Luận án Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia

Để tạo ra sự ổn định và phát triển bền vững của Học viện trong tương lai, Lãnh đạo Học viện cần xác định cho Học viện Hành chính Quốc gia có tầm nhìn 10 năm, 20 năm và xa hơn trong tương lai. Cần phải tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “tương lai Học viện sẽ như thế nào?”. Sự phát triển của Học viện, hình ảnh tương lai của Học viện phụ thuộc vào sự xuất sắc của lời giải cho câu hỏi đó. Trong giai đoạn tới, Học viện cần tiếp tục khẳng định được vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp trong hệ thống hành chính nhà nước, có năng lực và đạo đức công vụ, có kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính; khoa học lãnh đạo, quản lý; đào tạo tinh hoa, nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công và theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách công và chuyển giao tri thức về khoa học hành chính, khoa học lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Hiện nay, Học viện Hành chính Quốc gia đang tiếp tục hoàn thiện quy chế Văn hoá công sở Chúng tôi rất mong Học viện lồng ghép các tiêu chí của văn hoá nhà trường đã đề xuất trong giải pháp của luận án vào các nội dung điều chỉnh của bản Quy chế này. Đồng thời, điều quan trọng là việc lập kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở của Học viện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Kết quả của kiểm tra, đánh giá cần được đưa vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện.

pdf254 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó? Câu 2: Anh, chị vui lòng cho biết hiện nay Học viện Hành chính Quốc gia đang duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi nào? Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó? ....................... Câu3: Anh, chị có nhận xét gì về phong cách làm việc của các Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? ....................... Câu 4: Theo anh, chị,thái độ đối với việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay có điểm tốt và chưa tốt nào? Nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 5: Xin anh, chị cho nhận xét về thái độ đối với cái mới, đối với sự thay đổi của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay của cán bộ/giảng viên trong Học viện. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 6: Anh, chị vui lòng cho ý kiế n đánh giá về mức độ chuyên nghiệp trong thực thi công việccủa cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của điểm tốt và chưa tốt đó ? PL-44 Câu 7: Anh, chị cho biết ý kiến về quy trình, thủ tục trong giải quyết công việccủa Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 8: Anh, chị có nhận xét gì về hành vi ứng xử tích cực của cán bộ/ giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Nguyên nhân của hành vi ứng xử tích cực đó ? Câu 9: Theo anh, chị, hành vi ứng xử tiêu cực của cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay là gì? Nguyên nhân của hành vi ứng xử tiêu cực đó? Câu 10:Anh, chị có nhận xét gì về giao tiếp nội bộ của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó ? Câu 11: Xin anh, chị cho ý kiên nhận xét về hoạt động giao tiếp với bên ngoài của cán bộ/giảng viên của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 12: Xin anh, chị cho ý kiến về việc chia sẻ thông tin của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 13: Theo anh, chị, hiện nay Học viện Hành chính Quốc gia sử dụng những hình thức truyền thông nào? Những điểm tốt, chưa tốt của hình thức truyền thông đó? PL-45 III. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý xây dựng văn hóa nhà trƣờng của Học viện Hành chính Quốc gia Câu 1: Xin anh, chị cho biết những yếu tố nào của người lãnh đạo quản lý ảnh đến công tác quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Câu 2: Xin anh, chị cho biết hiện nay chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia được quy định trong văn bản Quy phạm pháp luật nào? Nếu chưa được quy định thì ảnh hưởng gì tới việc xây dựng văn hóa nhà trường của Học viện Hành chính Quốc gia ? Câu 3: Anh, chị vui lòng cho biết tầm nhìn, mục tiêu của Học viện Hành chính Quốc gia là gì? Ảnh hưởng của tầm nhìn và mục tiêu đó đối với với việc quản lý xây dựng văn hóa nhà trường của Học viện? Câu 4: Anh, chị có nhận xét gì về bầu không khí làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay?Khi học tập, nghiên cứu tại đây, anh, chị có cảm nhận sự như thế nào? Câu 5: Xin anh, chị cho biết để xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia đáp ứng yêu cầu của đổi mớicông tác giáo dục, đào tạo hiện nay thì cần những giải pháp nào? Xin trân trọng cám ơn anh, chị./. PL-46 PHỤ LỤC 5 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU CHUYÊN GIA A.THÔNG TINCHUNG 1. Họ vàtên: . 2. Cơ quancôngtác:................................................... 3. Chức vụ hiện nay: . 4. Số năm kinh nghiệm: . B. NỘI DUNG PHỎNGVẤN I. Đánh giá về các nhân tố tạo nên giá trị vật chất của văn hóa nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia Câu 1: Xin anh, chị cho biết ý kiến về các thông điệp (Logo và biểu tượng của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay – những điểm tốt, chưa tốt và những lý do của điểm tốt và chưa tốt đó) ? ... ......................... Câu2:Anh, chị có nhận xét gì về khẩu hiệu phương châm làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? ....................... Câu 3: Xin anh, chị cho ý kiến đánh giá điểm tốt và chưa tốt của kiến trúc, cách bài trí giảng đường, nơi làm việc của cán bộ/giảng viêncủa Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 4:Anh/chị vui lòng cho ý kiến về điểm tốt và chưa tốt của không gian, cảnh quan của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 5: Anh, chị có nhận xét gì về trang phục của cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Những điểm tốt và chưa tốt ? Nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? PL-47 II. Đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu; những điểm phù hợp và chƣa phù hợp của các nhân tố tạo nên giá trị tinh thần của văn hóa nhà trƣờng của Học viện Hành chính Quốc gia Câu 1: Anh, chị cho nhận xét về tầm nhìn và mục tiêu của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó? Câu 2: Anh, chị vui lòng cho biết hiện nay Học viện Hành chính Quốc gia đang duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi nào? Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó? ....................... Câu3: Anh, chị có nhận xét gì về phong cách làm việc của các Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? ....................... Câu 4: Theo anh, chị,thái độ đối với việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay có điểm tốt và chưa tốt nào? Nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 5: Xin anh, chị cho nhận xét về thái độ đối với cái mới, đối với sự thay đổi của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay của cán bộ/giảng viên trong Học viện. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt và chưa tốt đó ? Câu 6: Anh, chị vui lòng cho ý kiến đánh giá về mức độ chuyên nghiệp trong thực thi công việccủa cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của điểm tốt và chưa tốt đó ? PL-48 Câu 7: Anh, chị cho biết ý kiến về quy trình, thủ tục trong giải quyết công việccủa Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 8: Anh, chị có nhận xét gì về hành vi ứng xử tích cực của cán bộ/ giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Nguyên nhân của hành vi ứng xử tích cực đó ? Câu 9: Theo anh, chị, hành vi ứng xử tiêu cực của cán bộ/giảng viên Học viện Hành chính Quốc giahiện nay là gì? Nguyên nhân của hành vi ứng xử tiêu cực đó? Câu 10: Anh, chị có nhận xét gì về giao tiếp nội bộ của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó ? Câu 11: Xin anh, chị cho ý kiến nhận xét về hoạt động giao tiếp của cán bộ/giảng viên của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 12: Xin anh, chị cho ý kiến về việc chia sẻ thông tin của Học viện Hành chính Quốc giahiện nay. Những điểm tốt, chưa tốt và nguyên nhân của những điểm tốt, chưa tốt đó? Câu 13: Theo anh, chị, hiện nay Học viện Hành chính Quốc gia sử dụng những hình thức truyền thông nào? Những điểm tốt, chưa tốt của hình thức truyền thông đó? III. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý xây dựng văn hóa nhà trƣờng PL-49 của Học viện Hành chính Quốc gia Câu 1: Xin anh, chị cho biết những yếu tố nào của người lãnh đạo quản lý ảnh đến công tác quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay? Câu 2: Xin anh, chị cho biết hiện nay chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia được quy định trong văn bản Quy phạm pháp luật nào? Nếu chưa được quy định thì ảnh hưởng gì tới việc xây dựng văn hóa nhà trường của Học viện Hành chính Quốc gia ? Câu 3: Anh, chị vui lòng cho biết tầm nhìn, mục tiêu của Học viện Hành chính Quốc gia là gì? Ảnh hưởng của tầm nhìn và mục tiêu đó đối với với việc quản lý xây dựng văn hóa nhà trường của Học viện? Câu 4: Anh, chị có nhận xét gì về bầu không khí làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia hiên nay? Khi học tập, nghiên cứu tại đây, anh, chị có cảm nhận sự như thế nào? Câu 2: Xin anh, chị cho biết để xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mớicông tác giáo dục, đào tạo hiện nay thì cần những giải pháp nào? Xin trân trọng cám ơn anh, chị./. PL-50 PHỤ LỤC 6 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về mức độ phù hợp của logo, biển hiệu, khẩu hiệu, phƣơng châm làm việc, biểu tƣợng, bảng hiệu, sơ đồ chỉ dẫn Đơn vị tính: % Các giá trị văn hoá hữu hình Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không phù hợp Không Phù hợp Tƣơng đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp 1.Logo 0 0 23,2 61,9 14,9 3,916 ,613 2.Biển hiệu 0 12,0 29,7 58,3 0 3,462 ,701 3.Khẩu hiệu 0 12,0 29,7 58,3 0 3,462 ,701 4.Phương châm làm việc 0 33,7 20,0 46,3 0 3,125 ,888 5.Biểu tượng 0 0 53,1 46,9 0 3,468 ,500 6.Bảng hiệu 0 0 60,4 39,6 0 3,396 ,490 7.Sơ đồ chỉ dẫn 0 22,1 24,7 53,2 0 3,311 ,812 Trung bình chung 3,458 ,501 (Nguồn: câu 1: Bảng hỏi CBGV) PL-51 PHỤ LỤC7 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về mức độ phù hợp của logo, biển hiệu, khẩu hiệu, phƣơng châm làm việc, biểu tƣợng, bảng hiệu, sơ đồ chỉ dẫn Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không phù hợp Không Phù hợp Tƣơng đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Logo 6,8 5,5 29,5 37,2 21,0 3,6011 1,08761 Biển hiệu 12,6 7,7 15,9 46,7 17,0 3,4780 1,22736 Khẩu hiệu 0 5,6 27,6 26,1 40,7 4,0178 ,95415 Phương châm làm việc 0 13,0 33,9 28,5 24,6 3,6469 ,99127 Biểu tượng 0 0 32,9 42,7 24,4 3,9151 ,75296 Bảng hiệu 0 0 49,2 26,0 24,9 3,7568 ,82654 Sơ đồ chỉ dẫn 0 4,0 38,9 36,6 20,6 3,7371 ,82895 Trung bình chung 3,7269 ,74773 (Nguồn: Câu 1, Bảng hỏi HVSV) PL-52 PHỤ LỤC 8 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về mức độ phù hợp của vị trí, kiến trúc, không gian của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất đáp ứng Vị trí 0 0 21,1 56,6 22,3 4,0114 ,66080 Hình ảnh kiến trúc 0 9,7 21,1 69,1 0 3,5943 ,66174 Không gian, cảnh quan 9,7 9,7 21,7 58,9 0 3,2971 ,99582 Cách bài trí 0 19,4 45,7 34,9 0 3,1543 ,72252 Tòa nhà trung tâm 0 9,7 30,9 59,4 0 3,4971 ,66845 Phòng truyền thống 0 0 13,3 75,9 10,8 3,9747 ,49132 Giảng đường 0 21,7 31,4 46,9 0 3,2514 ,79125 Phòng làm việc 9,7 11,4 52,0 26,9 0 2,9600 ,87992 Thư viện 0 10,3 30,9 58,9 0 3,4857 ,67685 Ký túc xá 19,4 12,0 31,4 37,1 0 2,8629 1,1211 4 Căng tin 0 9,7 63,4 26,9 0 3,1714 ,58160 Phòng thí nghiệm 10,8 24,1 24,1 41,1 0 2,9557 1,0426 9 Sân thể thao 21,7 9,7 21,7 46,9 0 2,9371 1,1994 0 Trung bình chung 3,3207 ,59311 (Nguồn: Câu 2, Bảng hỏi CBGV) PL-53 PHỤ LỤC 9 Bảng:Đánh giá của cán bộ, giảng viên về mức độ phù hợp của vị trí, kiến trúc, không gian của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất đáp ứng Vị trí 0 8,7 51,0 23,4 16,9 3,4850 ,87414 Hình ảnh kiến trúc 1,9 23,2 33,5 24,5 16,9 3,3134 1,06479 Không gian, cảnh quan 0 46,3 21,0 15,8 16,9 3,0327 1,13994 Cách bài trí 0 43,6 10,4 29,2 16,9 3,1935 1,17029 Tòa nhà trung tâm 7,6 26,4 19,9 21,8 24,3 3,2861 1,29623 Phòng truyền thống 9,3 36,2 30,2 6,8 17,4 2,8692 1,21884 Giảng đường 0 14,4 39,5 29,2 16,9 3,4850 ,93748 Phòng làm việc 15,6 17,4 31,5 17,4 18,2 3,0529 1,30469 Thư viện 0 0 46,0 37,1 16,9 3,7084 ,73886 Ký túc xá 12,5 7,4 55,9 14,2 10,1 3,0191 1,05952 Căng tin 14,4 39,5 29,2 6,8 10,1 2,5858 1,12964 Phòng thí nghiệm 9,3 28,3 29,4 16,1 16,9 3,0300 1,22214 Sân thể thao 12,5 17,7 29,2 30,5 10,1 3,0790 1,17663 Trung bình chung 3,1606 ,94281 (Nguồn: Câu 2, Bảng hỏi HVSV) PL-54 PHỤ LỤC 10 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về các nhân tố về phƣơng tiện, trang thiết bị của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất Đáp ứng Máy tính 0 12,0 62,3 25,7 0 3,1371 ,60033 Máy chiếu Projetor 0 0 41,7 58,3 0 3,5829 ,49450 Micro 0 12,0 20,0 68,0 0 3,5600 ,69943 Phòng nghỉ giảng viên 0 12,0 41,7 46,3 0 3,3429 ,68409 Thang máy 39,9 0 13,0 47,1 0 2,6739 1,40470 Điện thoại 0 9,7 32,0 58,3 0 3,4857 ,66831 Bảng phân công công việc 0 9,7 56,0 34,3 0 3,2457 ,61790 Đồng hồ 0 12,0 20,0 68,0 0 3,5600 ,69943 Lịch làm việc 0 9,7 33,7 56,6 0 3,4686 ,66772 Sổ ghi chép 11,0 11,0 23,2 54,8 0 3,2194 1,02736 Văn phòng phẩm 0 0 29,7 70,3 0 3,7029 ,45831 Website của Học viện 0 12,0 30,3 57,7 0 3,4571 ,70069 Tài liệu học tập 9,7 32,0 22,3 36,0 0 2,8457 1,02507 Trung bình chung 3,3514 ,54276 (Nguồn: Câu 3, bảng hỏi CBGV) PL-55 PHỤ LỤC 11 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về các nhân tố về phƣơng tiện, trang thiết bị của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất Đáp ứng Máy tính 12,5 7,4 46,9 23,2 10,1 3,1090 1,09599 Máy chiếu Projetor 0 8,4 56,4 18,3 16,9 3,4360 ,86877 Micro 0 8,4 56,7 18,0 16,9 3,4332 ,86857 Phòng nghỉ giảng viên 0 0 46,0 43,9 10,1 3,6403 ,65812 Thang máy 15,5 38,4 16,5 10,4 19,2 2,7946 1,35626 Điện thoại 13,8 8,1 40,5 26,4 11,1 3,1291 1,15311 Bảng phân công công việc 12,5 0 46,0 31,3 10,1 3,2643 1,07297 Đồng hồ 14,4 22,9 52,6 0 10,1 2,6839 1,05496 Lịch làm việc 0 13,6 64,9 4,0 17,6 3,2550 ,90305 Sổ ghi chép 0 14,5 45,0 30,2 10,3 3,3631 ,85470 Văn phòng phẩm 0,3 13,5 26,2 49,6 10,4 3,5634 ,86247 Website của Học viện 0 14,4 15,0 60,3 10,3 3,6639 ,84828 Tài liệu học tập 0 28,3 30,2 31,3 10,1 3,2316 ,97414 Trung bình chung 3,2830 ,74636 (Nguồn: Câu 3, bảng hỏi HVSV) PL-56 PHỤ LỤC 12 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giản viên về các nhân tố về nghi lễ, nghi thức và trang phục của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Không đúng Đúng một phần Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Nghi lễ, nghi thức Chào cờ, hát quốc ca hàng tuần đều đặn, trang nghiêm 43,4 9,7 31,4 15,4 0 2,1886 1,15663 Chào hỏi với thái độ chuẩn mực, có văn hóa khi giao tiếp 0 31,4 21,7 25,7 21,1 3,3657 1,13612 Giới thiệu họ tên, chức danh/học hàm, học vị, đơn vị, cơ quan công tác khi liên hệ công tác/giảng dạy 0 12,0 29,7 37,1 21,1 3,6743 ,94210 Sử dụng danh thiếp khi cần giới thiệu với các đối tác trong nước và nước ngoài 36,8 11,6 11,0 40,6 0 2,5548 1,34426 Trung bình 2,9776 ,83301 Trang phục Mặc lễ phục theo đúng quy định trong những sự kiện quan trọng của Học viện/đơn vị 0 0 20,6 68,6 10,9 3,9029 ,55372 Mặc đồng phục và đeo thẻ công chức/viên chức khi làm việc/giảng dạy và giao tiếp với các đối tác 21,7 9,7 42,9 25,7 0 2,7257 1,07435 Khi không bắt buộc mặc đồng phục thì trang phục gọn gàng, chỉnh tề, kín đáo 0 0 11,0 76,8 12,3 4,0129 ,48332 Trung bình 3,5276 ,47380 Trung bình chung 3,2526 ,60660 (Nguồn: Câu 4, bảng hỏi CBGV) PL-57 PHỤ LỤC 13 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về các nhân tố về nghi lễ, nghi thức và trang phục của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Không đúng Đúng một phần Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Chào cờ, hát quốc ca hàng tuần đều đặn, trang nghiêm 22,5 28,4 21,3 27,8 3,5439 1,12143 Chào hỏi với thái độ chuẩn mực, có văn hóa khi giao tiếp 7,6 29,4 38,7 24,3 3,7956 ,89576 Giới thiệu đầy đủ họ tên, khóa và lớp học khi giao tiếp chính thức 37,1 30,2 32,7 3,9564 ,83519 Thực hiện nghiêm túc các nghi thức khi sinh hoạt đoàn thể 16,3 29,2 30,2 24,3 3,6240 1,02444 Nghi lễ, nghi thức 3,7548 ,93823 Mặc lễ phục theo đúng quy định của Học viện khi tham gia các sự kiện quan trọng 22,1 15,0 38,7 24,3 3,6512 1,07551 Mặc đồng phục sinh viên khi lên lớp 7,6 30,5 9,3 34,1 18,5 3,2534 1,27763 Khi không bắt buộc mặc đồng phục thì trang phục gọn gàng, chỉnh tề, kín đáo 8,3 33,8 30,3 27,6 3,7715 ,94712 Trang phục 3,5649 ,99388 Trung bình chung 3,6599 ,95870 (Nguồn: Câu 4, bảng hỏi HVSV) PL-58 PHỤ LỤC 14 Bảng: Đánh giá của các cán bộ, giảng viên về các nhân tố sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Xác định rõ ràng, minh bạch Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không rõ ràng, minh bạch Không rõ ràng, minh bạch Tƣơng đối rõ ràng, minh bạch Rõ ràng, minh bạch Rất rõ ràng, minh bạch Sự rõ ràng minh bạch về Sứ mệnh 0 34,3 41,7 24,0 0 2,8971 Sự rõ ràng minh bạch về Tầm nhìn 0 44,0 20,6 35,4 0 2,9143 ,88964 Sự rõ ràng minh bạch về Mục tiêu 0 44,0 20,6 35,4 0 2,9143 ,88964 Trung bình chung 2,9086 ,76516 Sự phù hợp Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không phù hợp Không phù hợp Tƣơng đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Sự phù hợp về Sứ mệnh 0 33,8 55,2 11,0 3,7727 ,63166 Sự phù hợp về Tầm nhìn 0 11,0 22,7 66,2 0 3,5519 ,68640 Sự phù hợp về Mục tiêu 0 33,8 66,2 0 3,6623 ,47446 Trung bình chung 3,6623 ,56910 (Nguồn: Câu 6, Bảng hỏi CBGV) PL-59 PHỤC LỤC 15 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về tầm nhìn, sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không rõ ràng, minh bạch Không rõ ràng, minh bạch Tƣơng đối rõ ràng, minh bạch Rõ ràng, minh bạch Rất rõ ràng, minh bạch Sứ mệnh 0 0 57,8 10,6 31,6 3,7384 ,90971 Tầm nhìn 0 15,3 36,0 8,7 40,1 3,7357 1,14205 Mục tiêu 0 15,3 36,0 8,7 40,1 3,7357 1,14205 Xác định rõ ràng, minh bạch 3,7366 1,01160 Rất không phù hợp Không phù hợp Tƣơng đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp ĐTB ĐLC Sứ mệnh 0 0 37,9 37,3 24,8 3,8692 ,78183 Tầm nhìn 0 0 37,9 28,9 33,2 3,9537 ,84319 Mục tiêu 0 0 37,9 37,3 24,8 3,8692 ,78183 Sự phù hợp 3,8974 ,79200 Trung bình chung 3,8170 ,84923 (Nguồn: Câu 6, Bảng hỏi HVSV) PL-60 PHỤ LỤC 16 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về quy trình, thủ tục làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đúng Không đúng Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Quy trình, thủ tục Đơn giản, rõ ràng 9,7 20,6 11,4 58,3 0 3,1829 1,07251 Công khai, minh bạch 9,7 9,7 80,6 0 3,5143 1,01629 Thuận tiện 9,7 9,7 22,3 58,3 0 3,2914 ,99463 Trung bình 3,3295 ,98908 Thái độ thực hiện Niềm nở, thân thiện 0 19,4 24,0 56,6 0 3,3714 ,79096 Hướng dẫn tận tình 0 19,4 34,9 45,7 0 3,2629 ,76530 Quan tâm, trách nhiệm 0 19,4 24,0 56,6 0 3,3714 ,79096 Nhiệt tình, nhanh chóng 0 31,4 23,4 45,1 0 3,1371 ,86672 Trung bình 3,2857 ,76925 Mức độ chuyên nghiệp Làm việc đúng trình tự, thủ tục 0 0 56,0 44,0 0 3,4400 ,49781 Tác phong làm việc nhanh chóng, dứt khoát 9,7 21,7 34,3 34,3 0 2,9314 ,97432 Giải thích rõ ràng, cụ thể 9,7 9,7 34,9 45,7 0 3,1657 ,95951 Trung bình 3,1790 ,69274 Trung bình chung 3,2648 ,75724 (Nguồn: Câu 7, Bảng hỏi CBGV) PL-61 PHỤ LỤC 17 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về quy trình, thủ tục làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đúng Không đúng Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Đơn giản, rõ ràng 0 0 65,1 10,6 24,3 3,5913 ,85362 Công khai, minh bạch 0 0 58,0 17,7 24,3 3,6621 ,84301 Thuận tiện 0 0,8 73,0 4,4 21,8 3,4714 ,83870 Quy trình, thủ tục 3,5749 ,81150 Niềm nở, thân thiện 0 12,5 32,2 31,1 24,3 3,6703 ,97944 Hướng dẫn tận tình 0 12,5 32,2 31,1 24,3 3,6703 ,97944 Quan tâm, trách nhiệm 0 12,5 39,5 26,2 21,8 3,5722 ,96643 Nhiệt tình, nhanh chóng 0 12,5 48,0 15,3 24,3 3,5123 ,99410 Thái độ thực hiện 3,6063 ,96220 Làm việc đúng trình tự, thủ tục 0 12,5 40,6 20,7 26,2 3,6049 1,00777 Tác phong làm việc nhanh chóng, dứt khoát 0 12,5 48,0 13,4 26,2 3,5313 1,01275 Giải thích rõ ràng, cụ thể 0 12,5 39,5 21,8 26,2 3,6158 1,00657 Mức độ chuyên nghiệp 3,5840 ,99214 Trung bình chung 3,5884 ,88380 (Nguồn: Câu 7, Bảng hỏi HVSV) PL-62 PHỤ LỤC 18 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về công tác tổ chức giảng dạy và học tập tại Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đúng Không đúng Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Hoạt động giảng dạy Kế hoạch giảng dạy rõ ràng, khoa học 9,7 0 30,9 59,4 0 3,4000 ,90972 Tổ chức, phân công và bố trí giảng viên đúng theo năng lực, nghiệp vụ 9,7 0 30,9 59,4 0 3,4000 ,90972 Thực hiện tốt sự giám sát giảng viên trong giảng dạy 9,7 9,7 33,1 47,4 0 3,1829 ,96534 Tổ chức thường xuyên các hoạt động phát triển chuyên môn và phẩm chất, đạo đức cho giảng viên 9,7 22,9 20,0 47,4 0 3,0514 1,04644 Kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn định kỳ để phát triển giảng viên 9,7 12,0 52,0 26,3 0 2,9486 ,87932 Sử dụng kết quả đánh giá vào phát triển năng lực, nghề nghiệp của cá nhân giảng viên 9,7 21,7 42,3 26,3 0 2,8514 ,92269 Trung bình 3,1390 ,86457 Hoạt động học tập Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá học tập khoa học, phù hợp 9,7 12,0 42,3 36,0 0 3,0457 ,93352 PL-63 Kế hoạch học tập của học viên rõ ràng, cụ thể 9,7 32,6 10,3 47,4 0 2,9543 1,09238 Tổ chức tốt các loại hình học tập của học viên/sinh viên 9,7 0 42,9 47,4 0 3,2800 ,88824 Chỉ định giảng viên và cố vấn học tập theo dõi và giúp đỡ học viên/sinh viên trong học tập và nghiên cứu 9,7 9,7 10,3 70,3 0 3,4114 1,01250 Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập của học viên thường xuyên 9,7 32,6 10,3 47,4 0 2,9543 1,09238 Trung bình 3,1291 ,93194 Trung bình chung 3,1341 ,89520 (Nguồn: Câu 8, Bảng hỏi CBGV) PL-64 PHỤ LỤC 19 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về công tác tổ chức giảng dạy và học tập tại Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đúng Không đúng Tƣơng đối đúng Đúng Rất đúng Giảng viên có kế hoạch giảng dạy rõ ràng, khoa học 0 0 28,3 38,1 33,5 4,0518 ,78583 Giảng viên được phân công và bố trí giảng dạy đúng chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu người học 0 0,5 24,0 36,2 39,2 4,1417 ,79725 Thực hiện tốt sự giám sát giảng viên trong giảng dạy 0 1,1 41,4 25,9 31,6 3,8801 ,87266 Thường xuyên tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn và phẩm chất, đạo đức cho giảng viên 0 0 55,0 13,1 31,9 3,7684 ,90432 Kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn định kỳ để phát triển giảng viên 0 ,5 49,0 25,3 25,1 3,7493 ,83786 Sử dụng kết quả đánh giá vào phát triển năng lực, nghề nghiệp của cá nhân giảng viên 0 0 46,3 27,0 26,7 3,8038 ,83285 Hoạt động giảng dạy 3,8992 ,75896 Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá học tập khoa học, phù hợp 0 0 57,8 15,5 26,7 3,6894 ,86617 Kế hoạch học tập của học viên/sinh viên rõ ràng, cụ thể 0 0 50,4 24,8 24,8 3,7439 ,82965 PL-65 Tổ chức tốt các loại hình học tập cho học viên/sinh viên 0 0 58,0 17,7 24,3 3,6621 ,84301 Chỉ định giảng viên và cố vấn học tập theo dõi và giúp đỡ học viên/sinh viên 0 0 66,5 0 33,5 3,6703 ,94537 Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập của học viên/sinh viên thường xuyên 0 9,1 54,1 10,2 26,6 3,5439 ,98201 Hoạt động học tập 3,6749 ,83186 Trung bình chung 3,7871 ,78359 (Nguồn: Câu 8, Bảng hỏi HVSV) PL-66 PHỤ LỤC 20 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về niềm tin và kỳ vọng của các thành viên trong Học viện đối với Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất đáp ứng Được cải thiện đời sống vật chất (tăng lương, thưởng) 21,7 21,7 30,9 25,7 0 2,6057 1,09280 Làm việc trong môi trường thân thiện, tôn trọng lẫn nhau 9,7 32,6 22,3 35,4 0 2,8343 1,02328 Làm việc trong điều kiện tiện nghi, hiện đại 0 21,7 52,6 25,7 0 3,0400 ,68949 Được làm việc trong môi trường công khai, minh bạch 0 42,3 32,0 14,3 11,4 2,9486 1,01295 Được làm việc trong môi trường chủ động, sáng tạo 9,7 44,6 20,0 25,7 0 2,6171 ,97482 Được học tập, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ 0 22,9 41,7 35,4 0 3,1257 ,75519 Được phát triển, thăng tiến 12,0 42,3 20,0 25,7 0 2,5943 1,00056 Được thừa nhận 0 24,0 50,3 25,7 0 3,0171 ,70690 Được đối xử công bằng 31,4 12,0 30,9 14,3 11,4 2,6229 1,35847 Được đánh giá đúng những đóng góp cho tổ chức 31,4 10,9 32,0 25,7 0 2,5200 1,18341 Được tạo điều kiện để cống hiến 31,4 12,0 30,9 25,7 0 2,5086 1,18355 Trung bình chung 2,7668 ,88325 (Nguồn: Câu 9, Bảng hỏi CBGV) PL-67 PHỤ LỤC 21 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về niềm tin và kỳ vọng của các thành viên trong Học viện đối với Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đáp ứng Không đáp ứng Tƣơng đối đáp ứng Đáp ứng Rất đáp ứng Được cải thiện cơ sở, vật chất phục vụ học tập (giảng đường, tài liệu học tập,...) 12,8 5,0 46,4 8,6 27,2 3,3250 1,27868 Học tập trong điều kiện tiện nghi, hiện đại 12,8 30,0 21,4 10,6 25,3 3,0556 1,38926 Học tập, nghiên cứu trong môi trường thân thiện, chủ động, sáng tạo 8,6 47,8 7,8 10,6 25,3 2,9611 1,39383 Được đánh giá chính xác, công tâm 0 26,4 41,4 5,0 27,2 3,3306 1,13891 Được tham gia, tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa, các buổi thực tế 0 64,2 8,6 1,9 25,3 2,8833 1,28966 Có cơ hội tìm được việc làm đúng chuyên môn sau khi ra trường 13,6 20,3 38,9 1,9 25,3 3,0500 1,33425 Trung bình chung 3,1009 1,20590 (Nguồn: Câu 9, Bảng hỏi HVSV) PL-68 Bảng 3.21: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về bảng giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đƣợc đề cao Không đƣợc đề cao Tƣơng đối đề cao Đề cao Rất đề cao Kế thừa truyền thống và hiện đại 11,0 59,7 29,2 0 0 3,0714 ,85640 Mô phạm 10,8 13,3 37,3 38,6 0 3,0380 ,97671 Đổi mới, sáng tạo 9,7 22,9 21,7 45,7 0 3,0343 1,0388 8 Tính tập thể 0 21,7 32,6 45,7 0 3,2400 ,78755 Hướng vào con người 9,7 24,0 32,6 33,7 0 2,9029 ,98070 Sự ổn định 12,0 12,0 42,3 33,7 0 2,9771 ,97057 Tính hiệu quả 0 24,0 30,9 45,1 0 3,2114 ,80650 Chất lượng đào tạo 21,7 12,0 21,1 45,1 0 2,8971 1,1990 1 Tính nhân văn 9,7 24,0 21,1 45,1 0 3,0171 1,0420 7 Trung bình chung 3,0413 ,81327 (Nguồn: Câu 10, Bảng hỏi CBGV) PL-69 PHỤ LỤC 22 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về bảng giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không đƣợc đề cao Không đƣợc đề cao Tƣơng đối đề cao Đề cao Rất đề cao Kế thừa truyền thống và hiện đại 0 13,6 28,1 33,1 25,3 3,7000 ,99525 Mô phạm (tính chuẩn mực) 0 21,4 33,9 19,4 25,3 3,4861 1,08924 Đổi mới, sáng tạo 0 21,4 37,8 18,1 22,8 3,4222 1,06321 Tính tập thể 0 27,5 36,7 9,4 26,4 3,3472 1,14371 Hướng vào sự phát triển con người 0 13,6 38,6 22,5 25,3 3,5944 1,01079 Sự ổn định 0 0 61,1 5,0 33,9 3,7278 ,93720 Tính hiệu quả 0 0 61,1 13,6 25,3 3,6417 ,85880 Chất lượng đào tạo 0 0 51,4 21,4 27,2 3,7583 ,85425 Tính nhân văn 0 0 51,4 22,2 26,4 3,7500 ,84692 Trung bình chung 3,6031 ,88272 (Nguồn: Câu 10, Bảng hỏi HVSV) PL-70 PHỤ LỤC 23 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về văn hóa lãnh đạo, quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Biểu hiện rất không rõ Biểu hiện không rõ Biểu hiện tƣơng đối rõ Biểu hiện rõ Biểu hiện rất rõ Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức của cán bộ lãnh đạo trong môi trường mô phạm 21,7 21,7 31,4 25,1 0 2,6000 1,08808 Có năng lực quản lý nhà trường tốt 0 24,0 42,3 33,7 0 3,0971 ,75562 Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự 13,6 22,7 63,6 0 0 3,3636 1,02784 Sử dụng quyền lực hợp lý, hiệu qủa 21,7 43,4 34,9 0 2,9143 1,10306 Phong cách lãnh đạo phù hợp 21,7 12,0 30,3 36,0 0 2,8057 1,14820 Không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý 21,7 0 53,7 24,6 0 2,8114 1,04160 Trung bình chung 2,9128 ,88573 (Nguồn: Câu 11, Bảng hỏi CBGV) PL-71 PHỤ LỤC 24 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về văn hóa lãnh đạo, quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Biểu hiện rất không rõ Biểu hiện không rõ Biểu hiện tƣơng đối rõ Biểu hiện rõ Biểu hiện tất rõ Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức của cán bộ lãnh đạo trong môi trường mô phạm 0 12,8 37,8 10,6 38,9 3,7556 1,10518 Có năng lực quản lý nhà trường tốt 12,8 5,0 30,0 34,4 17,8 3,3944 1,21043 Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự 0 0 42,5 34,7 22,8 3,8028 ,78460 Sử dụng quyền lực hợp lý, hiệu qủa 0 0 56,4 10,6 33,1 3,7667 ,91779 Phong cách lãnh đạo phù hợp 12,8 0 23,9 29,2 34,2 3,7194 1,28703 Không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý 12,8 0 25,0 39,4 22,8 3,5944 1,21135 Trung bình chung 3,6722 ,93620 (Nguồn: Câu 11, Bảng hỏi HVSV) PL-72 PHỤ LỤC 25 Bảng: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về mối quan hệ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Biểu hiện rất không rõ Biểu hiện không rõ Biểu hiện tƣơng đối rõ Biểu hiện rõ Biểu hiện rất rõ Giao tiếp, ứng xử của lãnh đạo Học viện Lãnh đạo Học viện giao tiếp với cán bộ/giảng viên tôn trọng, đúng mực 0 21,7 32,0 46,3 0 3,2457 ,78942 Lãnh đạo Học viện giao tiếp với học viên/sinh viên quan tâm, thân thiện 0 12,0 42,3 45,7 0 3,3371 ,68275 Lãnh đạo Học viện giao tiếp với các cá nhân, tổ chức và đối tác lịch sự, tôn trọng, cộng tác hài hòa 0 0 53,7 46,3 0 3,4629 ,50005 Trung bình 3,3486 ,60100 Giao tiếp, ứng xử của cán bộ/giảng viên Cán bộ/giảng viên giao tiếp với lãnh đạo tôn trọng, đúng mực 0 12,0 22,3 45,1 20,6 3,7429 ,92048 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với học viên/sinh viên thân thiện, vui vẻ 0 12,0 52,0 25,1 10,9 3,3486 ,82954 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với cán bộ/giảng viên tôn trọng, sẻ chia 0 33,7 30,3 25,1 10,9 3,1314 1,00567 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với với các cá nhân, tổ chức và các đối tác lịch sự, tôn trọng 0 21,7 20,0 47,4 10,9 3,4743 ,95181 Trung bình 3,4243 ,79078 Giao tiếp, ứng xử của học viên/sinh viên Học viên/sinh viên giao tiếp với học viên/sinh viên thân thiện, hòa đồng 9,7 9,7 22,3 47,4 0 3,4000 1,11417 Học viên/sinh viên giao tiếp với Cán bộ/giảng viện tôn trọng, lễ phép 9,7 21,7 22,3 35,4 10,9 3,1600 1,17327 Học viên/sinh viên giao tiếp các cá nhân, tổ chức tôn trọng, đúng mực 0 31,4 22,3 35,4 10,9 3,2571 1,02112 Trung bình 3,2724 1,04928 Trung bình chung 3,3484 ,74507 (Nguồn: Câu 12, Bảng hỏi CBGV) PL-73 PHỤ LỤC 26 Bảng: Đánh giá của học vien, sinh viên về mối quan hệ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Biểu hiện rất không rõ Biểu hiện không rõ Biểu hiện tƣơng đối rõ Biểu hiện rõ Biểu hiện rất rõ Lãnh đạo Học viện giao tiếp với cán bộ/giảng viên tôn trọng, đúng mực 0 12,8 32,5 15,6 39,2 3,8111 1,09335 Lãnh đạo Học viện giao tiếp với học viên/sinh viên quan tâm, thân thiện 12,8 0 32,5 28,3 26,4 3,5556 1,24324 Lãnh đạo Học viện giao tiếp với các cá nhân, tổ chức và đối tác lịch sự, tôn trọng, cộng tác hài hòa 0 12,8 25,0 28,1 34,2 3,8361 1,03871 Giao tiếp, ứng xử của lãnh đạo Học viện 3,7343 1,10263 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với lãnh đạo tôn trọng, đúng mực 0 12,8 16,4 32,8 38,1 3,9611 1,02809 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với học viên/sinh viên thân thiện, vui vẻ 0 8,0 31,1 13,1 38,4 6,6228 8,54154 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với cán bộ/giảng viên tôn trọng, sẻ chia 0 12,8 23,9 40,6 22,8 3,7333 ,95352 Cán bộ/giảng viên giao tiếp với với các cá nhân, tổ chức và các đối tác lịch sự, tôn trọng 12,8 0 25,0 44,4 17,8 3,5444 1,17220 Giao tiếp, ứng xử của cán bộ/giảng viên 4,3109 1,99983 Học viên/sinh viên giao tiếp với học viên/sinh viên thân thiện, hòa đồng 0 0 49,7 32,4 17,9 3,6816 ,75907 Học viên/sinh viên giao tiếp với Cán bộ/giảng viện tôn trọng, lễ phép 0 0 30,4 43,3 26,3 3,9591 ,75315 Học viên/sinh viên giao tiếp các cá nhân, tổ chức tôn trọng, đúng mực 0 5,0 42,5 18,6 33,9 3,8139 ,96532 Giao tiếp, ứng xử của học viên/sinh viên 3,8009 ,74444 Trung bình chung 3,9487 ,95279 (Nguồn: Câu 12, Bảng hỏi HVSV) PL-74 PHỤ LỤC 27 Bảng: Đánh giá của học viên, sinh viên về các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý xây dựng văn hoá nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia Đơn vị tính: % Tỉ lệ % ĐTB ĐLC Rất không ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng Tƣơng đối ảnh hƣởng Ảnh hƣởng Rất ảnh hƣởng Nhận thức của nhà lãnh đạo, quản lý về văn hoá nhà trường vai trò của việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện 17,8 0 30,0 23,9 28,3 3,4500 1,37334 Năng lực, trình độ quản lý của nhà lãnh đạo, quản lý tại Học viện 12,8 5,0 16,4 38,6 27,2 3,6250 1,28455 Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình của nhà lãnh đạo, quản lý đối với việc xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện 12,8 5,0 16,4 31,9 33,9 3,6917 1,32763 Vốn tri thức và kinh nghiệm của nhà lãnh đạo, quản lý đối với việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường 12,8 5,0 16,4 34,4 31,4 3,6667 1,31204 Quan điểm của các cấp lãnh đạo, quản lý về xây dựng văn hoá nhà trường 5,5 0 17,9 43,2 33,4 3,9909 1,00452 Sự chỉ đạo định hướng, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường của các cấp Lãnh đạo ngành và Học viện Hành chính Quốc gian 0 0 24,2 49,4 26,4 4,0222 ,71167 Các yếu tố thuộc về nhà lãnh đạo, quản lý 3,7498 ,97717 PL-75 Nhận thức của cán bộ/giảng viên về văn hoá nhà trường và vai trò của văn hoá nhà trường đối với hoạt động giảng dạy và học tập 0 0 28,9 44,7 26,4 3,9750 ,74410 Thái độ và trách nhiệm của cán bộ/giảng viên trong xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường 0 0 16,4 65,8 17,8 4,0139 ,58517 Kiến thức, năng lực và sự đam mê nghề nghiệp của cán bộ/giảng viên trong hoạt động quản lý và giảng dạy 0 5,0 24,2 43,6 27,2 3,9306 ,84323 Sự phối hợp giữa cán bộ/giảng viên với các tổ chức, đoàn thể, học viên/sinh viên trong việc xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường 0 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 Sự đảm bảo về đời sống vật chất và tinh thân của cán bộ/giảng viên 0 0 37,8 44,4 17,8 3,8000 ,71902 Các yếu tố thuộc về cán bộ/giảng viên 3,9689 ,64149 Nhận thức của học viên/sinh viên về văn hoá nhà trường và vai trò của văn hoá nhà trường đối với hoạt động giảng dạy và học tập 0 0 13,6 52,5 33,9 4,2028 ,65961 Thái độ và trách nhiệm của học viên/sinh viên trong xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường 0 0 21,1 53,6 25,3 4,0417 ,68076 Kiến thức, năng lực và sự đam mê học tập, nghiên cứucủa học viên/sinh viên 0 0 13,6 61,1 25,3 4,1167 ,61345 Sự phối hợp giữa học viên/sinh viên với các khoa/ban và tổ chức đoàn thể có liên quan 0 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 Sự đảm bảo về điều kiện ăn ở, học tập nghiên cứu và rèn luyện của học viên/sinh viên 12,8 0 5,0 55,8 26,4 3,8306 1,19966 PL-76 Các yếu tố thuộc về học viên/sinh viên 4,0633 ,64639 Quan điểm chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên (Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.) đối với Học viện Hành chính Quốc gia 0 7,5 31,7 43,1 17,8 3,7111 ,84437 Cơ chế, chính sách của Nhà nước về quản lý văn hoá nhà trường 0 0 29,7 52,5 17,8 3,8806 ,67972 Sự động viên, khen thưởng, và chế độ chính sách đối với cán bộ/giảng viên và học viên/sinh viên 12,8 3,3 36,4 30,0 17,5 3,3611 1,19079 Sự quan tâm nỗ lực của các cấp lãnh đạo của Học viện trong quản lý xây dựng văn hoá nhà trường 12,8 1,9 36,4 22,5 26,4 3,4778 1,25986 Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường tại Học viện 12,8 6,9 21,4 39,7 19,2 3,4556 1,24145 Sự phát triển của nền kinh tế thị trường 1,9 0 33,1 38,6 26,4 3,8750 ,86944 Sự phát triển của nền kinh tế tri thức 0 1,9 28,1 51,4 18,6 3,8667 ,72673 Xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 0 1,9 38,3 40,3 19,4 3,7722 ,77805 Các yếu tố khác 3,6750 ,80217 PL-77 PHỤ LỤC 28 PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán bộ quản lý và giảng viên) Kính thưa Quý Thầy/cô! Phiếu khảo sát này được thực hiện để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” do nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội thực hiện nhằm thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Việc tham gia trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát này của Thầy/cô sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia trong tương lai. Những ý kiến chân tình, trung thực của Thầy/cô sẽ giúp cho nghiên cứu này có tính khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý Thầy/cô! 4.1.Đánh giá về mức độ cần thiết của những biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia ST T Các biện pháp Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết SL % SL % SL % 1 Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia 2 Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia 3 Xây dựng tiêu chí về văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia 4 Tổ chức thường xuyên sự kết nối, tương tác tích cực giữa cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên trong Học viện 5 Chỉ đạo giảm bớt đào tạo lý thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ năng cho học viên, sinh viên tại Học viện Hành chính Quốc gia 6 Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện PL-78 4.2.Đánh giá về mức độ khả thi của những biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia. STT Các biện pháp Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi SL % SL % SL % 1 Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia 2 Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia 3 Xây dựng tiêu chí về văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia 4 Tổ chức thường xuyên sự kết nối, tương tác tích cực giữa cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên trong Học viện 5 Chỉ đạo giảm bớt đào tạo lý thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ năng cho học viên, sinh viên tại Học viện 6 Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. PL-79 PHỤ LỤC 29 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý của Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” do nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cô đóng góp ý kiến theo nội dung của Phiếu khảo sát. Những ý kiến quý báu của Quý Thầy, Cô sẽ giúp cho kết quả nghiên cứu đề tài này đảm bảo được tính khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý Thầy, Cô! Để có cơ sở cho đề xuất và thực nghiệm các giải pháp“Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến về mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính hiện nay bằng cách đánh dấu X cho các nội dung sau: Bảng 4.4. Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính PL-80 Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Hà Nội, ngày.tháng ..năm 20. Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-81 PHỤ LỤC 30 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên của Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” do nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cô đóng góp ý kiến theo nội dung của Phiếu khảo sát. Những ý kiến quý báu của Quý Thầy, Cô sẽ giúp cho kết quả nghiên cứu đề tài này đảm bảo được tính khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý Thầy, Cô! Để có cơ sở cho đề xuất và thực nghiệm các giải pháp “Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến về mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia tạiKhoaVăn bản và Công nghệ hành chính hiện nay bằng cách đánh dấu X cho các nội dung sau: Bảng 4.4. Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính PL-82 Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Hà Nội, ngày.tháng ..năm 20. Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-83 PHỤ LỤC 31 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý của Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” do nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cô đóng góp ý kiến theo nội dung của Phiếu khảo sát. Những ý kiến quý báu của Quý Thầy, Cô sẽ giúp cho kết quả nghiên cứu đề tài này đảm bảo được tính khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý Thầy, Cô! Để có cơ sở cho đề xuất và thực nghiệm các giải pháp“Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến về mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia tạiKhoaVăn bản và Công nghệ hành chính hiện nay bằng cách đánh dấu X cho các nội dung sau: Bảng 4.4. Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính PL-84 Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Hà Nội, ngày.tháng ..năm 20. Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-85 PHỤ LỤC 32 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên của Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” do nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cô đóng góp ý kiến theo nội dung của Phiếu khảo sát. Những ý kiến quý báu của Quý Thầy, Cô sẽ giúp cho kết quả nghiên cứu đề tài này đảm bảo được tính khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý Thầy, Cô! Để có cơ sở cho đề xuất và thực nghiệm các giải pháp“Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến về mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia tạiKhoaVăn bản và Công nghệ hành chính hiện nay bằng cách đánh dấu X cho các nội dung sau: Bảng 4.4. Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính PL-86 Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Hà Nội, ngày.tháng ..năm 20. Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-87 PHỤ LỤC 33 Bảng: Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính (Trước thực nghiệm) Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trườngtại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 20 28.8 51.2 00 00 2.27 0.88 Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0 49.5 50.5 0.0 0.0 2.51 0.89 Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trườngtại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0 40 60 0.0 0.0 2.59 0.84 Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và công nghệ hành chính 20 22.22 57.78 0.0 0.0 2.41 0.91 Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 20 38.8 41.2 0.0 0.0 2.19 0.87 Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0 45 55 0.0 0.0 2.54 0.83 Trung bình chung 0 0 54,09 0.0 0.0 2.42 0.92 PL-88 PHỤ LỤC 34 Bảng: Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính (Sau thực nghiệm) Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % ĐTB ĐLC Kém Tƣơng đối kém Trung bình Khá Tốt Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 00 00 2.7 83.8 13.5 4.11 0.86 Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0.0 0.0 10.8 73 16.2 4.05 0.90 Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trườngtại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0.0 0.0 2.7 81.1 16.2 4.14 0.60 Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0.0 0.0 0 86.5 13.5 4.14 0.74 Xác định các nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0.0 0.0 0 89.2 10.8 4.11 0.87 Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 0.0 0.0 5.4 83.8 10.8 3.89 0.72 Trung bình chung 0.0 0.0 3,0 83,66 11,0 4.07 0.88 (Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_ly_xay_dung_van_hoa_nha_truong_tai_hoc_vien_han.pdf
Luận văn liên quan