Luận án Vai trò của các tổ chức chính trị - Xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Xây dựng nông thôn mới chủ yếu diễn ra trên địa bàn xã, gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cấp xã là nơi tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng. Nghiên cứu về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới luôn phải đặt trong bối cảnh Đảng ta đang nhận thức lại vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nói chung, cấp xã nói riêng. Do vậy, cần phải nhận diện rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng với việc phát huy vai trò của chính quyền, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Đó là cơ sở để đánh giá, phân tích thực trạng về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới

pdf174 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vai trò của các tổ chức chính trị - Xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động, cơ chế chính sách của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phải chú ý đến sự vận động, biến đổi thực tiễn trên địa bàn mỗi xã kết hợp với những nhóm nội dung, tiêu chí của Chính phủ để triển khai không máy móc, rập khuôn dẫn đến hình thức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay chịu sự chi phối và tác động của nhiều yếu tố. Song, mỗi yếu tố vừa tạo động lực, vừa đặt ra thách thức đối với hệ thống chính trị nói 144 chung, hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nói riêng. Để phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hỏi phải đổi mới tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; bám sát quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước và địa phương về xây dựng nông thôn mới; đổi mới tổ chức, hoạt động và tăng cường thực hành dân chủ nhân dân rộng rãi đưa nông dân làm chủ quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời với đó là triển khai và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức của các tổ chức Đảng, chính quyền, bản thân các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; đổi mới về tổ chức, nội dung và chương trình hoạt động trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm đem lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tổ chức sản xuất, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị.. 145 KẾT LUẬN Xây dựng nông thôn mới chủ yếu diễn ra trên địa bàn xã, gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cấp xã là nơi tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng. Nghiên cứu về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới luôn phải đặt trong bối cảnh Đảng ta đang nhận thức lại vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nói chung, cấp xã nói riêng. Do vậy, cần phải nhận diện rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng với việc phát huy vai trò của chính quyền, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Đó là cơ sở để đánh giá, phân tích thực trạng về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi người dân. Đánh giá vai trò luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung, phương thức hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã gắn liền với nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong việc thực hiện vai trò của mình, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã luôn chịu sự tác động và ảnh hưởng đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tập quán thói quen truyền thống của người dân nông thôn... Mặc dù vậy, thông qua đánh giá, phân tích thực trạng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cho thấy các tổ chức này đã thể hiện tốt vai trò của mình, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng việc làm, thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới còn có những hạn chế nhất định cần phải giải quyết, đó là: Vấn đề nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã chưa được thống nhất; nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới chưa được phân định rõ ràng, hoạt động phụ thuộc vào kế hoạch của chính 146 quyền là chủ yếu; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất của đội ngũ cán bộ công tác trong các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là không đồng đều, còn nhiều hạn chế; sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã còn chưa được sát sao, kịp thời. Đây là một trong những vấn đề chính dẫn đến vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã chưa được phát huy tốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Để phát huy được vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới cần quán triệt những quan điểm mang tính nguyên tắc, đưa ra phương hướng và những giải pháp mang tính đồng bộ tạo sự chuyển biến về nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh nội lực và ngoại lực góp phần hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân, làm thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; gắn với huy động các nguồn lực, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế; gắn với xây dựng văn hóa, bảo vệ môi trường; gắn với bảo vệ an ninh, chính trị ổn định và trật tự an toàn xã hội. Có như vậy, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhất định sẽ đạt được mục tiêu, nâng cao đời sống người dân, hướng đến phát triển xã hội nông thôn bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường cũng như an ninh trật tự và an toàn xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay. Qua quá trình nghiên cứu, kết quả của luận án phần nào đã làm rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã gắn với triển khai thực hiện 5 nhóm nội dung và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Tuy nhiên, với những hạn chế nhất định về năng lực, thời gian, cũng như một số nội dung nghiên cứu liên quan đến vai trò và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cần được bàn luận, phân tích rõ hơn. Do vậy, tác giả mong muốn nhận được sự góp ý để hoàn thiện trong tương lai. 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. ThS. Nguyễn Thị Loan Anh. 2015. “Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới”, tapchitaichinh.vn, (27/01/2015). 2. GS,TS Hoàng Chí Bảo. 2004. Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Hoàng Chí Bảo, PGS,TS Bùi Đình Bôn. 2008. Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Phạm Văn Búa. 2006. “Tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3. 5. Ban Tuyên giáo Trung ương. 2011, Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2017. Quyết định số 69/QĐ-BNN- VPĐP về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ban hành ngày 09/01/2017. 7. Bá Thuần, Thanh Châu. 2018. “Hội Nông dân phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quangtritv.vn, (27/8/2018). 8. TS. Nguyễn Thị Tuyết, ThS. Nguyễn Văn Chiến. 2016. “Phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Tuyên giáo, số 10. 9. Tống Văn Chung. 2001. Xã hội học nông thôn, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội. 10. Thành Chung. 2019. “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo phải bứt phá trên mọi phương diện”, chinhphu.vn, (04/01/2019). 11. Vũ An Chương. 2005, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 12. Chính phủ. 2010. Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ban hành ngày 12/4/2010. 148 13. Chính phủ. 2016. Quyết định số 1600QĐ/TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, ban hành ngày 16/8/2016. 14. Chính phủ. 2016. Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ban hành ngày 17/10/2016. 15. Chính phủ. 2016. Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành ngày 30/12/2016. 16. Phạm Quang Diệu. 2004. “Phát triển nông thôn - Kinh nghiệm và bài học”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới, số 5 (97). 17. PGS,TS Trương Minh Dục. 2005. “Vấn đề quản lý nông thôn trong điều kiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 3. 18. Ngô Quang Duy. 2014. Vai trò của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 19. Tạ Hữu Dực. 2007. “Thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn miền núi (nghiên cứu trường hợp ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh)”, Tạp chí Dân tộc học, số 2 (146). 20. Đảng Cộng sản Viêt Nam. 1991. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 21. Đảng Cộng sản Việt Nam .1991. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 22. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 23. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2003. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 24. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 25. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 26. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 149 27. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 29. TS. Hồ Quế Hậu. 2014. “Vai trò của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế sau 30 năm đổi mới”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 208 (10). 30. PGS,TS Trần Hậu. 2015. “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 237 (11). 31. Trần Hậu 2016. Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay, đề tài khoa học cấp Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia tài trợ. 32. GS,TS Trần Ngọc Hiên. 2011. “Mối quan hệ giữa các tổ chức chính trị - xã hội và xã hội dân sự trong quá trình hoạch định chính sách”, Tạp chí Mặt trận, số 98. 33. Huỳnh Thanh Hiếu. 2016. Phát huy vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam. 34. TS. Đặng Thị Hoa. 2016. “Vai trò của gia đình và dòng họ trong xây dựng nông thôn hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới, số 2. 35. Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Khánh Hòa. 2017. “Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Xã hội học, số 3. 36. Đàm Thị Hồng. 2017. “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 6. 37. Vũ Trọng Khải, Đỗ Thái Đồng và Phạm Bích Hợp. 2005. Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 38. Tô Xuân Dân, Lê Văn Viện, Đỗ Trọng Hùng. 2013. Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: Tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước đi mới, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 150 39. Phạm Huỳnh Minh Hùng. 2017. Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 40. Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Minh Thu và Đỗ Thanh Huyền. 2005. Khảo sát vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp và nông thôn xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Đại học Nông nghiệp I. 41. ThS. Đào Thu Huyền. 2017. “Vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình”, http: tapchimattran.vn, (30/5/2017). 42. Cù Ngọc Hưởng-dịch giả. 2006. Lý luận và thực tiễn xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, Dự án Mispa, Trung tâm Phát triển nông thôn, Hà Nội. 43. ThS. Bùi Thị Hương. 2015. “Vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Con số sự kiện, số 10. 44. Phạm Thị Lan Hương. 2015. Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn xã hội (nghiên cứu trường hợp xã liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Luận văn thạc sĩ xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 45. Lê Quốc Khởi. 2017. Các tỉnh uỷ ở đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 46. Nguyễn Thị Lan. 2012. “Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Mặt trận, số 134. 47. Trần Thị Xuân Lan. 2014. Vai trò của các tổ chức xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở các tình Tây Bắc nước ta, Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị khu vực I. 48. Nguyễn Lân. 1993. Từ điển từ và Hán-Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 49. Leo Thị Lịch. 2017. “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới”, (19/02/2017). 151 50. Nguyễn Thị Tôn Linh. 2015. Vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Chính trị học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 51. V.I.Lênin. 1979. Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 52. V.I.Lênin. 2006. Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 53. V.I.Lênin. 2006. Toàn tập, tập 38, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 54. V.I.Lênin. 2006. Toàn tập, tập 43, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 55. Nguyễn Danh Lợi. 2015. “Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 12. 56. Lã Văn Lý. 2007. “Giải pháp xây dựng nông thôn mới đến năm 2010”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 135(4). 57. C.Mác và Ph.Ănghen.1981. Tuyển tập, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội. 58. C.Mác và Ph.Ănghen.1984. Tuyển tập, tập 6, Nxb Sự thật, Hà Nội. 59. C.Mác và Ph.Ănghen.1984. Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội. 60. C.Mác và Ph.Ănghen.1993. Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội. 61. C.Mác và Ph.Ănghen.1993. Toàn tập, tập 8, Nxb.Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội. 62. C.Mác và Ph.Ănghen. 1995. Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 63. C.Mác và Ph.Ănghen.1995. Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội. 64. C.Mác và Ph.Ănghen. 2004. Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 65. Hồ Chí Minh.1985. Toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội. 66. Hồ Chí Minh.1995. Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67. Hồ Chí Minh.1995. Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 68. Hồ Chí Minh.1995. Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 69. Hồ Chí Minh.2000. Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 70. Hồ Chí Minh.2002. Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 71. Hồ Chí Minh.2011. Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 72. Bế Quỳnh Nga. 2008. “Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi (nghiên cứu trường hợp tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Tây)”, Tạp chí Xã hội học, số 152 2(102). 73. ThS. Bùi Hoàng Tùng, ThS. Ngô Thế Nghị. 2016. “Vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, http:tapchicongsan.org.vn, (07/4/2016). 74. Mai Đức Ngọc. 2006. “Sự cần thiết của việc giữ ổn định chính trị-xã hội ở nông thôn nước ta thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Triết học, số 8 (183). 75. Nguyễn Thị Hiền Oanh. 2006. Vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. 76. Hoàng Phê. 2010. Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội. 77. Vũ Văn Phúc. 2012. Xây dựng nông thôn mới những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 78. TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương. 2007. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 79. TS. Thang Văn Phúc, PGS,TS Nguyễn Minh Phương. 2012. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 80. Đặng Thị Việt Phương. 2014. “Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và chính quyền địa phương: Nghiên cứu định tính tại hai xã ở đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí Xã hội học, số 2(126). 81. PGS,TS Nguyễn Minh Phương. 2015). “Vai trò phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của chính quyền xã ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 234 (9). 82. PGS,TS Nguyễn Minh Phương. 2015. “Quan điểm phát huy vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 8. 83. Trần Hồng Quảng. 2015. Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 84. ThS. Đỗ Văn Quân. 2012. “Vấn đề giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Qua một số nghiên cứu gần đây”, Tạp chí Khoa học chính trị, số 2. 85. Nguyễn Thị Tố Quyên. 2012. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong mô 153 hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 86. Quốc hội. 2015. Luật số 75/2015/QH13 ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. 87. Quốc hội. 2013. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công bố ngày 18/12/2013. 88. Nguyễn Thái Sơn. 2015. “Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong xây dựng nông thôn mới”, (27/11/2015). 89. GS,TSKH Phan Xuân Sơn. 2001. Vai trò đoàn thể nhân dân trong việc đảm bảo dân chủ ở cơ sở (xã) hiện nay, đề tài khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 90. GS,TSKH Phan Xuân Sơn, Nguyễn Cảnh. 2008. “Xây dựng mô hình nông thôn mới ở nước ta hiện nay”, (17/7/2008). 91. PGS,TS Ngô Quang Sơn. 2018. Xây dựng mô hình điểm tổ chức cộng đồng xây dựng nông thôn mới ở 3 xã đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện nghèo (CT30A) của ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Dự án nông thôn mới, Học viện Dân tộc. 92. Trần Lê Thanh. 2011. “Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xóa đói giảm nghèo ở nông thôn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 1. 93. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng. 2015. “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và các thể chế tự quản trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 6 (91). 94. TS. Phạm Tất Thắng. 2015. “Xây dựng nông thôn mới: Một số vấn đề đặt ra, http:tapchicongsan.org.vn, (05/11/2015). 95. Dương Chí Thiện. 2011. “Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5(48). 96. Dương Chí Thiện. 2012. “Vai trò và những đóng góp chủ yếu của các tổ chức xã hội tự nguyện trong xây dựng nông thôn mới hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, số 2(118). 97. Hoàng Thị Thu. 2016. “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gio Quang, huyện Gio Linh”, truongleduan.quangtri.gov.vn, (03/11/2016). 154 98. PGS,TS Lê Thị Thủy. 2014. Triết học Mác – Lênin những vấn đề lý luận cơ bản, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội. 99. Nguyễn Thanh Thủy. 2016. Vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn, đề tài cấp cơ sở, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 100. ThS. Nguyễn Tiến Toàn. 2018. “Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9 (279). 101. Nguyễn Thị Lan và Lý Thị Quỳnh Trang. 2017. “Vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng”, www.haiphong.gov.vn. 102. Đào Thế Tuấn. 2007. “Vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Cộng sản, số 771(1). 103. Lê Thanh Tùng. 2016. “Vốn xã hội trong sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới”, Tạp chí Xã hội học, số 2(134). 104. Nguyễn Từ. 2007. “Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn nhìn từ góc độ quản lý nhà nước”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 135 (4). 105. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 2011. Sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình hoạch định chính sách, Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế, ngày 03/4/2011. 106. Tổng cục Thống kê. 2017. Niên giám thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội. 107. Nguyễn Khắc Viện.1994. Từ điển Xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội. 108. Nguyễn Thị Xuyến, Lê Thị Tuyết Anh. 2015. “Vai trò của phụ nữ tỉnh Nam Định với phát triển hệ thống chính trị ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Kinh tế và Chính sách, số 4. 109. Nguyễn Như Ý. 1999. Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. Tiếng Anh 1. Dakley, Peter et al. 1991. "Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development”, Geneva: International Labour Office. 2. Cát Chí Hoa. 2009. From a rural area to a new country (Từ nông thôn đến nông thôn mới), sách dịch, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 155 3. Sooyoung Park. 2009. “Analysis of Saenaul Undong Akorean Rural Development Programme in the 1970s”, Asia-Paciffic Development Journal, 16 (2). 4. Thomas Dufhues and Halle. 2007. Accessing rural finance: The rural financial market in Northern Vietnam. 5. World Bank.1998."Agriculture and Environment, Perspectives on Sustainable Rural Development”, Ernst Lutz. PHỤ LỤC BẢNG HỎI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU Phiếu số Mẫu phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Phiếu dành cho cán bộ và người dân) Để có cơ sở khoa học đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội1 trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tiến hành khảo sát vai trò các tổ chức chính trị - xã hội ở xã thông qua thăm dò ý kiến của ông/bà. Ông/bà đồng ý với phương án nào thì xin đánh dấu X vào ô tương ứng. Chúng tôi cam kết rằng, tất cả những thông tin ông/bà cung cấp chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của ông/bà! I. THÔNG TIN CHUNG 1. Họ và tên: (Có thể không ghi tên) 2. Giới tính: Nam Nữ 3. Tuổi Dân tộc 4. Trình độ: THCS Trung cấp Đại học, sau đại học THPT Cao đẳng II. ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Câu 1: Ông/bà đánh giá thế nào về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? - Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung công tác tuyên truyền, vận động Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Vận động người dân tham gia vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 1 Tổ chức chính trị - xã hội được nghiên cứu và khảo sát bao gồm: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội - Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”). Nội dung công tác vận động, tuyên truyền Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Vận động người dân tham gia vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội - Vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”). Nội dung công tác vận động, tuyên truyền Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Vận động người dân tham gia vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội - Vai trò của Hội Phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”). Nội dung công tác vận động, tuyên truyền Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Vận động người dân tham gia vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội - Vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”). Nội dung công tác vận động, tuyên truyền Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Vận động người dân tham gia vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội Câu 2: Ông/bà đánh giá thế nào về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? - Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn - Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn - Vai trò của Hội Nông dân trong trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn - Vai trò của Hội Phụ nữ trong trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn - Vai trò của Đoàn Thanh niên trong trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn Câu 3: Ông/bà đánh giá thế nào về vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới? - Vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn - Vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế Đánh giá vai trò và tổ chức sản xuất Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn - Vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn - Vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của Hội Phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn - Vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sản xuất Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn Câu 4: Ông/bà đánh giá thế nào về vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới? - Vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Xây dựng gia đình văn hóa mới, làng văn hóa Tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Duy trì các quỹ xã hội nhằm giúp đỡ nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Công tác bảo vệ môi trường - Vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Xây dựng gia đình văn hóa mới, làng văn hóa Tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Duy trì các quỹ xã hội nhằm giúp đỡ nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Công tác bảo vệ môi trường - Vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường Đánh giá vai trò Ít quan Quan Rất trọng trọng quan trọng Xây dựng gia đình văn hóa mới, làng văn hóa Tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Duy trì các quỹ xã hội nhằm giúp đỡ nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Công tác bảo vệ môi trường - Vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Xây dựng gia đình văn hóa mới, làng văn hóa Tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Duy trì các quỹ xã hội nhằm giúp đỡ nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Công tác bảo vệ môi trường - Vai trò xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung xây dựng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Xây dựng gia đình văn hóa mới, làng văn hóa Tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Duy trì các quỹ xã hội nhằm giúp đỡ nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Công tác bảo vệ môi trường Câu 5: Ông/bà đánh giá thế nào về vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới? - Vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm - Vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm - Vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm - Vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của Hội Phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm - Vai trò bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới? (đánh dấu X vào một trong các mức độ “ít quan trọng”, “quan trọng” hoặc “ rất quan trọng”). Nội dung bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Đánh giá vai trò Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm Xin chân thành cảm ơn ông/bà! KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 4.8% 27.8% 67.3% HCCB Column N % 5.8% 32.5% 61.7% HND Column N % 4.5% 22.8% 72.7% HPN Column N % 4.7% 41.0% 54.3% ĐTN Column N % 8.5% 49.8% 41.7% C1a Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong tuyên truyền, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 5.1% 25.2% 69.7% HCCB Column N % 2.7% 40.8% 56.5% HND Column N % 3.0% 33.2% 63.8% HPN Column N % 2.3% 35.7% 62.0% ĐTN Column N % 5.3% 46.7% 48.0% C1b Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 10.6% 31.7% 57.7% HCCB Column N % 12.5% 48.5% 39.0% HND Column N % 5.7% 46.3% 48.0% HPN Column N % 5.0% 48.3% 46.7% ĐTN Column N % 7.0% 49.8% 43.2% C1c Vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 7.5% 33.2% 59.3% HCCB Column N % 16.0% 50.2% 33.8% HND Column N % 6.2% 49.5% 44.3% HPN Column N % 8.0% 49.5% 42.5% ĐTN Column N % 12.6% 50.7% 36.7% C1d Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng văn hóa và bảo vệ môi trường Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 12.5% 53.7% 33.8% HCCB Column N % 12.4% 47.8% 39.8% HND Column N % 4.9% 46.8% 48.3% HPN Column N % 3.3% 45.7% 51.0% ĐTN Column N % 7.5% 51.0% 41.5% C1e C1g Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong thực hiện giám sát và phản biện xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 4.5% 33.5% 62.0% HCCB Column N % 6.8% 52.5% 40.7% HND Column N % 9.0% 56.3% 34.7% HPN Column N % 10.8% 58.0% 31.2% ĐTN Column N % 11.7% 60.5% 27.8% C2a Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã về việc công khai minh bạch trong huy động nguồn lực và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 11.2% 33.5% 55.3% HCCB Column N % 11.9% 53.3% 34.8% HND Column N % 3.5% 18.3% 78.2% HPN Column N % 3.7% 20.5% 75.8% ĐTN Column N % 10.2% 59.0% 30.8% C2b Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, bưu điện, chợ và cơ sở vật chất khu dân cư nông thôn. Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 11,3% 30.0% 58.7% HCCB Column N % 15.0% 60.8% 24.2% HND Column N % 16.5% 57.2% 26.3% HPN Column N % 20.0% 58.2% 21.8% ĐTN Column N % 17.8% 53.2% 29.0% C2c Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cộng đồng nông thôn Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 9.5% 33.8% 56.7% HCCB Column N % 10.5% 59.8% 29.7% HND Column N % 4.7% 43.3% 52% HPN Column N % 7.2% 50.5% 42.3% ĐTN Column N % 15.7% 59.8% 24.5% C2d Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 5.7% 26.3% 68.0% HCCB Column N % 5.8% 53.2% 41.0% HND Column N % 6.3% 46.5% 47.2% HPN Column N % 12.5% 48.0% 39.5% ĐTN Column N % 9.5% 47.8% 42.7% Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc tập huấn, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 11.0% 34.7% 54.3% HCCB Column N % 32.7% 56.5% 10.8% HND Column N % 20.5% 46.7% 32.8% HPN Column N % 19.0% 45.0% 36.0% ĐTN Column N % 15.5% 52.5% 32.0% C3a Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc hướng dẫn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hội viên và người dân Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 10.3% 33.0% 56.7% HCCB Column N % 13.9% 29.3% 56.8% HND Column N % 4.1% 23.2% 72.7% HPN Column N % 4.1% 26.7% 69.2% ĐTN Column N % 14.2% 31.0% 54.8% C3b Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc hướng dẫn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 13.2% 35.0% 51.8% HCCB Column N % 17.2% 50.5% 32.3% HND Column N % 5.7% 30.8% 63.5% HPN Column N % 6.4% 25.8% 67.8% ĐTN Column N % 17.5% 52.0% 30.5% C3c Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện nhân đạo Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 6.9% 31.3% 61.8% HCCB Column N % 21.3% 53.0% 25.7% HND Column N % 13.4% 44.8% 41.8% HPN Column N % 10.3% 37.2% 52.5% ĐTN Column N % 2.8% 38.5% 58.7% C4a Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc xây dựng gia đình văn hóa mới, cụm điểm dân cư văn hóa, làng văn hóa Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 6.0% 25.3% 68.7% HCCB Column N % 2.5% 38.3% 59.2% HND Column N % 5.8% 34.7% 59.5% HPN Column N % 6.3% 32.0% 61.7% ĐTN Column N % 2.9% 33.8% 63.3% C4b Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 6.8% 33.2% 60.0% HCCB Column N % 16.2% 55.0% 28.8% HND Column N % 19.9% 56.3% 23.8% HPN Column N % 6.6% 34.2% 59.2% ĐTN Column N % 4.9% 34.8% 60.3% C4c Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc duy trì các quỹ xã hội nhằm tương trợ, giúp đỡ và khuyến khích, khích lệ cư dân nông thôn Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 7.5% 33.5% 59.0% HCCB Column N % 18.5% 55.0% 26.5% HND Column N % 22.0% 57.5% 20.5% HPN Column N % 20.7% 50.8% 28.5% ĐTN Column N % 23.2% 56.5% 20.3% C4d Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 8.2% 27.8% 64.0% HCCB Column N % 13.5% 40.5% 46.0% HND Column N % 7.2% 20.8% 72.0% HPN Column N % 5.6% 29.2% 65.2% ĐTN Column N % 9.8% 26.5% 63.7% C4e Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc bảo vệ môi trường Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 8.0% 26.3% 65.7% HCCB Column N % 15.7% 40.5% 43.8% HND Column N % 9.0% 27.8% 63,2% HPN Column N % 9.0% 27.8% 63.2% ĐTN Column N % 13.2% 29.8% 57.0% C4f Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong công tác vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 6.3% 28.5% 65.2% HCCB Column N % 10.7% 40.5% 48.8% HND Column N % 14.9% 57.8% 27.3% HPN Column N % 12.9% 52.8% 34.3% ĐTN Column N % 14.1% 50.2% 35.7% C5a Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 2.3% 30.5% 67.2% HCCB Column N % 15.7% 40.5% 43.8% HND Column N % 19.0% 57.8% 23.2% HPN Column N % 17.3% 51.2% 31.5% ĐTN Column N % 18.3% 56.5% 25.2% C5b Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 6.0% 32.0% 62.0% HCCB Column N % 12.3% 46.2% 41.5% HND Column N % 20.7% 54.5% 24.8% HPN Column N % 22.4% 57.8% 19.8% ĐTN Column N % 18.1% 54.2% 27.7% C5c Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong việc xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, các tổ hòa giải trong thôn xóm Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng MTTQ Column N % 9.8% 31.2% 59.0% HCCB Column N % 17.3% 50.5% 32.2% HND Column N % 18.5% 58.0% 23.5% HPN Column N % 12.3% 34.5% 53.2% ĐTN Column N % 16.0% 55.7% 28.3% C5d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_vai_tro_cua_cac_to_chuc_chinh_tri_xa_hoi_cap_xa_tron.pdf
  • pdfTrichYeu_NguyenVanTang.pdf
Luận văn liên quan