E-06 2.48E-06 -1.22E-05 -4.48E-08 (2.6E-05) (1.6E-05) (5.1E-06) (8.7E-06) (3.0E-05) (2.1E-06) 8 -3.40E-06 -2.12E-06 -6.09E-07 1.27E-06 -5.33E-06 -2.48E-07 (1.3E-05) (8.0E-06) (2.8E-06) (4.5E-06) (1.5E-05) (1.1E-06) 9 -1.56E-06 -1.06E-06 -2.12E-07 5.24E-07 -2.39E-06 -5.95E-08 (6.6E-06) (4.0E-06) (1.2E-06) (2.2E-06) (7.9E-06) (4.4E-07) 10 -6.83E-07 -4.54E-07 -1.14E-07 2.41E-07 -1.06E-06 -3.61E-08 (3.3E-06) (2.0E-06) (6.1E-07) (1.1E-06) (4.0E-06) (2.1E-07) 180 Response of DLOG (FRES): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.006769 0.000560 0.004534 -0.004659 0.045987 0.000000 (0.00624) (0.00621) (0.00619) (0.00616) (0.00435) (0.00000) 2 0.006206 0.003736 0.000121 -0.002966 0.015166 0.000935 (0.00626) (0.00669) (0.00675) (0.00685) (0.00675) (0.00305) 3 0.002943 0.002224 0.000650 -0.001167 0.006026 0.000185 (0.00491) (0.00321) (0.00157) (0.00244) (0.00465) (0.00091) 4 0.001308 0.000793 0.000186 -0.000527 0.002401 0.000121 (0.00292) (0.00169) (0.00093) (0.00121) (0.00281) (0.00043) 5 0.000612 0.000430 9.52E-05 -0.000216 0.001026 2.78E-05 (0.00163) (0.00096) (0.00038) (0.00058) (0.00164) (0.00017) 6 0.000269 0.000175 4.36E-05 -9.87E-05 0.000440 1.71E-05 (0.00086) (0.00051) (0.00019) (0.00030) (0.00092) (7.9E-05) 7 0.000122 8.21E-05 1.82E-05 -4.25E-05 0.000193 5.85E-06 (0.00044) (0.00027) (9.0E-05) (0.00015) (0.00050) (3.4E-05) 8 5.39E-05 3.59E-05 8.57E-06 -1.90E-05 8.48E-05 2.84E-06 (0.00022) (0.00014) (4.4E-05) (7.4E-05) (0.00026) (1.6E-05) 9 2.41E-05 1.60E-05 3.67E-06 -8.39E-06 3.75E-05 1.19E-06 (0.00011) (6.8E-05) (2.1E-05) (3.7E-05) (0.00013) (7.1E-06) 10 1.07E-05 7.14E-06 1.67E-06 -3.73E-06 1.66E-05 5.30E-07 (5.5E-05) (3.4E-05) (1.0E-05) (1.8E-05) (6.8E-05) (3.3E-06) 181 Response of DLOG (INTEREST): Period DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOLD) DLOG (VCBXRATE) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) 1 0.009118 0.000612 0.003976 0.001703 -0.000136 0.028016 (0.00389) (0.00379) (0.00377) (0.00375) (0.00374) (0.00265) 2 -0.003415 0.001718 -0.000104 0.001323 0.003771 -0.004161 (0.00381) (0.00411) (0.00415) (0.00422) (0.00424) (0.00197) 3 -0.001248 -0.002191 -9.84E-05 -0.000247 -0.000627 0.000923 (0.00180) (0.00242) (0.00165) (0.00111) (0.00150) (0.00076) 4 -0.000258 0.000176 -0.000133 0.000208 -0.000190 -0.000184 (0.00062) (0.00075) (0.00061) (0.00046) (0.00072) (0.00028) 5 -0.000193 -0.000199 1.49E-05 1.68E-05 -0.000185 3.88E-05 (0.00029) (0.00031) (0.00015) (0.00010) (0.00034) (8.3E-05) 6 -6.15E-05 -2.99E-05 -2.36E-05 2.75E-05 -8.58E-05 -9.75E-06 (0.00013) (0.00011) (7.0E-05) (6.5E-05) (0.00017) (3.5E-05) 7 -3.09E-05 -2.13E-05 -8.27E-07 8.70E-06 -4.15E-05 7.82E-08 (6.6E-05) (4.8E-05) (1.5E-05) (2.4E-05) (8.1E-05) (1.0E-05) 8 -1.30E-05 -8.98E-06 -2.90E-06 4.53E-06 -1.93E-05 -6.41E-07 (3.3E-05) (2.1E-05) (9.1E-06) (1.3E-05) (4.0E-05) (4.3E-06) 9 -5.74E-06 -3.65E-06 -7.07E-07 1.98E-06 -8.62E-06 -2.95E-07 (1.7E-05) (1.0E-05) (3.6E-06) (6.1E-06) (2.0E-05) (1.6E-06) 10 -2.57E-06 -1.78E-06 -4.24E-07 8.70E-07 -3.91E-06 -1.02E-07 (8.6E-06) (5.3E-06) (1.8E-06) (2.9E-06) (1.0E-05) (7.2E-07) Cholesky Ordering: DLOG (VNCPI) DLOG (VNGOLD) DLOG (INTERGOL D) DLOG (VCBXRAT E) DLOG (FRES) DLOG (INTEREST) Standard Errors: Analytic

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_thi_truong_vang_tai_viet_na.pdf
  • docxLA_TranDoanhKhanh_E.docx
  • pdfLA_TranDoanKhanh_Sum.pdf
  • pdfLA_TranDoanKhanh_TT.pdf
  • docxLA_TranDoanKhanh_V.docx
Luận văn liên quan