Luận văn Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ

Luận văn dài 82 trang Lời nói đầu Đẩy mạnh xuất khẩu là một chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước ta được khẳng định tại Đại hội Đảng VIII (1996), Đại hội IX (2001) và trong nghị quyết 01/NQ- TW của Bộ Chính trị với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá (CNH, HĐH) hướng về xuất khẩu. Với lợi thế về xuất khẩu hàng dệt may, vấn dề thâm nhập và phát triển các thị trường mới, có dung lượng thị trường lớn đang đặt ra cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam những khó khăn và thách thức. Hàng dệt may Việt Nam đã có mặt và dần củng cố vị trí của mình tại các thị trường lớn như EU, Nhật Bản Tuy nhiên hàng dệt may Việt Nam đang gặp những khó khăn không nhỏ trong việc đẩy mạnh lượng hàng xuất khẩu và để tìm được lối ra cho bài toán thị trường tiêu thụ thì hướng cần thiết nhất là khai thác để thâm nhập và mở rộng thị phần ở những thị trường mới trong đó có Mỹ là một thị trường đầy hứa hẹn và có tiềm năng nhất. Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam là rất to lớn: cùng với việc ký kết hiệp định song phương, quan hệ thương mại Việt - Mỹ đã bước sang trang mới. Vì vậy việc xem xét khả năng thâm nhập và đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ một thị trường có dung lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới là có cơ sở và đã trở nên rất cần thiết. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn có không ít những khó khăn và thách thức đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mà cần có sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước để có thể tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ. Công ty Dệt may Hà Nội là một trong những con chim đầu đàn của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, trong bước chuyển mình của toàn ngành dệt may Việt Nam, Công ty cũng đang từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm dệt may của mình sang thị trường Mỹ và trong những bước tiến này Công ty sẽ gặp không ít những khó khăn và thách thức. Trong quá trình thực tập tại Công ty, tôi thấy cần thiết phải có những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty sang thị trường Mỹ nhất là trong bối cảnh hiện nay. Xuất phát từ ý tưởng đó cùng với những kiến thức được trang bị ở trường và những thông tin thực tế thu thập được trong thời gian thực tập, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ” làm đề tài cho chuyên dề thực tập tốt nghiệp của mình. Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào hoạt động xuất khẩu của một doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu từ khâu điều tra thị trường nước ngoài, quảng bá sản phẩm, tìm và lựa chọn đối tác xuất khẩu, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu và các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Mỹ của Công ty Dệt May Hà Nội. Trong đề tài này, tôi sử dụng phương pháp thống kê số liệu để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty Dệt May hà Nội sang thị trường Mỹ trong thời gian qua, kết hợp với biện pháp tìm kiếm, thu thập và xử lý những thông tin có liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may ở Mỹ, từ đó đưa ra những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ của Công ty Dệt May Hà Nội trong thời gian tới. Nội dung của đề tài được chia làm ba phần như sau: Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu. Chương II: Thực trạng xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ. ChươngIII: Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ. Kết luận Với vị thế là một ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, ngành dệt may Việt Nam đang không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu, tích cực tham gia vào quá trình đào tạo và tích luỹ vốn cho quá trình CNH, HĐH của đất nước. Việc tìm bài toán đầu ra luôn là khó khăn chung cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Công ty Dệt May Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm dệt may thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam cũng đang trong quá trình tìm cho mình những hướng đi để tìm đầu ra cho sản phẩm mà đặc biệt là bằng việc tìm đến những thị trường mới và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong gần 30 năm hình thành và phát triển Công ty đã tạo dựng được vị trí cho mình không những ở thị trường trong nước mà cả trên thị trường quốc tế. Sản phẩm của Công ty đã có mặt ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới, đặc biệt thị trường EU, Nhật Bản là những thị trường rất lớn của Công ty. Hiệp định thương mại Việt- Mỹ đã mở ra những cơ hội mới cho các đơn vị muốn làm ăn với đối tác Mỹ, ngành dệt may Việt Nam là một trong số đó. Tận dụng những cơ hội đó Công ty đã vạch cho mình hướng đI nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của mình sang thị trường Mỹ- một thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất thế gới, một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn đối với Công ty. Tuy nhiên để có thể thành công ở thị trường Mỹ thì Công ty sẽ phải vượt qua rất nhiều những trở ngại, khó khăn như phải tuân thủ luật pháp và tập quán thương mại tại thị trường Mỹ, hơn thế nữa doanh nghiệp sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn trong khi khả năng và những điều kiện sản xuất kinh doanh của mình vẫn còn hạn chế. Bài toán dù khó đến mấy cũng đều có lời giải, để Công ty có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng từ phía Công ty cần có sự trợ giúp của tổng Công ty Dệt May Việt Nam và sự định hướng hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan của Nhà nước. Với sự quyết tâm đạt được mục tiêu và sự hỗ trợ đồng bộ của Nhà nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may, tôi tin tưởng rằng trong một tương lai không xa sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sẽ có chỗ đứng và đứng vững trên thị trường Mỹ.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã thÓ hoµn tÊt ®­îc v¶i cung cÊp cho ngµnh may xuÊt khÈu. HiÖp héi DÖt may ViÖt Nam ®ang x©y dùng h×nh ¶nh ngµnh dÖt ViÖt Nam ®èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü. HiÖp héi sÏ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Mü lªn m¹ng internet. HiÖp héi cßn ®øng ra lµm cÇu nèi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®­îc hîp t¸c víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi, n©ng cao ®­îc tÇm nh×n vµ kü n¨ng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 2.2. VÒ nguån cung øng. Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu lµ b«ng, x¬. C¸c nguån nµy s¶n xuÊt trong n­íc chØ cung cÊp ®­îc 10% cho qóa tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, phÇn cßn l¹i lµ nhËp khÈu. Nguån nguyªn liÖu trong n­íc hiÖn nay thiÕu trÇm träng, kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng do ®ã chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá. ViÖc buéc ph¶I nhËp nguyªn liÖu tõ n­íc ngoµI víi gi¸ rÊt ®¾t, ®«I khi bÞ trôc trÆc trong kh©u giao nhËn ®· ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn gi¸ c¶ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕn ®é giao hµng cho kh¸ch hµng cña C«ng ty. MÆt kh¸c viÖc chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu tõ n­íc ngoµi sÏ kh«ng ®¶m b¶o tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña n­íc xuÊt khÈu tõ 30- 35% trë lªn nh­ luËt ph¸p Mü ®· quy ®Þnh. Th¸ch thøc nµy C«ng ty kh«ng thÓ tù m×nh gi¶i quyÕt ®­îc mµ ph¶i kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, víi Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam ®Ó cã chÝnh s¸ch nguån nguyªn liÖu trong n­íc cho thÝch hîp. HiÖn nay C«ng ty chñ yÕu nhËp sîi, b«ng cña Mü, NhËt, EU, ASEAN… vµ chÞu phô thuéc rÊt lín vµo nh÷ng nguån cung øng nµy. 2.3. VÒ ®èi thñ c¹nh tranh. XuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, s¶n phÈm cña C«ng ty sÏ ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t bëi thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm dÖt may ë Mü ®· cã rÊt nhiÒu nhµ cung øng cung cÊp s¶n phÈm vµ hä ®· ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng nµy truíc C«ng ty DÖt May Hµ Néi rÊt nhiÒu nªn hä kh«ng cßn qu¸ xa l¹ víi thÞ tr­êng nµy. h¬n thÕ n÷a nhiÒu ®èi thñ cña C«ng ty cßn ®­îc h­ëng rÊt nhiÒu ­u ®·i do chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i Mü dµnh cho nªn s¶n phÈm cña hä cã tÝnh c¹nh tranh rÊt lín vµ nh­ vËy hä ®· ®øng rÊt v÷ng trªn thÞ tr­êng nµy. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng Mü hÇu hÕt lµ thuéc nh÷ng n­íc cã nÒn c«ng nghÖp dÖt may rÊt ph¸t triÓn vµ cã mèi quan hÖ th­¬ng m¹i kh¸ thuËn lîi víi Mü. D­íi ®©y lµ b¶ng thÓ hiÖn 10 quèc gia xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt vµo thÞ tr­êng Mü: BiÓu 4: 10 quèc gia xuÊt khÈu lín nhÊt vµo thÞ tr­êng Hoa Kú n¨m 2001 §¬n vÞ: TriÖu USD tt Quèc gia N¨m 2001 ChiÕm tû lÖ (%) trong tæng gi¸ trÞ xk cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµo Hoa Kú 1 Mªxico 8945.218 12.74 2 Trung Quèc 6536.340 9.31 3 Hång K«ng 4402.973 6.27 4 Canada 3162.438 4.50 5 Hµn Quèc 2930.856 4.17 6 Ên §é 2633.325 3.75 7 Indonesia 2552.760 3.63 8 §µi Loan 2475.586 3.52 9 Thai Lan 2441.426 3.48 10 Hondurat 2347.509 3.34 Nguån: Phßng XuÊt NhËp KhÈu C«ng ty DÖt May Hµ Néi Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, c¸c n­íc Ch©u Á lµ nh÷ng n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü m¹nh nhÊt, kim ng¹ch c¸c n­íc nµy t¨ng liªn tôc ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Ngµnh dÖt may Trung Quèc ®· ph¸t triÓn hµng ng×n n¨m nay, võa ®¶m b¶o nhu cÇu néi ®Þa võa ®¶m b¶o giao th­¬ng quèc tÕ. Trung Quèc lu«n lµ mét trong 10 quèc gia cã kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt vµo thÞ tr­êng Mü trong nh÷ng thËp kû qua. Ngµnh dÖt may Trung Quèc cã søc c¹nh tranh m¹nh nhÊt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi v× nh÷ng lîi thÕ rÊt lín tõ kh©u nguyªn liÖu ®Õn m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ ®Òu do c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc cung cÊp, thªm vµo ®ã lµ lîi thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng thÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu vµ c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt hiÖn nay Trung Quèc ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, hµng dÖt may xuÊt khÈu cña Trung Quèc trong t­¬ng lai sÏ kh«ng chÞu sù qu¶n lý cña h¹n ng¹ch n÷a, ®iÒu ®ã t¹o nhiÒu thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may Trung Quèc vµ nh­ vËy sÏ cµng t¨ng thªm nh÷ng khã kh¨n cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. V× vËy, hµng dÖt may ViÖt Nam sÏ rÊt khã c¹nh tranh kÓ c¶ khi ®· ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ quan cña quy chÕ quan hÖ th­¬ng m¹i b×nh th­êng. 2.4. VÒ ®èi t¸c xuÊt khÈu HiÖn nay c¸c ®èi t¸c xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may cña C«ng ty sang thÞ tr­êng Mü lµ: Ressources, Sanmar, Lifung, Itochu... §ã lµ nh÷ng ®èi t¸c xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ høa hÑn mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. §iÓm thuËn lîi lµ hÇu hÕt c¸c ®èi t¸c ®ã ®Òu ®· thiÕt lËp hÖ thèng kªnh ph©n phèi tiªu thô t¹i Mü do ®ã khi xuÊt khÈu cho c¸c ®èi t¸c nµy C«ng ty cã thÓ lîi dông ®­îc hÖ thèng kªnh tiªu thô cña hä ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh. MÆc dï khi xuÊt khÈu s¶n phÈm sang Mü, C«ng ty ph¶i ®¨ng ký nh·n m¸c cña nh÷ng c«ng ty næi tiÕng nh­ Adidas, Nike… tuy nhiªn trong thêi gian tíi khi mµ ng­êi tiªu dïng Mü ®· quen víi s¶n phÈm cña C«ng ty th× cã rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng C«ng ty sÏ x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu riªng cña m×nh t¹i thÞ tr­êng Mü. MÆc dï c¸c ®èi t¸c cña C«ng ty lµ nh÷ng ®èi t¸c lµm ¨n lín nh­ng ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ hä cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc lùa chän ®èi t¸c lµm ¨n vµ cã ­u thÕ trong th­¬ng l­îng gi¸ c¶ v× vËy mµ C«ng ty lu«n cã nguy c¬ ®Ó mÊt kh¸ch hµng hoÆc ph¶i chÞu gi¸ Ðp trong xuÊt khÈu. 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n thuéc vÒ néi bé doanh nghiÖp 3.1. VÒ yÕu tè con ng­êi. C¸c c¸n bé qu¶n lý ®Òu lµ ng­êi cã th©m niªn lµm viÖc trong C«ng ty l©u n¨m cã nhiÒu kinh nghiÖm, n¨ng lùc vµ ®iÒu ®ã ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh qua nh÷ng thµnh qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m võa qua. §éi ngò c¸n bé phßng xuÊt nhËp khÈu ®­îc cä s¸t víi c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu trong nhiÒu n¨m, thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn chñ ®éng x©y dùng nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao vÒ nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc, ph¸p luËt. TuyÓn chän nh÷ng sinh viªn giái ngo¹i ng÷, vi tÝnh, ®Ó kÕt hîp víi c¸n bé tõng tr¶i nhiÒu kinh nghiÖm. §Èy m¹nh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh khã kh¨n h¬n trong xu thÕ héi nhËp. §éi ngò c«ng nh©n gÇn ®¹t 100% ®· qua ®µo t¹o nghÒ, cã tay nghÒ kh¸ cao vµ lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm. Tuy nhiªn víi thÞ tr­êng Mü, mét thÞ tr­êng cßn míi mÎ vµ cã nhiÒu nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe trong quan hÖ th­¬ng m¹i th× ®éi ngò c¸n bé xuÊt khÈu cña c«ng ty míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nh÷ng ®ßi hái vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt, ngo¹i ng÷, tËp qu¸n th­¬ng m¹i Mü… Bªn c¹nh ®ã tay nghÒ cña c«ng nh©n c¾t may còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn bµn tíi, tuy lµ nh÷ng ng­êi ®· qua ®µo t¹o nghÒ nh­ng chiÕm phÇn lín trong sè hä lµ cßn trÎ, tay nghÒ ch­a cao, ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm, trong khi ®ã vÊn ®Ò chÊt l­îng, kiÓu d¸ng lµ hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ®i t×m chç ®øng cho s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng Mü. 3.2.1. VÒ ho¹t ®éng Marketing. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu ho¸, C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n do ®ã C«ng ty ®· ®Æc biÖt tró träng ®Õn ho¹t ®éng marketing vµ coi ®ã lµ c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng tiªu thô. §Æc biÖt C«ng ty cã lîi thÕ lµ ra ®êi kh¸ sím trong ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ kh¸ thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, v× thÕ tªn tuæi cña C«ng ty còng ®· ®­îc biÕt ®Õn tõ tr­íc, vµ cã uy tÝn trªn mét sè thÞ tr­êng lín nh­ EU, NhËt B¶n. Tuy nhiªn c«ng t¸c marketing cßn yÕu kÐm, ch­a tæ chøc mét c¸ch cã quy m«, chøc n¨ng b¸n hµng vµ tiÕp thÞ kh«ng t¸ch rêi khái chøc n¨ng mua hµng. Chøc n¨ng nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m ®èi t¸c cßn ch­a ®­îc lËp thµnh mét phßng ban chøc n¨ng riªng mµ vÉn do c¸c phßng ban cã liªn quan ®Õn viÖc giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®¶m nhËn. Do vËy ®· h¹n chÕ nhiÒu trong viÖc t×m kh¸ch hµng, ®èi t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu, ®ã còng lµ mét ®iÓm yÕu cña C«ng ty trong viÖc x©y dùng vµ kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh. §Æc biÖt víi mét thÞ tr­êng Míi vµ phøc t¹p nh­ thÞ tr­êng Mü th× ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt. NÕu nh­ C«ng ty kh«ng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy th× viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng Mü sÏ rÊt khã kh¨n. 3.3. Ho¹t ®éng R&D. §©y lµ m¶ng ho¹t ®éng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt hµng may m¨c. Tuy nhiªn trong lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy C«ng ty vÉn cßn ch­a quan t©m ®Õn, hÇu hÕt nh÷ng mÉu m· s¶n phÈm ®Òu do bªn ®Æt hµng yªu cÇu hoÆc lÊy gièng nh­ nh÷ng s¶n phÈm ®ang ®­îc thÞnh hµnh hay theo nh÷ng s¶n phÈm næi tiÕng. Do vËy s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a cã sù kh¸c biÖt, s¸ng t¹o ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ nhËn ra ®ã lµ s¶n phÈm cña C«ng ty vµ g¾n bã víi C«ng ty. Trong viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng míi lµ thÞ tr­êng Mü th× h×nh ¶nh cña C«ng ty lµ rÊt quan träng mµ h×nh ¶nh cña C«ng ty th× g¾n liÒn víi h×nh ¶nh cña s¶n phÈm, cã nghÜa lµ s¶n phÈm cña C«ng ty ph¶i võa ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña ng­êi tiªu dïng Mü vÒ chÊt l­îng võa ph¶i ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu ®a d¹ng vµ th­êng xuyªn biÕn ®æi cña thÞ tr­êng nµy. 3.4. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh­ ®· giíi thiÖu ë phÇn ®Çu, C«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ vµ hÖ thèng m¸y mãc, d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i so víi mÆt b»ng chung vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ trong ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ nã còng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái trong s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Víi 8 nhµ m¸y s¶n xuÊt cïng c¸c “ch©n rÕt” gia c«ng ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸ thuËn lîi cho viÖc ®iÒu hµnh còng nh­ tËp trung thu gom s¶n phÈm C«ng ty cã thÓ dÔ dµng qu¶n lý tiÕn ®é s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊt l­îng, ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ ®¸p øng cho nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín vµ giao hµng ®óng thêi h¹n. HiÖn nay mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu sang thÞ tr­êng Mü cña C«ng ty lµ s¶n phÈm dÖt kim. Nh­ ®· biÕt th× nh÷ng ®èi t¸c Mü th­êng ®Æt hµng víi sè l­îng rÊt lín víi thêi h¹n gÊp rót ®Ó kÞp ®¸p øng tÝnh thêi vô trong khi ®ã C«ng ty chØ míi cã hai nhµ m¸y dÖt kim do vËy nhiÒu khi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c hîp ®ång víi sè l­îng lín. Nh­ vËy C«ng ty sÏ rÊt rÔ lµm mÊt nh÷ng c¬ héi lµm ¨n víi nh÷ng ®èi t¸c lín trong viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng Mü. Nh­ vËy, thuËn lîi nhiÒu nh­ng th¸ch thøc qu¶ lµ kh«ng nhá, vËy lµm thÕ nµo ®Ó C«ng ty DÖt may Hµ Néi cã thÓ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh sanh thÞ tr­êng Mü? LiÖu C«ng ty cã tËn dông ®­îc tèt c¸c c¬ héi ®ang ®­îc t¹o ra vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, kh¾c phôc hay gi¶m thiÓu nh÷ng khã kh¨n ®ang cßn tån t¹i hay kh«ng? Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hµ néi sang thÞ tr­êng Mü I.C¸c ®iÓm m¹nh cã thÓ ph¸t huy vµ c¸c c¬ héi cã thÓ n¾m b¾t ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng Mü cña C«ng ty. 1.C¸c ®iÓm m¹nh cã thÓ ph¸t huy. - Quy m« s¶n xuÊt lín cã kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ cã kh¶ n¨ng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi nhê uy tÝn cña s¶n phÈm hiÖn t¹i. - C¬ cÊu tæ chøc, ®¬n gi¶n, gän nhÑ, l·nh ®¹o nh¹y bÐn, cã kinh nghiÖm, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ. - S¶n phÈm dÖt kim cña C«ng ty cã chÊt l­îng cao cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, mµ s¶n phÈm may mÆc dÖt kim lµ s¶n phÈm chñ lùc cña C«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü. - 99% s¶n phÈm may mÆc ®­îc s¶n xuÊt tõ v¶i cña C«ng ty. - HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc chøng nhËn theo ISO ®­îc triÓn khai trong c¸c nhµ m¸y chÝnh, chøc n¨ng kiÓm so¸t chÊt l­îng ®­îc tËp trung ho¸ vµ theo dâi chÊt l­îng trong tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y. - Qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty tèt, chÝnh s¸ch tuyÓn dông cã tÝnh ®Õn nhu cÇu, kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ qua c¸c kho¸ ®µo t¹o, c¸c cuéc thi thî giái cña C«ng ty. 2. C¸c c¬ héi C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t. - Gi¸ lao ®éng cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi riªng rÎ nhÊt khu vùc Ch©u ¸. - QuyÕt ®Þnh 55/TT ngµy 23/4/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam t¨ng tèc ph¸t triÓn. - HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü cã hiÖu lùc vµo ngµy 10/12/2001 t¹o c¬ héi xuÊt khÈu hµng dÖt may cña C«ng ty vµo thÞ tr­êng Mü lµ rÊt lín do ®­îc h­ëng NTR vµ ch­a bÞ ¸p ®Æt h¹n ng¹ch. II.Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm cña C«ng ty sang thÞ tr­êng Mü. A. Nh÷ng biÖn ph¸p vÒ phÝa C«ng ty 1. VÒ nguån nh©n lùc. C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã truyÒn thèng l©u n¨m ®· tõng ho¹t ®éng trong c¶ hai c¬ chÕ kinh tÕ cña n­íc ta nªn ®· gãp phÇn h×nh thµnh mét ®éi ngò lao ®éng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Thêi gian gÇn ®©y C«ng ty ®· tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng vµ n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô vµ yªu cÇu cña t×nh h×nh kinh doanh míi cã nhÒu biÕn ®éng vµ phøc t¹p. Song trong thêi gian tíi ®Ó cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã sù thµnh c«ng khi xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng Mü th× ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau nh­ng ®ång thêi víi c¸c biÖn ph¸p ®ã C«ng ty ph¶i chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng trong C«ng ty. 1.1. N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. C«ng ty cã thÓ göi ®i ®µo t¹o ®èi víi c¸n bé chñ chèt ®Ó bæ sung vµ n©ng cao tr×nh ®é lý lý luËn c¬ b¶n vÒ c¸c kiÕn thøc nh­ vÒ kü thuËt giao dÞch, kü n¨ng tæng hîp (dù ®o¸n, lËp kÕ ho¹ch, ra quyÕt ®Þnh…). Nh÷ng c¸n bé nµy ph¶I ®­îc ®µo t¹o trªn c¸c lÜnh vùc nh­ qu¶n trÞ kinh doanh, ph¸p luËt kinh tÕ, tÝn dông, tiÒn tÖ, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò nµy cÇn n©ng cao vÓt×nh ®é ngo¹i ng÷ nh»m phôc vô tèt nhu cÇu nghiªn cøu tµi liÖu n­íc ngoµI nh»m ®­a m« h×nh qu¶nlý tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vµo ¸p dông n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh tuyÓn mé chän lùa c¸c c¸n bé ®Ó trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty, C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c kü n¨ng qu¶n trÞ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao c¸c c«ng viÖc cã chøc n¨ng qu¶n trÞ. 1.2. N©ng cao nghiÖp vô, kü n¨ng cho ®éi gò c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. CÇn ph¶i trang bÞ h¬n n÷a kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, ngo¹i ng÷, tin häc, ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vµ ®èi t¸c m×nh ®ang ®¶m nhËn. §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty cã thÓ cã c¸c h­íng sau: - KhuyÕn khÝch c¸n bé tham gia c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ ngo¹i ng÷, tin häc ë c¸c trung t©m cã uy tÝn vµ ®µo t¹o cã chÊt l­îng b»ng c¸ch cÊp 100% häc phÝ, cã th­ëng nÕu hä ®¹t ®­îc mét tr×nh ®é vÒ ngo¹i ng÷, tin häc nhÊt ®Þnh (tÊt nhiªn lµ cã qua cuéc s¸t h¹ch cña C«ng ty). - Chó träng ®Õn viÖc cho c¸n bé xuÊt nhËp khÈu ra n­íc ngoµI theo c¸c c¸n bé qu¶n lý hoÆc theo c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty ®Ó hä cã thÓ cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®ã. ®ång thêi C«ng ty nªn chó träng h¬n n÷a ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho phßng xuÊt nhËp khÈu b»ng viÖc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng internet ®Ó mçi c¸n bé xuÊt nhËp khÈu ®Òu cã thÓ giao dÞch víi ®èi t¸c vµ t×m kiÕm ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho nghiÖp vô cña m×nh tõ ®ã hä cã thÓ tù n©ng cao kh¶ n¨ng cña m×nh vµ lµm viÖc chñ déng vµ hiÖu qu¶ h¬n. - Trong viÖc tuyÓn dông c¸n bé xuÊt nhËp khÈu, ngoµi kü n¨ng nghiÖp vô ra C«ng ty ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cña hä, ®Æc biÖt nh÷ng ngo¹i ng÷ mµ hä cã thÓ sö dông ®­îc vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp bëi v× ®èi víi ng­êi c¸n bé xuÊt nhËp khÈu viÖc giao tiÕp tèt vµ kh¶ n¨ng vÒ ngo¹i ng÷ lµ hÕt søc quan träng, mÆc kh¸c cßn dßi hái hä cµng biÕt nhiÒu ngo¹i ng÷ cµng tèt ®Ó cã thÓ quan hÖ lµm ¨n víi ®èi t¸c ë nhiÒu thÞ tr­êng kh¸c nhau. 1.3. N©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt. C«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç ®èi víi c«ng nh©n kü thuËt qua c¸c kú thi n©ng bËc ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c«ng nh©n cã tay nghÒ giái, trung b×nh vµ yÕu ®Ó tõ dã cã nh÷ng ph­¬ng thøc ®µo t¹o thÝch hîp. C«ng ty cã thÓ tæ chøc c¸c líp häc t¹i C«ng ty cho nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ trung b×nh vµ yÕu, c¸clíp nµy do nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao cña C«ng ty gi¶ng d¹y hay thuª ngoµi tuú theo ®iÒu kiÖn cña C«ng ty vµ ®Æc ®iÓm c«ng viÖc yªu cÇu. NÕu sè l­îng häc viªn qu¸ Ýt th× cã thÓ kh«ng cÇn më líp mµ cã thÓ tæ chøc c¸c buæi trao ®æi nhá trong ph¹m vi ph©n x­ëng ®Ó nh÷ng ng­êi kh¸ gióp ®ì nh÷ng ng­êi yÕu h¬n. 2. VÒ ho¹t ®éng Marketing. 2.1. Thµnh lËp thªm phßng Marketing. Mçi phßng ban trong bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty thùc hiÖn mét hoÆc mét sè c¸c chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. ViÖc ®Õn giê mµ c«ng ty ch­a t¸ch riªng c¸c chøc n¨ng marketing ra thµnh mét phßng ban riªng qu¶ lµ mét khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng míi ë thÕ chñ ®éng. Tõ tr­íc ®Õn nay do C«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng gia c«ng do vËy viÖc marketing cho s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a ®­îc quan t©m tho¶ ®¸ng, tuy nhiªn trong thêi buæi c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay th× ho¹t ®éng marketing ®­îc coi lµ mét biÖn ph¸p kh¸ quan träng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm vµ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. ChÝnh v× vËy mµ cÇn thiÕt ph¶i thµnh lËp thªm phßng Marketing ë C«ng ty DÖt May Hµ Néi. C¬ cÊu cña phßng Marketing ®­îc chia lµm hai bé phËn: Bé phËn nghiªn cøu vµ bé phËn t¸c nghiÖp. Bé phËn nghiªn cøu gåm tr­ëng phßng vµ c¸c c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng, bé phËn t¸c nghiÖp chÝnh lµ c¸c cöa hµng th­¬ng m¹i dÞch vô hiÖn nay. Chøc n¨ng chÝnh cña phßng Marketing bao gåm: + Nghiªn cøu c¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng kinh doanh cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty. Nh÷ng th«ng tin nµy ®­îc thu thËp tõ nguån th«ng tin s¬ cÊp vµ thø cÊp, dïng lµm c¬ së lËp c¸c kÕ ho¹ch marketing. + LËp c¸c KÕ ho¹ch marketing, bao gåm: - KÕ ho¹ch thÞ tr­êng môc tiªu. - KÕ ho¹ch s¶n phÈm. - KÕ ho¹ch gi¸ c¶ s¶n phÈm. - KÕ ho¹ch ph©n phèi s¶n phÈm. - KÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n hµng: bao gåm kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, kÕ ho¹ch khuyÕn m·i, kÕ ho¹ch truyÒn th«ng, kÕ ho¹ch chµo hµng. Khi ®· cã phßng marketing riªng th× ch¾c ch¾n viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng Mü vµ lËp c¸c kÕ ho¹ch marketing cho viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ thuËn lîi vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu, nh­ vËy C«ng ty cã thÓ chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng Mü còng nh­ chñ ®éng t×m ®èi t¸c xuÊt khÈu cho m×nh. 2.2. C¸c biÖn ph¸p Marketing 2.2.1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ th«ng tin qu¶ng c¸o. Mét kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña Trung Quèc vµ Th¸i Lan lµ cö nh©n viªn tiÕp thÞ mang s¶n phÈm mÉu ®i chµo hµng c¸c c«ng ty nhËp khÈu hµng dÖt may Mü. §Ó cã b­íc ®I nµy cÇn cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng, t×m hiÓu vÒ hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc t¹i Mü th«ng qua phßng th­¬ng m¹i, ®¹i diÖn Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Mü… vµ mét ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p tiÕp thÞ thø hai còng ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp sö dông lµ thuª chÝnh nh©n viªn tiÕp thÞ ng­êi Mü d­íi h×nh thøc tr¶ hoa hång theo nh÷ng hîp ®ång hä ký ®­îc. Th«ng tin qu¶ng c¸o nh»m môc ®Ých giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty tíi ng­êi tiªu dïng vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi. Th«ng qua c«ng t¸c quang c¸o, kh¸ch hµng cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ vÒ doanh nghiÖp. C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè th«ng tin qu¶ng c¸o sau: - XuÊt b¶n catalogue, trong ®ã bao gåm toµn bé néi dung giíi thiÖu chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty. C¸c mÉu m· xuÊt khÈu ®­îc in thµnh tranh ¶nh vµ cã chó thÝch cô thÓ cho tõng mÉu hµng bao gåm: chÊt liÖu v¶I, gi¸ chµo hµng, ký m· hiÖu s¶n phÈm… nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng khi tham kh¶o, giao dÞch vµ ®I ®Õn quyÕt ®Þnh mua hµng. - Hµng n¨m C«ng ty cho xuÊt b¶n lÞch treo t­êng hoÆc c¸c s¶n phÈm cã tÝnh chÊt l­u niÖm cã biÓu tr­ng h×nh ¶nh ccña C«ng ty lµm quµ tÆng cho kh¸ch hµng. - Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; b¸o chÝ, truyÒn h×nh, internet… ®Ó ng­êi tiªu dïng , nhµ kinh doanh cã thÓ nhËn biÕt ®­îc s¶n phÈm cña C«ng ty. N¨m 2002 võa qua, Trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ Tp. HCM ®· phèi hîp víi C«ng ty LST (ViÖt Nam) vµ John Corp (Mü) chuÈn bÞ cho viÖc më cöa mét cöa hµng tr­ng bµy hµng ViÖt Nam t¹i Houton. Theo kÕ ho¹ch cöa hµng nµy sÏ réng 2.500m² vµ më cña th­êng xuyªn ®Ó giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ cho hµng ho¸ ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng Mü. Hai c«ng ty ®èi t¸c cña Trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ sÏ lo chµo b¸n hµng, t×m ®èi t¸c, lo thñ tôc h¶i quan, nhËp hµng vµo Mü. ViÖc göi hµng ®i tham gia cöa hµng nµy sÏ ®­îc c¸c doanh nghiÖp bµn th¶o víi LST nh­ng sÏ tu©n thñ theo mét ph­¬ng thøc lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam göi hµng tíi tr­ng bµykh«ng tèn chi phÝ nh­ng LST ®­îc phÐp ®éc quyÒn ph©n phèi trong 5 n¨m ®Çu tiªn khi c¸c mÆt hµng ViÖt Nam ®­îc b¸n vµo Mü. C¸ch nµy rÊt phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa nh­ C«ng ty DÖt may Hµ Néi khi C«ng ty b¾t ®Çu cã kÕ ho¹ch tung s¶n phÈm míi vµo thÞ tr­êng Mü. Dù kiÕn hä sÏ më thªm c¸c cöa hµng t¹i SanFrancisco vµ quËn Cam. TËn dông lùc l­îng ViÖt kiÒu t¹i Mü lªn ®Õn 1,2 triÖu ng­êi, ®©y lµ ®èi t¸c quan träng ®èi víi C«ng ty do vËy C«ng ty cÇn cã nh÷ng ®èi s¸ch khai th¸cnh÷ng ng­êi nµy. VÝ dô nh­ thuª hä lµm ng­êi m«i giíi, ng­êi tiÕp thÞ s¶n phÈm cho C«ng ty, ®èi víi nh÷ng ViÖt kiÒu cã cöaa hµng b¸n lÎ hµng may mÆc th× C«ng ty ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ hÊp dÉn, thanh to¸n chËm… lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm C«ng ty trªn thÞ tr­êng Mü. 1.2.2. TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng héi chî, triÓn l·m, qu¶ng b¸ s¶n phÈm. Héi chî th­¬ng m¹i ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tèt ®Ó gÆp gì kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng, giíi thiÖu hµng ho¸ vµ dÞch vô cho thÞ tr­êng quèc tÕ. Héi chî th­¬ng m¹i kh«ng nh»m thu hót sù chó ý cña c«ng chóng nãi chung mµ chñ yÕu thu hót sù chó ý cña c¸c th­¬ng gia. C«ng ty ph¶i ®Èy m¹nh viÖc tham gia héi chî, triÓn l·m trong vµ ngoµI n­íc (®Æc biÖt lµ ë Mü) ®Ó giíi thiÖu víi kh¸c hµng vÒ C«ng ty, vÒ s¶n phÈm, t×m kiÕm ®èi t¸c kinh doanh… Víi lîi thÕ lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam, C«ng ty DÖt may Hµ Néi cã thÓ tËn dông th«ng tin b¸o vÒ tõ v¨n phßng ®¹i diÖn cña Vinatex ë New York, ë Los Angeles ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®¬n h·ng sang thÞ tr­êng Mü. C«ng ty nªn thiÕt lËp quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan h÷u quan nh­ Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, c¬ quan Ngo¹i giao ®oµn ®Ó cã c¬ héi th¸p tïng ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng Mü. ë Mü, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chñ yÕu xuÊt khÈu qu¨ trung gian hoÆc gia c«ng cho c¸c n­íc kh¸c. §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam cÇn kh¼ng s®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng b»ng nh·n hiÖu cña m×nh. Tuy nhiªn, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ ph¶I chÞu chi phÝ rÊt cao. V× vËy trong ®iÒu kiÖn tiÒm lùc tµI chÝnh cña C«ng ty cßn h¹n hÑp vµ trong giai ®o¹n ®Çu khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü nh­ hiÖn nay th× viÖc ®¨ng ký nh·n hiÖu ch­a ph¶i lµ viÖc cÇn ­u tiªn. Giai ®o¹n ®Çu, khi s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a t¹o lËp ®­îc tªn tuæi trªn thÞ tr­êng Mü th× c¸ch tèt nhÊt ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy lµ mua b»ng s¸ng chÕ nh·n hiÖu cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµI ®Ó lµm ra s¶n phÈm cña hä víi gi¸ rÎ h¬n, qua ®ã x©m nhËp thÞ tr­êng bµng s¶n phÈm “Made in Vietnam”, ®ång thêi häc tËp kinh nghiÖm, tiÕp thu c«ng nghÖ ®Ó tiÕn tíi tù thiÕt kÕ mÉu m·, chµo hµng b»ng nh·n hiÖu riªng cña m×nh, tr¸nh thô ®éng chê kh¸ch hµng ®Õn ®Æt hµng nh­ hiÖn nay. Víi c¸ch nµy, chi phÝ kh¸ tèn kÐm nh­ng nÕu C«ng ty thuyÕt phôc ®­îc mét sè ®¬n vÞ xuÊt khÈu kh¸c th× cã tÝnh kh¶ thi h¬n. 1.2.3.ThiÕt lËp mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp vµ hÊp dÉn §Ó cã mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý cÇn ph¶i c¨n cø vµo chi phÝ cho s¶n phÈm, nhu cÇu thÞ tr­êng, c¹nh tranh, luËt ph¸p… ViÖc n¾m ®­îc chi phÝ cho s¶n phÈm lµ c¨n cø x¸c ®Þnh “gi¸ sµn” cña s¶n phÈm. Nhu cÇu thÞ tr­êng x¸c ®Þnh ®óng møc giíi h¹n trªn cña s¶n phÈm “gi¸ trÇn”. Tr¹ng th¸i c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng sÏ gióp c«ng ty x¸c ®Þnh møc gi¸ gi÷a gi¸ trÇn vµ gi¸ sµn, luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ h¹n chÕ kh¶ n¨ng t­ do ®Þnh gi¸ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Trong khi ký kÕt hîp ®ång, C«ng ty cÇn cã sù ph©n tÝch, nhËn xÐt sau: - N¾m v÷ng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, tÝch to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ s¶n phÈm vµ cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ xuèng møc thÊp nhÊt cã thÓ cã thÓ ®­îc nh­ t×m nguån nguyªn phô liÖu rÎ, ®Çu t­ c«ng nghÖ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt tèt, huy ®éng vèn ë nh÷ng nguån cã l·i xuÊt thÊp… - Ph©n tÝch gi¸ trªn thÞ tr­êng, ®Æc ®iÓm quan hÖ cung cÇu, ®é co gi·n cña cung cÇu, møc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Ó ®Þnh gi¸ cho m×nh phï hîp, b¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - CÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín, kh¸ch hµng mua hµng tån, kh¸ch hµng thanh to¸n ngay. - Khi x¸c ®Þnh gi¸ cÇn chó ý kh«ng nªn x¸c ®Þnh gi¸ qu¸ cao hay gi¸ qu¸ thÊp, nÕu gi¸ qu¸ cao th× ngay tõ ®Çu sÏ rÊt khã b¸n ®­îc, nÕu gi¸ qu¸ thÊp, sau nµy sÏ kh«ng cã c¬ héi t¨ng gi¸. Trong tr­êng hîp gi¸ qu¸ thÊp, thÊp h¬n møc gi¸ quy ®Þnh cña thÞ tr­êng th× sÏ bÞ kiÖn do b¸n ph¸ gi¸. 1.3. VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt Ho¹t déng s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm c¸c kh©u: cã ®­îc nguyªn vËt liÖu, phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt, s¶n xuÊt vµ ®ãng gãi. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× mét ®ßi hái rÊt kh¾t khe ®ã lµ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thêi h¹n giao hµng. ChÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i ®¸p øng theo ®óng yªu cÇu cña ®èi t¸c xuÊt khÈu vÒ chÊt liÖu, mÉu m·, h¬n n÷a nÕu chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ tèt ®­îc ng­êi tiªu dïng ë thÞ tr­êng ®ã chÊp nhËn th× sÏ t¹o c¬ së lµm ¨n l©u dµi gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c. Khi ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu th× mét trong nh÷ng ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn chñ yÕu ®ã lµ thêi h¹n giao hµng, do vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngoµI viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm cßn ph¶i lu«n ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó kÞp giao hµng ®óng thêi h¹n. NÕu kh«ng ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu trong hîp ®ång cña ®èi t¸c th× doanh nghiÖp tr­íc hÕt sÏ bÞ mÊt uy tÝn trong kinh doanh vµ sau ®ã lµ ph¶i chÞu thiÖt hÆi do ph¶i båi th­êng v× kh«ng thùc hiÖn ®óng theo hîp ®ång. 1.3.1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng v× chÊt l­îng cao sÏ t¹o ®ùoc uy tÝn, danh tiÕng l©u dµi trªn cho doanh nghiÖp. §©y lµ l¹i tµi s¶n v« h×nh vµ nã t¹o ra cho doanh nghiÖp nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh nÕu ®ùoc qu¶n lý vµ sö dông phï hîp. 1.3.2 §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Môc tiªu chÊt l­îng ph¶i lµ yÕu tè kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, nÕu nh­ C«ng ty mong muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng ®· cã còng nh­ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi nh­ thÞ tr­êng Mü. §æi míi c«ng nghÖ võa lµ nhiÖm vô träng t©m vµ c¬ b¶n, võa cÊp b¸ch ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty, cô thÓ: - §Çu t­ ®æi míi toµn bé thiÕt bÞ cò liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm . - §èi víi m¸y mãc s¶n xuÊt s¶n phÈm sîi thuy thêi gian sö dông tõ 15- 20 n¨m nh­ng do nguån vèn h¹n hÑp nh­ng vÉn cã thÓ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm sîi cã chÊt l­îng cao nh­ng C«ng ty vÉn ph¶i chó träng vµo n©ng cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ dÖt nhuém vµ may. Ngoµi ra, ®iÒu kiÖn lµm viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng lao ®éng. §Æc biÖt lµ c¸c nhµ m¸y may hiÖn nay do trÇn thÊp, ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng tèt ®· ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng lµm viÖc, v× vËy c«ng ty ph¶i ®Çu t­ mét kho¶n tiÒn n©ng cÊp phßn may cña c«ng nh©n t¹o sù tho¸ng m¸t trong phßng lµm viÖc, ®¶m b¶o ®­îc søc khoÎ cña c«ng nh©n võa ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ISO mµ thÞ tr­êng Mü ®ßi hái rÊt kh¾t khe. 1.2.3. T×m nguån cung øng nguyªn vËt liÖu æn ®Þnh vµ chÊt l­îng cao. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× nguyªn liÖu s¶n xuÊt cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. C«ng ty cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi ng­êi cung øng ®ång thêi ph¶i t×m thªm nh÷ng nguån cung øng kh¸c. C«ng ty ®ang x©y dùng mèi quan hÖ víi l©u dµi víi c¸c n­íc Cadaxtan vµ Ud¬bekixtan cã nguån b«ng dåi dµo vµ chÊt l­îng cao, ®ång thêi cu·ng kh«ng ngõng khai th¸c thÞ tr­êng b«ng néi ®Þa sao cho tû lÖ néi ®Þa ®¹t tiªu chuÈn vÒ quy ®Þnh xuÊt xø trong viÖc xÐt thuÕ nhËp khÈu vµo Mü. VÒ ho¸ chÊt phô trî, C«ng ty cã mèi quan hÖ víi c¸c h·ng lín ë NhËt B¶n, Thôy SÜ. C«ng ty cÇn thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ nguån cung øng, xem xÐt nhµ cung øng cã thÓ tin cËy ®­îc kh«ng? Nguyªn vËt liÖu cña hä cã ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, vÒ yªu cÇu kü thuËt ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty hay kh«ng. Ph¶i tham k¶o vÒ gi¸ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng, gi¸ c¶ cña ®èi thñ c¹nh tranh víi ng­êi cung øng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ hay mua nguyªn vËt liÖu víi gi¸ rÎ nh­ng chÊt l­îng l¹i kh«ng tèt. Tõ ®ã c¸c th«ng tin ®ã C«ng ty sÏ t×m c¸c nguån cung øng æn ®Þnh vµ l©u dµi. 1.4. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu t¹o mÉu nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi víi mÉu m· ®Ñp vµ ®a d¹ng 1.4.1. Tæ chøc thiÕt kÕ mÉu mèt vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc coi lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn, lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®­a ra thÞ tr­êng, cã thÓ cung øng nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi t©m lý vµ thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Ho¹t ®éng nµy sÏ lµm t¨ng doanh thu tiªu thô, t¨ng lîi nhuËn vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm bao gåm c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng thÝch øng cña c¸c s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr­êng, t¹o uy tÝn cho s¶n phÈm, ®æi míi cho s¶n phÈm vµ theo dâi s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tiªu dïng ®Ó thiÕt kÕ mÉu m· cho phï hîp. HiÖn t¹i c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tiªu dïng, C«ng ty míi chØ quan t©m ®Õn mÉu m· ®¬n hµng mµ ch­a chó träng ®Õn tù thiÕt kÕ theo nhu cÇu kh¸c nhau cña ng­êi tiªu dïng. V× vËy, ®Ó chñ ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm may mÆc theo giíi tÝnh, ®é tuæi, khÝ hËu, cung cÊp theo mïa trong n¨m th× c¸c nhµ qu¶n trÞ kü thuËt cña C«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu c¸c yÕu tè cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm may mÆc ë thÞ tr­êng Mü nh­: Thêi tiÕt, khÝ hËu theo mïa trong n¨m, ®Æc ®iÓm t©m lý vµ thÞ hiÕu tiªu dïng theo giíi tÝnh vµ ®é tuæi, theo vïng miÒn , phong tôc tËp qu¸n… - X©y dùng mét bé phËn chuyªn tr¸ch thiÕt kÕ thêi trang, mÉu m· s¶n phÈm , ®ång thêi C«ng ty nªn kÕt hîp víi viÖn mÉu Fadin ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÖt kim cã kiÓu d¸ng ®a d¹ng vµ phong phó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi d©n Mü. - §Æc biÖt lµ x©y dùng cho b¶n th©n C«ng ty m×nh phong c¸ch vµ nh·n hiÖu l©u dµi cïng c¸c bé s­u tËp theo mïa nh­ ph­¬ng ph¸p kinh doanh cña c¸c tËp ®oµn ph©n phèi dÖt may lín trªn thÕ giíi. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mÉu m· s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra ph¶i th­êng xuyªn nh»m c¶i tiÕn mÉu m· hµng dÖt kim, tr¸nh sù nhµm ch¸n cña kh¸ch hµng vÒ mÉu m·, c«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn cïng víi phßng marketing. 1.4.2. §Æt hµng mÉu ë c¸c trung t©m thêi trang. TËn dông lµ thµnh viªn cña tæng C«ng ty, C«ng ty DÖt May Hµ Néi cã thÓ ®Æt hµng ViÖn mÉu thêi trang ViÖt Nam FADIN trùc thuéc Tæng C«ng ty, thiÕt kÕ vµ t¹o mÉu thêi trang. MÉu m·, kiÓu d¸ng sÏ sÏ ®­îc nghiªn cøu, t×m hiÓu th«ng qua ViÖn mÉu FADIN. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thÓ “mua bé mèt” - mét h×nh thøc doanh nghiÖp bá ra mua c¸c mÉu mèt ®ang thÞnh hµnh trªn thÞ tr­êng ®­a vµo s¶n xuÊt xuÊt khÈu. BiÖn ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ chi phÝ ®Çu t­ kh«ng nhiÒu, tranh thñ ®­îc tr×nh ®é cña c¸c ®èi t¸c, hiÖu qu¶ kinh tÕ ®em l¹i cao nh­ng l¹i phô thuéc vµo b¹n hµng. Nh­ vËy, viÖc thiÕt kÕ mÉu mèt ®èi víi C«ng ty lµ rÊt quan träng, cÇn l­u ý lµ viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm ph¶I phï hîp víi chÊt liÖu, kiÓu d¸ng, do ®èi t¸c yªu cÇu. Lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× C«ng ty sÏ thu ®­îc nh÷ng lîi Ých lµ: + Rót ng¾n nhu chu kú sèng cña s¶n phÈm. + ViÖc thiÕt kÕ theo ®Þnh h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµm cho C«ng ty dÏ dµng chøng tá víi kh¸ch hµng nh÷ng lîi thÕ cña s¶n phÈm míi hay gi¸ trÞ gia t¨ng mµ s¶n phÈm ®ã ®em l¹i. Tõ nh÷ng lîi Ých trªn th× gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng Mü. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu mÉu mèt cã thÓ triÓn khai ®­îc tèt, trong kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty cÇn ph¶i dµnh cho chi phÝ thiÕt kÕ, chÕ thö mÉu mèt mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Kinh nghiÖm cho thÊy sù thµnh c«ng cña c¸c C«ng ty lín trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng may mÆc cã mét nguyªn nh©n hÕt søc c¬ b¶n lµ coi träng c«ng t¸c chÊt l­îng vµ nghiªn cøu mÉu mèt. B. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam vµ Nhµ n­íc. 1. KiÕn nghÞ víi tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam 1.1. Trî gióp C«ng ty tiÕp cËn thÞ tr­êng Mü. Marketing thÞ tr­êng ®Æc biÖt quan träng ®èi víi s¶n phÈm dÖt may do ®Æc ®iÓm cña nhãm hµng nµy lµ yªu cÇu cao vÒ sù phï hîp c¸c tiªu chuÈn x· héi, truyÒn thèng v¨n ho¸, xu h­íng thêi trang… ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy nh­ng c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu thÞ tr­êng th­êng v­ît qóa kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay. V× vËy, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­ tæ chøc c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng Mü; tæ chøc giíi thiÖu hµng dÖt may ViÖt Nam t¹i Mü th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m; cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Mü còng nh­ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi, quy ®Þnh ph¸p luËt, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan cña thÞ tr­êng nµy cho c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nh­ nhiÒu n­íc ®· thùc hiÖn, c¸c doanh nghiÖp ®Ò nghÞ Bé th­¬ng m¹i tæ chøc héi chî hµng dÖt may hµng n¨m vµ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tham gia dù héi chî, tiÕp thÞ n­íc ngoµi víi kinh phÝ ®­îc hç trî 50%. Do vËy ®Ó cã thÓ hç trî c¸c doanh nghiÖp dÖt may trong n­íc th× Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam nªn cã nh÷ng b­íc ®i mang tÝnh khai th«ng cho c¸c doanh nghiÖp khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü, cô thÓ nh­ sau: 1.1.1. T¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña V¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng C«ng ty t¹i Mü. Ph¹m vi thÞ tr­êng tiªu thô hµng dÖt may ë Mü lµ rÊt lín v× vËy viÖc thiÕt lËp phßng ®¹i diÖn ë Mü lµ hÕt søc quan träng, v¨n phßng nµy sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng nghiªn cøu thÞ tr­êng, cËp nhËt th«ng tin, gi¸ c¶ vµ dù b¸o vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. V¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam t¹i Mü ®· ®­îc thiÕt lËp vµ ®· hç trî rÊt ®¾c lùc cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®èi víi thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng nh­ thÞ tr­êng Mü th× V¨n phßng ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam cÇn ph¶i lµm tèt vai trß cña m×nh h¬n n÷a ®Ó c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÖt may trong n­íc cã thÓ: - N¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng, quy ®Þnh h¶i quan, phong tôc tËp qu¸n còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ®Çu t­ cña Mü. - TiÕp thÞ tèt h¬n b»ng c¸ch giíi thiÖu hµng dÖt may ViÖt Nam, nghiªn cøu kü thãi quen sö dông vµ yªu cÇu s¶n phÈm cña Mü. - N¾m b¾t xu h­íng thêi trang, cung cÊp th«ng tin vÒ mÉu mèt, c¸c mÉu chµo hµng th«ng dông, tõ ®ã tÝnh ®­îc c¸c møc gi¸ phï hîp s¸t víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng Mü. - N¾m b¾t th«ng tin, tiÕp cËn víi hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm dÖt may, tõng b­íc tiÕp cËn víi c¸c nhµ nhËp khÈu trùc tiÕp Mü. 1.1.2. Cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may sang Mü. Th«ng tin lµ yÕu tè v« cïng quan träng trong kinh doanh vµ qu¶n lý, ®Æc biÖt víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. DÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may th× nh÷ng th«ng tin vÒ lÜnh vùc dÖt may t¹i thÞ tr­êng Mü ph¶i ®­îc x©y dùng thµnh hÖ thèng gióp c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc vµ ra quyÕt ®Þnh. ThÞ tr­êng hµng dÖt may Mü lµ mét thÞ tr­êng cùc kú s«i ®éng, cã nhiÒu nhµ xuÊt khÈu tham gia trªn thÞ tr­êng nµy víi nhu cÇu lu«n lu«n biÕn ®æi, ®ad¹ng phong phó. §Ó cã thÓ ®iÒu hµnh tèt qu¸ tr×nh xuÊt khÈu, ®ßi hái th«ng tin vÒ c¸c th«ng sè xuÊt khÈu, vÒ thÞ tr­êng, vÒ c¸c ®èi thñ canh tranh… nh­ng ho¹t ®éng nµy ë ViÖt Nam vÉn ch­a cã hiÖu qu¶. Do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng h­íng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nh­ sau: • Tæng C«ng ty cÇn ®Ò nghÞ thiÕt lËp mét m¹ng th«ng tin c¬ b¶n gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ nhÊt lµ c¬ quan liªn quan trùc tiÕp ®Õn q¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ Tæng côc h¶i quan, Bé th­¬ng m¹i, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Uû ban vËt gi¸, Tæng côc thèng kª… c¸c c¬ quan Trung ¦¬ng vµ c¸c c¬ quan ë ®Þa ph­¬ng. • Thµnh lËp trung t©m th«ng tin ngµnh dªt may víi c¸c chøc n¨ng thu thËp, ph©n tÝch vµ th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp vÒ xu h­íng míi, kiÓu d¸ng, chÊt liÖu, c¸c th«ng tin vÒ mÉu mèt, kü thuËt c«ng nghiÖp míi, dù b¸o t×nh h×nh thÕ giíi. Tæ chøc héi th¶o dÞnh kú, xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm chuyªn m«n vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn, ®ång thêi ph¶ tæ chøc nh÷ng trung t©m th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nh÷ng c¬ héi cã ®­îc. VÒ néi dung th«ng tin ph¶ nªu nh÷ng vÊn ®Ò: - Th«ng tin thÞ tr­êng thÓ hiÖn qua nhu cÇu cña thÞ tr­êng (tËp qu¸n, thÞ hiÕu tiªu dïng…), kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng tiªu thô cña thÞ tr­êng, c¸c ®ßi hái vÒ kü thuËt chÊt l­îng, tËp qu¸n kinh doanh cña thÞ tr­êng… - Th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may trong n­íc vµ thÕ giíi nh­ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, ¶nh h­ëng cña chiÕn tranh, ¶nh h­ëng cña TGH§… 1.1.3. Trî gióp C«ng ty trong viÖc t×m ®èi t¸c xuÊt khÈu sang Mü. ViÖc thiÕt lËp V¨n phßng ®¹i diÖn ë Mü bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng Mü cßn cã nhiÖm vô gióp c¸c doanh nghiÖp dÖt may tiÕp cËn víi ®èi t¸c Mü, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc tham gia héi chî triÓn l·m, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã s½n danh môc c¸c ®èi t¸c ®· ®­îc nghiªn cøu, chon läc tõ tr­íc ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. Ngoµi viÖc thiÕt lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü, cã thÓ nghiªn cøu më thªm v¨n phßng hoÆc thµnh lËp liªn doanh ë mét sè n­íc trong khu vùc nh­ Hång K«ng, §µi Loan, Singapo, ®Æc biÖt lµ Hång K«ng v× khu vùc nµy lµ tr¹m trung chuyÓn hµng ho¸ lín nhÊt thÕ giíi. C¸c v¨n phßng hoÆc liªn doanh nµy cã nhiÖn vô tiÕp cËn thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng, ®¬n hµng s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ gióp c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh dÖt may cã ®iÒu kiÖn th©m nhËp nhanh vµo thÞ tr­êng Mü, ®Èy m¹nh b¸n s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc FOB vµ chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm nguyªn phô liÖu phôc vô s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty. 1.1.4. TiÕn hµnh c¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ó tham gia vµo “HÖ thèng th«ng tin ngµnh dÖt may Ch©u ¸ -Th¸I B×nh D­¬ng” KhÈn tr­¬ng tiÕn hµnh c¸c b­íc cÇn thiÕt ®ª tham gia vµo “HÖ thèng th«ng tin ngµnh dÖt may Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng” theo tho¶ thuËn cña c¸c n­íc trong khu vùc t¹i héi nghÞ hµng dÖt may th¸ng 10/1997 vµ th¸ng 4/1998. Theo tho¶ thuËn nµy hiÖn cã 7 n­íc : Trung Quèc, Mü, NhËt B¶n, Ên §é, Hµn Quèc, Philipin vµ §µi Loan ®· tham gia vµo hÖ thèng nµy ®Ó hoµ nhËp vµo m¹ng th«ng tin khu vùc. HÖ thèng nµy t¹o kh¶ n¨ng truy cËp nhanh t×nh h×nh s¶n xuÊt, bu«n b¸n, ®Çu t­, tiªu thô trong n­íc vµ ngoµi n­íc cña c¸c n­íc trong khu vùc vÒ hµng dÖt may. Tham gia vµo hÖ thèng nµy ViÖt Nam sÏ cã lîi vµ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc thu thËp, cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng. Tæng C«ng ty dÖt may vµ HiÖp héi dÖt may cÇn ®ãng vai trß lµ ®Çu mèi xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mµ tõng doanh nghiÖp riªng lÎ kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc nh­: Tæ chøc héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm, giao dÞch mua b¸n chuyÓn giao c«ng nghÖ, mÉu mèt s¶n phÈm, nh·n hiÖu hµng ho¸, cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, giíi thiÖu ®èi t¸c cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam… HiÖp héi dÖt may ph¶i ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh, xóc tiÕn giao dÞch víi HiÖp héi c¸c n­íc, thùc hiÖn nghiªm tóc LuËt vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, nh·n hiÖu, mÉu m·, thµnh lËp c¸c trung t©m th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp trong phèi hîp ®Çu t­, th«ng tin thÞ tr­êng gi¸ c¶, t­ vÊn khoa häc c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Th­êng xuyªn tæ chøc Héi th¶o vÒ chÊt l­îng hµng dÖt may, cã quan hÖ chÆt chÏ víi nh÷ng héi ng­êi tiªu dïng hµng may mÆc ë Mü ®Ó rót ra kinh nghiÖm hoµn thiÖn s¶n phÈm. 2. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 2.1. T¹o hµnh lang th«ng tho¸ng h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh ho¹ ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may b»ng viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. - CÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc nhËp nguyªn phô liÖu, nhËp hµng mÉu, nhËp b¶n vÏ ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu vÉn cßn r­êm rµ, mÊt nhiÒu thêi gian, g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. - §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ x©y dùng møc thuÕ chi tiÕt cho c¸c nguyªn liÖu nhËpkhÈu. - Áp dông h×nh thøc khai b¸o mét lÇn cho mét l­îng hµng ho¸ lín xuÊt khÈu nhiÒu lÇn trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. - Áp dông tin häc vµo qu¶n lý gia c«ng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, c«ng t¸c gi¸m s¸t. -H¶i quan t¹i cöa biÓn, ®¨ng ký tê khai. Nªn ch¨ng H¶i quan cÊp chøng chØ xanh cho c¸c doanh nghiÖp x­a nay lµm ¨n nghiªm chØnh ®Ó gi¶m bít phiÒn hµ trong thñ tôc? - Hoµn chØnh viÖc kh¼ng ®Þnh ph¸p lý tr¸ch nhiÖm tù kª khai, tù ¸p m· thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp. 2.2. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. 2.2.1. ChÝnh s¸ch tÝn dông vµ trî cÊp xuÊt khÈu. TÝn dông vµ trî cÊp xuÊt khÈu lµ nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu cña Nhµ n­íc ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng ho¸. §èi víi ngµnh dÖt may, ng­êi viÕt xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ sau: - Thµnh lËp quü b¶o hiÓm vµ Quü hç trî xuÊt khÈu chung cho c¶ n­íc ®ång thêi cho phÐp Tæng C«ng ty dÖt may thµnh lËp quü b¶o hiÓm riªng cho ngµnh nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp khi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng còng nh­ gÆp rñi ro trong viÖc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. - ChÝnh phñ hç trî c¸c doanh nghiÖp th«ng qua c«ng cô l·i suÊt. Mét ®iÒu quan träng lµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh­ th­ëng h¹n ng¹ch, th­ëng khuyÕn khÝch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp, t¹o ®iÒu kiÖn cÊp vèn cho nh÷ng doanh nghiÖp cã s¶n phÈm, cã thÞ tr­êng nh­ng thiÕu vèn. - ChÝnh phñ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu sang Mü b»ng c¸ch dïng Quü hç trî xuÊt khÈu trÞ gi¸ cho c¸c l« hµng mua ®øt b¸n ®o¹n trùc tiÕp xuÊt khÈu vµo Mü, ­u ®·i vÒ thêi gian l·i suÊt… HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®· ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo h­íng tËp ®oµn, ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp thµnh lËp c«ng ty tµi chÝnh. C«ng ty tµi chÝnh lµ ®Çu mèi vµ ph­¬ng tiÖn tèt ®Ó gióp ngµnh huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vay còng nh­ thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô tµi chÝnh kh¸c. Víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 30tû ®ång theo quy ®Þnh tÝn dông hiÖn hµnh, C«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm tõ 300-400 tû ®ång b»ng c¸c biÖn ph¸p ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hoÆc vay tõ c¸c nguån tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc. §Ó thu hót ®­îc nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, C«ng ty tµi chÝnh cÇn cã mét hÖ thèng l·i suÊt c¹nh tranh so víi c¸c ng©n hµng. Tõ ®ã c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cã thÓ vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n cho c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi ­u, cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo chiÕn l­îc cña tæng C«ng ty vµ cña ngµnh dÖt may. Bªn canh ®ã, Nhµ n­íc cÇn duy tr× tèt c¸c quan hÖ tµi chÝnh, tÝn dông, tiÒn tÖ, sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ nhÊt lµ USD so víi VN§, l·i suÊt cho c¸c doanh nghiÖp vay… Mäi sù biÕn ®éng trong lÜnh vùc nµy hÕt søc nh¹y c¶m cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. 2.2.2. C¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ. ThuÕ lµ nguån thu ng©n s¸ch chñ yÕu cña Nhµ n­íc vµ còng lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. 2.2.2.1. VÒ thuÕ nhËp khÈu. ViÖc ¸p dông thuÕ nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ ngµnh dÖt trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc nh­ c¸c chÊt trî, thuèc nhuém, mex… ®· ®­îc ngµnh H¶i quan ¸p dông theo xu thÕ tËn thu. C¸c lo¹i vËt t­ tuy ®· cã m· thuÕ ngµnh dÖt víi møc thuÕ thÊp nh­ng cã thÓ vËn dông m· thuÕ ngµnh kh¸c víi møc thuÕ cao h¬n th× ngµnh H¶i quan lu«n ¸p dông møc thuÕ cao. VÝ dô: hå mÒm v¶i cã m· thuÕ 380900 víi thuÕ suÊt 1% bÞ ¸p m· 340290 víi thuÕ suÊt 5%; chÊt nhò ho¸ in hoa vµ c¸c trî chÊt nhuém cã m· 380900 nh­ trªn ®· bÞ ¸p m· 340290 víi thuÕ suÊt lµ 20%; mex dùng cã m· 5901900 thuÕ suÊt15% ®· bÞ ¸p m· 5903900 thuÕ suÊt lµ 40%... Hµng n¨m sè thuÕ chªnh lÖch nµylµ hµng chôc tû, ®óng ra sÏ lµ lîi nhuËn cã thÓ gãp phÇn ®Çu t­ cho ngµnh dÖt. Nh­ vËy Nhµ n­íc còng cÇn xem xÐt l¹i chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu kh«ng chØ b»ng thuÕ suÊt xuÊt khÈu thÊp mµ cßn ­u tiªn vÒ thuÕ nhËp khÈu nh÷ng nguyªn phô liÖu cho ngµnh s¶n xuÊt dÖt may, ®ã còng lµ mét biÖn ph¸p gi¸n tiÕp lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 2.2.2.2. VÒ thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ sö dông vèn ng©n s¸ch. Mét chÝnh s¸ch thuÕ nu«i d­ìng nguån thu vµ ®Þnh h­íng, khuyÕn khÝch ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn cña ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng vµ cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu nh­ ngµnh dÖt may lµ v« cïng cÇn thiÕt. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy, kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ, Tæng côc H¶i quan nghiªn cøu thùc thi mét chÝnh s¸ch thuÕ vµ tµi chÝnh thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh dÖt may ®Çu t­ ph¸t triÓn, cô thÓ lµ: - Nhµ n­íc ®· coi dÖt may lµ ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu mòi nhän th× nªn gi¶m tèi ®a thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn phô liÖu mµ trong n­íc ®­îc vµ ¸p dông mét c¸ch nhÊt qu¸n ®èi víi trî chÊt vµ vËt phô liÖu ngµnh dÖt (vËt t­ nµo ®· cã m· thuÕ ngµnh dÖt th× kh«ng ¸p dông thuÕ theo c¸c m· ngµnh kh¸c). §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, nªn cho phÐp ViÖn Kinh tÕ Kü thuËt DÖt may ®­îc phèi hîp cïng c¬ quan H¶i quan, C¬ quan thuÕ trong viÖc ¸p dông m· thuÕ. - C¸c doanh nghiÖp ®­îc cÊp vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ phÇn nép thu sö dông vèn hµng n¨m. - Cã c¬ chÕ cho vay ­u ®·i 50% nhu cÇu vèn ®Çu t­ vµo ngµnh dÖt may nh­ ®· ¸p dông víi ngµnh c¬ khÝ víi l·i suÊt 3-4%/n¨m, thêi gian vay 10-15 n¨m, cã 3 n¨m ©n h¹n v× ®Çu t­ vµo ngµnh dÖt may cÇn vvèn lín vµ khã hoµn tr¶ d­íi 10 n¨m. -§èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu, cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu víi sè l­îng lín sang c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü, cÇn ®­îc cÊp vèn l­u ®éng phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn. Nguån cÊp cã thÓ tõ nguån nép ng©n s¸ch hµng n¨m. §èi víi c¸c dù ¸n míi, ®­îc cÊp 30% vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ cÊp ®ñ vèn l­u ®éng theo quy ®Þnh. 3. ThiÕt lËp mèi quan hÖ kinh tÕ - chÝnh trÞ bÒn v÷ng víi Mü t¹o c¬ së thuËn lîi cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu s¶n phÈm sang Mü Nh­ ®· biÕt th× mèi quan hÖ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ lµ mèi quan hÖ biÖn chøng, do vËy ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i song ph­¬ng th× mèi quan hÖ vÒ chÝnh trÞ gi÷a hai n­íc còng ph¶i tèt ®Ñp. Thùc tÕ trªn thÕ giíi cho thÊy, nh÷ng quèc gia nµo kh«ng cã mèi quan hÖ chÝnh trÞ h÷u h¶o víi Mü th× quan hÖ th­¬ng m¹i sÏ rÊt khã ®­îc thiÕt lËp hoÆc nÕu cã th× còng kh«ng ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i do chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i Mü mang l¹i. Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ n­íc ta ph¶i ®i theo ®­êng lèi chÝnh trÞ hay trë thµnh ®ång minh cña Mü mµ lµ mèi quan hÖ ngang hµng víi vÞ thÕ lµ c¸c quèc gia ®éc lËp tu©n thñ nh÷ng quy ­íc cña Liªn hiÖp quèc trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn l·nh thæ cña nhau. MÆt kh¸c nÕu mèi quan hÖ kinh tÕ- chÝnh trÞ tèt ®Ñp víi Mü sÏ t¹o thuËn lîi cho n­íc ta trong viÖc ®µm ph¸n gia nhËp tæ chøc Kinh tÕ thÕ giíi WTO, khi ®ã c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam sÏ cµng cã nhiÒu c¬ héi h¬n n÷a ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña m×nh sang Mü vµ c¸c quèc kh¸c cã gia tham gia tæ chøc nµy do ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam. KÕt luËn Víi vÞ thÕ lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang kh«ng ngõng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ tÝch luü vèn cho qu¸ tr×nh CNH, H§H cña ®Êt n­íc. ViÖc t×m bµi to¸n ®Çu ra lu«n lµ khã kh¨n chung cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam còng ®ang trong qu¸ tr×nh t×m cho m×nh nh÷ng h­íng ®i ®Ó t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm mµ ®Æc biÖt lµ b»ng viÖc t×m ®Õn nh÷ng thÞ tr­êng míi vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Trong gÇn 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc vÞ trÝ cho m×nh kh«ng nh÷ng ë thÞ tr­êng trong n­íc mµ c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë rÊt nhiÒu c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt thÞ tr­êng EU, NhËt B¶n lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt lín cña C«ng ty. HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü ®· më ra nh÷ng c¬ héi míi cho c¸c ®¬n vÞ muèn lµm ¨n víi ®èi t¸c Mü, ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ mét trong sè ®ã. TËn dông nh÷ng c¬ héi ®ã C«ng ty ®· v¹ch cho m×nh h­íng ®I nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may cña m×nh sang thÞ tr­êng Mü- mét thÞ tr­êng tiªu thô hµng dÖt may lín nhÊt thÕ gíi, mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng vµ høa hÑn ®èi víi C«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ thµnh c«ng ë thÞ tr­êng Mü th× C«ng ty sÏ ph¶i v­ît qua rÊt nhiÒu nh÷ng trë ng¹i, khã kh¨n nh­ ph¶i tu©n thñ luËt ph¸p vµ tËp qu¸n th­¬ng m¹i t¹i thÞ tr­êng Mü, h¬n thÕ n÷a doanh nghiÖp sÏ ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh rÊt lín trong khi kh¶ n¨ng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vÉn cßn h¹n chÕ. Bµi to¸n dï khã ®Õn mÊy còng ®Òu cã lêi gi¶i, ®Ó C«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra bªn c¹nh sù nç lùc, cè g¾ng tõ phÝa C«ng ty cÇn cã sù trî gióp cña tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam vµ sù ®Þnh h­íng hç trî tõ phÝa c¸c c¬ quan h÷u quan cña Nhµ n­íc. Víi sù quyÕt t©m ®¹t ®­îc môc tiªu vµ sù hç trî ®ång bé cña Nhµ n­íc nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may, t«i tin t­ëng r»ng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa s¶n phÈm dÖt may cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi sÏ cã chç ®øng vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng Mü. Danh môc tµI liÖu tham kh¶o 1. Lª Thanh Tïng: “Nh÷ng trë ng¹i cña hµng dÖt may ViÖt Nam khi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü”, TC KTPT sè 126/2001. 2. Lª Thanh Tïng: “XuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü”,TC TNTTVN sè 3+4/2001. 3. §HQG- NghiÖp vô Kinh doanh XuÊt NhËp khÈu. 4. NXB Bé Th­¬ng m¹i Du lÞch- ChÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu. 5. NXB ChÝnh trÞ quèc gia- Ph­¬ng thøc bu«n b¸n víi Hoa Kú. 6. NXB Thèng Kª- C«ng nghiÖp DÖt May ViÖt Nam, thùc tr¹ng, chÝnh s¸ch vµ triÓn väng. 7. NXB Thèng Kª- ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh. 8. NXB Thèng Kª-Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ biÓu thuÕ (V¨n b¶n míi nhÊt). 9. NXB Thèng Kª: §Ó xuÊt khÈu thµnh c«ng hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü 10. NXB Thèng Kª- Qu¶n trÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 11. Nhµ XuÊt B¶n TrÎ- H­íng dÉn c¨n b¶n vÒ xuÊt khÈu ë Mü. 12. NXB Sù ThËt- ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. 13. TrÇn Danh Phóc: “Nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n trong th­¬ng m¹i hµng dÖt may thÕ giíi vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn c¹nh tranh xuÊt khÈu hiÖn nay” TM sè 23/2000. 14. TrÇn TuÊn C­êng: “Th¸ch thøc víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam trªn con ®­êng héi nhËp” TC L§XH sè 1/2001 15. Tr­¬ng §×nh Gi¸m: “Thö t×m hiÓu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh C«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam ”, TC CN sè 4/2001.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Mỹ.doc
Luận văn liên quan