Luận án Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam

Dựa trên tổng quan nghiên cứu thực nghiệm, luận án chỉ ra những hướng nghiên cứu và những vẫn đề còn tồn tại của các nghiên cứu thực nghiệm. Qua đó, luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm phù hợp cho trường hợp của Việt Nam, đó là sử dụng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng với mô hình kinh tế lượng vĩ mô và mô hình cân bằng riêng. Đây là sự khác biệt với các nghiên cứu trước khi chỉ sử dụng các mô hình mô phỏng như mô hình cân bằng tổng thể khả tính (CGE) và mô hình cân bằng riêng khả tính (CPE) cho trường hợp Việt Nam.

pdf238 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-./-0 1 023 45 67876797;?@A?BCD<D<E?<F<G (IJ#K&"LM'") 0NOPQRSTUVSUV WXNOPQR 4W YZ[(\](^_[!#!V` %a'""ab) cUNOd.eSfU 4g (I"#'(h(#!) *i0NOjkRSl 4m (InL') 0NORQNS 4 YZ[(\](^_[!#'o^!p'"!( !%a'""ab cqNOd.eSfq 4 rstuvwywz{|u{w}vw~w| q0XcUXcqX*i0X0XcfXi0XiUT 44 ‚ƒ„!…L!(†'(b(… !"#('(‡'() iqiqSTiq 4ˆ JZb(#‰_Š'"!(†'(b(…) T*qTUVSNO‹.jŒ 4 ‰_Š'"!…L!(†'(b(… !"#('(‡'(KŽ„'" *q*qST*q 4+ ‘ƒ!(†'(b(… !"#('(‡'() UVq*qXiq ˆ5 r’w“y“”z{|u{w}vw~w| TqUVqXfqXc*2Xc•2cXcq ˆW ‘#'!–''"–'—#!(!…L!(†'(b(…) UTqq3Tq ˆg                   ! " #    $ % ! & ' ( ! ) *     + '  , - . / 1 2 3 4 6 7 8 9 : 3 ; < = > - . / ? @ A B C - D E 7 > F G H I J K F L 3 4 > M 3 N F O > F P O 4 K Q 9 O 9 Q 3 F R S T S E U 6 K V < W E X - D Y E 7 > F G H I J K F L 3 4 > M 3 N F O > F P O 4 K Q F K V 3 F L 3 F E U 6 K V < W E X - Z [ Y \ K ] < _ 3 4 8 < U K 8 _ 3 4 8` G 8 F a 3 F b F` > F P O 4 K Q F K V 3 F L 3 F E U 6 K V < W E X - Z c \ K ] < _ 3 4 8 < U K 8 _ 3 4 8` G F d 4 K G I e 3 F > F P O 4 K Q 9 O 9 Q 3 F R S T S E U 6 K V < W E X - Z c Y \ K ] < _ 3 4 8 < U K 8 _ 3 4 8` G F d 4 K G I e 3 F > F P O 4 K Q F K V 3 F L 3 F E U 6 K V < W E X - Z f / f W K Q 1 g 8 h 3 F i j k l m - Z f / f ? / f n A / / - Z f / o W K Q p g 8 h 3 F > q G 3 F - Z f / o ? / o r s t u j v i k j w x A s t u j v i k j w y x A s z z w r { C x { C \ | 4 K Q E U 6 K V < } ~ { o / [ € F K > K ] < 8` G 8 F a 3 F b F` { o / [ ?  ‚ [ Y u ƒ [ u „ B „ u „ Z - u „ - [  - . / [ € Q 3 8 † 3 3 4 † 3 9 Q 8 F 8` G 8 F a 3 F b F`  - . / [ ? C { Y [ ‡ { o / [  ‚ € ˆ < 8 < U K 8 _ 3 4 > F P O 4 K Q 9 O ‰ Š l m  ‚ ? [ ‚ / u f ‡ o F O ‹ 8 Œ  € X Ž  }   } Ž  € }  8 O 4  K 4  ‚ Y € ˆ < 8 < U K 8 _ 3 4 > F P O 4 K Q F K V 3 F L 3 F  ‚ Y ? [ ‚ / Y . ‘ u f Y . ‘ ‡ o Y . ‘  ‚ [ Y € ˆ < 8 F a 3 F b F` > h K ’ “ 8 4 K Q F K V 3 F L 3 F  ‚ [ Y ? - Z [ Y u D [ Y [ ‚ / [ ‚ / i m ” • – — Š ‰ • ‰ Š l m ˜ y t y E U 6 K V < W E X [ ‚ / Y . ‘ W Œ  > F P O 4 K Q F K V 3 F L 3 F E U 6 K V < W E X                ! " # $ & " ' ( ) ! * + , - " . * / - 0 1 ! " 2 3 " 4 ! " # $ 5 - 4 3 " 4 6 3 " 4 ! " # $ 7  8  9 :  ; " 4 ! " # $ + , - " . * / - 0 1 ! " 2 3 < = > + 3 " 4 6 3 " 4 ! " # $ 7 ? @ A / B 4 C ? D  E F 4 3 = + , - " . * / - 0 1 ! " 3 " G H * / I 5 H 5 I ! " J K L K ? @ A / B 4 C ? D M  ; " 4 ! " # $ & " ' ( ) ! * 3 " N + 3 6 + , - " . * / - 0 1 ! " M  8  O P : Q  : ; " 4 6 3 " 4 ! " # $ ? @ A / B 4 C ? D  E F 4 3 = + , - " . * / - 0 1 ! " 3 " G H * / I 5 H 5 I ! " J K L K ? @ A / B 4 C ? D P 0 F 4 3 = 5 ' ! R 4 S 3 3 " G H * / I 5 H 5 I ! " ? @ A / B 4 C ? D P T E F 4 3 = 5 ' ! R 4 S 3 3 U / V W + * / I " / B ! " X ! " ? @ A / B 4 C ? D Y P ; " 4 6 3 < Z ! A [ / ! " 4 # ! ? @ A / B 4 C ? D \ T E F 4 3 = + , - + " ] ! " $ " , 3 " G H * / I " / B ! " X ! " 5 @ A / B 4 C ? D M _^ / 5 4 S 3 3 < 4 ! * 1 ! " 3 < Z ! & " H ' ! a - b V > / M 8 c d e f M g h c d i f M j M j _^ / 5 4 S 3 + " H a - b ( X / " U ! k ! * l m E ? @ A / B 4 n o p M q _^ / 5 4 S 3 3 < 4 ! * 1 ! " 3 < Z ! & " H ' ! ! [ " / B ! 3 U / M q 8 c d r f M h c d s f M q t 9 u v C / ' / 0 w ! " x J K y & " H ' ! ! [ 0 = [ + 3 < ' V z / ! { V M g _^ / 5 4 S 3 + " H a - b ! * | ! " U ! ? @ A / B 4 n o p } l @ ! 0 F 4 3 = 5 ' ! R 4 S 3 3 " G H * / I 5 H 5 I ! " J K L K ? @ A / B 4 C ? D j Y l / B + A X V & " 4 a N + ~ ? @ A / B 4 C ? D j ; ! * a / B + A X V ? @ A / B 4 C ? D q m " # $ & " € 4 3 " G H * / I 5 H 5 I ! " r c u c ? @ A / B 4 C ? D                ! " $ % & ' ( ) * + , + - . / . 0 1 2 + - & 3 0 4  5 6 7 & . ! " ' 8 9 : ; ' & < ; = > ; , ; ?  5 6 @ A  B C D E F G H I J H K F G L M N O K P Q B C D E F G H R S O T U V W , ; 2 ) X + ' & < * + , . ' & $ , ; 0 1 2 + - & 3 0 4 Y Z T 6 [ - \ 1 * + ]^ " , ' ' + _ & a . * ; b . " = Y Z T 6 @ Z T 6 c Z T 6 Y Z T d [ - \ 1 * + ]^ " , ' * + , ' + _ & a . * e * + > f g . Y Z T d @ Z T d c Z T d Y Q h [ - \ 1 * + ]^ " , ' ; i & ; & 1 + ; a . * Y Q h @ Q h c Q h Y Q h j V [ - \ 1 * + ]^ " , ' ; i & ; & 1 + ; a . * k ' 8 l m n 7 Y Q h j V @ Y Q h B C D E F G o p N q O c C D E F G o p N O Y 6 h Y W r \ 1 f + s & ; r . 3 ? t Y 6 h Y @ 6 h Y  c 6 h Y Y U [ - \ 1 * + ]^ " , ' f i & ' 9 ' 9 u v w u Y U @ U Y c U Y Y U 6 [ - \ 1 * + ]^ " , ' f i & ' 9 ; b . " = Y U 6 @ U 6 c U 6 Y  x . * \ & y ' 2 > ) f e . * Y @ A c Q Y [ - \ 1 * + ]^ " , ' z Y @   c Y V [ - \ 1 * + ]^ " , ' z { > ) * |^ ' & < } & > . Y V @ Y B C D E F G N p F O c C D E F G N p F q O Y T Y Z ~ ; 2 9 € . * 2 > ) f e . * 0 1 2 + - & 3 0 4 Y Y [ - \ 1 * + ]^ " , ' \ ] .  & y ' Y Y @ C Y A E N R B Y Q h j V O c C D E N R O Y A [ - \ 1 * + ]^ " , ' * + , ' 8 ‚ * + > ' x . * Y A @ A  c A Y 5 T Q 7 & . ! " \ > & ' & < ; = > ; , ; ? Y 5 T Q @  5 6 ƒ 5 „ A K U Q Y Y j [ - \ 1 * + ]^ " , ' z Y j @ j  c j A 3 + , ' 8 ‚ * + > ' x . * ' X + † ; * + , \ ) \ , . ‡ ˆ ‰ ˆ A @ 6 h Y K F G o p N q B Q h c C D E F G o p N q O                ! # $ % & ' # ( ) & # * + , - & ! . / ) . 0 ) .   1 2 3 4  5  6 5 6 7 7 8  9 : ; / < = > # * + , - & ! . / ) . 0 ) . 7 8  1 ?  @ A  7 8 B 9 : ; / < = > # * + , - & ! - C D % ) . 7 8 B 1 ? @ A 7 E 2 F G ' ) . # . H - I ' - . J ) . K . I 7 E 2 1  6 L M 8 N L M 8 2 L B O 6 L O N 4 L 6 7 L M 8 P L O 8 6 7 E  9 . H ) . Q K - I ' . R & ' D S ) . # T U V ) W H X # Y # $ T ; Z [ ) & \ 7 E  1 ]^ _` a b O 5 P L M 8 P 5 M B 8 c d 7 E ? 9 . H ) . Q K - I ' . R & ' D S ) . e f . g ) & ; h ) i H ' ) D j ) U V ) W H k # 7 E ? 1 a l 5 ]^ _ d` a b O 5 P L M 8 P 5 M B 8 c d 7 4 7 B N 9 . H ) . Q K U ' H # . H j - I ' - ! - F = # $ h ) m C ) 7 4 7 B N 1 4 7 B N @ a 4 O` n a 5 l d d M 8 N o p < p q G - ! - F = D r ) & & r K s C ; / H s t M 8 2 o p < p q G - ! ) u R - g ) & - . , - D r ) & & r K M 8 2 1 P 2` v w x y z M 8 P o p < p q G ) & Z { ; ' G D R ) & D r ) & & r K s C ; / H s t M B 8 c | . } - ; ~ ' ) . U ) . W . R s C ; / H s t M € c M 9 $ ~ - X K - . G F = s  o s ‚ ƒ Y F G . * ) - . j m „ U C ; / H e f . g ) & ; X D Z ~ - \ 6 7 9 . H j = > s C ; / H s t 6 7 c † ! ) - k ) # . Z [ ) & + * 6 7 c 1 ?  5 A  € ‡ s C ) & Z { # . X # ) & . / K s C ; / H s t e ˆ F o € ‡ 7 9 : ; / # . X # ) & . / K € ‡ 7 1 € ‡ @ 4 B 4 8 € 7 9 : ; / U ‰ q Š ) & = ( ) & ; ‹ - U V ) W H X # F | Œ F | # „ + ) ( ) & € P 8 8  Ž K . J # „ ) ; Z [ ) & # $ h ) + R # D [ ) m % U V ) W H X # € P 8 1 P 7` a l L v w x y z d @ 4  6 9 . H j  ˆ 9 s C ; / H s t                 ! " # $ %  & ' (  $ ) ! # ( * + ,  - . / 0 0 ! " # $ %  1 2 3 4 5 & 6 7 0 - 8 9 : 0 . ! " # $ %  1 2 3 4 5 & 2 ; $ < & . - 8 9 = > 8 ? # @ A ! " # $ %  2 3 2 B C & ' (  $ ) ! # ( * + ,  D E A  # ( * + ,  F # ( * + ,  A 5 1 ! 2 G * ( 2 H I J 3 K A 1 2 L 3 A 2 M * ! N O * O N 2 P Q R Q O S # ! @ 3 T U V I W X : J 3 K A 1 2 L 3 A 2 M * ! N 2 ! @ 2 ; 2 U S # ! @ 3 T U V Y Z [ \ ]  ^ _` > ! a 3 G b  & 3 S ! & b  & ' ( & 2 c 2 C 2 ' A 2 M * ! N O * O N 2 P Q R Q U S # ! @ 3 T U V d e f ? ! N E  * g ! O ! 2 H d e f - h 8 i > j k 3 A $ & ' ( & 2 c 2 C 2 ' A 2 M * ! N O * O N 2 P Q R Q U S # ! @ 3 T U V = > l ! @ & # ; m 1 2 3 4 5 & 2 ; $ < & U S # ! @ 3 T U V n` n o p q O S A r *  + , A 2 3 ! # ( * + ,  U S # ! @ 3 T U V n n f T ! N O s t 3 K A $ < &  * ; ! U S # ! @ 3 & ' ( u v w E & 2 x O S + ! " 3 & 2 x 2 T p y A 2 z ! < ! H e { i _ o A ? # @ A 2 3 z A 2 3 2 B C e { i _ o - | } ~ € |  F ‚ ƒ e { i „ ? # @ + k 3 A $ & ' ( 2 , ! ( + 2 e { i „ - | € € 8 6 | e { i † n A ? # @ A 2 3 z A r a # ‡ ! 2 3 B & ' ( p ˆ e { i † n - | 0 ‰  ‰ 8 Š 0  F ‚ ƒ / | 0 ‰  F ‚ ƒ ƒ e {` i o ? # @ & N & # * g ! A 2 3 z ! N A 2 3 1 2 N & e {` i o - Š | ~ ‹ W X : e { n _` > ? # @ & ' ( ! s m C 2 N A A ! a 3 G b  & 2 c 2 C 2 ' e { n _` > - ‰ } Š . ‰ 0 6                 ! " $ % & ' ( ) % * + , - . / 0 ) 1 2 , - 1 2 - 3 4 5 6 7 ,    8 9 : ; < = 9 > ?  @ ! " $ % & ' ( ) % * + , - . / 0 ) 1 2 A B 4 2 C 2 C 7 ) D 7  @ 8 9 E = 9 > ?  @ F ! " $ % & ' ( ) % * + , - ( / 0 ) 1 2 A B 4 2 C & ) G 7 ) 0 ) '  @ F 8 9 E H = 9 > ?  I J K 2 " $ % 5 L ( 7 ) 2 ) 4 ) M , - ( A N 7 ) 2 O * . 7 P 4 Q 2  I J K 8 R S T U = U T V W  I J X 2 " $ % 5 L ( 7 ) 2 ) 4 ) M , - ( A N 7 ) Y Z ) [ 7 , $ - 3 7 \ 4 ( 7 A ] 7 * . 7 P 4 Q 2  I J X 8 R S T^ = 9 > ?  _ ` ! " $ % A a 7 , , a 0 b c d c & ' ( e f  _ ` 8 g : > = h >  _ F ! " $ % A a 7 , , a 0 b c d c & ' ( & ) G 7 ) 0 ) '  _ F 8  _ `  _ i ! " $ % A a 7 , , a 0 b c d c & ' ( 7 , C j - $ ( L A M 7 ,  _ i 8 g : h = h  _ k l _ ! " $ % 2 m n & Q 0 & ) L e f  _ k l _ 8 g o p g = U T V W  q r ! " $ % 2 ) 4 ] 7 M - A s ( t 2 ) 4 ] f u v  q r 8 w V R = x T V W  q r X ! " $ % 2 ) 4 ] 7 C y & 7 , L z -  q r X 8 {  J r q ! " $ % | } !  J r q 8 T V w = ~ > ? 9 > ? € T V w  ‚ I ! " $ % Z ) Q 4 ) ( L ƒ + 7 ‚ I 8 „ ~ €  † E 9 € „  = „ ~ €  _  l ‡ ) ˆ & $ n - ( 7 * - 7 ) P ‰ ) M - 2 m 3 7 A B 4 7 , C j - t 7 , ( 7 , , - 1 * Š & / 4 ( v _  l 8 g ; : p = ~ 9 : ; <   q  q ) % * + Z ‹ 2 ) 4 Œ 2 q 8 h ?  B 4 2 ) ] , - y - Ž + $ - % 4   ‘ t ’ e ‡ 2 ) ] , - y - v   ! " #$%& '()(  *+! " +++& ,+ -.01200345607208938: ?ABCDEAFGHIJHKLMNO=P?CQB=NRADSTU V XY=IZ[DKAG\]AF^N_[[`=aA[`RAF[N_=bA GcANdAe?D_DCe?[fF=H=[NgDNNhT[GZAFijNkAF[TNlC[`mnR=XY=IZ[DoAF[NpD[`KAFnKFT`=[i qrKFsU V tuviqrKFsU V w txyz{|}~ V€ ‚ w V€ tƒ„ƒ… V ?ABCD†[NaG\‡DX=e[nBˆ {|}~ V tu~€ytz{|}~ V€ tƒviqrKFsU w V tƒyz{|}~ w V€ tƒ„ƒ… V ‰e?UŠGR[GeAIZ[[`RAF[N_=[‹AF[`\mAFbAGcANsXY=[fDGZ[‹AF[`\mAFŒNoAFGb=nBPd Ž‘}V’Ž“ˆ {|}~ V tu~€ytz{|}~ V€ tƒvz”ƒyz~”z~V€tƒ•tƒ„ƒ… V <RKNBIDSTJ=a?[NpD[`–AG\‡D— qrKFsU V tu~xyiqrK}~ V€ tƒyiP˜q? V ?ABCD†AFN™TnB[fDGZ[‹AF[`\mAFDSTULšNZ=[›X>PdXY=G=>?Œ=œAy[N^NžAŸsNK D [N¡IDNgnB¢dAe?DNkAF[TDN^AN¡ALMNZ=[›[NTC[Nei £NKHAFD_DNF=¤TUXBUŠLšNZ=[›X>— ”uvz”ƒyz~{|}~ w V€ tx{|}~ V€ tt NK D rKFsU V tx{|}~ w tu~€vtz”‚y jNkAF[TD†[NaGHIJHKŒNKHAFD_DNLšŒNoAF^N›[N?ZDXBKF=_[`cJ¥[G¦?i ‰†LšJ§AFŒNoAFAe?¨ ª«¬­®¯°±²³´µ¶³·±²­¨ ¹¸²º»¼½¾­¿±³¸À±²±³Á­¸Â±²¾ÃĪŠ?ABCD†[NaG\‡DF=H=[NgDNAN\LT?— Ɖe?TǟdJ[ŒÈ[NTCGb=ABK[`KAFI›D[=–?LšJcŒe[[NkDAFTCn¡^[pDi£N=P?_[`ÉANN=œ? DNgANLT=LfG†AFŒNKHAFD_DNJTAG¦?[NÉLT=LfLšNZ=[›X>Êi Ɖe?PÇÊdI›D[=–?LšŒNoAF[NTCGb=iËBIZ[n¦AA¤TdP?_[`ÉANN=œ?DNÌANLT=LfLšG†AF ŒNKHAF[`fAFJTAG¦?i ‰e?ŒNoAFD†G=>?Œ=œAABK[`KAFLfAN¤AFG=>?Œ=œAABCG\‡DG_^pAFdŒNKHAFD_DNQB=NRA Lš[‹AFn–AdIpDDTKNžAXY=—D_DF=_[`cTXBJLšANÍdF=_[`cPLšDTKi ÎÏ#* Ð "ÑÒÓ jNKGeAATCDNkAF[TGlUÔIUÕ[^N\žAF^N_^G\‡D_^Q›AFDNKIZ[^N¦A[ÖQ?CAN[d XY=IZ[I›D[=–?ŒNoAFGb=i×MG=>?DNÌANQ?CAN[DNÌD†[NaGeA[Ø^N¦AQ\i‰e?^N¦A[ÖABC nB[ÙnœAN¡^ŒNÚ?XY=D¦?GcT^N\žAFdDNkAF[TD†— Û V u{|}~Ü V ‚ÝÞ V tx’ußzÛ V€ ƒ… V ußzà{|}~Ü V€ ‚ÝÞ V€ tx’Ⴥ V jNkAF[TD†[NaF=HGcAN`§AFP?_[`ÉANG=>?DNÌANLšG\‡D[NkDGÚCdŒNoAF^ NH=Jm=DNgAN[Ù nœdIBJm=IZ[^N¦A[Öd[`KAF[`\]AFN‡^ DSTDNkAF[TmGâCnBAN¡^ŒNÚ?i×T?G†dP?_[`ÉAN [\žAF[MLšG\‡DUâCQMAFAN\LT?— {|}~Ü V tu{|}~ÝÞ V ˜T˜ßisrKFsã V€ ‚ÝÞ V€ tx’tƒ… V ?ABCD†AFN™T`§AFIZ[[NTCGb=[`KAFäåQæA[NÔKLM[NTCGb=[\žAFGf=[\žAF[M [`KAFãdXBLM[NTCGb=Q?CAN[[`KAF[ÙnœGeA[ؗ^N¦AQ\?s[XBG=>?DNÌANŒNKHAFD_DN F=¤T[ÙnœXBTd[NÔK[ÙnœsŸ€ß ‰N\AFIZ[LM[NTCGb=[`KAFD¦?D?f=DçAFŒNoAFAN[[N=e[AFTCn¡^[pDQæAGeAIZ[ LM[NTCGb=[Ùnœ[`KAFAN¡^ŒNÚ?iè`KAF[`\]AFN‡^ABCDNkAF[TD†—        !"#$!%&'()*+,-#./'0123#!4$,-#,5 167!89$19: ;?@#=<A!BC7D#= 167!8E2!D!#=<A!'%'F,G!#1H7B I+1A1#167,-#E2!D!,A1#5C7$9:.<,A1B ;<9J#<0#K!E5'L3#!4$,-#@M#NIA1@M#NED!'O#/=$ ,-#7LE2!D!,A1 F7 P!"#$9Q%1IRS#K'L3#'-TB!"#$9Q#3)U7C72!4$12 'V+)9$7 WXC7D#0B!"#$!Y!%#Z[\,[]# ^  _      #='%^ I+_*+,$#=U'$#`!#=a /'0123#*+b  c  d    e5#`![\,[]#!%,G!#1H7.+1/B,-#!5#`!9Q@G#7-!I+,-#f!,-#9:#7U# 121#K! ;F7,G!#1H7#$)'X1B1#$9Q'1R7!8,-#@M1D#=V#J!#FB#\#g*6 h ;F7&1$1'/#=1#$9Q*+, !E2!D!'%#7i@*/1B#\#g*6dh eD!1D#=V! jkd@21,$.37.<0':1IA1!5#`!,$#=U#XC7D#B#7U# '-?@*l W\*l#7)F#B69: !%#Z!%m3#EnEK!#<A!.<0+B<1D #=V!$0P9Q'o1p1,-#9:167` #qIr#m$'M7 sA1dB1D#=V!4$%!Y@21#3@ 0P t1$PI+uB%9Q#/=$,-#C7D#= 167` #qIr#<-1#G e$0uB%9Q #/=$9J@(En F7!D!'1R7E16+)'<?!'D@` BE2!D!'<?!#/=$m&1,-#!" 9:!IA1,G!#1H7#/1,-##>1'1Z,9Q'%*/1B#\#g*6 &1$1'/'M7#1HI+dcvwx 1$1'/#1F@#\ yz{z}~€‚„~…„†‡ˆ…‰Š‹ŒŒŽ‘’“”’• –()*+,-#@<0@D@#J1H3#'Z.JmD.J$#=H!D!9:*167C7DE` —˜™š›™œwžwŸ  ¡ ¢ £¤¥¡ ¢ ¦¡ ¢§¨ ¦© ¢ ¦ª«¬ W='%BF7!8[\,[]#!D!)F7#:16#/1# b) ­) e"#$9N.G*Y)#®$'Z[D!'V9:*M*f@ m°#'M7#®) ± B1D#=V#/1*M*f@² ³WH,PI+9:*M*f@ v µ´žwx¶ž· ¸ ¹#®1 P'FB!%#K'F!D1D#=V1PI®$#/=$ –1R7+)º$*+B vw»ž¼µžwx¶ž  ¡ ½ ¾ £¤¥¡ ¨ ¾ ¦¿¦¡ ½§¨ ¾ ¦¡ ½ ¾§¨ ¦¿¦¡ Á ¾§¨ ÂÃw»ž¼µžwx¶ž· ¸ jk· ¸ bF7E2!D!'4p!,r1@M#N# !"#$ .®C7D#= BI+*3)1D#=V!7:1!Ä F7E5BC7D#= 9Q'<?!*f@*/1!'F E1'1R7E16'<?!'D@` f!'/#'<?!9:*M*f@#:1'$ <IU)B#7U##D+))H7!M7,-#,5 [D!'VIA1)&mH#=D1   !"# $!" &'()*,-./01234-5 67879:79;=>?@>AB7CDEFGHIJ K7;LM:CN7>O;PQR>?7O P>S8B7G>:TRO;7:JCUVVVWXUVIYWZ D9[BR:7:MAO7?\>;@M9OCYY>];7?>:TRO;S79;O D^EFGHIJ_` aFGIJbD^GHIJEFGHUJc` aFGUJbd^` eGWJc` aFGXJbNfgGhiJc` aFGZJ bi^ ifjc` aFGkJcFal` M`7]@[@79; P;:ml?M? ;HP;>;@O;@[ ?^MAm a`FGIJ ImVnIYXo VmVkXXpk UVmUYZoo VmVVVV a`FGUJ VmIUYZIX VmVIYYpn pmkpoYpY VmVVVV a`FGXJ VmVXUXkZ VmVIYYnI ImoXoYUX VmVkpI a`FGZJ VmVXoUXp VmVIopkY ImonYVkU VmVkIk a`FGkJ HVmVUIpUX VmVIVInV HUmIXXoII VmVXYo iHOQR>?7: VmonkkYZ K7>9:7879:79;\>? VmVpYZnV q:TRO;7:iHOQR>?7: VmonZYIn Pm6m:7879:79;\>? VmVVZUnk PmlmM]?7r?7OO@M9 VmVVVkXI qs>@s7@9]M[?@;7?@M9 HIUmIYoVo PRSOQR>?7:?7O@: ImpUlHVk P[Lt>?u[?@;7?@M9 HIUmVVXUV NMrB@s7B@LMM: ZVYmkpoo e>99>9HWR@99[?@;7?m HIUmIVXkZ jHO;>;@O;@[ IVZImIYI 6R?A@9Hv>;OM9O;>; ImXkkXVn ?^MAGjHO;>;@O;@[J VmVVVVVV wxy wxz wx{ x| x{ xz xy w}x~ w}x| w|x~ |x| |x~ }x| |} |{ | |z |~ |y |€ | |‚ }| }} }{ } }z }~ }y ƒ„…†‡ˆ‰Š ‹Œˆ‰Š Ž†„‡ '()*,-./0‘’*,“” 67879:79;=>?@>AB7C6NfgGNjJ K7;LM:CN7>O;PQR>?7O P>S8B7G>:TRO;7:JCUVVVWUUVIYWZ D9[BR:7:MAO7?\>;@M9OCYp>];7?>:TRO;S79;O 6NfgGNjJ_` aNjGIJb6NfgGNj6Jc` aNjGUJbNfgGNj6GHIJENjGHIJc a`NjGXJ bG•HUVVoJbG•–_UVVoJc` aNjGZJcNjal` M`7]@[@79; P;:ml?M? ;HP;>;@O;@[ ?^MAm a`NjGIJ VmUknpnV VmVkIpko ZmoooYpV VmVVVV a`NjGUJ VmVoIVoU VmVIoYZY ZmYXYYXk VmVVVV a`NjGXJ HVmVVVZnZ omkUlHVk HkmVppnZp VmVVVV a`NjGZJ VmVVUknI VmVVVXIk nmUVUnUp VmVVVV iHOQR>?7: VmkVUVpI K7>9:7879:79;\>? VmVVUXII q:TRO;7:iHOQR>?7: VmZpnXYV Pm6m:7879:79;\>? VmVVUkZp PmlmM]?7r?7OO@M9 VmVVInZV qs>@s7@9]M[?@;7?@M9 HompVVpIp PRSOQR>?7:?7O@: VmVVVUIX P[Lt>?u[?@;7?@M9 HomkYoVoZ NMrB@s7B@LMM: XUnmopZV e>99>9HWR@99[?@;7?m HomYZnYXX jHO;>;@O;@[ UImIpZYY 6R?A@9Hv>;OM9O;>; ImXVpInU ?^MAGjHO;>;@O;@[J VmVVVVVV                 !"#$%&'()*+,-(.#$'/#0(1 456578579:;?5@ABCDEFGH I59JK8@L5;M9NOP;<5M N;Q6?5E;8RPM958H@STTGDGSTGUDV A7W?P858K>M5<X;9=K7M@YT;Z95<;8RPM9Q579M ABCDEFGH[B\ABEGH]^ _B` aEDHbB\ABESHbB\ABEcH]ABEFGHCDEFSHbB\ABEVH]Ed FSTTeH]Edf[STTeHbAB\gB BK5Z=W=579 N98hgh B\ABEGH ThGUUiTi ThTcicYG chiYGTTY ThTTTS B\ABESH FThTTjTUe ThTTGUUe FUhGeUGSe ThTTTT B\ABEcH ThUiGTGY ThTiGTUc YhViTjYi ThTTTT B\ABEVH ThTTTeci ThTTTcTe ShVTijjU ThTGic kFMOP;<58 ThejYSYY I5;7856578579X;< FThTTYUYi l8RPM958kFMOP;<58 TheeVjGY Nh4h856578579X;< ThTTieiT NhghKZ<5m<5MM=K7 ThTTVYVY ln;=n5=7ZKW<=95<=K7 FehjVGcGj NPQMOP;<58<5M=8 ThTTGSTi NWJo;<pW<=95<=K7 FeheTGYiU LKm?=n5?=JKK8 ScihSciU ;`77;7FDP=77W<=95<h FehejYeTV qFM9;9=M9=W YjhYYiSe 4P=7Fr;9MK7M9;9 GhiUTYee _EqFM9;9=M9=WH ThTTTTTT                  !"#"$%&'"#"()!*+& ,-. /01230 14!530& 67778967+)8: ;53040 %.=?+7.0 !"#"$%&'"#"()!*+&@%A"#"$%!+&B!/C&'"#"()!*+&D%A"#"$%!6& B!"#"()&'"#"()!*+&*7EFB!"#"$%!*+&'"#"()!*+&*%A"#"$%!:&B/C!*+& '"#"()!*+&*%A"#"$%!)&&DG$H!+&@%A"#"$%!(&ID"#"$%AJ% %.>< 1EJ. *10< ".E %A"#"$%!+& 7EK7LKK: 7E7L6(:+ KE((+):+ 7E7777 %A"#"$%!6& +EK9))K: 7E)F(9)F 6EL)LL69 7E77:) %A"#"$%!:& 7E:9F6F( 7E7:K(9: LE67++FF 7E7777 %A"#"$%!)& 7E9LL:)F 7E76FFKF +9EF969( 7E7777 %A"#"$%!(& 7EF9KL:K 7E7)776) +(EK)7)6 7E7777 H*023 7E)):669 ,= 7E77++L: $530H*023 7E)66L:7 1EE= 7E77+96L 1EJE.>?00. 7E777L+F $MM>.<. *++E7K697 1340230 :EF7J*7) 1<-NO<. *+7EL77K( /.?M-.. 9:FE6:+9 P*83<E *++E77:L) 3*Q0.0 +E:K7+7F ;=$HH..0 EF: RSTTU RSTTV STTT STTV STTU STTW RSTTU STTT STTU STTX STTY TT TV TU TW TX TZ TY T[ T\ T] VT VV VU VW VX VZ _^`abcde fghcde iah_b jk lmno lpq RSVZ RSVT RSTZ STT STZ SVT SVZ SUT RSW RSU RSV ST SV SU SW TT TV TU TW TX TZ TY T[ T\ T] VT VV VU VW VX VZ VY _^`abcde fghcde iah_b     ! "#$ %&  ' ( ) *' +& & ' ) (  ,*-"./0*1*-./21*-! .3"4/0*3"3*-.*-!./23"1*-# 1-5* *) & 65 3  &  6 *-" 6!(78$ 6" 8$" !6!(8($ 6 "$ *- 6!(7(# 6"(8#8 6"7"# 6 !!8 *-! 3 6 (!9( 6 "7"$" 3!6(!8#(7 6 ( *-# 6 #9"( 6 $97 #6!$78 6 23 6($"""9 ' 6 "8($7 :23 6(### 66' 6 8!7 656) +  6 #(7# :; ; )&  376$$!"   6 "9(9 &< =&  376! #99( + ; !$67!(7 > 3 & 6 376!98!8 ?3  & !$6#!7($ 30  "68 8"8$  ?3  & 6 ABDEFGHIJKLMNJGHOJKB 02    "" "#$ %&  ' ( ) 02,*-02".P:*>Q$1*-02./R2 1*-02!.25-023"1*-02$.S102-5* *) & 65 3  &  6 *-02" "6"#$8! 6""#(($ 8689#$( 6 *-02 3"6 989 6$89! 36 # #! 6"$7( *-02! 3 6 $9!#8 6 "!$ ( 3!6( 7! 6" 7 *-02$ 6$(53 ( "6$"53 ( "67$(8(( 6 9(" 23 67$$88 ' 6 7 :23 67!"!8 66' 6 ""878 656) +  6 ( 8 :; ; )&  376("97   6 "#8 &< =&  376""(($ + ; "69!9( > 3 & 6 376 ((7 30  "6#7!##8 TUVW TUWX UWW UWX UVW UVX UYW TUVW TUWX UWW UWX UVW UVX UYW UYX WV WY WZ W[ WX W\ W] W^ W_ VW VV VY VZ V[ VX V\ a`bcdefg hijefg kcjad    ! "# "$&'()'*+ ,-./0123 4 $56#,- '7$89:'( 7 8';!+ 0'#>>?==>@A?B C"D+:# #6*7 (E'$)6"7,FG'H$ ('#<:7$; "$7 I6"E (J "D 'D5) E #'H$ (@@)$ ('$)6"7 -./0123KIL120@3M-./0113N0@OIL120@33M-./0112MPQ3NIL120=3 NIL120G3M0RO=>@S3M0RTK=>@S3NUVQ0@3KIL120B3WN12LPI I6 H)D) "$ 8$#XP(6( $O8$'$)7$)D 1(6*X IL120@3 >XFSB>YA >X>FBF=Y @>XBG>=Y >X>>>> IL120=3 >X==FG@S >X>GSAAA FX>=F=AG >X>>>> IL120G3 O>X>==AFG >X>>Y>BG O=XBYA>G> >X>@AB IL120B3 >XYA@>@S >X>BBBAF =@XGY=GA >X>>>> QO79:'( # >XYYY@S> 4 '"# ! "# "$E'( O>XG==ZAA V#XYYY@=S 8XX# ! "# "$E'( >XGBG@@B 8XPX6H( J( 77)6" >X>@>@GA V[')[ )"H6D()$ ()6" OFX=ZB=AB 8:;79:'( #( 7)# >X>>F>F> 8D5\'(]D()$ ()6" OFX@BZ@Z= -6J+)[ +)566# =>@XYAB> '^""'"O?:)""D()$ (X OFX=G>SGF :(*)"O_'$76"7$'$ @XFSYGSY C"E ($ #VQQ66$7 XYA a`bc a`bd a`be abb abe abd abc e`ab b`af b`ag b`ah b`ad bab bad bb be bd bc bh bi bg bj bf bk eb ee ed ec eh ei lmnopqrs tuvqrs wovmp xy a`bg a`bh a`bd abb abd abh abg e`ab b`af b`ag b`ah b`ad bab bad bb be bd bc bh bi bg bj bf bk eb ee ed ec eh ei lmnopqrs tuvqrs wovmp     !" # $%  & '( ) *& +% % & ) ,  -*.!/0!1*.!/2/340*. 0*.(/51!6/57-!60894!-*.#:0.3* *) % ;3 1  %  ; *.! ;,#,!# ;!"! ;(<6" ;(( *. ;(<!,# ;!("6' (;!6,!6( ;# *.( 1;"!', ;#6', 1;,##6< ;#!" *.# ;<"<# ;('6# <;("6'6 ; 41 ;<<6!!6 & 1;"<<6 941 ;<<'<6! ;;& ;("!, ;3;) +  ;!<(( 9= = )%  1#;<<('(#   ;( %> ?%  1#;,"6"' + = !'!;<<" @ 1 % ; 1#;<#!!' 1A  ;<<#<! $& 944 ;<' CDFGHIJKLMNOPQRSLMTUMOVWXLT *@    !" # $%  & '( ) *@-*.*@/51!6/57-!60*.*@(/@4$ 0*.*@#/*@1!Y@4$1!0*.*@'/$41! /Z*@*@0*@.3* *) % ;3 1  %  ; *.*@ ;<<! ;"6 ";,## ; *.*@( ;(<('( ;<!"", ;'!#(( ;!!( *.*@# 1;(#"!"< ;"6"# 1';#<'#' ; *.*@' 1;!<! ;'# 1#;!<'!' ;! 41 ;('#' & ;"6" 941 ;(6<#( ;;& ;6''( ;3;) +  ;', 9= = )%  16;#6'"   ;( ?%  16;!#'<( + = (;,#! @ 1 % ; 16;!,6#6 1A  ;#"6,                 !"#$&' ()*)+,)+-/012034)5(6789:; :)--?@A01)> ?0B*4)90,CA>-),;5DEEFGDDEFHGI J+K4A,),=3>)1L0-2=+>5HM0N-)10,CA>-B)+-> (6789:;O(6789P(QERHST;QUV:9W;S6789X:7/Y/9U7:Z:[\;QUV:9I; QUV:9H;S9]^DEF_;S9]`ODEF_;QUV:9\;S6789:9^F;a9P(9^F;QERHST9^F;; Q:VbU U=)N2K2)+- ?-,Rb1=1 -^?-0-2>-2K Z1=3R UV:9W; E^RE_FDIF EREDHMIH D^R_IH_MH EREEcF UV:9I; E^RW\F_WI ERFFcI\E W^REHW\I_ EREEWH UV:9H; EREEWccM EREEFWMc DR_cF_IW EREE_I UV:9_; E^RDWDMD_ ERE_DcMF W^RFMHHHM EREEDW d^>@A01), ERHFWEDM :)0+,)*)+,)+-L01 EREFWFI\ Y,CA>-),d^>@A01), ERIc\I\_ ?R(R,)*)+,)+-L01 EREFMWMI ?RbR=N1)e1)>>2=+ EREFWcMc Yf02f)2+N=K12-)12=+ H^R\Ic_HW ?AB>@A01),1)>2, EREFE\DI ?K<g01hK12-)12=+ H^RHE_MEW 6=e42f)42<==, F_ER\WcD i0++0+^GA2++K12-)1R H^RHMW__F P^>-0-2>-2K FMRWFIW\ (A132+^j0->=+>-0- FRHD_cFE Z1=39P^>-0-2>-2K; EREEEEEE                 !"# $%&'()*' (+!,*'#-.../--.01/2 34*&'5&'167,*'+' !"#89:"!0#; !0#?0#=9:"!@#;.AB ;! !CD#= !CD!>0##=9:"!2#;.AB;! !9$E"!>0## = !9$E"#=9:"!B#=9:"!1#;!F>-.06#;!FG8-.06#=":H9 9&74 (AH& >('4 E&A 9:"!0# @AB@21B. -A.212@B 0A6-6--@ .A.IJ- 9:"!-# >0AB@1@62 .A0@20@J >00A2B@B1 .A.... 9:"!@# .A26I6@0 .A0I-B0B -A1--J11 .A.00. 9:"!2# >.A-11-0. .A.J2J0@ >-AI.261J .A..16 9:"!B# >1A-JJ01. .ABBB12- >00A@@16- .A.... 9:"!1# .A022B62 .A.0B.-I JA1-.0-J .A.... D>')* .A6.1-0J $5 .A.@@B1B K,*'D>')* .A1I-0@I (AA5 .A06.26- (AHA&7L''& .A.J1000 KMM7&4& >0A610@2B (*+')*' .AB1@262 (4%NO4& >0AB1@J0. &LM%&& 1BA..B.1 P>/*4A >0A1I@-0J Q>''4 -JA@-62J *><'&' 0A2I6J1. E&!Q>''4# .A...... RST RSU RSV SW SV SU RSX RSU SW SU SX WW WV WU WT WX WY WZ W[ W\ W] VW VV VU VT VX VY VZ _^`abcde fghcde iah_b     !"#$%& ()*),-./0.123,1 45689:;;9?9;@;@ABCDEBCD8F;@GHI;JKH;<AL9?MJAN6OP85=8Q;<R9S6?TOU;< VWYZ[Y\]^_\` ab@F;@cdeacfgEOEGhJAN66@iJj;@kl mnopq r st u v w x y zn t n mnopq r { |on v w x } zn ~ n |on o | €=;<J‚ƒ | klg@K;OA;<„H;@9…;† ()‡),-./0.ˆ‰Š‹ŒŽ0‹ 45689:;<95;@‘g’@“HE<95;”9Jj•EkAN;<?–;—H˜€€=;<;A™6JAN6OP85=8Q;<šb@F;@›=k€ œ9;€ƒ;@A?•Hž Ÿ ¡ ¢ ¤¥¦§¨¦©ª«¬­®¯°±²³°µ¶°±·°µ¸ ¹¯º±µ»¼½¾¿ 4@HÁ9€@L9<9•;JAN6klš€Â; Ã Ä |vÅ JAN66@=8Æ9ž Ã Ä ¬ÇÈ ÉÊËÇÌÈÍÎ ¬Ç¢ ρ=;<J‚žto€@•š?Ѐ@l;@g@K;f@S?Ð6@Ñ[qÒÓo’@HÔ;@@A™[ÕÒÖ | o€@ו?Кؕ;@I;€Ù;@ 456@S?Ð;lÔJAN6—56Jj;@;@A?•Hž ËʬÍÉÚ qm ۬Πà ¬ ¬ Ü ÇÊ¢­ÚÍÊËʬ­¢ÍÇÌʬ­¢Í ÌʬÍÉ~ÊËʬͭËʬ­¢ÍÇÊ¢­~ÍÌʬ­¢Í Î ¬ ʬÍÉÝ qm¬Ë à ¬ ÇÊ¢­ÝÍÎ ¬ ʬ­ÛÍ €=;<J‚ÞßÚà~àÝßákl;@I;€Ð€â€OK;6ã;?kl€K;?Кؕ† CPJ=5;JAN6€Ù;@;@A?•Hž Ã Ä ¬ÇÈ ÉÊËÊäÍÇÌÊäÍÈÍÎ äÇÈ­Û €=;<J‚€@ו?Кؕ€×?A™6kAN;<6HÐ96Ø;<† Ÿ ¡ ¡ ¤¥¦§¨¦©ª«¬­®¯°±²³åæ°ç±·°µ¸¹¯º±µ»¼½¾è 4@HÁ9€@L9<9•;JAN6klš€Â; Ã Ä |vÅ JAN66@=8Æ9é Ã Ä ¬ÇÈ ÉËÇÌÈÇÎ ¬Ç¢ ρ=;<J‚žto€@•š?Ѐ@l;@g@K;f@S?Ð6@Ñ;hê8o’@HÔ;@@A™[ÕÒÖ | o€@ו?Кؕ;@I;€Ù;@ 456@S?Ð;lÔJAN6—56Jj;@;@A?•Hž ËʬÍÉÚÊà ¬ ­Î ¬ ʬ­ÛÍÍÇÊ¢­ÚÍÊËʬ­¢ÍÇÌʬ­¢Í ÌʬÍÉ~ÊËʬͭËʬ­¢ÍÇÊ¢­~ÍÌʬ­¢Í Î ¬ ʬÍÉÝÊà ¬ ­ËʬǢÍÍ­ÝÎ ¬ ʬ­ÛÍ €=;<J‚ÞßÚà~àÝßákl;@I;€Ð€â€OK;6ã;?kl€K;?Кؕ† CPJ=5;JAN6€Ù;@;@A?•Hž Ã Ä ¬ÇÈ ÉËÊäÍÇÌÊäÍÈÇÎ äÇÈ­Û €=;<J‚€@ו?Кؕ€×?A™6kAN;<6HÐ96Ø;<† Ÿ ¡ ë ¤¥¦§¨¦©ª«¬­®¯°±²³ìµí°ç¼î»¸ ¹¯ï±µ»¼½¾è 4@HÁ9€@L9<9•;JAN6klš€Â; Ã Ä |vÅ JAN66@=8Æ9é Ã Ä ¬ÇÈ ÉËÇÌÈ Ï=;<J‚žto€@•š?Ѐ@l;@g@K;f@S?Ð6@Ñ[qÒÓo’@HÔ;@@A™;< 456@S?Ð;lÔJAN6—56Jj;@;@A?•Hž ËʬÍÉÚà ¬ ÇÊ¢­ÚÍÊËʬ­¢ÍÇÌʬ­¢ÍÍ ÌʬÍÉ~ÊËʬͭËʬ­¢ÍÇÊ¢­~ÍÌʬ­¢Í €=;<J‚ÞßÚà~àÝßákl;@I;€Ð€â€OK;6ã;?kl€K;?Кؕ† CPJ=5;JAN6€Ù;@;@A?•Hž Ã Ä ¬ÇÈ ÉËÊäÍÇÌÊäÍÈ   !" # $% &' ") +, %- . /,01223 /,012,45 6789: ;= ? @ABCD EFG" ? H$ IJ KL MN KO-P + N Q R.ST5 "U R WXYZ\] _^^` ab c^_dddae b_fgah ii cf_j^ k^e h_f^^` iii c`_bjffe k_`` jk cb_k`abe g_hhaf ii cd_ghh`e l mnocpqrspte l`_kk^k iii c`_^hj`e l`_hdjh iii c`_^b^de l`_gf`h ii c`_d^jbe l`_bkga iii c`_^hjje l`_jbaf iii c`_^jkhe l`_b`^` ii c`_f^fge mnocue _`abfa iii c`_`kgje _`bhf^ iii c`_^g`je _`jfb` iii c`_`hd^e _`hjbg c`_h^ g^e _`bbbd ii c`_fk`ae _`gabh iii c`_`` a^e vwc^e l _`jf^a iii c`_^hdbe l l _`hgd^ iii c`_^fkke l xTO w f _`gajjag _`g`fg _`gakf _`jkjj _`kkgb _`ghdd yz{|}~€‚n~ _^hfahgh _^gf^a _^hkab _^gf^d _^kddk f_dj^a ƒ„…†‡ˆY‰ŠŠ‹Œ _`^jjj _``` f` _`f`d^ _`jbfj _``` ^` _``ggf ƒ„…†‡ˆY‰ ŽŽŽŠŒ _`hdk` _`dkj` _``^ ah _`dd^h _``jkb _`haa` ‘’”‘•–—˜‘’™š›››œ››”‘ž’Ÿ ”¡” ‘¢£¤¥¦§”¨¦©ª«”¬­ª«‘®¢ ‘¥ª«¯°±£²”­ª«‘®¢ ¦³ª«²ª« µ´·¸ ¹µº¸ »¼¢’¤¥ ’°š”‘š½ª¾¦©”¾¿  Àª«ª«¿”¾³ªÁ¦§’”¡”‘™¤¥Â +97ÃÄÅ G 6ÆÇ . /È01223 È012,45 6789: ;<97 "? @ABCD EFG" ? H$ IJ KL MN K-P + N Q ÉÊB7ËÌ Í ÎÌ Å Ï "U R mÐÑcpfrp^e _^d^aa iii c`_dbbhe _`kah^ iii c`_`gg^e _^^bfd iii c`_^` aae h_gd^a iii c`_kakde f_gk^b iii c`_djkke _^jfdf iii c`_fagfe mÐÑcÒe _`kdgk iii c`_`bh^e _``^ kd iii c`_`` kbe _``hjd iii c`_`` gke _`jfdf iii c`_^abbe _`hg`d iii c`_^` aae _`fkfh iii c`_`fgje vwc^e l l l _`k^fj iii c`_f`kje _`kb^g iii c`_ggdge _`g`gk iii c`_`kb`e xTÓO w f _`hbhk _`jjfj _`kd`f _`kgg^ _`kkjj _`ghaj yz{|}~€‚n~ _^dfhd _^fjfk _^ah^d f_`a`a f_^ada fÔdhff ƒ„…†‡ˆY‰ ŽŽŽŠ _`hghd _`g^kf _`^fbf _`hhfj _`hd`j _`h`j^ ƒ„…†ˆY‰ŠŠ‹Œ _`d^df _``kfa _`gjgg _``` bf _``` f _``` hf ‘’”‘•–—˜‘’™š›››”‘ž’Ÿ ”¡” ‘¢£¤¥¦§”¨¦©ª«”¬­ª«‘®¢ ‘¥ª«¯°±£²”­ª«‘®¢ÕÖ¼¢’¤¥ ’°š ”‘š½ª¾¦©”¾¿  Àª«ª«¿”¾³ªÁ¦§’”¡”‘™¤¥Â                  ! " $ % & ' ( ) * + , -  .         / , 0 1   2 3 4 5 ' $ 6 7 8 9 : 7 $ ; < < = > < < < = > ; < < ? > < < < ? > ; < < @ > < < < @ > ; < < < A < ; < B < C < D < E = < = = = ? = @ = A = ; = B = C = D F G F G H I = > < < < = > ; < < ? > < < < ? > ; < < @ > < < < @ > ; < < A > < < < < A < ; < B < C < D < E = < = = = ? = @ = A = ; = B = C = D F I F I H I < A > < < < D > < < < = ? > < < < = B > < < < ? < > < < < < A < ; < B < C < D < E = < = = = ? = @ = A = ; = B = C = D J G J G H I L 3 M N O 3 P 1 Q  ? < < @ < < A < < ; < < B < < C < < D < < E < < = > < < < = > = < < ? < < E ? < = < ? < = = ? < = ? ? < = @ ? < = A ? < = ; ? < = B ? < = C ? < = D F G F G H I @ < < A < < ; < < B < < C < < D < < E < < = > < < < = > = < < = > ? < < ? < < E ? < = < ? < = = ? < = ? ? < = @ ? < = A ? < = ; ? < = B ? < = C ? < = D F I F I H I = > ; < < > < < < ? > < < < > < < < ? > ; < < > < < < @ > < < < > < < < @ > ; < < > < < < A > < < < > < < < ? < < E ? < = < ? < = = ? < = ? ? < = @ ? < = A ? < = ; ? < = B ? < = C ? < = D J G J G H I                                                                                                   ! # $ % & ' ( ) * * ' + , -                                                                                                                                                                                                                              ! " # $                                                                                                                                                !  "   #  $  % &  ' ( ) *  $ + , - . / 0 2 3 4 5 6 7 8 5 3  9 : ! ; < = > ? @ A B C D < = B C ; E = > ? @ A B C D E = B C D F = B C G =  H ! C I < I E J K L N O P N Q R S N T U K W X Y Z [ Z \ X W Y Y ]^ _ Y [ \ X ] W \^ X [ X` \ X Y W _ [` \ a X Y W _ [` \ a [^^ _ \ ]^ ^^ [^ _ _` [^^^ J K L N O P b c Y [` ] a W Z [ ] X X Y [^ _ Y _ [^ Y ] _ [^ Y ] , d e  ! f g E G h g E E g < < g E < g < E g F J K L N O P N Q R S N T U K i^ [` ] \ W W [ ] W _ _ i W [ ] W W [^` \ ] W [ X Z ] [^^^ _ Z [ W a _ j 9 : ! k l m n ; < o ; E o D E o D < o J K L N O P N Q R S N T U K [^ ] ] a X X [ _ Y X [^^^ ] ] _ ] Y [` ] \ W Y W _ [ a` _ W W Y Z [ ] W a Y Y \ Y [ W ]` W Y X W ] X Z [ X Y X J K L N O P p q Z [ Z X X i \^ [` W ] W^ [ Z ] \ Y [ Z` Y [^ a X X [ _` \ W Z [ ] _ ]  r ! s !   t  %  u v w 0 w u / 0 x y / ! s !   # $  z B {   | u } w 0 x x u ! s  ~ !   z f e ! y w / 0   €      H ! !   ‚  u v ƒ 0 w y 0 „ y † ‡ ˆ ‰ Š Œ  ‰ Ž   ‘ ‰ ’ “ ”  ‘ ’ † • –             ! " #  ! " $   ! " # $ ! " # ! " % &  ' ( ) " * * $ + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , 8 9 : ; < = > ? 8 @ A ; A < 9 > 8 ; A @ < > 8 8 = 9 = @ A B < @ B 8 = 9 = @ A B < @ B @ 8 A @ @ @ @ @ < = @ > @ < ? B A + , - / 0 1 C D 9 < ; 9 @ 8 = < = A A 9 < A : B 8 ; < 8 = = 8 ; < 8 = = E F G H ' I J $ % K J $ $ J  J $ J $ J + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , L @ < ; = ? ; @ < 9 B ; 8 @ < @ : > L @ < ; 8 : @ < = 9 B @ < > : A @ < 9 : > M     N O P  Q $ Q # $ Q # Q + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , @ < : ; 8 : = > B > < > A 9 : : : A < 9 ? : A > = 9 B < A = @ > 9 9 < 8 > B 8 @ @ ; < > > 8 8 @ ; : : 9 : < B ; A ? 8 = A ? 8 < ; 9 : + , - / 0 1 R S 8 @ < > B : > < ? A A 8 @ < A : = ? < 9 9 9 ? < B 8 = 8 = < > ? @ 8 = < = A 9 T U V W X Y Z Y [  \ ] Y^ Y _ Y \ a``  b c d e` Y Z Y [  \ ] Y f g W h V ! i H ' ( j k`  b c ` b l Z V U V W m  Y  Y H h I Y G n a a b c d Y o ' p ( \ ] ' ( )  q V p r ' n k a b e k d b s c t u v w x y { | x } ~ € x  ‚ ƒ ~ €  u „                             ! "  # $ %  & & ' ( ) + , - + . / 0 + 1 2 ( 4 5 6 7 4 8 5 9 4 8 : 6 ; 7 5 ; < 9 4 = 7 4 9 ; 5 < > ; 4 = 9 < 7 9 : = < > ; 4 = 9 < 7 9 : 9 7 9 < 4 < 4 : 5 > 5 9 7 6 ; ; 9 7 = 8 : ' ( ) + , - ? @ 8 7 > ; < < = 7 6 6 8 8 7 4 4 > < = 7 = 5 6 < = 7 = 5 6 A B C # D E ! F E  E  E  E  E ' ( ) + , - + . / 0 + 1 2 ( G 9 7 > 5 9 = < 7 < 6 5 ; G 9 7 5 ; 9 G 9 7 < 9 < < 7 9 6 < 9 7 4 5 5 < 7 6 ; 9 H    I J K L  M  M  M  M ' ( ) + , - + . / 0 + 1 2 ( 9 7 6 4 : : 9 = > 7 ; > ; = < 7 9 9 = 8 8 > ; 7 = 8 > 4 9 > 7 8 4 : < 9 > ; 7 4 9 = < > 9 4 ; > 8 7 4 5 5 5 < 9 5 5 < 6 7 : : 8 ' ( ) + , - N @ > 7 > 8 < ; 7 : < = > 7 > 9 : 8 7 > < 5 8 7 4 > > < = 7 = 9 > < = 7 6 6 4 O  P Q R S T U T V W T X T Y T V Z [ \ \ ]^ T U T V W T _ R a Q  b # $ c [ \ \ Z d e d^ f U Q P Q R g  T  T a D T C h d e^ Z T i # j $ V W # $ %  k Q j l # Z^  e^ [ m Z n o p q r s u v r w x y z r { | } x z { o ~              ! " #  ! " $   ! " # $ ! " # % ! " & '  ( ) " * * $ + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , 8 9 : ; : < = 8 < > ? @ A ; = : 9 B = ; : > < 9 = @ B = = A ? > @ > @ ; @ A = = A ? > @ > @ ; @ A > = = 8 > > > ; = = < > ; @ @ = + , - / 0 1 C D ? ; : < ? = 9 ; : @ > ? ; > ? A = ? ; : @ > = ? ; : @ > E F G H  I J $ & K J $ $ J  J $ J $ J % + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , L > ; 8 A @ < 9 ; @ B = @ L > ; > ? ? L 9 ; = @ A > ; ? 9 8 9 ; A ? ? = ; = 8 > M     N O P Q  R $ R # $ R # R + , - / 0 1 / 2 3 4 / 5 6 , > ; 8 B > B > : A : 9 ; ? < @ = > < 8 @ ; ? 9 = = : B < : A ; < > B : A = ; = 9 8 : < @ ; ? = 9 A A > ? A < 9 ; < < > 8 > : < > 9 B ; = A ? + , - / 0 1 S D = : ; ? : = < ; B > : = = ; A : A 8 ; ? > B 8 ; ? < < = 8 ; @ 8 @ = 8 ; 9 B =  T U V W  X Y  Z   [ Z \ ] \^ _ ` a  X Y  Z  b c V d U ! e H  ( f ] g h^ _ _ g g _ a i X U T U V j    H d I G  _ _ ] _ k k l  m ( Z  ( )  n U m o  g ]` ` ] ] k _` _ p q r s t u w x t y z { | t } ~ z | } q €                              !  " # $  % % & ' ( * + , * - . / * 0 1 ' 3 4 5 6 5 4 7 8 8 9 : 9 ; < 6 9 9 4 ; = 6 5 5 7 7 < 4 ; 7 3 = < = < = 6 4 4 ; 7 3 = < = < = 9 6 9 ; = 7 ; 9 3 8 9 9 6 < 7 : 9 6 8 = < & ' ( * + , > ? : 6 : 9 3 7 : 6 8 8 3 8 6 3 5 : 7 : 6 = 5 3 7 : 6 = 5 3 @ A B C " D E F E  E  E  E  E & ' ( * + , * - . / * 0 1 ' G 9 6 : 8 5 ; ; 6 = 3 7 8 G 9 6 = 9 5 G 7 6 < 9 4 7 6 < : = ; 6 9 : 4 8 6 3 9 8 H    I J K L  M  M  M  M & ' ( * + , * - . / * 0 1 ' 9 6 ; ; 8 7 < 8 ; ; < 6 < ; 7 9 6 9 9 9 7 9 8 5 : = : 6 < = : 3 7 5 6 3 3 5 4 ; : 6 5 8 9 ; 7 9 ; < = 5 < 6 4 = : 7 8 5 7 4 7 8 4 6 4 8 8 & ' ( * + , N ? 7 7 6 = = : G 7 : 6 7 3 9 7 4 6 = 3 4 : 6 8 3 5 8 6 3 5 9 7 : 6 = : 7 7 : 6 8 = 4 O  P Q R S  T  U  V W  X  V Y Z [  \  ] \  T  U  V W ^ _ R Q  a C " # b c Y ] d [ e ] d f T Q P Q R g    C D B c Z \ [ ] \ ]  h " i # V W " # $  j Q i k " Y ] \ Y \ Z Z [ l m n o p q s t p u v w x p y z { v x y m | }                            ! " #  $ $ % & ' ) * + ) , - . ) / 0 & 2 2 3 4 5 6 6 4 7 4 8 6 9 4 5 : ; 2 6 2 8 5 6 8 7 7 3 4 : 3 2 7 8 6 5 : 6 : 4 : 3 2 7 8 6 5 : 6 : 7 5 7 4 8 < : < 3 < 3 7 5 < ; 4 7 5 9 7 ; % & ' ) * + = > 6 5 6 < < 4 < 5 3 < 7 6 5 ; 4 7 4 8 5 2 6 8 4 8 5 2 6 8 ? @ A B ! C D  E D  D  D  D  D % & ' ) * + ) , - . ) / 0 & F 7 5 : 7 4 4 5 9 2 < 2 F 7 5 < 2 ; F 7 5 6 ; < 7 5 3 < 7 4 5 2 ; 8 4 5 7 : 2 G H I J   K L M J  N  N  N  N % & ' ) * + ) , - . ) / 0 & 7 5 9 7 4 < 8 3 : 6 5 6 6 : < 3 9 5 7 ; : 4 9 6 6 2 5 7 ; 6 2 2 : 7 5 2 9 < 2 6 7 < 5 7 < 3 4 : 9 3 6 ; ; 5 3 ; 7 4 7 4 9 8 9 : 5 ; ; < % & ' ) * + O > 4 7 5 8 : ; : 5 ; : 9 ; 5 6 2 6 6 5 6 4 ; 6 5 ; 7 2 4 8 5 2 9 9 4 < 5 3 < 2 P Q Q R  S T Q U Q V Q S G W X Y Z [ \ Q Q R  S T Q ] _ a b B ! " c G d W Y X [ [ X e a f a _ g  Q  Q B C Q A [  Y d Z Q h ! " S T ! " #  i a j !  W Y d Z X Z l m n o p q s t p u v w x p y z { v x y m | }

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_tac_dong_cua_tu_do_hoa_thuong_mai_den_kinh_te_viet_n.pdf
 • docxLA_LeThiKimChung_E.Docx
 • pdfLA_LeThiKimChung_Sum.pdf
 • pdfLA_LeThiKimChung_TT.pdf
 • docxLA_LeThiKimChung_V.Docx
Luận văn liên quan