Luận án Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

Nước là nguồn tài nguyên có hạn, dễ bị tổn thương và cần thiết cho sự sống, phát triển và môi trường. Quản lý tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở tiếp cận với sự tham gia của các bên có liên quan, từ người sử dụng đến người lập kế hoạch, người lập chính sách, ở mọi cấp độ. Kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước trên thế giới và trong nước cho thấy phương thức quản lý có sự tham gia của cộng đồng là một mô hình phù hợp. Để mô hình này thành công, cần các điều kiện như có khung pháp lý, sự hợp tác, cởi mở từ chính quyền địa phương, hiểu rõ đặc tính cộng đồng, nâng cao nhận thức cho họ, thích ứng với tín ngưỡng, phong tục của họ và có người đại diện cộng đồng. Các nhân tố tác động đến sự tham gia của cộng đồng gồm nhận thức xã hội của cộng đồng, nhận thức về giá trị của tài nguyên nước và đặc điểm nhân khẩu học của từng thành viên. Luận án này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng, mức độ, hành vi tham gia quản lý tài nguyên nước của cộng đồng; xác định các nhân tố tác động đến hành vi tham gia để từ đó có biện pháp tăng cường sự tham gia của họ. Khung lý thuyết được lựa chọn là lý thuyết về quản lý có sự tham gia của cộng đồng và lý thuyết hành vi dự kiến (TPB). Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tại địa bàn vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, luận án đạt được các kết quả nghiên cứu như s

pdf95 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.349** -.087 .292** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .707 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .130 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A13 Pearson Correlation -.021 .084 .105 .094 -.080 -.054 -.028 .032 -.029 -.033 -.144* -.128* -.170** -.015 -.135* -.287** 1 -.316** -.376** -.252** .061 .216** Sig. .710 .148 .070 .103 .164 .349 .628 .576 .621 .564 .012 .026 .003 .791 .019 .000 .000 .000 .000 .291 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A14 Pearson Correlation -.141* -.152** -.158** -.273** .007 -.036 -.066 -.094 .013 -.109 .104 .035 -.051 .044 .145* -.290** -.316** 1 -.380** .110 -.170** .009 Sig. .014 .008 .006 .000 .906 .530 .253 .102 .817 .058 .070 .545 .373 .450 .011 .000 .000 .000 .056 .003 .879 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A15 Pearson Correlation - .306** -.234** -.317** -.099 -.438** -.221** -.331** -.277** -.241** -.299** .055 -.119* -.053 .134* -.209** -.345** -.376** -.380** 1 -.177** .177** - .463** Sig. .000 .000 .000 .087 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .339 .039 .359 .022 .000 .000 .000 .000 .002 .002 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A16 Pearson Correlation .278** .119* .040 .086 .345** .112 .346** .199** .185** .278** .087 .233** .129* -.209** .147* .349** -.252** .110 -.177** 1 .000 .000 Sig. .000 .038 .490 .137 .000 .052 .000 .001 .001 .000 .130 .000 .025 .000 .011 .000 .000 .056 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A17 Pearson Correlation .039 .162** .001 .141* -.122* .157** .100 .124* .185** .109 -.105 -.108 .020 -.057 .045 -.087 .061 -.170** .177** .000 1 .000 Sig. .496 .005 .987 .015 .034 .006 .084 .031 .001 .058 .069 .061 .729 .326 .438 .130 .291 .003 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 155 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A18 Pearson Correlation .485** .491** .585** .310** .592** .447** .432** .403** .326** .449** -.195** .074 .077 -.208** .178** .292** .216** .009 -.463** .000 .000 1 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .203 .182 .000 .002 .000 .000 .879 .000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 **: có ý nghĩa ở 1% (sig. 2-tailed); *: có ý nghĩa ở 5% (sig. 2 – tailed) C1: Tôi sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ý kiến của tôi liên quan đến hồ Thác Bà C2: Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn C3: Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân C4: Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C5: Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C6: Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi C7: Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất của mình đến địa chỉ nào C8: Nhà nước muốn tôi chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà C9: Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng về trình tự tiếp nhận ý kiến C10: Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà 156 3.4. Dự kiến hành vi đóng góp nguồn lực bảo vệ tài nguyên nước hồ Thác Bà D1 D2 D3 D4 D5 D6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 D1 Pearson Correlation 1 .506** .455** .490** .251** .312** -.132* .062 .130* -.191** .107 .319** .111 -.229** -.170** .111 .112 .396** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .022 .282 .024 .001 .064 .000 .054 .000 .003 .054 .052 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 D2 Pearson Correlation .506** 1 .754** .739** .466** .402** -.188** .060 .082 -.224** .154** .380** .139* -.160** -.314** .041 .090 .612** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .001 .296 .155 .000 .007 .000 .015 .005 .000 .477 .118 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 D3 Pearson Correlation .455** .754** 1 .711** .437** .295** -.202** .051 .201** -.280** .148* .418** .105 -.158** -.317** .040 .001 .585** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .380 .000 .000 .010 .000 .070 .006 .000 .490 .987 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 D4 Pearson Correlation .490** .739** .711** 1 .492** .340** -.144* .138* .130* -.270** .137* .444** .061 -.080 -.372** .176** -.005 .663** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .012 .017 .024 .000 .017 .000 .290 .164 .000 .002 .930 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 D5 Pearson Correlation .251** .466** .437** .492** 1 .256** -.091 .132* .087 -.148* .210** .346** -.054 -.036 -.221** .112 .157** .447** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .115 .021 .133 .011 .000 .000 .349 .530 .000 .052 .006 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 D6 Pearson Correlation .312** .402** .295** .340** .256** 1 -.024 -.002 .060 -.062 .223** .273** .084 -.037 -.282** .132* .189** .395** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .680 .966 .300 .290 .000 .000 .148 .518 .000 .022 .001 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 157 D1 D2 D3 D4 D5 D6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A7 Pearson Correlation -.132* -.188** -.202** -.144* -.091 -.024 1 .078 -.032 .072 .133* -.022 -.144* .104 .055 .087 -.105 -.195** Sig. .022 .001 .000 .012 .115 .680 .177 .579 .218 .020 .707 .012 .070 .339 .130 .069 .001 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A8 Pearson Correlation .062 .060 .051 .138* .132* -.002 .078 1 .094 -.198** .180** .233** -.128* .035 -.119* .233** -.108 .074 Sig. .282 .296 .380 .017 .021 .966 .177 .102 .001 .002 .000 .026 .545 .039 .000 .061 .203 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A9 Pearson Correlation .130* .082 .201** .130* .087 .060 -.032 .094 1 -.044 .261** .293** -.170** -.051 -.053 .129* .020 .077 Sig. .024 .155 .000 .024 .133 .300 .579 .102 .450 .000 .000 .003 .373 .359 .025 .729 .182 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A10 Pearson Correlation -.191** -.224** -.280** -.270** -.148* -.062 .072 -.198** -.044 1 .009 -.181** -.015 .044 .134* -.209** -.057 -.208** Sig. .001 .000 .000 .000 .011 .290 .218 .001 .450 .875 .002 .791 .450 .022 .000 .326 .000 N 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 A11 Pearson Correlation .107 .154** .148* .137* .210** .223** .133* .180** .261** .009 1 .227** -.135* .145* -.209** .147* .045 .178** Sig. .064 .007 .010 .017 .000 .000 .020 .002 .000 .875 .000 .019 .011 .000 .011 .438 .002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A12 Pearson Correlation .319** .380** .418** .444** .346** .273** -.022 .233** .293** -.181** .227** 1 -.287** -.290** -.345** .349** -.087 .292** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .707 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .130 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A13 Pearson Correlation .111 .139* .105 .061 -.054 .084 -.144* -.128* -.170** -.015 -.135* -.287** 1 -.316** -.376** -.252** .061 .216** Sig. .054 .015 .070 .290 .349 .148 .012 .026 .003 .791 .019 .000 .000 .000 .000 .291 .000 158 D1 D2 D3 D4 D5 D6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A14 Pearson Correlation -.229** -.160** -.158** -.080 -.036 -.037 .104 .035 -.051 .044 .145* -.290** -.316** 1 -.380** .110 -.170** .009 Sig. .000 .005 .006 .164 .530 .518 .070 .545 .373 .450 .011 .000 .000 .000 .056 .003 .879 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A15 Pearson Correlation -.170** -.314** -.317** -.372** -.221** -.282** .055 -.119* -.053 .134* -.209** -.345** -.376** -.380** 1 -.177** .177** -.463** Sig. .003 .000 .000 .000 .000 .000 .339 .039 .359 .022 .000 .000 .000 .000 .002 .002 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A16 Pearson Correlation .111 .041 .040 .176** .112 .132* .087 .233** .129* -.209** .147* .349** -.252** .110 -.177** 1 .000 .000 Sig. .054 .477 .490 .002 .052 .022 .130 .000 .025 .000 .011 .000 .000 .056 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A17 Pearson Correlation .112 .090 .001 -.005 .157** .189** -.105 -.108 .020 -.057 .045 -.087 .061 -.170** .177** .000 1 .000 Sig. .052 .118 .987 .930 .006 .001 .069 .061 .729 .326 .438 .130 .291 .003 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A18 Pearson Correlation .396** .612** .585** .663** .447** .395** -.195** .074 .077 -.208** .178** .292** .216** .009 -.463** .000 .000 1 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .203 .182 .000 .002 .000 .000 .879 .000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 **: có ý nghĩa ở 1% (sig. 2-tailed); *: có ý nghĩa ở 5% (sig. 2 – tailed) D1: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà D2: Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn D3: Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân 159 D4: Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà D5: Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi D6: Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà 3.5. Dự kiến hành vi cử người đại diện cùng quản lý tài nguyên nước hồ Thác Bà E1 E2 E3 E4 E5 E6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 E1 Pearson Correlation 1 .252** .066 .220** -.014 .279** -.012 -.100 -.046 -.016 .031 -.088 .156** -.170** .091 -.228** .200** .098 Sig. .000 .256 .000 .803 .000 .834 .081 .421 .783 .587 .125 .007 .003 .114 .000 .000 .089 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 E2 Pearson Correlation .252** 1 .638** .385** .360** .319** -.129* .006 .056 -.175** .146* .320** .125* -.293** -.125* .009 .203** .459** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .025 .924 .335 .003 .011 .000 .029 .000 .030 .874 .000 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 E3 Pearson Correlation .066 .638** 1 .257** .437** .133* -.202** .051 .201** -.280** .148* .418** .105 -.158** -.317** .040 .001 .585** Sig. .256 .000 .000 .000 .021 .000 .380 .000 .000 .010 .000 .070 .006 .000 .490 .987 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 E4 Pearson Correlation .220** .385** .257** 1 .343** .417** -.037 -.032 -.066 -.123* .080 .179** .016 -.031 -.143* .157** .219** .315** Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .523 .581 .252 .035 .166 .002 .782 .594 .013 .006 .000 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 E5 Pearson Correlation -.014 .360** .437** .343** 1 .140* -.091 .132* .087 -.148* .210** .346** -.054 -.036 -.221** .112 .157** .447** Sig. .803 .000 .000 .000 .015 .115 .021 .133 .011 .000 .000 .349 .530 .000 .052 .006 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 160 E1 E2 E3 E4 E5 E6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 E6 Pearson Correlation .279** .319** .133* .417** .140* 1 -.008 -.051 -.042 -.061 .132* .195** .042 -.086 -.131* .131* .298** .247** Sig. .000 .000 .021 .000 .015 .883 .381 .472 .296 .022 .001 .466 .135 .023 .023 .000 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A7 Pearson Correlation -.012 -.129* -.202** -.037 -.091 -.008 1 .078 -.032 .072 .133* -.022 -.144* .104 .055 .087 -.105 -.195** Sig. .834 .025 .000 .523 .115 .883 .177 .579 .218 .020 .707 .012 .070 .339 .130 .069 .001 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A8 Pearson Correlation -.100 .006 .051 -.032 .132* -.051 .078 1 .094 -.198** .180** .233** -.128* .035 -.119* .233** -.108 .074 Sig. .081 .924 .380 .581 .021 .381 .177 .102 .001 .002 .000 .026 .545 .039 .000 .061 .203 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A9 Pearson Correlation -.046 .056 .201** -.066 .087 -.042 -.032 .094 1 -.044 .261** .293** -.170** -.051 -.053 .129* .020 .077 Sig. .421 .335 .000 .252 .133 .472 .579 .102 .450 .000 .000 .003 .373 .359 .025 .729 .182 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A10 Pearson Correlation -.016 -.175** -.280** -.123* -.148* -.061 .072 -.198** -.044 1 .009 -.181** -.015 .044 .134* -.209** -.057 -.208** Sig. .783 .003 .000 .035 .011 .296 .218 .001 .450 .875 .002 .791 .450 .022 .000 .326 .000 N 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 A11 Pearson Correlation .031 .146* .148* .080 .210** .132* .133* .180** .261** .009 1 .227** -.135* .145* -.209** .147* .045 .178** Sig. .587 .011 .010 .166 .000 .022 .020 .002 .000 .875 .000 .019 .011 .000 .011 .438 .002 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A12 Pearson Correlation -.088 .320** .418** .179** .346** .195** -.022 .233** .293** -.181** .227** 1 -.287** -.290** -.345** .349** -.087 .292** Sig. .125 .000 .000 .002 .000 .001 .707 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .130 .000 161 E1 E2 E3 E4 E5 E6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A13 Pearson Correlation .156** .125* .105 .016 -.054 .042 -.144* -.128* -.170** -.015 -.135* -.287** 1 -.316** -.376** -.252** .061 .216** Sig. .007 .029 .070 .782 .349 .466 .012 .026 .003 .791 .019 .000 .000 .000 .000 .291 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A14 Pearson Correlation -.170** -.293** -.158** -.031 -.036 -.086 .104 .035 -.051 .044 .145* -.290** -.316** 1 -.380** .110 -.170** .009 Sig. .003 .000 .006 .594 .530 .135 .070 .545 .373 .450 .011 .000 .000 .000 .056 .003 .879 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A15 Pearson Correlation .091 -.125* -.317** -.143* -.221** -.131* .055 -.119* -.053 .134* -.209** -.345** -.376** -.380** 1 -.177** .177** -.463** Sig. .114 .030 .000 .013 .000 .023 .339 .039 .359 .022 .000 .000 .000 .000 .002 .002 .000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A16 Pearson Correlation -.228** .009 .040 .157** .112 .131* .087 .233** .129* -.209** .147* .349** -.252** .110 -.177** 1 .000 .000 Sig. .000 .874 .490 .006 .052 .023 .130 .000 .025 .000 .011 .000 .000 .056 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A17 Pearson Correlation .200** .203** .001 .219** .157** .298** -.105 -.108 .020 -.057 .045 -.087 .061 -.170** .177** .000 1 .000 Sig. .000 .000 .987 .000 .006 .000 .069 .061 .729 .326 .438 .130 .291 .003 .002 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 A18 Pearson Correlation .098 .459** .585** .315** .447** .247** -.195** .074 .077 -.208** .178** .292** .216** .009 -.463** .000 .000 1 Sig. .089 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .203 .182 .000 .002 .000 .000 .879 .000 1.000 1.000 N 302 302 302 302 302 302 302 302 302 295 302 302 302 302 302 302 302 302 **: có ý nghĩa ở 1% (sig. 2-tailed); *: có ý nghĩa ở 5% (sig. 2 – tailed) 16 2 E1 : K hi ch ín h qu yề n đị a ph ươ n g yê u cầ u , tô i s ẽ cử ra n gư ời đạ i d iệ n để qu ản lý hồ Th ác Bà cù n g v ới ch ín h qu yề n đị a ph ươ n g E2 : K hi tô i c ử ra n gư ời đạ i d iệ n để cù n g v ới n hà n ướ c qu ản lý hồ Th ác B à, hồ Th ác Bà đư ợc qu ản lý tố t h ơn E3 : Tô i c ho rằ n g tr o n g qu ản lý, bả o v ệ hồ Th ác Bà , n hà n ướ c đó n g v ai tr ò qu an tr ọn g hơ n n gư ời dâ n E4 : N hữ n g n gư ời hà n g x óm củ a tô i đ ều m o n g m u ốn có đạ i d iệ n củ a n gư ời dâ n cù n g v ới n hà n ướ c qu ản lý hồ Th ác Bà E5 : V ề n hữ n g v ấn đề liê n qu an đế n hồ Th ác B à, tô i m u ốn hà n h độ n g gi ốn g n hữ n g n gư ời hà n g x óm củ a tô i E6 : N hà n ướ c m u ốn n gư ời dâ n ch ún g tô i c ó n gư ời đạ i d iệ n để cù n g th am gi a qu ản lý hồ Th ác B à 163 4. Mô hình hồi quy 4.1. Dự kiến hành vi tuân thủ chính sách Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .340a .115 .064 .54092 1.607 a. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Những người hàng xóm của tôi có tuân thủ chính sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tôi càng tuân thủ chính sách của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình một tháng, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi thấy quy định của nhà nước về hồ Thác Bà đã được niêm yết công khai, dễ tìm, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay b. Dependent Variable: Tôi sẽ tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 10.606 16 .663 2.265 .004b Residual 81.340 278 .293 Total 91.946 294 a. Dependent Variable: Tôi sẽ tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà b. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Những người hàng xóm của tôi có tuân thủ chính sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tôi càng tuân thủ chính sách của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình một tháng, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi thấy quy định của nhà nước về hồ Thác Bà đã được niêm yết công khai, dễ tìm, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay 164 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3.707 .385 9.618 .000 Tôi càng tuân thủ chính sách của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn .089 .040 .139 2.209 .028 .799 1.252 Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân .000 .030 .000 -.005 .996 .493 2.030 Những người hàng xóm của tôi có tuân thủ chính sách liên quan đến hồ Thác Bà .027 .049 .036 .546 .586 .731 1.369 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi -.029 .039 -.054 -.748 .455 .621 1.610 Tôi thấy quy định của nhà nước về hồ Thác Bà đã được niêm yết công khai, dễ tìm -.031 .040 -.059 -.782 .435 .559 1.788 honuocmay .074 .121 .054 .613 .541 .403 2.482 hovenho -.159 .096 -.121 -1.653 .099 .598 1.672 hothuysan -.302 .097 -.229 -3.115 .002 .590 1.694 Tuổi .001 .003 .019 .321 .749 .883 1.133 165 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF Dân tộc .040 .069 .036 .587 .558 .838 1.194 Trình độ học vấn -.021 .035 -.037 -.597 .551 .832 1.201 Quy mô hộ gia đình -.003 .021 -.008 -.137 .891 .833 1.201 Thu nhập trung bình một tháng .069 .049 .089 1.400 .163 .790 1.266 Giá trị kinh tế .020 .039 .036 .516 .606 .654 1.528 Giá trị môi trường .015 .035 .027 .439 .661 .824 1.214 Giá trị xã hội .064 .046 .114 1.389 .166 .468 2.135 a. Dependent Variable: Tôi sẽ tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà Excluded Variablesa Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics Tolerance VIF Minimum Tolerance 1 holamnghiep .b . . . .000 . .000 a. Dependent Variable: Tôi sẽ tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà b. Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Những người hàng xóm của tôi có tuân thủ chính sách liên quan đến hồ Thác Bà, Tôi càng tuân thủ chính sách của nhà nước liên quan đến hồ Thác Bà thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Thu nhập trung bình một tháng, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi thấy quy định của nhà nước về hồ Thác Bà đã được niêm yết công khai, dễ tìm, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay 166 4.2. Dự kiến hành vi phát biểu trong các cuộc họp người dân Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .526a .277 .230 .86661 1.554 a. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn tôi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà trong các cuộc họp người dân, Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà b. Dependent Variable: Tôi sẽ phát biểu ý kiến trong các cuộc họp dân lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến hồ Thác Bà ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 79.434 18 4.413 5.876 .000b Residual 207.278 276 .751 Total 286.712 294 a. Dependent Variable: Tôi sẽ phát biểu ý kiến trong các cuộc họp dân lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến hồ Thác Bà b. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn tôi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà trong các cuộc họp người dân, Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà 167 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) 2.762 .614 4.498 .000 Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn -.003 .060 -.003 -.049 .961 .574 1.743 Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân .125 .052 .190 2.420 .016 .423 2.366 Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà -.108 .073 -.135 -1.476 .141 .313 3.199 Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà -.025 .065 -.024 -.379 .705 .678 1.476 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi -.027 .062 -.028 -.438 .662 .640 1.562 Nhà nước muốn tôi tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến quản lý hồ Thác Bà trong các cuộc họp người dân .095 .077 .080 1.222 .223 .605 1.652 168 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà .048 .084 .043 .564 .573 .456 2.193 honuocmay .865 .205 .360 4.215 .000 .360 2.779 hovenho .207 .154 .089 1.345 .180 .601 1.663 hothuysan .405 .159 .174 2.549 .011 .563 1.778 Tuổi .001 .005 .006 .111 .912 .847 1.181 Dân tộc .013 .112 .007 .116 .907 .813 1.230 Trình độ học vấn -.073 .057 -.073 -1.279 .202 .813 1.230 Quy mô hộ gia đình .029 .035 .048 .835 .405 .807 1.239 Thu nhập trung bình một tháng .095 .080 .070 1.189 .236 .764 1.309 Giá trị kinh tế .024 .061 .024 .395 .693 .684 1.462 Giá trị môi trường .041 .058 .042 .718 .473 .761 1.314 Giá trị xã hội .202 .079 .205 2.554 .011 .406 2.460 a. Dependent Variable: Tôi sẽ phát biểu ý kiến trong các cuộc họp dân lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến hồ Thác Bà b. Excluded Variablesa Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics Tolerance VIF Minimum Tolerance 1 holamnghiep .b . . . .000 . .000 a. Dependent Variable: Tôi sẽ phát biểu ý kiến trong các cuộc họp dân lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến hồ Thác Bà 169 4.3. Dự kiến hành vi đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .710a .504 .468 .80667 1.547 a. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng về trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn tôi chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất của mình đến địa chỉ nào, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà b. Dependent Variable: Tôi sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ý kiến của tôi liên quan đến hồ Thác Bà ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 181.038 20 9.052 13.911 .000b Residual 178.298 274 .651 Total 359.336 294 a. Dependent Variable: Tôi sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ý kiến của tôi liên quan đến hồ Thác Bà b. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng về trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn tôi chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất của mình đến địa chỉ nào, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà 170 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1.444 .595 2.425 .016 Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn .106 .055 .106 1.913 .057 .588 1.700 Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân .041 .048 .056 .860 .391 .427 2.341 Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà .041 .061 .035 .671 .503 .660 1.516 Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà .166 .069 .185 2.399 .017 .304 3.289 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi .077 .058 .071 1.331 .184 .633 1.579 171 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất của mình đến địa chỉ nào .075 .064 .074 1.171 .243 .459 2.178 Nhà nước muốn tôi chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà -.042 .072 -.034 -.584 .560 .522 1.916 Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng về trình tự tiếp nhận ý kiến .075 .086 .050 .873 .384 .541 1.849 Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà .013 .085 .011 .157 .875 .386 2.591 honuocmay .478 .193 .178 2.484 .014 .354 2.826 hovenho -.004 .144 -.001 -.026 .979 .598 1.673 hothuysan -.175 .149 -.067 -1.17 .240 .555 1.803 Tuổi -.007 .004 -.076 -1.63 .103 .844 1.185 Dân tộc .104 .104 .047 1.001 .318 .817 1.224 Trình độ học vấn -.056 .054 -.049 -1.03 .301 .796 1.257 Quy mô hộ gia đình -.057 .033 -.083 -1.74 .083 .801 1.248 Thu nhập trung bình một tháng .120 .075 .079 1.617 .107 .759 1.318 Giá trị kinh tế .076 .058 .069 1.321 .188 .662 1.510 Giá trị môi trường .004 .055 .004 .074 .941 .738 1.355 172 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF Giá trị xã hội .112 .075 .102 1.496 .136 .391 2.560 a. Dependent Variable: Tôi sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ý kiến của tôi liên quan đến hồ Thác Bà Excluded Variablesa Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics Tolerance VIF Minimum Tolerance 1 holamnghiep .b . . . .000 . .000 a. Dependent Variable: Tôi sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ý kiến của tôi liên quan đến hồ Thác Bà b. Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Cơ quan quản lý nhà nước có quy định rõ ràng về trình tự tiếp nhận ý kiến, hovenho, Những người hàng xóm đánh giá cao tôi khi tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi càng tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến cho nhà nước thì hồ Thác Bà càng được quản lý tốt hơn, Nhà nước muốn tôi chủ động gửi ý kiến, đề xuất liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, Tôi biết cần phải gửi ý kiến, đề xuất của mình đến địa chỉ nào, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, Cơ quan quản lý nhà nước có ghi nhận và trả lời rõ ràng những ý kiến, đề xuất của tôi liên quan đến quản lý hồ Thác Bà, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi có đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý hồ Thác Bà 4.4. Dự kiến hành vi đóng góp nguồn lực bảo vệ tài nguyên nước Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .582a .339 .301 .94127 1.617 173 a. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn b. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 126.404 16 7.900 8.917 .000b Residual 246.308 278 .886 Total 372.712 294 a. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà b. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn 174 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1.884 .532 3.538 .000 Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn .213 .083 .232 2.573 .011 .292 3.426 Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân .028 .064 .038 .440 .660 .322 3.103 Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà .176 .084 .184 2.108 .036 .313 3.198 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi -.078 .066 -.071 -1.18 .239 .652 1.535 Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà .111 .068 .094 1.636 .103 .720 1.390 honuocmay .111 .209 .040 .531 .596 .411 2.434 hovenho .059 .167 .022 .355 .723 .599 1.671 175 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF hothuysan -.385 .169 -.145 -2.28 .023 .590 1.694 Tuổi -.001 .005 -.014 -.278 .781 .881 1.135 Dân tộc -.026 .119 -.012 -.221 .825 .848 1.179 Trình độ học vấn .051 .062 .044 .832 .406 .831 1.204 Quy mô hộ gia đình -.028 .037 -.040 -.751 .453 .832 1.202 Thu nhập trung bình một tháng .029 .086 .018 .333 .740 .778 1.285 Giá trị kinh tế .061 .064 .054 .952 .342 .726 1.377 Giá trị môi trường .061 .061 .054 1.007 .315 .813 1.230 Giá trị xã hội .075 .085 .067 .879 .380 .414 2.413 a. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Excluded Variablesa Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics Tolerance VIF Minimum Tolerance 1 holamnghiep .b . . . .000 . .000 a. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà b. Predictors in the Model: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân, honuocmay, Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn 176 4.5. Dự kiến hành vi cử người đại diện tham gia quản lý tài nguyên nước Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .491a .241 .197 .95470 1.695 a. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn người dân chúng tôi có người đại diện để cùng tham gia quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Những người hàng xóm của tôi đều mong muốn có đại diện của người dân cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, Khi tôi cử ra người đại diện để cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn, honuocmay, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân b. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ cử ra người đại diện để quản lý hồ Thác Bà cùng với chính quyền địa phương ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 80.330 16 5.021 5.508 .000b Residual 253.385 278 .911 Total 333.715 294 a. Dependent Variable: Khi chính quyền địa phương yêu cầu, tôi sẽ cử ra người đại diện để quản lý hồ Thác Bà cùng với chính quyền địa phương b. Predictors: (Constant), Giatrixahoi, Giatrimoitruong, Giatrikinhte, Trình độ học vấn, hothuysan, Tuổi, Dân tộc, Quy mô hộ gia đình, Thu nhập trung bình một tháng, Nhà nước muốn người dân chúng tôi có người đại diện để cùng tham gia quản lý hồ Thác Bà, hovenho, Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi, Những người hàng xóm của tôi đều mong muốn có đại diện của người dân cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, Khi tôi cử ra người đại diện để cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn, honuocmay, Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân 177 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1.183 .649 1.823 .069 Khi tôi cử ra người đại diện để cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn .205 .096 .167 2.136 .034 .447 2.239 Tôi cho rằng trong quản lý, bảo vệ hồ Thác Bà, nhà nước đóng vai trò quan trọng hơn người dân -.030 .059 -.043 -.510 .610 .387 2.583 Những người hàng xóm của tôi đều mong muốn có đại diện của người dân cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà .193 .086 .145 2.239 .026 .647 1.545 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi -.106 .068 -.102 -1.57 .117 .648 1.543 Nhà nước muốn người dân chúng tôi có người đại diện để cùng tham gia quản lý hồ Thác Bà .288 .093 .197 3.10 .002 .680 1.471 honuocmay -.419 .210 -.161 -1.99 .047 .417 2.399 178 C o efficients a M od el U n stand ardized C o efficients Stand ardized C o efficients t Sig . C ollin earity Statistics B Std . E rro r B eta T oleran ce V IF h o v enh o .015 .169 .006 .086 .931 .602 1 .660 h oth uy san - .382 .175 - .152 -2 .18 .030 .563 1 .776 T uổi .003 .005 .033 .588 .557 .881 1 .135 D ân tộ c .025 .121 .012 .204 .839 .844 1 .184 T rình độ họ c vấn .025 .063 .023 .391 .696 .812 1 .232 Q uy m ô hộ gia đình - .025 .038 - .038 - .662 .509 .836 1 .196 Th u nhập tru ng bình m ột tháng .086 .087 .059 .991 .323 .783 1 .277 G iá trị kinh tế - .224 .065 - .211 -3 .43 .001 .727 1 .376 G iá trị m ôi trườ ng .063 .064 .059 .978 .329 .751 1 .331 G iá trị xã hội .045 .081 .043 .561 .575 .471 2 .122 a . D ep end ent V ariable: K hi chính q uyền địa phươ ng yêu cầu , tôi sẽ cử ra người đại diện để q uản lý hồ Thác Bà cù ng với chính q uyền địa phươ ng E x clud ed V a riables a M od el B eta In t Sig . P artial C o rrelatio n C ollin earity Statistics T oleran ce V IF M inim u m T oleran ce 1 h olam nghiep . b . . . .000 . .000 a . D ep end ent V ariable: K hi chính q uyền địa phươ ng yêu cầu , tôi sẽ cử ra người đại diện để q uản lý hồ Thác Bà cù ng với chính q uyền địa phươ ng b . P redicto rs in th e M od el: (C o n stant) , G iatrix ah oi , G iatrim oitru o ng , G iatrikinhte , T rình độ họ c vấn , h oth uy san , T uổi , D ân tộ c , Q uy m ô hộ gia đình , Th u nhập tru ng bình m ột tháng , N hà nướ c m uố n người dân chú ng tôi có người đại diện để cù ng th am gia q uản lý hồ Thác Bà , h o v enh o , V ề nhữ ng vấn đề liên q u an đến hồ Thác Bà , tôi m uố n hành độ ng giố ng nhữ ng người hàng xó m củ a tôi , N hữ ng người hàng xó m củ a tôi đều m o ng m uố n có đại diện củ a người dân cù ng với nhà nướ c q uản lý hồ Thác Bà , K hi tôi cử ra người đại diện để cù ng với nhà nướ c q uản lý hồ Thác Bà , hồ Thác Bà đượ c q uản lý tốt hơ n , h o n u o cm ay , Tôi ch o rằng tro ng q uản lý , bảo vệ hồ Thác Bà , nhà nướ c đó ng v ai trò q u an trọ ng hơ n người dân 179 5 . Phâ n tích ph ư ơ ng sai 5 .1 . S o sá nh tru ng bình cá c biến TPB giữ a nhó m h ộ th ủy sả n và cá c h ộ cò n lại G ro up Statistics h oth uy san N M ean Std . D eviatio n Std . E rro r M ean K hi tôi đó ng góp tiền , hiện vật h oặc cô ng sứ c để bảo vệ hồ Thác Bà , hồ Thác Bà đượ c q uản lý tốt hơ n 1 .00 73 3 .0000 * 1 .06719 .12490 .00 229 3 .4585 * 1 .25456 .08290 K hi tôi cử ra người đại diện để cù ng với nhà nướ c q uản lý hồ Thác Bà , hồ Thác Bà đượ c q uản lý tốt hơ n 1 .00 73 3 .3288 * .92878 .10871 .00 229 3 .9214 * .79633 .05262 N hữ ng người hàng xó m củ a tôi đánh giá cao việc tôi đó ng góp tiền , hiện vật h oặc cô ng sứ c để bảo vệ hồ Thác Bà 1 .00 73 3 .0959 1 .10760 .12964 .00 229 3 .3144 1 .18352 .07821 N hữ ng người hàng xó m củ a tôi đều m o ng m uố n có đại diện củ a người dân cù ng với nhà nướ c q uản lý hồ Thác Bà 1 .00 73 3 .8630 .83857 .09815 .00 229 3 .9214 .80727 .05335 V ề nhữ ng vấn đề liên q u an đến hồ Thác Bà , tôi m uố n hành độ ng giố ng nhữ ng người hàng xó m củ a tôi 1 .00 73 3 .6301 .97904 .11459 .00 229 3 .7162 1 .03141 .06816 N hà nướ c m uố n tôi đó ng góp tiền , hiện vật h oặc cô ng sứ c để bảo vệ hồ Thác Bà 1 .00 73 3 .7945 .95683 .11199 .00 229 3 .8777 .95646 .06320 N hà nướ c m uố n người dân chú ng tôi có người đại diện để cù ng th am gia q uản lý hồ Thác Bà 1 .00 73 3 .9452 .99848 .11686 .00 229 4 .0917 .61798 .04084 * : G iá trị tru ng bình khác biệt có ý nghĩa ở 5% . 180 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Khi tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn Equal variances assumed 4.991 .026 -2.814 300 .005 -.45852 .16293 -.77915 -.13788 Equal variances not assumed -3.059 140.784 .003 -.45852 .14991 -.75489 -.16214 Khi tôi cử ra người đại diện để cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà, hồ Thác Bà được quản lý tốt hơn Equal variances assumed 6.723 .010 -5.312 300 .000 -.59263 .11157 -.81218 -.37308 Equal variances not assumed -4.907 107.829 .000 -.59263 .12077 -.83203 -.35323 Những người hàng xóm của tôi đánh giá cao việc tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Equal variances assumed .193 .661 -1.395 300 .164 -.21852 .15669 -.52686 .08982 Equal variances not assumed -1.443 128.571 .151 -.21852 .15140 -.51808 .08104 Những người hàng xóm của tôi đều mong Equal variances assumed .002 .962 -.533 300 .594 -.05838 .10953 -.27392 .15716 181 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper muốn có đại diện của người dân cùng với nhà nước quản lý hồ Thác Bà Equal variances not assumed -.523 117.585 .602 -.05838 .11171 -.27960 .16284 Về những vấn đề liên quan đến hồ Thác Bà, tôi muốn hành động giống những người hàng xóm của tôi Equal variances assumed .189 .664 -.628 300 .530 -.08602 .13697 -.35557 .18353 Equal variances not assumed -.645 126.941 .520 -.08602 .13333 -.34985 .17781 Nhà nước muốn tôi đóng góp tiền, hiện vật hoặc công sức để bảo vệ hồ Thác Bà Equal variances assumed .010 .919 -.647 300 .518 -.08321 .12857 -.33622 .16980 Equal variances not assumed -.647 121.287 .519 -.08321 .12859 -.33779 .17137 Nhà nước muốn người dân chúng tôi có người đại diện để cùng tham gia quản lý hồ Thác Bà Equal variances assumed 19.788 .000 -1.498 300 .135 -.14650 .09781 -.33897 .04597 Equal variances not assumed -1.183 90.233 .240 -.14650 .12379 -.39242 .09943 182 5 .2 .S o sá nh tru ng bình giá trị giữ a nhó m hộ sử dụ ng n ư ớ c m áy và cá c h ộ cò n lại G ro up Statistics h o n u o cm ay N M ean Std . D eviatio n Std . E rro r M ean giatrikinhte 1 .00 63 4 .6667 * .47895 .06034 .00 239 4 .3445 * .46429 .03003 giatrim oitru o ng 1 .00 63 4 .6085 .34151 .04303 .00 239 4 .5523 .40645 .02629 giatrix ah oi 1 .00 63 4 .1508 * .55092 .06941 .00 239 3 .3180 * .66526 .04303 * : G iá trị tru ng bình khác biệt có ý nghĩa ở 5% . 183 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper giatrikinhte Equal variances assumed .005 .943 4.868 300 .000 .32218 .06619 .19192 .45243 Equal variances not assumed 4.780 95.001 .000 .32218 .06740 .18837 .45599 giatrimoitruong Equal variances assumed 3.454 .064 1.007 300 .315 .05616 .05579 -.05362 .16595 Equal variances not assumed 1.114 112.845 .268 .05616 .05042 -.04373 .15606 giatrixahoi Equal variances assumed 2.329 .128 9.141 300 .000 .83280 .09111 .65351 1.01209 Equal variances not assumed 10.198 114.419 .000 .83280 .08167 .67103 .99458

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_ly_tai_nguyen_nuoc_dua_vao_cong_dong_nghien_cuu.pdf
  • pdfLA_NguyenDieuHang_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenDieuHang_TT.pdf
  • docLA_NguyenDieuHang_V.doc
Luận văn liên quan