Luận án xây dựng chiến lược phát triển tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020

Singapore : Hieän nay Singapore coù 7 cô sôû nghieàn xi maêng vôùi toång coâng suaát laø 8,5 trieäu taán/naêm, haàu heát caùc cô sôû saûn xuaát xi maêng cuûa Singapore ñeàu coù qui moâ nhoû, treân döôùi 1 trieäu taán/naêm. Do xi maêng trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñang dö thöøa neân Singapore coù lôïi theá ñaáu thaàu eùp giaù nhaäp khaåu, vì vaäy giaù xi maêng noäi ñòa cuûa Singapore laø raát thaáp. e) Brunei: Brunei khoâng coù cô sôû saûn xuaát xi maêng hôïp nhaát, chæ coù moät traïm nghieàn lieân doanh giöõa Brunei vaø Indonesia vôùi coâng suaát 0,55 trieäu taán/naêm. f) Myanma: Naêng löïc saûn xuaát xi maêng cuûa Myanma chæ ñaït 2 trieäu taán/naêm, vaø nhu caàu tieâu thuï hieän taïi cuõng ôû möùc thaáp, khoaûng 4 trieäu taán/ naêm. Döï kieán naêng löïc saûn xuaát cuûa quoác gia naøy seõ taêng leân khoaûng 5 trieäu taán/ naêm khi ñaàu tö theâm 02 nhaø maùy saûn xuaát hieän ñaïi vaø löôïng tieâu thuï döï baùo seõ taêng trong thôøi gian tôùi.

pdf144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án xây dựng chiến lược phát triển tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoâng tin thò tröôøng, chuû ñoäng xaây döïng chieán löôïc tieáp thò vôùi muïc tieâu vaø loä trình cuï theå nhaèm chieám lónh thò tröôøng trong nöôùc vaø ñaûm baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh oån ñònh. Caùc coâng ty thaønh vieân vaø toaøn theå VICEM caàn ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng tieáp thò thoâng qua xaây döïng moät keá hoaïch tieáp thò toång theå bao goàm: - 116 - + Quaûng caùo cho caùc coâng ty thaønh vieân vaø thöông hieäu saûn phaåm cuûa VICEM treân baùo, truyeàn hình, baûng quaûng caùo ngoaøi trôøi, … + Trieån khai thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán maõi + Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng PR vaø hoaït ñoäng truyeàn thoâng + Thöïc hieän taøi trôï caùc hoaït ñoäng töø thieän, caùc chöông trình truyeàn hình, theå thao vaø caùc hoaït ñoäng leã hoäi cuûa caùc ñòa phöông vaø quoác gia. + Taêng cöôøng coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng vaø dòch vuï haäu maõi. Caùc coâng ty xi maêng cuûa VICEM, ngoaøi caùc bieän phaùp khuyeán maïi, xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu, cuõng neân tìm moïi caùch ñeå ñöa ñöôïc saûn phaåm cuûa mình khoâng chæ vaøo caùc coâng trình troïng ñieåm cuûa nhaø nöôùc, maø coøn vaøo caùc coâng trình phuùc lôïi coâng coäng, xaây nhaø tình nghóa,.. vôùi giaù baùn saûn phaåm hôïp lyù. Ngoaøi ra, caùc coâng ty cuûa VICEM phaûi tích cöïc tham gia caùc hoäi chôï trieån laõm vaø caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc ñeå khuyeách tröông thöông hieäu saûn phaåm, taïo döïng hình aûnh tin caäy cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng vaø trong loøng ngöôøi tieâu duøng. Hình aûnh toát ñeïp cuûa moät doanh nghieäp trong caïnh tranh coøn laø söï phuïc vuï chu ñaùo khaùch haøng sau baùn haøng, höôùng daãn söû duïng saûn phaåm cuûa mình, keát hôïp höôùng daãn thò hieáu ngöôøi tieâu duøng vaø caïnh tranh laønh maïnh theo phaùp luaät, khoâng laøm nhaùi maãu maõ, haøng keùm chaát löôïng. Hai laø : Toå chöùc laïi vaø môû roäng heä thoáng phaân phoái tieâu thuï saûn phaåm. a. Löïa choïn vaø quaûn lyù nhaø phaân phoái chính Theo taùc giaû, caùc coâng ty tröïc thuoäc VICEM neân löïa choïn heä thoáng phaân phoái tieâu thuï saûn phaåm thoâng qua caùc nhaø phaân phoái chính ñeå hoï phaân phoái caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñeán caùc cöûa haøng baùn leû vaø ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. - 117 - Vieäc söû duïng keânh phaân phoái saûn phaåm thoâng qua caùc nhaø phaân phoái chính seõ giuùp cho VICEM deã daøng hôn trong vieäc quaûn lyù, kieåm soaùt thò tröôøng vaø taän duïng ñöôïc caùc öu theá cuûa caùc nhaø phaân phoái chính, nhö: - Veà voán: Ñoái töôïng tham gia kinh doanh, phaân phoái caùc saûn phaåm xi maêng (nhaø phaân phoái chính) phaûi coù moät soá löôïng voán ñuû lôùn ñeå ñaûm baûo thöïc hieän moät soá löôïng nhaát ñònh theo qui ñònh vaø coù theå cho khaùch haøng cuûa hoï traû chaäm. - Veà heä thoáng baùn leû: Caùc nhaø phaân phoái chính ñeàu coù heä thoáng baïn haøng gaén boù töø laâu (cöûa haøng baùn leû, ñieåm baùn haøng…) vaø thoâng qua heä thoáng baùn leû ñoù, hoï naém baét nhu caàu thò tröôøng raát saùt vaø coù phaûn öùng nhanh vaø kòp thôøi. - Veà phöông tieän vaän chuyeån: Hoï chuû ñoäng söû duïng hoaëc thueâ möôùn phöông tieän vaän chuyeån. - Hoï seõ laø nhaân vieân tieáp thò, quaûng caùo cho caùc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khoâng maát tieàn maø raát hieäu quaû. - V.v.. Khi löïa choïn caùc nhaø phaân phoái chính, coâng ty neân caên cöù vaøo caùc tieâu chuaån chính sau: Naêng löïc taøi chính phaûi ñuû maïnh; Khoâng ñoøi hoûi lôïi nhuaän quaù cao; Khaû naêng maëc caû vôùi nhaø saûn xuaát khoâng maïnh; Caàn minh baïch vaø saün saøng chia seû thoâng tin vôùi nhaø saûn xuaát. Caùc doanh nghieäp cuûa VICEM caàn xaây döïng chi tieát caùc tieâu chí ñaùnh giaù löïa choïn caùc nhaø phaân phoái cuûa mình. Ngoaøi ra, caùc coâng ty neân phaân chia caùc nhaø phaân phoái chính theo khu vöïc ñòa lyù. Ñieàu naøy seõ mang laïi nhöõng giaù trò lôùn trong daøi haïn, nhö:  Toái öu hoùa heä thoáng phaân phoái  Taêng cöôøng tính ñoäc quyeàn cho caùc nhaø phaân phoái  Taïo thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù vaø kieåm soaùt cuûa coâng ty ñoái vôùi caùc nhaø phaân phoái chính. - 118 - Caùc nhaø phaân phoái chính ñöôïc löïa choïn coù theå laø caùc toå chöùc chuyeân kinh doanh vaät lieäu xaây döïng, caùc coâng ty xaây döïng, caùc toå chöùc tö nhaân hoaëc caù nhaân coù ñieàu kieän kinh doanh caùc saûn phaåm xi maêng, neáu hoï ñaûm baûo tieâu thuï ñöôïc moät soá löôïng xi maêng toái thieåu nhaát ñònh. b. Toå chöùc laïi heä thoáng phaân phoái hieän taïi Ñeå xaây döïng heä thoáng phaân phoái toái öu, vieäc thieát keá moät heä thoáng môùi laø caàn thieát. Theo taùc giaû, vieäc thieát keá heä thoáng phaân phoái môùi caàn ñaûm baûo thöïc hieän nhöõng nguyeân taéc sau: - Nguyeân taéc thöù nhaát : Öu tieân söû duïng caùc keânh phaân phoái tröïc tieáp, traùnh caùc khaâu trung gian khoâng caàn thieát, khoâng taïo ra giaù trò. - Nguyeân taéc thöù hai : Löïa choïn caùc ñoái taùc phaân phoái toát vaø phaân chia khu vöïc baùn haøng cho moãi ñoái taùc. - Nguyeân taéc thöù ba : Thöôûng cho caùc ñoái taùc phaân phoái döïa vaøo naêng löïc. Caùc nhaø phaân phoái caàn ñöôïc thöôûng, neáu hoï vöôït quaù doanh soá baùn haøng vaø thöïc hieän toát caùc ñieàu kieän khaùc nhö : tuaân thuû chính saùch cuûa nhaø saûn xuaát; mang laïi hình aûnh thöông hieäu tích cöïc cho nhaø saûn xuaát, vv… - Nguyeân taéc thöù tö : thieát laäp caùc ñieàu khoaûn thöông maïi veà giaù ñeå traùnh vieäc caïnh tranh trong noäi boä moät toå chöùc. - Nguyeân taéc thöù naêm : thieát laäp moät löïc löôïng quaûn lyù baùn haøng ñuû maïnh. Nhieäm vuï chính cuûa löïc löôïng quaûn lyù baùn haøng, theo taùc giaû, laø: + Ñoái vôùi caùc nhaø phaân phoái: o Theo doõi vieäc thöïc hieän chính saùch baùn haøng o Hoã trôï taùc nghieäp cho caùc nhaø phaân phoái - 119 - o Thu thaäp thoâng tin töø caùc nhaø phaân phoái + Ñoái vôùi caùc cöûa haøng baùn leû: o Khuyeán khích caùc cöûa haøng baùn leû quaûng baù thöông hieäu o Theo doõi vieäc thöïc hieän chính saùch cuûa caùc cöûa haøng baùn leû o Hoã trôï taùc nghieäp caùc cöûa haøng baùn leû + Ñoái vôùi khaùch haøng tieâu duøng: o Xaây döïng moái quan heä toát vôùi khaùch haøng o Chaêm soùc khaùch haøng kòp thôøi o Toå chöùc caùc cuoäc gaëp gôõ ñònh kyø ñeå naém thoâng tin veà khaùch haøng vaø phaûn aùnh kòp thôøi cho coâng ty xöû lyù. Ba laø : Ñaåy maïnh thaêm doø vaø xaâm nhaäp thò tröôøng quoác teá ñeå xuaát khaåu Ngay töø baây giôø, VICEM caàn tieán haønh ñieàu tra nghieân cöùu thò tröôøng ngoaøi nöôùc theo caùc tieâu chí nhö: quy moâ thò tröôøng; döï baùo möùc ñoä cung - caàu trong töông lai; tìm hieåu giaù xi maêng so vôùi Vieät Nam; ñaùnh giaù möùc ñoä caïnh tranh vaø raøo caûn veà phaùp luaät, vaên hoùa ñeå xaùc ñònh möùc haáp daãn cuûa xuaát khaåu xi maêng Vieät Nam. Caùc yeáu toá aûnh höôûng tôùi ñoä haáp daãn xuaát khaåu cuûa moãi thò tröôøng thöôøng xuyeân thay ñoåi. Trong tình hình hieän nay, VICEM caàn töøng böôùc hình thaønh nhöõng doanh nghieäp xuaát khaåu xi maêng chuyeân nghieäp laøm chöùc naêng ñieàu tieát cung caàu trong nöôùc. Ñeå chuaån bò cho vieäc vöôn ra thò tröôøng khu vöïc vaø quoác teá trong töông lai, ngay töø baây giôø, VICEM cuõng caàn coù keá hoaïch ñaøo taïo ñoäi nguõ tieáp thò coù trình ñoä quoác teá, thoâng thaïo ngoaïi ngöõ, hieåu bieát vaên hoaù, taäp quaùn sinh hoaït, thò hieáu tieâu duøng cuûa caùc nöôùc ñònh xaâm nhaäp, ñoàng thôøi phaûi hieåu bieát phaùp luaät, thoâng leä thöông maïi quoác teá. - 120 - Theo taùc giaû, thò tröôøng Laøo, Campuchia, Hoàng Koâng, Ma Cao vaø UÙc laø nhöõng thò tröôøng xuaát khaåu töông ñoái phuø hôïp vaø haáp daãn ñoái vôùi xi maêng Vieät Nam. Vì vaäy, khi xuaát khaåu, VICEM neân öu tieân ñeán caùc thò tröôøng treân. 3.4.3.2. Caùc giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån saûn xuaát keát hôïp vôùi phaùt trieån caùc dòch vuï giaù trò gia taêng Theo giaùo trình kinh teá phaùt trieån cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân (1999, trang 30): “Noùi moät caùch khaùc söï taêng tröôûng hay söï taêng saûn löôïng phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch thöùc söû duïng caùc nguoàn ñaàu vaøo”. Vì vaäy VICEM caàn phaûi cuûng coá vaø hoaøn thieän, toaøn dieän nhaèm söû duïng hieäu quaû nguoàn löïc ñaàu vaøo ñeå phaùt trieån saûn xuaát hôïp lyù. Cuï theå, theo taùc giaû, VICEM caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: Moät laø :Toái öu hoùa saûn xuaát nhaèm naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû saûn xuaát Töø nay ñeán naêm 2020, ngaønh Xi maêng Vieät Nam phaûi thöïc hieän caân baèng cung - caàu baèng caùch moät maët duy trì saûn löôïng theo vuøng vaø theo naêm hôïp lyù, maët khaùc, phaûi ñaûm baûo ñöa caùc daây chuyeàn môùi ñi vaøo hoaït ñoäng nhö quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, khoâng ñieàu chænh hay boå sung quy hoaïch. Ñieàu naøy ñoøi hoûi trong thôøi gian 5 naêm tôùi, VICEM phaûi chuû ñoäng linh hoaït ñieàu chænh söï maát caân ñoái cung - caàu cuûa caùc vuøng baèng caùch vaän chuyeån clinker vaø xi maêng giöõa caùc vuøng. Veà daøi haïn, seõ caân ñoái cung - caàu cho töøng vuøng ñeå traùnh vieäc vuøng naøy phaûi cung caáp lieân tuïc cho vuøng khaùc. Giaûm thieåu söï cheânh leäch saûn löôïng cuûa töøng vuøng so vôùi muïc tieâu baèng vieäc xaây döïng vaø söû duïng hieäu quaû heä thoáng vaän chuyeån xi maêng vaø clinker tuyeán Baéc - Trung - Nam. Caùc coâng ty xi maêng thuoäc VICEM caàn coù cô cheá, chính saùch khuyeán khích caûi tieán kyõ thuaät vaø aùp duïng trieät ñeå tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong quaù trình saûn xuaát ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy vaø giöõa caùc nhaø maùy. - 121 - Treân thöïc teá hieän nay, hieäu quaû saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy cuûa VICEM raát khaùc nhau vaø cheânh leäch raát lôùn. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi phaûi coù söï ñaùnh giaù so saùnh giöõa caùc nhaø maùy veà chi phí, giaù baùn,… trong noäi boä VICEM ñeå ruùt kinh nghieäm nhaèm taêng hieäu quaû saûn xuaát cuûa töøng nhaø maùy noùi rieâng vaø toaøn VICEM noùi chung. Theo taùc giaû, vieäc ñaùnh giaù naøy coù theå thöïc hieän baèng coâng cuï ñaùnh giaù hieäu quaû saûn xuaát MPR (Manufacturing Performance Review) ñeå chuaån hoùa caùc nhaø maùy. Coâng cuï MPR döïa treân 10 chæ soá quan troïng sau ñaây ñeå ñaùnh giaù: 1. Heä soá söû duïng coâng suaát 2. Thôøi gian döøng maùy 3. Chi phí saûn xuaát 4. Nhieät naêng tieâu thuï 5. Ñieän naêng tieâu thuï 6. Chaát löôïng Clinker 7. Tyû leä söû duïng Clinker 8. Chaát löôïng caùc chaát phuï gia 9. Khí thaûi ra moâi tröôøng 10. Söùc khoûe ngheà nghieäp vaø an toaøn lao ñoäng Coâng cuï naøy coù theå giuùp giaùm saùt lieân tuïc hieäu quaû saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy, so saùnh ñöôïc giöõa caùc nhaø maùy tröïc thuoäc VICEM. Töø ñoù, cho pheùp caùc nhaø maùy chuû ñoäng naâng cao hieäu quaû saûn xuaát vaø chia seû thoâng tin vôùi nhau. Hai laø : Ña daïng hoùa nguoàn naêng löôïng vaø nguyeân lieäu cho ngaønh xi maêng Hieän nay, vieäc cung caáp ñieän cho caùc ngaønh saûn xuaát noùi chung vaø caùc nhaø maùy xi maêng noùi rieâng, ñang gaëp nhieàu khoù khaên. Theo döï baùo cuûa ngaønh ñieän löïc, töø nay ñeán naêm 2020, nöôùc ta vaãn tieáp tuïc thieáu ñieän. Ñieàu naøy seõ gaây khoù khaên cho söï phaùt trieån ngaønh Xi maêng Vieät Nam noùi chung vaø VICEM noùi rieâng. - 122 - Vôùi thöïc traïng cuûa nguoàn ñieän nhö vaäy, vieäc tìm kieám caùc nguoàn naêng löôïng khaùc ñeå thay theá nhaèm giaûm bôùt phuï thuoäc vaøo nguoàn ñieän laø raát caàn thieát. Theo taùc giaû, ngay töø baây giôø, caùc nhaø maùy xi maêng caàn thöïc hieän ña daïng hoùa nguoàn naêng löôïng vaø nguyeân vaät lieäu cung öùng hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngaønh. Cuï theå: Veà than ñaù Theo keát quaû ñaùnh giaù cuûa Boä Coâng thöông Vieät Nam, nhu caàu tieâu thuï than ôû Vieät Nam döï baùo seõ taêng nhanh do nhu caàu saûn xuaát ñieän taêng nhanh. Nhu caàu veà than cho saûn xuaát xi maêng taêng tröôûng nhanh nhöng vaãn thaáp hôn nhu caàu cho saûn xuaát ñieän. Vì theá, ngaønh coâng nghieäp xi maêng seõ caøng ít ñöôïc caùc nhaø cung caáp than quan taâm. Theo caùc chuyeân gia ngaønh than, Vinacomin chæ coù theå khai thaùc moû saâu tôùi döôùi 100 meùt, trong khi ña soá caùc nöôùc treân theá giôùi khai thaùc saâu ñeán gaàn 200 meùt. Theo döï baùo cung – caàu than thì Vieät Nam seõ phaûi nhaäp khaåu than vaøo naêm 2015 hoaëc sôùm hôn. Ñieàu naøy coù taùc ñoäng lôùn ñeán haàu heát caùc coâng ty xi maêng hieän nay ñang ñöôïc höôûng möùc giaù than thaáp hôn giaù thò tröôøng. Thôøi gian tôùi, giaù than taïi Vieät Nam seõ theo xu höôùng giaù thò tröôøng vaø sôùm ñaït tôùi möùc 120 -140 USD/taán nhö döï baùo theo giaù xuaát khaåu Newcastle FOB (thöôùc ño khu vöïc chaâu aù Thaùi Bình Döông) vaø seõ giöõ ôû möùc ñoù trong nhöõng naêm tôùi. VICEM coù theå xem xeùt löïa choïn tieàm naêng veà nguoàn cung caáp than, theo 3 phöông aùn :  Kyù hôïp ñoàng daøi haïn vôùi VINACOMIN  Hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc khai thaùc moû nöôùc ngoaøi  Nhaäp khaåu than tröïc tieáp töø caùc nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi Treân cô sôû ñaùnh giaù theo 4 khía caïnh laø:  Soá löôïng  Ñoä tin caäy - 123 -  Giaù  Ruûi ro Moät maët VICEM tieáp tuïc taän duïng nguoàn cung caáp than cho tôùi khi Vinacomin vaãn ñaûm baûo coù theå cung caáp than cho ngaønh xi maêng vôùi giaù thaáp nhö hieän taïi. Maët khaùc, VICEM caàn coù phöông aùn döï phoøng khi coù söï thieáu huït than do nhu caàu trong nöôùc taêng cao. Phöông aùn döï phoøng naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc tìm kieám vaø cam keát daøi haïn vôùi ñoái taùc khai thaùc moû nöôùc ngoaøi. Thaïch cao Hieän nay thaïch cao cung caáp cho saûn xuaát xi maêng taïi Vieät Nam phaûi nhaäp khaåu. Ña soá nguoàn thaïch cao nhaäp töø Thaùi Lan coù tröõ löôïng doài daøo vaø caïnh tranh. Tuy nhieân, thaïch cao töø Thaùi Lan bò aùp ñaët haïn ngaïch xuaát khaåu neân coù söï ruûi ro veà ñoä tin caäy. Thöïc teá, trong quaù khöù, Thaùi Lan ñaõ moät laàn caám xuaát khaåu thaïch cao, chæ ñeå söû duïng trong nöôùc. Taùc ñoäng naøy khoâng theå xoùa boû trong töông lai vaø VICEM caàn chuaån bò cho söï laëp laïi tröôøng hôïp naøy. Nhu caàu thaïch cao cho xi maêng seõ taêng gaàn gaáp 3 laàn töø nay ñeán naêm 2020. Döï tröõ trong khu vöïc chaâu AÙ töông ñoái nhieàu, ñaëc bieät taïi Thaùi Lan, Laøo vaø Trung Quoác. Giaù thaïch cao thay ñoåi nhieàu do chi phí vaän taûi taêng gaáp ñoâi trong 2 naêm trôû laïi ñaây. Thöïc teá, chi phí vaän taûi thaïch cao nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam chieám hôn moät nöûa toång chi phí. Töông töï thöïc hieän ñoái vôùi than, VICEM neân thöïc hieän 04 phöông aùn veà nguoàn thaïch cao cung caáp cho saûn xuaát xi maêng:  Kyù hôïp ñoàng cung caáp ngaén haïn vôùi nhieàu nhaø cung caáp taïi Thaùi Lan  Kyù hôïp ñoàng daøi haïn vôùi nhaø cung caáp tieàm naêng taïi Laøo vaø Trung Quoác ñeå ña daïng thò tröôøng.  VICEM tröïc tieáp ñaàu tö vaø khai thaùc thaïch cao taïi Laøo  Coù keá hoaïch quaûn lyù ruûi ro töø haïn ngaïch xuaát khaåu cuûa Thaùi Lan, goàm: - 124 - - Laäp danh saùch caùc nhaø cung caáp thaïch cao coù khaû naêng thay theá Thaùi Lan - Keá hoaïch ñaàu tö taïi Laøo vaø Trung Quoác Töông töï than, vieäc ñaùnh giaù löïa choïn phöông aùn nhaäp khaåu thaïch cao ñöôïc thöïc hieän theo 04 khía caïnh chính:  Soá löôïng  Ñoä tin caäy  Giaù  Ruûi ro Nhieân lieäu thay theá Söû duïng nhieân lieäu thay theá coù hai lôïi ích chính ñoái vôùi VICEM. Thöù nhaát, chi phí nhieät naêng chieám khoaûng 20% toång chi phí saûn xuaát. Do ñoù coù nhieàu tieàm naêng tieát kieäm. Thöù hai, nhieân lieäu thay theá giaûm söï phuï thuoäc cuûa VICEM vaøo than vaø ruûi ro thieáu than. Hieän nay, caùc toå chöùc toaøn caàu ñaõ baét tay öùng duïng nhieân lieäu thay theá. Phaàn lôùn trong soá hoï hieän nay coù tyû leä 10% nhieät naêng ñöôïc söû duïng baèng caùc nhieân lieäu thay theá. Coù moät soá löïa choïn laøm nguoàn nhieân lieäu thay theá:  Pheá thaûi nhöïa  Pheá thaûi cao su vaø saêm loáp  Pheá thaûi ngaønh deät  Daàu thaûi  Traáu  Chaát dung moâi Moãi löïa choïn ñöôïc xeáp theo caùc khía caïnh chính:  Giaù trò nhieät löôïng  Khoái löôïng tieàm naêng taïi Vieät Nam  Chi phí toång theå - 125 -  Phaùt thaûi CO2  Thieát bò yeâu caàu 3.4.3.3. Caùc giaûi phaùp veà hoàn thiện chính saùch, các quy định của VICEM Tröôùc aùp löïc cuûa quaù trình hoäi nhaäp, moät yeâu caàu caáp baùch laø Vieät Nam caàn phaûi raø soaùt laïi taát caû quy ñònh, caùc vaên baûn phaùp luaät, trong ñoù, caùc quy ñònh veà ngaønh xi maêng cho phuø hôïp vôùi caùc cam keát vaø thoâng leä quoác teá. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân, trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2020, VICEM phaûi ñaåy nhanh tieán ñoä điều chỉnh, söûa ñoåi hoaëc ban haønh caùc quy ñònh môùi phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá và xu thế hội nhập ngày càng sâu của Việt Nam. Theo yêu cầu trên, VICEM, trước mắt, caàn laäp ra moät ban tö vaán luaät ñeå raø soaùt laïi caùc vaên baûn quy định hoaëc soaïn thaûo caùc vaên baûn quy định môùi. Nhieäm vuï cuûa ban soaïn thaûo có thể tóm tắt như sau: - Nghieân cöùu caùc quy ñònh veà xi maêng cuûa caùc nöôùc, caùc quy ñònh quoác teá veà xi maêng cuûa ASEAN, WTO,… - Raø soaùt laïi caùc vaên baûn phaùp luaät veà xi maêng ñang coøn hieäu löïc hieän nay cuûa Vieät Nam. - Ñeà xuaát caùc hieäu chænh hoaëc döï thaûo caùc vaên baûn môùi coøn thieáu cho VICEM. - Thöïc hieän coâng taùc tuyeân truyeàn vaø phoå bieán kieán thöùc phaùp luaät, chính saùch veà ngaønh xi maêng cho caùc doanh nghieäp. - Toå chöùc thöôøng xuyeân caùc lôùp taäp huaán vaø caùc quy ñònh, vaên baûn phaùp luaät môùi cho caùc doanh nghieäp xi maêng và giaûi ñaùp caùc thaéc maéc phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát xi maêng 3.4.3.4. Caùc giaûi phaùp veà huy ñoäng voán - 126 - Trong quaù trình huy ñoäng nguoàn löïc cho phaùt trieån xi maêng, chuû tröông cuûa Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam laø “phaùt huy nguoàn voán töø noäi löïc, coù taän duïng caùc nguoàn voán töø nöôùc ngoaøi ñeå phaùt trieån, nhöng voán töø trong nöôùc laø chuû yeáu”. ( Nguyeãn Ngoïc Anh, 1999, trang 50) Caùc bieän phaùp huy ñoäng voán cho VICEM goàm: Phaùt haønh traùi phieáu traû laõi theo hieäu quaû saûn xuaát - kinh doanh; thöïc hieän ña daïng hoùa caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaàu tö; tieán haønh coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp xi maêng nhaø nöôùc, quy ñònh caùc chính saùch khuyeán khích taêng möùc taùi ñaàu tö cho caùc coâng ty xi maêng. * Phaùt haønh traùi phieáu traû laõi theo hieäu quaû saûn xuaát - kinh doanh. Ñeå thu huùt nguoàn voán to lôùn ñang naèm trong tay ngöôøi daân, Nhaø nöôùc coù theå cho pheùp caùc doanh nghieäp xi maêng, ñaëc bieät laø VICEM phaùt haønh traùi phieáu vôùi hình thöùc traû laõi, goàm 02 phaàn: phaàn cô baûn coù möùc laõi suaát thaáp hôn möùc laõi suaát ngaân haøng, phaàn laõi coøn laïi phuï thuoäc vaøo hieäu quaû sản xuất - kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp xi maêng, neáu doanh nghieäp xi maêng laøm aên coù hieäu quaû thì phaàn laõi suaát naøy seõ cao, ngöôïc laïi thì phaàn laõi suaát naøy seõ thaáp hoaëc coù theå laø khoâng coù. Nhö theá, hoaït ñoäng sản xuất - kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp xi maêng seõ ñöôïc xaõ hoäi quan taâm giaùm saùt, töø ñoù buoäc caùc doanh nghieäp xi maêng phaûi toå chöùc sản xuất - kinh doanh sao cho coù hieäu quaû hôn. Maët khaùc, vôùi hình thöùc traû laõi naøy, nhöõng ngöôøi mua traùi phieáu cuûa doanh nghieäp xi maêng naøo thì hoï seõ söû duïng saûn phaåm cuûa doanh nghieäp ñoù, ñaây cuõng laø bieän phaùp giuùp caùc doanh nghieäp ngaønh xi maêng vaø VICEM coù theâm lôïi theá ñeå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp xi maêng nöôùc ngoaøi ôû thò tröôøng trong nöôùc. * Ña daïng hoùa thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaàu tö. - 127 - Theo loä trình môû cöûa thò tröôøng, vieäc cho pheùp caùc doanh nghieäp tö nhaân vaø doanh nghieäp nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö vaøo lónh vöïc xi maêng phaûi ñöôïc thöïc hieän töøng böôùc ñeå ñaûm baûo söï oån ñònh vaø khaû naêng quaûn lyù, ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc. * Nhaø nöôùc baûo laõnh cho VICEM vay cuûa nöôùc ngoaøi Tröôøng hôïp VICEM caàn huy ñoäng moät khoaûn voán lôùn ñeå ñaàu tö phaùt trieån haï taàng hoaëc mua caùc coâng ngheä hieän ñaïi, döïa treân döï aùn cuûa VICEM trình leân, Nhaø nöôùc coù theå baûo laõnh ñeå caùc doanh nghieäp thuoäc VICEM vay tieàn cuûa chính phuû caùc nöôùc, caùc toå chöùc taøi chính quoác teá hoaëc mua traû chaäm haøng hoùa cuûa caùc taäp ñoaøn xi maêng nöôùc ngoaøi. Nhöng vieäc baûo laõnh naøy chæ aùp duïng cho caùc doanh nghieäp caàn nhaän chuyeån giao caùc coâng ngheä môùi aùp duïng cho ngaønh xi maêng Vieät Nam noùi chung vaø cho VICEM noùi rieâng. * Ñaåy nhanh quaù trình coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp xi maêng VICEM caàn coå phaàn hoùa maïnh meõ caùc doanh nghieäp xi maêng thuoäc VICEM ñeå thu huùt voán ñaàu tö töø caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc. * Khuyeán khích taêng tyû leä taùi ñaàu tö cho xi maêng VICEM caàn aùp duïng nhieàu chính saùch khaùc nhau ñeå khuyeán khích caùc doanh nghieäp taêng tyû leä taùi ñaàu tö trong ngaønh xi maêng. VICEM ñeà xuaát nhöõng chính saùch coù theå thöïc hieän hoã trôï voán cho caùc coâng ty thaønh vieân, bao goàm: - Mieãn thueá thu nhaäp ñoái vôùi phaàn lôïi nhuaän ñöôïc söû duïng cho việc taùi ñaàu tö trong ngaønh xi maêng. - Mieãn thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi caùc haøng hoùa, thieát bò xi maêng mua baèng nguoàn lôïi nhuaän taùi ñaàu tö. - 128 - - Mieãn thueá thu nhaäp ñoái vôùi doanh nghieäp söû duïng lôïi nhuaän töø vieäc sản xuất - kinh doanh caùc ngaønh khaùc ñeå ñaàu tö vaøo lónh vöïc xi maêng. 3.4.3.5 Caùc giaûi phaùp veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc * Về chuû tröông vaø ñònh höôùng ñaøo taïo: Ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa VICEM trong thôøi gian tôùi, caàn coù moät soá chuû tröông vaø chính saùch sau: a. Xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng qui phaïm phaùp luaät, taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån giaùo duïc; thöïc hieän chieán löôïc toång theå veà phaân boá löïc löôïng saûn xuaát. Treân cô sôû ñoù, xaây döïng phöông aùn toång theå veà phaân boá lao ñoäng cuûa VICEM. b. Coù chính saùch öu ñaõi, thu huùt caùc nhaø khoa hoïc nöôùc ngoaøi coù uy tín vaø kinh nghieäm, caùc trí thöùc Vieät kieàu tham gia ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuûa VICEM. * Caùc giaûi phaùp veà naâng cao trình ñoä nguoàn nhaân löïc cuûa VICEM Nhu caàu nhaân löïc cho ngaønh Coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam vaø VICEM hieän nay raát cao. Nhaèm chuaån bò nguoàn nhaân löïc cho nhu caàu tröôùc maét vaø caùc giai ñoaïn tieáp theo, caùc doanh nghieäp caàn quan taâm ñeán ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Vôùi xu theá hieän nay, chaát löôïng nguoàn nhaân löïc trôû thaønh moät trong nhöõng lôïi theá caïnh tranh quan troïng nhaát cuûa doanh nghieäp. Thöïc teá cho thaáy, ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc coù theå mang laïi hieäu quaû cao so vôùi vieäc ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò kyõ thuaät vaø caùc yeáu toá khaùc cuûa quaù trình saûn xuaát - kinh doanh. Do ñoù, ñeå naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, cuï theå laø naâng cao chaát löôïng lao ñoäng cuûa caùc nhaân vieân ñang vaø seõ laøm vieäc trong doanh nghieäp, caùc doanh nghieäp cuûa VICEM caàn quan taâm moät soá vaán ñeà sau: - 129 -  Caùc doanh nghieäp döïa vaøo khaû naêng taøi chính vaø muïc tieâu cuûa mình ñeå xaùc ñònh nhu caàu, lónh vöïc caàn ñaøo taïo cho ngöôøi lao ñoäng, nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc cuûa doanh nghieäp.  Ñoái vôùi caùc vò trí chuû choát, doanh nghieäp caàn xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch ñaøo taïo daøi haïn nhö: ñaøo taïo sau ñaïi hoïc, ñaøo taïo Giaùm ñoác ñieàu haønh, Giaùm ñoác taøi chính, kyõ naêng laõnh ñaïo, caùc khoùa hoïc boài döôõng ôû nöôùc ngoaøi,… nhaèm taïo ra ñoäi nguõ quaûn lyù coù ñaày ñuû trình ñoä vaø baûn lónh, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu phaùt trieån saûn xuaát - kinh doanh cuûa doanh nghieäp, öùng phoù toát vôùi nhöõng bieán ñoäng phöùc taïp cuûa moâi tröôøng.  Ñoái vôùi caùc lao ñoäng phoå thoâng, doanh nghieäp coù theå ñaøo taïo baèng hình thöùc cöû ngöôøi lao ñoäng tham gia caùc khoùa ñaøo taïo ngaén haïn, caùc khoùa taäp huaán kyõ naêng hoaëc coù theå ñaøo taïo lao ñoäng baèng caùch keøm caëp, höôùng daãn taïi choã.  Coù chính saùch traû löông, traû thöôûng hôïp lyù ñeå thu huùt lao ñoäng gioûi vaøo laøm vieäc vaø giöõ chaân nhöõng ngöôøi lao ñoäng gioûi naøy. Thöïc teá cho thaáy, ñeå thu huùt lao ñoäng gioûi laøm vieäc cho doanh nghieäp, ngoaøi yeáu toá nhö coù moâi tröôøng laøm vieäc toát thì moät yeáu toá mang tính chaát quyeát ñònh, ñoù chính laø chính saùch löông, thöôûng hôïp lyù. Vì vaäy, caùc thaønh vieân cuûa VICEM caàn thöïc hieän traû löông töông xöùng vôùi khaû naêng laøm vieäc vaø coáng hieán cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng ñeå thu huùt nhaân taøi ôû nhöõng vò trí quan troïng, nhaát laø caùn boä quaûn lyù ñieàu haønh. Ñoàng thôøi khen thöôûng kòp thôøi cho nhöõng tröôøng hôïp hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï nhaèm khuyeán khích hoï taêng cöôøng thi ñua, mang laïi hieäu quaû cao trong saûn xuaát - kinh doanh cho doanh nghieäp.  Caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc: ñeå thu huùt ñöôïc nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao thì moâi tröôøng laøm vieäc laø yeáu toá raát quan troïng. Moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi, ngöôøi lao ñoäng seõ deã daøng phaùt huy ñöôïc naêng löïc baûn thaân vaø deã daøng hoaøn - 130 - thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao. Moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi cuõng laø ñieàu kieän toát ñeå ngöôøi lao ñoäng coù theå naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, trình ñoä tay ngheà. 3.4.3.6. Caùc giaûi phaùp veà khoa hoïc - coâng ngheä- ñieän toaùn Höôùng phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä trong ngaønh xi maêng Vieät Nam noùi chung vaø VICEM noùi rieâng laø luoân aùp duïng coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi treân theá giôùi, khuyeán khích caùc doanh nghieäp xi maêng ñaàu tö nghieân cöùu vaø phaùt trieån coâng ngheä hieän ñaïi, ñoùn ñaàu xu höôùng hoäi tuï giöõa xi maêng vaø coâng ngheä thoâng tin. Caùc bieän phaùp thöïc hieän bao goàm: Ban haønh caùc chính saùch vaø quy ñònh hoã trôï coâng ngheä cho xi maêng trong nöôùc, khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån caùc doanh nghieäp phaàn meàm xi maêng. * Ban haønh quy ñònh hoã trôï ngaønh coâng ngheä xi maêng trong nöôùc. Ban haønh nhöõng quy ñònh ñeå ñònh höôùng caùc coâng ty xi maêng khoâng mua saûn phaåm maø chæ mua coâng ngheä vaø kinh nghieäm quaûn lyù saûn xuaát cuûa ñoái taùc. Vì vaäy, VICEM caàn coù söï chuaån bò ñeå löïa choïn nhöõng ñôn vò naøo seõ ñöôïc hôïp taùc vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñoái vôùi töøng lónh vöïc ñeå ñaûm baûo hieäu quaû muïc tieâu hoïc hoûi vaø nhaän chuyeån giao coâng ngheä töø nöôùc ngoaøi. * Khuyeán khích caùc coâng ty söû duïng giaûi phaùp coâng ngheä cuûa Vieät Nam Ñeå coå vuõ cho hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc coâng ngheä trong nöôùc, VICEM caàn ñeà xuaát Chính phuû ban haønh caùc chính saùch öu ñaõi vaø khuyeán khích VICEM söû duïng coâng ngheä trong nöôùc ñeå cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng. Caùc öu ñaõi coù theå thöïc hieän nhö giaûm thueá, taêng chi phí, öu ñaõi laõi suaát vay voán ngaân haøng,… - 131 - Ñoái vôùi caùc coâng ty coù boä phaän nghieân cöùu phaùt trieån rieâng, caùc ñeà taøi nghieân cöùu cuûa hoï neáu ñöôïc ñaùnh giaù cao seõ ñöôïc Chính phuû hoã trôï kinh phí, taïo ñieàu kieän thöû nghieäm treân maïng löôùi ñeå phaùt trieån öùng duïng thöïc teá. * Chuù troïng phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin, caùc phaàn meàm vaän haønh saûn xuaát trong toaøn VICEM. Muoán phaùt trieån vaø laøm chuû coâng ngheä, vaän haønh coù hieäu quaû cao nhaát heä thoáng saûn xuaát, VICEM khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi phaùt trieån ñöôïc vaø laøm chuû coâng ngheä cuûa caùc coâng trình phaàn meàm. Maët khaùc, khaû naêng veà nhaân löïc phaàn meàm cuûa Vieät Nam raát lôùn vaø laïi khoâng phaûi ñaàu tö quaù nhieàu ñeå phaùt trieån neân höôùng ñi naøy laø raát caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa Vieät Nam. 3.4.3.7. Caùc giaûi phaùp khaùc Ngoaøi caùc nhoùm giaûi phaùp treân, theo taùc giaû, VICEM caàn thöïc hieän theâm caùc giaûi phaùp cuï theå nhö sau: Moät laø: Ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän toát chieán löôïc phaùt trieån, Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam phaûi huy ñoäng toaøn boä laõnh ñaïo töø caáp Toång coâng ty ñeán caùc coâng ty thaønh vieân cuøng caùc chuyeân gia coù trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï tham gia nhaèm hình thaønh vaø thöïc hieän toát caùc chieán löôïc phaùt trieån treân ñaây. Hai laø: VICEM caàn ñaåy nhanh vieäc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu cuûa mình, taäp trung moïi khaû naêng caïnh tranh, giaûm thieåu caïnh tranh noäi boä, phaân taùn nhöõng ruûi ro trong kinh doanh thöông maïi khi hoäi nhaäp. Tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng toå chöùc maïng löôùi tieâu thuï saûn phaåm. Ñieàu tieát saûn löôïng linh hoaït giöõa caùc khu vöïc, toái öu hoùa quan heä cung - caàu trong boái caûnh maát caân ñoái Cung- Caàu (vì vieäc bình oån giaù caû thò tröôøng, chaéc chaén Nhaø nöôùc vaãn giao cho VICEM ñaûm nhieäm). - 132 - Ba laø : Tìm cho mình nhöõng thò tröôøng xuaát khaåu môùi. Caàn tìm hieåu roõ thò tröôøng xuaát khaåu vaø xeùt ñeán naêng löïc cuûa baûn thaân ñeå ñaït hieäu quaû nhaát. Boán laø: Tieáp tuïc chöông trình ñoåi môùi doanh nghieäp ñaõ ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät, tieán haønh coå phaàn hoùa moät soá coâng ty thaønh vieân, keát hôïp huy ñoäng theâm voán töø caùc nguoàn khaùc ñeå ñaûm baûo ñuû voán cho nhu caàu thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån. Naêm laø : VICEM caàn nhanh choùng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaù trình quaûn lyù saûn xuaát - kinh doanh, caàn coù chính saùch khuyeán khích, coù theå thuùc eùp caùc ñôn vò thaønh vieân khaån tröông thöïc hieän chöông trình naøy. Saùu laø : VICEM caàn taùi caáu truùc doanh nghieäp ñeå giuùp VICEM thöïc söï trôû thaønh moät toå chöùc thoáng nhaát, cho pheùp ñoäi nguõ quaûn lyù cuûa VICEM taäp trung vaøo ngaønh saûn xuaát - kinh doanh chuû choát. 3.5. Moät soá kieán nghò Ñeå trieån khai thöïc hieän hieäu quaû caùc giaûi phaùp ñeà xuaát treân, khoâng chæ moät mình VICEM coù theå trieån khai maø caàn phaûi coù söï phoái hôïp cuûa raát nhieàu cô quan Boä, ngaønh khaùc. Vì theá, luaän aùn coù moät soá kieán nghò caùc cô quan, ñôn vò, toå chöùc phoái hôïp thöïc hieän nhö sau: 3.5.1 Kieán nghò Nhaø nöôùc vaø Chính phuû Moät laø : Quoác hoäi caàn boå sung vaø hoaøn thieän heä thoáng luaät ñeå taïo moät haønh lang phaùp lyù roõ raøng, minh baïch. Ñaëc bieät laø hoaøn thieän luaät caïnh tranh vaø kieåm soaùt ñoäc quyeàn nhaèm taïo moät “saân chôi bình ñaúng” cho caùc doanh nghieäp Hai laø : Chính phuû caàn tieán haønh maïnh meõ coâng taùc coå phaàn hoùa vôùi quy moâ lôùn hôn. Trong giai ñoaïn 2011 – 2015, caàn tieán haønh coå phaàn hoùa heát caùc nhaø maùy saûn - 133 - xuaát xi maêng cuûa VICEM, ngoaøi vieäc giaûi quyeát moät phaàn nhu caàu voán thì coøn laø bieän phaùp ñeå ñoåi môùi quan heä saûn xuaát – kinh doanh trong tình hình môùi Ba laø : Chính phuû tieáp tuïc hoã trôï Boä Xaây döïng hoaøn thieän Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh xi maêng Vieät Nam phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Xaây döïng chöông trình öu tieân ñaàu tö, ñaùp öùng yeâu caàu hoäi nhaäp AFTA vaø hoäi nhaäp theá giôùi. Ñoàng thôøi Chính phuû phaûi kieân quyeát hôn nöõa trong vieäc caáp pheùp ñaàu tö, ñaûm baûo ñaàu tö theo ñuùng quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, traùnh pheâ duyeät boå sung, “nhaûy duø” döï aùn. Loaïi boû nhöõng döï aùn ñaàu tö coâng ngheä thaáp, laïc haäu. Boán laø : Kieán nghò Chính phuû boû cô cheá quaûn lyù giaù traàn, khoáng cheá giaù saøn ñeå taêng cöôøng söùc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhaát laø giai ñoaïn coù söï thaâm nhaäp cuûa xi maêng caùc nöôùc trong khu vöïc. Töøng böôùc cho pheùp caùc coâng ty ñöôïc töï quyeát ñònh giaù baùn phuø hôïp vôùi ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng. Naêm laø :Chính phuû cuõng phaûi coù nhöõng cheá taøi yeâu caàu caùc lieân doanh nöôùc ngoaøi thöïc hieän ñuùng cam keát trong döï aùn lieân doanh (ví duï phaûi xuaát khaåu 30% saûn löôïng) ñeå giuùp cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc khoâng bò ñoäng, khoâng bò baét cheït khi caùc lieân doanh cöù “cam keát moät ñaèng, laøm moät neûo” Saùu la ø : Saûn xuaát xi maêng laø ngaønh coâng nghieäp coù suaát ñaàu tö cao, toång voán ñaàu tö lôùn, thôøi gian thu hoài voán daøi. Nhaø nöôùc caàn coù moät heä thoáng chính saùch öu ñaõi veà laõi suaát voán vay ñaàu tö xi maêng; veà vieäc Ngaân haøng baùn ngoaïi teä theo nhu caàu thanh toaùn baèng ngoaïi teä ñoái vôùi caùc nhaø maùy saûn xuaát xi maêng. Baûy laø : Nhaø nöôùc caàn phaûi quan taâm thoûa ñaùng ñeán coâng taùc xuùc tieán thöông maïi, coù chính saùch hoã trôï xuaát khaåu maïnh, trong ñoù caàn öu tieân giaûm thueá xuaát khaåu vaø - 134 - coù caùc öu ñaõi khaùc cho caùc doanh nghieäp ñeå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Taùm laø : Chính phuû öu tieân ñaûm baûo nguoàn naêng löôïng ñieän vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi (veà cô cheá hoã trôï, thueá suaát…) ñeå caùc doanh nghieäp saûn xuaát xi maêng coù theå nhaäp khaåu than trong thôøi gian tôùi. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp söû duïng ña daïng nguoàn naêng löôïng Chín laø : Chính phuû neân coù chính saùch hoã trôï ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho caùc doanh nghieäp xi maêng, ñaëc bieät laø ñaøo taïo ngheà. Hoã trôï voán vaø coù chính saùch khuyeán khích caùc doanh nghieäp xi maêng ñoåi môùi coâng ngheä, aùp duïng tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä thoâng tin 3.5.2 Kieán nghò caùc Boä vaø Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam * Vôùi Boä Xaây döïng. - Caên cöù vaøo ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Xi maêng Vieät Nam, ñeà ra caùc chöông trình muïc tieâu ñeå taäp trung nguoàn löïc thöïc hieän trong töøng giai ñoaïn. Caùc chöông trình seõ ñoùng vai troø chuû ñaïo, giuùp ngaønh xi maêng Vieät Nam vaø VICEM hoaøn thaønh muïc tieâu phaùt trieån toång theå cuûa mình. - Giao nhieäm vuï cho Ban soaïn thaûo quy hoaïch phaùt trieån ngaønh Xi maêng Vieät Nam vaø Vuï Vaät lieäu Xaây döïng - Boä Xaây döïng phoå bieán noäi dung ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh cho caùc doanh nghieäp, thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin vaø soá lieäu hoaït ñoäng cuûa ngaønh, coâng boá treân website cuûa Boä. - Vuï Vaät lieäu Xaây döïng - Boä Xaây döïng vaø Ban soaïn thaûo quy hoaïch phaùt trieån ngaønh Xi maêng Vieät Nam, Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam coù nhieäm vuï giaùm saùt - 135 - quaù trình thöïc hieän ñaàu tö theo ñuùng quy hoaïch phaùt trieån ngaønh xi maêng Vieät Nam ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät. * Vôùi caùc cô quan, Boä khaùc. - Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng laäp chöông trình ñaøo taïo, taùi ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, ñaëc bieät laø nhaân löïc kyõ thuaät ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh xi maêng Vieät Nam trong töông lai. - Boä Khoa hoïc Coâng ngheä laäp phöông aùn toå chöùc nghieân cöùu khoa hoïc theo höôùng keá thöøa caùc kyõ thuaät coâng ngheä tieân tieán treân theá giôùi. Chuù troïng vieäc öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo moâi tröôøng thöïc teá. - Boä Taøi chính (cuïc quaûn lyù giaù) phoái hôïp vôùi Boä Xaây döïng xaây döïng phöông aùn cô caáu laïi giaù ñieän, than vaø giaù baùn linh hoaït cho ngaønh xi maêng Vieät Nam. Xaây döïng caùc chính saùch khuyeán khích doanh nghieäp xi maêng trong nöôùc phaùt trieån. Ñaëc bieät khuyeán khích vaø coù loä trình coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp xi maêng Nhaø nöôùc ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp xi maêng. * Vôùi Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam caàn phaûi laø trung taâm cung caáp thoâng tin chính xaùc cho caùc doanh nghieäp xi maêng vaø laøm toát hôn vai troø tö vaán, ñònh höôùng cho caùc doanh nghieäp lieân keát, phoái hôïp nhaèm vöøa taïo moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh vöøa taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp hoïc taäp laãn nhau, phaùt huy theá maïnh ñeå cuøng taïo neân söùc maïnh cuûa ngaønh Xi maêng Vieät Nam. Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy, Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam caàn tích cöïc thu thaäp thoâng tin, nghieân cöùu thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, toå chöùc nhieàu cuoäc hoäi thaûo trao ñoåi vaø phoå bieán kinh nghieäm cho caùc coâng ty xi maêng thaønh vieân. - 136 - Toùm taét chöông 3 Trong chöông 3, luaän aùn ñaõ trình baøy caùc vaán ñeà chính sau : - Xaùc ñònh quan ñieåm chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam veà: Chuû tröông phaùt trieån; Vò trí cuûa VICEM; Phöông thöùc ñaàu tö ; Coâng ngheä; Quy moâ coâng suaát; Boá trí quy hoaïch; Huy ñoäng voán; Cô cheá phoái hôïp lieân ngaønh - Xaùc ñònh söù meänh, muïc tieâu ñònh tính, muïc tieâu ñònh löôïng cuûa Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2020 - Xaây döïng Ma traän SWOT ñeå xaùc ñònh caùc chieán löôïc coù theå löïa choïn. Tieáp theo laø söû duïng Ma traän ñònh löôïng QSPM ñeå löïa choïn phöông aùn chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2020. - Trong chöông 3, taùc giaû ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm thöïc hieän chieán löôïc ñeà ra nhö: Caùc giaûi phaùp taäp trung phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc vaø xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi; Caùc giaûi phaùp phaùt trieån saûn xuaát keát hôïp vôùi phaùt trieån caùc dòch vuï giaù trò gia taêng; Caùc giaûi phaùp veà cô cheá chính saùch; Caùc giaûi phaùp veà huy ñoäng voán; Caùc giaûi phaùp veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc; Caùc giaûi phaùp veà phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä – ñieän toaùn. - Trong chöông naøy, taùc giaû cuõng ñaõ ñöa ra moät soá kieán nghò vôùi Nhaø nöôùc vaø Chính phuû, vôùi caùc Boä, vôùi Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam nhaèm giuùp cho vieäc trieån khai thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ñaït ñöôïc keát quaû toát vaø coù giaù trò thöïc tieãn cao. Giuùp cho Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån maïnh, beàn vöõng, hoaøn thaønh toát söù meänh, nhieäm vuï maø Nhaø nuôùc vaø Chính phuû giao. - 137 - PHAÀN KEÁT LUAÄN Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2020 laø nhaèm ñaûm baûo thoûa maõn nhu caàu xi maêng cho coâng cuoäc coâng nghieäp - 138 - hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø ñeå VICEM coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. - Veà quan ñieåm phaùt trieån: Phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam thaønh moät Toång coâng ty coâng nghieäp vaät lieäu xaây döïng haøng ñaàu, coù vò trí quan troïng ñaëc bieät trong vieäc goùp phaàn xaây döïng cô sôû haï taàng xaõ hoäi. Noù seõ coù ñoùng goùp lôùn cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, coù khaû naêng giaûi quyeát nhieàu vieäc laøm cho xaõ hoäi, goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng, coù khaû naêng thu huùt lôùn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng xi maêng quoác teá ñeå xuaát khaåu, thu ngoaïi teä cho quoác gia. Nhö vaäy, VICEM trong töông lai phaûi laø Toång coâng ty quan troïng daãn daét ngaønh xi maêng Vieät Nam trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn vaø quan troïng cuûa quoác gia. - Quan ñieåm veà ñaàu tö : Ñaàu tö caùc nhaø maùy xi maêng phaûi ñaûm baûo hieäu quaû kinh teá - xaõ hoäi, saûn phaåm coù söùc caïnh tranh cao, söû duïng hôïp lyù nguoàn taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi, di tích lòch söû vaên hoùa vaø an ninh quoác phoøng - Veà muïc tieâu phaùt trieån : Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam tieáp tuïc ñaàu tö phaùt trieån ñeå duy trì vò theá chi phoái, daãn daét ngaønh xi maêng, ñöa ngaønh xi maêng Vieät Nam trôû thaønh ngaønh kinh teá lôùn trong neàn kinh teá quoác daân vaø nhanh choùng chieám lónh thò tröôøng xi maêng Ñoâng Nam AÙ. VICEM seõ tieáp tuïc laáy saûn xuaát - kinh doanh xi maêng laø ngaønh saûn xuaát - kinh doanh coát loõi vaø chæ trieån khai ña daïng hoùa caùc ngaønh ngheà lieân quan ñeán xi maêng phuø hôïp vôùi tieàm löïc cuûa VICEM vaø chuû tröông cuûa Chính phuû. VICEM noã löïc thoûa maõn khaùch haøng toái ña vaø xaây döïng thöông hieäu VICEM trôû thaønh thöông hieäu ñöôïc löïa choïn, thöông hieäu ñöôïc tin caäy trong khu vöïc ASEAN vaø Chaâu AÙ baèng caùch chæ cung caáp caùc saûn phaåm vaø dòch vuï chaát löôïng vöôït troäi. - 139 - - Muïc tieâu cuï theå : Naâng cao saûn löôïng saûn xuaát vaø duy trì vò trí soá 1 taïi thò tröôøng Vieät Nam; Thöïc hieän toát vai troø caân ñoái cung - caàu vaø bình oån thò tröôøng xi maêng Vieät Nam; Toái öu hoùa saûn xuaát thoâng qua vieäc tieâu chuaån hoaù caùc chæ tieâu vaän haønh saûn xuaát; Thöïc hieän chieán löôïc veà nguoàn nguyeân lieäu vaø nhieân lieäu chính nhaèm ñaûm baûo oån ñònh caùc yeáu toá ñaàu vaøo trong töông lai; Saép xeáp toái öu hoaù heä thoáng phaân phoái; Ñaåy maïnh xuùc tieán thöông maïi vaø tieáp thò quoác teá ñeå taän duïng caùc cô hoäi xuaát khaåu; Thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo caàn thieát, ñaøo taïo naâng cao trình ñoä caùn boä coâng nhaân vieân vôùi muïc tieâu ngang taàm quoác teá; Ñaûm baûo ñuû voán ñaàu tö ñeå trieån khai caùc phöông aùn chieán löôïc ñeà ra. Vieäc nghieân cöùu ñeà taøi “Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2020” ñaõ giuùp mang laïi moät soá keát quaû nhaát ñònh cho Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam nhö sau: Muoán phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai, Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam caàn phaûi coù moät ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån hôïp lyù treân cô sôû phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, moâi tröôøng kinh teá ñaát nöôùc vaø xu theá toaøn caàu hoùa. Chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam phaûi höôùng troïng taâm vaøo vieäc thöïc hieän chieán löôïc coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc treân, luaän aùn ñaõ giaûi quyeát moät soá vaán ñeà veà lyù luaän vaø thöïc tieãn sau: - Heä thoáng hoùa cô sôû lyù thuyeát, caùc baèng chöùng nghieân cöùu vaø thöïc hieän veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát - kinh doanh xi maêng treân theá giôùi vaø ôû Vieät Nam. - Ñuùc keát caùc baøi hoïc kinh nghieäm veà chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát - kinh doanh xi maêng taïi caùc nöôùc ASEAN vaø Vieät Nam. - 140 - - Quaùn trieät vaø vaän duïng chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà phaùt trieån taêng toác ngaønh Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam vaø cuûa VICEM trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. - Döï baùo moâi tröôøng saûn xuaát - kinh doanh vaø caân ñoái cung - caàu ñeå tìm ra nhöõng cô hoäi vaø chæ baùo nhöõng thaùch thöùc cuûa Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam. Ñaùnh giaù thöïc traïng, phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Toång coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc phaùt trieån ñeán naêm 2020, döïa treân vieäc xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø quan ñieåm xaây döïng giaûi phaùp. - Ñeà xuaát caùc kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc, vôùi Boä Xaây döïng, caùc Boä lieân quan. Kieán nghò vôùi Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam ñeå caùc giaûi phaùp coù ñieàu kieän thöïc hieän moät caùch khaû thi vaø hieäu quaû. Keát quaû sau cuøng coù giaù trò thöïc tieãn cao nhaát cuûa ñeà taøi laø thoâng qua vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Toång Coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam, goùp phaàn phaùt trieån beàn vöõng Toång Coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam theo höôùng coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Chieán löôïc phaùt trieån Toång Coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam seõ goùp phaàn ñöa Toång Coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam ngaøy caøng lôùn maïnh, taïo ñieàu kieän cho Toång Coâng ty Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam hoaøn thaønh ñöôïc söù meänh cuûa mình, giuùp phaùt trieån nhanh cô sôû haï taàng phuïc vuï nhu caàu kinh teá - xaõ hoäi, thu huùt nguoàn voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ngaøy caøng cao vaø coù hieäu quaû. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - 141 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT 1. Alfred D. Chandler, W.Chan Kim, 2008. Chiến lược kinh doanh hiệu quả, Haø noäi : NXB tri thức. 2. Buøi Vaên Ñoâng,1998. Strategy and business Policy. Haø noäi : NXB Thoáng keâ. 3. Cynthia A. Mongomery, 2007. Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh. Haø Noäi: NXB thoáng keâ 4. Ñaøo Duy Huaân, 2007. Quaûn trò chieán löôïc toaøn caàu hoùa kinh teá . Haø Noäi: NXB Thoáng keâ 6. Đoàn Thị Hồng Vân, 2011. Quản trị chiến lược. Tp. Hoà Chí Minh: NXB Toång hôïp Thaønh phoá Hoà Chí Minh 7. Baùo caùo “Global Cement Report 9th Edition” ñaêng treân Taïp chí xi maêng theá giôùi – thaùng 12 naêm 2011). 8. 25. Hieäp hoäi Xi maêng Nhaät Baûn, 2010, Japanese Cement Association – Döï baùo nhö caàu xi maêng Chaâu AÙ ñeán naêm 1020. 9 Hoäi Vaät lieäu Xaây döïng Vieät Nam, 2009. Coâng nghieäp Vaät lieäu Xaây döïng Vieät Nam nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån, Haø Noäi, Coâng ty in TTXVN) 10. Michael E. Porter, 1993. Moâ hình 5 aùp löïc caïnh tranh. Haø noäi: NXB Khoa hoïc kyõ thuaät 11. Nghò ñònh soá 08/CP, ngaøy 08/02/1996 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ chuaån ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Toång coâng ty Xi maêng Vieät Nam. 12. Nguyeãn Ñaêng Khoâi vaø Ñoàng Thò Thanh Phöông, 2007. “Quaûn trò chieán löôïc” Haø noäi : NXB Thoáng keâ - 142 - 13. Nguyeãn Maïnh Phöông, 2011. Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Coâng ty TNHH moät thaønh vieân coâng trình giao thoâng coâng chaùnh ñeán naêm 2015. Luaän aùn tieán só. Ñaïi hoïc kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh 14. Nguyeãn Ngoïc Anh, 1999. Ñeà aùn xaây döïng heä thoáng tieáp thò vaø tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 trong tình hình môùi. Haø Noäi : NXB Thoáng keâ. 15. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp - Phaïm Vaên Nam, 2006. Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh. Haø Noâi : NXB Lao ñoäng vaø Xaõ hoäi. 16. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, 1998. Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh. Haø Noäi : NXB Thoáng keâ. 17. Quyeát ñònh soá 308/CP Hoäi ñoàng Chính phuû ban haønh ngaøy 07/09/1979, veà vieäc thaønh laäp Lieân hieäp caùc Xí nghieäp Xi maêng 18. Quyeát ñònh soá 456/BXD-TCL cuûa Boä Xaây döïng ban haønh ngaøy 05/10/1993 veà vieäc ñoåi teân Lieân hieäp caùc xí nghieäp Xi maêng thaønh Toång coâng ty Xi maêng Vieät Nam 19. Quyeát ñònh soá 670/TTg, ngaøy 14/11/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thaønh laäp Toång Coâng ty Xi maêng Vieät Nam. 20. Quyeát ñònh soá 108/2005/QÑ-TTg, ban haønh ngaøy 16/05/2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû, pheâ duyeät “Quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán 2020”. 21. Quyeát ñònh soá 196/2006/QÑ-TTg, ngaøy 29/08/2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû : Chuyeån Toång coâng ty Xi maêng VN sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï - con. 22. Quyeát ñònh soá 189/2007/QÑ-TTg, ngaøy 6/12/2007 cuûa Thuû töôùng Chính phuû: ñoåi Toång Coâng ty Xi maêng VN Nam thaønh Toång Coâng ty Coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam 23. Quyeát ñònh soá 1488/QÑ-TTg, ban haønh ngaøy 29/08/2011 cuûa Thuû töôùng Chính phuû, pheâ duyeät “Quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam giai ñoaïn 2011 - 2020 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2030”. - 143 - 24. Raymond alian - Thietart, 1999. Chieán löôïc doanh nghieäp. Haø Noäi: NXB Thanh nieân 25. Richard Kunh, 2003. Hoaïch ñònh chieán löôïc theo quy trình. Haø Noäi : NXB Khoa hoïc kyõ thuaät. 26. Traàn Nguyeân Vuõ, 2011. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty TNHH saûn xuaát – Thöông Maïi – Dòch vuï Hoàng Höng. Luaän aùn Tieán só. Ñaïi hoïc kinh teá Thaønh phoá Hoá Chí Minh 27. United Nations, Exane BNP Parias Estimates, 1985. Döï baùo nhu caàu xi maêng theá giôùi ñeân naêm 2020 28. Vaên kieän Ñaïi Hoäi Ñaûng laàn thöù X 29. Vuõ Theá Phuù, 2000. Quaûn trò Marketing. Tp Hoà Chí Minh: NXB Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh 30. Vuõ Thò Ngoïc Phuøng (chuû bieân) vaø coäng söï, 1999. Giaùo trình, Kinh teá Phaùt trieån. Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân. Haø noäi : NXB Thoáng keâ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG ANH 1. Drumaux, 2000. Management. Universiteù libre de bruxells, Belgium. 2. Fred R. David,2006. Concepts of Strategic Management. MP. Company 3. Hubert M. Blalock,1992. Sosial Statistics. Mc. Graw – Hill 4. James Costantini,1996. Business Strategy. Harvard University ,USA 5. Philip Kotler and other, 1996. Principles of Marketing. Prentice hall international. Inc, sixth edition 1996 6. Smith Arrold,1989. Business Strategy and Policy. HM, Company 7. William M Pride-Ferrell,1999. Marketing Concepts and Strategy, Houghton Million. - 144 - DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU 1. “Ñònh höôùng chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty Xi maêng Haø tieân 1 töø nay ñeán 2010” 2. “Ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh Coâng nghieäp Xi maêng Vieät Nam trong boái caûnh hoäi nhaäp” Taïp chí Phaùt trieån kinh teá , Ñaïi hoïc Kinh teá Hoà Chí Minh,Soá 151 thaùng 5/2003 3. “Road Map for Changes in Cement Price”, Economic Development The HCMC University of Economic – Ministry of Education & Training, Number 127, 3/2005 4. “ Chieán löôïc tieáp thò va ø toå chöùc heä thoáng tieâu thuï cuûa Toång Coâng ty Xi maêng Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2015”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanantiensi_maianhtai_209.pdf
Luận văn liên quan