Luận án Vai trò của trình tự amino acid kị nước và phân cực đối yớl cơ chế cuốn protein và sự kết tụ của peptide

Sự sắp xếp này hên quan đến kiểu mẩu HPH (hai đơn phân H dược phân cách bởi một dơn phân P) trong các trình tự S2 và Sll, dẩn tới việc các chuỗi bên kỵ nước nằm về một phía của mỗi phiến Sự sắp hàng của các đơn phân kỵ nước cũng được tìm thấy trong trường hợp trình tự S12 do trình tự này cũng chứa kiểu mẩu HPH. Trong trường hựp cấu trúc kết tụ dạng bó xoắn a thu được cho trình tự S4, các chuỗi bên kỵ nước được xắp xếp dọc theo trục của bó xoắn. Diều này liên quan đến sự sắp xếp của các chuỗi bên kỵ nước dọc theo một mặt của mỗi xoắn a. Sự sắp xếp thành hàng này liên quan đến kiểu mẩu HPPPH trong trình tự S4. Mặt khác trình tự S3 với kiểu mẫu HPPH cũng tạo thành kết tụ dạng bó xoắn Q nhưng các chuỗi bên kỵ nước không có sự định hướng tốt, làm cho cấu trúc kết tụ trở nên kém trật tự.

pdf123 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vai trò của trình tự amino acid kị nước và phân cực đối yớl cơ chế cuốn protein và sự kết tụ của peptide, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_vai_tro_cua_trinh_tu_amino_acid_ki_nuoc_va_phan_cuc.pdf
  • pdfTrangTTLA_Viet_Anh.pdf
  • pdfTrichyeuLA_Viet_Anh.pdf
  • pdfTTLA_A.pdf
  • pdfTTLA_V.pdf