Luận văn Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Đội ngũ CBCC nói chung và công chức cấp xã nói riêng có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách. Do đó đội ngũ công chức cấp xã cần phải được bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Bồi dưỡng công chức theo chức danh, vị trí việc làm là cách tiếp cận phù hợp để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Bồi dưỡng công chức cấp xã theo vị trí việc làm là cơ sở để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức cấp xã cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Việc đổi mới công tác bồi dưỡng công chức nhằm hướng đến mục tiêu là xây dựng đội ngũ công chức hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong xu thế hiện nay, việc bồi dưỡng công chức cấp xã gắn với từng chức danh là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Từ kết quả hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh kết hợp với việc đánh giá thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là dựa trên những nguyên nhân của hạn chế, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các giải pháp mà luận văn đề xuất thể hiện nhiều phương diện khác nhau của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Để thực hiện được các giải pháp này đòi hỏi115 các CQNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần tiến hành thực hiện một cách đồng bộ. Ngoài ra còn cần sự phối hợp và tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện luận văn, với tinh thần, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực hết mình, tác giả luôn bám sát định hướng để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, vì vậy luận văn đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, cũng như năng lực nghiên cứu hạn chế do đó luận văn không tránh khỏi những sai sót. Một số nội dung luận văn chưa thể đi sâu nghiên cứu và phân tích mà chỉ dừng lại ở việc khái quát. Tuy nhiên các nội dung nghiên cứu của tác giả luận văn có thể áp dụng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình công tác cũng như ở bậc nghiên cứu cao hơn.

pdf120 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rung trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc cho công chức; trong đó, cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, giáo dục thái độ thực hiện công việc thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức. Việc bồi dưỡng công chức cấp xã phải đồng bộ với các nội dung cải cách nhân sự khác cũng như các nội dung cải cách hành chính. Bồi dưỡng công chức cấp xã cần gắn với yêu cầu của quá trình cải cách hành chính tại cấp xã. Thứ ba: Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh Trong xu thế cải cách hành chính hiện nay thì Đảng và Nhà nước ta xác định cần đổi mới công tác bồi dưỡng công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng. Về ĐTBD, Nghị quyết 30c/NQ-CP đã xác định “Đổi mới nội dung và chương trình ĐTBD CBCC viên chức; thực hiện việc ĐTBD theo các hình thức: Hướng dẫn tập sự trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm và bồi dưỡng hàng năm”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ đã đề ra phương hướng chung của công tác ĐTBD cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đó là: “ĐTBD cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Quan tâm ĐTBD cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp 89 và các chuyên gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; coi trọng cả đức và tài, đức là gốc. Việc học tập của cán bộ phải được quy định thành chế độ và phải được thực hiện nghiêm ngặt. Mọi cán bộ phải thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt” Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011- 2020 đã nêu: “Đẩy mạnh ĐTBD CBCC với chương trình, nội dung sát hợp, chú trọng đội ngũ cán bộ xã, phường. Đổi mới và đưa vào nền nếp việc thực hiện quy chế tuyển chọn, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu. Thực hiện nguyên tắc người phụ trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc tuyển chọn, sử dụng CBCC dưới quyền” Về công tác bồi dưỡng CBCC nói chung và công chức cấp xã nói riêng cần tập trung vào các vấn đề sau: - Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, đảm bảo thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Chuẩn hóa công tác bồi dưỡng từ việc xét chọn, tổ chức lớp đến kiểm tra chất lượng sau đào tạo. - Gắn công tác bồi dưỡng với các công tác quản lý công chức khác như tuyển dụng, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc để mang lại hiệu quả đồng bộ và tối ưu. - Đảm bảo tính thiết thực trong bồi dưỡng, hướng tới phục vụ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nền hành chính, công vụ trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, hiện đại. Trang bị cho công chức cấp xã những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và công cuộc cải cách hành chính. 90 - Đa dạng hóa hình thức đào tạo, khuyến khích công chức tự học tập, rèn luyện. Tạo điều kiện tốt nhất để công chức nâng cao trình độ. Có chế độ, chính sách khen thưởng, phát triển đối với công chức có quá trình học tập và làm việc đạt thành tích cao. Thứ tư: bồi dưỡng CCCX theo chức danh phải gắn với tuyển dụng, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc để mang lại hiệu quả đồng bộ và tối ưu Bồi dưỡng công chức cấp xã là một trong những nội dung của các chức năng quản lý nhân sự. Nó là một bộ phận không tách rời của chức năng quản lý nhân sự. Do đó để công tác này phát huy hiệu quả thì các cơ quan nhà nước cần kết hợp với các chức năng quản lý nhân sự khác như tuyển dụng, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc để mang lại hiệu quả đồng bộ và tối ưu. 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện bồi dƣỡng công chức cấp xã theo chức danh 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế Hệ thống thể chế, chính sách là cơ sở, định hướng cho mọi hoạt động của các CQNN nói chung và hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh nói riêng. Văn bản quy phạm pháp luật càng hợp pháp và sát với thực tiễn thì công tác bồi dưỡng công chức cấp xã càng được diễn ra càng thuận tiện và hiệu quả. Chính vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống thể chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, rõ ràng và thống nhất từ Trung ương đến địa phương là một yêu cầu tất yếu khách quan. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi dưỡng công chức cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã. Cơ sở đề xuất giải pháp: 91 - Xuất phát từ hạn chế của hệ thống pháp luật, cơ chế về bồi dưỡng công chức hiện nay. - Xuất phát từ vai trò của hệ thống pháp luật, cơ chế đối với hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã. Việc hoàn thiện hệ thống thể chế cần tập trung vào các vấn đề sau đây: Thứ nhất: Hoàn thiện các quy định pháp luật về nội dung chương trình bồi dưỡng, yêu cầu tiêu chuẩn đối với bồi dưỡng công chức nói riêng UBND tỉnh Tiền Giang cần ban hành Quy chế về bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Quy chế cần xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã để tham gia các lớp bồi dưỡng, thời gian, nội dung của các chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Cần quy định chặt chẽ về quy trình tổ chức bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Quy chế cũng cần quy định rõ trách nhiệm của các CQNN, các cấp chính quyền địa phương trong công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Trong đó đặc biệt làm rõ trách nhiệm của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và các cơ quan sử dụng công chức trong hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Ngoài ra UBND tỉnh Tiền Giang cũng cần ban hành các văn bản cụ thể hóa các văn bản của Bộ Nội vụ, các Bộ ngành đối với tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh công chức cấp xã. Trong đó cần làm rõ vị trí, chức năng cũng như các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh công chức cấp xã. Chỉ khi pháp luật quy định tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các chức danh thì các CQNN mới có thể tiến hành tốt hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Thứ hai: hoàn thiện chế độ chính sách đối với công chức tham gia bồi dưỡng 92 UBND tỉnh cần quan tâm đến chế độ, chính sách bồi dưỡng đối với công chức cấp xã đảm bảo theo quy định của Trung ương và tình hình ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh cần chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ cho công chức cấp xã được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm tạo hành lang pháp lý để tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng; đồng thời để công chức được cử tham gia các khóa bồi dưỡng yên tâm học tập, công tác và cống hiến lâu dài cho địa phương. UBND tỉnh cần Xây dựng cơ chế đề cao và khuyến khích công chức tự học, trao quyền và trách nhiệm cho công chức trong việc lựa chọn chương trình, địa điểm và thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng để không ngừng nâng cao năng lực công tác. Tỉnh cần thường xuyên cập nhật, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng, kịp thời đối với công chức cấp xã khi được cử tham gia các khóa bồi dưỡng cũng như các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với CBCC, sinh viên tốt nghiệp ra trường có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã về công tác tại các vùng sâu, vùng xa. Thể chế, chính sách về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh cần phải từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Vì vậy UBND tỉnh cần chú trọng và hoàn thiện công tác xây dựng thể chế, chính sách về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Hệ thống thể chế cần quy định cụ thể, chi tiết tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ đối với từng chức danh công chức cấp xã. Hiện nay việc quy định các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với từng chức danh còn chung chung. Vì vậy các Bộ quản lý chuyên ngành đối với từng chức danh công chức cấp xã cần phối 93 hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để ban hành tiêu chuẩn cụ thể, chi tiết cho từng chức danh. Để thực hiện giải pháp này thì cần sự phối hợp giữa các CQNN trong việc ban hành và cụ thể hóa các quy định pháp luật về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. 3.2.2. Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án bồi dƣỡng công chức Công tác lập kế hoạch, quy hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh là cơ sở quan trọng để tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Việc lập kế hoạch, đề án nhằm định hướng cho hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã. Đồng thời lập kế hoạch, đề án là cơ sở để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, xác định các nguồn lực cần thiết để tổ chức bồi dưỡng công chức cấp xã. Có thể nói rằng việc lập kế hoạch, đề án trong vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ vai trò của kế hoạch, đề án đối với hiệu quả của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Xây dựng được kế hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã một cách khoa học là cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. - Xuất phát từ những hạn chế trong quá trình xây dựng kế hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh cần chú trọng các nội dung sau: 94 Thứ nhất: Đổi mới cách thức lập kế hoạch đề án về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh Đa phần hiện nay việc lập kế hoạch đề án, kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã đều do Sở Nội vụ xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc Sở Nội vụ dự thảo là phù hợp và cần thiết. Tuy nhiên để việc lập kế hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã đạt hiệu quả cao thì Sở Nội vụ cần đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch, đề án như hiện nay. Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bồi dưỡng công chức cấp xã thì cần chú trọng việc xác định nhu cầu bồi dưỡng của các chức danh công chức cấp xã. Sở Nội vụ phải lấy nhu cầu bồi dưỡng làm yếu tố đầu vào cho hoạt động lập kế hoạch, đề án về bồi dưỡng công chức cấp xã. Tránh tình trạng áp đặt các chỉ tiêu bồi dưỡng cho các địa phương mà không tổ chức lấy ý kiến. Cần chú trọng việc lấy ý kiến của các sở có liên quan cũng như UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cần công khai dự thảo quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã để các cơ quan, tổ chức góp ý. Trong kế hoạch cũng cần xác định rõ ràng trách nhiệm của các sở, ngành, Trường Chính trị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện Kế hoạch, đề án về bồi dưỡng công chức cấp xã. UBND tỉnh căn cứ thực tế số lượng, chất lượng công chức cấp xã hiện có, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của đề án bồi dưỡng công chức cấp xã, đối chiếu với tiêu chuẩn công chức theo quy định để xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng từng năm và từng giai đoạn của địa phương. Hàng năm tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã. Thứ hai: Các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức của cơ quan, ngành mình quản lý. 95 Bên cạnh kế hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã do Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt thì các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng cần chủ động xây dựng quy hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã. Hiện nay thực tế một số cơ quan chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức của địa phương hay ngành mình mà chủ yếu thực hiện các lớp bồi dưỡng phát sinh. Việc thiếu chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, đề án bồi dưỡng công chức cấp xã của địa phương hay ngành mình. Điều này dẫn đến việc bị động trong quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Do đó cần có kế hoạch bồi dưỡng riêng cho ngành, lĩnh vực hay địa phương mình. Cần căn cứ vào thực trạng cũng như nhu cầu bồi dưỡng thì hằng năm các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã. UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng hằng năm và dài hạn gửi Sở Nội vụ để tổng hợp quy hoạch, kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh cần khuyến khích sự chủ động, tự chủ, năng động của CBCC, đặc biệt là các xã, thị trấn cần tham gia đóng góp xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD của địa phương. Đồng thời, cần tiến hành kiểm tra thường xuyên việc lập kế hoạch, quy hoạch và tiến độ thực hiện kế hoạch trong các giai đoạn để kịp thời điều chỉnh. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải căn cứ vào nhu cầu công chức cấp xã cần bồi dưỡng; căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành, lĩnh vực ở địa phương trên cơ sở đó sẽ xác định số lượng, chất lượng, cơ cấu và trình độ của đội ngũ công chức hiện có, bổ sung, thay thế để có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ công chức kế cận. 96 3.2.3. Chú trọng việc xác định nhu cầu bồi dƣỡng công chức Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức được xem là khâu then chốt trong công tác bồi dưỡng công chức. Việc xác định đúng đắn, đầy đủ nhu cầu bồi dưỡng công chức là cơ sở để thực hiện các công đoạn tiếp theo trong quá trình bồi dưỡng công chức. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức cấp xã là vấn đề cấp bách và cần thiết. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ vai trò quan trọng của khâu xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức trong quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã là khâu đầu tiên, cơ bản đồng thời đóng vai trò quyết định hiệu quả của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. - Xuất phát từ hạn chế của khâu xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay. Đổi mới việc xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức cấp xã theo từng chức danh. Cần xây dựng được bảng mô tả công việc cụ thể đối với từng chức danh, từng vị trí việc làm [5]. Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức theo chức danh, theo vị trí việc làm phải trên cơ sở nhận thức rõ những nền tảng mà công chức đã có, những điểm khuyết thiếu trong kiến thức, kỹ năng mà chức danh, vị trí việc làm đó yêu cầu. Việc bồi dưỡng chỉ có nhiệm vụ bổ sung khoảng trống về kiến thức, kỹ năng đó chứ không lặp lại những gì mà công chức đã biết, đã có. Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần phải được tiến hành trên cơ sở kết hợp phân tích công việc với đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức. Thực hiện phân tích công việc để xác định các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức cần thiết để 97 thực hiện công việc. Trên cơ sở so sánh trình độ hiện có của đội ngũ công chức cấp xã với yêu cầu công việc để xác định các kiến thức kỹ năng còn thiếu của công chức để bổ sung cho phù hợp. Khi xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức cấp xã cũng cần phân tích nhu cầu, nguyện vọng của công chức trong vấn đề bồi dưỡng. Cần xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công chức thì việc bồi dưỡng mới đúng thực chất. Cần khảo sát nhu cầu của cấp xã khi tổ chức bồi dưỡng, cần tránh tình trạng “ngồi trong phòng máy lạnh xây dựng chính sách” trong việc xác định nhu cầu bồi dưỡng của công chức cấp xã. Trong việc xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã hiện nay để đảm bảo tính khách quan, phù hợp thì cần tiến hành xây dựng bản mô tả công việc, từ đó xác định rõ những yêu cầu về kỹ năng, kiến thức cần thiết cho từng chức danh, làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Việc bồi dưỡng cần gắn với vị trí việc làm, với bản mô tả công việc, khung năng lực thì việc bồi dưỡng mới thực chất. Cần căn cứ vào yêu cầu, tính chất công việc để tiến hành bồi dưỡng công chức. Trong xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã cũng cần xác định đúng đối tượng công chức tham gia bồi dưỡng. Lựa chọn các đối tượng tham gia bồi dưỡng phù hợp. Khi lựa chọn đối tượng bồi dưỡng, các cơ quan nhà nước cần chú ý tới những tiêu chí như sau: • Đối tượng được lựa chọn phải nằm trong nhóm có nhu cầu được đào tạo. • Có động cơ học tập tốt. • Dựa vào kết quả của đánh giá thực hiện công việc để lựa chọn. • Phù hợp và hiệu quả với mục tiêu và khả năng đáp ứng của tổ chức. 98 • Phù hợp với quy hoạch phát triển, thuyên chuyển của tổ chức. Việc bồi dưỡng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không xác định đúng đối tượng cần được bồi dưỡng. Và khi lựa chọn đối tượng bồi dưỡng sẽ phải quan tâm, cân nhắc đến tuổi tác, đặc điểm sinh lý, sự khác biệt cá nhân của người lao động để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Điều kiện thực hiện giải pháp này: Cần có phương pháp khoa học trong quá trình xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã cần tiến hành thường xuyên. 3.2.4. Gắn kết hoạt động bồi dƣỡng công chức cấp xã với sử dụng công chức Hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã là một trong những chức năng quản lý nhân sự, nó không tách rời mà có mối quan hệ biện chứng với các hoạt động khác như tuyền dụng, sử dụng, đánh giá, Do đó để hoạt động bồi dưỡng công chức đạt hiệu quả cao thì cần kết hợp chặt chẽ với các chức năng quản lý nhân sự khác. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ mối quan hệ giữa hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã với các hoạt động quản lý nhân sự khác. Hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh có mối quan hệ với các hoạt động quản lý nhân sự khác. Đồng thời các hoạt động này cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. - Xuất phát từ hạn chế trong việc phối hợp các chức năng nhân sự trong quá trình quản lý công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện 99 nay. Việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh chưa phối hợp chặt chẽ với các hoạt động như tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, sắp xếp. Thứ nhất: Về việc bố trí sắp xếp nhân sự Để việc bồi dưỡng công chức cấp xã đạt hiệu quả thì cần bố trí, phân công công việc cho công chức một cách khoa học, hợp lý để công chức yên tâm tham gia các lớp bồi dưỡng công chức. Khi công chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng thì cần cử công chức khác thay thế để đảm nhận công việc tạm thời, tránh tình trạng công chức phải vừa đi làm, vừa đi học, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng của công chức. CQ HCNN cần tiến hành sắp xếp công chức vào các vị trí công việc phù hợp với chuyên môn, trình độ, kỹ năng của công chức, làm cơ sở cho việc đánh giá công chức cũng như việc bồi dưỡng công chức. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự phải quán triệt nguyên tắc “đúng người, đúng việc”. Cần tổ chức rà soát lại tổng thể đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn về số lượng, chất lượng theo từng nhóm chức danh, gắn với vị trí công việc hiện tại của họ để xác định rõ những mặt hạn chế và yếu kém. Dựa vào các tiêu chí nói trên để bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa sử dụng lâu dài, hay bổ sung, thay thế. Thứ hai: Về công tác sử dụng công chức Việc bồi dưỡng công chức cần gắn liền với việc sử dụng công chức cấp xã. Đảm bảo bồi dưỡng công chức gắn với việc sử dụng. Vì vậy khi bồi dưỡng cần căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cơ quan. Đồng thời khi sử dụng công chức sau bồi dưỡng cũng phải phù hợp với việc bồi dưỡng công chức. UBND tỉnh cần tránh tình trạng bồi dưỡng sai mục đích, đào tạo tràn lan, thiếu định hướng. Bố trí, bổ nhiệm công chức sau bồi dưỡng phải phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực mà công chức đã tham gia bồi dưỡng. Cần phải định 100 hướng con đường phát triển chức nghiệp cho công chức sau khi tham gia bồi dưỡng. Tạo điều kiện cho công chức sử dụng các kiến thức đã được học. Thứ ba: về công tác đánh giá, khen thưởng kỷ luật công chức Việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh cũng cần phối hợp với công tác đánh giá, thi đua khen thưởng công chức. Quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã cũng cần được đưa vào công tác đánh giá công chức. Trong việc đánh giá công chức cần đưa việc bồi dưỡng trở thành một tiêu chí đánh giá công chức. Những công chức tích cực, chủ động tham gia và có thành tích cao trong các lớp bồi dưỡng công chức cần phải đánh giá và khen thưởng phù hợp. Đối với các công chức tham gia các lớp bồi dưỡng công chức mà vi phạm quy định của CQNN, cơ quan quản lý công chức cũng như các cơ sở bồi dưỡng công chức thì cần có các biện pháp xử lý kịp thời. Các CQNN cần tiến hành phối hợp chặt chẽ các chức năng quản lý nhân sự. Việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh không thể tách rời với các hoạt động như tuyển dụng, sử dụng, đánh giá. Cần tiến hành các hoạt động này một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Để thực hiện giải pháp này thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quản quản lý công chức và cơ quan sử dụng công chức. 3.2.5. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dƣỡng công chức cấp xã Việc kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã là công việc hết sức cần thiết. Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức là quá trình xem xét mức độ hoàn thành, hiệu quả, mức độ tiếp nhận và vận dụng các kiến thức từ các lớp bồi dưỡng của công chức.Việc đánh giá sau bồi dưỡng là một vấn đề hết sức quan trọng đối với công tác bồi dưỡng. Việc đánh giá sau bồi 101 dưỡng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan sử dụng công chức, bản thân công chức cũng như đối với cơ sở bồi dưỡng công chức. Việc đánh giá sẽ giúp cơ sở bồi dưỡng có được những thông tin rất quan trọng để cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy. Đối với cơ quan sử dụng công chức và công chức sẽ nắm được hiệu quả của công tác bồi dưỡng. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã đối với hiệu quả của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Việc kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. - Xuất phát từ những hạn chế trong quá trình kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay. Việc kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng công chức cần tiến hành các hoạt động sau: Thứ nhất: thường xuyên kiểm tra quá trình học tập của đội ngũ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng. Sở Nội vụ cần phối hợp với các cơ sở bồi dưỡng công chức tiến hành kiểm tra về thời gian, ý thức, việc tuân thủ các nội quy quy chế của cơ sở bồi dưỡng cũng như việc chấp hành các quy định pháp luật của CQNN đối với công chức tham gia các lớp bồi dưỡng. Cần phát hiện kịp thời các hành vi bỏ học, nhờ người điểm danh hộ của công chức. Khi kiểm tra phát hiện thì cần có biện pháp xử lý kịp thời đối với các công chức vi phạm. 102 Thứ hai: tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của công chức. Cơ sở bồi dưỡng công chức cần tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của công chức cấp xã. Việc đánh giá cần tiến hành khách quan và lựa chọn cách thức đánh giá phù hợp. Trong đó, cần tiến hành đánh giá cả lý thuyết cũng như hướng vận dụng vào trong thực tiễn công tác của công chức. Cơ sở bồi dưỡng công chức cần phân loại được mức độ hoàn thành các lớp bồi dưỡng của các công chức cấp xã. Thứ ba: Cơ quan sử dụng công chức cần tiến hành đánh giá kết quả của việc bồi dưỡng công chức. Ở hoạt động này, tiêu chí đánh giá cần căn cứ vào mức độ áp dụng các kỹ năng, kiến thức, chuyên môn của công chức vào trong thực tiễn công tác của họ. Cần phải so sánh để thấy sự khác biệt giữa mức độ hoàn thành công việc của công chức trước và sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng. Các CQNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần khảo sát và lấy ý kiến của công chức về mức độ hữu ích của các lớp bồi dưỡng đối với quá trình thực thi công vụ của đội ngũ công chức. Cần đánh giá, tổng quát khách quan và minh bạch chất lượng công chức chính quyền cấp xã sau bồi dưỡng đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, công chức cấp xã sau bồi dưỡng từ đó có điều chỉnh kịp thời với hoạt động này tại địa phương. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và bằng phương pháp khoa học, phù hợp. Các CQNN cần tiến hành thu thập những thông tin phản hồi về kết quả đào tạo từ bản thân đối tượng được đào tạo và tổ chức sử dụng nguồn nhân lực để cơ sở đào tạo đưa ra các quyết định, điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý, tổ chức bồi dưỡng. Hoạt động này cần được thực hiện ở các khâu trong 103 quá trình bồi dưỡng và được thực hiện bởi những đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo. Để thực hiện giải pháp này thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ, cơ quan quản lý công chức và các cơ sở bồi dưỡng công chức trong quá trình kiểm tra, đánh giá đội ngũ công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng. 3.2.6. Tăng cƣờng phối hợp với các cơ sở bồi dƣỡng Ngoài các CQNN thì công tác bồi dưỡng công chức cấp xã còn có sự tham gia của các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã. Các cơ sở bồi dưỡng trực tiếp tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức cấp xã hay tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng công chức cấp xã do địa phương tổ chức. Vì vậy sự phối hợp giữa các CQNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã là hết sức cần thiết. Việc phối hợp này được thực hiện ở nhiều nội dung, nhiều hoạt động từ việc xác định nhu cầu, xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã đến việc tổ chức bồi dưỡng, đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ mối quan hệ giữa cơ quan quản lý, sử dụng công chức và các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã trong quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Để quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã đạt hiệu quả cao thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này với nhau. - Xuất phát từ hạn chế trong công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý, sử dụng công chức và các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã trong quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hiện nay các cơ quan này chưa thực sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ. 104 Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý và sử dụng công chức và các cơ sở bồi dưỡng công chức cần tập trung vào các nội dung sau đây: Thứ nhất: phối hợp trong việc xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã Sở Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã để tiến hành đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng. Công tác bồi dưỡng hiện nay nặng về lý thuyết cơ bản, chưa quan tâm đến kỹ năng tác nghiệp của công chức; còn hiện tượng trùng lặp nội dung ở một số môn học đối với từng ngạch, bậc. Vì thế, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng các nhóm kiến thức, mức độ, phạm vi cho thật phù hợp với từng loại đối tượng. Ngoài những nội dung chung quy định đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức HCNN được quy định, xuất phát từ những yếu kém của đào tạo trong thời gian qua, cần chú trọng bồi dưỡng kiến thức mà công chức đang bị hẫng hụt hoặc không cập nhật khi chuyển sang kinh tế thị trường: quản lý kinh tế, kiến thức Nhà nước và pháp luật, về khoa học tổ chức và quản lý, quản lý nguồn nhân lực; Kỹ năng thực hành công vụ, nhất là cách xử lý tình huống, thủ pháp điều chỉnh chiến lược và tổ chức phối hợp hoạt động quản lý. UBND tỉnh, Sở Nội vụ cần đặt hàng cho các cơ sở bồi dưỡng những nội dung bồi dưỡng công chức cấp xã. Để đổi mới nội dung bồi dưỡng thì cần nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Sở Nội vụ cần phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát nhu cầu của công chức cấp xã. Khi xây dựng các chương trình bồi dưỡng cần có sự phối hợp giữa Sở Nội vụ, các sở ban ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở bồi dưỡng. Có như vậy nội dung bồi dưỡng mới gắn với nhu cầu thực tế. Nội dung bồi dưỡng cần chuyển từ bồi dưỡng kiến thức chung sang bồi dưỡng gắn với từng chức danh cụ thể. 105 Cần đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức và tập trung theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu mỗi chức danh, mỗi vị trí việc làm được bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng phù hợp, thiết thực với công việc đang đảm nhận, các chương trình cụ thể như kỹ năng dành cho công chức, viên chức lãnh đạo quản lý nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác nhân sự, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thực hành văn bản ứng dụng công nghệ thông tin xử lý tình huống. Chú trọng đặc biệt vào chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng. Nội dung chương trình bồi dưỡng cần được đổi mới theo hướng thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu bồi dưỡng. Hướng tới sửa đổi, bổ sung vào các chương trình, bồi dưỡng công chức cấp xã phù hợp theo từng chức danh, vị trí việc làm. Chương trình bồi dưỡng cần xác định tính đặc thù của công chức chính quyền cấp xã từng địa bàn. Nội dung, chương trình cần được xây dựng phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, chú ý rèn luyện những kỹ năng cần thiết của cán bộ, công chức xã. Thứ hai: Phối hợp trong việc quản lý, đánh giá công chức tham gia các lớp bồi dưỡng Bên cạnh việc phối hợp trong quá trình xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức thì Sở Nội vụ, các cơ quản quản lý và sử dụng công chức cần chú động phối hợp với các cơ sở công chức trong việc quản lý công chức khi tham gia các lớp bồi dưỡng. Sở Nội vụ cần phối hợp với cơ sở bồi dưỡng để nắm bắt tình hình học tập của các công chức. Phải nắm bắt được việc chấp hành quy định của pháp luật về bồi dưỡng công chức cũng như việc thực hiện các quy định của cơ sở bồi dưỡng công chức. Sở Nội vụ phải phối hợp với cơ sở bồi dưỡng công chức để đảm bảo công chức tham gia đầy đủ thời gian học tập. Phát hiện các công chức vi phạm quy định để có hướng xử 106 lý kịp thời. Ngoài việc phối hợp quản lý công chức thì Sở Nội vụ và các CQNN khác cần phối hợp để quản lý việc giảng dạy của các giảng viên đảm bảo đúng nội dung, thời gian giảng dạy theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các cơ sở bồi dưỡng thực hiện một cách chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn, phê duyệt cử đi học, quản lý sử dụng kinh phí và quản lý về thời gian học tập, chấp hành nội quy, quy định của đội ngũ công chức được cử đi học. Để thực hiện giải pháp này thì cần có sự chủ động, tích cực của các cơ quan này trong quá trình phối hợp. Ngoài ra các cơ quan này cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý công chức và các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. 3.2.7. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên có vai trò lớn trong việc quyết định chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã. Chất lượng của đội ngũ giảng viên sẽ quyết định chất lượng công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Cơ sở đề xuất giải pháp: - Xuất phát từ tầm quan trọng của đối ngũ giảng viên đối với quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. Chất lượng của đội ngũ giảng viên các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. - Xuất phát từ thực tế hiện nay là chất lượng đội ngũ giảng viên các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã là chưa cao, nhất là kiến thức thực tiễn. 107 Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần tập trung vào các vấn đề sau đây: Thứ nhất: đối với đội ngũ giảng viên của các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã Xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ năng lực về lý thuyết và năng lực thực tiễn, tạo mạng lưới rộng khắp để triển khai có kết quả công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Đây là nội dung quan trọng trong bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm. Giảng viên cần thực sự là những người am hiểu về tất cả các yêu cầu đặt ra đối với các vị trí, chức danh; thấy được những năng lực cần phải bảo đảm cho vị trí, chức danh để cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã. Các giảng viên của các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã cần tăng cường các hoạt động thực tiễn tại các CQNN nhất là đối với cấp xã để nâng cao kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên này. Cần tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học về thực tiễn cho đội ngũ giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng. Đối với các cơ sở bồi dưỡng cần thực hiện chế độ nghiên cứu thực tiễn cho giảng viên, mỗi năm ít nhất 1-2 lần. Đối với các cơ sở bồi dưỡng công chức cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ về số lượng, có bề dầy kinh nghiệm quản lý và năng lực công tác thực tiễn. Đội ngũ này phải được ĐTBD về nghiệp vụ sư phạm. Các cơ sở bồi dưỡng cần tìm kiếm những nhà quản lý giỏi, những CBCC có tài năng, giỏi (về lý thuyết và thực hành) trong lĩnh vực làm việc của họ để làm giảng viên kiêm chức. Đối với bản thân các giảng viên cũng chủ động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cho mình. Cần phải kết hợp cả về lý luận và thực tiễn để làm phong phú thêm bài giảng của mình. Các giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin 108 vào trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh kiến thức chuyên môn thì phương pháp sư phạm cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Do đó, các cơ sở ĐTBD cần chú ý đến việc trang bị những phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Bên cạnh phương pháp truyền thống, giảng viên cần xây dựng và giải quyết các tình huống thực tế thường xảy ra ở địa phương, biết cách khơi gợi suy nghĩ khoa học và độc lập của học viên để từ đó giúp học viên dễ dàng tiếp nhận được kiến thức. Phương thức bồi dưỡng cần có sự thay đổi, không chỉ là sự truyền đạt kiến thức một chiều mà còn tạo ra cơ hội để công chức cùng chia sẻ, thảo luận, làm việc theo nhóm, qua đó thấy được những thiếu hụt trong kiến thức, kỹ năng để giải quyết công việc-từ đó tìm ra nội dung cần bổ khuyết. Để có sự chia sẻ hiệu quả, giảng viên sẽ không chỉ là những giảng viên giảng dạy lý thuyết mà còn có những giảng viên kiêm chức, những người có kinh nghiệm thực tiễn. Sự kết hợp giữa giảng viên lý thuyết và giảng viên thực tiễn sẽ góp phần làm sáng tỏ các vấn đề cần quan tâm, bảo đảm nâng cao năng lực làm việc cho công chức. Thứ hai: đối với lực lƣợng báo cáo viên của các sở, ban ngành của tỉnh và các phòng ban chuyên môn của huyện Cần chú trọng xây dựng lực lượng báo cáo viên của các sở ngành và các phòng ban chuyên môn của huyện. Đối với các báo cáo viên này thì cần chú trọng ĐTBD về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm phục vụ cho việc bồi dưỡng. Hiện nay kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của các báo cáo viên là tương đối tốt, tuy nhiên kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm thì chưa cao. Các báo cáo viên này cần học học kinh nghiệm giảng dạy của các giảng viên tại các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã. Các sở, ban ngành và các phòng, ban chuyên môn của huyện cần chú trọng việc lựa chọn những CBCC chính quyền cấp xã có năng lực sau khi hết 109 nhiệm kỳ có khả năng để bồi dưỡng họ trở thành báo cáo viên cho cơ quan mình. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành và các phòng, ban chuyên môn với các cơ quan liên quan nhằm lựa chọn những cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp chính quyền đã được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức. Để thực hiện giải pháp này thì cần để thực hiện được tốt giải pháp này thì các cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã cần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của cơ sở mình. Cần tạo điều kiện cho giảng viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ và tăng cường nghiên cứu thực tiễn. Ngoài ra còn cần có sự phối hợp giữa cơ sở bồi dưỡng công chức và cơ quan nhà nước để kiểm soát chất lượng của đội ngũ giảng viên. 3.2.8. Nâng cao nhận thức về công tác bồi dƣỡng công chức cấp xã theo chức danh Nhận thức có vai trò quan trọng đối với hoạt động của con người nói chung và hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh nói riêng. Để công tác bồi dưỡng công chức có hiệu quả thì cần nâng cao nhận thức của các CQNN, CBCC về tầm quan trọng, ý nghĩa cũng như những yêu cầu đối với việc bồi dưỡng công chức cấp xã. Cơ sở đề xuất giải pháp này là: - Xuất phát từ vai trò của nhận thức đối với hành vi của con người. Nhận thức có vai trò quan trọng điều chỉnh hành vi của mỗi con người. Nhận thức đúng đắn là cơ sở để có hành động đúng đắn. - Xuất phát từ hạn chế của nhận thức của CQNN, CBCC ở tỉnh Tiền Giang về vai trò ý nghĩa, cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh. 110 Thứ nhất: Đối với các CQNN, CBCC nói chung Các CQNN, CBCC cần có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong công tác bồi dưỡng công chức cấp xã nói chung và bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh nói riêng [5]. Cần thống nhất trong nhận thức, trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện của các cấp, coi công tác, bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bởi đầu tư cho bồi dưỡng là đầu tư cho tương lai. Từ đó tạo điều kiện và hỗ trợ cho công chức cấp xã được trang bị các kiến thức chuyên môn, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Bồi dưỡng công chức cấp xã phải được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của công chứ cấp xã; hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Trong xu thế cải cách hành chính như hiện nay đặc biệt là việc đẩy mạnh xây dựng đề án vị trí việc làm đòi hỏi công tác bồi dưỡng công chức theo chức danh là hết sức cần thiết. Xu thế bồi dưỡng công chức gắn với chức danh là một xu thế tất yếu. Vì vậy các CQNN cần nhận thức rõ được xu hướng này. Cần xem việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh vừa là một biện pháp đồng thời là một yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Các CQNN cần thấy được vai trò to lớn của việc bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh với việc nâng cao năng lực của đội ngũ công chức cấp xã cũng như việc cải cách công vụ ở Việt Nam. Thứ hai: Đối với công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng 111 UBND tỉnh Tiền Giang cần quán triệt và nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các công chức trong việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, cũng như trách nhiệm khi tham gia các lớp bồi dưỡng. Mỗi công chức cần nhận thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng công chức đối với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mình. Và công chức cần nhận thức rõ hiệu quả của công tác bồi dưỡng phải được thể hiện trong thực tiễn thực thi công vụ chứ không dừng lại ở các văn bằng chứng chỉ. Công chức cần có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về ý nghĩa của công tác bồi dưỡng công chức, để từ đó có hành động đúng đắn. Công chức cần có ý thức học tập nghiêm túc, tránh tư tưởng đối phó, hình thức. Để nâng cao nhận thức của các CQHCNN, các CBCC thì UBND tỉnh cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho các CQHCNN, các CBCC. Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi tập huấn để lồng ghép các nội dung tuyên truyền. Tăng cường công tác tuyên truyền để công chức nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí đang đảm nhận, sớm chuẩn hóa các chức danh theo qui định là nhiệm vụ rất cấp thiết hiện nay vì nhiều nơi nhiệm vụ này còn bị xem nhẹ. Việc nâng cao nhận thức này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Tránh việc tuyên truyền giáo dục một cách lý thuyết, máy móc mà cần vận dụng linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm công chức cấp xã. Cần giúp cho công chức hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã đối với hiệu quả hoạt động của cơ quan, cũng như đối với việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của bản thân mỗi công chức. 112 Để thực hiện giải pháp này thì đòi hỏi CBCC phải có nhận thức, ý thức cao về vai trò, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh và trách nhiệm của mình trong quá trình này. 113 Tiểu kết chƣơng 3 Dựa trên các cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã trên theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được luận văn đề cập tại chương 2, chương 3 của luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bồi dưỡng công chức cấp xã trên theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các giải pháp của luận văn được xây dựng dựa trên quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của đội ngũ CBCC, tầm quan trọng và các yêu cầu đối với công tác bồi dưỡng công chức. Bên cạnh đó các giải pháp của luận văn xây dựng cũng dựa trên các nguyên nhân hạn chế đã được chỉ ra trong chương 2. Các giải pháp luận văn xây dựng thể hiện nhiều góc độ khác nhau. 114 KẾT LUẬN Đội ngũ CBCC nói chung và công chức cấp xã nói riêng có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách. Do đó đội ngũ công chức cấp xã cần phải được bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Bồi dưỡng công chức theo chức danh, vị trí việc làm là cách tiếp cận phù hợp để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Bồi dưỡng công chức cấp xã theo vị trí việc làm là cơ sở để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức cấp xã cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Việc đổi mới công tác bồi dưỡng công chức nhằm hướng đến mục tiêu là xây dựng đội ngũ công chức hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong xu thế hiện nay, việc bồi dưỡng công chức cấp xã gắn với từng chức danh là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Từ kết quả hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh kết hợp với việc đánh giá thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là dựa trên những nguyên nhân của hạn chế, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các giải pháp mà luận văn đề xuất thể hiện nhiều phương diện khác nhau của công tác bồi dưỡng công chức cấp xã. Để thực hiện được các giải pháp này đòi hỏi 115 các CQNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần tiến hành thực hiện một cách đồng bộ. Ngoài ra còn cần sự phối hợp và tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện luận văn, với tinh thần, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực hết mình, tác giả luôn bám sát định hướng để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, vì vậy luận văn đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, cũng như năng lực nghiên cứu hạn chế do đó luận văn không tránh khỏi những sai sót. Một số nội dung luận văn chưa thể đi sâu nghiên cứu và phân tích mà chỉ dừng lại ở việc khái quát. Tuy nhiên các nội dung nghiên cứu của tác giả luận văn có thể áp dụng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình công tác cũng như ở bậc nghiên cứu cao hơn. 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Nội chính Trung ương (2007), Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã, NXB Tư pháp, Hà Nội 2. Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 về Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 3. Ngô Thành Can (2007), Những yêu cầu cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 4. Ngô Thành Can (2008), Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 05/2008 5. Đoàn Ngọc Châu (2016), Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo vị trí chức danh trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh 6. Chính phủ (2003), Nghị định số114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về CBCC xã, phường, Hà Nội 7. Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hà Nội. 8. Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ- CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức, Hà Nội 9. Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 về ĐTBD công chức, Hà Nội 117 10. Chính phủ (2011), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 11. Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ- CP ngày 5/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 12. Đỗ Văn Dương (2013), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 205 (tháng 2/2013). 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ đã đề ra phương hướng chung của công tác ĐTBD cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội 14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hà Nội. 15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Hà Nội 17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hà Nội. 18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 118 quốc lần thứ XII, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 20. Đoàn Nhân Đạo (2013), Quãng Bình đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 212 (tháng 9/2013). 21. Nguyễn Hoàn Hải, Luận văn thạc sỹ Quản lý hành chính công “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang” Học viện Hành chính Quốc gia 22. Nguyễn Hữu Hải (2008), Những vấn đề đặt ra về ĐTBD CBCC theo nhu cầu, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 11/2008. 23. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 24. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 25. Nguyễn Thị La (2015), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong quá trình cải cách hành chính, Tạp chí Cộng sản 26. Dương Bạch Long (2011), Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động Ủy ban nhân dân cấp xã, Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia. 27. Nguyễn Văn Lợi (2006), Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành chính công “Góp phần xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở từ thực tiễn tỉnh Bình Phước”, Học viện Hành chính Quốc gia. 28. Lê Chí Quốc Minh, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công “Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, Học viện Hành chính Quốc gia 119 29. Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Nxb. Lao động, Hà Nội. 30. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội. 31. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Hà Nội. 32. Quốc hội (2008), Luật Cán bộ công chức, Hà Nội 33. Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (2016), Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang 34. Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (2016), Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Tiền Giang 35. UBND tỉnh Tiền Giang (2012), Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 về ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang 36. UBND tỉnh Tiền Giang (2014), Quyết định số 35/2014/QĐ- UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang 37. UBND tỉnh Tiền Giang (2015), Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 về báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã giai đoạn 2011-2015 theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Tiền Giang 38. UBND tỉnh Tiền Giang (2012), Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tiền Giang 120 39. UBND tỉnh Tiền Giang (2013), Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 – 2020, Tiền Giang 40. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Từ điển Tiếng việt, NXB Từ điển Bách khoa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_boi_duong_cong_chuc_cap_xa_theo_chuc_danh_tren_dia.pdf
Luận văn liên quan