Luận án Tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

(Bản scan) Trong khuôn khổ Luận án, nghiên cứu sinh đã giải quyết được các mục tiêu cơ bản đặt ra bao gồm: Thứ nhất, chương 1 của Luận án đã hệ thống hóa và khái quát lí luận về rủi ro hệ thống và chính sách chính sách ATVM đã được nghiên cứu sinh trình bày kỹ lưỡng. Từ đó, dựa trên phân loại chính sách ATVM thành bốn nhóm công cụ liên quan đến tín dụng, vốn, thanh khoản và ngoại hối, luận án đã nghiên cứu cơ chế tác động của các chính sách này nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống. Thứ hai, trong chương 2, luận án đã khái quát sự phát triển của các NHTM Việt Nam từ năm 2009 đến 2019. Trong đó, luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được đồng thời cũng cũng xem xét, đánh giá những vấn đề cho thấy bất ổn và rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019. Bên cạnh đó, luận án đã sử dụng mô hình SRISK nhằm lượng hóa rủi ro hệ thống tại các NHTM trong điều kiện có sự suy giảm trên thị trường chứng khoán.

pdf36 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_chinh_sach_an_toan_vi_mo_den_rui_ro_he.pdf
  • pdfdong gop moi . TA.pdf
  • pdfđóng góp mới . TV.pdf
  • pdftóm tắt tiếng anh.pdf